Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1332

Komission asetus (EU) N:o 1332/2011, annettu 16 päivänä joulukuuta 2011 , ilmatilan käyttöä koskevista yhteisistä vaatimuksista ja toimintamenetelmistä yhteentörmäysten välttämiseksi ilmassa ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 336, 20.12.2011, p. 20–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 023 P. 119 - 121

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1332/oj

20.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 336/20


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1332/2011,

annettu 16 päivänä joulukuuta 2011,

ilmatilan käyttöä koskevista yhteisistä vaatimuksista ja toimintamenetelmistä yhteentörmäysten välttämiseksi ilmassa

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta 20 päivänä helmikuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 1 ja 5 kohdan sekä 9 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Olisi asetettava turvallisuusvaatimuksia sellaisten ilma-alusten käyttäjille, jotka on rekisteröity jossain jäsenvaltiossa tai jotka on rekisteröity jossain kolmannessa maassa mutta joita käyttää unionin lentoliikenteen harjoittaja, sekä sellaisten ilma-alusten käyttäjille, joita jonkin kolmannen maan lentoliikenteen harjoittaja käyttää unionissa.

(2)

Ilmaliikenteessä on tapahtunut ilma-alusten kohtaamisia, joissa turvallisuusmarginaalit on menetetty, mukaan lukien lento-onnettomuudet Yaizussa (Japanissa) vuonna 2001 ja Überlingenissä (Saksassa) vuonna 2002, minkä vuoksi yhteentörmäysvaarasta ilmassa varoittavan järjestelmän nykyistä ohjelmistoa olisi parannettava. Tutkimukset ovat osoittaneet, että yhteentörmäysvaarasta ilmassa varoittavan järjestelmän nykyisellä ohjelmistolla ilmassa tapahtuvan yhteentörmäyksen todennäköisyys on 2,7 × 10-8 lentotuntia kohden. Tämän vuoksi nykyiseen ACAS II -järjestelmän versioon 7.0 katsotaan liittyvän liian suuri turvallisuusriski.

(3)

On tarpeen ottaa käyttöön yhteentörmäysvaarasta ilmassa varoittavan järjestelmän (ACAS II) uusi ohjelmistoversio, jotta voidaan välttää kaikkien asetuksen (EY) N:o 216/2008 soveltamisalaan kuuluvassa ilmatilassa lentävien ilma-alusten yhteentörmäykset.

(4)

Jotta varmistettaisiin mahdollisimman korkea turvallisuustaso, ilma-aluksiin, jotka eivät kuulu pakollista varustamista koskevan vaatimuksen soveltamisalaan mutta jotka on varustettu ACAS II -laitteilla ennen tämän asetuksen voimaantuloa, olisi asennettava ACAS II -järjestelmä, joka sisältää yhteentörmäyksestä varoittavan ohjelmiston viimeisimmän version.

(5)

Jotta voitaisiin varmistaa uuteen ohjelmistoversioon liittyvien turvallisuushyötyjen saavuttaminen, kaikki ilma-alukset olisi varustettava kyseisellä ohjelmistolla niin pian kuin käytännössä mahdollista. Ilmailualalle olisi kuitenkin annettava riittävästi aikaa mukautua tähän uuteen asetukseen ottaen huomioon uusien laitteiden saatavuus.

(6)

Virasto laati täytäntöönpanosääntöjen luonnoksen, jonka se toimitti lausuntona komissiolle asetuksen (EY) N:o 216/2008 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 216/2008 65 artiklalla perustetun Euroopan lentoturvallisuusviraston komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

Tässä asetuksessa vahvistetaan ilmatilan käyttöä koskevat yhteiset vaatimukset ja toimintamenetelmät yhteentörmäysten välttämiseksi ilmassa. Vaatimukset ja menetelmät koskevat

a)

asetuksen (EY) N:o 216/2008 4 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettujen ilma-alusten käyttäjiä, jotka lentävät unioniin, unionissa tai unionista, ja

b)

asetuksen (EY) N:o 216/2008 4 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen ilma-alusten käyttäjiä, jotka lentävät sen alueen yläpuolella olevassa ilmatilassa, johon perussopimusta sovelletaan, sekä missä tahansa muussa ilmatilassa, johon jäsenvaltiot soveltavat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 551/2004 (2).

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1)

’yhteentörmäysvaarasta ilmassa varoittavalla järjestelmällä (ACAS)’ toisiotutkavastaimen (SSR-transponderin) signaaleihin perustuvaa ilma-aluksen järjestelmää, joka tarjoaa maalaitteista riippumattomasti lentäjälle tietoja mahdollisesti törmäysvaarassa olevista ilma-aluksista, joissa on toisiotutkavastain;

2)

’yhteentörmäysvaarasta ilmassa varoittavalla järjestelmällä II (ACAS II)’ yhteentörmäysvaarasta ilmassa varoittavaa järjestelmää, joka antaa liikennetiedotteiden lisäksi korkeussuuntaisia toimintaohjeita;

3)

’toimintaohjeella (Resolution advisory, RA)’ ohjaamomiehistölle annettavaa ohjetta, jossa suositellaan lentoliikettä riittävän porrastuksen aikaansaamiseksi kaikkiin uhkiin tai lentoliikkeiden rajoittamista porrastuksen säilyttämiseksi;

4)

’liikennetiedotteella (Traffic advisory, TA)’ ohjaamomiehistölle annettavaa tietoa siitä, että toisen ilma-aluksen läheisyys muodostaa mahdollisen uhan.

3 artikla

Yhteentörmäysvaarasta ilmassa varoittava järjestelmä (ACAS)

1.   Tämän asetuksen liitteessä olevassa I jaksossa tarkoitetut lentokoneet on varustettava ja niitä on käytettävä liitteessä vahvistettujen sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti.

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että asetuksen (EY) N:o 216/2008 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja lentokoneita käytetään liitteessä vahvistettuja sääntöjä ja menettelyjä noudattaen mainitussa artiklassa säädettyjen ehtojen mukaisesti.

Article 4

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 (3) soveltamisalaan kuuluviin lentoliikenteen harjoittajiin sovellettavat erityissäännökset

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 3922/91 liitteessä III olevissa säännöissä OPS 1.668 ja OPS 1.398 säädetään, tämän asetuksen 3 artiklaa ja liitettä sovelletaan 1 artiklan a alakohdassa tarkoitettujen lentokoneiden käyttäjiin.

2.   Kaikkia muita asetuksessa (ETY) N:o 3922/91 lentoliikenteen harjoittajille asetettuja velvollisuuksia, jotka koskevat laitteiden hyväksymistä, asentamista ja käyttöä, sovelletaan edelleen ACAS II -laitteisiin.

5 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

1.   Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   Asetuksen 3 ja 4 artiklaa sovelletaan 1 päivästä maaliskuuta 2012.

3.   Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, 3 ja 4 artiklan säännöksiä sovelletaan 1 päivästä joulukuuta 2015 sellaisiin ilma-aluksiin, joille on myönnetty lentokonekohtainen lentokelpoisuustodistus ennen 1 päivää maaliskuuta 2012.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 79, 19.3.2008, s. 1.

(2)  EUVL L 96, 31.3.2004, s. 20.

(3)  EYVL L 373, 31.12.1991, s. 4.


LIITE

Yhteentörmäysvaarasta ilmassa varoittava järjestelmä (ACAS) II

[Osa ACAS]

I jakso —   ACAS II -laitteet

AUR.ACAS.1005   Suorituskykyvaatimukset

1)

Seuraavat turbiinimoottorikäyttöiset lentokoneet on varustettava törmäyksenestologiikan versiota 7.1 käyttävällä ACAS II -järjestelmällä:

a)

lentokoneet, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on yli 5 700 kg, tai

b)

lentokoneet, joiden suurin hyväksytty matkustajapaikkaluku on yli 19.

2)

Ilma-aluksissa, joita ei mainita 1 kohdassa mutta jotka on vapaaehtoisesti varustettu ACAS II -järjestelmällä, on oltava törmäyksenestologiikan versio 7.1.

3)

Tämän jakson 1 kohtaa ei sovelleta miehittämättömien ilma-alusten järjestelmiin.

II jakso —   Toiminta

AUR.ACAS.2005   ACAS II -järjestelmän käyttö

1)

ACAS II -järjestelmässä on käytettävä lennon aikana, ellei asetuksen (ETY) N:o 3922/91 liitteessä III määritellyssä minimivarusteluettelossa toisin määrätä, sellaista moodia, jossa ohjaamomiehistölle voidaan antaa toimintaohjeita, kun toisen ilma-aluksen havaitaan olevan liian lähellä, ellei toimintaohjemoodia ole estettävä (käyttäen yksinomaan liikennetiedotetta tai vastaavaa) poikkeustilannemenetelmän tai suorituskykyä rajoittavien olosuhteiden johdosta.

2)

Kun ACAS II -järjestelmä antaa toimintaohjeen,

a)

ohjaavan ohjaajan on välittömästi noudatettava toimintaohjetta, vaikka se olisi ristiriidassa lennonjohdon ohjeen kanssa, paitsi jos toimenpide vaarantaisi ilma-aluksen turvallisuuden;

b)

ohjaamomiehistön on – heti kun työkuorma sen sallii – ilmoitettava asianomaiselle lennonjohtoyksikölle toimintaohjeista, jotka edellyttävät poikkeamista lennonjohdon ohjeesta tai selvityksestä;

c)

törmäysvaaran mentyä ohi ilma-aluksen on

i)

palattava nopeasti noudattamaan lennonjohdon ohjetta tai selvitystä ja ilmoitettava lennonjohdolle toimenpiteestä, tai

ii)

noudatettava muutettua lennonjohdon selvitystä tai ohjetta.

AUR.ACAS.2010   ACAS II -koulutus

Lentoliikenteen harjoittajien on laadittava sellaiset ACAS II -toimintamenetelmät ja -koulutusohjelmat, että ohjaamomiehistöllä on riittävä koulutus törmäysten välttämiseen ja ACAS II -laitteiden käyttöön.


Top