Help Print this page 

Document 32012D0088

Title and reference
2012/88/EU: Komission päätös, annettu 25 päivänä tammikuuta 2012 , Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmiä koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä (tiedoksiannettu numerolla K(2012) 172) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
  • No longer in force, Date of end of validity: 04/07/2016; Kumoaja 32016R0919
OJ L 51, 23.2.2012, p. 1–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 012 P. 249 - 313

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/88(1)/oj
Multilingual display
Text

23.2.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 51/1


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 25 päivänä tammikuuta 2012,

Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmiä koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä

(tiedoksiannettu numerolla K(2012) 172)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2012/88/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta yhteisössä 17 päivänä kesäkuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/57/EY (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmää koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä 28 päivänä maaliskuuta 2006 tehdyssä komission päätöksessä 2006/679/EY (2) säädetään yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä (YTE), joka koskee Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmää.

(2)

Euroopan laajuisen suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmää koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä 7 päivänä marraskuuta 2006 tehdyssä komission päätöksessä 2006/860/EY (3) säädetään YTE:stä, joka koskee Euroopan laajuisen suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmää.

(3)

Tavanomaista rautatieverkkoa ja suurten nopeuksien rautatieverkkoa koskevien olennaisten vaatimusten on oltava samanlaisia, kuten myös niiden toiminnallisten ja teknisten eritelmien, yhteentoimivuuden osatekijöiden ja liitäntöjen sekä menettelyjen, joita käytetään niiden yhteentoimivuuden osatekijöiden vaatimuksenmukaisuuden tai käyttöönsoveltuvuuden arvioimisessa tai niiden ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmien EY-tarkastuksessa.

(4)

Kumpaankin rautatieverkkoon olisi edelleen sovellettava omaa erityistä käyttöönottostrategiaa, ja Euroopan laajuista tavanomaista rautatieverkkoa ja Euroopan laajuista suurten nopeuksien rautatieverkkoa koskevien nykyisten vaatimusten olisi säilyttävä ennallaan. Euroopan rautatievirastolle, jäljempänä ’virasto’, on annettu yleinen toimeksianto toteuttaa tiettyjä toimia.

(5)

Virasto antoi 31 päivänä tammikuuta 2011 suosituksen Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän ”ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmää” koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä (4). Tämä päätös perustuu kyseiseen suositukseen.

(6)

Selvyyden vuoksi päätökset 2006/679/EY ja 2006/860/EY olisi korvattava tällä päätöksellä.

(7)

Turvallisuusvaatimuksia koskevat muutokset (liitteessä III oleva 4.2.1 kohta) perustuvat analyysiin, jonka mukaan voimassa olevat ohjaus- ja hallintaosajärjestelmän yhteentoimivuutta koskevat tekniset eritelmät jättävät tulkinnanvaraa. Muutokset eivät vaikuta haitallisesti turvallisuuden yleiseen tasoon.

(8)

ERTMS/ETCS:n asentaminen on pakollista, jos kyseessä on uuden ohjaus- ja hallintakokoonpanoon kuuluvan JKV-osan asentaminen tai ohjaus- ja hallintakokoonpanoon kuuluvan JKV-osan parantaminen rautateiden infrastruktuurihankkeissa, jotka saavat rahallista tukea EU:lta. Tällaiset asennukset olisi periaatteessa suoritettava EU:n rahoittaman hankkeen kuluessa. Kyseiseen käyttöönottoa koskevaan sääntöön on kuitenkin tietyissä tapauksissa perusteltua myöntää poikkeus. Tällainen poikkeus voi koskea ainoastaan ”ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmän YTE:n” käyttöönottostrategiaa.

(9)

Aiempien sukupolvien kansalliset ohjaus- ja hallintajärjestelmät, jäljempänä ’luokan B järjestelmät’, luetellaan viraston teknisessä asiakirjassa ”Luokan B ohjaus- ja hallintajärjestelmien luettelo”. Näitä järjestelmiä voidaan edelleen vaatia tietyillä radoilla liikennöiviin vetureihin ja veturiyksiköihin.

(10)

Luokan B järjestelmät haittaavat merkittävästi veturien ja veturiyksikköjen yhteentoimivuutta, mutta niillä on tärkeä osuus Euroopan laajuisen rautatieverkon korkean turvallisuustason säilyttämisessä. Tästä syystä on tärkeää, ettei yhteentoimivuudelle aiheuteta enää lisää esteitä esimerkiksi muuttamalla näitä aiempien sukupolvien kansallisia järjestelmiä tai ottamalla käyttöön uusia järjestelmiä.

(11)

Jotta vältettäisiin luomasta uusia esteitä yhteentoimivuudelle, jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että aiempien sukupolvien luokan B järjestelmien toiminnallisuus ja niiden liitännät säilyvät nykyisten eritelmien mukaisina, paitsi jos muutoksia tarvitaan turvallisuuteen liittyvien puutteiden vähentämiseksi näissä järjestelmissä. Jäsenvaltioiden olisi myös varmistettava, ettei sellaisista järjestelmistä, jotka eivät kuulu luokan B järjestelmien luetteloon, aiheudu lisäesteitä yhteentoimivuudelle.

(12)

GSM-R-taajuuksien saatavuus on olennaista rautateiden toiminnan turvallisuudelle ja yhteentoimivuudelle.

(13)

Päätökset 2006/679/EY ja 2006/860/EY olisi sen vuoksi kumottava.

(14)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 2008/57/EY 29 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Tämän päätöksen liitteessä III vahvistetaan Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän ”ratalaitteiden ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmää” ja ”veturilaitteiden ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmää” koskeva yhteentoimivuuden tekninen eritelmä, jäljempänä ’YTE’.

2.   Tämän päätöksen liitteessä III vahvistettua YTE:ä sovelletaan direktiivin 2008/57/EY liitteessä II olevassa 2.3 kohdassa tarkoitettuun ratalaitteiden ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmään ja 2.4 kohdassa tarkoitettuun veturilaitteiden ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmään.

2 artikla

1.   Jos jollakin Euroopan laajuisen verkon radalla tai rataosuudella liikennöivän liikkuvan kaluston veturilaitteeseen vaaditaan kansallinen ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä, jäsenvaltioiden on varmistettava, että kyseinen järjestelmä on sisällytetty luokan B järjestelmien luetteloon, jolla on sama oikeudellinen arvo kuin YTE:n liitteillä.

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että luokan B järjestelmien toiminnallisuus, suoritustaso ja liitännät säilyvät nykyisten eritelmien mukaisina, paitsi jos muutoksia pidetään tarpeellisina turvallisuuteen liittyvien puutteiden vähentämiseksi näissä järjestelmissä.

3 artikla

Kunkin jäsenvaltion on annettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle tiedoksi kuuden kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksi antamisesta seuraavat luokan B järjestelmiä sekä tällä päätöksellä hyväksytyn YTE:n liitteessä G avoimiksi kohdiksi luokiteltuja kysymyksiä koskevat tiedot:

a)

luettelo sovellettavista teknisistä säännöistä;

b)

vaatimustenmukaisuuden arviointi- ja tarkastusmenettelyt, joita on käytettävä sen varmistamiseksi, että teknisiä sääntöjä sovelletaan;

c)

elimet, jotka se nimeää suorittamaan kyseiset vaatimustenmukaisuuden arviointi- ja tarkastusmenettelyt.

Tämä velvollisuus katsotaan täytetyksi, jos nämä seikat on jo annettu tiedoksi päätösten 2006/679/EY ja 2006/860/EY yhteydessä.

4 artikla

1.   Kun merkinantojärjestelmiä uudistetaan lyhyillä (alle 150 kilometrin) ja epäyhtenäisillä rataosuuksilla, komissio voi myöntää poikkeuksen liitteessä III olevassa 7.3.2.4 kohdassa esitettyyn velvoitteeseen Euroopan junanvalvontajärjestelmän (ETCS) pakollisesta asentamisesta radalle EU:n rahoittaman hankkeen kuluessa (7.3.2.4 kohta) edellyttäen, että ETCS-järjestelmä asennetaan ennen kuin aikaisempi seuraavista määräajoista täyttyy:

viisi vuotta hankkeen päättymisen jälkeen

ajankohta, jona rataosuus yhdistetään toiseen ETCS-järjestelmällä varustettuun rataan.

2.   Asianomaisen jäsenvaltion on lähetettävä komissiolle hanketta koskeva asiakirjakansio. Tässä kansiossa on oltava mukana taloudellinen analyysi, joka osoittaa, että ERTMS-järjestelmän ottamisella käyttöön noudattaen aikaisempaa edellä 1 kohdassa mainituista määräajoista saavutetaan merkittäviä taloudellisia ja/tai teknisiä etuja verrattuna siihen, että se otettaisiin käyttöön EU:n rahoittaman hankkeen kuluessa.

3.   Komissio analysoi jäsenvaltion lähettämät asiakirjat ja sen ehdottamat toimet ja ilmoittaa analyysinsa tuloksen direktiivin 2008/57/EY 29 artiklassa tarkoitetulle komitealle. Jos poikkeus myönnetään, jäsenvaltion on varmistettava, että ERTMS-järjestelmä asennetaan ennen aikaisempaa 1 kohdassa mainituista määräajoista.

5 artikla

Muutetaan Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän liikkuvan kaluston osajärjestelmää ”veturit ja henkilöliikenteen liikkuva kalusto” koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä 26 päivänä huhtikuuta 2011 annettu komission päätös 2011/291/EY (5) seuraavasti:

1.

Korvataan liitteessä olevan 1.4 kohdan ”Viiteasiakirjat” otsikon ”Voimassa olevat säädökset” alla oleva toinen luetelmakohta luetelmakohdalla ”Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmää koskeva YTE”.

2.

Korvataan tämän päätöksen 4.2.3.3.1 kohta liitteellä I.

3.

Korvataan tämän päätöksen 4.3.4 kohdassa oleva taulukko 10 liitteellä II.

6 artikla

ETCS-järjestelmän asentamista koskevan tarjouspyynnön sekä testien suorittamisen perustana voidaan käyttää 22 päivänä joulukuuta 2010 laadittua ERA:n teknistä asiakirjaa ”ERTMS/ETCS System Requirement Specification (SRS)”, viite ”Subset-026”, versio 3.2.0, mutta uuden standardin mukaisten laitteiden (versio 3) asentamista juniin ei voida vaatia, ennen kuin versio 3 on tullut voimaan.

7 artikla

Kumotaan päätökset 2006/679/EY ja 2006/860/EY. Niiden säännöksiä sovelletaan kuitenkin edelleen niiden liitteenä olevan YTE:ien mukaisesti hyväksyttyihin hankkeisiin liittyvän kunnossapidon osalta ja, jollei hakija pyydä tämän päätöksen soveltamista, sellaisten uusia, uudistettuja tai parannettuja osajärjestelmiä koskevien hankkeiden osalta, jotka ovat edistyneet pitkälle tai joista on olemassa toteuttamisvaiheessa oleva sopimus tämän päätöksen tiedoksiantamisajankohtana.

8 artikla

Tätä päätöstä aletaan soveltaa kuuden kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona se on annettu tiedoksi jäsenvaltioille.

9 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 25 päivänä tammikuuta 2012.

Komission puolesta

Siim KALLAS

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 191, 18.7.2008, s. 1.

(2)  EUVL L 284, 16.10.2006, s. 1.

(3)  EUVL L 342, 7.12.2006, s. 1.

(4)  ERA/REC/2011–03/ERTMS.

(5)  EUVL L 139, 26.5.2011, s. 1.


LIITE I

”4.2.3.3.1   Liikkuvaan kalustoon liittyvät ominaispiirteet, joita yhteensopivuus junanilmaisinjärjestelmien kanssa edellyttää

Liikkuvan kaluston ominaispiirteet, joita yhteensopivuus kohteina olevien junanilmaisinjärjestelmien kanssa edellyttää, esitetään 4.2.3.3.1.1, 4.2.3.3.1.2 ja 4.2.3.3.1.3 kohdassa.

Lisätietoja annetaan ohjaus- ja hallintaosajärjestelmää koskevan YTE:n liitteessä A olevassa 77 kohdassa tarkoitetun eritelmän lausekkeissa.

Yhteensopivuuden edellyttämät liikkuvan kaluston ominaisuudet on kirjattava tämän YTE:n 4.8 kohdassa tarkoitettuun liikkuvan kaluston rekisteriin.

4.2.3.3.1.1   LIIKKUVAAN KALUSTOON LIITTYVÄT OMINAISPIIRTEET, JOITA YHTEENSOPIVUUS RAIDEVIRTAPIIREIHIN PERUSTUVIEN JUNANILMAISINJÄRJESTELMIEN KANSSA EDELLYTTÄÄ

Kalustoyksikön geometria

Kahden peräkkäisen akselin välinen enimmäisetäisyys määritetään ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-YTE:n liitteessä A olevan luettelonumero 77:n osoittaman eritelmän kohdassa 3.1.2 (etäisyys ai kuvassa 1).

Lähimmän puskimen pään ja ensimmäisen akselin välinen enimmäisetäisyys määritetään ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-YTE:n liitteessä A olevan luettelonumero 77:n osoittaman eritelmän kohdassa 3.1.2 (etäisyys b1 kuvassa 1).

Kalustoyksikön rakenne

Pienin sallittu akselipaino kaikissa kuormitustapauksissa on määritetty ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-YTE:n liitteessä A olevan luettelonumero 77:n osoittaman eritelmän kohdassa 3.1.7.

Pyöräkerran vastakkaisten pyörien kulkupintojen välinen sähkövastus määritetään ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-YTE:n liitteessä A olevan luettelonumero 77:n osoittaman eritelmän kohdassa 3.1.9.

Virroittimella varustettujen sähköyksiköiden osalta virroittimen ja junan kunkin pyörän välinen vähimmäisimpedanssi esitetään avoimena kysymyksenä ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-YTE:n liitteessä A olevan luettelonumero 77:n osoittaman eritelmän kohdassa 3.2.2.

Eristeenä toimivat epäpuhtaudet

Hiekoituslaitteiden käyttöä koskevista rajoituksista säädetään ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-YTE:n liitteessä A olevan luettelonumero 77:n osoittaman eritelmän kohdassa 3.1.4.

Komposiittimateriaaleista valmistettujen jarrukenkien käyttöä koskevista rajoituksista säädetään ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-YTE:n liitteessä A olevan luettelonumero 77:n osoittaman eritelmän kohdassa 3.1.6.

Sähkömagneettinen yhteensopivuus

Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset esitetään avoimina kysymyksinä ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-YTE:n liitteessä A olevan luettelonumero 77:n osoittaman eritelmän kohdissa 3.2.1. ja 3.2.2.

Sähköradan ajovirrasta johtuvien sähkömagneettisten häiriöiden raja-arvot esitetään avoimina kysymyksinä ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-YTE:n liitteessä A olevan luettelonumero 77:n osoittaman eritelmän kohdassa 3.2.2.

4.2.3.3.1.2   LIIKKUVAAN KALUSTOON LIITTYVÄT OMINAISPIIRTEET, JOITA YHTEENSOPIVUUS AKSELINLASKIMIIN PERUSTUVIEN JUNANILMAISINJÄRJESTELMIEN KANSSA EDELLYTTÄÄ

Kalustoyksikön geometria

Kahden peräkkäisen akselin välinen enimmäisetäisyys määritetään ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-YTE:n liitteessä A olevan luettelonumero 77:n osoittaman eritelmän kohdassa 3.1.2.

Junan kahden peräkkäisen akselin välinen vähimmäisetäisyys määritetään ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-YTE:n liitteessä A olevan luettelonumero 77:n osoittaman eritelmän kohdassa 3.1.2.

Kytkettäväksi tarkoitetun yksikön ensimmäisen akselin etäisyys lähimmän puskimen päädystä on puolet ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-YTE:n liitteessä A olevan luettelonumero 77:n osoittaman eritelmän kohdassa 3.1.2 ilmoitetusta arvosta.

Lähimmän puskimen pään ja ensimmäisen akselin välinen enimmäisetäisyys määritetään ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-YTE:n liitteessä A olevan luettelonumero 77:n osoittaman eritelmän kohdassa 3.1.2 (etäisyys b1 kuvassa 1).

Ulommaisten akselien välinen vähimmäisetäisyys määritetään ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-YTE:n liitteessä A olevan luettelonumero 77:n osoittaman eritelmän kohdassa 3.1.2.

Pyörän geometria

Pyörän geometria määritetään tämän YTE:n 4.2.3.5.2.2 kohdassa.

Pyörän vähimmäishalkaisija (nopeuden mukaisesti) määritetään ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-YTE:n liitteessä A olevan luettelonumero 77:n osoittaman eritelmän kohdassa 3.1.3.

Kalustoyksikön rakenne

Metalliosista vapaa tila pyörien ympärillä esitetään avoimena kysymyksenä ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-YTE:n liitteessä A olevan luettelonumero 77:n osoittaman eritelmän kohdassa 3.1.3.5.

Magneettikenttiin liittyvät pyörien materiaalien ominaisuudet määritetään ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-YTE:n liitteessä A olevan luettelonumero 77:n osoittaman eritelmän kohdassa 3.1.3.6.

Sähkömagneettinen yhteensopivuus

Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset määritetään ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-YTE:n liitteessä A olevan luettelonumero 77:n osoittaman eritelmän kohdissa 3.2.1 ja 3.2.2.

Pyörrevirta- ja magneettijarrujen käytöstä aiheutuvien sähkömagneettisten häiriöiden raja-arvot esitetään avoimina kysymyksinä ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-YTE:n liitteessä A olevan luettelonumero 77:n osoittaman eritelmän kohdassa 3.2.3.

4.2.3.3.1.3   LIIKKUVAAN KALUSTOON LIITTYVÄT OMINAISPIIRTEET, JOITA YHTEENSOPIVUUS SILMUKKALAITTEIDEN KANSSA EDELLYTTÄÄ

Kalustoyksikön rakenne

Kalustoyksiköiden metalliosien paino esitetään avoimena kysymyksenä ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-YTE:n liitteessä A olevan luettelonumero 77:n osoittaman eritelmän kohdassa 3.1.7.2.”


LIITE II

Taulukko 1

Liitäntä ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmään

Viite tavanomaisen rautatiejärjestelmän LOC & PAS YTE:hen

 

Viite tavanomaisen rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-YTE:hen

 

Parametri

Kohta

Parametri

Kohta

Raidevirtapiireihin perustuvien junanilmaisinjärjestelmien kanssa yhteensopivan liikkuvan kaluston ominaispiirteet

4.2.3.3.1.1

Kalustoyksikön geometria

Kalustoyksikön rakenne

Eristeenä toimivat epäpuhtaudet

Sähkömagneettinen yhteensopivuus

Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-YTE:n liitteessä A olevassa 77 kohdassa annettu eritelmä

Akselinlaskimiin perustuvien junanilmaisinjärjestelmien kanssa yhteensopivan liikkuvan kaluston ominaispiirteet

4.2.3.3.1.2

Kalustoyksikön geometria

Pyörän geometria

Kalustoyksikön rakenne

Sähkömagneettinen yhteensopivuus

Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-YTE:n liitteessä A olevassa 77 kohdassa tarkoitettu eritelmä

Silmukkalaitteiden kanssa yhteensopivan liikkuvan kaluston ominaispiirteet

4.2.3.3.1.3

Kalustoyksikön rakenne

Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-YTE:n liitteessä A olevassa 77 kohdassa annettu eritelmä

Hätäjarrutuksen ohjaus

4.2.4.4.1

Junan ETCS-toiminnot

4.2.2

Hätäjarrutuskyky

4.2.4.5.2

Jarrujen varmistettu toimintataso ja ominaisuudet

4.2.2

Näkyvyys ulos

4.2.9.1.3

Radanvarren ohjaus- ja hallintalaitteiden näkyvyys

4.2.15”


LIITE III

SISÄLLYSLUETTELO

1.

Johdanto

1.1

Asiakirjan tekninen ala

1.2

Asiakirjan maantieteellinen ala

1.3

Tämän YTE:n sisältö

2.

Osajärjestelmän määritelmä ja soveltamisala

2.1

Johdanto

2.2

Soveltamisala

2.3

Soveltamistasot (ERTMS/ETCS)

3.

Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmien olennaiset vaatimukset

3.1

Yleistä

3.2

Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmien erityispiirteet

3.2.1

Turvallisuus

3.2.2

Luotettavuus ja käytettävyys

3.2.3

Terveysnäkökohdat

3.2.4

Ympäristönsuojelu

3.2.5

Tekninen yhteensopivuus

3.2.5.1

Yhteensopivuus teknisen suunnittelun kannalta

3.2.5.1.1

Fyysiset ympäristöolot

3.2.5.1.2

Sähkömagneettinen yhteensopivuus rautatiejärjestelmän sisällä

3.2.5.2

Ohjaus-, hallinta- ja merkinantojärjestelmän yhteensopivuus

4.

Osajärjestelmien kuvaus

4.1

Johdanto

4.2

Osajärjestelmien toiminnalliset ja tekniset eritelmät

4.2.1

Yhteentoimivuuden kannalta tärkeät ohjaus-, hallinta- ja merkinantojärjestelmän turvallisuusominaisuudet

4.2.1.1

Turvallisuus

4.2.1.2

Käytettävyys/luotettavuus

4.2.2

Junan ERTMS/ETCS-toiminnot

4.2.3

Radanvarren ERTMS/ETCS-toiminnot

4.2.4

Rautateiden viestintätoiminnot – GSM-R

4.2.4.1

Perusviestintätoiminto

4.2.4.2

Ääniviestintäsovellukset ja käyttöön liittyvät viestintäsovellukset

4.2.4.3

Tiedonsiirtosovellukset ETCS-järjestelmää varten

4.2.5

ERTMS/ETCS:n ja GSM-R:n ilmavälin liitännät

4.2.5.1

Radioliikenne junaan

4.2.5.2

Eurobaliisiviestintä junaan

4.2.5.3

Eurosilmukkaviestintä junaan

4.2.6

Ohjaus-, hallinta- ja merkinantojärjestelmän junan sisäiset liitännät

4.2.6.1

ERTMS/ETCS-toiminnot ja luokan B junakulunvalvonta

4.2.6.2

GSM-R-radiotietoliikenteen ja ERTMS/ETCS:n välinen liitäntä

4.2.6.3

Matkan mittaus

4.2.7

Ohjaus-, hallinta- ja merkinantojärjestelmän radanvarren sisäiset liitännät

4.2.7.1

Radiosuojastuskeskusten välinen toiminnallinen liitäntä

4.2.7.2

Radiosuojastuskeskusten (RBC) välinen liitäntä

4.2.7.3

GSM-R:n / radanvarren ETCS-toimintojen välinen liitäntä

4.2.7.4

Eurobaliisi / koodain (LEU)

4.2.7.5

Eurosilmukka / koodain (LEU)

4.2.8

Avainhallinta

4.2.9

ETCS-tunnuksen hallinta

4.2.10

Radanvarren junanilmaisinjärjestelmät

4.2.11

Liikkuvan kaluston ja radanvarren ohjaus-, hallinta- ja merkinantolaitteiston välinen sähkömagneettinen yhteensopivuus

4.2.12

ERTMS/ETCS DMI (Kuljettajan käyttöliittymä ERTMS/ETCS:ään)

4.2.13

GSM-R DMI (Kuljettajan käyttöliittymä GSM-R:ään)

4.2.14

Liitäntä tietojen tallennukseen hallinnollisiin tarkoituksiin

4.2.15

Radanvarren ohjaus-, hallinta- ja merkinantolaitteiden näkyvyys

4.2.16

Ympäristöolot

4.3

Toisiin osajärjestelmiin yhteydessä olevien liitäntöjen toiminnalliset ja tekniset eritelmät

4.3.1

Liitäntä käyttötoimintaa ja liikenteen hallintaa koskevaan osajärjestelmään

4.3.2

Liitäntä liikkuva kalusto -osajärjestelmään

4.3.3

Liitännät infrastruktuuriosajärjestelmään

4.3.4

Liitännät energiaosajärjestelmään

4.4

Käyttöä koskevat säännöt

4.5

Kunnossapitoa koskevat säännöt

4.5.1

Laitteiden valmistajan vastuu

4.5.2

Osajärjestelmän tyyppitarkastuksen hakijan vastuu

4.6

Ammatillinen pätevyys

4.7

Terveyttä ja turvallisuutta koskevat vaatimukset

4.8

Rekisterit

5.

Yhteentoimivuuden osatekijät

5.1

Määritelmä

5.2

Yhteentoimivuuden osatekijöiden luettelo

5.2.1

Yhteentoimivuuden perusosatekijät

5.2.2

Yhteentoimivuuden osatekijöiden ryhmittely

5.3

Osatekijöiden suoritustasot ja eritelmät

6.

Osatekijöiden vaatimustenmukaisuuden ja/tai käyttöönsoveltuvuuden arviointi ja osajärjestelmän tarkastus

6.1

Johdanto

6.1.1

Yleiset periaatteet

6.1.2

ERTMS/ETCS:n ja GSM-R:n testaukseen sovellettavat periaatteet

6.2

Yhteentoimivuuden osatekijät

6.2.1

Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmän yhteentoimivuuden osatekijöiden arviointimenettelyt

6.2.2

Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmän yhteentoimivuuden osatekijöiden moduulit

6.2.3

Arviointia koskevat vaatimukset

6.2.4

Erityiset näkökohdat

6.2.4.1

Junan ERTMS/ETCS

6.2.4.2

Sovitustiedonsiirtomoduuli (STM)

6.2.4.3

EY-vaatimustenmukaisuustodistuksen sisältö

6.3

Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmät

6.3.1

Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmien arviointimenettelyt

6.3.2

Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmiä koskevat moduulit

6.3.2.1

Junan osajärjestelmä

6.3.2.2

Radanvarren osajärjestelmä

6.3.2.3

Junan ja radanvarren osajärjestelmiä koskevien moduulien käyttöehdot

6.3.3

Junan osajärjestelmän arviointiin sovellettavat vaatimukset

6.3.4

Radanvarren osajärjestelmän arviointia koskevat vaatimukset

6.4

Osittaista vaatimustenmukaisuutta koskevat säännökset

6.4.1

Johdanto

6.4.2

Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmien osien arviointi

6.4.3

Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmän osittainen vaatimustenmukaisuus sen yhteentoimivuuden osatekijöiden käytön rajoittamisen takia.

7.

Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-YTE:n käyttöönotto

7.1

Johdanto

7.2

Yleisesti sovellettavat säännöt

7.2.1

Radanvarren ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmän tai sen osien kehittäminen tai uudistaminen

7.2.2

Aiempien sukupolvien järjestelmät

7.2.3

Sovitustiedonsiirtomoduulien käytettävissä olo

7.2.4

Luokan B mukaiset lisälaitteet luokan A laitteilla varustetulla radalla

7.2.5

Sekä luokan A että luokan B laitteilla varustettu liikkuva kalusto

7.2.6

Pakollisia ja valinnaisia toimintoja koskevat ehdot

7.2.7

GSM-R:n käyttöönottoa koskevat erityissäännöt

7.2.7.1

Radanvarsikokoonpanot

7.2.7.2

Junakokoonpanot

7.2.8

Junailmaisujärjestelmien käyttöönottoa koskevat säännöt

7.2.9

Erityistapaukset

7.2.9.1

Johdanto

7.2.9.2

Belgia

7.2.9.3

Yhdistynyt kuningaskunta

7.2.9.4

Ranska

7.2.9.5

Puola

7.2.9.6

Liettua, Latvia

7.2.9.7

Ruotsi

7.2.9.8

Luxemburg

7.3

ERTMS-järjestelmää koskevat säännöt

7.3.1

ERTMS-järjestelmän eurooppalainen käyttöönottosuunnitelma

7.3.2

Radanvarren ERTMS-järjestelmän toteutus

7.3.2.1

Liikennekäytävät

7.3.2.2

Yhteydet Euroopan tärkeimpiin satamiin, järjestelyratapihoille, rahtiterminaaleihin ja rahdinkuljetusalueille

7.3.2.3

Suurten nopeuksien rautatieverkko

7.3.2.4

EU:n rahoittamat hankkeet

7.3.2.5

Ilmoittaminen

7.3.2.6

Viivästykset

7.3.3

Junan ERTMS-laitteisto

7.3.3.1

Suurten nopeuksien rautatieverkko

7.3.4

Radat, joista liikennekäytävät muodostuvat

7.3.5

Euroopan tärkeimmät satamat, järjestelyratapihat, rahtiterminaalit ja rahdinkuljetusalueet

1.   JOHDANTO

1.1   Asiakirjan tekninen ala

Tämä YTE koskee junan ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmää sekä radanvarren ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmää.

1.2   Asiakirjan maantieteellinen ala

Tämän YTE:n maantieteelliseen soveltamisalaan kuuluu Euroopan laajuinen rautatiejärjestelmä eli Euroopan laajuinen suurten nopeuksien rautatiejärjestelmä ja Euroopan laajuinen tavanomainen rautatiejärjestelmä, joista säädetään direktiivin 2008/57/EY (jäljempänä ”rautatiejärjestelmien yhteentoimivuutta koskeva direktiivi”) liitteessä I olevissa 1 ja 2 kohdassa.

1.3   Tämän YTE:n sisältö

Rautatiejärjestelmien yhteentoimivuutta koskevan direktiivin 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti tässä YTE:ssä

1.

ilmoitetaan tarkoitettu soveltamisala – 2 luku (Osajärjestelmän määritelmä ja soveltamisala),

2.

täsmennetään olennaiset vaatimukset kyseisille ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmille ja niiden muiden osajärjestelmien kanssa oleville liitännöille – 3 luku (Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmää koskevat olennaiset vaatimukset),

3.

täsmennetään toiminnalliset ja tekniset eritelmät, jotka osajärjestelmien ja niiden muiden osajärjestelmien kanssa olevien liitäntöjen on täytettävä – 4 luku (Osajärjestelmän kuvaus),

4.

määritetään yhteentoimivuuden osatekijät ja liitännät, joita varten on oltava eurooppalaiset eritelmät, mukaan lukien eurooppalaiset standardit, ja jotka ovat välttämättömiä Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuuden toteuttamiseksi – 5 luku (Yhteentoimivuuden osatekijät),

5.

ilmoitetaan kussakin käsiteltävässä tapauksessa yhteentoimivuuden osatekijöiden vaatimustenmukaisuuden tai käyttöönsoveltuvuuden arvioinnissa ja osajärjestelmien EY-vaatimustenmukaisuustarkastuksissa käytettävät pakolliset menettelyt – 6 luku (Osatekijöiden vaatimustenmukaisuuden ja/tai käyttöönsoveltuvuuden arviointi ja osajärjestelmän tarkastukset),

6.

ilmoitetaan YTE:n käyttöönottostrategia – 7 luku (Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmiä koskevan YTE:n käyttöönotto),

7.

ilmoitetaan henkilöstön ammatillista pätevyyttä ja työterveyttä ja -turvallisuutta koskevat edellytykset, joita tarkoitetun osajärjestelmän käyttö ja ylläpito sekä YTE:n käyttöönotto edellyttävät – 4 luku (Osajärjestelmän kuvaus).

Rautatiejärjestelmien yhteentoimivuutta koskevan direktiivin 5 artiklan 5 kohdan mukaisesti erityistapauksia koskevia säännöksiä annetaan 7 luvussa (Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmiä koskevan YTE:n täytäntöönpano).

Tämän YTE:n 4 luvussa (Osajärjestelmien kuvaus) annetaan myös edellä 1.1 ja 1.2 kohdassa määritettyä soveltamisalaa erityisesti koskevat käyttö- ja ylläpitosäännöt.

2.   OSAJÄRJESTELMÄN MÄÄRITELMÄ JA SOVELTAMISALA

2.1   Johdanto

Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä määritellään rautatiejärjestelmien yhteentoimivuutta koskevan direktiivin liitteessä II laitteiksi, joita tarvitaan varmistamaan verkossa luvallisesti liikkuvien junien turvallisuus, ohjaus ja valvonta.

Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmien piirteet ovat seuraavat:

1.

toiminnot, jotka ovat olennaisia rautatieliikenteen turvallisen ohjauksen ja liikenteen toiminnan kannalta, mukaan luettuina vajaatoimintatiloissa tarvittavat toiminnot (1),

2.

liitännät,

3.

olennaisten vaatimusten täyttämiseen vaadittava suoritustaso.

2.2   Soveltamisala

Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmiä koskevassa YTE:ssä asetetaan vain ne vaatimukset, jotka ovat tarpeen Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän yhteensopivuuden ja olennaisten vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi.

Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmät koostuvat seuraavista osista:

1.

junakulunvalvonta,

2.

radioliikenne,

3.

junien ilmaisu.

Luokan A junakulunvalvontajärjestelmänä on ERTMS/ETCS, ja luokan A radiojärjestelmänä on GSM-R.

Luokan A junakulunvalvonnan osalta tässä YTE:ssä määritetään vain muihin osajärjestelmiin tehtäviä liitäntöjä koskevat vaatimukset.

Luokan B järjestelmillä tarkoitetaan rajattua määrää junakulunvalvonnan aiempien sukupolvien ohjaus-, hallinta- ja merkinantojärjestelmiä, joita on käytetty ennen 20 päivää huhtikuuta 2001. Luettelo luokan B järjestelmistä esitetään Euroopan rautatieviraston teknisessä asiakirjassa ”Luettelo luokan B ohjaus-, hallinta- ja merkinantojärjestelmistä”, ERA/TD/2011-11, versio 1.0.

Junan ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmää koskevat vaatimukset asetetaan luokan A radiopuhelinten ja junakulunvalvonnan osalta.

Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmää koskevat vaatimukset asetetaan seuraavien osalta:

1.

luokan A radioverkko,

2.

luokan A junakulunvalvonta,

3.

junanilmaisinjärjestelmien välisiä liitäntöjä koskevat vaatimukset, jotta varmistetaan niiden yhteensopivuus liikkuvan kaluston kanssa.

2.3   Soveltamistasot (ERTMS/ETCS)

Tässä YTE:ssä tarkoitettujen liitäntöjen avulla tietoja siirretään junaan ja (tarvittaessa) junasta. Tässä YTE:ssä esitetyt ERTMS/ETCS-eritelmät sisältävät eri soveltamistasoja, joista kullekin radanvarsitoiminnolle voidaan valita vaatimuksia vastaava datasiirron tyyppi.

Tässä YTE:ssä määritetään kaikkien soveltamistasojen vaatimukset.

Juna, johon on asennettu luokan A mukainen tietyn soveltamistason junakulunvalvontajärjestelmä, voi toimia kyseisellä tasolla ja kaikilla sitä alemmilla tasoilla. Näin ollen

juna, johon on asennettu luokan A mukainen tason 2 junakulunvalvontajärjestelmä, voi toimia kyseisellä tasolla ja tason 1 reiteillä.

junassa, johon on asennettu luokan A mukainen tason 1 junakulunvalvontajärjestelmä, ei tarvitse olla GSM-R-dataradiota, mutta kaikkien tason 2 toimintojen on oltava siinä mahdollisia sen varmistamiseksi, että sen varusteet vastaavat tasoa 2, jos junaan asennetaan myöhemmin GSM-R-dataradio.

3.   OHJAUS-, HALLINTA- JA MERKINANTO-OSAJÄRJESTELMIEN OLENNAISET VAATIMUKSET

3.1   Yleistä

Rautatiejärjestelmien yhteentoimivuutta koskevan direktiivin nojalla osajärjestelmien ja yhteentoimivuuden osatekijöiden sekä liitäntöjen on täytettävä direktiivin liitteessä III lyhyesti esitetyt olennaiset vaatimukset.

Olennaiset vaatimukset koskevat

1.

turvallisuutta,

2.

luotettavuutta ja käytettävyyttä,

3.

terveysnäkökohtia,

4.

ympäristönsuojelua,

5.

teknistä yhteensopivuutta.

Luokan A järjestelmien olennaiset vaatimukset esitetään jäljempänä.

Luokan B järjestelmien vaatimukset ovat kunkin jäsenvaltion vastuulla.

3.2   Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmien erityispiirteet

3.2.1   Turvallisuus

Kaikissa tämän eritelmän sovellusalan piiriin kuuluvissa hankkeissa on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmien piiriin kuuluvat vaaratilanteet eivät ylitä palveluun yleisesti sovellettavaa riskirajaa. Tässä yhteydessä sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 6 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetun riskien arviointia koskevan yhteisen turvallisuusmenetelmän hyväksymisestä 24 päivänä huhtikuuta 2009 annettua komission asetusta (EY) N:o 352/2009 (2) (jäljempänä ’yhteinen turvallisuusmenetelmä’).

Jotta varmistetaan, että turvallisuuden takaamiseksi toteutetuilla toimenpiteillä ei vaaranneta yhteentoimivuutta, 4.2.1 kohdassa (Yhteentoimivuuden kannalta tärkeät ohjaus-, hallinta- ja merkinantojärjestelmän turvallisuusominaisuudet) määritetyn perusparametrin vaatimuksia on noudatettava.

Luokan A ERTMS/ETCS-järjestelmän osalta turvallisuustavoite jaetaan ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmiä junissa ja radanvarrella koskeviin tavoitteisiin. Vaatimukset on selostettu yksityiskohtaisesti 4.2.1 kohdassa (Yhteentoimivuuden kannalta tärkeät ohjaus-, hallinta- ja merkinantojärjestelmän turvallisuusominaisuudet) määritellyn perusparametrin yhteydessä. Tämä turvallisuutta koskeva vaatimus on myös täytettävä 3.2.2 kohdassa (Luotettavuus ja käytettävyys) määriteltyjen käytettävyyttä koskevien vaatimusten yhteydessä.

3.2.2   Luotettavuus ja käytettävyys

Luokan A järjestelmän osalta luotettavuutta ja käytettävyyttä koskeva tavoite jaetaan ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmiä junissa ja ratojen varsilla koskeviin tavoitteisiin. Vaatimukset on selostettu yksityiskohtaisesti 4.2.1 kohdassa (Yhteentoimivuuden kannalta tärkeät ohjaus-, hallinta- ja merkinantojärjestelmän turvallisuusominaisuudet) määritellyn perusparametrin yhteydessä.

Osajärjestelmän osien vanhenemisesta ja kulumisesta aiheutuvaa vaaraa on valvottava. Jäljempänä 4.5 kohdassa asetettuja kunnossapitoa koskevia vaatimuksia on noudatettava.

3.2.3   Terveysnäkökohdat

EU:n säädösten ja EU:n lainsäädännön kanssa yhdenmukaisten kansallisten säädösten mukaisesti on varmistettava, että ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmissä tai niiden suunnittelussa ei käytetä materiaaleja, jotka vaarantavat niiden kanssa tekemisiin joutuvien henkilöiden terveyden.

3.2.4   Ympäristönsuojelu

EU:n säädöksissä ja EU:n lainsäädännön kanssa yhdenmukaisissa kansallisissa säädöksissä säädetään seuraavaa:

1.

Ohjaus-, hallinta- ja merkinantolaitteet eivät liialliselle kuumuudelle tai tulipalolle altistuessaan saa ylittää ympäristön kannalta haitallisten savujen tai kaasujen päästöille asetettuja raja-arvoja.

2.

Ohjaus-, hallinta- ja merkinantolaitteet eivät saa sisältää aineita, jotka järjestelmien normaalin käytön aikana voisivat saastuttaa ympäristöä.

3.

Ohjaus-, hallinta- ja merkinantolaitteisiin sovelletaan voimassa olevaa EU:n lainsäädäntöä, jossa on määritelty sähkömagneettisen häiritsevyyden ja häiriytyvyyden raja-arvot rautatieverkon sisällä.

4.

Ohjaus-, hallinta- ja merkinantolaitteiden on täytettävä voimassa olevat melumääräykset.

5.

Ohjaus-, hallinta- ja merkinantolaitteet eivät saa aiheuttaa sallittua suurempaa tärinää, joka voisi vaarantaa infrastruktuurin toimintakunnon (kun infrastruktuuri on hyvässä kunnossa).

3.2.5   Tekninen yhteensopivuus

Tekninen yhteensopivuus sisältää yhteentoimivuuden saavuttamiseksi tarvittavat toiminnot, liitännät ja suoritustasot.

Teknistä yhteensopivuutta koskevat vaatimukset jaetaan seuraaviin kolmeen ryhmään:

1.

Ensimmäisessä ryhmässä määritellään lyhyesti yhteentoimivuuden yleiset tekniset vaatimukset eli ympäristöolot, sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) rautatiejärjestelmän sisällä sekä asennus. Nämä yhteensopivuutta koskevat vaatimukset määritellään tässä luvussa.

2.

Toisessa ryhmässä kuvataan, miten ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmää on käytettävä teknisesti ja mitä toimintoja siltä edellytetään yhteentoimivuuden saavuttamiseksi. Tämä ryhmä määritellään 4 luvussa.

3.

Kolmannessa ryhmässä kuvataan, miten ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmää on käytettävä yhteentoimivuuden saavuttamiseksi. Tämä ryhmä määritellään 4 luvussa.

3.2.5.1   Yhteensopivuus teknisen suunnittelun kannalta

3.2.5.1.1   Fyysiset ympäristöolot

Ohjaus-, hallinta- ja merkinantolaitteiden on toimittava kyseisellä Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän osuudella vallitsevissa ilmasto-oloissa ja fyysisissä oloissa.

Perusparametrin 4.2.16 (Ympäristöolot) vaatimuksia on noudatettava.

3.2.5.1.2   Sähkömagneettinen yhteensopivuus rautatiejärjestelmän sisällä

EU:n säädösten ja EU:n lainsäädännön kanssa yhdenmukaisten kansallisten säädösten mukaisesti ohjaus-, hallinta- ja merkinantolaitteet eivät saa aiheuttaa häiriötä muissa ohjaus-, hallinta- ja merkinantolaitteissa tai muissa osajärjestelmissä, eivätkä muut laitteet tai osajärjestelmät saa aiheuttaa häiriöitä ohjaus-, hallinta- ja merkinantolaitteissa.

Liikkuvan kaluston sekä ohjaus-, hallinta- ja merkinantolaitteiden välistä sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva perusparametri esitetään 4.2.11 kohdassa (Sähkömagneettinen yhteensopivuus).

3.2.5.2   Ohjaus-, hallinta- ja merkinantojärjestelmän yhteensopivuus

Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmien yhteentoimivuutta koskevat vaatimukset määritellään 4 luvussa.

Lisäksi tällä YTE:llä varmistetaan ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmän osalta tekninen yhteensopivuus Euroopan laajuisen suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän ja tavanomaisten rautatiejärjestelmien välillä silloin, kun molemmat on varustettu luokan A mukaisilla järjestelmillä.

4.   OSAJÄRJESTELMIEN KUVAUS

4.1   Johdanto

Kaikki asiaa koskevat olennaiset vaatimukset huomioiden ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmää kuvaavat seuraavat perusparametrit:

1.

yhteentoimivuuden kannalta tärkeät ohjaus-, hallinta- ja merkinantojärjestelmän turvallisuusominaisuudet (4.2.1 kohta)

2.

veturilaitteen ERTMS/ETCS-toiminnot (4.2.2 kohta)

3.

radanvarren ERTMS/ETCS-toiminnot (4.2.3 kohta)

4.

rautateiden viestintätoiminnot – GSM-R (4.2.4 kohta)

5.

ERTMS/ETCS:n ja GSM-R:n ilmavälin liitännät (4.2.5 kohta)

6.

ohjaus-, hallinta- ja merkinantojärjestelmän junan sisäiset liitännät (4.2.6 kohta)

7.

ohjaus-, hallinta- ja merkinantojärjestelmän radanvarren sisäiset liitännät (4.2.7 kohta)

8.

avainhallinta (4.2.8 kohta)

9.

ETCS-tunnuksen hallinta (4.2.9 kohta)

10.

junien ilmaisuun käytettävät järjestelmät (4.2.10 kohta)

11.

liikkuvan kaluston ja radanvarren ohjaus-, hallinta- ja merkinantolaitteiden välinen sähkömagneettinen yhteensopivuus (4.2.11 kohta)

12.

ERTMS/ETCS DMI (Kuljettajan käyttöliittymä ERTMS/ETCS:ään) (4.2.12 kohta)

13.

GSM-R DMI (Kuljettajan käyttöliittymä GSM-R:ään) (4.2.13 kohta)

14.

liitäntä tietojen tallennukseen hallinnollisiin tarkoituksiin (4.2.14 kohta)

15.

radanvarren ohjaus-, hallinta- ja merkinantolaitteiden näkyvyys (4.2.15 kohta)

16.

ympäristöolot (4.2.16 kohta).

Kaikkia muita, perusparametrien noudattamista koskevia 4.2 kohdan (Osajärjestelmien toiminnalliset ja tekniset eritelmät) vaatimuksia on sovellettava luokan A järjestelmiin.

Luokkaa B ja STM-moduuleja (jotka mahdollistavat luokan A järjestelmän toiminnan luokan B infrastruktuurilla) koskevat vaatimukset ovat kunkin jäsenvaltion vastuulla.

Tämä YTE perustuu periaatteisiin, joiden nojalla radanvarren ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmien on oltava yhteensopivia YTE:n mukaisten junan ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmien kanssa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi

1.

junan ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmien toiminnot, liitännät ja suorituskyky standardoidaan sen varmistamiseksi, että jokainen juna reagoi ratalaitteilta saamiinsa tietoihin ennakoidulla tavalla,

2.

radanvarren ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmän osalta radan ja junan välillä tapahtuva viestintä standardoidaan täysimääräisesti tässä YTE:ssä. Jäljempänä olevissa kohdissa annettujen eritelmien nojalla radanvarren ohjaus-, hallinta- ja merkinantotoimintoja voidaan käyttää joustavasti, jolloin toimintoja voidaan käyttää mahdollisimman tehokkaasti rautatiejärjestelmässä. Joustavuutta on hyödynnettävä ilman, että YTE:n mukaisten junan osajärjestelmien liikkuvuutta rajoitetaan.

Ohjaus-, hallinta- ja merkinantotoiminnot jaetaan eri luokkiin sen mukaan, ovatko ne valinnaisia (V) vai pakollisia (P). Luokat on ERTMS/ETCS:n osalta määritelty liitteessä A olevan 4.1 kohdan a alakohdassa ja GSM-R:n osalta liitteessä A olevan 4.1 kohdan b alakohdassa, ja tekstissä myös kerrotaan, miten toiminnot on luokiteltu.

Liitteessä A olevan 4.1 kohdan c alakohdassa on liitteessä A esitettyjen eritelmien yhteydessä käytettyjen ERTMS/ETCS-termien ja -määritelmien sanasto.

Edellä olevan 2.2 kohdan (Soveltamisala) mukaisesti ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmät koostuvat kolmesta osasta.

Seuraavassa taulukossa esitetään, mitä perusparametria sovelletaan kuhunkin osajärjestelmään ja osaan.

Osajärjestelmä

Osa

Perusparametrit

Junassa tapahtuvat ohjaus ja hallinta sekä merkinanto

junakulunvalvonta

4.2.1, 4.2.2, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.12, 4.2.14, 4.2.16

radioliikenne

4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.13, 4.2.14, 4.2.16

Radanvarrella tapahtuva ohjaus, hallinta ja merkinanto

junakulunvalvonta

4.2.3, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.15, 4.2.16

radioliikenne

4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.16

junien ilmaisu

4.2.10, 4.2.11, 4.2.16

Kun otetaan huomioon 3 luvussa asetetut olennaiset vaatimukset, ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmien toiminnalliset ja tekniset eritelmät ovat seuraavat:

4.2   Osajärjestelmien toiminnalliset ja tekniset eritelmät

4.2.1   Yhteentoimivuuden kannalta tärkeät ohjaus-, hallinta- ja merkinantojärjestelmän turvallisuusominaisuudet

Tällä perusparametrilla kuvataan junaan ja radanvarren ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmiin sovellettavia vaatimuksia 3.2.1 kohdan (Turvallisuus) ja 3.2.2 kohdan (Luotettavuus ja käytettävyys) mukaisesti.

Yhteentoimivuuden varmistamiseksi ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmien asentamisessa junaan ja radanvarteen on noudatettava seuraavia säännöksiä:

1.

Junan tai radanvarren ohjaus-, hallinta- ja merkinantojärjestelmän rakenne, käyttöönotto ja käyttö ei saa edellyttää

a)

junan ja radanvarren ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmien väliseltä liitännältä muita vaatimuksia kuin tässä YTE:ssä asetetut vaatimukset,

b)

muulta osajärjestelmältä muita vaatimuksia kuin niitä koskevissa YTE:issä asetetut vaatimukset.

2.

Jäljempänä 4.2.1.1 ja 4.2.1.2 kohdassa asetettuja vaatimuksia on noudatettava.

4.2.1.1   Turvallisuus

Junan ja radanvarren ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmien on vastattava tässä YTE:ssä asetettuja, ERTMS/ETCS-laitteita ja -kokoonpanoja koskevia vaatimuksia.

ERTMS/ETCS-järjestelmään syötettyjä suositustasoja suurempien nopeuksien ja/tai etäisyyksien aiheuttaman vaaran osalta satunnaisvikojen, ERTMS/ETCS:n ja radanvarren ERTMS/ETCS:n sallittu varmuusvikataajuus on 10–9 h– 1. Katso liitteessä A olevan 4.2.1 kohdan a alakohta.

Yhteentoimivuuden varmistamiseksi junan ERTMS/ETCS-järjestelmien on vastattava täysimääräisesti kaikkia liitteessä A olevassa 4.2.1 kohdassa asetettuja vaatimuksia. Radanvarren ERTMS/ETCS-järjestelmien osalta voidaan kuitenkin hyväksyä lievempiä turvallisuusvaatimuksia, edellyttäen että palvelun turvallisuustavoitteet saavutetaan käytettäessä YTE:n mukaisia ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmiä.

Vaatimukset, jotka koskevat kuljettajan ja junan ERTMS/ETCS-järjestelmän väliseen liittymään liittyviä virheitä, esitetään avoimena kohtana.

4.2.1.2   Käytettävyys/luotettavuus

Junan ja radanvarren ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmien on vastattava tässä YTE:ssä asetettuja vaatimuksia. Käytettävyyttä/luotettavuutta koskevat vaatimukset asetetaan liitteessä A olevan 4.2.1 kohdan b alakohdassa.

Vaaran tasoa on valvottava laitteiston käyttöiän ajan. Jäljempänä 4.5 kohdassa (Kunnossapitoa koskevat säännöt) asetettuja kunnossapitoa koskevia vaatimuksia on noudatettava.

4.2.2   Junan ERTMS/ETCS-toiminnot

Junan ERTMS/ETCS-toimintoa koskevassa perusparametrissa esitetään kaikki toiminnot, joita tarvitaan junan kuljettamiseksi turvallisesti. Ensisijaisina toimintoina ovat automaattinen junakulunvalvonta ja ohjaamoon lähetettävät signaalit eli

1.

junatietojen syöttäminen (esimerkiksi junan enimmäisnopeus ja jarrutuskyky),

2.

valvontatilan valitseminen radanvarrelta saatavien tietojen perusteella,

3.

matkanmittaustoimintojen suorittaminen,

4.

junan sijainnin määrittäminen eurobaliisin avulla,

5.

dynaamisen jarruprofiilin laskeminen junan reittiä varten junatietojen ja radanvarrelta saatujen tietojen perusteella,

6.

dynaamisen jarruprofiilin valvonta junan kulun aikana,

7.

valvontatoiminnon tarjoaminen.

Toiminnot on toteutettava liitteessä A olevan 4.2.2 kohdan b alakohdan mukaisesti, ja toimintojen on vastattava liitteessä A olevan 4.2.2 kohdan a alakohdassa asetettuja vaatimuksia.

Testejä koskevat vaatimukset asetetaan liitteessä A olevan 4.2.2 kohdan c alakohdassa.

Laitteiden ETCS-tunnuksia hallitaan 4.2.9 kohdan (ETCS-tunnuksen hallinta) mukaisesti.

Tärkeintä toimintoa tuetaan seuraavilla muilla toiminnoilla, joihin myös sovelletaan liitteessä A olevia 4.2.2 kohdan a ja b alakohtaa sekä jäljempänä annettuja täydentäviä eritelmiä:

1.

Viestintä radanvarren ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmien kanssa.

a)

eurobaliisi-datalähetykset. Katso 4.2.5.2 kohta (Eurobaliisiviestintä junaan).

b)

eurosilmukkadatalähetykset. Katso 4.2.5.3 kohta (Eurosilmukkaviestintä junaan). Tämä toiminto on pakollinen junissa siinä tapauksessa, että radanvarteen on tason 1 ERTMS/ETCS-sovelluksessa asennettu eurosilmukkajärjestelmä ja hätäjarru voidaan turvallisuussyistä vapauttaa vasta junan ollessa täysin pysähtynyt (esimerkiksi radan vaaralliset kohdat).

c)

radiotiedonsiirto lisäajotietojen välittämistä varten. Katso liitteessä A olevan 4.2.2 kohdan d alakohta, 4.2.5.1 kohta (Radioliikenne junaan), 4.2.6.2 kohta (GSM-R-radiotietoliikenteen ja ERTMS/ETCS:n välinen liitäntä) ja 4.2.8 kohta (Avainhallinta). Tämä toiminto on pakollinen junissa siinä tapauksessa, että radanvarrelle on tason 1 ERTMS/ETCS-sovelluksessa asennettu kokoonpano, jolla lisäajotietoja voidaan siirtää radioteitse, ja että hätäjarru voidaan turvallisuussyistä vapauttaa vasta junan ollessa täysin pysähtynyt (esimerkiksi radan vaaralliset kohdat).

d)

Tietojen siirto radioteitse. Katso 4.2.5.1 kohta (Radioliikenne junaan), 4.2.6.2 kohta (GSM-R-radiotietoliikenteen ja ERTMS/ETCS:n välinen liitäntä) ja 4.2.8 kohta (Avainhallinta). Pakollinen junissa vain ERTMS/ETCS:n tason 2 tai ETCS:n tason 3 sovelluksissa.

2.

Viestintä kuljettajan kanssa. Katso liitteessä A olevan 4.2.2 kohdan e alakohta ja 4.2.12 kohta (ERTMS/ETCS DMI).

3.

Viestintä STM:n kanssa. Katso 4.2.6.1 kohta (ERTMS/ETCS:n ja STM:n välinen liitäntä). Tämä toiminto sisältää seuraavat osat:

a)

STM-moduulista tulevien tietojen hallinta,

b)

STM:n käyttämien tietojen antaminen,

c)

STM-muunnosten hallinta.

4.

Junakokonaisuuden valvonta – pakollista tasolla 3, ei vaadita tasoilla 1 ja 2.

5.

Laitteen oikean toiminnan valvonta ja tuki vajaatoimintatilassa. Tämä toiminto sisältää seuraavat osat:

a)

junan ERTMS/ETCS-toimintojen käynnistäminen,

b)

tuki vajaatoimintatilassa,

c)

junan ERTMS/ETCS-toimintojen eristäminen.

6.

Hallinnollisista syistä tapahtuvan tietojen keräämisen tuki. Katso 4.2.14 kohta (Liitäntä tietojen tallennukseen hallinnollisiin tarkoituksiin).

7.

Tietojen/käskyjen välittäminen ja liikkuvan kaluston tilatietojen vastaanottaminen

a)

kuljettajan ja koneen väliseen liitäntään. Katso 4.2.12 kohta (ERTMS/ETCS DMI),

b)

junan käyttöliittymään ja käyttöliittymästä. Katso liitteessä A olevan 4.2.2 kohdan f alakohta.

4.2.3   Radanvarren ERTMS/ETCS-toiminnot

Tämä perusparametri kuvaa radanvarren ERTMS/ETCS-toimintoja. Se sisältää kaikki ERTMS/ETCS-toiminnot, joita junan turvallinen reitti edellyttää.

Tärkeimpiä toimintoja ovat

1.

tietyn junan sijainnin määrittäminen eurobaliisin avulla (tasot 2 ja 3),

2.

ratalaitteista tulevien tietojen muuntaminen standardimuotoon veturin ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmiä varten,

3.

ajolupien luonti, mukaan luettuina radan kuvaus ja junakohtaiset määräykset.

Toiminnot on toteutettava liitteessä A olevan 4.2.3 kohdan b alakohdan mukaisesti, ja toimintojen on vastattava liitteessä A olevan 4.2.3 kohdan a alakohdassa asetettuja vaatimuksia.

Testejä koskevat vaatimukset asetetaan liitteessä A olevan 4.2.3 kohdan c alakohdassa.

Laitteiden ETCS-tunnuksia hallitaan 4.2.9 kohdan (ETCS-tunnuksen hallinta) mukaisesti.

Tärkeimpiä toimintoja tuetaan seuraavilla toiminnoilla, joihin myös sovelletaan liitteessä A olevan 4.2.3 kohdan a ja b alakohtaa sekä jäljempänä annettuja täydentäviä eritelmiä:

1.

viestintä veturin ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmän kanssa. Tämä sisältää seuraavat osat:

a)

eurobaliisi-datalähetykset. Katso 4.2.5.2 kohta (Eurobaliisiviestintä junaan) ja 4.2.7.4 kohta (Eurobaliisi / koodain (LEU)),

b)

eurosilmukkadatalähetykset. Katso 4.2.5.3 kohta (Eurosilmukkaviestintä junaan) ja 4.2.7.5 kohta (Eurosilmukka / koodain (LEU)). Eurosilmukka koskee vain tasoa 1 ja on siinäkin valinnainen,

c)

radiotiedonsiirto lisäajotiedon välittämiseksi. Katso liitteessä A olevan 4.2.3 kohdan d alakohta, 4.2.5.1 kohta (Radioliikenne junaan), 4.2.7.3 kohta (GSM-R / radanvarren ETCS-toiminto) ja 4.2.8 kohta (Avainhallinta). Radion lisäajotieto koskee vain tasoa 1 ja on siinäkin valinnainen,

d)

tietojen siirto radioteitse. Katso 4.2.5.1 kohta (Radioliikenne junaan), 4.2.7.3 kohta (GSM-R / radanvarren ETCS-toiminto) ja 4.2.8 kohta (Avainhallinta). Tietojen siirto radioteitse koskee vain tasoja 2 ja 3.

2.

tietojen/käskyjen luonti junan ERTMS/ETCS-järjestelmää varten. Tällaiset tiedot liittyvät esimerkiksi siihen, missä ilmaventtiilit suljetaan/avataan, missä virroitin lasketaan/nostetaan, missä päävirtakytkin avataan/suljetaan ja missä vaihdetaan sähköjärjestelmästä A sähköjärjestelmään B. Toiminnon käyttäminen radanvarrella on vapaaehtoista.

3.

eri radiosuojastuskeskusten hallinnoimien alueiden välillä tapahtuvien siirtymien hallinta (koskee vain tasoja 2 ja 3). Katso 4.2.7.1 kohta (Radiosuojastuskeskusten välinen toiminnallinen liitäntä) ja 4.2.7.2 kohta (Radiosuojastuskeskusten välinen tekninen liitäntä).

4.2.4   Rautateiden viestintätoiminnot – GSM-R

Tällä perusparametrilla kuvataan radioliikennetoimintoja. Tällaisia toimintoja on käytettävä junan ja radanvarren ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmissä jäljempänä esitettyjen eritelmien mukaisesti.

4.2.4.1   Perusviestintätoiminto

Yleiset vaatimukset eritellään liitteessä A olevan 4.2.4 kohdan a alakohdassa.

Myös seuraavia eritelmiä on noudatettava:

1.

ASCI-ominaisuudet: liitteessä A olevan 4.2.4 kohdan b alakohta,

2.

SIM-kortti: liitteessä A olevan 4.2.4 kohdan c alakohta,

3.

käyttäjien välinen merkinanto: liitteessä A olevan 4.2.4 kohdan d alakohta,

4.

sijaintiin perustuvat ilmoitukset: liitteessä A olevan 4.2.4 kohdan e alakohta.

4.2.4.2   Ääniviestintäsovellukset ja käyttöön liittyvät viestintäsovellukset

Yleiset vaatimukset asetetaan liitteessä A olevan 4.2.4 kohdan f alakohdassa.

Testejä koskevat vaatimukset asetetaan liitteessä A olevan 4.2.4 kohdan g alakohdassa.

Myös seuraavia eritelmiä on noudatettava:

1.

ensisijaisten kutsujen vahvistaminen: liitteessä A olevan 4.2.4 kohdan h alakohta,

2.

toimintaan liittyvät viestit: liitteessä A olevan 4.2.4 kohdan j alakohta,

3.

toiminnallisten numeroiden esittäminen: liitteessä A olevan 4.2.4 kohdan k alakohta.

4.2.4.3   Tiedonsiirtosovellukset ETCS-järjestelmää varten

Yleiset vaatimukset asetetaan liitteessä A olevan 4.2.4 kohdan f alakohdassa.

Testejä koskevat vaatimukset asetetaan liitteessä A olevan 4.2.4 kohdan g alakohdassa.

Tämä toiminto on pakollinen vain ETCS:n tasojen 2 ja 3 sekä radion lisäajotietojen sovellusten osalta.

4.2.5   ERTMS/ETCS:n ja GSM-R:n ilmavälin liitännät

Tässä perusparametrissa asetetaan vaatimukset radanvarren ja junan ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmien välisille ilmaväleille. Lisäksi huomioon on otettava ERTMS/ETSC:n ja GSM-R-laitteiden välisiä liitäntöjä koskevat vaatimukset, jotka asetetaan 4.2.6 kohdassa (Ohjaus-, hallinta- ja merkinantojärjestelmän junan sisäiset liitännät) ja 4.2.7 kohdassa (Ohjaus-, hallinta- ja merkinantojärjestelmän radanvarren sisäiset liitännät).

Tämä perusparametri koostuu seuraavista osista:

1.

fyysiset, sähköiset ja sähkömagneettiset arvot, joiden noudattaminen on turvallisen toiminnan edellytys,

2.

käytettävä viestintäprotokolla,

3.

viestintäkanavan käytettävyys.

Sovellettavat eritelmät luetellaan jäljempänä:

4.2.5.1   Radioliikenne junaan

Luokan A radioliikenteen liitäntöjen on toimittava GSM-R-taajuuskaistalla – katso liitteessä A olevan 4.2.5 kohdan a alakohta.

Protokollien on vastattava liitteessä A olevan 4.2.5 kohdan b alakohdassa asetettuja vaatimuksia.

Radion lisäajotietoja käytettäessä on noudatettava liitteessä A olevan 4.2.5 kohdan c alakohdassa asetettuja vaatimuksia.

4.2.5.2   Eurobaliisiviestintä junaan

Eurobaliisiviestinnän liitäntöjen on oltava liitteessä A olevan 4.2.5 kohdan d alakohdan mukaisia.

4.2.5.3   Eurosilmukkaviestintä junaan

Eurosilmukkaviestinnän liitäntöjen on oltava liitteessä A olevan 4.2.5 kohdan e alakohdan mukaisia.

4.2.6   Ohjaus-, hallinta- ja merkinantojärjestelmän junan sisäiset liitännät

Tässä perusparametrissa on kolme osaa.

4.2.6.1   ERTMS/ETCS-toiminnot ja luokan B junakulunvalvonta

Jos junaan on asennettu ERTMS/ETCS-toimintoja ja luokan B junakulunvalvontalaitteita, niiden välisiä siirtymiä voidaan hallita liitteessä A olevan 4.2.6 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla vakiomuotoisella liitännällä.

K-liitäntä (jonka avulla tietyt STM-moduulit voivat lukea luokan B baliisien tietoja käyttämällä ERTMS/ETCS-järjestelmän junaan asennettua antennia) määritetään liitteessä A olevan 4.2.6 kohdan b alakohdassa ja G-liitäntä (ilmaväli junaan asennetun ETCS-antennin ja luokan B baliisien välillä) liitteessä A olevan 4.2.6 kohdan c alakohdassa.

K-liitännän toteuttaminen on valinnaista, mutta jos se toteutetaan, sen täytyy vastata liitteessä A olevan 4.2.6 kohdan b alakohdassa asetettuja vaatimuksia.

Jos K-liitäntä toteutetaan, junan lähetyskanavatoiminnallisuudella on myös oltava liitteessä A olevan 4.2.6 kohdan c alakohdassa määritetyt ominaisuudet.

Jos siirtymiä junan ERTMS/ETCS-järjestelmien ja luokan B junakulunvalvontajärjestelmien välillä ei hallita liitteessä A olevan 4.2.6 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla vakiomuotoisella liitännällä, on toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että radanvarren ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmään ei käytettävän menetelmän takia sovelleta muita vaatimuksia.

4.2.6.2   GSM-R-radiotietoliikenteen ja ERTMS/ETCS:n välinen liitäntä

Luokan A radiotoimintojen ja junan ERTMS/ETCS-toimintojen välistä liitäntää koskevat vaatimukset on asetettu liitteessä A olevan 4.2.6 kohdan d alakohdassa.

Radion lisäajotietoja käytettäessä on noudatettava liitteessä A olevan 4.2.6 kohdan e alakohdassa asetettuja vaatimuksia.

4.2.6.3   Matkan mittaus

Matkanmittaustoiminnon ja junan ETCS-toimintojen välisen liitännän on oltava liitteessä A olevan 4.2.6 kohdan f alakohdan vaatimusten mukainen. Tämä liitäntä vaikuttaa tähän perusparametriin vain silloin, kun matkaa mittaavat laitteet on toimitettu erillisinä yhteentoimivuuden osatekijöinä (katso 5.2.2 kohta – Yhteentoimivuuden osatekijöiden ryhmittely).

4.2.7   Ohjaus-, hallinta- ja merkinantojärjestelmän radanvarren sisäiset liitännät

Tässä perusparametrissa on viisi osaa.

4.2.7.1   Radiosuojastuskeskusten välinen toiminnallinen liitäntä

Tämän liitännän avulla määritetään vierekkäisten radiosuojastuskeskusten välillä vaihdettavat tiedot, joita tarvitaan junan turvalliseen kulkuun tietyn keskuksen alueelta seuraavalle alueelle. Siinä määritetään seuraavat osat:

1.

luovuttavan RBC-keskuksen vastaanottavalle RBC-keskukselle lähettämät tiedot,

2.

vastaanottavan RBC-keskuksen luovuttavalle RBC-keskukselle lähettämät tiedot.

Vaatimukset asetetaan liitteessä A olevan 4.2.7 kohdan a alakohdassa.

4.2.7.2   Radiosuojastuskeskusten (RBC) välinen liitäntä

Kyseessä on kahden RBC-keskuksen välinen tekninen liitäntä. Vaatimukset asetetaan liitteessä A olevan 4.2.7 kohdan b alakohdassa.

4.2.7.3   GSM-R:n / radanvarren ETCS-toimintojen välinen liitäntä

Kyseessä on luokan A radiojärjestelmän ja radanvarren ETCS-toimintojen välinen liitäntä. Vaatimukset asetetaan liitteessä A olevan 4.2.7 kohdan c alakohdassa.

4.2.7.4   Eurobaliisi / koodain (LEU)

Kyseessä on eurobaliisin ja koodaimen (LEU:n) välinen liitäntä. Vaatimukset asetetaan liitteessä A olevan 4.2.7 kohdan d alakohdassa.

Tämä liitäntä vaikuttaa tähän perusparametriin vain silloin, kun eurobaliisi ja koodain toimitetaan erillisinä yhteentoimivuuden osatekijöinä (katso 5.2.2 kohta – Yhteentoimivuuden osatekijöiden ryhmittely).

4.2.7.5   Eurosilmukka / koodain (LEU)

Kyseessä on eurosilmukan ja koodaimen (LEU:n) välinen liitäntä. Vaatimukset asetetaan liitteessä A olevan 4.2.7 kohdan e alakohdassa.

Tämä liitäntä vaikuttaa tähän perusparametriin vain silloin, kun eurosilmukka ja koodain toimitetaan erillisinä yhteentoimivuuden osatekijöinä (katso 5.2.2 kohta – Yhteentoimivuuden osatekijöiden ryhmittely).

4.2.8   Avainhallinta

Tässä perusparametrissa asetetaan vaatimukset, jotka koskevat radiolla lähetettyjen tietojen suojauksessa käytettävien salausavainten hallintaa.

Vaatimukset asetetaan liitteessä A olevan 4.2.8 kohdan a alakohdassa. Vain ohjaus-, hallinta- ja merkinantolaitteiden liitäntöihin liittyvät vaatimukset kuuluvat tämän YTE:n soveltamisalaan.

4.2.9   ETCS-tunnuksen hallinta

Tämä perusparametri koskee radanvarren ja junan ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmien laitteiden ETCS-tunnuksia.

Vaatimukset asetetaan liitteessä A olevan 4.2.9 kohdan a alakohdassa.

4.2.10   Radanvarren junanilmaisinjärjestelmät

Tässä perusparametrissa määritetään radanvarren junanilmaisinjärjestelmien ja liikkuvan kaluston välisiä liitäntöjä koskevat vaatimukset.

Junanilmaisinjärjestelmiin sovellettavat liitäntävaatimukset asetetaan liitteessä A olevan 4.2.10 kohdan a alakohdassa.

4.2.11   Liikkuvan kaluston ja radanvarren ohjaus-, hallinta- ja merkinantolaitteiston välinen sähkömagneettinen yhteensopivuus

Tässä perusparametrissa asetetaan liitäntöjä koskevat vaatimukset liikkuvan kaluston ja radanvarren ohjaus-, hallinta- ja merkinantolaitteiden välistä sähkömagneettista yhteensopivuutta varten.

Junanilmaisinjärjestelmään sovellettavat liitäntävaatimukset asetetaan liitteessä A olevan 4.2.11 kohdan a alakohdassa.

4.2.12   ERTMS/ETCS DMI (Kuljettajan käyttöliittymä ERTMS/ETCS:ään)

Tässä perusparametrissa kuvataan ERTMS/ETCS-järjestelmän kuljettajalle antamia tietoja, jotka kuljettaja syöttää junan ERTMS/ETCS-järjestelmään. Katso liitteessä A olevan 4.2.12 kohdan a alakohta.

Parametri sisältää seuraavat osat:

1.

ergonomia (näkyvyys mukaan luettuna),

2.

näytettävät ERTMS/ETCS-toiminnot,

3.

kuljettajan toimien käynnistämät ERTMS/ETCS-toiminnot.

4.2.13   GSM-R DMI (Kuljettajan käyttöliittymä GSM-R:ään)

Tässä perusparametrissa kuvataan GSM-R-järjestelmän kuljettajalle antamia tietoja, jotka kuljettaja syöttää junan GSM-R-järjestelmään. Katso liitteessä A olevan 4.2.13 kohdan a alakohta.

Parametri sisältää seuraavat osat:

1.

ergonomia (näkyvyys mukaan luettuna),

2.

näytettävät GSM-R-toiminnot,

3.

lähteviin puheluihin liittyvät tiedot,

4.

saapuviin puheluihin liittyvät tiedot.

4.2.14   Liitäntä tietojen tallennukseen hallinnollisiin tarkoituksiin

Tässä perusparametrissa kuvataan seuraavia näkökohtia:

1.

tietojenvaihto junan ERTMS/ETCS-laitteen ja liikkuvan kaluston tallennuslaitteen välillä,

2.

viestintäprotokollat,

3.

fyysinen liitäntä.

Katso liitteessä A olevan 4.2.14 kohdan a alakohta.

4.2.15   Radanvarren ohjaus-, hallinta- ja merkinantolaitteiden näkyvyys

Tässä perusparametrissa kuvataan seuraavia näkökohtia:

1.

valoa heijastavien merkkien ominaisuudet, joilla varmistetaan asianmukainen näkyvyys,

2.

yhteentoimivien merkkitaulujen ominaisuudet.

Katso liitteessä A olevan 4.2.15 kohdan a alakohta.

Myös kuljettajan näkökenttää ja infrastruktuuria koskevat vaatimukset on huomioitava radanvarren ohjaus-, hallinta- ja merkinantolaitteiden asennuksessa.

4.2.16   Ympäristöolot

Tässä YTE:ssä määritetyissä eritelmissä säädettyjä ympäristöoloja on noudatettava.

4.3   Toisiin osajärjestelmiin yhteydessä olevien liitäntöjen toiminnalliset ja tekniset eritelmät

4.3.1   Liitäntä käyttötoimintaa ja liikenteen hallintaa koskevaan osajärjestelmään

Liitäntä käyttötoimintaa ja liikenteen hallintaa koskevaan YTE:hen

Viite ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-YTE:hen

Viite käyttötoimintaa ja hallintaa koskevaan YTE:hen

Parametri

Kohta

Parametri

Kohta

Käyttöä koskevat säännöt (tavallinen toiminta ja vajaatoimintatila)

4.4

Sääntökirja

4.2.1.2.1

Käyttöä koskevat säännöt

4.4

Radanvarren ohjaus-, hallinta- ja merkinantolaitteiden näkyvyys

4.2.15

Opastimien ja radanvarren merkkien näkyvyys

4.2.2.8

Jarrujen toimintataso ja ominaisuudet

4.2.2

Jarrutuskyky

4.2.2.6

Hiekoituslaitteiden käyttö

 

 

 

Junassa tapahtuva laipan voitelu

4.2.10

Sääntökirja

4.2.1.2.1

Komposiittimateriaaleista valmistettujen jarrukenkien käyttö

 

 

 

Liitäntä tietojen tallennukseen hallinnollisiin tarkoituksiin

4.2.14

Junassa tapahtuva tietojen tallentaminen

4.2.3.5

ETCS DMI

4.2.12

Junan numero

4.2.3.2.1

GSM-R DMI

4.2.13

Junan numero

4.2.3.2.1

4.3.2   Liitäntä liikkuva kalusto -osajärjestelmään

Liitäntä liikkuvaa kalustoa koskeviin YTE:ihin

Viite ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-YTE:hen

 

Viite liikkuvaa kalustoa koskeviin YTE:ihin

 

Parametri

Kohta

Parametri

 

Kohta

Yhteensopivuus radanvarren junanilmaisinjärjestelmien kanssa: kalustoyksikön rakenne

4.2.10

Raidevirtapiireihin perustuvien junanilmaisinjärjestelmien kanssa yhteensopivan liikkuvan kaluston ominaispiirteet

Suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän liikkuvaa kalustoa koskevan YTE:n

 

(HR RS YTE) pyöräkertojen sijainti

4.2.7.9.2

akselipaino

4.2.3.2

hiekoitus

4.2.3.10

pyörien välinen sähkövastus

4.2.3.3.1

LOC & PAS YTE

4.2.3.3.1.1

Vaunuja koskeva YTE

4.2.3.2

Akselinlaskimiin perustuvien junanilmaisinjärjestelmien kanssa yhteensopivan liikkuvan kaluston ominaispiirteet

HS RS YTE:n

 

pyöräkertojen geometria

4.2.7.9.2

pyörät

4.2.7.9.3

LOC & PAS YTE

4.2.3.3.1.2

Vaunuja koskeva YTE

4.2.3.3.1

Silmukkalaitteiden kanssa yhteensopivan liikkuvan kaluston ominaispiirteet

HS RS YTE

LOC & PAS YTE

4.2.3.3.1.3

Vaunuja koskeva YTE

Liikkuvan kaluston ja radanvarren ohjaus-, hallinta- ja merkinantolaitteiston välinen sähkömagneettinen yhteensopivuus

4.2.11

Raidevirtapiireihin perustuvien junanilmaisinjärjestelmien kanssa yhteensopivan liikkuvan kaluston ominaispiirteet

HS RS YTE

4.2.6.6.1

LOC & PAS YTE

4.2.3.3.1

Vaunuja koskeva YTE

Akselinlaskimiin perustuvien junanilmaisinjärjestelmien kanssa yhteensopivan liikkuvan kaluston ominaispiirteet

HS RS YTE

4.2.6.6.1

LOC & PAS YTE

4.2.3.3.2

Vaunuja koskeva YTE

Jarrujen toimintataso ja ominaisuudet

4.2.2

Hätäjarrutuskyky

HS RS YTE

 

Käyttöjarrutus

4.2.4.1

Betriebsbremsung

4.2.4.4

LOC & PAS YTE

 

Hätäjarrutus

4.2.4.5.2

Käyttöjarrutus

4.2.4.5.3

Vaunuja koskeva YTE

4.2.4.1.2

Junan ohjaus-, hallinta- ja merkinantolaitteiston antennien sijainti

4.2.2

Kinemaattinen ulottuma

HS RS YTE

4.2.3.1

LOC & PAS YTE

4.2.3.1

Vaunuja koskeva YTE

Junan ERTMS/ETCS-toimintojen eristäminen

4.2.2

Käyttöä koskevat säännöt

HS RS YTE

4.2.7.9.1

LOC & PAS YTE

4.2.12.3

Vaunuja koskeva YTE

Dataliitännät

4.2.2

Valvonta ja vianselvitys

HS RS YTE

4.2.7.10

LOC & PAS YTE

4.2.1.1

Vaunuja koskeva YTE

Radanvarren ohjaus-, hallinta- ja merkinantolaitteiden näkyvyys

4.2.15

Näkyvyys ulos

Ajovalot

HS RS YTE

4.2.7.4.1.1

LOC & PAS YTE

4.2.7.1.1

Vaunuja koskeva YTE

Kuljettajan näkökenttä ohjaamosta

HS RS YTE

 

näkyvyys

4.2.2.6 kohdan b alakohta

tuulilasi

4.2.2.7

LOC & PAS YTE

 

näkyvyys

4.2.9.1.3.1

tuulilasi

4.2.9.2

Vaunuja koskeva YTE

Liitäntä tietojen tallentamiseen hallinnollisiin tarkoituksiin

4.2.14

Tietojen tallennuslaite

HS RS YTE

4.2.7.10

LOC & PAS YTE

4.2.9.6

Vaunuja koskeva YTE

Liikkuvan kaluston laitteiston ohjaus

4.2.2

Vaiheiden välinen erierotusjakso

HS RS YTE

4.2.8.3.6.7

4.2.3

LOC & PAS YTE

4.2.8.2.9.8

Vaunuja koskeva YTE

Hätäjarrutuksen ohjaus

4.2.2

Hätäjarrutuksen ohjaus

HS RS YTE

LOC & PAS YTE

4.2.4.4.1

Vaunuja koskeva YTE

4.3.3   Liitännät infrastruktuuriosajärjestelmään

Liitäntä infrastruktuuria koskevaan YTE:hen

Viite ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-YTE:hen

Viite infrastruktuuria koskevaan YTE:hen

Parametri

Kohta

Parametri

 

Kohta

Junanilmaisinjärjestelmät (asennukseen tarvittava tila)

4.2.10

Infrastruktuurin vähimmäisulottumat

HS

4.2.3

Aukean tilan ulottuma

CR

4.2.4.1

Eurobaliisiviestintä (asennukseen tarvittava tila)

4.2.5.2

Infrastruktuurin vähimmäisulottumat

HS

4.2.3

Aukean tilan ulottuma

CR

4.2.4.1

Eurosilmukkaviestintä (asennukseen tarvittava tila)

4.2.5.3

Infrastruktuurin vähimmäisulottumat

HS

4.2.3

Aukean tilan ulottuma

CR

4.2.4.1

Radanvarren ohjaus-, hallinta- ja merkinantolaitteiden näkyvyys

4.2.15

Infrastruktuurin vähimmäisulottumat

HS

4.2.3

Aukean tilan ulottuma

CR

4.2.4.1

4.3.4   Liitännät energiaosajärjestelmään

Liitäntä energiaa koskevaan YTE:hen

Viite ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-YTE:hen

Viite energiaa koskevaan YTE:hen

Parametri

Kohta

Parametri

 

Kohta

Liikkuvan kaluston laitteiston ohjaus

4.2.2

Eri vaiheiden erotusjaksot

Suurten nopeuksien energia-osajärjestelmää koskeva YTE (HS ENE YTE)

4.2.21

4.2.3

Eri virransyöttö- järjestelmien erotusjaksot

4.2.22

Eri vaiheiden erotusjaksot

CR ENE YTE

4.2.19

Eri virransyöttö- järjestelmien erotusjaksot

4.2.20

4.4   Käyttöä koskevat säännöt

Rautatiepalvelun käyttöä ERTMS/ETCS-järjestelmän avulla koskevat säännöt annetaan käyttötoimintaa ja liikenteen hallintaa koskevassa YTE:ssä.

4.5   Kunnossapitoa koskevat säännöt

Tämän YTE:n soveltamisalaan kuuluvien osajärjestelmien kunnossapitoa koskevilla säännöillä on varmistettava, että 4 luvussa esitettyjen perusparametrien arvot pysyvät vaadituissa rajoissa osajärjestelmien käyttöiän ajan. On kuitenkin mahdollista, että ennalta ehkäisevän tai korjaavan kunnossapidon aikana osajärjestelmä ei saavuta perusparametrien yhteydessä esitettyjä arvoja. Kunnossapitoa koskevilla säännöillä on varmistettava, että turvallisuudesta ei tällöin tingitä.

Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmistä vastaava elin antaa huoltosäännöt edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Jotta säännöt voidaan laatia, seuraavia vaatimuksia on noudatettava:

4.5.1   Laitteiden valmistajan vastuu

Osajärjestelmään sisältyvän laitteen valmistajan on annettava seuraavat tiedot:

1.

kaikki kunnossapitoa koskevat vaatimukset ja menettelyt (mukaan luettuina oikean toiminnan valvonta, vianselvitys, testimenetelmät ja -välineet sekä vaadittu ammatillinen pätevyys), jotka ovat tarpeen olennaisten vaatimusten täyttämiseksi ja tässä YTE:ssä esitettyjen pakollisten vaatimusten yhteydessä esitettyjen arvojen saavuttamiseksi koko laitteen käyttöiän ajan (kuljetus ja varastointi ennen asennusta, normaali käyttö, viat, korjaukset, tarkastukset ja kunnossapitotyöt, käytöstä poistaminen ja niin edelleen),

2.

kaikki terveyttä ja turvallisuutta koskevat vaarat, joille yleisö tai kunnossapitohenkilöstö voi altistua,

3.

ensisijaista kunnossapitoa koskevat tiedot eli tiedot vaihtoyksiköistä (Line Replaceable Unit, LRU), tiedot hyväksytyistä yhteensopivista laitteistoista ja ohjelmistoista, vikaantuneiden vaihtoyksikköjen korvaamisessa sovellettavat menettelyt sekä tiedot vaihtoyksikköjen varastoinnista ja vikaantuneiden vaihtoyksikköjen korjaamisesta,

4.

tarkastukset, jotka on tehtävä laitteiston joutuessa alttiiksi epätavalliselle kuormitukselle (esimerkiksi huonojen ympäristöolojen tai epätavallisten iskujen tapauksessa),

5.

tarkastukset, jotka suoritetaan muun kuin ohjaus-, hallinta- ja merkinantolaitteiston kunnossapidon aikana ja jotka vaikuttavat ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmiin (esimerkiksi pyörän halkaisijan muuttaminen).

4.5.2   Osajärjestelmän tyyppitarkastuksen hakijan vastuu

Hakijan on

1.

varmistettava, että 4.5.1 kohdassa (Laitteiden valmistajan vastuu) asetetut kunnossapitoa koskevat vaatimukset koskevat kaikkia tämän YTE:n soveltamisalaan kuuluvia osia riippumatta siitä, vaikuttavatko ne yhteentoimivuuteen,

2.

noudatettava edellä mainittuja vaatimuksia ottaen huomioon vaarat, jotka aiheutuvat, kun osajärjestelmän ja liitäntöjen eri osat joutuvat tekemisiin muiden osajärjestelmien kanssa.

4.6   Ammatillinen pätevyys

Laitteistojen ja osajärjestelmien valmistajien on toimitettava riittävät tiedot ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmien asennukseen, lopputarkastukseen ja kunnossapitoon tarvittavan ammatillisen pätevyyden määrittämiseksi. Katso 4.5 kohta (Kunnossapitoa koskevat säännöt).

4.7   Terveyttä ja turvallisuutta koskevat vaatimukset

On ryhdyttävä varotoimiin huolto- ja käyttöhenkilöstön terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi EU:n säädösten ja EU:n lainsäädännön kanssa yhdenmukaisten kansallisten säädösten mukaisesti.

Valmistajien on ilmoitettava terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvat vaarat, jotka aiheutuvat laitteistojen ja osajärjestelmien käytöstä ja kunnossapidosta. Katso 4.4 kohta (Käyttöä koskevat säännöt) ja 4.5 kohta (Kunnossapitoa koskevat säännöt).

4.8   Rekisterit

Direktiivin 2008/57/EY 34 ja 35 artiklassa tarkoitetuissa rekistereissä on ilmoitettava tiedot, joista säädetään komission toimeenpanopäätöksessä 2011/665/EU (3) ja komission toimeenpanopäätöksessä 2011/633/EU (4).

5.   YHTEENTOIMIVUUDEN OSATEKIJÄT

5.1   Määritelmä

Rautatiejärjestelmien yhteentoimivuutta koskevan direktiivin 2 artiklan f kohdan mukaan yhteentoimivuuden osatekijöillä tarkoitetaan ”sellaista osajärjestelmään kuuluvan tai siihen liitettäväksi tarkoitetun laitteen perusosaa, perusosien ryhmää, osakokonaisuutta tai kokonaisuutta, josta rautatieverkon yhteentoimivuus riippuu suoraan tai epäsuorasti. Osatekijän käsite kattaa aineellisten esineiden lisäksi myös aineettomat hyödykkeet kuten tietokoneohjelmat.”

5.2   Yhteentoimivuuden osatekijöiden luettelo

5.2.1   Yhteentoimivuuden perusosatekijät

Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmien yhteentoimivuuden perusosatekijät määritetään

1.

junan ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmän osalta taulukossa 5.1.a,

2.

radanvarren ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmän osalta taulukossa 5.2.a.

5.2.2   Yhteentoimivuuden osatekijöiden ryhmittely

Yhteentoimivuuden perusosatekijöiden toiminnot voidaan yhdistää ryhmäksi. Tämän jälkeen ryhmä määritellään kyseisten toimintojen ja ulkopuolelle jäävien liitäntöjen perusteella. Näin muodostettua ryhmää on pidettävä yhteentoimivuuden osatekijänä.

1.

Taulukossa 5.1.b on luettelo junan ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmän yhteentoimivuuden osatekijäryhmistä.

2.

Taulukossa 5.2.b on luettelo radanvarren ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmän yhteentoimivuuden osatekijäryhmistä.

5.3   Osatekijöiden suoritustasot ja eritelmät

Jokaisen yhteentoimivuuden perusosatekijän tai yhteentoimivuuden osatekijöiden ryhmän osalta taulukossa 5 esitetään seuraavat asiat:

1.

sarakkeessa 3 toiminnot ja liitännät. On huomattava, että joillakin yhteentoimivuuden osatekijöillä on toimintoja ja/tai liitäntöjä, jotka ovat valinnaisia,

2.

sarakkeessa 4 kunkin toiminnon tai liitännän vaatimustenmukaisuuden arvioinnin pakolliset eritelmät viitaten (tarvittaessa) asiaa koskevaan 4 luvun kohtaan.

Taulukko 5.1.a

Junan ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmän yhteentoimivuuden perusosatekijät

nro

Yhteentoimivuuden osatekijä

Ominaisuudet

4 luvun perusteella arvioitavat erityiset vaatimukset

1

Junan ERTMS/ETCS-laitteisto

RAMS – Lyhenne sanoista Reliability (toimintavarmuus), Availability (käyttövarmuus), Maintainability (kunnossapidettävyys) ja Safety (turvallisuus)

4.2.1

4.5.1

Junan ETCS-toiminnot (matkanmittaustoimintoja lukuun ottamatta)

4.2.2

ERTMS/ETCS:n ja GSM-R:n ilmavälin liitännät

4.2.5

RBC (tasot 2 ja 3)

4.2.5.1

Radion lisäajotietoyksikkö (valinnainen tasolla 1)

4.2.5.1

Eurobaliisi-ilmaväli

4.2.5.2

Eurosilmukkailmaväli (valinnainen tasolla 1)

4.2.5.3

Liitännät

 

STM (K-liitännän käyttöönotto valinnainen)

4.2.6.1

Junan ERTMS/ETCS GSM-R -laitteisto

4.2.6.2

Matkan mittaus

4.2.6.3

Avainhallintajärjestelmä

4.2.8

ETCS-tunnuksen hallinta

4.2.9

ERTMS/ETCS DMI

4.2.12

Junaliitäntä

4.2.2

Junan tallennuslaite

4.2.14

Fyysiset ympäristöolot

4.2.16

2

Matkanmittauslaitteet

RAMS – Lyhenne sanoista Reliability (toimintavarmuus), Availability (käyttövarmuus), Maintainability (kunnossapidettävyys) ja Safety (turvallisuus)

4.2.1

4.5.1

Junan ERTMS/ETCS-toiminnot: vain matkanmittaus

4.2.2

Liitännät

 

Junan ERTMS/ETCS

4.2.6.3

Ympäristöolot

4.2.16

3

Ulkoisen STM:n liitäntä

Liitännät

 

Junan ERTMS/ETCS

4.2.6.1

4

Ohjaamon GSM-R-ääniradio

Huomautus: SIM-kortti, antenni, liitinkaapelit ja suodattimet eivät ole osa tätä yhteentoimivuuden osatekijää

RAMS – Lyhenne sanoista Reliability (toimintavarmuus), Availability (käyttövarmuus), Maintainability (kunnossapidettävyys) ja Safety (turvallisuus)

Huomautus: ei turvallisuusvaatimusta

4.2.1

4.5.1

Perusviestintätoiminnot

4.2.4.1

Ääniviestintäsovellukset ja käyttöön liittyvät viestintäsovellukset

4.2.4.2

Liitännät

 

GSM-R-ilmaväli

4.2.5.1

GSM-R DMI

4.2.13

Ympäristöolot

4.2.16

5

Vain ETCS-tiedoille tarkoitettu GSM-R-radio

Huomautus: SIM-kortti, antenni, liitinkaapelit ja suodattimet eivät ole osa tätä yhteentoimivuuden osatekijää

RAMS – Lyhenne sanoista Reliability (toimintavarmuus), Availability (käyttövarmuus), Maintainability (kunnossapidettävyys) ja Safety (turvallisuus)

Huomautus: ei turvallisuusvaatimusta

4.2.1

4.5.1

Perusviestintätoiminnot

4.2.4.1

ETCS-tietoliikennesovellukset

4.2.4.3

Liitännät

 

Junan ERTMS/ETCS

4.2.6.2

GSM-R-ilmaväli

4.2.5.1

Ympäristöolot

4.2.16

6

GSM-R:n SIM-kortti

Perusviestintätoiminnot

4.2.4.1

Ympäristöolot

4.2.16

Taulukko 5.1.b

Junan ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmän yhteentoimivuuden osatekijöiden ryhmät

Rakenne on tässä taulukossa esitetty esimerkinomaisesti. Myös muut ryhmät sallitaan.

nro

Yhteentoimivuuden osatekijöiden ryhmä

Ominaisuudet

4 luvun perusteella arvioitavat erityiset vaatimukset

1

Junan ERTMS/ETCS-laitteisto

Matkanmittauslaitteet

RAMS – Lyhenne sanoista Reliability (toimintavarmuus), Availability (käyttövarmuus), Maintainability (kunnossapidettävyys) ja Safety (turvallisuus)

4.2.1

4.5.1

Junan ERTMS/ETCS-toiminnot

4.2.2

ERTMS/ETCS:n ja GSM-R:n ilmavälin liitännät

4.2.5

RBC (tasot 2 ja 3)

4.2.5.1

Radion lisäajotietoyksikkö (valinnainen tasolla 1)

4.2.5.1

Eurobaliisi-ilmaväli

4.2.5.2

Eurosilmukkailmaväli (valinnainen tasolla 1)

4.2.5.3

Liitännät

 

STM (K-liitännän käyttöönotto valinnainen)

4.2.6.1

Junan ERTMS/ETCS-laitteisto – GSM-R

4.2.6.2

Avainhallintajärjestelmä

4.2.8

ETCS-tunnuksen hallinta

4.2.9

ERTMS/ETCS DMI

4.2.12

Junaliitäntä

4.2.2

Junan tallennuslaite

4.2.14

Fyysiset ympäristöolosuhteet

4.2.16

Taulukko 5.2.a

Radanvarren ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmän yhteentoimivuuden perusosatekijät

nro

Yhteentoimivuuden osatekijä

Ominaisuudet

4 luvun perusteella arvioitavat erityiset vaatimukset

1

Radiosuojastuskeskus (RBC)

RAMS – Lyhenne sanoista Reliability (toimintavarmuus), Availability (käyttövarmuus), Maintainability (kunnossapidettävyys) ja Safety (turvallisuus)

4.2.1

4.5.1

Radanvarren ERTMS/ETCS-toiminnot (lukuun ottamatta viestintää eurobaliisien, radion lisäajotietojen ja eurosilmukan välityksellä)

4.2.3

ERTMS/ETCS:n ja GSM-R:n ilmavälin liitännät: vain radioviestintä junan kanssa

4.2.5.1

Liitännät

 

Seuraava RBC

4.2.7.1, 4.2.7.2

Radanvarren ERTMS/ETCS GSM-R -laitteisto

4.2.7.3

Avainhallintajärjestelmä

4.2.8

ETCS-tunnuksen hallinta

4.2.9

Ympäristöolot

4.2.16

2

Radion lisäajotietoyksikkö

RAMS – Lyhenne sanoista Reliability (toimintavarmuus), Availability (käyttövarmuus), Maintainability (kunnossapidettävyys) ja Safety (turvallisuus)

4.2.1

4.5.1

Radanvarren ERTMS/ETCS-toiminnot (lukuun ottamatta viestintää eurobaliisien, eurosilmukan ja tason 2/3 toimintojen välityksellä)

4.2.3

ERTMS/ETCS:n ja GSM-R:n ilmavälin liitännät: vain radioviestintä junan kanssa

4.2.5.1

Liitännät

 

Radanvarren ERTMS/ETCS – GSM-R

4.2.7.3

Avainhallintajärjestelmä

4.2.8

ETCS-tunnuksen hallinta

4.2.9

Asetinlaitteet ja koodain (LEU)

4.2.3

Ympäristöolot

4.2.16

3

Eurobaliisi

RAMS – Lyhenne sanoista Reliability (toimintavarmuus), Availability (käyttövarmuus), Maintainability (kunnossapidettävyys) ja Safety (turvallisuus)

4.2.1

4.5.1

ERTMS/ETCS:n ja GSM-R:n ilmavälin liitännät: vain eurobaliisiviestintä junan kanssa

4.2.5.2

Liitännät

 

Koodain (LEU) – eurobaliisi

4.2.7.4

Ympäristöolot

4.2.16

4

Eurosilmukka

RAMS – Lyhenne sanoista Reliability (toimintavarmuus), Availability (käyttövarmuus), Maintainability (kunnossapidettävyys) ja Safety (turvallisuus)

4.2.1

4.5.1

ERTMS/ETCS:n ja GSM-R:n ilmavälin liitännät: vain eurosilmukkaviestintä junan kanssa

4.2.5.3

Liitännät

 

Koodain (LEU) – eurosilmukka

4.2.7.5

Ympäristöolot

4.2.16

5

LEU (eurobaliisi)

RAMS – Lyhenne sanoista Reliability (toimintavarmuus), Availability (käyttövarmuus), Maintainability (kunnossapidettävyys) ja Safety (turvallisuus)

4.2.1

4.5.1

Radanvarren ERTMS/ETCS-toiminnot (lukuun ottamatta viestintää radion lisäajotietojen, eurosilmukan ja tason 2 ja 3 toimintojen välityksellä)

4.2.3

Liitännät

 

Koodain (LEU) – eurobaliisi

4.2.7.4

Ympäristöolot

4.2.16

6

LEU (eurosilmukka)

RAMS – Lyhenne sanoista Reliability (toimintavarmuus), Availability (käyttövarmuus), Maintainability (kunnossapidettävyys) ja Safety (turvallisuus)

4.2.1

4.5.1

Radanvarren ERTMS/ETCS-toiminnot (lukuun ottamatta viestintää radion lisäajotietojen, eurobaliisin ja tason 2 ja 3 toimintojen välityksellä)

4.2.3

Liitännät

 

Koodain (LEU) – eurosilmukka

4.2.7.5

Ympäristöolot

4.2.16

Taulukko 5.2.b

Radanvarren ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmän yhteentoimivuuden osatekijöiden ryhmät

Rakenne on tässä taulukossa esitetty esimerkinomaisesti. Myös muut ryhmät sallitaan.

nro

Yhteentoimivuuden osatekijöiden ryhmä

Ominaisuudet

4 luvun perusteella arvioitavat erityiset vaatimukset

1

Eurobaliisi

LEU (eurobaliisi)

RAMS – Lyhenne sanoista Reliability (toimintavarmuus), Availability (käyttövarmuus), Maintainability (kunnossapidettävyys) ja Safety (turvallisuus)

4.2.1

4.5.1

Radanvarren ERTMS/ETCS-toiminnot (lukuun ottamatta viestintää eurosilmukan ja tason 2 ja 3 toimintojen välityksellä)

4.2.3

ERTMS/ETCS:n ja GSM-R:n ilmavälin liitännät: vain eurobaliisiviestintä junan kanssa

4.2.5.2

Ympäristöolot

4.2.16

2

Eurosilmukka

LEU (eurosilmukka)

RAMS – Lyhenne sanoista Reliability (toimintavarmuus), Availability (käyttövarmuus), Maintainability (kunnossapidettävyys) ja Safety (turvallisuus)

4.2.1

4.5.1

Radanvarren ERTMS/ETCS-toiminnot (lukuun ottamatta viestintää eurobaliisin ja tason 2 ja 3 toimintojen välityksellä)

4.2.3

ERTMS/ETCS:n ja GSM-R:n ilmavälin liitännät: vain eurosilmukkaviestintä junan kanssa

4.2.5.3

Ympäristöolot

4.2.16

6.   OSATEKIJÖIDEN VAATIMUSTENMUKAISUUDEN JA/TAI KÄYTTÖÖNSOVELTUVUUDEN ARVIOINTI JA OSAJÄRJESTELMÄN TARKASTUS

6.1   Johdanto

6.1.1   Yleiset periaatteet

Tämän YTE:n 3 luvussa asetettujen olennaisten vaatimusten täyttyminen varmistetaan noudattamalla 4 luvussa määritettyjä perusparametreja.

Noudattaminen osoitetaan

1.

arvioimalla 5 luvussa määritettyjen yhteentoimivuuden osatekijöiden vaatimustenmukaisuutta (katso 6.2 kohta),

2.

tarkastamalla osajärjestelmät (katso 6.3 kohta).

Osaan olennaisia vaatimuksia kuitenkin sovelletaan kansallisia säännöksiä seuraavista syistä:

1.

käytössä on luokan B mukaisia järjestelmiä,

2.

YTE:ssä on avoimia kohtia,

3.

rautatiejärjestelmien yhteentoimivuutta koskevan direktiivin 9 artiklan nojalla on myönnetty poikkeuksia,

4.

kyseessä on 7.2.9 kohdassa kuvattu erityistapaus.

Tällaisessa tapauksessa jäsenvaltioiden on suoritettava kyseisten sääntöjen mukaisuuden arviointi ilmoitettujen menettelyjen mukaisesti.

6.1.2   ERTMS/ETCS:n ja GSM-R:n testaukseen sovellettavat periaatteet

EY-tarkastusvakuutuksen soveltamisalaan kuuluvaa junan ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmää on voitava käyttää kaikissa EY-tarkastusvakuutuksen soveltamisalaan kuuluvissa radanvarren ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmissä tässä YTE:ssä asetettujen ehtojen mukaisesti ilman muita tarkastuksia.

Tämä tavoite voidaan saavuttaa

1.

asettamalla sääntöjä junan ja radanvarren ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmien suunnittelulle ja asennukselle,

2.

laatimalla testejä koskevia eritelmiä sen osoittamiseksi, että junan ja radanvarren ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmät vastaavat tässä YTE:ssä asetettuja vaatimuksia ja ovat yhteensopivia.

Jotta ERTMS/ETCS- ja GSM-R-laitteiden vaatimustenmukaisuutta voitaisiin arvioida tehokkaammin ja jotta edellä mainittu tavoite voitaisiin saavuttaa, kunkin jäsenvaltion on annettava Euroopan komission saataville toiminnalliset testiskenaariot, joiden avulla radanvarren ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmän ERTMS/ETCS- ja GSM-R-laitteisiin liittyvä osa ja sen vuorovaikutus junan ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmän vastaavan osan kanssa voidaan tarkastaa. Kyseiset testiskenaariot

1.

on laadittava tässä YTE:ssä annettujen eritelmien mukaisesti, ja niissä on esitettävä tekninen kuvaus toiminnoista ja suorituskyvystä (esimerkiksi reagointiajoista), jos ne ovat olennaisia junan ja radanvarren osajärjestelmien välisessä vuorovaikutuksessa.

2.

on toimitettava vakiomuodossa. Katso liitteessä A oleva 4.2.2 c kohta.

3.

on laadittava niin, että niissä tarkastellaan – ellei liitteessä A olevassa 4.2.2 c kohdassa muuta säädetä – ainakin matkan alkua, siirtymiä tietyltä tasolta seuraavalle, siirtymiä niiden muotojen välillä, jotka on sallittu kyseisellä raideosuudella, yleisimpiä määritettyjä vajaatoimintatiloja, hätäviestien lähettämistä sekä muita kyseiseen raideosuuteen liittyviä olennaisia näkökohtia.

Euroopan rautatievirasto

1.

julkaisee toiminnalliset testiskenaariot alustavasti ja antaa kaikille sidosryhmille mahdollisuuden esittää huomautuksia siitä, miten testiskenaariot vastaavat tässä YTE:ssä annettuja eritelmiä ja miten ne vaikuttavat muihin toteutuksiin tai kehitystöihin. Huomautusten määräaika määritetään erikseen kunkin julkaisun osalta, eikä se saa olla yli kuusi kuukautta,

2.

mikäli huomautukset ovat kielteisiä, koordinoi sidosryhmien ponnisteluja yhteisymmärryksen saavuttamiseksi esimerkiksi muuttamalla toiminnallisia testiskenaarioita,

3.

vähitellen kerää ja julkaisee tietokannan niistä testiskenaarioista, jotka ovat hyväksytysti läpäisseet edellä kuvatun vaiheen ja edustavat tilanteita, joita erilaisissa toteutuksissa esiintyy,

4.

arvioi edellä mainittujen tietojen perusteella, ovatko täydentävät pakolliset testieritelmät tarpeen ja onko junan ja radanvarren ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmiä varten laadittava täydentäviä suunnittelusääntöjä.

6.2   Yhteentoimivuuden osatekijät

6.2.1   Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmän yhteentoimivuuden osatekijöiden arviointimenettelyt

Ennen kuin yhteentoimivuuden osatekijä ja/tai yhteentoimivuuden osatekijöiden ryhmiä saatetaan markkinoille, valmistajan tai Euroopan unioniin sijoittautuneen valmistajan valtuutetun edustajan on laadittava EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus rautatiejärjestelmien yhteentoimivuutta koskevan direktiivin 13 artiklan 1 kohdan ja liitteen IV mukaisesti.

Arviointimenettely toteutetaan käyttämällä jotakin 6.2.2 kohdassa (Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmän yhteentoimivuuden osatekijöitä koskevat moduulit) määritetyistä moduuleista.

Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmien yhteentoimivuuden osatekijöiltä ei vaadita EY-käyttöönsoveltuvuusvakuutusta, koska niiden on täysimääräisesti vastattava kaikkia niihin sovellettavia perusparametreja. Tämä vaatimustenmukaisuus osoitetaan EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksella, jonka nojalla ne voidaan saattaa markkinoille (5).

6.2.2   Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmän yhteentoimivuuden osatekijöiden moduulit

Valmistaja tai Euroopan unioniin sijoittautunut valmistajan valtuutettu edustaja voi valita ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmien yhteentoimivuuden osatekijöiden arviointimenettelyksi yhden seuraavista vaihtoehdoista:

1.

suunnittelu- ja kehitysvaihetta koskeva tyyppitarkastusmenettely (moduuli CB) yhdistettynä tuotantovaihetta koskevaan laadunhallintamenettelyyn (moduuli CD); tai

2.

suunnittelu- ja kehitysvaihetta koskeva tyyppitarkastusmenettely (moduuli CB) yhdistettynä tuotteentarkastusmenettelyyn (moduuli CF); tai

3.

täydellinen laadunvarmistus ja suunnittelun katselmusmenettely (moduuli CH1).

Valmistaja tai valmistajan edustaja voi tarkastaa SIM-kortin yhteentoimivuuden osatekijän moduulilla CA.

Moduuleja kuvataan yksityiskohtaisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/57/EY mukaisesti hyväksytyissä yhteentoimivuuden teknisissä eritelmissä käytettävistä vaatimustenmukaisuuden ja käyttöönsoveltuvuuden arviointimenettelyjen ja EY-tarkastusmenettelyn moduuleista 9 päivänä marraskuuta 2010 tehdyssä komission päätöksessä 2010/713/EU (6).

Seuraavat selvitykset koskevat joidenkin moduulien käyttöä:

1.

moduulin CB kuvauksen 2 kohdan osalta EY-tyyppitarkastus on suoritettava tuotannon ja suunnittelun yhdistelmälle,

2.

moduulin CF (tuotteen tarkastus) kuvauksen 3 kohdan osalta tilastollista tarkastusta ei hyväksytä eli kaikki yhteentoimivuuden osatekijät on tarkastettava yksitellen.

6.2.3   Arviointia koskevat vaatimukset

Valitusta moduulista riippumatta

1.

junan ERTMS/ETCS-toiminnon yhteentoimivuuden osatekijän on vastattava tämän YTE:n 6.2.4.1 kohdassa asetettuja vaatimuksia,

2.

taulukossa 6.1 esitetyt toimenpiteet on suoritettava arvioitaessa tämän YTE:n 5 luvussa tarkoitetun yhteentoimivuuden osatekijän tai yhteentoimivuuden osatekijöiden ryhmän vaatimustenmukaisuutta. Kaikissa tarkastuksissa on otettava huomioon asiaa koskeva 5 luvun taulukko sekä siinä esitetyt perusparametrit.

Taulukko 6.1

Näkökohta

Mitä on arvioitava

Todisteet

Toiminnot, liitännät ja suoritustasot

Tarkastetaan, että kaikki 5 luvussa olevassa taulukossa esitetyissä perusparametreissa kuvatut pakolliset toiminnot, liitännät ja suoritustasot on toteutettu ja että ne vastaavat tämän YTE:n vaatimuksia

Suunnitteluasiakirjat ja tiedot testitapausten ja testiskenaarioiden toteuttamisesta, sellaisena kuin ne on kuvattu 5 luvun taulukossa esitetyissä perusparametreissa

Tarkastetaan, mitkä 5 luvun taulukossa esitetyissä perusparametreissa kuvatut vapaaehtoiset toiminnot ja liitännät on toteutettu ja vastaavatko ne tämän YTE:n vaatimuksia

Suunnitteluasiakirjat ja tiedot testitapausten ja testiskenaarioiden toteuttamisesta, sellaisena kuin ne on kuvattu 5 luvun taulukossa esitetyissä perusparametreissa

Tarkastetaan, mitä täydentäviä toimintoja ja liitäntöjä (joita ei ole määritetty tässä YTE:ssä) on toteutettu, ja tarkastetaan, että ne eivät ole ristiriidassa tällä YTE:llä säädettyjen toteutettujen toimintojen kanssa

Vaikutustenarviointi

Ympäristö

Tarkastetaan pakollisten ympäristöä koskevien vaatimusten noudattaminen, sikäli kuin niitä on määritetty asiaa koskevassa 5 luvun taulukossa esitetyissä perusparametreissa

Testit, joilla varmistetaan, että asiaa koskevassa 5 luvun taulukossa esitettyjen perusparametrien vaatimuksia on noudatettu

Tarkastetaan myös, että yhteentoimivuuden osatekijä toimii asianmukaisesti niissä ympäristöoloissa, joihin se on suunniteltu

Testit hakijan eritelmien mukaisesti

RAMS – Lyhenne sanoista Reliability (toimintavarmuus), Availability (käyttövarmuus), Maintainability (kunnossapidettävyys) ja Safety (turvallisuus)

Tarkastetaan, että 5 luvussa olevassa asiaa koskevassa taulukossa esitettyjen perusparametrien turvallisuusvaatimuksia on noudatettu. Näitä ovat

1.

satunnaisvikojen aiheuttamien sallittujen varmuusvikataajuuksien noudattaminen

2.

kehitysmenettely, jolla järjestelmälliset häiriöt voidaan havaita ja korjata

1.

Satunnaisvikojen aiheuttamien sallittujen varmuusvikataajuuksien laskelmat luotettavista lähteistä saatujen toimintavarmuutta koskevien tietojen perusteella

2.1

Valmistajan laadunhallinta- ja turvallisuusjärjestelmä vastaa tunnustettua standardia kaikissa suunnittelun, valmistuksen ja testauksen vaiheissa (katso huomautus)

2.2

Ohjelmiston kehityssykli, laitteiston kehityssykli ja ohjelmiston ja laitteiston integrointi on toteutettu tunnustetun standardin mukaisesti (katso huomautus)

2.3

Turvallisuustarkastus ja kelpuutusmenettely on toteutettu tunnustetun standardin mukaisesti (katso huomautus), ja niissä on otettu huomioon asiaa koskevassa 5 luvun taulukossa esitettyjen perusparametrien turvallisuusvaatimukset

2.4

Toiminnalliset ja tekniset turvallisuusvaatimukset (asianmukainen toiminta muissa kuin vikatilanteissa, vikojen ja ulkoisten tekijöiden vaikutukset) on tarkastettu tunnustetun standardin mukaisesti (katso huomautus)

Huomautus: Standardin on vastattava vähintään seuraavia vaatimuksia:

1.

Sen on oltava laajalti tunnustettu rautatiejärjestelmien alalla. Jos näin ei ole, standardi on perusteltava ilmoitetulle laitokselle, jonka on hyväksyttävä kyseinen standardi

2.

Sen on koskettava arvioitavana olevassa järjestelmässä mahdolliseksi määritettyjen vikojen hallintaa

3.

Sen on oltava julkisesti saatavilla kaikille toimijoille, jotka haluavat sitä käyttää

Katso liitteessä A oleva taulukko A3.

Tarkastetaan, että hakijan ilmoittama määrällistä toimintavarmuutta koskeva tavoite on saavutettu

Laskelmat

Tarkastetaan kunnossapitovaatimusten noudattaminen – 4.5.1 kohta

Asiakirjojen tarkastaminen

6.2.4   Erityiset näkökohdat

6.2.4.1   Junan ERTMS/ETCS

Erityistä huomiota on kiinnitettävä junan ERTMS/ETCS-laitteiston yhteentoimivuuden osatekijän vaatimustenmukaisuuden arviointiin, koska kyseinen osatekijä on monimutkainen ja keskeisessä asemassa yhteentoimivuuden aikaansaamisessa.

Riippumatta siitä, onko arviointi tehty moduulilla CB vai CH1, ilmoitetun laitoksen on tarkastettava, että yhteentoimivuuden osatekijän näytekappale on läpäissyt kaikki 4.2.2 kohdassa (Junan ERTMS/ETCS-toiminto) esitetyt pakolliset testisarjat ja että testit on suoritettu laboratoriossa, joka on akkreditoitu suorittamaan tällaisia testejä tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta 9 päivänä heinäkuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 765/2008 (7) mukaisesti.

Jotta junan ERTMS/ETCS-laitetta voitaisiin käyttää asianmukaisesti myös erilaisilla radanvarren sovelluksilla, suositellaan, että junan ERTMS/ETCS-laitetta testataan viraston pitämän tietokannan skenaarioilla, joita ei mainita pakollisissa testieritelmissä; katso 6.1.2 kohta (ERTMS/ETCS:n ja GSM-R:n testaukseen sovellettavat periaatteet). Todistuksen liitteenä olevissa asiakirjoissa on ilmoitettava tietokannan skenaariot, joiden perusteella yhteentoimivuuden osatekijä on tarkastettu.

6.2.4.2   Sovitustiedonsiirtomoduuli (STM)

Kunkin jäsenvaltion on tarkastettava, että STM:t vastaavat kansallisia vaatimuksia.

STM:n ja junan ERTMS/ETCS-laitteiston välisen liitännän tarkastus edellyttää ilmoitetun laitoksen tekemää vaatimustenmukaisuuden arviointia.

6.2.4.3   EY-vaatimustenmukaisuustodistuksen sisältö

Rautatiejärjestelmien yhteentoimivuutta koskevan direktiivin liitteessä IV tarkoitetussa EY-vaatimusmukaisuustodistuksessa on esitettävä seuraavat tiedot yhteentoimivuuden osatekijästä:

1.

mitkä vapaaehtoiset ja täydentävät toiminnot toteutetaan,

2.

sovellettavat ympäristöolot.

6.3   Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmät

6.3.1   Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmien arviointimenettelyt

Tässä kohdassa käsitellään junan ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmän ja radanvarren ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmän EY-tarkastusvakuutusta.

Ilmoitettu laitos tekee hakijan pyynnöstä junan tai radanvarren ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmälle EY-tarkastuksen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuutta koskevan direktiivin liitteen VI mukaisesti.

Hakijan on laadittava junan tai radanvarren ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmän EY-tarkastusvakuutus rautatiejärjestelmien yhteentoimivuutta koskevan direktiivin 18 artiklan 1 kohdan ja liitteen V mukaisesti.

EY-tarkastusvakuutuksen sisällön on vastattava rautatiejärjestelmien yhteentoimivuutta koskevan direktiivin liitteessä V asetettuja vaatimuksia.

Arviointimenettely toteutetaan käyttämällä jotakin niistä moduuleista, jotka määritetään 6.3.2 kohdassa (Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmiä koskevat moduulit).

Junan ja radanvarren ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmien EY-tarkastusvakuutus sekä vaatimustenmukaisuustodistukset katsotaan riittäväksi osoitukseksi siitä, että osajärjestelmät vastaavat tässä YTE:ssä asetettuja vaatimuksia.

6.3.2   Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmiä koskevat moduulit

Kaikki jäljempänä esitetyt moduulit on määritetty päätöksessä 2010/713/EU.

6.3.2.1   Junan osajärjestelmä

Hakija voi junan ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmän tarkastamiseksi valita jonkin seuraavista:

1.

suunnittelu- ja kehitysvaihetta koskeva tyyppitarkastusmenettely (moduuli SB) yhdistettynä tuotantovaihetta koskevaan laadunhallintamenettelyyn (moduuli SD) tai

2.

suunnittelu- ja kehitysvaihetta koskeva tyyppitarkastusmenettely (moduuli SB) yhdistettynä tuotteentarkastusmenettelyyn (moduuli SF) tai

3.

täydellinen laadunvarmistus ja suunnittelun katselmusmenettely (moduuli SH1).

6.3.2.2   Radanvarren osajärjestelmä

Hakija voi radanvarren ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmän tarkastamiseksi valita jonkin seuraavista:

1.

yksikön tarkastusmenettely (moduuli SG) tai

2.

suunnittelu- ja kehitysvaihetta koskeva tyyppitarkastusmenettely (moduuli SB) yhdistettynä tuotantovaihetta koskevaan laadunhallintamenettelyyn (moduuli SD) tai

3.

suunnittelu- ja kehitysvaihetta koskeva tyyppitarkastusmenettely (moduuli SB) yhdistettynä tuotteentarkastusmenettelyyn (moduuli SF) tai

4.

täydellinen laadunvarmistus ja suunnittelun katselmusmenettely (moduuli SH1).

6.3.2.3   Junan ja radanvarren osajärjestelmiä koskevien moduulien käyttöehdot

Moduulin SB (tyyppitarkastus) 4.2 kohdan osalta vaaditaan suunnittelun katselmus.

Moduulin SH1 (täydellinen laadunvarmistus ja suunnittelun katselmusmenettely) 4.2 kohdan osalta vaaditaan tyyppitesti.

6.3.3   Junan osajärjestelmän arviointiin sovellettavat vaatimukset

Taulukossa 6.2 esitetään tarkastukset, jotka on suoritettava tarkastettaessa junan ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmää, sekä perusparametrit, joita on noudatettava.

Valitusta moduulista riippumatta

1.

tarkastuksella on osoitettava, että junan ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä vastaa perusparametreja, kun se asennetaan ajoneuvoon,

2.

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen soveltamisalaan kuuluvien yhteentoimivuuden osatekijöiden toimintoja ja suoritustasoa ei tarvitse tarkastaa uudelleen.

Taulukko 6.2

Näkökohta

Mitä on arvioitava

Todisteet

Yhteen-toimivuuden osatekijöiden käyttö

Tarkastetaan, kuuluvatko kaikki osajärjestelmään liitettävät yhteentoimivuuden osatekijät EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja vastaavan todistuksen soveltamisalaan

Asiakirjojen olemassaolo ja sisältö

Tarkastetaan, vastaavatko yhteentoimivuuden osatekijöiden käytölle asetetut rajoitukset osajärjestelmän ja ympäristön ominaisuuksia

Asiakirjojen tarkastamisen avulla tehtävä analyysi

Sellaisten yhteentoimivuuden osatekijöiden osalta, jotka on sertifioitu ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-YTE:n aiempien versioiden perusteella, tarkastetaan, takaako todistus edelleen kyseisellä hetkellä voimassa olevan YTE:n vaatimusten noudattamisen

Asiakirjojen tarkastusten avulla tehtävä vaikutustenarviointi

Yhteen-toimivuuden osatekijöiden liittäminen osajärjes- telmään

Tarkastetaan osajärjestelmän sisäisten liitäntöjen oikea asennus ja toiminta – 4.2.6 kohdassa esitetyt perusparametrit

Eritelmien mukaiset tarkastukset

Tarkastetaan, että täydentävät toiminnot (ei määritetty tässä YTE:ssä) eivät vaikuta pakollisiin toimintoihin

Vaikutustenarviointi

Tarkastetaan, että ETCS-tunnusten arvot ovat sallituissa rajoissa – 4.2.9 kohdassa esitetty perusparametri

Suunnittelua koskevien eritelmien tarkastus

Asentaminen liikkuvaan kalustoon

Tarkastetaan laitteiden asianmukainen asentaminen – 4.2.2, 4.2.4 ja 4.2.14 kohdassa esitetyt perusparametrit ja laitteiden asentamiseen sovellettavat ehdot, jotka valmistaja määrittää

Tarkastusten tulokset (perusparametreissa esitettyjen eritelmien ja valmistajan asennussääntöjen mukaisesti)

Tarkastetaan, että junan ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä vastaa liikkuvan kaluston ympäristön vaatimuksia

Asiakirjojen tarkastus (tarkastetaan yhteentoimivuuden osatekijöistä ja mahdollisista asennusmenetelmistä annettujen todistusten yhdenmukaisuus liikkuvan kaluston ominaisuuksien kanssa)

Tarkastetaan, että parametrit (esimerkiksi jarrutusta koskevat parametrit) on otettu asianmukaisesti huomioon ja että niiden arvot ovat sallituissa rajoissa

Asiakirjojen tarkastus (tarkastetaan parametrien arvojen yhdenmukaisuus liikkuvan kaluston ominaisuuksien kanssa)

Asentaminen luokkaan B

Tarkastetaan, että ulkoinen STM on liitetty junan ERTMS/ETCS-laitteeseen YTE:n mukaisilla liitännöillä

Ei testattavaa: yhteentoimivuuden osatekijän tasolla on jo suoritettu testejä vakioliitännälle. Sen toimintaa on testattu jo tarkastettaessa yhteentoimivuuden osatekijöiden liittämistä osajärjestelmään

Tarkastetaan, että junan ERTMS/ETCS-laitteessa toteutetut luokan B toiminnot – 4.2.6.1 kohdassa esitetty perusparametri – eivät siirtymien takia aseta täydentäviä vaatimuksia radanvarren ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmälle

Ei testattavaa: kaikki näkökohdat on testattu jo yhteentoimivuuden osatekijän tasolla

Tarkastetaan, että erillinen luokan B laitteisto, jota ei ole liitetty junan ERTMS/ETCS-laitteeseen – 4.2.6.1 kohdassa esitetty perusparametri – ei siirtymien takia aseta täydentäviä vaatimuksia radanvarren ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmälle

ei testattavaa: ei liitäntää (8)

Tarkastetaan, että erillinen luokan B laitteisto, joka on liitetty junan ERTMS/ETCS-laitteeseen käyttämällä (osittain) YTE:n vastaisia liitäntöjä – 4.2.6.1 kohdassa esitetty perusparametri – ei siirtymien takia aseta täydentäviä vaatimuksia radanvarren ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmälle. Tarkastetaan myös, että ERTMS/ETCS-toiminnot eivät häiriinny

vaikutustenarviointi

Liittäminen radanvarren ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmiin

Tarkastetaan, että eurobaliisisähkeet voidaan lukea (testin tarkoituksena on pelkästään tarkastaa, että antenni on asennettu asianmukaisesti. Yhteentoimivuuden osatekijän tasolla tehtyjä testejä ei pidä toistaa) – 4.2.5 kohdassa esitetty perusparametri

Testaus sertifioidulla eurobaliisilla: todisteena on kyky lukea sähke asianmukaisesti

Tarkastetaan, että eurosilmukkasähkeet voidaan (tarvittaessa) lukea – 4.2.5 kohdassa esitetty perusparametri

Testaus sertifioidulla eurosilmukalla: todisteena on kyky lukea sähke asianmukaisesti

Tarkastetaan, että laitteet voivat käsitellä ääni- ja datapuhelua (tarvittaessa) GSM-R-taajuudella – 4.2.5 kohdassa esitetty perusparametri

Testaus sertifioidulla GSM-R-verkolla. Todisteena on kyky luoda, säilyttää ja katkaista yhteys

RAMS – Lyhenne sanoista Reliability (toiminta- varmuus), Availability (käyttövarmuus), Maintainability (kunnossa- pidettävyys) ja Safety (turvallisuus)

Tarkastetaan, että laitteet vastaavat turvallisuusvaatimuksia – 4.2.1 kohdassa esitetty perusparametri

Yhteisessä turvallisuusmenetelmässä määritettyjen menettelyjen soveltaminen

Tarkastetaan, että määrällistä toimintavarmuutta koskeva tavoite on saavutettu – 4.2.1 kohdassa esitetty perusparametri

Laskelmat

Tarkastetaan kunnossapitovaatimusten noudattaminen – 4.5.2 kohta

Asiakirjojen tarkastaminen

Liittäminen ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmiin ja muihin osajärjestelmiin:

testit käyttöoloissa

Testataan osajärjestelmän käyttäytyminen niin monissa erilaisissa oloissa kuin on kohtuudella mahdollista (esimerkiksi rataosuuden kaltevuus, junan nopeus, tärinä, ajovirta, sääolosuhteet sekä radanvarren ohjaus-, hallinta- ja merkinantotoiminnot). Testeillä on voitava osoittaa, että

1.

matkanmittaustoiminnot toimivat asianmukaisesti – 4.2.2 kohdassa esitetty perusparametri

2.

junan ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä soveltuu liikkuvan kaluston ympäristöön – 4.2.16 kohdassa esitetty perusparametri

Testeillä on myös varmistettava, että osajärjestelmässä ei esiinny järjestelmällisiä häiriöitä

Testien soveltamisalaan eivät kuulu aiemmissa vaiheissa tehdyt testit. Yhteentoimivuuden osatekijöille tehdyt testit ja osajärjestelmälle simuloidussa ympäristössä tehdyt testit otetaan kuitenkin huomioon

Käyttöoloissa tehtäviä testejä ei tarvitse tehdä junan GSM-R-äänilaitteille

Kertomukset testiajoista.

Huomautus: Todistuksessa on ilmoitettava, mitä oloja on testattu, mitä standardeja on sovellettu ja minkä kriteerien nojalla testit on keskeytetty

6.3.4   Radanvarren osajärjestelmän arviointia koskevat vaatimukset

Tämän YTE:n mukaisesti tehtävillä arvioinneilla pyritään varmistamaan, että laitteet vastaavat 4 luvussa asetettuja vaatimuksia.

Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmän ERTMS/ETCS-osan suunnittelun arviointia varten tarvitaan sovelluskohtaisia tietoja esimerkiksi seuraavista:

1.

radan ominaisuudet, kuten radan kallistukset ja mäkien jyrkkyydet, etäisyydet, reittielementtien ja eurobaliisien/eurosilmukoiden sijainti, suojeltavat kohteet ynnä muut,

2.

signalointitiedot ja -säännöt, joita käsitellään ERTMS/ETCS-järjestelmässä.

Tällä YTE:llä ei säädetä tarkastuksista, joiden avulla arvioidaan, ovatko sovelluskohtaiset tiedot asianmukaisia.

Valitusta moduulista riippumatta

1.

taulukossa 6.3 esitetään tarkastukset, jotka on suoritettava tarkastettaessa radanvarren ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmää, sekä perusparametrit, joita on noudatettava,

2.

toiminnot ja suoritustasot, jotka on tarkastettu jo yhteentoimivuuden osatekijöiden tasolla ja joita ei tarvitse tarkastaa uudelleen.

Taulukko 6.3

Näkökohta

Mitä on arvioitava

Todisteet

Yhteentoimivuuden osatekijöiden käyttö

Tarkastetaan, että kaikki osajärjestelmään liitettävät yhteentoimivuuden osatekijät kuuluvat EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja vastaavan todistuksen soveltamisalaan

Asiakirjojen olemassaolo ja sisältö

Tarkastetaan, vastaavatko yhteentoimivuuden osatekijöiden käytölle asetetut rajoitukset osajärjestelmän ja ympäristön ominaisuuksia

Asiakirjojen tarkastusten avulla tehtävä vaikutustenarviointi

Sellaisten yhteentoimivuuden osatekijöiden osalta, jotka on sertifioitu ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-YTE:n aiempien versioiden perusteella, tarkastetaan, takaako todistus edelleen kyseisellä hetkellä voimassa olevan YTE:n vaatimusten noudattamisen

YTE:ssä esitettyjen eritelmien ja yhteentoimivuuden osatekijöiden todistusten vertailun avulla tehtävä vaikutustenarviointi

Junanilmaisinjärjestelmien käyttö

Tarkastetaan, että valitut tyypit vastaavat ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-YTE:n vaatimuksia – 4.2.10 ja 4.2.11 kohdassa esitetty perusparametri

Asiakirjojen tarkastaminen

Yhteentoimivuuden osatekijöiden liittäminen osajärjestelmään

Tarkastetaan, että osajärjestelmän sisäiset liitännät on asennettu asianmukaisesti ja että ne toimivat asianmukaisesti – 4.2.5 ja 4.2.7 kohdassa esitetyt perusparametrit

eritelmien mukaiset tarkastukset

Tarkastetaan, että täydentävät toiminnot (ei määritetty tässä YTE:ssä) eivät vaikuta pakollisiin toimintoihin

vaikutustenarviointi

Tarkastetaan, että ETCS-tunnusten arvot ovat sallituissa rajoissa – 4.2.9 kohdassa esitetty perusparametri

suunnittelua koskevien eritelmien tarkastus

Liittäminen infrastruktuuriin

Tarkastetaan, että laitteet on asennettu asianmukaisesti – 4.2.3 ja 4.2.4 kohdassa esitetty perusparametri ja valmistajan määrittämät asennusehdot

Tarkastusten tulokset (perusparametreissa esitettyjen eritelmien ja valmistajan asennussääntöjen mukaisesti)

Tarkastetaan, että radanvarren ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmän laitteet vastaavat liikkuvan kaluston ympäristön vaatimuksia

Asiakirjojen tarkastus (tarkastetaan yhteentoimivuuden osatekijöistä ja mahdollisista asennusmenetelmistä annettujen todistusten yhdenmukaisuus radanvarren ominaisuuksien kanssa)

Liittäminen radanvarren signalointilaitteisiin

Tarkastetaan, että kaikki sovelluksen edellyttämät toiminnot on toteutettu tässä YTE:ssä esitettyjen eritelmien mukaisesti – 4.2.3 kohdassa esitetty perusparametri

Asiakirjojen tarkastus (hakijan laatima suunnittelueritelmä ja yhteentoimivuuden osatekijöitä koskevat todistukset)

Tarkastetaan, että parametrit on konfiguroitu asianmukaisesti (eurobaliisisähkeet, RBC-viestit, merkkitaulujen sijainnit ynnä muut)

Asiakirjojen tarkastus (parametrien arvoja verrataan radanvarren ja signaloinnin ominaisuuksiin)

Tarkastetaan, että kaikki liitännät on asennettu asianmukaisesti ja että ne toimivat asianmukaisesti

Suunnittelun tarkastus ja testit hakijan toimittamien tietojen mukaisesti

Tarkastetaan, että ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä toimii asianmukaisesti radanvarren signalointilaitteistoon tehtyjen liitäntöjen tietojen mukaisesti (esimerkiksi LEU luo eurobaliisisähkeen tai RBC luo viestin asianmukaisesti)

Suunnittelun tarkastus ja testit hakijan toimittamien tietojen mukaisesti

Liittäminen junan ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmään ja liikkuvaan kalustoon

Tarkastetaan GSM-R-yhteydet – 4.2.4 kohdassa esitetty perusparametri

Mittaukset itse paikalla

junanilmaisinjärjestelmien vastaavuus tässä YTE:ssä asetettujen vaatimusten kanssa – 4.2.10 kohdassa esitetty perusparametri

mittaukset itse paikalla

Tarkastetaan, että junanilmaisinjärjestelmät vastaavat tässä YTE:ssä asetettuja vaatimuksia – 4.2.10 ja 4.2.11 kohdassa esitetyt perusparametrit

tarkastetaan todisteet aiemmista asennuksista (käytössä olevien järjestelmien osalta); suoritetaan testejä uusien tyyppien standardien mukaisesti

Tarkastetaan, että kaikki sovelluksen edellyttämät toiminnot on toteutettu tässä YTE:ssä esitettyjen eritelmien mukaisesti – 4.2.3, 4.2.4 ja 4.2.5 kohdassa esitetyt perusparametrit

Kertomukset 6.1.2 kohdassa määritettyjä toiminnallisia testiskenaarioita koskevista testeistä erilaisten sertifioitujen ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmien osalta. Kertomuksessa on ilmoitettava, mitä toiminnallisia testiskenaarioita on käytetty, mitä junan laitteita on käytetty ja onko testit suoritettu laboratorioissa, testiradoilla vai todellisessa käytössä.

RAMS – Lyhenne sanoista Reliability (toimintavarmuus), Availability (käyttövarmuus), Maintainability (kunnossapidettävyys) ja Safety (turvallisuus)

Tarkastetaan turvallisuusvaatimusten mukaisuus – 4.2.1 kohdassa esitetty perusparametri

Yhteisessä turvallisuusmenetelmässä määritettyjen menettelyjen soveltaminen

Tarkastetaan, että määrällistä toimintavarmuutta koskevat tavoitteet on saavutettu – 4.2.1 kohdassa esitetty perusparametri

Laskelmat

Tarkastetaan kunnossapitovaatimusten noudattaminen – 4.5.2 kohta

Asiakirjojen tarkastaminen

Liittäminen junan ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmään ja liikkuvaan kalustoon:

testit käyttöoloissa

Testataan osajärjestelmän käyttäytyminen kohtuudella toteutettavissa olevissa erilaisissa käyttöoloissa (esimerkiksi junan nopeus, junien eri määrä rataosuudella ja sääolosuhteet). Testeillä on voitava osoittaa

1.

junanilmaisinjärjestelmien suoritustaso – 4.2.10 ja 4.2.11 kohdassa esitetyt perusparametrit

2.

radanvarren ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmän soveltuvuus radanvarren ympäristöön – 4.2.16 kohdassa esitetty perusparametri

Testeillä myös varmistetaan, että järjestelmällisiä vikoja ei esiinny

Testejä ei tarvitse tehdä näkökohdista, joita on testattu jo aiemmissa vaiheissa. Yhteentoimivuuden osatekijöiden tasolla tehdyt testit ja osajärjestelmälle simuloidussa ympäristössä tehdyt testit otetaan kuitenkin huomioon

Kertomukset testiajoista

Huomautus: Todistuksessa on ilmoitettava, mitä oloja on testattu, mitä standardeja on sovellettu ja minkä kriteerien nojalla testit on keskeytetty

6.4   Osittaista vaatimustenmukaisuutta koskevat säännökset

6.4.1   Johdanto

Rautatiejärjestelmien yhteentoimivuutta koskevan direktiivin 18 artiklan 4 kohdan nojalla ”[i]lmoitettu laitos voi antaa välivaiheen tarkastuslausumia, jotka kattavat tietyt tarkastusmenettelyn vaiheet tai tietyt osajärjestelmän osat”.

Kuten tämän YTE:n 2.2 kohdassa (Soveltamisala) todetaan, ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmät koostuvat kolmesta osasta, jotka määritetään 4.1 kohdassa (Johdanto).

YTE:n 6.4.2 kohdassa tarkastellaan ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmien kyseisten osien tarkastamista.

YTE:n 6.4.3 kohdassa tarkastellaan ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmien osittaisen vaatimustenmukaisuuden tarkastamista, kun sen yhteentoimivuuden osatekijöiden käyttöä on rajoitettu.

6.4.2   Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmien osien arviointi

Arviointi siitä, vastaako radanvarren ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä tässä YTE:ssä asetettuja vaatimuksia, voidaan suorittaa eri vaiheissa – yksi vaihe kutakin kolmea osaa kohti. Arvioija tarkastaa jokaisessa vaiheessa vain, vastaako kyseinen osa YTE:ssä asetettuja vaatimuksia.

Valitusta moduulista riippumatta ilmoitettu laitos tarkastaa, että

1.

kyseiselle osalle YTE:ssä asetettuja vaatimuksia on noudatettu,

2.

aiemmin arvioituihin YTE:ssä asetettuihin vaatimuksiin liittyviin ominaisuuksiin ei ole vaikutettu haitallisesti.

Jo arvioituja ja muuttumattomia toimintoja, joihin tämä vaihe ei vaikuta, ei tarvitse tarkastaa uudelleen.

6.4.3   Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmän osittainen vaatimustenmukaisuus sen yhteentoimivuuden osatekijöiden käytön rajoittamisen takia

Yhteentoimivuuden osatekijälle voidaan myöntää osittainen vaatimustenmukaisuustodistus, vaikka tiettyä toimintoa, liitäntää tai suoritustasoa ei ole toteutettu, mikäli

1.

toteuttamatonta toimintoa, liitäntää tai suoritustasoa ei vaadita yhteentoimivuuden osatekijän liittämiseksi osajärjestelmään tiettyjen käyttöehtojen takia (9), esimerkiksi siinä tapauksessa, että

a)

junan ERTMS/ETCS-laite on liitetty STM-moduuliin, vaikka yhteentoimivuuden osatekijä on tarkoitus asentaa ajoneuvoihin, joissa ulkoista STM-moduulia ei tarvita,

b)

RBC on liitetty muihin RBC-keskuksiin, vaikka RBC:tä on tarkoitus käyttää sovelluksessa, johon ei ole suunniteltu viereisiä RBC:itä,

2.

todistuksessa ilmoitetaan, mitä toimintoja, liitäntöjä tai suoritustasoja ei ole toteutettu ja mitä rajoituksia yhteentoimivuuden osatekijän käytölle on tämän perusteella asetettu. Tietojen avulla voidaan määrittää ehdot, joiden mukaisesti yhteentoimivuuden osatekijää voidaan käyttää, sekä ehdot, joita sovelletaan sen asennuspaikkana olevan osajärjestelmän yhteentoimivuuteen.

Tällaisten rajoituksia sisältävien todistusten myöntämistä kuitenkin koordinoidaan ilmoitettujen laitosten ja viraston välisessä työryhmässä, joka on perustettu Euroopan rautatieviraston perustamisesta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2004 (10) (jäljempänä ’virastoa koskeva asetus’) 21 a artiklan 5 kohdan nojalla.

Jos puuttuvien toimintojen, liitäntöjen tai suoritustasojen takia ei voida arvioida, vastaako osajärjestelmä täysimääräisesti tässä YTE:ssä asetettuja vaatimuksia, kun yhteentoimivuuden osatekijä liitetään junan tai radanvarren ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmään, sille voidaan myöntää vain välivaiheen tarkastuslausuma. Siinä on ilmoitettava, mitä vaatimuksia on arvioitu, ja määritettävä osajärjestelmän käyttöön arvioinnin perusteella sovellettavat rajoitukset ja sen soveltuvuus käytettäväksi muiden osajärjestelmien kanssa.

7.   OHJAUS-, HALLINTA- JA MERKINANTO-YTE:N KÄYTTÖÖNOTTO

7.1   Johdanto

Tässä luvussa määritetään strategia ja tekniset toimenpiteet, joilla YTE otetaan käyttöön, ja etenkin ehdot, joita sovelletaan siirryttäessä luokan A järjestelmiin.

On otettava huomioon, että YTE:n käyttöönottoa on joskus sovitettava yhteen muiden YTE:ien käyttöönoton kanssa.

7.2   Yleisesti sovellettavat säännöt

7.2.1   Radanvarren ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmän tai sen osien kehittäminen tai uudistaminen

Radanvarren ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmän kehittäminen tai uudistaminen voi koskea jotakin tai kaikkia seuraavista:

1.

junakulunvalvonta,

2.

radioliikenne,

3.

junanilmaisu.

Tämän vuoksi näitä radanvarren ohjaus- ja hallintajärjestelmän erilaisia osia voidaan kehittää tai uudistaa erikseen, jos yhteentoimivuutta ei vaaranneta. Tällaiset työt koskevat seuraavia:

1.

GSM-R-toiminnot ja -liitännät,

2.

ERTMS/ETCS-toiminnot ja -liitännät,

3.

junan ilmaisuun käytettävän järjestelmän soveltuvuus liikkuvan kaluston osalta.

Kunkin osan perusparametrit määritetään 4.1 kohdassa (Johdanto).

7.2.2   Aiempien sukupolvien järjestelmät

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että aiempien sukupolvien järjestelmien toiminnot ja liitännät pysyvät entisellään, lukuun ottamatta tapauksia, joissa muutokset ovat tarpeen kyseisten järjestelmien turvallisuusongelmien korjaamiseksi.

7.2.3   Sovitustiedonsiirtomoduulien käytettävissä olo

Jos tämän YTE:n soveltamisalaan kuuluvia ratoja ei varusteta luokan A mukaisilla junanilmaisujärjestelmillä, jäsenvaltion on kaikin tavoin pyrittävä saamaan käyttöön ulkoinen STM sen aiemman sukupolven tekniikkaa edustavia luokan B mukaisia junanilmaisujärjestelmiä varten.

Tässä yhteydessä on kiinnitettävä asianmukaisesti huomiota sen varmistamiseen, että STM:ien markkinat ovat avoimet ja toimivat oikeudenmukaisin kaupallisin ehdoin. Jos STM:n saatavuutta ei voida teknisistä tai kaupallisista syistä (11) varmistaa, kyseisen jäsenvaltion on ilmoitettava komitealle ongelman aiheuttaneet syyt ja ne korjaavat toimet, jotka se aikoo toteuttaa antaakseen toimijoille – ja etenkin muiden valtioiden toimijoille – mahdollisuuden käyttää infrastruktuuriaan.

7.2.4   Luokan B mukaiset lisälaitteet luokan A laitteilla varustetulla radalla

Luokan B mukaisia lisälaitteita voidaan asentaa ERTMS/ETCS- ja/tai GSM-R-laitteilla varustetulle radalle, jotta liikkuva kalusto, joka ei ole yhteensopiva luokan A kanssa, voisi käyttää niitä siirtymävaiheen aikana. Junissa voidaan käyttää luokan B laitteistoja luokan A järjestelmän varmistuksena. Rataverkon haltijan velvollisuutena ei kuitenkaan ole vaatia, että kyseisillä radoilla kulkeviin yhteentoimiviin juniin on asennettava luokan B järjestelmiä.

Radanvarren laitteistoilla on tuettava siirtymistä luokasta A luokkaan B ja päinvastoin ilman, että junan ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmälle asetetaan tässä YTE:ssä asetettujen vaatimusten lisäksi myös muita vaatimuksia.

7.2.5   Sekä luokan A että luokan B laitteilla varustettu liikkuva kalusto

Liikkuva kalusto voidaan varustaa sekä luokan A että luokan B järjestelmillä, jotta sitä voidaan käyttää eri radoilla.

Kyseisen jäsenvaltion on rajoitettava junan luokan B järjestelmän käyttöä radoilla, joita ei ole varustettu vastaavalla järjestelmällä.

Kun luokan A ja luokan B järjestelmillä varustettu juna kulkee radalla, joka on varustettu sekä luokan A että luokan B järjestelmillä, se voi käyttää luokan B järjestelmiä varmistuksena. Tätä ei voida asettaa yhteentoimivuuden vaatimukseksi.

Luokan B junasuojajärjestelmiä voidaan toteuttaa

1.

käyttämällä STM:ää, joka toimii vakioliitännän avulla (”ulkoinen STM”), tai

2.

osana ERTMS/ETCS-laitteistoa tai liitettynä muulla kuin vakioliitännällä, tai

3.

erillään ERTMS/ETCS-laitteista, esimerkiksi laitteesta toiseen siirtymiseen käytettävällä järjestelmällä. Rautatieyrityksen on tämän jälkeen varmistettava, että siirtymät luokan A ja luokan B junasuojajärjestelmien välillä on toteutettu tässä YTE:ssä asetettujen vaatimusten ja luokan B järjestelmiin sovellettavien kansallisten sääntöjen mukaisesti.

7.2.6   Pakollisia ja valinnaisia toimintoja koskevat ehdot

Radanvarren ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmän ominaisuuksien ja sen toisiin osajärjestelmiin tehtyjen liitäntöjen ominaisuuksien takia joidenkin valinnaisiksi luokiteltujen ratalaitetoimintojen käyttöönotto saattaa olla välttämätöntä, jotta kaikki olennaiset vaatimukset täyttyvät.

Kansallisten tai valinnaisten radanvarsitoimintojen toteuttaminen ei saa estää sellaista junaa käyttämästä kyseistä infrastruktuuria, joka täyttää ainoastaan junan luokan A järjestelmän pakolliset vaatimukset. Tämä ei kuitenkaan koske seuraavia junan valinnaisia toimintoja:

ETCS-järjestelmän tason 3 radanvarsisovellus edellyttää, että junassa on sen turvallisuutta valvova laitteisto.

Lisäajotiedolla varustettu ETCS-järjestelmän tason 1 radanvarsisovellus edellyttää, että junassa on vastaavan toiminnon mahdollistava laitteisto, jos hätäjarru voidaan turvallisuussyistä vapauttaa vasta junan ollessa täysin pysähtynyt (esimerkiksi radan vaaralliset kohdat).

Jos ETCS-järjestelmä edellyttää datan siirtoa radioteitse, GSM-R:n datasiirtopalvelujen on täytettävä ETCS:n datasiirtoa koskevat vaatimukset.

KER STM:n sisältävissä junan laitteissa on mahdollisesti toteutettava K-liitäntä.

7.2.7   GSM-R:n käyttöönottoa koskevat erityissäännöt

7.2.7.1   Radanvarsikokoonpanot

GSM-R on asennettava, kun

1.

radanvarren ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmän radio-osa asennetaan ensimmäisen kerran,

2.

käytössä olevaa radanvarren ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmän radio-osaa kehitetään niin, että osajärjestelmän toiminnot tai suoritustaso muuttuvat. Tämä ei koske muutostöitä, jotka katsotaan välttämättömiksi turvallisuuteen liittyvien puutteiden korjaamiseksi aiemman sukupolven laitteistoissa.

7.2.7.2   Junakokoonpanot

GSM-R on seuraavissa tapauksissa asennettava liikkuvaan kalustoon, joka on tarkoitettu käyttöön radalla, johon sisältyy vähintään luokan A liitännöillä varustettu rataosuus (vaikka nämä olisikin liitetty luokan B järjestelmään):

1.

junan ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmän radio-osa asennetaan ensimmäisen kerran,

2.

käytössä olevaa junan ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmän radio-osaa kehitetään niin, että osajärjestelmän toiminnot tai suoritustaso muuttuvat. Tämä ei koske muutostöitä, jotka katsotaan välttämättömiksi turvallisuuteen liittyvien puutteiden korjaamiseksi aiemman sukupolven laitteistoissa.

7.2.8   Junailmaisujärjestelmien käyttöönottoa koskevat säännöt

Tässä YTE:ssä junanilmaisujärjestelmällä tarkoitetaan radanvarren laitetta, jolla ajoneuvojen mahdollinen läsnäolo havaitaan kaikilla reitin osuuksilla tai tietyllä rataosuudella.

Radanvarren järjestelmiä (esimerkiksi asetinlaitejärjestelmiä tai tasoristeyksien valvontajärjestelmiä), joissa käytetään ilmaisuun käytettävien laitteiden tietoja, ei katsota junanilmaisujärjestelmän osiksi.

Tässä YTE:ssä asetetaan vaatimukset, joita sovelletaan liikkuvan kaluston liitäntään vain siinä määrin kuin se on tarpeen YTE:n mukaisen liikkuvan kaluston ja infrastruktuurin välisen yhteensopivuuden varmistamiseksi.

Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmiä koskevan YTE:n mukaisen junanilmaisujärjestelmän käyttöönotto voidaan toteuttaa erillään ERTMS/ETCS:n tai GSM-R:n asennuksesta, mutta se voi edellyttää luokan B opastinjärjestelmiä tai erityisiä vaatimuksia esimerkiksi tasoristeysten laitteiden osalta.

Tässä YTE:ssä asetettuja, junanilmaisujärjestelmiä koskevia vaatimuksia on noudatettava, kun

1.

junanilmaisujärjestelmää kehitetään,

2.

junanilmaisujärjestelmää uudistetaan, edellyttäen että tässä YTE:ssä asetettujen vaatimusten noudattaminen ei johda epätoivottuihin muutoksiin tai uudistuksiin muissa radanvarren tai junan järjestelmissä,

3.

junanilmaisujärjestelmää uudistetaan, mikäli tämä on tarpeen junanilmaisujärjestelmän tietoja käyttävien radanvarren järjestelmien kehittämisen tai uudistamisen takia,

4.

luokan B junasuojajärjestelmiä poistetaan käytöstä (sikäli kuin junanilmaisujärjestelmät ja junasuojajärjestelmät on liitetty toisiinsa).

Siirtymävaiheessa on varmistettava, että YTE:n mukaisen junanilmaisujärjestelmän asentamisella on mahdollisimman vähäinen kielteinen vaikutus käytössä olevaan, YTE:n vaatimuksia vastaamattomaan liikkuvaan kalustoon.

Tämän perusteella suositellaan, että rataverkon haltija valitsee YTE:n mukaisen junanilmaisujärjestelmän, joka on yhteensopiva YTE:n vaatimuksia vastaamattoman, kyseisessä rataverkossa jo käytössä olevan liikkuvan kaluston kanssa.

7.2.9   Erityistapaukset

7.2.9.1   Johdanto

Seuraavat erityissäännökset koskevat jäljempänä esitettyjä erityistapauksia.

Erityistapaukset on jaettu kahteen ryhmään: tapauksiin, joissa säännöksiä sovelletaan pysyvästi (tapaus ”P”), ja tapauksiin, joissa säännöksiä sovelletaan tilapäisesti (tapaus ”T”).

Tässä YTE:ssä tilapäisellä tapauksella ”T3” tarkoitetaan tilapäisiä tapauksia, jotka ovat voimassa vielä vuoden 2020 jälkeen.

YTE:n 7.2.9.2–7.2.9.7 kohdassa esitettyjä erityistapauksia on tulkittava asiaa koskevien 4 luvun kohtien ja/tai 4 luvussa esitettyjen eritelmien mukaisesti.

Näillä erityistapauksilla korvataan 4 luvussa esitetyt vastaavat vaatimukset.

Jos asiaa koskevassa 4 luvun kohdassa asetetut vaatimukset eivät koske erityistapauksia, vaatimuksia ei ole toistettu 7.2.9.2–7.2.9.7 kohdassa, ja niitä on sovellettava sellaisenaan.

7.2.9.2   Belgia

Erityistapaus

Luokka

Huomautukset

4.2.10   Radanvarren junanilmaisinjärjestelmät

77 kohta – 3.1.2.4 kohta:

Ensimmäisen ja viimeisen akselin välinen etäisyys L - (b1 + b2) (kuva 1) on vähintään 15 000 mm

T3

Soveltamisala: HS L1

Tämä erityistapaus liittyy TVM:n (Lyhenne sanoista Transmission Voie-Machine) käyttöön

4.2.10   Radanvarren junanilmaisinjärjestelmät

77 kohta – 3.1.8 kohta:

 

Irrotetun ajoneuvon tai junayksikön paino on vähintään 40 tonnia

 

Jos irrotetun ajoneuvon tai junayksikön paino on alle 90 tonnia, ajoneuvossa on oltava järjestelmä, jolla varmistetaan vaihtolaitteet, joiden sähköinen tarttumapinta on vähintään 16 000 mm

T3

Soveltamisala: HS L1, L2, L3 ja L4

Tämä erityistapaus liittyy TVM:n käyttöön

7.2.9.3   Yhdistynyt kuningaskunta

Erityistapaus

Luokka

Huomautukset

4.2.10   Radanvarren junanilmaisinjärjestelmät

77 kohta – 3.1.2.4 kohta:

Ensimmäisen ja viimeisen akselin välinen etäisyys L - (b1 + b2) (kuva 1) on vähintään 15 000 mm

T3

Soveltamisala: HS L1

Tämä erityistapaus liittyy TVM:n käyttöön

4.2.10 –   Radanvarren junanilmaisinjärjestelmät

77 kohta – 3.1.4.1 kohta:

YTE:n 3.1.4.1 kohdassa asetettujen vaatimusten lisäksi hiekoitus kitkan lisäämiseksi junayksikköjä varten

a)

ei ole sallittu etummaisen akselin edellä, kun nopeus on alle 40 km/h, ja

b)

sallitaan vain, kun voidaan osoittaa, että vähintään kuusi junayksikön muuta akselia jää hiekoituskohdan taakse

T3

 

4.2.12   ERTMS/ETCS DMI (Kuljettajan käyttöliittymä ERTMS/ETCS:ään)

51 kohta:

Aakkosnumeerisen näppäimistön käyttö junan ajonumeron syöttämisessä on sallittu, jos asiasta annetulla teknisellä säännöllä vaaditaan junien aakkosnumeeristen ajonumeroiden tukemista

T3

Tämä erityistapaus on tarpeen, kun DMI:n eritelmään liittyvä avoin kysymys suljetaan.

Erityistilanne ei vaikuta yhteentoimivuuteen

4.2.12   ERTMS/ETCS DMI (Kuljettajan käyttöliittymä ERTMS/ETCS:ään)

51 kohta:

ETCS DMI:ssä voidaan esittää junan dynaaminen nopeus maileina tunnissa (muodossa ”mph”), kun junaa käytetään Yhdistyneen kuningaskunnan päärataverkoston raideosuuksilla

T3

Tämä erityistapaus on tarpeen, kun DMI:n eritelmään liittyvä avoin kysymys suljetaan

Erityistilanne ei vaikuta yhteentoimivuuteen

7.2.9.4   Ranska

Erityistapaus

Luokka

Huomautukset

4.2.10   Radanvarren junanilmaisinjärjestelmät

77 kohta – 3.1.2.4 kohta:

Ensimmäisen ja viimeisen akselin välinen etäisyys L - (b1 + b2) (kuva 1) on vähintään 15 000 mm

T3

Tämä erityistapaus liittyy TVM:n käyttöön

4.2.10   Radanvarren junanilmaisinjärjestelmät

77 kohta – 3.1.9 kohta:

 

Vastakkaisten pyörien kulkupintojen välinen sähkövastus ei ole yli 0,05 ohmia 1,8–2,0 tasavirtavoltin (avoin virtapiiri) jännitteellä mitattuna

 

Vastakkaisten pyörien kulkupintojen välinen reaktanssi ei saa olla yli f/100 mOhm, kun f on 500 Hz–40 kHz ja mittauksessa käytetään vähintään virtaa 10 ARMS ja avointa jännitettä 2 VRMS

T3

Tätä erityistapausta voidaan tarkistaa, kun raidevirtapiirien taajuuksien hallintaan liittyvä avoin kysymys suljetaan

4.2.10 –   Radanvarren junanilmaisinjärjestelmät

77 kohta – 3.1.8 kohta:

 

Irrotetun ajoneuvon tai junayksikön paino on vähintään 40 tonnia

 

Jos irrotetun ajoneuvon tai junayksikön paino on alle 90 tonnia, ajoneuvossa on oltava järjestelmä, jolla varmistetaan vaihtolaitteet, joiden sähköinen tarttumapinta on vähintään 16 000 mm

T3

Tämä erityistapaus liittyy TVM:n käyttöön

4.2.10 –   Radanvarren junanilmaisinjärjestelmät

77 kohta – 3.1.3.2 kohta:

 

Mitta D (kuva 2) on vähintään

 

450 mm nopeudesta riippumatta

viisi vuotta

 

7.2.9.5   Puola

Erityistapaus

Luokka

Huomautukset

4.2.10   Radanvarren junanilmaisinjärjestelmät

77 kohta – 3.1.9 kohta:

 

Vastakkaisten pyörien kulkupintojen välinen sähkövastus ei ole yli 0,05 ohmia 1,8–2,0 tasavirtavoltin (avoin virtapiiri) jännitteellä mitattuna

 

Vastakkaisten pyörien kulkupintojen välinen reaktanssi ei saa olla yli f/100 mOhm, kun f on 500 Hz–40 kHz ja mittauksessa käytetään vähintään virtaa 10 ARMS ja avointa jännitettä 2 VRMS

T3

Tätä erityistapausta voidaan tarkistaa, kun raidevirtapiirien taajuuksien hallintaan liittyvä avoin kysymys suljetaan

7.2.9.6   Liettua, Latvia

Erityistapaus

Luokka

Huomautukset

4.2.10   Radanvarren junanilmaisinjärjestelmät

77 kohta – 3.1.3.4 kohta:

Mitan Sh (kuva 2) vaihteluväli on vähintään 26,25 mm

T3

Tämä erityistapaus on tarpeen niin kauan, kun Liettuan 1 520 mm:n verkostossa käytetään ČME-vetureita

7.2.9.7   Ruotsi

Erityistapaus

Luokka

Huomautukset

4.2.4   Rautateiden viestintätoiminnot – GSM-R

Kohta 65–4.2.3 kohta:

Ohjaamon kahden watin GSM-R-ääniradioita ja vain ETCS-tiedoille tarkoitettuja radioita sisältävien ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmien käyttöönotto on sallittu. Osajärjestelmien on toimittava verkostoissa, joissa herkkyys on -82 dBm

P

Ei vaikutusta yhteentoimivuuteen

7.2.9.8   Luxemburg

Erityistapaus

Luokka

Huomautukset

4.2.10   Radanvarren junanilmaisinjärjestelmät

77 kohta – 3.1.2.4 kohta:

1.

Ajoneuvoon asennettujen hiekoituslaitteiden on levitettävä hiekkaa enintään 0,3 litraa minuutissa raidetta kohti

2.

Hiekoitus on kielletty infrastruktuurirekisterissä määritetyillä asemilla

3.

Hiekoitus vaihteiden alueella on kielletty

4.

Hätäjarrutukseen ei sovelleta rajoituksia

T3

 

7.3   ERTMS-järjestelmää koskevat säännöt

7.3.1   ERTMS-järjestelmän eurooppalainen käyttöönottosuunnitelma

Tässä kohdassa määritetään strategia (ERTMS-järjestelmän eurooppalainen käyttöönottosuunnitelma) YTE:n täytäntöönpanoa varten. Siinä määritetään välivaiheet, joiden kautta siirrytään asteittain nykytilanteesta sellaiseen lopulliseen tilanteeseen, jossa YTE:ä noudatetaan yleisesti.

ERTMS-järjestelmän eurooppalainen käyttöönottosuunnitelma ei koske jäsenvaltion alueella olevia ratoja, jos sen rataverkko on erillinen taikka meren, maantieteellisten olojen tai eri raideleveyden eristämä muusta yhteisön rataverkosta.

7.3.2   Radanvarren ERTMS-järjestelmän toteutus

ERTMS-järjestelmän eurooppalaisen käyttöönottosuunnitelman tavoitteena on varmistaa, että ERTMS-laitteilla varustettuja vetureja, kiskobusseja ja muuta rautatiekalustoa voidaan vähitellen käyttää yhä useammilla radoilla ja järjestelyratapihoilla ja yhä useammissa satamissa ja terminaaleissa ilman, että ERTMS-laitteiden lisäksi tarvitaan myös kansallisia laitteita.

Tämä ei tarkoita, että nykyiset luokan B järjestelmät on poistettava suunnitelmaan kuuluvilta radoilta. Käyttöönottosuunnitelmassa ilmoitettuun päivämäärään mennessä ERTMS-laitteilla varustetuille vetureille, kiskobusseille ja muulle rautatiekalustolle on kuitenkin taattava pääsy käyttöönottosuunnitelman soveltamisalaan kuuluville rataosuuksille ilman, että kyseisiin ajoneuvoihin on asennettava luokan B järjestelmä.

Terminaalialueet, kuten satamat tai sataman tietyt rataosuudet, joita ei ole varustettu luokan B järjestelmällä, vastaavat 7.3.2.2 kohdassa asetettuja vaatimuksia, jos rautatiekalustolle annetaan pääsy kyseisille terminaalialueille ilman, että niiltä vaaditaan tiettyjä automaattisen junakulunvalvonnan laitteita.

Kahdesta tai useammasta raiteesta koostuva rata katsotaan varustetuksi, kun kaksi raidetta on varustettu niin, että liikenne on mahdollista molempiin suuntiin. Kun liikennekäytävän rataosuudella on useampi kuin yksi rata, vähintään yksi rata on varustettava; koko liikennekäytävä katsotaan varustetuksi, kun vähintään yksi rata on varustettu koko liikennekäytävän pituudelta.

7.3.2.1   Liikennekäytävät

Jäljempänä 7.3.4 kohdassa kuvatut kuusi liikennekäytävää on varustettava ERTMS-järjestelmällä kyseisessä kohdassa mainitun aikataulun mukaisesti (12).

7.3.2.2   Yhteydet Euroopan tärkeimpiin satamiin, järjestelyratapihoille, rahtiterminaaleihin ja rahdinkuljetusalueille

Jäljempänä 7.3.5 kohdassa luetelluista satamista, järjestelyratapihoilta, rahtiterminaaleista ja rahdinkuljetusalueilta on luotava yhteys ainakin yhteen kuudesta 7.3.4 kohdassa määritetystä liikennekäytävästä 7.3.5 kohdassa mainittuun määräaikaan mennessä ja siinä mainituilla ehdoilla.

7.3.2.3   Suurten nopeuksien rautatieverkko

ERTMS/ETCS-radanvarsilaitteiston asentaminen on pakollista, kun

1.

radanvarren ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmän junakulunvalvonta-osa asennetaan ensimmäisen kerran (luokan B järjestelmällä tai ilman) tai

2.

radanvarren ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmän käytössä olevaa junakulunvalvonta-osaa kehitetään niin, että käytössä olevan aiemman sukupolven järjestelmän toiminnot, suoritustaso ja/tai yhteentoimivuuteen vaikuttavat liitännät (ilmavälit) muuttuvat. Tämä ei koske muutostöitä, jotka katsotaan välttämättömiksi turvallisuuteen liittyvien puutteiden korjaamiseksi aiemman sukupolven laitteistoissa.

ERTMS/ETCS-järjestelmä on suositeltavaa asentaa aina, kun jo käytössä olevan rataosuuden infrastruktuuria tai energiaosajärjestelmää kehitetään, uudistetaan tai huolletaan, edellyttäen että ERTMS/ETCS-järjestelmän asentamiseen kyseiselle rataosuudelle käytetään alle 10 prosenttia kaikista kehittämiseen/uudistamiseen/kunnossapitoon tarkoitetuista varoista.

7.3.2.4   EU:n rahoittamat hankkeet

Sanotun vaikuttamatta 7.3.2.1, 7.3.2.2 ja 7.3.2.3 kohdan säännösten soveltamiseen, Euroopan aluekehitysrahastosta ja/tai koheesiorahastoista (Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä 11 päivänä heinäkuuta 2006 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1083/2006 (13)) ja/tai TEN-T-rahastoista (Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1692/96/EY (14)) rahoitustukea saavissa rautatieinfrastruktuuria koskevissa hankkeissa ERTMS/ETCS-järjestelmän asentaminen on pakollista, jos

1.

ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmän junakulunvalvontaosa asennetaan ensimmäisen kerran tai

2.

jo käytössä olevan ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmän junakulunvalvontaosaa kehitetään niin, että osajärjestelmän toiminnot tai suorituskyky muuttuvat.

7.3.2.5   Ilmoittaminen

Jokaisen 7.3.4 kohdassa kuvatun liikennekäytävän osalta jäsenvaltioiden on joko ilmoitettava komissiolle ERTMS-järjestelmän tarkka asennusaikataulu liikennekäytävän osuudelle tai vahvistettava, että järjestelmä on jo asennettu kyseiselle osuudelle. Tiedot on ilmoitettava komissiolle viimeistään kolme vuotta ennen 7.3.4 kohdassa määritettyä laitteiden viimeistä asennuspäivää kyseisen liikennekäytävän osuuden osalta.

Jäsenvaltioiden on jokaisen 7.3.5 kohdassa luetellun sataman, järjestelyratapihan, rahtiterminaalin ja rahdinkuljetusalueen osalta ilmoitettava käytettävät radat, joilla ne yhdistetään johonkin 7.3.4 kohdassa luetelluista liikennekäytävistä. Nämä tiedot on ilmoitettava komissiolle viimeistään kolme vuotta ennen 7.3.5 kohdassa määritettyä päivämäärää, ja niistä on käytävä ilmi laitteiden viimeinen asennuspäivä satamaan, järjestelyratapihalle, rahtiterminaaliin tai rahtiliikennealueelle. Euroopan komissio voi tarvittaessa pyytää muutoksia etenkin tietyillä järjestelmillä varustettujen ratojen yhdenmukaisuuden varmistamiseksi rajanylityskohdissa. Jäsenvaltioiden on joko ilmoitettava komissiolle ERTMS-järjestelmän tarkka asennusaikataulu näille määrätyille radoille tai vahvistettava, että järjestelmä on jo asennettu näille määrätyille radoille. Nämä tiedot on ilmoitettava komissiolle viimeistään kolme vuotta ennen 7.3.5 kohdassa määritettyä päivämäärää, ja niistä on käytävä ilmi laitteiden viimeinen asennuspäivä satamaan, järjestelyratapihalle, rahtiterminaaliin tai rahtiliikennealueelle.

Tarkoissa aikatauluissa on erityisesti esitettävä määräpäivä, johon mennessä rataa varten tarkoitetun laitteiston tarjouskilpailu on saatettava päätökseen, käytettävät menettelyt, joilla varmistetaan yhteentoimivuus liikennekäytävän varrella olevien naapurivaltioiden kanssa, sekä hankkeen tärkeimmät välitavoitteet. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle näiden ratojen varustamisessa tapahtuneesta edistymisestä kahdentoista kuukauden välein lähettämällä sille ajan tasalle saatettu aikataulu.

7.3.2.6   Viivästykset

Jos jäsenvaltio odottaa viivästyksiä tässä päätöksessä esitetyistä määräajoista, sen on viipymättä ilmoitettava asiasta komissiolle. Sen on toimitettava komissiolle asiakirjakansio, jossa on hankkeen tekninen kuvaus ja ajantasainen käyttöönottosuunnitelma. Asiakirjoista on myös käytävä ilmi viivästyksen syyt sekä jäsenvaltion toteuttamat korjaavat toimet.

Jäsenvaltiolle asetettua määräaikaa voidaan jatkaa enintään kolme vuotta, jos viivästys on aiheutunut seikoista, joihin jäsenvaltio ei kohtuudella voi vaikuttaa, kuten toimittajien epäonnistumisesta tai asianmukaisen testikaluston puutteen aiheuttamista lupamenettelyyn liittyvistä ongelmista. Jäsenvaltio voi pyytää lisäaikaa vain, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

1.

Tarvittavat, edellä 7.3.2.5 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset ovat saapuneet ajoissa ja täydellisinä.

2.

Edellä 7.3.2.6 kohdan ensimmäisessä kappaleessa tarkoitettu asiakirjakansio sisältää selkeät todisteet siitä, että jäsenvaltio ei ole voinut vaikuttaa viivästyksen syihin.

3.

Koordinoinnista, junan ja radanvarren laitteiden toimittajista sekä tuotteiden integroinnista ja testauksesta vastaa toimivaltainen viranomainen.

4.

Olemassa olevien laboratorioiden palveluja on käytetty asianmukaisessa laajuudessa.

5.

Voidaan osoittaa, että asianmukaisia toimia on toteutettu lisäviivästyksien välttämiseksi.

Komissio tarkastelee jäsenvaltion lähettämät asiakirjat ja sen ehdottamat toimet ja ilmoittaa tarkastelunsa tuloksen direktiivin 2008/57/EY 29 artiklassa tarkoitetulle komitealle.

7.3.3   Junan ERTMS-laitteisto

Vuoden 2012 tammikuun 1 päivän jälkeen tilatut tai 1 päivän tammikuuta 2015 jälkeen käyttöönotetut uudet veturit, kiskobussit ja muu ohjaamolla varustettu ja ilman vetoapua liikkumaan kykenevä liikkuva kalusto on varustettava ERTMS-järjestelmällä.

Tämä vaatimus ei koske uusia järjestelyvetureita ja muita uusia vetureita, uusia kiskobusseja tai muuta uutta ohjaamolla varustettua liikkuvaa kalustoa, jos ne on suunniteltu yksinomaan kansalliseen liikenteeseen tai alueelliseen rajanylitysliikenteeseen. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin asettaa lisävaatimuksia kansallisella tasolla, erityisesti seuraavissa tarkoituksissa:

1.

Ainoastaan ERTMS-laitteilla varustettujen veturien pääsy sallitaan ERMTS-laitteilla varustetuille radoille, jotta olemassa olevat kansalliset järjestelmät voidaan poistaa käytöstä,

2.

vaaditaan, että uudet järjestelyveturit ja/tai muu uusi ohjaamolla varustettu liikkuva kalusto, myös yksinomaan kansalliseen liikenteeseen tai alueelliseen rajanylitysliikenteeseen suunniteltu kalusto, varustetaan ERTMS-laitteilla.

7.3.3.1   Suurten nopeuksien rautatieverkko

ERTMS/ETCS-laitteiston asentaminen junaan on pakollista, kun

1.

junan ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmään asennetaan uusi junakulunvalvontaosa tai

2.

junan ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmän käytössä olevaa junakulunvalvontaosaa kehitetään niin, että käytössä olevan aiemman sukupolven järjestelmän toiminnot, suoritustasot ja/tai yhteentoimivuuteen vaikuttavat liitännät muuttuvat. Tämä ei koske muutostöitä, jotka katsotaan välttämättömiksi turvallisuuteen liittyvien puutteiden korjaamiseksi aiemman sukupolven järjestelmässä.

7.3.4   Radat, joista liikennekäytävät muodostuvat

Liikennekäytävä A – varustetaan vuoteen 2015 mennessä

Image

Liikennekäytävä B  (15)

Image

Liikennekäytävä C  (16)

Image

Liikennekäytävä D  (17)

Image

Liikennekäytävä E

Image

Liikennekäytävä F

Image

7.3.5   Euroopan tärkeimmät satamat, järjestelyratapihat, rahtiterminaalit ja rahdinkuljetusalueet

Maa

Rahtiliikennealue

Päivämäärä

Huomautus

Belgia

Antwerpen

31.12.2015

Yhteys myös Rotterdamiin valmistuu vuoteen 2020 mennessä

Gent

31.12.2020

 

Zeebrugge

31.12.2020

 

Bulgaria

Burgas

31.12.2020

Yhteys liikennekäytävään E edellyttää laitteiden asentamista rataosuuksilla Burgas–Sofia ja Sofia–Vidin–Calafat ja Calafat–Curtici Romaniassa (PP22)

Tšekki

Praha

31.12.2015

 

Lovosice

31.12.2020

 

Tanska

Taulov

31.12.2020

Yhteyden luominen tähän terminaaliin tarkoittaa, että Flensburgin ja Padborgin välinen rata on valittu ERTMS-laitteilla varustetuksi yhteydeksi – katso liikennekäytävää B koskeva alaviite

Saksa

Dresden (18)

31.12.2020

Suora yhteys liikennekäytävien E ja F (Dresdenistä Hannoveriin) välille on myös varmistettava vuoteen 2020 mennessä

Lyypekki

31.12.2020

 

Duisburg

31.12.2015

 

Hampuri (19)

31.12.2020

 

Köln

31.12.2015

 

München

31.12.2015

 

Hannover

31.12.2015

 

Rostock

31.12.2015

 

Ludwigshafen/Mannheim

31.12.2015

 

Nürnberg

31.12.2020

 

Kreikka

Pireus

31.12.2020

Yhteys liikennekäytävään E edellyttää rataosuuden Kulata–Sofia varustamista Bulgariassa

Espanja

Algeciras

31.12.2020

 

Madrid

31.12.2020

 

Pamplona

31.12.2020

Kolme yhteyttä vaaditaan. Yhteys Pariisiin Hendayen kautta, yhteys Pamplonasta Madridiin ja yhteys Pamplonasta liikennekäytävään D Zaragozan kautta

Zaragoza

31.12.2020

 

Tarragona

31.12.2020

 

Barcelona

31.12.2015

 

Valencia

31.12.2020

 

Ranska

Marseille

31.12.2020

 

Perpignan

31.12.2015

 

Avignon

31.12.2015

 

Lyon

31.12.2015

 

Le Havre

31.12.2020

 

Lille

31.12.2020

 

Dunkerque

31.12.2020

 

Pariisi

31.12.2020

Seuraavat yhteydet luodaan vuoteen 2020 mennessä: i) Hendaye ii) Englannin kanaali iii) Dijon iv) Metz Epernayn ja Châlons-en-Champagnen kautta.

Italia

La Spezia

31.12.2020

 

Genova

31.12.2015

 

Gioia Tauro

31.12.2020

 

Verona

31.12.2015

 

Milano

31.12.2015

 

Taranto

31.12.2020

 

Bari

31.12.2020

 

Padova

31.12.2015

 

Trieste

31.12.2015

 

Novara

31.12.2015

 

Venetsia

31.12.2020

 

Bologna

31.12.2020

 

Rooma

31.12.2020

 

Luxemburg

Bettembourg

31.12.2015

 

Unkari

Budapest

31.12.2015

 

Alankomaat

Amsterdam

31.12.2020

 

Rotterdam

31.12.2015

Yhteys Antwerpeniin luodaan myös vuoteen 2020 mennessä

Itävalta

Graz

31.12.2020

 

Wien

31.12.2020

 

Puola

Gdynia

31.12.2015

 

Katowice

31.12.2020

 

Wrocław

31.12.2015

Ratayhteys Wroclaw–Legnica on varustettava vuoteen 2020 mennessä, jotta varmistetaan suora yhteys Saksan rajalle (Gorlitz)

Gliwice

31.12.2015

 

Poznań

31.12.2015

 

Varsova

31.12.2015

 

Portugali

Sines

31.12.2020

 

Lissabon

31.12.2020

 

Romania

Constanța

31.12.2015

 

Slovenia

Koper

31.12.2015

 

Ljubljana

31.12.2015

 

Slovakia

Bratislava

31.12.2015

 

Yhdistynyt kuningaskunta

Bristol

 

Tähän terminaaliin luodaan yhteys, kun liikennekäytävää C jatketaan Englannin kanaalitunneliin saakka


(1)  Vajaatoimintatiloilla tarkoitetaan toimintatiloja, jotka ovat käytössä vikojen esiintyessä. Ne on otettu huomioon ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmien suunnittelussa.

(2)  EUVL L 108, 29.4.2009, s. 4.

(3)  EUVL L 264, 8.10.2011, s. 32.

(4)  EUVL L 256, 1.10.2011, s. 1.

(5)  Yhteentoimivuuden osatekijän asianmukaisen käytön tarkastaminen on osa junan ja radanvarren ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmien yleistä EY-tarkastusta, kuten 6.3.3 ja 6.3.4 kohdassa todetaan.

(6)  EUVL L 319, 4.12.2010, s. 1.

(7)  EUVL L 218, 13.8.2008, s. 30.

(8)  Tässä yhteydessä siirtymien hallinnan arviointi toteutetaan kansallisten eritelmien mukaisesti.

(9)  Tässä luvussa kuvatuilla menettelyillä ei kuitenkaan estetä osatekijöiden ryhmittelyä.

(10)  EUVL L 164, 30.4.2004, s. 1.

(11)  Esimerkiksi ulkoisen STM-moduulin toteuttamiskelpoisuutta ei voida teknisesti taata tai luokan B järjestelmiä koskeviin teollisoikeuksiin mahdollisesti liittyvät näkökohdat estävät STM-tuotteen kehittämisen vaaditussa aikataulussa.

(12)  YTE:n 7.3.4 kohdassa säädetään kyseisten liikennekäytävien varustamisen määräajoista, jotta yhteentoimivaa ERTMS-verkostoa voidaan kehittää vaiheittain. Useissa tapauksissa määräaikoja on aikaistettu vapaaehtoisilla sopimuksilla.

(13)  EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25.

(14)  EYVL L 228, 9.9.1996, s. 1.

(15)  Rajoittamatta Euroopan laajuisen suurten nopeuksien rautatiejärjestelmää koskevan lainsäädännön soveltamista voidaan suurnopeusrataosuuksien läpi luoda yhteyksiä, edellyttäen että tavarajunille osoitetaan reitit. Vuoteen 2020 mennessä luodaan ainakin yksi ERTMS-laitteilla varustettu yhteys Tanskan ja Saksan välille (Flensburg–Hampuri tai Rødby–Puttgarden), muttei välttämättä kahta. Brennerin tunneli varustetaan ERTMS-laitteilla, kun infrastruktuurityöt on saatu valmiiksi (tavoitteena vuosi 2020).

(16)  Nancyn ja Rédingin välinen yhteys valmistuu vuoteen 2020 mennessä.

(17)  Kaksi uutta haaraa varustetaan vuoteen 2020 mennessä: Montmélian–Grenoble–Valence ja Lyon–Valence–Arles–Miramas (Rhônen vasemmalla rannalla).

(18)  Saksa tekee parhaansa varustaakseen liikennekäytävän E rataosuuden Dresdenistä Tšekin rajalle jo aikaisemmin.

(19)  Saksa varustaa ratayhteyden Hampuriin, mutta sataman alue saattaa olla vain osittain varustettu vuoteen 2020 mennessä.

LIITE A

Viitetiedot

Perusparametreissa (tämän YTE:n 4 luku) esitettyjen viittausten osalta vastaavat pakolliset eritelmät esitetään seuraavassa taulukossa taulukon 2 kohtien avulla.

Taulukko A 1

Viite 4 luvussa

Luettelonumero (katso taulukko A 2)

4.1

4.1a

1

4.1b

32

4.1c

3

 

 

4.2.1

4.2.1 a

27, 78

4.2.1 b

28

 

 

4.2.2

4.2.2 a

14

4.2.2 b

1, 4, 13, 15

4.2.2 c

31, 37

4.2.2 d

18, 20

4.2.2 e

6

4.2.2 f

7

 

 

4.2.3

4.2.3 a

14

4.2.3 b

1, 4, 13, 15

4.2.3 c

31, 37 b, c, d

4.2.3 d

18, 21

 

 

4.2.4

4.2.4 a

64, 65

4.2.4 b

66

4.2.4 c

67

4.2.4 d

68

4.2.4 e

73, 74

4.2.4 f

32, 33

4.2.4 g

48

4.2.4 h

69, 70

4.2.4 j

71, 72

4.2.4 k

75, 76

 

 

4.2.5

4.2.5 a

64, 65

4.2.5 b

10, 39, 40

4.2.5 c

19, 20

4.2.5 d

9, 43

4.2.5 e

16, 50

 

 

4.2.6

4.2.6 a

8, 25, 26, 49

4.2.6 b

45

4.2.6 c

46

4.2.6 d

34

4.2.6 e

20

4.2.6 f

44

 

 

4.2.7

4.2.7 a

12

4.2.7 b

62, 63

4.2.7 c

34

4.2.7 d

9

4.2.7 e

16

 

 

4.2.8

4.2.8 a

11,

 

 

4.2.9

4.2.9 a

23

 

 

4.2.10

4.2.10 a

77 (3.1 kohta)

 

 

4.2.11

4.2.11 a

77 (3.2 kohta)

 

 

4.2.12

4.2.12 a

51

 

 

4.2.13

4.2.13 a

32, 33, 51

 

 

4.2.14

4.2.14 a

5

 

 

4.2.15

4.2.15 a

38

Eritelmät

Sovellettaessa tätä YTE:tä kaikki jäljempänä olevassa taulukossa A 2 lueteltujen eritelmien ilmoitetut versiot ovat oikeudellisesti sitovia. Asiakirjat, joihin viitataan taulukossa A 2 luetellussa eritelmässä, annetaan vain tiedoksi, ellei taulukossa A 2 toisin todeta.

Jos taulukossa A 2 lueteltujen eritelmien lausekkeet eivät vastaa edellä mainittuja säännöksiä, viimeksi mainittu katsotaan lainvoimaiseksi.

Huomautus:

taulukossa A 2 merkinnällä ”Varattu” merkityt kohdat vastaavat liitteessä G lueteltuja avoimia kohtia.

Taulukko A 2

Pakollisten eritelmien luettelo

Luettelo-numero

Viite

Eritelmän nimi

Versio

Huomautukset

1

ERA/ERTMS/003204

ERTMS/ETCS:n toiminnallisten vaatimusten eritelmä

5.0

 

2

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

3

UNISIG SUBSET-023

Termi- ja lyhenneluettelo

2.0.0

 

4

UNISIG SUBSET-026

Järjestelmävaatimusten eritelmä

2.3.0

 

5

UNISIG SUBSET-027

Rekisteröintilaitteen FFFIS-eritelmä

2.3.0

Huomautus 1

6

UNISIG SUBSET-033

Kuljettajan käyttöliittymän FIS-eritelmä

2.0.0

 

7

UNISIG SUBSET-034

Junaliitännän FIS-eritelmä

2.0.0

 

8

UNISIG SUBSET-035

Sovitustiedonsiirtomoduulin (STM:n) FFFIS-eritelmä

2.1.1

 

9

UNISIG SUBSET-036

Eurobaliisin FFFIS-eritelmä

2.4.1

 

10

UNISIG SUBSET-037

Euroradion FIS-eritelmä

2.3.0

 

11

UNISIG SUBSET-038

Offline-periaatteella tapahtuvan avainhallinnan FIS-eritelmä

2.3.0

 

12

UNISIG SUBSET-039

Radiosuojastuskeskusten välisen luovutuksen FIS-eritelmä

2.3.0

 

13

UNISIG SUBSET-040

Mitoitusta ja teknistä suunnittelua koskevat säännöt

2.3.0

 

14

UNISIG SUBSET-041

Yhteentoimivuuden suoritustasovaatimukset

2.1.0

 

15

ERA SUBSET-108

Yhteentoimivuuteen liittyvä YTE:n liitteen A asiakirjojen kooste

1.2.0

 

16

UNISIG SUBSET-044

Eurosilmukka-osajärjestelmän FFFIS-eritelmä

2.3.0

 

17

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

18

UNISIG SUBSET-046

Radion lisäajotietojen FFFS-eritelmä

2.0.0

 

19

UNISIG SUBSET-047

Radanvarresta junaan annettuja radion lisäajotietoja koskeva FIS-eritelmä

2.0.0

 

20

UNISIG SUBSET-048

Veturin radion lisäajotietoja koskeva FFFIS-eritelmä

2.0.0

 

21

UNISIG SUBSET-049

Radion lisäajotietoja koskeva FIS-eritelmä, jossa mukana koodain ja asetinlaitteet

2.0.0

 

22

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

23

UNISIG SUBSET-054

ETCS-muuttujien arvojen määritys

2.1.0

 

24

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

25

UNISIG SUBSET-056

STM:n turva-aikakerrosta koskeva FFFIS-eritelmä

2.2.0

 

26

UNISIG SUBSET-057

STM:n turvalinkkikerrosta koskeva FFFIS-eritelmä

2.2.0

 

27

UNISIG SUBSET-091

ETCS:n tason 1 ja 2 teknistä yhteentoimivuutta koskevat turvallisuusvaatimukset

2.5.0

 

28

Varattu

Toimintavarmuutta ja käyttövarmuutta koskevat vaatimukset

 

 

29

UNISIG SUBSET-102

K-liitännän testieritelmä

1.0.0

 

30

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

31

UNISIG SUBSET-094

Junan vertailutestilaitteiston toiminnalliset vaatimukset

2.0.2

 

32

EIRENE FRS

GSM-R:n toiminnallisten vaatimusten eritelmä

7

 

33

EIRENE SRS

GSM-R:n järjestelmävaatimusten eritelmä

15

 

34

A11T6001 12

FFFIS-eritelmä, joka koskee (MORANE) radiolähetyksiä EuroRadiota varten

12

 

35

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

36 a

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

36 b

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

36 c

UNISIG SUBSET-076-2

STM:n FFFIS-eritelmä; testitapauksia koskeva asiakirja

1.0.0

 

37 a

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

37 b

UNISIG SUBSET-076-5-2

Ominaisuuksiin liittyviä testitapauksia

2.3.1

 

37 c

UNISIG SUBSET-076-6-3

Testisekvenssit

2.3.1

 

37 d

UNISIG SUBSET-076-7

Testieritelmien soveltamisala

1.0.2

 

37 e

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

38

06E068

ETCS:n merkkitaulun määritelmä

2.0

 

39

UNISIG SUBSET-092-1

ERTMS EuroRadion yhteensopivuusvaatimukset

2.3.0

 

40

UNISIG SUBSET-092-2

ERTMS EuroRadion turvakerrosta koskevia testitapauksia

2.3.0

 

41

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

42

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

43

UNISIG SUBSET 085

Eurobaliisin testien FFFIS-eritelmä

2.2.2

 

44

Varattu

Matkan mittauksen FIS-eritelmä

 

 

45

UNISIG SUBSET-101

K-liitännän eritelmä

1.0.0

 

46

UNISIG SUBSET-100

G-liitännän eritelmä

1.0.1

 

47

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

48

Varattu

Siirrettävien GSM-R-laitteiden testieritelmä

 

 

49

UNISIG SUBSET-059

STM:n suoritustasovaatimukset

2.1.1

 

50

UNISIG SUBSET-103

Eurosilmukan testieritelmä

1.0.0

 

51

Varattu

Kuljettajan ja koneen välisen liitännän ergonomiset näkökohdat

 

 

52

UNISIG SUBSET-058

STM:n sovelluskerroksen FFFIS-eritelmä

2.1.1

 

53

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

54

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

55

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

56

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

57

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

58

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

59

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

60

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

61

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

62

Varattu

UNISIG SUBSET-099

Radiosuojastuskeskusten välisen turvallisen viestinnän liitännän testieritelmä

 

 

63

UNISIG SUBSET-098

Radiosuojastuskeskusten välisen turvallisen viestinnän liitäntä

1.0.0’

 

64

EN 301 515

GSM:n rautatiekäytön vaatimukset

2.3.0

Huomautus 2

65

TR 102 281

GSM:n rautatiekäytön yksityiskohtaiset vaatimukset

1.0.0

Huomautus 3

66

(MORANE) A 01 T 0004 1

Yhteentoimivuutta koskevat ASCI:n vaihtoehdot

1

 

67

(MORANE) P 38 T 9001

GSM-R:n SIM-korttien FFFIS-eritelmä

4.1

 

68

ETSI TS 102 610

Rautatiejärjestelmien televiestintä. GSM. UUIE:n käyttö rautatiejärjestelmien GSM-toiminnassa

1.1.0

 

69

(MORANE) F 10 T 6002

Ensisijaisten kutsujen vahvistamista koskeva FFFS-eritelmä

4

 

70

(MORANE) F 12 T 6002

Ensisijaisten kutsujen vahvistamista koskeva FIS-eritelmä

4

 

71

(MORANE) E 10 T 6001

Toimintaan liittyviä viestejä koskeva FFFS-eritelmä

4

 

72

(MORANE) E 12 T 6001

Toimintaan liittyviä viestejä koskeva FIS-eritelmä

5.1

 

73

(MORANE) F 10 T6001

Sijaintiin perustuvia ilmoituksia koskeva FFFS-eritelmä

4

 

74

(MORANE) F 12 T6001

Sijaintiin perustuvia ilmoituksia koskeva FIS-eritelmä

3

 

75

(MORANE) F 10 T 6003

Toiminnallisten numeroiden esittämistä vastaanottajille ja soittajille koskeva FFFS-eritelmä

4

 

76

(MORANE) F 12 T 6003

Toiminnallisten numeroiden esittämistä vastaanottajille ja soittajille koskeva FIS-eritelmä

4

 

77

ERA/ERTMS/033281

Radanvarren ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmien ja muiden osajärjestelmien väliset liitännät

1.0

 

78

Varattu

ETCS DMI-toimintojen turvallisuusvaatimukset

 

 

Huomautus 1:

vain rekisteröitävien tietojen toiminnallinen kuvaus on pakollinen, eikä liitännän teknisiä ominaisuuksia tarvitse rekisteröidä.

Huomautus 2:

standardin EN 301 515 kohdassa 2.1 luetellut eritelmät ovat pakollisia.

Huomautus 3:

standardin TR 102 281 taulukossa 1 ja 2 luetellut muutospyynnöt ovat pakollisia.

Taulukko A 3

Pakollisten standardien luettelo

Sertifiointimenettelyssä on sovellettava jäljempänä olevassa taulukossa lueteltuja standardeja, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta tämän YTE:n 4 ja 6 luvun säännösten soveltamiseen.


nro

Viite

Asiakirjan nimi ja lisätietoja

Versio

A1

EN 50126

Rautatiesovellukset – Toimintavarmuuden, käyttövarmuuden, kunnossapidettävyyden ja turvallisuuden (RAMS) määrittely ja esittäminen

1999

A2

EN 50128

Rautatiesovellukset – Tietoliikenne-, merkinanto- ja tietojenkäsittelyjärjestelmät – rautateiden ohjaus- ja turvajärjestelmien ohjelmistot

2001

A3

EN 50129

Rautatiesovellukset – Tietoliikenne-, merkinanto- ja tietojenkäsittelyjärjestelmät – Turvallisuuteen liittyvät elektroniset merkinantojärjestelmät

2003

A4

EN 50159–1

Rautatiesovellukset – Tietoliikenne-, merkinanto- ja tietojenkäsittelyjärjestelmät – Osa 1

2001

A5

EN 50159–2

Rautatiesovellukset – Tietoliikenne-, merkinanto- ja tietojenkäsittelyjärjestelmät – Osa 2: Avoimien viestinsiirtojärjestelmien turvallisuuteen liittyvä viestintä

2001

LIITE B

Tarkoituksellisesti poistettu

LIITE C

Tarkoituksellisesti poistettu

LIITE D

Tarkoituksellisesti poistettu

LIITE E

Tarkoituksellisesti poistettu

LIITE F

Tarkoituksellisesti poistettu

LIITE G

AVOIMET KYSYMYKSET

Avoin kysymys

Huomautukset

Jarrutuskykyä koskevat näkökohdat

Tämä avoin kysymys ratkaistaan ERTMS/ETCS:n perusohjeella 3. Yhdenmukaistettu jarrutuskykymalli on jo esitetty tiedoksi liitteessä A olevan A 2 taulukon 15 kohdassa

28 kohta – käyttövarmuus

Ohjaus-, hallinta- ja merkinantolaitteiston häiriöistä aiheutuvien häiriö- ja vajaatoimintatilanteiden runsas esiintyminen heikentää järjestelmän turvallisuutta. Tämän välttämiseksi määritetään toimintavarmuutta/käyttövarmuutta koskevat vähimmäisvaatimukset.

78 kohta – ETCS DMI-toimintojen turvallisuusvaatimukset

Tämä avoin kysymys koskee junan ETCS-järjestelmän ja kuljettajan välistä liitäntää, toisin sanoen virheitä tietojen esittämisessä ja tietojen ja komentojen syöttämisessä.

51 kohta – kuljettajan ja koneen välisen liitännän ergonomiset näkökohdat

Tämä avoin kysymys ratkaistaan ERTMS/ETCS:n perusohjeella 3. Eritelmä on annettu vain tiedoksi.

Pyörän vähimmäishalkaisija yli 350 kilometrin tuntinopeuksissa

Katso liitteessä A olevan A 2 taulukon 77 kohta

Akselin vähimmäisetäisyys yli 350 kilometrin tuntinopeuksissa

Katso liitteessä A olevan A 2 taulukon 77 kohta

Metalliton ja induktiivisista osista vapaa tila pyörien välissä

Katso liitteessä A olevan A 2 taulukon 77 kohta.

Tämä avoin kysymys ei koske tavaravaunuja

Raiteille levitettävän hiekan ominaisuudet

Katso liitteessä A olevan A 2 taulukon 77 kohta

Ajoneuvon metalliosien paino

Katso liitteessä A olevan A 2 taulukon 77 kohta

iikkuvan kaluston ominaisuuksien yhdistelmä riittävän dynaamisen vaihtoimpedanssin takaamiseksi

Katso liitteessä A olevan A 2 taulukon 77 kohta

Sähkömagneettiset häiriöt (sähköradan ajovirta)

Katso liitteessä A olevan A 2 taulukon 77 kohta

Sähkömagneettiset häiriöt (sähkömagneettiset kentät)

Katso liitteessä A olevan A 2 taulukon 77 kohta.

Tämä avoin kysymys ei koske muita kuin tasavirtaisia voimanlähteitä

Tasavirralla ja alhaisella taajuudella toimivat sähköradan ajovirran komponentit

Katso liitteessä A olevan A 2 taulukon 77 kohta

Magneetti-/pyörrevirtajarrujen käyttö

Katso liitteessä A olevan A 2 taulukon 77 kohta


Top