Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1174

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1174/2011, annettu 16 päivänä marraskuuta 2011 , täytäntöönpanotoimista liiallisen makrotalouden epätasapainon korjaamiseksi euroalueella

OJ L 306, 23.11.2011, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 009 P. 110 - 113

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1174/oj

23.11.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 306/8


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1174/2011,

annettu 16 päivänä marraskuuta 2011,

täytäntöönpanotoimista liiallisen makrotalouden epätasapainon korjaamiseksi euroalueella

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 136 artiklan yhdessä sen 121 artiklan 6 kohdan kanssa,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen, kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon (1),

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Talouden ohjausjärjestelmää koskevan parannetun kehyksen olisi nojauduttava useisiin toisiinsa liittyviin ja keskenään johdonmukaisiin kestävää kasvua ja työllisyyttä edistäviin toimintalinjoihin, joihin kuuluvat erityisesti unionin kasvu- ja työllisyysstrategia, jossa olisi keskityttävä erityisesti sisämarkkinoiden kehittämiseen ja vahvistamiseen ja kansainvälisen kaupan ja kilpailukyvyn edistämiseen, eurooppalainen ohjausjakso talous- ja budjettipolitiikan yhteensovittamisen tehostamiseksi, tehokas kehys julkisen talouden liiallisen alijäämän estämiseksi ja korjaamiseksi (vakaus- ja kasvusopimus), vankka kehys makrotalouden epätasapainon estämiseksi ja korjaamiseksi, kansallisten julkisen talouden kehysten vähimmäisvaatimukset sekä tehostettu rahoitusmarkkinoiden sääntely ja valvonta, myös Euroopan järjestelmäriskikomitean valvonta.

(2)

Luotettavat tilastotiedot muodostavat makrotalouden epätasapainon valvonnan perustan. Luotettavien ja riippumattomien tilastotietojen takaamiseksi jäsenvaltioiden olisi varmistettava kansallisten tilastoviranomaisten ammatillinen riippumattomuus Euroopan tilastoista 11 päivänä maaliskuuta 2009 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 223/2009 (4) vahvistettujen Euroopan tilastoja koskevien käytännesääntöjen mukaisesti. Makrotalouden epätasapainon valvonnan kannalta olennaista on myös luotettavien julkista taloutta koskevien tietojen saatavuus. Tämän vaatimuksen noudattaminen olisi varmistettava säännöillä, jotka on vahvistettu julkisen talouden valvonnan tehokkaasta täytäntöönpanosta euroalueella 16 päivänä marraskuuta 2011 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1173/2011 (5), erityisesti sen 8 artiklassa.

(3)

Jäsenvaltioiden talouspolitiikkojen yhteensovittamista unionissa olisi kehitettävä ottaen huomioon talouspolitiikan laajat suuntaviivat ja työllisyyspolitiikan suuntaviivat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’perussopimus’, mukaisesti. Tämän olisi merkittävä seuraavien johtavien periaatteiden noudattamista: vakaa hintataso, terve ja kestävä julkistalous ja rahatalous sekä kestävä maksutase.

(4)

Talous- ja rahaliiton ensimmäisen kymmenvuotiskauden aikana saadut kokemukset ja tehdyt virheet osoittavat, että unionissa tarvitaan parempaa talouden ohjausjärjestelmää, jonka olisi perustuttava jäsenvaltioiden entistä voimakkaampaan sitoutumiseen yhdessä sovittuihin sääntöihin ja toimintalinjoihin sekä jäsenvaltioiden talouspolitiikan entistä vankempaan unionin tason valvontakehykseen.

(5)

Dynaamisten sisämarkkinoiden saavuttamista ja ylläpitämistä olisi pidettävä yhtenä talous- ja rahaliiton asianmukaisen ja häiriöttömän toiminnan edellytyksistä.

(6)

Jäsenvaltioiden talouspolitiikkojen valvontaa olisi erityisesti laajennettava niin, että se sisältää paitsi julkisen talouden valvonnan myös yksityiskohtaisemman ja muodollisemman kehyksen, jotta ehkäistäisiin ennalta liiallista makrotalouden epätasapainoa ja autettaisiin asianomaisia jäsenvaltioita laatimaan korjaussuunnitelmat ennen kuin erot juurtuvat syvälle ja ennen kuin taloudellinen ja rahoituksellinen kehitys kääntyy liiallisen epäsuotuisaan suuntaan. Tätä talouspolitiikkojen valvontaa olisi laajennettava rinnakkain julkisen talouden valvonnan syventämisen kanssa.

(7)

Jotta helpotettaisiin tällaisten liiallisten makrotaloudellisten epätasapainotilojen korjaamista, tarvitaan lainsäädännössä vahvistettua yksityiskohtaista menettelyä.

(8)

Perussopimuksen 121 artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitettua monenvälistä valvontaa on tarkoituksenmukaista täydentää erityisillä säännöillä, jotka koskevat makrotalouden epätasapainon havaitsemista sekä liiallisen makrotalouden epätasapainon ennalta ehkäisemistä ja korjaamista unionissa. On välttämätöntä sisällyttää menettely vuotuiseen monenväliseen valvontajaksoon.

(9)

Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien olisi osallistuttava entistä tiiviimmin ja hyvissä ajoin talouden ohjausjärjestelmän lujittamiseen. Vaikka Euroopan parlamentin keskustelukumppaneita tässä vuoropuhelussa ovat asianomaiset unionin toimielimet ja niiden edustajat, Euroopan parlamentin asiasta vastaava valiokunta voi tarjota jäsenvaltiolle, jota koskee tämän asetuksen mukainen korollista talletusta tai vuotuista sakkoa koskeva neuvoston päätös, tilaisuuden osallistua näkemystenvaihtoon. Jäsenvaltion osallistuminen tällaiseen näkemystenvaihtoon on vapaaehtoista.

(10)

Komissiolla olisi oltava vahvempi rooli tehostetussa valvontamenettelyssä jäsenvaltiokohtaisten arviointien, seurannan, valvontakäyntien, suositusten ja varoitusten suhteen.

(11)

Makrotalouden epätasapainon ennalta ehkäisemisestä ja korjaamisesta 16 päivänä marraskuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1176/2011 (6) täytäntöönpanoa olisi lujitettava määräämällä korollisia talletuksia, jos suositusta korjaavien toimien toteuttamisesta ei ole noudatettu. Tällaiset talletukset olisi muunnettava vuotuiseksi sakoksi, jos liiallisen makrotalouden epätasapainon korjaamiseksi annettua suositusta jätetään toistuvasti noudattamatta samassa epätasapainoa koskevassa menettelyssä. Näitä täytäntöönpanotoimia olisi sovellettava jäsenvaltioihin, joiden rahayksikkö on euro.

(12)

Jos jäsenvaltio jättää noudattamatta neuvoston suosituksia, olisi määrättävä korolliset talletukset tai sakko siihen saakka, kun neuvosto katsoo, että jäsenvaltio on toteuttanut korjaavat toimet sen suositusten noudattamiseksi.

(13)

Jos jäsenvaltio toistuvasti jättää laatimatta korjaussuunnitelman neuvoston suosituksen noudattamiseksi, sen olisi myös pääsääntöisesti maksettava vuotuinen sakko siihen saakka, kun neuvosto katsoo, että jäsenvaltio on esittänyt korjaussuunnitelman, jossa sen suositus otetaan riittävällä tavoin huomioon.

(14)

Jotta jäsenvaltioita varmasti kohdeltaisiin yhdenvertaisella tavalla, korollisen talletuksen ja sakon olisi oltava sama kaikille jäsenvaltioille, joiden rahayksikkö on euro. Sen olisi oltava 0,1 prosenttia suhteessa asianomaisen jäsenvaltion edellisvuoden bruttokansantuotteeseen (BKT).

(15)

Komission olisi voitava suositella seuraamuksen määrän pienentämistä tai sen peruuttamista poikkeuksellisen taloudellisen tilanteen vuoksi.

(16)

Menettely seuraamusten asettamiseksi niille jäsenvaltioille, jotka eivät toteuta tehokkaita toimenpiteitä liiallisen makrotalouden epätasapainon korjaamiseksi, olisi rakennettava siten, että seuraamuksen asettaminen näille jäsenvaltioille olisi sääntö eikä poikkeus.

(17)

Tässä asetuksessa tarkoitettujen sakkojen olisi oltava perussopimuksen 311 artiklassa tarkoitettuja muita tuloja, ja ne olisi osoitettava jäsenvaltioiden, joiden rahayksikkö on euro, perustamiin vakausmekanismeihin, joista annetaan rahoitustukea koko euroalueen vakauden turvaamiseksi.

(18)

Neuvostolle olisi annettava toimivalta hyväksyä tässä asetuksessa säädetyn seuraamuksen asettamista koskevia yksittäisiä päätöksiä. Osana perussopimuksen 121 artiklan 1 kohdassa määrättyä neuvostossa harjoitettua jäsenvaltioiden talouspolitiikan yhteensovittamista kyseiset yksittäiset päätökset ovat olennainen osa niiden toimenpiteiden seurantaa, jotka neuvosto on hyväksynyt perussopimuksen 121 artiklan ja asetuksen (EU) N:o 1176/2011 mukaisesti.

(19)

Koska tämä asetus sisältää yleiset säännöt asetuksen (EU) N:o 1176/2011 tehokkaaksi täytäntöön panemiseksi, se olisi hyväksyttävä perussopimuksen 121 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen.

(20)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta eli euroalueen liiallisen makrotalouden epätasapainon korjaamista, koska jäsenvaltioiden välillä on läheiset kaupalliset ja rahoitukselliset kytkökset ja kansallisella talouspolitiikalla on heijastusvaikutuksia koko unioniin ja euroalueeseen, vaan se voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Tässä asetuksessa vahvistetaan seuraamusjärjestelmä liiallisen makrotalouden epätasapainon tehokkaaksi korjaamiseksi euroalueella.

2.   Tätä asetusta sovelletaan jäsenvaltioihin, joiden rahayksikkö on euro.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1176/2011 2 artiklan määritelmiä.

Lisäksi sovelletaan seuraavaa määritelmää:

’poikkeuksellinen taloudellinen tilanne’ tarkoittaa tilannetta, jossa viitearvon ylittävää julkistalouden alijäämää pidetään perussopimuksen 126 artiklan 2 kohdan a alakohdan toisen luetelmakohdan ja liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanon nopeuttamisesta ja selkeyttämisestä 7 päivänä heinäkuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1467/97 (7) mukaisesti poikkeuksellisena.

3 artikla

Seuraamukset

1.   Neuvoston päätöksellä määrätään komission suosituksesta korollinen talletus, jos neuvoston päätös, jossa todetaan, että suositeltuja korjaavia toimia ei ole toteutettu, hyväksytään asetuksen (EU) N:o 1176/2011 10 artiklan 4 kohdan mukaisesti, ja neuvosto katsoo, ettei asianomainen jäsenvaltio ole toteuttanut neuvoston suosittelemia korjaavia toimia.

2.   Neuvosto päättää komission suosituksesta vuotuisen sakon määräämisestä, jos

a)

samassa epätasapainoa koskevassa menettelyssä on hyväksytty asetuksen (EU) N:o 1176/2011 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti kaksi peräkkäistä neuvoston suositusta ja neuvosto toteaa, että jäsenvaltion jättämä korjaussuunnitelma on epätäydellinen; tai

b)

samassa epätasapainoa koskevassa menettelyssä on hyväksytty asetuksen (EU) N:o 1176/2011 10 artiklan 4 kohdan mukaisesti kaksi peräkkäistä neuvoston päätöstä, joissa todetaan, että suositeltuja korjaavia toimia ei ole toteutettu. Tässä tapauksessa vuotuinen sakko määrätään muuntamalla korollinen talletus vuotuiseksi sakoksi.

3.   Neuvoston katsotaan hyväksyneen 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut päätökset, jollei se määräenemmistöllä päätä suosituksen hylkäämisestä kymmenen päivän kuluessa siitä, kun komissio on antanut suosituksen. Neuvosto voi määräenemmistöllä päättää suosituksen muuttamisesta.

4.   Komission suositus neuvoston päätökseksi annetaan 20 päivän kuluessa 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen edellytysten täyttymisestä.

5.   Komission suosittama korollinen talletus tai vuotuinen sakko on 0,1 prosenttia suhteessa asianomaisen jäsenvaltion edellisvuoden BKT:hen.

6.   Poiketen siitä, mitä 5 kohdassa säädetään, komissio voi ehdottaa korollisen talletuksen tai vuotuisen sakon pienentämistä tai sen peruuttamista poikkeuksellisen taloudellisen tilanteen vuoksi tai jos asianomainen jäsenvaltio osoittaa komissiolle perustellun pyynnön kymmenen päivän kuluessa 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen edellytysten täyttymisestä.

7.   Jos jäsenvaltio on tehnyt tiettynä kalenterivuonna korollisen talletuksen tai maksanut vuotuisen sakon ja neuvosto katsoo sen jälkeen asetuksen (EU) N:o 1176/2011 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti, että jäsenvaltio on toteuttanut suositellut korjaavat toimet kyseisen vuoden aikana, kyseisenä vuonna tehty talletus ja sille kertynyt korko tai kyseiseltä vuodelta maksettu sakko palautetaan jäsenvaltiolle suhteessa kuluneeseen aikaan.

4 artikla

Sakoista saatujen tulojen kohdentaminen

Tämän asetuksen 3 artiklassa tarkoitetut sakot ovat perussopimuksen 311 artiklassa tarkoitettuja muita tuloja, ja ne osoitetaan Euroopan rahoitusvakausvälineelle. Kun jäsenvaltiot, joiden rahayksikkö on euro, perustavat koko euroalueen vakauden turvaamiseksi uuden rahoitustuen myöntämiseen tarkoitetun vakausmekanismin, sakot osoitetaan tälle mekanismille.

5 artikla

Neuvoston äänestys

1.   Edellä 3 artiklassa tarkoitetuista toimenpiteistä äänestävät ainoastaan ne neuvoston jäsenet, joiden edustaman jäsenvaltion rahayksikkö on euro, ja neuvosto tekee ratkaisunsa ottamatta lukuun asianomaista jäsenvaltiota edustavan neuvoston jäsenen ääntä.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu neuvoston jäsenten määräenemmistö määräytyy perussopimuksen 238 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti.

6 artikla

Taloudellinen vuoropuhelu

Unionin toimielinten ja erityisesti Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission vuoropuhelun tehostamiseksi ja avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden lisäämiseksi Euroopan parlamentin asiasta vastaava valiokunta voi kutsua neuvoston puheenjohtajan, komission ja mahdollisesti Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan tai euroryhmän puheenjohtajan valiokuntaan keskustelemaan 3 artiklan mukaisesti tehdyistä päätöksistä.

Euroopan parlamentin asiasta vastaava valiokunta voi tarjota jäsenvaltiolle, jota tällaiset päätökset koskevat, tilaisuuden osallistua näkemystenvaihtoon.

7 artikla

Uudelleentarkastelu

1.   Komissio julkaisee viimeistään 14 päivänä joulukuuta 2014 ja sen jälkeen joka viides vuosi kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta.

Kertomuksessa arvioidaan muun muassa

a)

asetuksen tehokkuutta,

b)

edistymistä jäsenvaltioiden talouspolitiikan tiiviimmän yhteensovittamisen ja niiden taloudellisen suorituskyvyn jatkuvan lähentymisen turvaamisessa perussopimuksen mukaisesti.

2.   Kertomukseen liitetään tarvittaessa ehdotus tämän asetuksen muuttamiseksi.

3.   Komissio toimittaa kertomuksen ja siihen mahdollisesti liittyvät ehdotukset Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

8 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

Tehty Strasbourgissa 16 päivänä marraskuuta 2011.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BUZEK

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

W. SZCZUKA


(1)  EUVL C 150, 20.5.2011, s. 1.

(2)  EUVL C 218, 23.7.2011, s. 53.

(3)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 28. syyskuuta 2011 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 8. marraskuuta 2011.

(4)  EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164.

(5)  Ks. tämän virallisen lehden s. 1

(6)  Ks. tämän virallisen lehden s. 25

(7)  EYVL L 209, 2.8.1997, s. 6.


Top