EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1214

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1214/2011, annettu 16 päivänä marraskuuta 2011 , rajat ylittävistä ammattimaisista eurokäteisen maantiekuljetuksista euroalueeseen kuuluvien jäsenvaltioiden välillä

OJ L 316, 29.11.2011, p. 1–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 234 - 253

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1214/oj

29.11.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 316/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1214/2011,

annettu 16 päivänä marraskuuta 2011,

rajat ylittävistä ammattimaisista eurokäteisen maantiekuljetuksista euroalueeseen kuuluvien jäsenvaltioiden välillä

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 133 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen, kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon (1),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euron käyttöönotto on lisännyt huomattavasti tarvetta käteisrahan maantiekuljetuksiin rajojen yli. Euroalueen pankkien, laajan vähittäiskauppasektorin ja muiden ammattimaisten käteisrahan käsittelijöiden olisi voitava tehdä sopimuksia parhaan hinnan ja/tai palvelun tarjoavan arvokuljetusyrityksen kanssa ja hyödyntää lähimmän kansallisen keskuspankin konttorin tai arvokuljetusyrityksen laskentakeskuksen käteispalveluita, vaikka se sijaitsisikin toisessa jäsenvaltiossa. Lisäksi monet jäsenvaltiot, joiden rahayksikkö on euro, jäljempänä ’osallistuvat jäsenvaltiot’, ovat toimineet tai saattavat olla halukkaita toimimaan niin, että eurosetelit ja -kolikot valmistetaan ulkomailla. Yhteisen rahan perusperiaatteeseen kuuluu vapaus siirtää käteisrahaa osallistuvasta jäsenvaltiosta toiseen.

(2)

Jäsenvaltioiden kansallisissa lainsäädännöissä olevien suurten erojen vuoksi eurokäteistä on yleensä ammattimaisesti erittäin vaikea kuljettaa osallistuvien jäsenvaltioiden rajojen yli maanteitse. Tämä tilanne on ristiriidassa euron vapaan liikkuvuuden periaatteen kanssa ja haittaa palveluiden tarjoamisen vapauden periaatetta, jotka molemmat ovat Euroopan unionin perusperiaatteita.

(3)

Tämä asetus perustuu mahdollisuuteen, että rahakuljetuksista esitetään yhdenmukaistamissäädöksiä palveluista sisämarkkinoilla 12 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/123/EY (3) 38 b artiklan mukaisesti.

(4)

Arvokuljetusten turvallisuuden lisäämiseksi sekä niihin osallistuvan arvokuljetusten turvahenkilöstön että väestön kannalta olisi kannustettava käyttämään älykästä setelinsuojausjärjestelmää, jäljempänä ’IBNS-järjestelmä’, ja komission suorittaman mahdollisten vaikutusten perusteellisen analyysin jälkeen IBNS-järjestelmää olisi voitava kehittää myös harmonisoimalla sitä osallistuvissa jäsenvaltioissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tässä asetuksessa vahvistettujen, sovellettavia kuljetusjärjestelyjä koskevien sääntöjen soveltamista.

(5)

Koska rahakuljetustoimintaan liittyy terveyteen ja henkeen kohdistuvia vaaroja sekä arvokuljetusten turvahenkilöstön että väestön kannalta, on aiheellista edellyttää, että rajat ylittäviin eurokäteisen kuljetuksiin on oltava erityinen rajat ylittäviä arvokuljetuksia koskeva lupa. Tällainen lupa olisi oltava useimmissa osallistuvissa jäsenvaltioissa vaadittavan kansallisen arvokuljetuksia koskevan luvan lisäksi, jonka muotoa ei yhdenmukaisteta tällä asetuksella. On lisäksi aiheellista edellyttää, että arvokuljetusyritykset, jotka ovat sijoittautuneet niihin osallistuviin jäsenvaltioihin, joilla ei ole arvokuljetusyrityksille erityistä hyväksymismenettelyä turvallisuus- tai kuljetusalan yleissääntöjensä lisäksi, osoittavat, että ne ovat harjoittaneet vähintään 24 kuukauden ajan säännöllistä käteisrahan kuljetustoimintaa sijoittautumisjäsenvaltiossa ja että ne eivät ole rikkoneet kansallista lainsäädäntöä, ennen kuin kyseinen jäsenvaltio myöntää niille luvan rajat ylittäviin arvokuljetuksiin. Tällainen lähestymistapa lisäisi jäsenvaltioiden keskinäistä luottamusta.

(6)

Jotta vältettäisiin päällekkäiset velvoitteet ja tarpeettoman rasittavan menettelyn luominen, on lisäksi aiheellista säätää, ettei rajat ylittäviä arvokuljetuksia koskevan luvan haltijalta vaadita myös maanteiden kansainvälisen tavaraliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä 21 päivänä lokakuuta 2009 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1072/2009 (4) säädettyä yhteisön liikennelupaa, joka myönnetään maanteiden kansainväliseen tavaraliikenteeseen.

(7)

Ammattimaisissa eurokäteisen maantiekuljetuksissa osallistuvien jäsenvaltioiden rajojen yli olisi kaikilta osin noudatettava tätä asetusta tai kotijäsenvaltion, kohdejäsenvaltion ja tarvittaessa kauttakulkujäsenvaltion lainsäädäntöä.

(8)

Tämän asetuksen tarkoituksena on mahdollistaa ammattimaiset eurokäteisen maantiekuljetukset osallistuvien jäsenvaltioiden rajojen yli edellytyksin, joilla voidaan varmistaa kuljetustapahtuman turvallisuus, siihen osallistuvan arvokuljetusten turvahenkilöstön ja väestön turvallisuus sekä eurokäteisen vapaa liikkuvuus. Normaalin markkinakäytännön mukaisesti on myös asianmukaista sallia, että samassa arvokuljetusajoneuvossa kuljetetaan rajallinen määrä muuta käteistä kuin eurokäteistä.

(9)

Kun otetaan huomioon rajojen yli toimivien arvokuljetusyritysten työntekijöitä koskevat erityisvaatimukset, on asianmukaista, että he suorittavat rajat ylittäviä kuljetuksia koskevan erityisen koulutusmoduulin, joka kuvataan yksityiskohtaisesti liitteessä VI. Tarpeettomien päällekkäisyyksien välttämiseksi rajat ylittäviä kuljetuksia koskevan koulutusmoduulin ei pitäisi sisältää osia, jotka kuuluvat jo kotimaan arvokuljetustoiminnan harjoittamiseksi vaadittavaan pakolliseen koulutukseen.

(10)

Arvokuljetusalan erityisolosuhteiden vuoksi useita päiviä kestäviä turvallisia eurokäteisen toimituksia on vaikea järjestää. Sen vuoksi on aiheellista, että arvokuljetusajoneuvon, joka suorittaa ammattimaisia eurokäteisen maantiekuljetuksia rajojen yli, on palattava kotijäsenvaltioonsa samana päivänä.

(11)

Komission olisi esitettävä ehdotus tässä asetuksessa säädetyn käsitteen ”päiväsaika” ja/tai tämän asetuksen mukaisen ammatillisen ad hoc -peruskoulutuksen vaaditun vähimmäiskeston muuttamisesta, jos työmarkkinaosapuolet sopivat unionin tasolla, että toinen määritelmä on asianmukaisempi.

(12)

Asetuksessa (EY) N:o 1072/2009 niiden kabotaasimatkojen lukumäärä, jotka kohdejäsenvaltiossa voidaan suorittaa toisesta jäsenvaltiosta tulevan kansainvälisen kuljetuksen jälkeen, rajataan kolmeen kabotaasimatkaan seitsemän päivän aikana. Arvokuljetusalan erityispiirteiden vuoksi on kuitenkin tavanomainen käytäntö, että arvokuljetusajoneuvo suorittaa huomattavasti suuremman määrän eurokäteisen toimitus-/noutokuljetuksia päivän aikana. Sen vuoksi asetuksesta (EY) N:o 1072/2009 on aiheellista poiketa siten, että niiden eurokäteisen toimitus-/noutokuljetusten lukumäärälle, jotka arvokuljetusajoneuvo voi suorittaa jäsenvaltiossa yhden päivän aikana, ei aseteta mitään rajoituksia.

(13)

Arvokuljetusten turvahenkilöstön käyttäytymisestä arvokuljetusajoneuvon ulkopuolella sekä niiden paikkojen turvallisuudesta, joihin eurokäteinen toimitetaan tai joista se noudetaan, annettuja kansallisia sääntöjä ei olisi sovellettava setelinsuojausjärjestelmiin, joita mahdollisesti käytetään seteleiden kuljetuksissa täyspanssaroidussa arvokuljetusajoneuvossa, jossa ei ole IBNS-järjestelmää.

(14)

Palveluiden tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä 16 päivänä joulukuuta 1996 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 96/71/EY (5) 1 artiklan 3 kohdan a alakohtaa sovelletaan työntekijän lähettämiseen työhön, kun yritys tarjoaa valtioiden välillä palveluita omaan lukuunsa ja niitä tarjotaan sen johdolla kyseisen yrityksen ja palveluiden vastaanottajan välillä tehdyn sopimuksen nojalla.

(15)

Kun otetaan huomioon arvokuljetuspalveluiden erityisluonne, on tarpeen säätää direktiivin 96/71/EY soveltamisesta analogisesti kaikkiin rajat ylittäviin eurokäteisen kuljetuspalveluihin, jotta toimijoille voidaan tarjota oikeusvarmuutta ja varmistaa direktiivin käytännön sovellettavuus tällä alalla.

(16)

Kyseisen kuljetustoiminnan erityispiirteiden ja joidenkin toimintojen satunnaisen luonteen vuoksi direktiivin 96/71/EY sääntöjä vähimmäissuojasta olisi sovellettava analogisesti vain kyseisen direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuihin vähimmäispalkkoihin, ylityökorvaukset mukaan lukien, ja olisi varmistettava, että nämä maksetaan koko työpäivän ajalta, jotta toimijoille ei aiheutettaisi tarpeetonta hallinnollista rasitusta. Direktiivin 96/71/EY mukaisesti ja Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä asetetuissa rajoissa vähimmäispalkkojen käsite määritellään sen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön tai käytännön mukaan, jonne työntekijä on lähetetty työhön. Jos arvokuljetusyrityksen työntekijä sopimusten, asetusten, hallinnollisten määräysten tai käytännön järjestelyiden mukaisesti suorittaa rajat ylittäviä kuljetuksia toisessa jäsenvaltiossa yli sadan työpäivän aikana kalenterivuoden kuluessa, direktiivissä 96/71/EY säädettyjä vähimmäissuojaa koskevia sääntöjä on aiheellista soveltaa soveltuvin osin myös kyseiseen työntekijään.

(17)

Vähimmäissuojaa koskevien sääntöjen soveltaminen kohdejäsenvaltiossa ei saisi estää työntekijöille edullisempien työehtojen ja -olojen soveltamista työntekijän kotijäsenvaltion lain, työehtosopimuksen tai työsopimuksen nojalla.

(18)

Vähimmäissuojaa koskevien asianmukaisten sääntöjen vahvistamiseksi direktiivin 96/71/EY 4 artiklan säännöksiä yhteistyöstä tietojen toimittamisessa on aiheellista soveltaa soveltuvin osin. Jäsenvaltioiden olisi tältä osin voitava käyttää hyväkseen direktiivissä 96/71/EY säädettyä hallinnollista yhteistyötä ja tietojenvaihtoa.

(19)

Tämä asetus ei estä yhteisön alueelle tuotavan tai sieltä vietävän käteisrahan valvonnasta 26 päivänä lokakuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1889/2005 (6) soveltamista.

(20)

Komissiolle olisi tekniikan kehityksen ja mahdollisten uusien eurooppalaisten standardien huomioon ottamiseksi siirrettävä valta hyväksyä säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti IBNS-järjestelmää, arvokuljetusajoneuvojen panssarointia, luodinkestäviä liivejä ja aseiden turvasäilöjä koskeviin standardeihin liittyvien teknisten sääntöjen muuttamiseksi. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla ja työmarkkinaosapuolten keskuudessa. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(21)

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on asetuksen tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen, eli ammattimaisten eurokäteisen maantiekuljetusten helpottamiseksi jäsenvaltioiden rajojen yli euroalueella,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1   JAKSO

KAIKKIA EUROKÄTEISEN MAANTIEKULJETUKSIA RAJOJEN YLI KOSKEVAT YHTEISET SÄÄNNÖT

1 artikla

Määritelmät

Tätä asetusta sovellettaessa:

a)

’osallistuvilla jäsenvaltioilla’ tarkoitetaan jäsenvaltioita, joiden rahayksikkö on euro;

b)

’rajat ylittävillä eurokäteisen maantiekuljetuksilla’ tarkoitetaan korvausta vastaan kolmansien puolesta tai arvokuljetusyrityksen toimesta suoritettavia ammattimaisia euroseteleiden tai -kolikoiden kuljetuksia osallistuvasta jäsenvaltiosta arvokuljetusajoneuvolla maanteitse euroseteleiden tai -kolikoiden toimittamiseksi yhteen tai useampaan paikkaan yhdessä tai useammassa muussa osallistuvassa jäsenvaltiossa sekä kotijäsenvaltiossa tai niiden noutamiseksi kyseisestä paikasta tai kyseisistä paikoista, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta muun käteisen kuin eurokäteisen kuljettamiseen silloin, kun sen osuus on enintään 20 prosenttia samassa arvokuljetusajoneuvossa kuljetetun käteisrahan kokonaisarvosta, kun suurin osa arvokuljetusajoneuvon saman päivän aikana suorittamista eurokäteisen toimitus-/noutokuljetuksista suoritetaan kohdejäsenvaltion alueella tai, jos kyseessä on kahden paikan välinen kuljetus, kun kuljetus suoritetaan kahden osallistuvan jäsenvaltion välillä;

c)

’luvalla rajat ylittäviin arvokuljetuksiin’ tarkoitetaan kotijäsenvaltion lupaviranomaisen antamaa lupaa, jolla luvan haltija valtuutetaan suorittamaan eurokäteisen maantiekuljetuksia osallistuvien jäsenvaltioiden rajojen yli tässä asetuksessa säädettyjen edellytysten mukaisesti;

d)

’lupaviranomaisella’ tarkoitetaan kotijäsenvaltion viranomaista, joka vastaa luvan antamisesta rajat ylittäviin arvokuljetuksiin;

e)

’kotijäsenvaltiolla’ tarkoitetaan osallistuvaa jäsenvaltiota, jonka alueelle arvokuljetusyritys on sijoittautunut. Arvokuljetusyrityksen katsotaan olevan sijoittautunut, jos se Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 49 artiklan mukaisesti harjoittaa taloudellista toimintaa määrittelemättömän ajan ja sellaisen pysyvän infrastruktuurin kautta, josta tosiasiallinen palveluntarjonta tapahtuu;

f)

’kohdejäsenvaltiolla’ tarkoitetaan yhtä tai useampaa osallistuvaa jäsenvaltiota, jossa arvokuljetusyritys tarjoaa eurokäteisen toimitus-/noutopalvelua ja joka ei ole arvokuljetusyrityksen kotijäsenvaltio;

g)

’kauttakulkujäsenvaltiolla’ tarkoitetaan yhtä tai useampaa osallistuvaa jäsenvaltiota, joka ei ole kotijäsenvaltio ja jonka kautta arvokuljetusajoneuvo kulkee joko saavuttaakseen kohdejäsenvaltion tai palatakseen kotijäsenvaltioon;

h)

ilmaisulla ’päiväsaikaan’ tarkoitetaan kuljetuksiin viitattaessa kuljetuksia, jotka suoritetaan kello 6.00 ja 22.00 välisenä aikana;

i)

’arvokuljetusten turvahenkilöstöllä’ tarkoitetaan työntekijöitä, joille on annettu tehtäväksi kuljettaa eurokäteistä kuljettavaa arvokuljetusajoneuvoa tai suojella sen sisältöä;

j)

’arvokuljetusajoneuvolla’ tarkoitetaan ajoneuvoa, jota käytetään eurokäteisen ammattimaisiin maantiekuljetuksiin;

k)

’tavanomaisen näköisellä ajoneuvolla’ tarkoitetaan arvokuljetusajoneuvoa, jonka ulkomuoto on tavallinen ja jossa ei ole mitään näkyviä merkkejä sen kuulumisesta arvokuljetusyritykselle tai sen käytöstä eurokäteisen kuljetuksiin;

l)

’kahden paikan välisellä kuljetuksella’ tarkoitetaan kuljetusta yhdestä suojatusta paikasta toiseen ilman välipysähdyksiä;

m)

’suojatulla alueella’ tarkoitetaan eurokäteisen toimitus-/noutopaikkaa, joka sijaitsee rakennuksessa ja joka on suojattu luvatonta pääsyä vastaan laitteistoilla (murtohälytysjärjestelmillä) ja henkilöiden kulkulupamenettelyillä;

n)

’suojatulla paikalla’ tarkoitetaan suojatulla alueella sijaitsevaa paikkaa, johon arvokuljetusajoneuvoilla on pääsy ja jossa arvokuljetusajoneuvot voidaan lastata ja purkaa turvallisesti;

o)

’setelin turmeltumisella’ tarkoitetaan sen silpoutumista tai vahingoittumista värjäytymisen kautta tai muulla liitteessä II tarkemmin määritellyllä tavalla;

p)

’älykkäällä setelinsuojausjärjestelmällä’ tai ’IBNS-järjestelmällä’ tarkoitetaan järjestelmää, joka täyttää seuraavat edellytykset:

i)

setelit suojataan jatkuvasti salkulla, jossa on eurokäteisen turmeltumisjärjestelmä, koko matkan suojatusta paikasta eurokäteisen toimituspaikkaan tai eurokäteisen noutopaikasta suojatulle alueelle,

ii)

arvokuljetusten turvahenkilöstö ei pysty avaamaan salkkua ennalta ohjelmoitujen aikojen ja/tai paikkojen ulkopuolella eikä muuttamaan ennalta ohjelmoituja aikoja ja/tai paikkoja, jolloin tai joissa salkku voidaan avata, sen jälkeen kun eurokäteisen kuljetus on alkanut,

iii)

salkku on varustettu mekanismilla, joka turmelee pysyvästi setelit, jos salkkua yritetään avata luvattomasti, ja

iv)

liitteessä II asetetut vaatimukset täyttyvät;

q)

’koko matkan ajan toimivalla IBNS-järjestelmällä’ tarkoitetaan IBNS-järjestelmää, joka on varustettu siten, että sitä voidaan käyttää koko matkan ajan, eli setelit ovat arvokuljetusten turvahenkilöstön ulottumattomissa koko ajan ja ne on suojattu jatkuvasti IBNS-järjestelmällä suojatusta paikasta toiseen suojattuun paikkaan tai, kun kyse on pankkiautomaattien tai muuntyyppisten käteisautomaattien kaseteista, suojatulta alueelta pankkiautomaattien tai muuntyyppisten käteisautomaattien sisälle;

r)

’A1:llä’ ja ’B1:llä’ tarkoitetaan kielitaitotasojen osalta Euroopan neuvoston yhteisen eurooppalaisen kieliviitekehyksen tasoja, sellaisina kuin ne esitetään liitteessä VII;

s)

’EU:n virallisilla kielillä’ tarkoitetaan Euroopan talousyhteisössä käytettäviä kieliä koskevista järjestelyistä annetun asetuksen N:o 1 (7) 1 artiklassa tarkoitettuja kieliä.

2 artikla

Poikkeukset

1.   Euroseteleiden ja -kolikoiden kuljetus jää tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle, kun se:

a)

suoritetaan kansallisten keskuspankkien lukuun ja välillä tai osallistuvien jäsenvaltioiden setelipainojen ja/tai rahapajojen ja asianomaisten kansallisten keskuspankkien välillä; ja

b)

suoritetaan sotilas- tai poliisisaattueessa.

2.   Yksinomaan eurokolikoita sisältävä kuljetus jää tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle, kun se:

a)

suoritetaan kansallisten keskuspankkien lukuun ja välillä tai osallistuvien jäsenvaltioiden rahapajojen ja asianomaisten kansallisten keskuspankkien välillä; ja

b)

suoritetaan sotilas- tai poliisisaattueessa tai erillisissä ajoneuvoissa olevan yksityisen turvahenkilöstön saattamina.

3 artikla

Eurokäteisen toimitus-/noutokuljetusten lähtöpaikka, enimmäiskesto ja lukumäärä

1.   Tämän asetuksen mukaiset eurokäteisen kuljetukset rajojen yli on suoritettava päiväsaikaan.

2.   Arvokuljetusajoneuvon, joka kuljettaa eurokäteistä rajojen yli, on aloitettava matka kotijäsenvaltiostaan ja palattava sinne saman päivän aikana.

3.   Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, kahden paikan välisiä kuljetuksia voidaan suorittaa 24 tunnin pituisen jakson aikana sillä edellytyksellä, että eurokäteisen kuljetus yöaikaan on sallittua kotijäsenvaltion, kauttakulkujäsenvaltion ja kohdejäsenvaltion kansallisten sääntöjen nojalla.

4.   Poiketen siitä, mitä asetuksessa (EY) N:o 1072/2009 säädetään, niiden eurokäteisen toimitus-/noutokuljetusten lukumäärällä, jotka arvokuljetusajoneuvo voi suorittaa kohdejäsenvaltiossa saman päivän aikana, ei ole mitään rajoituksia.

4 artikla

Lupa rajat ylittäviin arvokuljetuksiin

1.   Yrityksen, joka haluaa suorittaa rajat ylittäviä eurokäteisen maantiekuljetuksia, on haettava kotijäsenvaltionsa lupaviranomaiselta lupaa rajat ylittäviin arvokuljetuksiin.

2.   Kansallinen lupaviranomainen myöntää luvan rajat ylittäviin arvokuljetuksiin viiden vuoden ajaksi edellyttäen, että hakijayritys täyttää seuraavat edellytykset:

a)

sillä on lupa suorittaa arvokuljetuksia kotijäsenvaltiossaan tai, jos jäsenvaltiolla ei ole arvokuljetusyrityksille erityistä hyväksymismenettelyä turvallisuus- tai kuljetusalaa koskevien tavanomaisten sääntöjen lisäksi, se voi esittää todisteet siitä, että se on suorittanut säännöllistä käteisrahan kuljetustoimintaa kotijäsenvaltiossaan vähintään 24 kuukauden ajan ennen hakemuksen jättämistä ja että se ei ole rikkonut kyseistä toimintaa koskevaa asianomaisen jäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä;

b)

sen johtajilla ja hallituksen jäsenillä ei ole olennaista rikosrekisterimerkintää ja he ovat esimerkiksi asiaa koskevien poliisirekisterin tietojen mukaan hyvämaineisia ja kunniallisia;

c)

sillä on voimassa oleva vastuuvakuutus, joka kattaa ainakin kolmansille osapuolille aiheutuneet henkilö- ja omaisuusvahingot, riippumatta siitä, kattaako vakuutus kuljetetun käteisrahan;

d)

hakijayritys, sen palveluksessa oleva rajat ylittäviä eurokäteisen kuljetuksia suorittava arvokuljetusten turvahenkilöstö ja sen kyseisissä kuljetuksissa käyttämät ajoneuvot ja soveltamat turvallisuusmenettelyt ovat tämän asetuksen mukaisia tai, jos tässä asetuksessa on erillinen maininta siitä, rahakuljetuksiin sovellettavan kansallisen erityislainsäädännön mukaisia.

3.   Lupa rajat ylittäviin arvokuljetuksiin on laadittava liitteessä I määritetyn mallin ja määritettyjen fyysisten ominaisuuksien mukaisesti. Ammattimaisiin rajat ylittäviin eurokäteisen maantiekuljetuksiin käytettävissä arvokuljetusajoneuvoissa olevan arvokuljetusten turvahenkilöstön on koko ajan pystyttävä esittämään tarkastusviranomaisille alkuperäinen voimassa oleva lupa rajat ylittäviin arvokuljetuksiin tai sen oikeaksi todistettu jäljennös.

4.   Rajat ylittäviin arvokuljetuksiin annettava lupa antaa yritykselle oikeuden kuljettaa eurokäteistä rajojen yli tämän asetuksen mukaisin ehdoin. Poiketen siitä, mitä asetuksessa (EY) N:o 1072/2009 säädetään, kyseisen luvan haltijalta ei vaadita yhteisön liikennelupaa, joka myönnetään maanteiden kansainväliseen tavaraliikenteeseen.

5 artikla

Arvokuljetusten turvahenkilöstö

1.   Kaikkien arvokuljetusten turvahenkilöstöön kuuluvien henkilöiden on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a)

heillä ei ole olennaista rikosrekisterimerkintää ja he ovat esimerkiksi asiaa koskevien poliisirekisterin tietojen mukaan hyvämaineisia ja kunniallisia;

b)

heillä on lääkärintodistus, joka todistaa, että heidän fyysinen ja psyykkinen terveytensä on riittävä kyseisten työtehtävien suorittamiseen;

c)

heillä on menestyksekkäästi suoritettuna vähintään 200 tuntia ammatillista ad hoc -peruskoulutusta, johon ei sisälly tuliaseiden käyttökoulutusta.

Edellä c alakohdassa tarkoitetun ammatillisen ad hoc -peruskoulutuksen vähimmäisvaatimukset vahvistetaan liitteessä VI. Arvokuljetusten turvahenkilöstön on osallistuttava jatkokoulutukseen liitteessä VI olevassa 3 kohdassa tarkoitetuilla aloilla vähintään kolmen vuoden välein.

2.   Arvokuljetusajoneuvossa olevista arvokuljetusten turvahenkilöstöön kuuluvista henkilöistä ainakin yhdellä on oltava vähintään A1-tason kielitaito niissä kielissä, joita paikalliset viranomaiset ja väestö käyttävät kauttakulkujäsenvaltion ja kohdejäsenvaltion asianomaisilla alueilla. Arvokuljetusajoneuvon on lisäksi oltava arvokuljetusyrityksen komentokeskuksen kautta jatkuvassa radioyhteydessä sellaisen henkilön kanssa, jolla on vähintään B1-tason kielitaito niissä kielissä, joita paikalliset viranomaiset ja väestö käyttävät kauttakulkujäsenvaltion ja kohdejäsenvaltion asianomaisilla alueilla, jotta varmistetaan, että tehokas viestintä kansallisten viranomaisten kanssa on mahdollista koko ajan.

6 artikla

Aseenkanto

1.   Arvokuljetusten turvahenkilöstön on noudatettava kotijäsenvaltion, kauttakulkujäsenvaltion ja kohdejäsenvaltion lainsäädäntöä, joka koskee oikeutta kantaa asetta ja aseiden sallittua enimmäiskaliiperia.

2.   Kun tullaan sellaisen jäsenvaltion alueelle, jonka lainsäädännössä ei sallita arvokuljetusten turvahenkilöstön aseistautumista, kaikki turvahenkilöstön hallussa olevat aseet on sijoitettava ajoneuvossa sijaitsevaan aseiden turvasäilöön, joka on eurooppalaisen standardin EN 1143–1 mukainen. Kyseisten aseiden on pysyttävä arvokuljetusten turvahenkilöstön ulottumattomissa koko kyseisen jäsenvaltion alueella suoritettavan matkaosuuden ajan. Ne voidaan ottaa aseiden turvasäilöstä vasta, kun tullaan sellaisen jäsenvaltion alueelle, jonka lainsäädännössä sallitaan arvokuljetusten turvahenkilöstön aseistautuminen, ja ne on otettava turvasäilöstä, kun tullaan sellaisen jäsenvaltion alueella, jonka lainsäädännössä edellytetään, että arvokuljetusten turvahenkilöstö on aseistettu. Aseiden turvasäilön avaamisen on edellytettävä arvokuljetusajoneuvon komentokeskuksen etäkomentoa ja tapahduttava sillä ehdolla, että kyseinen komentokeskus todentaa ajoneuvon tarkan maantieteellisen sijainnin.

Ensimmäisessä alakohdassa säädettyjä vaatimuksia on sovellettava myös silloin, kun aseen tyyppi tai kaliiperi ei ole sallittu kauttakulkujäsenvaltion tai kohdejäsenvaltion lainsäädännössä.

3.   Kun arvokuljetusajoneuvo, jonka kotijäsenvaltio ei salli arvokuljetusten turvahenkilöstön kantavan asetta, tulee sellaisen jäsenvaltion alueelle, jonka lainsäädännössä edellytetään arvokuljetusten turvahenkilöstön kantavan asetta, arvokuljetusyrityksen on varmistettava, että ajoneuvossa olevalla arvokuljetusten turvahenkilöstöllä on vaaditut aseet ja että turvahenkilöstöön kuuluvat täyttävät kohdejäsenvaltion koulutusta koskevat vähimmäisvaatimukset.

4.   Arvokuljetusten turvahenkilöstöllä, joka on aseistautunutta tai joka liikkuu arvokuljetusajoneuvolla, jossa on aseita, on oltava ammattimainen aseenkantolupa tai kauttakulkujäsenvaltion ja/tai kohdejäsenvaltion kansallisten viranomaisten antama lupa, jos kyseiset jäsenvaltiot sallivat arvokuljetusten turvahenkilöstön aseistautumisen, ja sen on täytettävä kaikki tätä ammattimaista aseenkantolupaa tai lupaa koskevat kansalliset edellytykset. Tätä tarkoitusta varten jäsenvaltiot voivat tunnustaa toisen jäsenvaltion ammattimaiset aseenkantoluvat tai luvat.

5.   Jäsenvaltioiden on perustettava keskitetty kansallinen yhteyspiste, johon muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneet arvokuljetusyritykset voivat jättää arvokuljetusten turvahenkilöstönsä ammattimaista aseenkantolupaa tai lupaa koskevat hakemuksensa. Liittovaltiomuotoiset jäsenvaltiot voivat perustaa osavaltiotason yhteyspisteitä. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava hakijalle luvan myöntämisestä tai myöntämättä jättämisestä kolmen kuukauden kuluessa täydellisen hakemuksen jättämisestä.

6.   Jotta arvokuljetusten turvahenkilöstö, joka on toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen yrityksen palveluksessa, pystyy helpommin täyttämään ammattimaisen aseenkantoluvan tai luvan saamiselle asetetut kansalliset vaatimukset, jäsenvaltioiden on säädettävä siinä jäsenvaltiossa, johon hakijan työnantaja on sijoittautunut, saadun vastaavan ammattimaisen asekoulutuksen hyväksymisestä. Jos tämä on mahdotonta, jäsenvaltioiden on varmistettava, että tarvittava ammattimainen asekoulutus annetaan niiden omalla alueella EU:n virallisella kielellä, joka on virallinen kieli siinä jäsenvaltiossa, johon hakijan työnantaja on sijoittautunut.

7 artikla

Arvokuljetusajoneuvon varustus

1.   Arvokuljetusajoneuvot on varustettava maailmanlaajuisella navigointijärjestelmällä. Arvokuljetusyrityksen komentokeskuksen on pystyttävä paikallistamaan ajoneuvonsa jatkuvasti ja täsmällisesti.

2.   Arvokuljetusajoneuvot on varustettava tarkoituksenmukaisilla viestintävälineillä, joiden avulla voidaan milloin tahansa ottaa yhteys kyseisiä ajoneuvoja hallinnoivan yrityksen komentokeskukseen ja toimivaltaisiin kansallisiin viranomaisiin. Ajoneuvoissa on oltava kauttakulkujäsenvaltion tai kohdejäsenvaltion poliisiviranomaisten hätänumerot.

3.   Arvokuljetusajoneuvot on varustettava siten, että kaikkien eurokäteisen toimitus-/noutokuljetusten ajankohta ja sijainti voidaan rekisteröidä, jotta 1 artiklan a alakohdassa tarkoitettujen eurokäteisen toimitus-/noutokuljetusten osuus voidaan tarkistaa milloin tahansa.

4.   Kun arvokuljetusajoneuvot on varustettu IBNS-järjestelmällä, käytetyn IBNS-järjestelmän olisi oltava liitteen II mukainen ja tyyppihyväksytty osallistuvassa jäsenvaltiossa. Eurokäteistä rajojen yli IBNS-järjestelmällä varustetuissa arvokuljetusajoneuvoissa kuljettavien yritysten on vastattava kotijäsenvaltion, kohdejäsenvaltion tai kauttakulkujäsenvaltion viranomaisten esittämään tarkastuspyyntöön toimittamalla 48 tunnin kuluessa kirjalliset todisteet käytetyn IBNS-järjestelmän mallin hyväksymisestä.

8 artikla

Kansallisten poliisivoimien asema

Tällä asetuksella ei rajoiteta sellaisten kansallisten sääntöjen soveltamista, joissa edellytetään

a)

rahakuljetusten ilmoittamista ennakkoon poliisille;

b)

arvokuljetusajoneuvojen varustamista laitteella, jonka avulla poliisi voi seurata ajoneuvoja etäältä;

c)

poliisisaattueen asettamista arvokkaille kahden paikan välisille kuljetuksille.

9 artikla

Säännöt, joilla varmistetaan käteisrahan toimitus-/noutopaikkojen turvallisuus kohdejäsenvaltiossa

Tällä asetuksella ei rajoiteta sellaisten kansallisten sääntöjen soveltamista, joilla säännellään arvokuljetusten turvahenkilöstön käyttäytymistä arvokuljetusajoneuvon ulkopuolella sekä niiden paikkojen turvallisuutta, joihin käteisrahaa toimitetaan / joista sitä noudetaan kyseisessä jäsenvaltiossa.

10 artikla

Turmeltuneiden seteleiden vetäminen pois liikkeestä

Tämän asetuksen nojalla toimivien arvokuljetusyritysten on vedettävä liikkeestä kaikki toimintansa harjoittamisen yhteydessä havaitsemansa mahdollisesti turmeltuneet setelit. Niiden on luovutettava kyseiset setelit kotijäsenvaltionsa kansallisen keskuspankin asianmukaiselle konttorille ja toimitettava kirjallinen lausuma setelien turmeltumisen syystä ja luonteesta. Jos nämä setelit kerätään talteen kohdejäsenvaltiossa, kotijäsenvaltion kansallisen keskuspankin on ilmoitettava asiasta kohdejäsenvaltion kansalliselle keskuspankille.

11 artikla

Keskinäinen tiedotus

1.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 8 ja 9 artiklassa tarkoitetut säännöt sekä tiedot IBNS-järjestelmistä, joille ne ovat antaneet tyyppihyväksynnän, ja niiden on viipymättä ilmoitettava komissiolle kyseisiin sääntöihin ja tyyppihyväksyntöihin vaikuttavista muutoksista. Komissio varmistaa, että kyseiset säännöt ja tyyppihyväksyttyjen IBNS-järjestelmien luettelo julkaistaan tarkoituksenmukaisten kanavien kautta kaikilla EU:n virallisilla kielillä, jotka ovat virallisia kieliä asianomaisissa osallistuvissa jäsenvaltioissa, jotta rajat ylittäviin arvokuljetuksiin liittyvät kaikki toimijat saisivat tiedot nopeasti.

2.   Jäsenvaltioiden on pidettävä rekisteriä kaikista yrityksistä, joille ne ovat myöntäneet luvan rajat ylittäviin arvokuljetuksiin, ja niiden on tiedotettava komissiolle tällaisen rekisterin sisällöstä. Niiden on saatettava rekisteri ajan tasalle, mukaan lukien niiden päätösten osalta, jotka koskevat luvan peruuttamista toistaiseksi tai kokonaan 22 artiklan nojalla, sekä ilmoitettava välittömästi komissiolle tällaisesta ajan tasalle saattamisesta. Tietojen jakamisen helpottamiseksi komissio perustaa keskitetyn suojatun tietokannan, joka sisältää tiedot myönnetyistä taikka toistaiseksi tai kokonaan peruutetuista luvista ja joka on osallistuvien jäsenvaltioiden asianomaisten viranomaisten käytettävissä.

3.   Edellä olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan täytäntöönpanossa kotijäsenvaltion on otettava asianmukaisesti huomioon arvokuljetusten turvahenkilöstön rikosrekisteriä, hyvämaineisuutta ja kunniallisuutta koskevat tiedot, jotka kohdejäsenvaltio toimittaa sille.

4.   Jäsenvaltioiden on tiedotettava komissiolle arvokuljetusten turvahenkilöstöä koskevista erityisistä koulutusvaatimuksistaan 5 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua ammatillista ad hoc -peruskoulutusta varten. Komissio varmistaa, että nämä tiedot julkaistaan tarkoituksenmukaisten kanavien kautta kaikilla EU:n virallisilla kielillä, jotka ovat asianomaisten osallistuvien jäsenvaltioiden virallisia kieliä, jotta rajat ylittäviin arvokuljetuksiin liittyvät kaikki toimijat saisivat nämä tiedot.

5.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 6 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen kansallisten yhteyspisteiden osoitteet ja muut yhteystiedot sekä asian kannalta merkityksellinen kansallinen lainsäädäntö. Komissio varmistaa, että nämä tiedot julkaistaan tarkoituksenmukaisten kanavien kautta, jotta rajat ylittäviin arvokuljetuksiin liittyvät kaikki toimijat saisivat nämä tiedot.

6.   Kun jäsenvaltio peruuttaa toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen yrityksen arvokuljetusten turvahenkilöstöön kuuluvalle henkilölle antamansa ammattimaisen aseenkantoluvan tai luvan, sen on ilmoitettava siitä kotijäsenvaltion lupaviranomaiselle.

7.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen asianomaisten viranomaisten osoitteet ja muut yhteystiedot. Komissio varmistaa, että nämä tiedot julkaistaan tarkoituksenmukaisten kanavien kautta, jotta rajat ylittäviin arvokuljetuksiin liittyvät kaikki toimijat saisivat nämä tiedot.

12 artikla

Rajat ylittävän kuljetuksen aloittamista edeltävä tiedotus

1.   Yrityksen, jolla on lupa tai joka on hakenut lupaa rajat ylittäviin arvokuljetuksiin, on ilmoitettava lupaviranomaiselle vähintään kaksi kuukautta ennen rajat ylittävän toimintansa käynnistämistä, missä jäsenvaltioissa se aikoo suorittaa arvokuljetuksia. Kotijäsenvaltion on tämän jälkeen välittömästi ilmoitettava kyseisille jäsenvaltioille alkamassa olevasta rajat ylittävästä toiminnasta.

2.   Yrityksen, joka aikoo suorittaa rahakuljetuksia rajojen yli, on toimitettava kohdejäsenvaltion ilmoittamalle asianomaiselle viranomaiselle tai sen ilmoittamille asianomaisille viranomaisille ennakkoon tiedot käytettävästä kuljetusmuodosta tai käytettävistä kuljetusmuodoista, niiden henkilöiden nimet, jotka saattavat suorittaa kyseisenkaltaisia kuljetuksia, ja tiedot mahdollisesti kannettavien aseiden tyypistä.

2   JAKSO

KUTAKIN KULJETUSMUOTOA KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖT

13 artikla

Sovellettavat kuljetusjärjestelyt

1.   Kun euroseteleitä kuljetetaan jäsenvaltion alueella maanteitse rajojen yli, kunkin jäsenvaltion on hyväksyttävä

a)

vähintään yksi 14, 15, 16, 17 tai 18 artiklassa esitetyistä vaihtoehdoista; ja

b)

ne 14, 15, 16, 17 ja 18 artiklassa säädetyt vaihtoehdot, jotka vastaavat kotimaisille arvokuljetuksille hyväksyttyjä kuljetusjärjestelyjä.

Kahden paikan välisissä kuljetuksissa kaikkiin jäsenvaltioihin sovelletaan 17 artiklaa.

2.   Kun eurokolikoita kuljetetaan jäsenvaltion alueella maanteitse rajojen yli, kunkin jäsenvaltion on hyväksyttävä

a)

vähintään yksi 19 tai 20 artiklassa tarkoitetuista vaihtoehdoista; ja

b)

ne 19 ja 20 artiklassa säädetyt vaihtoehdot, jotka vastaavat kotimaisille arvokuljetuksille hyväksyttyjä kuljetusjärjestelyjä.

3.   Kun sama kuljetus sisältää sekä euroseteleitä että -kolikoita, sovelletaan eurosetelien rajat ylittävissä kuljetuksissa käytettäviä kuljetusjärjestelyjä.

4.   Jäsenvaltio voi päättää 14, 15, 16 ja 18 artiklan soveltamisen osalta, että toimitilojen ulkopuolella sijaitseviin pankkiautomaatteihin ja muuntyyppisiin toimitilojen ulkopuolella sijaitseviin käteisautomaatteihin suunnattuihin kuljetuksiin sen alueella voidaan käyttää vain koko matkan ajan toimivaa IBNS-järjestelmää, edellyttäen, että kotimaisiin arvokuljetuksiin sovelletaan samoja sääntöjä.

5.   Osallistuvien jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tämän artiklan mukaisesti sovellettavista kuljetusjärjestelyistä. Komissio julkaisee Euroopan unionin virallisessa lehdessä vastaavan ilmoituksen. Sovellettavat kuljetusjärjestelyt tulevat voimaan kuukauden kuluttua ilmoituksen julkaisemisesta. Osallistuvien jäsenvaltioiden on noudatettava samaa menettelyä otettaessa käyttöön uusia kuljetusjärjestelyjä tämän artiklan mukaisesti.

6.   Jos kohdejäsenvaltio tai kauttakulkujäsenvaltio katsoo, että IBNS-järjestelmässä on tavanomaisesti vaadittaviin teknisiin ominaisuuksiin liittyviä vakavia puutteita, eli käteisrahan saa laukaisematta turmeltumisjärjestelmää tai IBNS-järjestelmää on muutettu tyyppihyväksynnän jälkeen siten, ettei se enää täytä tyyppihyväksynnälle asetettuja perusteita, kyseisen jäsenvaltion on ilmoitettava tästä komissiolle ja tyyppihyväksynnän myöntäneelle jäsenvaltiolle, ja se voi pyytää, että kyseinen IBNS-järjestelmä testataan uudelleen. Jäsenvaltiot voivat tilapäisesti kieltää kyseisen IBNS-järjestelmän käytön alueellaan siihen saakka, kunnes näiden uusien testien tulokset saadaan. Niiden on viipymättä ilmoitettava tästä komissiolle ja muille osallistuville jäsenvaltioille.

14 artikla

Seteleiden kuljettaminen IBNS-järjestelmällä varustetussa tavanomaisen näköisessä panssaroimattomassa arvokuljetusajoneuvossa

Yritykset, joilla on lupa rajat ylittäviin arvokuljetuksiin, voivat suorittaa euroseteleiden maantiekuljetuksia rajojen yli IBNS-järjestelmällä varustetuilla panssaroimattomilla arvokuljetusajoneuvoilla edellyttäen, että seuraavat ehdot täyttyvät:

a)

ajoneuvo on tavanomaisen näköinen;

b)

kussakin ajoneuvossa on vähintään kaksi arvokuljetusten turvahenkilöstöön kuuluvaa henkilöä;

c)

kukaan arvokuljetusten turvahenkilöstöstä ei ole virka-asussa.

15 artikla

Seteleiden kuljettaminen panssaroimattomassa arvokuljetusajoneuvossa, jossa on selkeä merkintä siitä, että se on varustettu IBNS-järjestelmällä

Yritykset, joilla on lupa rajat ylittäviin arvokuljetuksiin, voivat suorittaa euroseteleiden maantiekuljetuksia rajojen yli IBNS-järjestelmällä varustetuilla panssaroimattomilla arvokuljetusajoneuvoilla edellyttäen, että seuraavat ehdot täyttyvät:

a)

ajoneuvossa ja setelisalkuissa on selkeät merkinnät siitä, että ne on varustettu IBNS-järjestelmällä, ja kyseiset merkinnät vastaavat liitteessä III esitettyjä kuvatunnuksia;

b)

kussakin ajoneuvossa on vähintään kaksi arvokuljetusten turvahenkilöstöön kuuluvaa henkilöä.

16 artikla

Seteleiden kuljettaminen IBNS-järjestelmällä varustetussa arvokuljetusajoneuvossa, jonka ohjaamo on panssaroitu

Yritykset, joilla on lupa rajat ylittäviin arvokuljetuksiin, voivat suorittaa euroseteleiden maantiekuljetuksia rajojen yli IBNS-järjestelmällä varustetuilla arvokuljetusajoneuvoilla, joiden ohjaamo on panssaroitu, edellyttäen, että seuraavat ehdot täyttyvät:

a)

ajoneuvon ohjaamo on panssaroitu siten, että se kestää vähintään tulitusta tuliaseilla liitteessä V olevien määräysten mukaisesti;

b)

ajoneuvossa ja setelisalkuissa on selkeät merkinnät siitä, että ne on varustettu IBNS-järjestelmällä, ja nämä merkinnät vastaavat liitteessä III esitettyjä kuvatunnuksia;

c)

ajoneuvon ohjaamossa on kutakin ajoneuvon kyydissä olevaa arvokuljetusten turvahenkilöstöön kuuluvaa henkilöä varten luodinkestävät liivit, jotka täyttävät vähintään suojaustasojen VPAM luokka 5 tai NIJ IIIA vaatimukset taikka vastaavantasoiset vaatimukset;

d)

kussakin ajoneuvossa on vähintään kaksi arvokuljetusten turvahenkilöstöön kuuluvaa henkilöä.

Arvokuljetusten turvahenkilöstö voi käyttää c alakohdassa tarkoitettuja luodinkestäviä liivejä kuljetuksen aikana, ja sen on käytettävä niitä silloin, kun sen jäsenvaltion, jossa se sijaitsee, lainsäädäntö niin edellyttää.

17 artikla

Setelien kuljetus täyspanssaroidussa arvokuljetusajoneuvossa, jossa ei ole IBNS-järjestelmää

Yritykset, joilla on lupa rajat ylittäviin arvokuljetuksiin, voivat suorittaa euroseteleiden maantiekuljetuksia rajojen yli täyspanssaroiduilla arvokuljetusajoneuvoilla, joissa ei ole IBNS-järjestelmää, edellyttäen, että seuraavat ehdot täyttyvät:

a)

ajoneuvon ne osat, joissa arvokuljetusten turvahenkilöstö oleskelee, ovat panssaroituja siten, että ne kestävät vähintään tulitusta tuliaseilla liitteessä V olevien määräysten mukaisesti;

b)

ajoneuvon ohjaamossa on kutakin ajoneuvossa olevaa arvokuljetusten turvahenkilöstöön kuuluvaa henkilöä varten luodinkestävät liivit, jotka täyttävät vähintään suojaustasojen VPAM luokka 5 tai NIJ IIIA vaatimukset taikka vastaavantasoiset vaatimukset;

c)

kussakin ajoneuvossa on vähintään kolme arvokuljetusten turvahenkilöstöön kuuluvaa henkilöä.

Arvokuljetusten turvahenkilöstö voi käyttää b alakohdassa tarkoitettuja liivejä kuljetuksen aikana, ja sen on käytettävä niitä silloin, kun sen jäsenvaltion, jossa se sijaitsee, lainsäädäntö niin edellyttää.

18 artikla

Setelien kuljetus IBNS-järjestelmällä varustetussa täyspanssaroidussa arvokuljetusajoneuvossa

Yritykset, joilla on lupa rajat ylittäviin arvokuljetuksiin, voivat suorittaa euroseteleiden maantiekuljetuksia rajojen yli IBNS-järjestelmällä varustetulla täyspanssaroidulla arvokuljetusajoneuvolla 16 artiklan b alakohdan sekä 17 artiklan a ja b alakohdan mukaisesti.

Kussakin ajoneuvossa on oltava vähintään kaksi arvokuljetusten turvahenkilöstöön kuuluvaa henkilöä.

19 artikla

Kolikoiden kuljetus panssaroimattomassa arvokuljetusajoneuvossa

Yritykset, joilla on lupa rajat ylittäviin arvokuljetuksiin, voivat suorittaa eurokolikoiden maantiekuljetuksia rajojen yli panssaroimattomilla arvokuljetusajoneuvoilla, jotka kuljettavat ainoastaan kolikoita, edellyttäen, että seuraavat ehdot täyttyvät:

a)

ajoneuvo on tavanomaisen näköinen;

b)

kussakin ajoneuvossa on vähintään kaksi arvokuljetusten turvahenkilöstöön kuuluvaa henkilöä;

c)

kukaan arvokuljetusten turvahenkilöstöstä ei ole virka-asussa.

20 artikla

Kolikoiden kuljetus arvokuljetusajoneuvossa, jonka ohjaamo on panssaroitu

Yritykset, joilla on lupa rajat ylittäviin arvokuljetuksiin, voivat suorittaa eurokolikoiden maantiekuljetuksia rajojen yli arvokuljetusajoneuvoilla, joiden ohjaamo on panssaroitu ja jotka kuljettavat ainoastaan kolikoita, edellyttäen, että seuraavat ehdot täyttyvät:

a)

ajoneuvon ohjaamo on panssaroitu siten, että se kestää vähintään tulitusta tuliaseilla liitteessä V olevien määräysten mukaisesti;

b)

ajoneuvossa on erittäin selkeät merkinnät siitä, että siinä kuljetetaan vain kolikoita, ja nämä merkinnät vastaavat liitteessä IV esitettyä kuvatunnusta;

c)

ajoneuvon ohjaamossa on kutakin ajoneuvossa olevaa arvokuljetusten turvahenkilöstöön kuuluvaa henkilöä varten luodinkestävät liivit, jotka täyttävät vähintään suojaustasojen VPAM luokka 5 tai NIJ IIIA vaatimukset taikka vastaavantasoiset vaatimukset;

d)

kussakin ajoneuvossa on vähintään kaksi arvokuljetusten turvahenkilöstöön kuuluvaa henkilöä.

Arvokuljetusten turvahenkilöstö voi käyttää c alakohdassa tarkoitettuja luodinkestäviä liivejä kuljetuksen aikana, ja sen on käytettävä niitä silloin, kun sen jäsenvaltion, jossa se sijaitsee, lainsäädäntö niin edellyttää.

3   JAKSO

LOPPUSÄÄNNÖKSET

21 artikla

Sääntöjen noudattaminen

Rajat ylittäviin arvokuljetuksiin oikeuttavan luvan voimassaoloaikana kotijäsenvaltioiden on varmistettava, että tässä asetuksessa säädettyjä sääntöjä noudatetaan, tekemällä muun muassa satunnaisia tarkastuksia ilmoittamatta niistä ennakkoon yrityksille. Myös kohdejäsenvaltiot voivat tehdä tällaisia tarkastuksia.

22 artikla

Seuraamukset

1.   Jos toimivaltaiset kansalliset viranomaiset toteavat, että rajat ylittäviin arvokuljetuksiin oikeuttavan luvan myöntämiselle asetettuja ehtoja on rikottu, lupaviranomainen voi rikkomuksen luonteesta tai vakavuudesta riippuen lähettää kyseiselle yritykselle varoituksen, määrätä sakon, peruuttaa luvan kahdesta viikosta kahteen kuukauteen kestäväksi ajaksi tai peruuttaa luvan kokonaan. Lupaviranomainen voi myös kieltää kyseistä yritystä hakemasta uutta lupaa ajanjaksona, jonka pituus on enintään viisi vuotta.

2.   Kauttakulkujäsenvaltion tai kohdejäsenvaltion on ilmoitettava kaikista tätä asetusta koskevista rikkomuksista, mukaan lukien 8 ja 9 artiklassa tarkoitettujen kansallisten sääntöjen rikkomukset, kotijäsenvaltion kansallisille toimivaltaisille viranomaisille, jotka päättävät asianmukaisen seuraamuksen määräämisestä. Kauttakulkujäsenvaltio tai kohdejäsenvaltio voi lisäksi määrätä sakon 8 ja 9 artiklassa tarkoitettujen kansallisten sääntöjen tai 13 artiklassa tarkoitettujen sovellettavien kuljetusjärjestelyjen rikkomisesta. Kyseinen jäsenvaltio voi kieltää rikkomuksiin syyllistyneen arvokuljetusten turvahenkilöstöä suorittamasta rajat ylittäviä rahakuljetuksia sen alueella, jos kyseisen henkilöstön voidaan osoittaa syyllistyneen rikkomukseen.

3.   Kauttakulkujäsenvaltio tai kohdejäsenvaltio voi peruuttaa arvokuljetusyrityksen oikeuden kuljettaa eurokäteistä maanteitse sen alueella enintään kahden kuukauden ajaksi, kunnes kotijäsenvaltion lupaviranomainen on tämän saman määräajan kuluessa tehnyt päätöksen asiasta, jos arvokuljetusyritys:

a)

ei ole noudattanut tämän asetuksen säännöksiä, jotka liittyvät arvokuljetusten turvahenkilöstön vähimmäismäärään kussakin arvokuljetusajoneuvossa tai aseisiin;

b)

harjoittaa kuljetustoimintaa tavalla, joka vaarantaa yleisen järjestyksen; tai

c)

on rikkonut tätä asetusta toistuvasti.

4.   Ammattimaisen aseenkantoluvan tai luvan myöntänyt jäsenvaltio voi kansallisten sääntöjensä mukaisesti määrätä seuraamuksia arvokuljetusten turvahenkilöstölle, jos sen kansallista aselainsäädäntöä rikotaan.

5.   Seuraamusten on aina oltava oikeassa suhteessa rikkomuksen vakavuuteen.

23 artikla

Turvatoimenpiteet hätätilanteessa

1.   Jäsenvaltio voi päättää ottaa käyttöön väliaikaisia turvatoimenpiteitä, jotka menevät tässä asetuksessa säädettyjä toimenpiteitä pidemmälle, jos äkillinen ongelma vaikuttaa arvokuljetustoiminnan turvallisuuteen merkittävästi. Tällaiset väliaikaiset toimenpiteet koskevat kaikkia arvokuljetuksia koko kansallisella alueella tai osalla sitä, niitä saa soveltaa enintään neljän viikon ajan ja niistä on ilmoitettava komissiolle välittömästi. Komissio varmistaa kyseisten tietojen nopean julkaisemisen tarkoituksenmukaisten kanavien kautta.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen väliaikaisten toimenpiteiden voimassaolon jatkaminen neljää viikkoa pidemmäksi ajaksi edellyttää ennakkolupaa komissiolta. Komissio päättää tällaisen ennakkoluvan myöntämisestä 72 tunnin kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

24 artikla

Rajat ylittäviä kuljetuksia suorittavan arvokuljetusten turvahenkilöstön palkkaoikeudet

Tämän asetuksen mukaisia rajat ylittäviä kuljetuksia suorittavalle arvokuljetusten turvahenkilöstölle on taattava kohdejäsenvaltiossa direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti vähimmäispalkat, mukaan lukien ylityökorvaukset. Jos kohdejäsenvaltiossa sovellettavat vähimmäispalkat ovat korkeammat kuin palkka, joka työntekijälle maksetaan kotijäsenvaltiossa, koko työpäivältä on maksettava kohdejäsenvaltiossa sovellettavat vähimmäispalkat, mukaan lukien ylityökorvaukset. Jos kuljetus suoritetaan saman päivän aikana useammassa kuin yhdessä kohdejäsenvaltiossa ja näistä jäsenvaltioista useammassa kuin yhdessä sovellettavat vähimmäispalkat ovat korkeammat kuin kotijäsenvaltiossa sovellettava palkka, koko työpäivältä on maksettava korkeimman tason mukaiset vähimmäispalkat, mukaan lukien ylityökorvaukset.

Jos arvokuljetusyrityksen työntekijä kuitenkin sopimusten, asetusten, hallinnollisten määräysten tai käytännön järjestelyiden mukaisesti suorittaa rajat ylittäviä kuljetuksia toisessa jäsenvaltiossa kalenterivuoden kuluessa yli sadan kokonaisen tai osittaisen työpäivän aikana, direktiivissä 96/71/EY tarkoitettuja työehtoja ja -oloja on sovellettava kaikilta osin kaikkina työpäivinä, jotka vietetään kalenterivuoden aikana kokonaan tai osittain kyseisessä kohdejäsenvaltiossa.

Sovellettavien työehtojen ja -olojen määrittämiseksi direktiivin 96/71/EY 4 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin.

25 artikla

Rajat ylittäviä eurokäteisen kuljetuksia käsittelevä komitea

1.   Perustetaan rajat ylittäviä eurokäteisen kuljetuksia käsittelevä komitea. Sen puheenjohtajana toimii komissio, ja siinä on kaksi edustajaa kustakin osallistuvasta jäsenvaltiosta sekä kaksi Euroopan keskuspankin edustajaa.

2.   Komitea kokoontuu vähintään kerran vuodessa vaihtamaan näkemyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta. Se kuulee tätä varten alan sidosryhmiä, työmarkkinaosapuolet mukaan lukien, ja ottaa niiden näkemykset riittävässä määrin huomioon. Sitä on kuultava valmisteltaessa 26 artiklassa tarkoitettua uudelleentarkastelua.

26 artikla

Uudelleentarkastelu

Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen täytäntöönpanosta viimeistään 1 päivänä joulukuuta 2016 ja sen jälkeen viiden vuoden välein. Se kuulee tätä varten alan sidosryhmiä, mukaan lukien työmarkkinaosapuolet, ja tämän jälkeen jäsenvaltioita. Kertomuksessa tarkastellaan erityisesti mahdollisuutta ottaa käyttöön yhteiset koulutusvaatimukset arvokuljetusten turvahenkilöstön aseenkantoa varten ja muuttaa 24 artiklaa direktiivin 96/71/EY perusteella, ja siinä otetaan asianmukaisesti huomioon IBNS-järjestelmien alalla tapahtuva tekniikan kehitys, tutkitaan, toisiko arvokuljetusten unionin ryhmäluvan myöntäminen lisäarvoa, ja arvioidaan, onko tätä asetusta tarpeen tarkistaa vastaavasti.

27 artikla

Teknisten sääntöjen muuttaminen

Komissiolla on oikeus antaa 28 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitettä III sekä teknisiä sääntöjä, jotka koskevat 16, 17, 18 ja 20 artiklassa tarkoitettuihin ajoneuvon panssarointiin ja luodinkestäviin liiveihin sekä 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin aseiden turvasäilöihin sovellettavia standardeja, tekniikan kehityksen ja mahdollisten uusien eurooppalaisten standardien ottamiseksi huomioon.

28 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttö

1.   Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tässä artiklassa säädetyin edellytyksin.

2.   Siirretään 27 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle määräämättömäksi ajaksi 30 päivänä marraskuuta 2012.

3.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 27 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan joko sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.   Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5.   Edellä olevan 27 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kolmella kuukaudella.

29 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 12 kuukautta sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Se on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

Tehty Strasbourgissa 16 päivänä marraskuuta 2011.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BUZEK

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

W. SZCZUKA


(1)  EUVL C 278, 15.10.2010, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 27. syyskuuta 2011 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 27. lokakuuta 2011.

(3)  EUVL L 376, 27.12.2006, s. 36.

(4)  EUVL L 300, 14.11.2009, s. 72.

(5)  EYVL L 18, 21.1.1997, s. 1.

(6)  EUVL L 309, 25.11.2005, s. 9.

(7)  EYVL 17, 6.10.1958, s. 385.


LIITE I

RAJAT YLITTÄVIIN ARVOKULJETUKSIIN ANNETTAVAN LUVAN MALLI

Image

Image


LIITE II

ÄLYKÄS SETELINSUOJAUSJÄRJESTELMÄ (IBNS-järjestelmä)

I   Määritelmät ja yleiset säännökset

IBNS-järjestelmä voi sisältää joko seteleitä (pakattuja tai pakkaamattomia) tai pankkiautomaattien tai muuntyyppisten käteisautomaattien yhden tai useamman kasetin.

IBNS-järjestelmän on oltava tyyppihyväksytty osallistuvassa jäsenvaltiossa, jotta sitä voitaisiin käyttää tässä asetuksessa tarkoitetuissa eurokäteisen kuljetuksissa rajojen yli. Tyyppihyväksyntä on suoritettava voimassa olevan erityisen eurooppalaisen standardin mukaisesti. Jollei tällaista standardia ole, tyyppihyväksyntä on suoritettava tämän liitteen mukaisesti.

II   IBNS-järjestelmän hyväksymismenettely

a)   Jotta IBNS-järjestelmä voidaan tyyppihyväksyä, sen on läpäistävä erilaisia testejä testauslaboratoriossa, jonka osallistuva jäsenvaltio on hyväksynyt tai tunnustanut. Lisäksi sen ohessa on oltava sen käyttöohjeet, joissa ilmoitetaan toimintamenetelmät ja -ehdot, joilla varmistetaan setelien tehokas tuhoaminen tai turmeltuminen.

Testien perusteella on voitava varmistaa, että IBNS-järjestelmän seuraavat tekniset ominaisuudet ovat tyydyttävät:

i)

Valvontajärjestelmän vaaditut päätoiminnot

IBNS-järjestelmään pääsyä ja sen käyttöä koskevien ohjeiden jatkuva seuranta ja rekisteröinti,

mainittujen ohjeiden noudattamisen jatkuva seuranta ja epätavallisten tilanteiden havaitseminen,

seteleiden automaattinen turmeltuminen välittömästi siinä tapauksessa, että ohjeita ei noudateta, havaitaan epätavallisia tilanteita tai salkku avataan ennalta ohjelmoitujen aikojen ja/tai paikkojen ulkopuolella.

ii)

Paikka, jossa valvontajärjestelmän ohjelmointi voidaan suorittaa, ja arvokuljetusten turvahenkilöstön vaikutus IBNS-järjestelmän toimintaan

IBNS-järjestelmä on ohjelmoitava vain suojatulla alueella. Koko matkan ajan toimiva IBNS-järjestelmä on ohjelmoitava vain suojatussa paikassa.

Arvokuljetusten turvahenkilöstöllä ei saa olla mitään mahdollisuutta vaikuttaa IBNS-järjestelmän toimintaan ennalta ohjelmoitujen aikojen ja/tai paikkojen ulkopuolella. Jos käytössä on kuitenkin seteleiden turmeltumisen laukeamista koskeva viivejärjestelmä, arvokuljetusten turvahenkilöstö voi käynnistää sen kerran uudelleen.

iii)

Paikka, jossa IBNS-järjestelmä voidaan avata (koko matkan käytössä olevat järjestelmät)

IBNS-järjestelmä on avattava vain ennalta ohjelmoiduissa määräpaikoissa.

b)   IBNS-järjestelmä on testattava uudelleen viiden vuoden välein, vaikka kansallinen hyväksyntä annettaisiin rajoittamattomaksi ajaksi. Jos uusien testien tulokset eivät ole riittävän hyvät, tyyppihyväksynnän voimassaolo päättyy tämän asetuksen mukaisten rajat ylittävien kuljetusten osalta.

c)   Testien läpäisy edellyttää, että testit suoritettaessa saavutetaan toinen seuraavista tuloksista:

seteleitä ei ollut mahdollista saada eikä IBNS-järjestelmä vahingoittunut vaan pysyi toimintakuntoisena; tai

IBNS-järjestelmä vahingoittui mutta seteleitä ei ollut mahdollista saada ilman turmeltumisjärjestelmän laukeamista.

III   Testausmenettelyt

Testausmenetelmä ja standardit, joilla vahvistetaan tulos, joka testattavien järjestelmien on saavutettava, määritetään tässä liitteessä. Kansallisella tasolla voidaan kuitenkin tehdä mukautuksia menettelyiden yhtenäistämiseksi kunkin jäsenvaltion laboratorioissa nykyisin noudatettavien testikäytäntöjen kanssa. IBNS-järjestelmän tyyppihyväksyntää varten IBNS-järjestelmän valmistajan on varmistettava, että tämän liitteen mukaisten testausmenettelyjen tulokset välitetään tyyppihyväksyntäviranomaiselle.

a)   Testi, jolla määritetään IBNS-järjestelmän kestävyys eri hyökkäysskenaarioissa

Jäsenvaltioiden on suoritettava kuusi erilaista hyökkäysskenaarioita simuloivaa testiä, mutta ne voivat suorittaa myös muita testejä sovellettavien kansallisten sääntöjen mukaisesti.

Järjestelmän on läpäistävä kaikki suoritettavat testit II kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

pakolliset testit:

1

virran katkaiseminen

2

salkkuun murtautuminen

3

salkun avaaminen voimatoimin (esim. moukarilla)

4

nopea leikkaus (nk. giljotiinileikkaus)

5

upottaminen nesteeseen

6

vähitellen tapahtuva ja välitön altistaminen äärilämpötiloille (kuuma ja kylmä): esim. viilentäminen nestemäisessä typessä ja kuumentaminen esikuumennetussa uunissa.

suositellut testit, jotka voidaan myös suorittaa:

7

kestävyys tuliaseiden käyttötilanteissa (esim. 12-kaliiperiset ammukset)

8

kemikaalien käyttö

9

vapaa pudotus

10

altistus merkittäville sähkömagneettisille piikeille

11

altistus merkittäville sähköstaattisille piikeille.

b)   Seteleiden turmeltumisen tehokkuus

Tällä hetkellä käytettäviä turmeltumisprosesseja ovat värjäys, kemiallinen tuhoaminen ja pyrotekninen tuhoaminen. Koska tekniikka voi kehittyä, prosessien luettelo ei ole tyhjentävä vaan puhtaasti viitteellinen.

Jos setelit yritetään saada luvattomasti eri hyökkäyskeinojen avulla, seteleiden on joko tuhouduttava tai värjäydyttävä. Testejä on suoritettava vähintään kolme.

Kaikkien seteleiden on turmelluttava peruuttamattomasti. Kenen tahansa, jolla on hallussaan kyseisiä seteleitä, on lisäksi voitava nähdä, että ne ovat turmeltuneet.

Vähintään 10 prosenttia kunkin setelin molempien puolien pinta-alasta on värjäydyttävä, jos setelit ovat suojapusseissa. Jos setelit eivät ole suojapusseissa, vähintään 20 prosenttia kunkin setelin molempien puolien pinta-alasta on värjäydyttävä. Jos käytetään tuhoamisjärjestelmiä, vähintään 20 prosenttia kunkin setelin pinta-alasta on tuhouduttava riippumatta siitä, käytetäänkö suojapussia vai ei.

c)   Testit, joissa selvitetään, kuinka hyvin setelit sietävät puhdistamista – värjäystä käyttävät IBNS-järjestelmät

Tällaisessa ”puhdistamisessa” on käytettävä erilaisia tuotteita tai tuoteyhdistelmiä. On järjestettävä erilaisia skenaarioita puhdistuksen lämpötilan ja keston vaihtelemiseksi. Puhdistustesteissä on käytettävä kahta menetelmää:

puhdistaminen on suoritettava välittömästi värjäyksen jälkeen; ja

puhdistaminen on suoritettava 24 tunnin kuluttua värjäyksestä.

Testit on suoritettava edustavalla otoksella euroalueella käytettäviä aitoja seteleitä.

Testeissä on saavutettava yksi seuraavista tuloksista:

puhdistus johtaa seteleiden tuhoutumiseen,

puhdistuksen jälkeen on nähtävissä mustetta vähintään 10 prosentin osuudessa kunkin setelin pinta-alasta (käytetyn musteen tiheystesti),

puhdistus johtaa sekä seteleiden alkuperäisten värien että niiden turvaominaisuuksien tuhoutumiseen.

IV   Käytettyjä järjestelmiä koskevat turvatakeet

Kemialliset aineet, joita IBNS-järjestelmissä vapautuu seteleiden turmentumiseksi, saattavat kuulua kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) sekä Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (1) soveltamisalaan. Kyseisessä asetuksessa käsitellään riskejä, joita valmistetut, maahantuodut tai sellaisenaan, valmisteissa tai tuotteissa käytetyt aineet aiheuttavat ihmisten terveydelle ja ympäristölle.

Jotta IBNS-järjestelmä tyyppihyväksyttäisiin, valmistajan on tarkistettava, onko sen rekisteröitävä tai ilmoitettava tuotteidensa sisältämät aineet tai onko sen annettava asiakkailleen tietoja tuotteidensa turvallisesta käytöstä. Valmistajalla saattaa olla myös oikeudellisia velvoitteita, jotka johtuvat kyseisten aineiden sisällyttämisestä erityistä huolta aiheuttavien aineiden luetteloluonnokseen tai asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaiseen luvanvaraisten aineiden luetteloon. Kyseiset velvoitteet eivät liity vain sellaisenaan tai seoksissa käytettäviin aineisiin vaan myös niiden käyttöön tuotteissa.

IBNS-järjestelmän valmistajan on toimitettava jäsenvaltion tyyppihyväksyntäviranomaiselle todistus, joka sisältää kyseisen tarkistuksen tulokset ja jossa luetellaan seteleiden tuhoamisessa tai turmeltumisessa käytettävät aineet tai osatekijät ja osoitetaan, että ne eivät aiheuta vakavaa terveysriskiä siinä tapauksessa, että arvokuljetusten turvahenkilöstö tai kansallisten keskuspankkien henkilöstö altistuu niille sisäänhengityksen tai ihokontaktin kautta. Todistuksessa on myös ilmoitettava mahdolliset noudatettavat varotoimenpiteet. Tyyppihyväksyntäviranomaisen on toimitettava osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille todistus IBNS-järjestelmästä, jolle se on antanut tyyppihyväksynnän.

Todistukseen voidaan liittää tätä varten analyysi kemikaaleille altistumisen riskeistä, ts. sallitusta enimmäisajasta, jonka tietylle määrälle altistuminen voi kestää.


(1)  EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.


LIITE III

IBNS-JÄRJESTELMÄN KUVATUNNUS

Kuvatunnus IBNS-järjestelmällä varustetuille arvokuljetusajoneuvoille

Image

Kuvatunnus IBNS-järjestelmällä varustetuille setelisalkuille

Image


LIITE IV

KUVATUNNUS AINOASTAAN KOLIKOITA KULJETTAVILLE ARVOKULJETUSAJONEUVOILLE

Image


LIITE V

PANSSAROINTIMÄÄRÄYKSET

Tämän asetuksen 2 jaksossa tarkoitetut vähimmäispanssarointivaatimukset tarkoittavat, että arvokuljetusajoneuvon panssarointi kestää tulitusta Kalashnikov-tyyppisellä kiväärillä, joka on kaliiperiltaan 7,62 × 39 millimetriä, kun käytetään täysvaippaluoteja, joissa on rautasydän ja joiden massa on 7,97 grammaa (+/– 0,1 grammaa) ja nopeus vähintään 700 metriä sekunnissa, tulitusetäisyyden ollessa 10 metriä (+/– 0,5 metriä).


LIITE VI

RAJAT YLITTÄVIÄ EUROKÄTEISEN KULJETUKSIA SUORITTAVAN ARVOKULJETUSTEN TURVAHENKILÖSTÖN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

Arvokuljetustyöntekijöiden, jotka osallistuvat ammattimaisiin eurokäteisen maantiekuljetuksiin jäsenvaltioiden rajojen yli euroalueella, on

1)

täysipainoisesti osallistuttava vähintään kansallisten viitesäädösten ja/tai sovellettavien työehtosopimusten mukaiseen asianmukaiseen peruskoulutukseen tai, jos tällaista koulutusta ei ole tarjolla, kansallisen arvokuljetus-/turva-alan liiton järjestämille tai yrityksen sisäisille koulutuskursseille ja suoritettava ne loppuun;

2)

läpäistävä tällaisen peruskoulutuksen jälkeen pidettävät kokeet tai muu menettely, jonka tarkoituksena on testata oppimistuloksia;

3)

täysipainoisesti osallistuttava tässä liitteessä säädettyyn pakolliseen lisäkoulutusmoduuliin ja suoritettava se loppuun; kyseisen lisäkoulutusmoduulin on katettava vähintään seuraavat osat:

rajat ylittäviä arvokuljetuksia koskevat menettelyt

arvokuljetuksia koskeva unionin lainsäädäntö

kansallinen lainsäädäntö, jota kauttakulkujäsenvaltioissa ja kohdejäsenvaltioissa sovelletaan arvokuljetuksiin

arvokuljetuksia koskevat liikennesäännöt kauttakulkujäsenvaltioissa ja kohdejäsenvaltioissa (mukaan lukien arvokuljetusajoneuvojen oikeus käyttää erillisiä ajokaistoja)

hyökkäystilanteita koskevat kansalliset turvakäytännöt kauttakulkujäsenvaltioissa ja kohdejäsenvaltioissa

kauttakulkujäsenvaltioiden ja kohdejäsenvaltioiden IBNS-tekniikalla suojattujen arvokuljetusten organisointi- ja toimintamenettelyt

kauttakulkujäsenvaltioissa ja kohdejäsenvaltioissa sovellettavat kansalliset operatiiviset käytännöt, säännöt ja määräykset

hätätilanteita koskevat kansalliset käytännöt, joita noudatetaan kauttakulkujäsenvaltioissa ja kohdejäsenvaltioissa, kun arvokuljetuslaitteisto tai -ajoneuvo rikkoutuu tai joutuu liikenneonnettomuuteen tai kun siinä ilmenee tekninen tai mekaaninen vika

kansalliset hallintomenettelyt ja yrityksen sisäiset säännöt, joita kauttakulkujäsenvaltioissa ja kohdejäsenvaltioissa noudatetaan kommunikoitaessa kaikkien kauttakulkujäsenvaltioiden ja kohdejäsenvaltioiden valvontakeskusten ym. kanssa

kansallisten, alueellisten ja paikallisten poliisivoimien kanssa tehtävää yhteistyötä ja tarkoituksenmukaisia käytäntöjä koskeva tiedotus ja koulutus, mukaan lukien arvokuljetusajoneuvoja ja arvokuljetusten turvahenkilöstöä koskevat tarkastukset

työaikaan, taukojen lukumäärään, työoloihin ja palkkoihin sovellettava kansallinen ja unionin lainsäädäntö ja/tai sovellettavat työehtosopimukset

arvokuljetusten turvahenkilöstön lepojaksoihin sovellettava kansallinen ja unionin lainsäädäntö ja/tai sovellettavat työehtosopimusten määräykset (milloin ja kuinka usein lepojaksoja tarvitaan, lepojakson kesto, suojattu paikka, kommunikointi valvontakeskusten kanssa jne.)

toimitus-/noutokuljetuksiin sovellettavat turvasäännöt (suojattu paikka, ajoneuvojen ja toimitilojen ulkopuoliseen toimintaan liittyvä riskinhallinta jne.)

aseiden käyttöä ja säilytystä koskeva kansallinen viitelainsäädäntö

offensiiviset ja defensiiviset ajotekniikat

GPS-järjestelmän, puhelimen ja muiden rajat ylittävissä arvokuljetuksissa käytettävien teknisten laitteiden/järjestelmien käyttöä koskeva koulutus

kansalliset työterveys- ja -turvallisuussäännökset, jotka koskevat työntekijöitä, jotka kuljettavat arvotavaraa ja matkustavat maanteitse suurikokoisissa ajoneuvoissa, ja työntekijöiden loukkaantumis- tai sairaustapauksissa noudatettavat käytännöt kauttakulkujäsenvaltioissa ja kohdejäsenvaltioissa

ensiapukoulutus.

Koulutuksessa on lisäksi käsiteltävä seuraavia seikkoja:

stressinhallintaan ja kolmansien väkivaltaan liittyvät ennalta ehkäisevät toimenpiteet ja hoitotoimenpiteet

työhön liittyvien riskien arviointi

kielikoulutus, joka on tarpeen tämän 5 artiklan 2 kohdassa säädettyjen kielitaitovaatimusten täyttämiseksi.


LIITE VII

EUROOPAN NEUVOSTON YHTEINEN EUROOPPALAINEN KIELIVIITEKEHYS: TASOT

Kielitaitotaso B1: Ymmärtää tärkeimmät kohdat säännöllisesti työssä, koulussa, vapaa-aikana jne. vastaan tulevia tuttuja aihepiirejä koskevasta selkeästä esityksestä. Selviää suurimmasta osasta kielialueella matkustettaessa todennäköisesti eteen tulevista tilanteista. Pystyy kirjoittamaan yksinkertaista, yhtenäistä tekstiä aiheista, jotka ovat tuttuja tai itseä kiinnostavia. Osaa kuvata kokemuksia, tapahtumia, unelmia, toiveita ja pyrkimyksiä sekä perustella lyhyesti mielipiteitä ja suunnitelmia.

Kielitaitotaso A1: Ymmärtää ja käyttää tuttuja jokapäiväisiä ilmauksia ja hyvin yksinkertaisia lauseita, jotka liittyvät konkreettisiin tarpeisiin. Pystyy esittelemään itsensä ja muut ihmiset ja esittämään yksinkertaisia kysymyksiä henkilötiedoista, kuten missä henkilö asuu, ketä hän tuntee ja mitä asioita hänellä on. Selviytyy kaikkein yksinkertaisimmista keskusteluista, jos puhekumppani on valmis puhumaan tavallista hitaammin ja selvemmin ja auttamaan lauseiden muotoilussa.


Top