Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1371

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1371/2011, annettu 21 päivänä joulukuuta 2011 , erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 961/2011 muuttamisesta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 341, 22.12.2011, p. 41–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 01/04/2012; Kumoaja 32012R0284

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1371/oj

22.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 341/41


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1371/2011,

annettu 21 päivänä joulukuuta 2011,

erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 961/2011 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (1) ja erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 178/2002 53 artiklassa säädetään mahdollisuudesta toteuttaa asianmukaiset unionin kiireelliset toimenpiteet kolmannesta maasta tuotujen elintarvikkeiden ja rehujen osalta ihmisten terveyden, eläinten terveyden tai ympäristön suojelemiseksi, kun tällaista riskiä ei voida tyydyttävällä tavalla hallita yksittäisten jäsenvaltioiden toteuttamilla toimenpiteillä.

(2)

Fukushiman ydinvoimalassa 11 päivänä maaliskuuta 2011 tapahtuneen onnettomuuden jälkeen komissiolle ilmoitettiin, että radionukliditasot tietyissä Japanista peräisin olevissa elintarvikkeissa, kuten maidossa ja pinaatissa, ylittivät Japanissa elintarvikkeisiin sovellettavat toimenpiteet käynnistävät tasot. Tällainen saastuminen saattaa vaarantaa ihmisten ja eläinten terveyden unionissa, minkä vuoksi annettiin komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 961/2011. (2)

(3)

Japanin viranomaiset seuraavat radioaktiivisuuden esiintymistä rehuissa ja elintarvikkeissa, ja raportoiduista analyysituloksista voidaan nähdä, että Fukushiman ydinvoimalan lähellä sijaitsevissa prefektuureissa radioaktiivisuus edelleen ylittää enimmäistasot tietyissä elintarvikkeissa ja rehuissa. Sen vuoksi on asianmukaista jatkaa toimenpiteiden soveltamisaikaa kolmella kuukaudella.

(4)

Japanin viranomaiset ovat ottaneet Naganon prefektuurissa tuotetuista rehuista ja elintarvikkeista huomattavan määrän näytteitä, jotka osoittavat, että Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneella onnettomuudella on hyvin vähän vaikutusta rehun ja elintarvikkeiden tuotantoon kyseisessä prefektuurissa, sillä yli 1 800:sta rehu- ja elintarvikenäytteestä vain yhden sieninäytteen radioaktiivisuus ylitti hyväksytyn tason. Lähes kaikkien näytteiden radioaktiivisuus oli alle havaittavan tason, ja vain muutamassa näytteessä havaittiin merkittävän tasoista radioaktiivisuutta. Näin ollen on aiheellista poistaa kyseinen prefektuuri vyöhykkeestä, jolta peräisin olevat rehut ja elintarvikkeet on kaikki testattava ennen niiden vientiä unioniin.

(5)

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tekemien tuontitarkastusten analyysien tulokset ovat olleet tähän mennessä erittäin myönteisiä ja viittaavat siihen, että Japanin viranomaiset soveltavat oikein ja tehokkaasti niitä valvontatoimenpiteitä, joita EU:hun vietäväksi tarkoitettuihin rehuihin ja elintarvikkeisiin sovelletaan. Sen vuoksi on asianmukaista harkita toimenpiteiden seuraavassa tarkastelussa tuontitarkastusten harventamista.

(6)

Koska jodi-131:n puoliintumisaika on lyhyt (noin 8 vuorokautta) ja koska uusista jodi-131-päästöistä ympäristöön ei ole viime aikoina ilmoitettu, jodi-131:tä ei enää havaita rehuissa ja elintarvikkeissa tai ympäristössä. Koska uudet jodi-131-päästöt ovat erittäin epätodennäköisiä, on asianmukaista, ettei jodi-131:n esiintymistä koskevaa analyysia enää vaadittaisi.

(7)

Vakuutusten antamisen helpottamiseksi on asianmukaista valtuuttaa toimivaltainen viranomainen nimittämään elin, jolla on tietyissä tapauksissa valtuudet allekirjoittaa vakuutuksia Japanin toimivaltaisen viranomaisen valtuutuksella ja valvomana.

(8)

Täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 961/2011 olisi sen vuoksi muutettava.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutossäännökset

Muutetaan asetus (EU) N:o 961/2011 seuraavasti:

1)

Korvataan 2 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Kunkin 1 artiklassa tarkoitetun tuotteen lähetyksen mukana on seurattava vakuutus, jossa vakuutetaan seuraavaa:

a)

tuote on korjattu ja/tai käsitelty ennen 11 päivää maaliskuuta 2011 tai

b)

tuote ei ole peräisin eikä lähetetty Fukushiman, Gunman, Ibarakin, Tochigin, Miyagin, Yamanashin, Saitaman, Tokion, Chiban, Kanagawan ja Shizuokan prefektuurista tai

c)

tuote on lähetetty Fukushiman, Gunman, Ibarakin, Tochigin, Miyagin, Yamanashin, Saitaman, Tokion, Chiban, Kanagawan tai Shizuokan prefektuurista mutta ei ole peräisin näistä prefektuureista eikä ole altistunut radioaktiivisuudelle siirron aikana tai

d)

jos tuote on peräisin Fukushiman, Gunman, Ibarakin, Tochigin, Miyagin, Yamanashin, Saitaman, Tokion, Chiban, Kanagawan tai Shizuokan prefektuurista, radionuklidien cesium-134 ja cesium-137 taso tuotteessa ei ylitä tämän asetuksen liitteessä II vahvistettuja enimmäistasoja.”.

2)

Korvataan 2 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Kyseinen 3 kohdassa tarkoitettu vakuutus on laadittava liitteessä I vahvistetun mallin mukaisesti. Kun kyse on 3 kohdan a, b tai c alakohdassa tarkoitetuista tuotteista, vakuutuksen allekirjoittajana on oltava Japanin toimivaltaisen viranomaisen valtuutettu edustaja tai Japanin toimivaltaisen viranomaisen valtuuttaman elimen valtuutettu edustaja, joka toimii toimivaltaisen viranomaisen valtuutuksella ja valvonnassa. Kun kyse on 3 kohdan d alakohdassa tarkoitetuista tuotteista, vakuutuksen allekirjoittajana on oltava Japanin toimivaltaisen viranomaisen valtuutettu edustaja, ja siihen on liitettävä näytteenoton ja analyysin tulokset sisältävä analyysiseloste.”.

3)

Korvataan 5 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Rajatarkastusaseman tai nimetyn saapumispaikan toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä

a)

asiakirjatarkastus kaikille 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden lähetyksille ja

b)

tunnistustarkastus ja fyysinen tarkastus mukaan luettuna laboratorioanalyysi cesium-134:n ja cesium-137:n varalta vähintään

10 prosentille 2 artiklan 3 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden lähetyksistä ja

20 prosentille 2 artiklan 3 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden lähetyksistä.”.

4)

Korvataan 10 artiklan toisessa kohdassa päivämäärä ”31 päivään joulukuuta 2011” päivämäärällä ”31 päivään maaliskuuta 2012”.

5)

Korvataan liite I tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  EUVL L 252, 28.9.2011, s. 10.


LIITE

”LIITE I

Image

Image


Top