Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0114(01)

Päätös N:o E3, annettu 19 päivänä lokakuuta 2011 , Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 987/2009 95 artiklassa määritellystä siirtymäkaudesta ETA:n kannalta ja EY:n ja Sveitsin sopimuksen kannalta merkityksellinen teksti

OJ C 12, 14.1.2012, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 19/05/2014; Korvaava 32014D0520(03)

14.1.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 12/6


PÄÄTÖS N:o E3,

annettu 19 päivänä lokakuuta 2011,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 987/2009 95 artiklassa määritellystä siirtymäkaudesta

(ETA:n kannalta ja EY:n ja Sveitsin sopimuksen kannalta merkityksellinen teksti)

2012/C 12/03

SOSIAALITURVAJÄRJESTELMIEN YHTEENSOVITTAMISTA KÄSITTELEVÄ HALLINTOTOIMIKUNTA, joka

ottaa huomioon sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004 (1) 72 artiklan d alakohdan, jonka mukaan hallintotoimikunnan tehtävänä on edistää uusien teknologioiden mahdollisimman laajaa käyttöä etenkin uudistamalla tietojenvaihtomenettelyjä ja mukauttamalla laitosten välistä tietovirtaa sähköistä vaihtoa varten ottaen huomioon tietojenkäsittelyn kehittymisen kussakin jäsenvaltiossa,

ottaa huomioon sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä 16 päivänä syyskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 987/2009 (2) 4 artiklan, jonka mukaan hallintotoimikunta vahvistaa asiakirjojen ja rakenteisten sähköisten asiakirjojen rakenteen, sisällön ja muodon ja niiden vaihtoa koskevat yksityiskohtaiset järjestelyt sekä käytännölliset järjestelyt tietojen, asiakirjojen tai päätösten lähettämiseksi sähköisesti asianomaiselle henkilölle,

ottaa huomioon asetuksen (EY) N:o 987/2009 siirtymäkautta koskevan 95 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan, jossa säädetään, että kukin jäsenvaltio voi soveltaa siirtymäkautta tietojen vaihtamiseen sähköisesti ja että nämä siirtymäkaudet eivät saa ylittää 24:ää kuukautta täytäntöönpanoasetuksen voimaantulopäivästä,

ottaa huomioon asetuksen (EY) N:o 987/2009 95 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan, jonka mukaisesti hallintotoimikunta voi sopia edellä mainittujen siirtymäkausien pidentämisestä, jos tarvittavan yhteisön infrastruktuurin (Electronic Exchange of Social Security information, EESSI) käyttöönotto viivästyy merkittävästi täytäntöönpanoasetuksen voimaantuloon nähden,

toimii asetuksen (EY) N:o 883/2004 71 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa säädettyjen edellytysten mukaisesti

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 987/2009 95 artiklassa säädetään 24 kuukauden siirtymäkaudesta kyseisen asetuksen voimaantulon jälkeen, jotta jäsenvaltioilla on mahdollisuus panna täytäntöön ja ottaa käyttöön tarvittava kansallinen infrastruktuuri tietojen vaihtamiseksi sähköisesti.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 987/2009 95 artiklan mukaan hallintotoimikunnalla on valtuus sopia jäsenvaltioita koskevan siirtymäkauden pidentämisestä, jos yhteisön infrastruktuurin käyttöönotto viivästyy merkittävästi.

(3)

Hallintotoimikunta on arvioinut hankkeen tilannetta yleisesti sekä EU:n tasolla että kansallisella tasolla Euroopan komission ja EESSI-hankkeen ohjauskomitean analyysin pohjalta.

(4)

Kyseisessä arvioinnissa todetaan, että EU:ssa ja kansallisella tasolla saavutetun edistymisen perusteella siirtymäkauden pidentäminen on tarpeen EESSI-järjestelmän tehokkaan käyttöönoton varmistamiseksi, mutta katsotaan samalla, että on kaikkien osapuolten etujen mukaista, että tämä pidennys on ajallisesti rajattu.

(5)

Kun otetaan huomioon, että hanke on teknisesti monimutkainen ja että mahdollisilla eri toteuttamisratkaisuilla on kullakin eri aikavaatimukset, hallintotoimikunta katsoo aiheelliseksi pidentää siirtymäkautta 24 kuukaudella asetuksen (EY) N:o 987/2009 95 artiklan 1 kohdassa määritellyn ajanjakson lisäksi.

(6)

Hallintotoimikunta kuitenkin rohkaisee jäsenvaltioita aloittamaan sähköisen tietojen vaihdon viipymättä mahdollisimman nopeasti, jotta rajoitetaan mahdollisimman lyhyeksi ajanjakso, jolloin tiedot vaihdetaan sekä paperilla että sähköisesti, kuten EESSI-hankkeen ohjauskomitean ehdotukseen perustuvissa hallintotoimikunnan välitavoitteissa määritellään.

(7)

Hallintotoimikunta pyytää EESSI-hankkeen ohjauskomiteaa ottamaan käyttöön asianmukaiset seurantavälineet, ehdottamaan välitavoitteita ja seuraamaan tiiviisti EESSI-järjestelmän täytäntöönpanon toteutumista kussakin jäsenvaltiossa pidennetyn siirtymäkauden aikana.

(8)

Asetuksen (EY) N:o 987/2009 95 artiklan 1 kohdan mukaisesti hallintotoimikunta voi tarkastella tätä päätöstä uudelleen EESSI-hankkeen ohjauskomitean kokonaissuunnittelun ja analyysien pohjalta.

(9)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 987/2009 4 artiklassa tarkoitettuun sähköiseen tiedonvaihtoon sovellettavan siirtymäkauden käytännön järjestelyistä 12 päivänä kesäkuuta 2009 tehtyä päätöstä N:o E1 (3) sovelletaan pidennetyllä kaudella edelleen soveltuvin osin,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1.

Pidennetään asetuksen (EY) N:o 987/2009 95 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja siirtymäkausia, jotka koskevat täysin sähköisesti tapahtuvaa jäsenvaltioiden välistä tietojen vaihtoa, 24 kuukaudella 30 päivään huhtikuuta 2014.

2.

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Tätä päätöstä sovelletaan sen kuukauden ensimmäisestä päivästä, joka seuraa sen julkaisemista Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Hallintotoimikunnan puheenjohtaja

Elżbieta ROŻEK


(1)  EUVL L 166, 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUVL L 284, 30.10.2009, s. 1.

(3)  EUVL C 106, 24.4.2010, s. 9.


Top