Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1142

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1142/2011, annettu 10 päivänä marraskuuta 2011 , toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä elatusvelvoitteita koskevissa asioissa neuvoston asetuksen (EY) N:o 4/2009 liitteiden X ja XI vahvistamisesta

OJ L 293, 11.11.2011, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 011 P. 233 - 234

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1142/oj

11.11.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 293/24


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1142/2011,

annettu 10 päivänä marraskuuta 2011,

toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä elatusvelvoitteita koskevissa asioissa neuvoston asetuksen (EY) N:o 4/2009 liitteiden X ja XI vahvistamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 291 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä elatusvelvoitteita koskevissa asioissa 18 päivänä joulukuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 4/2009 (1) ja erityisesti sen 73 artiklan 1 ja 2 kohdan,

ottaa huomioon tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja asetuksen (EY) N:o 1347/2000 kumoamisesta 27 päivänä marraskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/2003 (2) ja erityisesti sen 70 artiklan,

ottaa huomioon yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 (3),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 4/2009 liitteessä X luetellaan kyseisen asetuksen 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut hallintoviranomaiset.

(2)

Suomi, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat ilmoittaneet komissiolle hallintoviranomaisia, jotka olisi sisällytettävä asetuksen (EY) N:o 4/2009 liitteeseen X.

(3)

Suomen, Ruotsin ja Yhdistyneen kuningaskunnan ilmoittamat ja liitteessä I luetellut hallintoviranomaiset täyttävät asetuksen (EY) N:o 4/2009 2 artiklan 2 kohdassa vahvistetut edellytykset.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 4/2009 liitteessä XI luetellaan kyseisen asetuksen 47 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset.

(5)

Suomi on ilmoittanut komissiolle yhden toimivaltaisen viranomaisen, joka olisi sisällytettävä asetuksen (EY) N:o 4/2009 liitteeseen XI.

(6)

Asetus (EY) N:o 4/2009 sitoo Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Irlantia, ja ne osallistuvat sen vuoksi tämän asetuksen antamiseen ja soveltamiseen.

(7)

Tanskan asemaa koskevan, Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän asetuksen antamiseen eikä se sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Tanskan mahdollisuutta soveltaa asetuksen sisältöä tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 19 päivänä lokakuuta 2005 tehdyn Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan välisen sopimuksen (4) mukaisesti.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat avioliittoa, vanhempainvastuuta ja elatusvelvoitteita koskevissa asioissa sovellettavaa lakia, toimivaltaa ja päätösten täytäntöönpanoa käsittelevän komitean lausunnon mukaisia.

(9)

Sen vuoksi olisi vahvistettava asetuksen (EY) N:o 4/2009 liitteet X ja XI,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 4/2009 liitteiden X ja XI teksti on vahvistettu tämän asetuksen liitteissä I ja II.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

Tehty Brysselissä 10 päivänä marraskuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 7, 10.1.2009, s. 1.

(2)  EUVL L 338, 23.12.2003, s. 1.

(3)  EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.

(4)  EUVL L 299, 16.11.2005, s. 62.


LIITE I

”LIITE X

Asetuksen (EY) N:o 4/2009 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut hallintoviranomaiset ovat seuraavat:

Suomessa sosiaalilautakunta/socialnämnd,

Ruotsissa kruununvoutiviranomainen (Kronofogdemyndigheten),

Yhdistyneessä kuningaskunnassa:

a)

Englannissa ja Walesissa ja Skotlannissa Child Maintenance and Enforcement Commission (CMEC),

b)

Pohjois-Irlannissa Department for Social Development Northern Ireland (DSDNI).”


LIITE II

”LIITE XI

Asetuksen (EY) N:o 4/2009 47 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset ovat seuraavat:

Suomessa oikeusaputoimisto/rättshjälpsbyrå.”


Top