EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0584

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 584/2011, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2011 , erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suurten muutosten hyväksymisestä (Grana Padano (SAN))

EUVL L 160, 18.6.2011, p. 65–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/584/oj

18.6.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 160/65


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 584/2011,

annettu 17 päivänä kesäkuuta 2011,

erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suurten muutosten hyväksymisestä (Grana Padano (SAN))

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on asetuksen (EY) N:o 510/2006 9 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti tutkinut Italian esittämän pyynnön, joka koski komission asetuksen (EY) N:o 1107/96 (2) nojalla rekisteröidyn suojatun alkuperänimityksen ”Grana Padano” eritelmän muutosten hyväksymistä.

(2)

Koska kyseessä eivät ole asetuksen (EY) N:o 510/2006 9 artiklassa tarkoitetut vähäiset muutokset, komissio julkaisi muutospyynnön mainitun asetuksen 6 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (3).

(3)

Yritys Chäs & Co Käsehandel GmbH, Inhaber Urs Reichen, Grubenstr 39, 8045 Zürich, Sveitsi, on toimittanut komissiolle Sveitsin viranomaisten välityksellä vastaväitteen asetuksen (EY) N:o 510/2006 7 artiklan nojalla. Komissio pyysi 6 päivänä huhtikuuta 2010 päivätyllä kirjeellä asianomaisia osapuolia neuvottelemaan asiasta.

(4)

Koska kuuden kuukauden kuluessa on päästy yhteisymmärrykseen eritelmään tehtävistä vähäisistä muutoksista, komission olisi annettava päätös.

(5)

Edellä esitetty huomioon ottaen muutokset olisi hyväksyttävä ja muutettu yhtenäinen asiakirja julkaistava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään tämän asetuksen liitteessä I olevaa nimitystä koskevan eritelmän muutokset, jotka kuvataan liitteessä II.

2 artikla

Sovelletaan tämän asetuksen liitteessä II esitettyä yhtenäistä asiakirjaa.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä kesäkuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EYVL 148, 21.6.1996, s. 1.

(3)  EUVL C 199, 25.8.2009, s. 24.


LIITE I

Ihmisravinnoksi tarkoitetut perussopimuksen liitteeseen I kuuluvat maataloustuotteet:

Luokka 1.3   Juustot

ITALIA

Grana Padano (SAN)


LIITE II

YHTENÄINEN ASIAKIRJA

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 510/2006

”GRANA PADANO”

EY-asiakirjanumero: IT-PDO-0217-0011–26.7.2006

SMM ( ) SAN (X)

1.   Nimi

”GRANA PADANO”

2.   Jäsenvaltio tai kolmas maa

Italia

3.   Maataloustuotteen tai elintarvikkeen kuvaus

3.1   Tuotelaji (liitteen III mukaisesti)

Luokka 1.3 –

Juustot

3.2   Kuvaus 1 kohdassa nimetystä tuotteesta

Kova ja hitaasti kypsytetty juusto, jota valmistetaan ympäri vuoden ja käytetään sellaisenaan tai raasteena. Se tuotetaan osittain pinnalta kuoritusta raakamaidosta, jota tuottavien lehmien perusravinto koostuu tuore- tai säilörehusta. Maito lypsetään kahdesti päivässä, ja valmistukseen saadaan käyttää yhden lypsyn maitoa tai kahden lypsyn sekoitettua maitoa. Muoto on lieriönmuotoinen, kanta hiukan kovera tai melkein suora, tasaisilla pinnoilla hiukan kohollaan olevat reunat.

Läpimitta on 35–45 cm ja kannan korkeus 18–25 cm, teknisistä tuotanto-olosuhteista johtuvin vaihteluin.

Paino: 24–40 kg; kuori: kova ja sileä, paksuus 4–8 mm.

Massa on kova, rakenne hienon kiteinen, lohkeava ja kolonmuodostus tuskin näkyvä. Rasvaa kuiva-aineesta on vähintään 32 %. Kuoren väri on tumma tai luonnollisen kullankeltainen, juustomassan väri on valkoinen tai oljenvärinen. Massan maku on hieno ja tuoksu hyvä.

3.3   Raaka-aineet (ainoastaan jalostetut tuotteet)

Lehmän raakamaito, luonnollinen hapate (maitohappobakteerit), vasikanjuoksute.

Maito on peräisin kohdassa 4 rajatulla alueella kasvatetuista lehmistä.

3.4   Rehu (ainoastaan eläinperäiset tuotteet)

Lypsylehmien ravinto koostuu tuore- tai säilörehusta, ja sitä saavat lypsävät, ummessa olevat ja yli seitsenkuiset hiehot.

Lypsylehmien ruokinta perustuu tiloilta tai suojatun alkuperänimityksen GRANA PADANO tuotantoalueelta saatuun rehuun.

Päivittäisestä rehuntarpeesta ainakin 50 prosenttia on saatava rehusta, jossa karkearehun ja väkirehun välinen suhde on vähintään 1 kuiva-aineena ilmoitettuna.

Vähintään 75 prosenttia päivittäisen karkearehuntarpeen kuiva-aineesta on saatava maidon tuotantoalueella tuotetusta rehusta.

Ravinnon sallitut ainesosat luetellaan luettelossa, johon kuuluvat:

karkearehu: tuorerehu, heinä, rehuoljet, säilörehu (ei sallittu Trentingrana-tyypin juuston tuotannossa);

eläinrehuksi tarkoitetut raaka-aineet luokittain ryhmiteltyinä, voidaan yhdistää karkearehuun: viljat ja viljavalmisteet, öljysiemenet ja niistä valmistetut tuotteet, juurekset ja juuresvalmisteet, kuivattu rehu, sokeriteollisuuden valmisteet, palkokasvien siemenet, rasvat, kivennäisaineet, lisäaineet.

3.5   Erityiset tuotantovaiheet, joiden on tapahduttava yksilöidyllä maantieteellisellä alueella

Tuotannon ja kypsytyksen työvaiheiden on tapahduttava kohdassa 4 rajatulla tuotantoalueella.

3.6   Viipalointia, raastamista, pakkaamista jne. koskevat erityiset säännöt

Raastamisen ja raasteen pakkaamisen työvaiheiden on tapahduttava kohdassa 4 rajatulla tuotantoalueella, sillä tuore juustoraaste on erittäin herkkä tuote ja sen aistinvaraisten ominaispiirteiden säilyminen edellyttää välitöntä pakkaamista olosuhteissa, joilla estetään kuivuminen. Muutoinkin välitön pakkaaminen alkuperänimityksellä varustettuun pakkaukseen takaa paremmin raastetun tuotteen aitouden, vaikka tällaista tuotetta on luonnostaan vaikeampi tunnistaa kuin näkyvällä merkinnällä varustettua kokonaista tahkoa (kuten yhteisöjen tuomioistuin toteaa 20. toukokuuta 2003 antamassaan tuomiossa).

SAN:n GRANA PADANO leikkaamisesta ja pakkaamisesta painoltaan vaihteleviksi ja/tai vakiopainoisiksi paloiksi, tangoiksi, kuutioiksi, suupaloiksi jne. peräisin olevien jäännöspalojen käyttö raastetun GRANA PADANON valmistukseen sallitaan ainoastaan seuraavin edellytyksin: kuoren osuus saa olla enintään 18 prosenttia; SAN:n GRANA PADANO kokonaisten tahkojen, joista jäännöspalat ovat peräisin, jäljitettävyys taataan; mikäli jäännöspalat käytetään raasteeksi myöhemmin ja/tai siirretään juustolasta toiseen, jäännöspalat on säilytettävä rekisterinumeron ja valmistuskuukauden mukaan eriteltyinä; jäännöspalojen siirto on sallittu ainoastaan saman tuotantoyrityksen sisällä tai samaan ryhmään kuuluvien yritysten välillä ja ainoastaan alkuperäalueella. Näin estetään GRANA PADANO -raasteen tuotantoon tarkoitettujen jäännöspalojen saattaminen myyntiin.

3.7   Merkintöjä koskevat erityiset säännöt

Virallinen merkki, joka osoittaa, että tuote täyttää suojatun alkuperänimityksen GRANA PADANO käyttöön oikeuttavat vaatimukset, ja joka on näin ollen merkittävä sekä kokonaisiin tahkoihin että kaikkiin SAN:n GRANA PADANO -juuston annos- ja raastepakkauksiin, koostuu vinoneliökuvasta, jonka päälle on merkitty sanat ”GRANA” ja ”PADANO” suuraakkosin. Vinoneliön kärjestään pyöristettyyn yläkulmaan on merkitty kirjain ”G” ja alakulmaan kirjain ”P”.

Leimoissa, joilla juustotahkot merkitään kylminä niitä muotteihin asetettaessa, on sarja piirrettyjä vinoneliöitä, joiden sisällä esiintyvät vuorotellen sanat ”GRANA” ja ”PADANO” ja mainitaan juustonvalmistajan tunnistetiedot sekä juuston tuotantokuukausi ja -vuosi.

Trentingrana-tyypille varatulla leimalla saadaan merkitä ainoastaan Trenton autonomisessa maakunnassa tuotettu SAN GRANA PADANO -juusto sillä edellytyksellä, että kaikki tuotantoon käytetty maito on peräisin nurmirehulla ruokituista lehmistä, joille ei kuitenkaan ole koko vuoden aikana annettu lainkaan säilörehua. Merkinnässä on kahdessa rivissä olevien pisteviivoin piirrettyjen vinoneliöiden poikki kirjoitettu sana ”TRENTINO”, keskiosassa on muutamia tyyliteltyjä vuoria ja niiden keskellä vasemmalta oikealle ja oikealta vasemmalle kirjoitettuna sana ”TRENTINO”.

Alkuperän tunnistamiseen leimojen avulla on yhdistetty kaseiinilevyn käyttö; kaseiinilevyssä on teksti ”GRANA PADANO”, tuotantovuosi ja aakkosnumeerinen koodi, ja sen avulla tunnistetaan yksiselitteisesti jokainen tahko.

GRANA PADANO -juusto, jota on kypsytetty tuotantoalueella vähintään 20 kuukautta juustomuotteihin asettamisesta laskettuna, voidaan merkitä sanalla ”RISERVA”. Kuuluminen luokkaan GRANA PADANO RISERVA vahvistetaan toisella polttomerkillä, joka tehdään tahkojen kantaan toimijoiden pyynnöstä samoin edellytyksin kuin SAN:n merkki. Kyseinen merkki on pyöreä kuva, jonka keskellä on poikittain sana ”RISERVA”. Ylemmän puoliympyrän sisällä on sana ”OLTRE” ja luku ”20” ja alemman puoliympyrän sisällä sana ”MESI” (yli 20 kuukautta).

Pakatulle tuotteelle määritellään lisäksi seuraavat muut tuoteluokat: GRANA PADANO OLTRE 16 MESI (yli 16 kuukautta kypsytetty Grana Padano) ja GRANA PADANO RISERVA.

Pakkauksissa, jotka sisältävät luokkaan GRANA PADANO OLTRE 16 MESI kuuluvaa juustoa, logoon GRANA PADANO lisätään maininta ”OLTRE 16 MESI” yhdelle riville kahden viivan väliin.

Luokkaan GRANA PADANO RISERVA kuuluvan juuston pakkauksiin merkitään logon GRANA PADANO lisäksi jäljitelmä polttomerkistä RISERVA.

4.   Maantieteellisen alueen tarkka rajaus

SAN:n GRANA PADANO tuotanto- ja raastamisalue kattaa maakuntien Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova Pojoen vasemmalla puolella, Milano, Monza, Pavia, Sondrio, Varese, Trento, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Bologna Renojoen oikealla puolella, Ferrara, Forlì Cesena, Piacenza, Ravenna ja Rimini alueet sekä Bolzanon maakunnan seuraavat kunnat: Anterivo, Lauregno, Proves, Senale-S. Felice ja Trodena.

5.   Yhteys maantieteelliseen alkuperään

5.1   Maantieteellisen alueen erityisyys

SAN:n GRANA PADANO tuotantoalue vastaa suurelta osin Pianura Padanan aluetta eli Pojoen uoman maantieteellistä alaa, jolle ovat ominaisia vähävetisenä aikana kuivuvat ja tulvan alle jäävät moreenimaat ja runsasvetinen alanko, jotka kuuluvat maailman hedelmällisimpiin ja soveltuvat erittäin hyvin rehun tuotantoon.

Nämä maaperään liittyvät ominaisuudet alueen pienilmastoon yhdistettynä suosivat erityisesti maissin kasvatusta. Maissi onkin SAN:n GRANA PADANO tuotantoon käytettävien lypsylehmien tärkein rehukasvi, sillä sen osuus lehmien syömästä kuiva-aineesta voi olla jopa 50 prosenttia.

Pojoen tasangon tulvitus- ja kastelujärjestelmää on kehitetty 1000-luvulta lähtien, ja se on ollut paikallisen nautakarjatalouden kehittymisen edellytys. Tästä seuranneet huomattavat maidon tuotantomäärät, jotka ylittivät maaseutuväestön päivittäisen tarpeen, kannustivat ja loivat tarpeen maidon jalostamiseen hyvin säilyväksi juustoksi. Nykyäänkin paikallisen rehun, ennen muuta maissin, hyvä saatavuus, joka liittyy veden hyvään saatavuuteen, muodostaa perustan nautakarjan kasvatuksen säilymiselle ja siitä johtuvalle maidon hyvälle saatavuudelle.

5.2   Tuotteen erityisyys

SAN:n GRANA PADANO erityisyys voidaan perustaa seuraaviin tekijöihin:

juustotahkon koko ja paino,

tuotantotekniikkaan perustuva massan rakenteen omalaatuisuus, jolle on ominaista kiteinen, tyypillisen lohkeava rakenne,

massan väri valkoinen tai oljenkeltainen, hieno maku ja hyvä tuoksu johtuen pääosin runsaasta vahamaissin käytöstä lehmien ravinnoksi,

vesi- ja rasvapitoisuus pääasiallisesti samaa luokkaa kuin valkuaisainepitoisuus,

valkuaisaineet ovat hajonneet luonnostaan pitkälle peptoneiksi, peptideiksi ja vapaiksi aminohapoiksi,

kestää pitkää kypsytystä, jopa yli 20 kuukautta.

5.3   Syy-seuraussuhde, joka yhdistää maantieteellisen alueen tuotteen laatuun tai ominaisuuksiin (kun kyseessä SAN) tai tuotteen erityislaadun tuotteen maineeseen tai muihin ominaisuuksiin (kun kyseessä SMM)

SAN:n GRANA PADANO ja alkuperäalueen yhdistävä syy-seuraussuhde voidaan perustaa seuraaviin seikkoihin:

Pojoen tasangon suuri kastelupotentiaali ja siitä johtuva rehun saatavuus, tärkeimpänä vahamaissi, joka on yhdistettävissä 5.2 kohdassa mainittuihin erityisiin ominaispiirteisiin eli massan valkoiseen tai oljenkeltaiseen väriin sekä makuun ja tuoksuun;

maissi- tai vahamaissisäilörehun käytön välittömänä seurauksena eläinten ravinnossa on väriyhdisteitä, kuten karoteeneja, antosyaaneja ja lehtivihreää, vähemmän kuin ravinnossa, joka perustuu monilajiseen heinään tai vihreisiin rehukasveihin. Tämä on välitön seuraus maissin säilömisestä siiloihin;

raakamaidon käyttö, minkä ansiosta juustonvalmistuksessa voidaan käyttää alueelle tyypillisiä maitohappobakteereita;

luonnollisen hapatteen (maitohappobakteerit) käyttö muodostaa katkeamattoman mikrobiologisen yhteyden tuotantoalueeseen. Itse asiassa maito on maitoseerumin muodossa ja siis luonnollisena hapatteena yhtäältä yhdysside, joka liittää juustonvalmistuksen tuotantoalueeseen, ja toisaalta se takaa alkuperäalueelle jatkuvalla ja muuttumattomalla tavalla alueelle tyypilliset maitohappobakteerit, joiden ansiota SAN GRANA PADANO -juuston ominaispiirteet ovat.

Syy-seuraussuhde tuotteen ominaispiirteiden ja sen alkuperäalueen välillä ilmenee lisäksi juustomestarien ammattikunnan tärkeydessä: heillä on aina ollut keskeinen ja perustava asema SAN:n GRANA PADANO tuotannossa.

Vielä nykyäänkin maidon jalostus SAN GRANA PADANO -juustoksi on juustomestareiden eikä teknikoiden tai tiedemiesten tehtävä.

Eritelmän julkaisutiedot

Tämä viranomainen on käynnistänyt kansallisen menettelyn suojatun alkuperänimityksen ”Grana Padano” muutosehdotusta vastaan.

Eritelmän täydellinen teksti on saatavissa:

joko seuraavan linkin kautta:

http://www.politcheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/335

tai

menemällä suoraan ministeriön kotisivulle (www.politicheagricole.it) ja klikkaamalla ensin ”Qualità e sicurezza” (näytön yläreunassa oikealla) ja sen jälkeen ”Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE (Reg CE 510/2006)”.


Top