Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0366

Komission asetus (EU) N:o 366/2011, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2011 , kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII muuttamisesta (akryyliamidi) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 101, 15.4.2011, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 060 P. 141 - 142

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/366/oj

15.4.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 101/12


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 366/2011,

annettu 14 päivänä huhtikuuta 2011,

kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII muuttamisesta (akryyliamidi)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (1) ja erityisesti sen 131 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Akryyliamidi luokitellaan ryhmään 1B kuuluvaksi syöpää aiheuttavaksi aineeksi ja ryhmään 1B kuuluvaksi perimää vaurioittavaksi aineeksi. Sen riskit arvioitiin olemassa olevien aineiden vaarojen arvioinnista ja valvonnasta 23 päivänä maaliskuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93 (2) mukaisesti.

(2)

Eurooppalaisen riskinarvioinnin tuloksena todettiin, että on rajoitettava vesiympäristöä koskevaa riskiä, joka aiheutuu akryyliamidipohjaisten saumaus- ja tiivistyslaastien käytöstä rakennussovelluksissa, sekä muita organismeja koskevaa riskiä, joka aiheutuu epäsuorasta altistumisesta samasta käytöstä peräisin olevan saastuneen veden välityksellä. Lisäksi tuotiin esiin huolenaiheita työntekijöiden ja ympäristön kautta altistuvien ihmisten osalta akryyliamidin karsinogeenisen ja mutageenisen luonteen suhteen sekä sen neurotoksisuuden ja lisääntymistoksisuuden osalta akryyliamidipohjaisten saumaus- ja tiivistyslaastien pienen ja suuren mittakaavan käytöstä aiheutuvan altistumisen seurauksena.

(3)

Asetuksen (ETY) N:o 793/93 puitteissa seuraavien aineiden riskinarvioinnin tuloksista ja riskien vähentämisen toimintasuunnitelmista: asetonitriili; akryyliamidi; akrylonitriili; akryylihappo; butadieeni; fluorivety; vetyperoksidi; metakryylihappo; metyylimetakrylaatti; tolueeni; triklooribentseeni 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa komission suosituksessa 2004/394/EY (3) suositellaan harkitsemaan unionin tasolla tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 27 päivänä heinäkuuta 1976 annetussa neuvoston direktiivissä 76/769/ETY (4) säädettyjä markkinoille saattamista ja käyttöä koskevia rajoituksia akryyliamidin käytölle saumaus- ja tiivistyslaasteissa pienen ja suuren mittakaavan sovelluksissa.

(4)

Akryyliamidin raja-arvo 0,1 prosenttia asetetaan siten, että se kattaa saumaus- ja tiivistyslaastien käyttöön liittyvät muut vapaan akryyliamidin lähteet, esimerkiksi N-metyloliakryyliamidin, kuten suosituksessa 2004/394/EY mainitaan.

(5)

Ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi on sen vuoksi tarpeen rajoittaa akryyliamidin markkinoille saattamista ja käyttöä saumaus- ja tiivistyslaasteissa ja kaikissa laastisovelluksissa.

(6)

REACH-asetuksen 137 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädettyjen siirtymätoimenpiteiden mukaisesti on tarpeen muuttaa asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitettä XVII.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 1907/2006 133 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite XVII tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä huhtikuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  EYVL L 84, 5.4.1993, s. 1.

(3)  EUVL L 144, 30.4.2004, s. 72.

(4)  EYVL L 262, 27.9.1976, s. 201.


LIITE

Lisätään asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XVII olevaan taulukkoon 60 kohta seuraavasti:

”60.

Akryyliamidi

CAS-nro 79-06-1

Ei saa saattaa markkinoille eikä käyttää aineena tai seosten aineosana 0,1 painoprosentin tai sen ylittävinä pitoisuuksina saumaus- ja tiivistyslaasteissa 5 päivän marraskuuta 2012 jälkeen.”


Top