EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0512

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 512/2011, annettu 11 päivänä toukokuuta 2011 , yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen 31 päivään joulukuuta 2011 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 732/2008 muuttamisesta

OJ L 145, 31.5.2011, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 082 P. 279 - 280

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Kumoaja 32012R0978

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/512/oj

31.5.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 145/28


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 512/2011,

annettu 11 päivänä toukokuuta 2011,

yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen 31 päivään joulukuuta 2011 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 732/2008 muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Unioni on vuodesta 1971 myöntänyt kehitysmaille tullietuuksia yhteisön yleisessä tullietuusjärjestelmässä, jäljempänä ’GSP-järjestelmä’. GSP-järjestelmä on pantu täytäntöön yleisen tullietuusjärjestelmän, jäljempänä ’järjestelmä’, soveltamisesta annettavilla peräkkäisillä asetuksilla, joiden soveltamisaika on tavallisesti kolme vuotta.

(2)

Nykyinen järjestelmä vahvistettiin neuvoston asetuksella (EY) N:o 732/2008 (2), ja sitä sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2011 asti. Tällä asetuksella olisi varmistettava, että järjestelmän toiminta jatkuu mainitun päivämäärän jälkeen.

(3)

Järjestelmään tehtävien parannusten olisi perustuttava komission ehdotukseen uudeksi asetukseksi, jäljempänä ’seuraava asetus’, jossa olisi otettava huomioon kaikki järjestelmän tavoitteiden saavuttamisen kannalta merkittävät, asetuksen (EY) N:o 732/2008 tehokkuuteen vaikuttavat seikat. Seuraavan asetuksen olisi sisällettävä tarvittavat muutokset sen varmistamiseksi, että järjestelmä toimii koko ajan tehokkaasti. Lisäksi komission ehdotuksessa on erittäin tärkeää ottaa huomioon kauppatilastot järjestelmän mukaisesta tuonnista vuoden 2009 kattavalla ajanjaksolla, sillä vuonna 2009 maailmankauppa, kauppa kehitysmaiden kanssa mukaan lukien, laski jyrkästi; nämä tiedot olivat saatavilla vasta heinäkuussa 2010. Yhtä tärkeää on varmistaa, että taloudelliset toimijat ja edunsaajamaat saavat riittävästi aikaa varautua seuraavan asetuksen aiheuttamiin muutoksiin. Asetuksen (EY) N:o 732/2008 jäljellä oleva soveltamisaika ei sen vuoksi riitä siihen, että komissio valmistelee ehdotuksen, eikä seuraavan asetuksen hyväksymiseen tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen. On kuitenkin suotavaa varmistaa järjestelmän toiminnan jatkuvuus 31 päivän joulukuuta 2011 jälkeen siihen asti, kunnes seuraava asetus on hyväksytty ja sitä sovelletaan.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 732/2008 soveltamisen pidentämisajan olisi oltava rajallinen. Sen johdosta, ja jotta aika olisi riittävä uuden järjestelmän hyväksymiseen tarvittavan lainsäädäntömenettelyn läpiviemiselle, kyseisen asetuksen soveltamisaikaa olisi pidennettävä 31 päivään joulukuuta 2013 asti. Jos seuraava asetus tulee sovellettavaksi ennen edellä mainittua päivämäärää, soveltamisen pidentämisaikaa olisi vastaavasti lyhennettävä.

(5)

Samalla asetukseen (EY) N:o 732/2008 on tehtävä joitakin teknisiä muutoksia järjestelmän toiminnan jatkuvuuden ja johdonmukaisuuden varmistamiseksi.

(6)

Kehitysmaiden, jotka täyttävät edellytykset saada oikeuden kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskevaan erityiseen kannustusmenettelyyn (GSP+), olisi voitava edelleen hyötyä menettelyyn sisältyvistä ylimääräisistä tullietuuksista, jos ne pyytävät sitä 31 päivään lokakuuta 2011 tai 30 päivään huhtikuuta 2013 mennessä ja jos komissio päättää myöntää sen niille vastaavasti 15 päivään joulukuuta 2011 tai 15 päivään kesäkuuta 2013 mennessä. Kehitysmaiden, joille on jo myönnetty etuuksia erityisen kannustusmenettelyn mukaisesti neuvoston asetuksessa (EY) N:o 732/2008 säädetystä kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskevan erityisen kannustusmenettelyn edunsaajamaiden luettelosta 9 päivänä joulukuuta 2008 tehdyn komission päätöksen 2008/938/EY (3) ja edunsaajamaista, joilla on oikeus neuvoston asetuksessa (EY) N:o 732/2008 säädettyyn kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskevaan erityiseen kannustusmenettelyyn 1 päivän heinäkuuta 2010 ja 31 päivän joulukuuta 2011 välisenä aikana, 9 päivänä kesäkuuta 2010 tehdyn komission päätöksen 2010/318/EU (4) nojalla, olisi saatava pitää etuudet nykyisen järjestelmän pidentämisen ajan.

(7)

Asetusta (EY) N:o 732/2008 olisi siksi muutettava vastaavasti,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 732/2008 seuraavasti:

1)

Korvataan nimi seuraavasti:

2)

Lisätään 8 artiklan 2 kohdan toiseen alakohtaan alakohdat seuraavasti:

”c)

9 artiklan 1 kohdan a alakohdan iii alakohtaa sovellettaessa 1 päivänä syyskuuta 2010 saatavilla olleita, kolmen peräkkäisen vuoden keskiarvona ilmaistavia tietoja;

d)

9 artiklan 1 kohdan a alakohdan iv alakohtaa sovellettaessa 1 päivänä syyskuuta 2012 saatavilla olleita, kolmen peräkkäisen vuoden keskiarvona ilmaistavia tietoja.”

3)

Muutetaan 9 artikla seuraavasti:

a)

Lisätään 1 kohtaan a alakohdan ii alakohdan jälkeen alakohdat seuraavasti:

”tai

iii)

31 päivään lokakuuta 2011 mennessä 1 päivästä tammikuuta 2012 myönnettävänä erityisenä kannustusmenettelynä;

tai

iv)

30 päivään huhtikuuta 2013 mennessä 1 päivästä heinäkuuta 2013 myönnettävänä erityisenä kannustusmenettelynä;”

b)

Muutetaan 3 kohta seuraavasti:

i)

Korvataan toinen virke seuraavasti:

”Maiden, joille on myönnetty oikeus kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskevaan erityiseen kannustusmenettelyyn 1 kohdan a alakohdan i alakohdan mukaisesti esitetyn pyynnön perusteella, ei tarvitse esittää 1 kohdan a alakohdan ii alakohdan, 1 kohdan a alakohdan iii alakohdan tai 1 kohdan a alakohdan iv alakohdan mukaista pyyntöä.”

ii)

Lisätään alakohta seuraavasti:

”Maiden, joille on myönnetty oikeus kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskevaan erityiseen kannustusmenettelyyn 1 kohdan a alakohdan ii alakohdan mukaisesti esitetyn pyynnön perusteella, ei tarvitse esittää 1 kohdan a alakohdan iii alakohdan tai 1 kohdan a alakohdan iv alakohdan mukaista pyyntöä. Maiden, joille on myönnetty oikeus kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskevaan erityiseen kannustusmenettelyyn 1 kohdan a alakohdan iii alakohdan mukaisesti esitetyn pyynnön perusteella, ei tarvitse esittää 1 kohdan a alakohdan iv alakohdan mukaista pyyntöä.”

4)

Muutetaan 10 artiklan 3 kohta seuraavasti:

a)

lisätään b alakohdan loppuun sana ”tai”;

b)

lisätään alakohdat seuraavasti:

”c)

15 päivään joulukuuta 2011 mennessä 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan iii alakohdan mukaisen pyynnön osalta; tai

d)

15 päivään kesäkuuta 2013 mennessä 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan iv alakohdan mukaisen pyynnön osalta.”

5)

Korvataan 32 artiklan 2 kohdassa ilmaisu: ”31 päivään joulukuuta 2011” ilmaisulla: ”31 päivään joulukuuta 2013 tai uudessa asetuksessa säädettyyn päivämäärään asti sen mukaan, kumpi on aikaisempi.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 11 päivänä toukokuuta 2011.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BUZEK

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

GYŐRI E.


(1)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 24. maaliskuuta 2011 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 14. huhtikuuta 2011.

(2)  EUVL L 211, 6.8.2008, s. 1.

(3)  EUVL L 334, 12.12.2008, s. 90.

(4)  EUVL L 142, 10.6.2010, s. 10.


Top