EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0349

Komission asetus (EU) N:o 349/2011, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2011 , kansanterveyttä sekä työterveyttä ja työturvallisuutta koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1338/2008 täytäntöönpanosta työtapaturmatilastojen osalta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 97, 12.4.2011, p. 3–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 007 P. 270 - 275

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/349/oj

12.4.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 97/3


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 349/2011,

annettu 11 päivänä huhtikuuta 2011,

kansanterveyttä sekä työterveyttä ja työturvallisuutta koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1338/2008 täytäntöönpanosta työtapaturmatilastojen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kansanterveyttä sekä työterveyttä ja työturvallisuutta koskevista yhteisön tilastoista 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1338/2008 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 1338/2008 luotiin yhteiset puitteet kansanterveyttä sekä työterveyttä ja työturvallisuutta koskevien eurooppalaisten tilastojen järjestelmälliselle tuottamiselle.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1338/2008 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti tarvitaan täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla määritetään kyseisen asetuksen liitteen IV aiheena olevista työtapaturmista toimitettavat tiedot ja metatiedot sekä toimitettavien tietojen viiteajanjaksot, toimitustiheys ja määräajat.

(3)

Jäsenvaltioiden komissiolle (Eurostat) lähettämiä luottamuksellisia tietoja olisi käsiteltävä tilastosalaisuuden periaatteen mukaisesti, siten kuin se vahvistetaan Euroopan tilastoista 11 päivänä maaliskuuta 2009 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 223/2009 (2) ja yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 45/2001 (3).

(4)

Kustannus-hyötyanalyysi on tehty ja arvioitu asetuksen (EY) N:o 1338/2008 6 artiklan mukaisesti.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

a)

’Työtapaturmalla’ tarkoitetaan työskentelyn aikana ilmennyttä äkillistä tapahtumaa, joka johtaa fyysiseen tai henkiseen vammaan. Ilmaisulla ’työskentelyn aikana’ tarkoitetaan varsinaisen työtehtävän suorittamista tai työssä käytettyä aikaa. Määritelmä sisältää työskentelyn aikana tapahtuvat tieliikenneonnettomuudet, mutta se ei sisällä työmatkalla eli kodin ja työpaikan välisillä matkoilla tapahtuvia liikenneonnettomuuksia.

b)

’Kuolemaan johtaneella tapaturmalla’ tarkoitetaan tapaturmaa, joka johtaa uhrin kuolemaan vuoden kuluessa tapaturmasta.

c)

’Työnantajan toimialalla’ tarkoitetaan uhrin yrityksen paikallisen yksikön keskeistä taloudellista toimialaa.

d)

’Iällä’ tarkoitetaan uhrin ikää tapaturmahetkellä.

e)

’Vamman tyypillä’ tarkoitetaan tapaturman uhrille koituneita fyysisiä seurauksia.

f)

’Maantieteellisellä sijainnilla’ tarkoitetaan alueyksikköä, jossa tapaturma tapahtui.

g)

’Yrityksen koolla’ tarkoitetaan uhrin yrityksen paikallisessa yksikössä työskentelevien työntekijöiden lukumäärää (kokoaikaiseksi muutettuna).

h)

’Uhrin kansalaisuudella’ tarkoitetaan tietyn maan kansalaisuutta.

i)

’Menetetyillä päivillä’ tarkoitetaan niiden kalenteripäivien lukumäärää, joiden ajan uhri on työkyvytön työtapaturman vuoksi.

j)

’Työpisteellä’ tarkoitetaan tavanomaista tai tilapäistä työympäristöä/työpistettä, jossa uhri oli tapahtumahetkellä.

k)

’Työympäristöllä’ tarkoitetaan työpaikkaa, työskentelytilaa tai yleistä ympäristöä, jossa tapaturma sattui.

l)

’Työprosessilla’ tarkoitetaan uhrin tapaturmahetkellä tekemän työn tai suorittaman tehtävän (yleisen toiminnan) pääasiallista luonnetta.

m)

’Erityisellä fyysisellä toiminnalla’ tarkoitetaan uhrin fyysistä toimintaa juuri tapaturmahetkellä.

n)

’Erityiseen fyysiseen toimintaan liittyvällä aineellisella tekijällä’ tarkoitetaan uhrin tapaturmahetkellä käyttämää työkalua, esinettä tai välinettä.

o)

’Poikkeamalla’ tarkoitetaan viimeiseksi tapahtunutta normaalista poikkeavaa tapahtumaa, joka aiheutti tapaturman.

p)

’Poikkeamaan liittyvällä aineellisella tekijällä’ tarkoitetaan tavanomaisesta poikkeavaan tapahtumaan liittyvää työkalua, esinettä tai tekijää.

q)

’Kontaktilla tai vahingoittumistavalla’ tarkoitetaan tapaa, jolla vamman aiheuttanut aineellinen tekijä vahingoitti uhria (fyysisesti tai psyykkisesti).

r)

’Kontaktiin tai vahingoittumistapaan liittyvällä aineellisella tekijällä’ tarkoitetaan esinettä, työkalua tai tekijää, jonka kanssa uhri joutui kontaktiin, tai psyykkisen vahingoittumisen tapaa.

2 artikla

Tarvittavat tiedot

1.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostat) mikrotiedot henkilöistä, joille on viiteajanjakson aikana tapahtunut työtapaturma, ja tietoihin liittyvät metatiedot. Luettelo komissiolle (Eurostat) toimitettavista muuttujista ja tieto muuttujan pakollisuudesta tai valinnaisuudesta sekä muuttujan ensimmäinen toimittamisvuosi vahvistetaan liitteessä I.

2.   Itsenäisten ammatinharjoittajien, perheyrityksessä työskentelevien ja opiskelijoiden työtapaturmatietojen toimittaminen on vapaaehtoista.

3.   Liitteessä II lueteltujen luottamuksellisuutta koskevien kansallisen lainsäädännön sääntöjen soveltamisalaan kuuluvia työtapaturmia koskevien tietojen toimittaminen on vapaaehtoista.

4.   Viiteajanjaksona tapahtuneita tapaturmia koskevien tietojen olisi perustuttava rekistereihin ja muihin hallinnollisiin lähteisiin. Jos tämä ei ole toteutettavissa, tiedoissa olevia puutteita voidaan täydentää arvioinnilla ja imputoinnilla, vaikka nämä perustuisivat tutkimuksiin eivätkä tapauskohtaisiin tietoihin.

3 artikla

Viiteajanjakso

Viiteajanjakso on kalenterivuosi, jonka kuluessa tapaturmasta ilmoitetaan toimivaltaisille kansallisille viranomaisille.

4 artikla

Metatiedot

1.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostat) tarkistetut ja päivitetyt metatiedot vuosittain yhdessä tietojen kanssa.

2.   Metatiedot on toimitettava komission (Eurostat) täsmentämän standardimallin mukaisesti, ja niihin on sisällyttävä liitteessä III tarkoitetut kohdat.

5 artikla

Tietojen ja metatietojen toimittaminen komissiolle (Eurostat)

3.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tiedot ja metatiedot komission (Eurostat) täsmentämän tiedonsiirtostandardin mukaisesti kahdeksantoista kuukauden kuluessa viiteajanjakson päättymisestä.

4.   Tiedot ja metatiedot on toimitettava komissiolle (Eurostat) sähköisessä muodossa keskitetyn yhteyspisteen kautta.

6 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä huhtikuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 354, 31.12.2008, s. 70.

(2)  EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164.

(3)  EUVL L 8, 12.1.2001, s. 1.


LIITE I

LUETTELO MUUTTUJISTA

Euroopan työtapaturmatilastot (ESAW): vaiheiden I ja II muuttujat

Muuttujat

Eritelmä

Tietojen ensimmäinen toimittamisvuosi

Tapausnumero

Ainutkertainen tapausnumero, jolla tunnistetaan yksittäiset tietueet ja varmistetaan, että jokainen tietue vastaa erillistä työtapaturmaa.

Valitun tapausnumeron alkuun on liitettävä neljä numeroa, jotka ilmaisevat vuoden, jona tapaturma ilmoitettiin toimivaltaisille viranomaisille.

2013

Työnantajan toimiala

NACE Rev. 2:n nelinumerotaso (1)

2013 NACE Rev. 2 -pääluokkien

A ja C–N osalta

2015 NACE Rev. 2 -pääluokkien

B ja O–S osalta

Uhrin ammatti

ISCO-08:n kaksinumerotaso

2013

Uhrin ikä

Kaksinumeroisena

2013

Uhrin sukupuoli

Yksinumeroisena koodina

2013

Vamman tyyppi

”Vamman tyyppiä” koskevan luokituksen kolminumerotaso ESAW-menetelmien mukaisesti

2013

Vahingoittunut ruumiinosa

”Vahingoittunutta ruumiinosaa” koskevan luokituksen kaksinumerotaso ESAW-menetelmien mukaisesti

2013

Tapaturmapaikan maantieteellinen sijainti

NUTS-luokittelun viisinumerotaso (2)

2013

Tapaturman päivämäärä

Numeerinen muuttuja, joka ilmoitetaan muodossa vuosi, kuukausi, päivä

2013

Tapaturman aika

Kaksinumeroinen muuttuja, jolla kuvataan kokonaisia tunteja ESAW-menetelmien mukaisesti

valinnainen

Yrityksen koko

ESAW-menetelmien mukaiset luokat

valinnainen

Uhrin kansalaisuus

ESAW-menetelmien mukaiset luokat

valinnainen

Uhrin työllisyysasema

ESAW-menetelmien mukaiset luokat

2013

Menetetyt päivät (tapaturman vakavuus)

ESAW-menetelmien mukaiset luokat; pysyvä työkyvyttömyys ja kuolemaan johtanut tapaturma ilmoitetaan erityiskoodein

2013

ESAW-painotus

Sovelletaan, kun jäsenvaltio käyttää tietojen keruussa työtapaturmaotosta tai haluaa korjata ilmoittamatta jättämisestä aiheutuvat vääristymät.

Jos painokerrointa ei sovelleta, käytetään arvoa 1.

2013


Syitä ja olosuhteita kuvaavat ESAW:n vaiheen III muuttujat

Muuttujat

Ominaisuudet

Tietojen ensimmäinen toimittamisvuosi

1.

Työpiste

ESAW-menetelmien mukaiset luokat

2015 (3)

2.

Työympäristö

”Työympäristöä” koskevan luokituksen kolmenumerotaso ESAW-menetelmien mukaisesti

2015 (3)

3.

Työprosessi

”Työprosessia” koskevan luokituksen kaksinumerotaso ESAW-menetelmien mukaisesti

2015 (3)

4.

Erityinen fyysinen toiminta

”Erityistä fyysistä toimintaa” koskevan luokituksen kaksinumerotaso ESAW-menetelmien mukaisesti

2015 (3)

5.

Poikkeama

”Poikkeamaa” koskevan luokituksen kaksinumerotaso ESAW-menetelmien mukaisesti

2015 (3)

6.

Kontakti – vahingoittumistapa

”Kontaktia – vahingoittumistapaa” koskevan luokituksen kaksinumerotaso ESAW-menetelmien mukaisesti

2015 (3)

7.

Erityiseen fyysiseen toimintaan liittyvä aineellinen tekijä

”Erityiseen fyysiseen toimintaan liittyvää aineellista tekijää” koskevan luokituksen nelinumerotaso ESAW-menetelmien mukaisesti

2015 (3)

8.

Poikkeamaan liittyvä aineellinen tekijä

”Poikkeamaan liittyvää aineellista tekijää” koskevan luokituksen nelinumerotaso ESAW-menetelmien mukaisesti

2015 (3)

9.

Kontaktiin – vahingoittumistapaan liittyvä aineellinen tekijä

”Kontaktiin – vahingoittumistapaan liittyvää aineellista tekijää” koskevan luokituksen nelinumerotaso ESAW-menetelmien mukaisesti

2015 (3)

Syitä ja olosuhteita koskeva painotus

Sovelletaan, kun jäsenvaltio käyttää lisäotosta syitä ja olosuhteita kuvaavien ESAW:n vaiheen III muuttujien koodaamiseksi.

Jos painokerrointa ei sovelleta, käytetään arvoa 1.

2015


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1893/2006, annettu 20. joulukuuta 2006, tilastollisen toimialaluokituksen NACE Rev. 2 vahvistamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3037/90 ja tiettyjen eri tilastoaloja koskevien yhteisön asetusten muuttamisesta (EUVL L 393, 30.12.2006, s. 1).

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1059/2003, annettu 26. toukokuuta 2003, yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) (EUVL L 154, 21.6.2003, s. 1).

(3)  Yhdeksästä muuttujasta vähintään kolme on toimitettava.


LIITE II

LUETTELO AMMATEISTA, JOITA KOSKEVIA TIETOJA PIDETÄÄN LUOTTAMUKSELLISINA JA TOIMITETAAN VAPAAEHTOISUUDEN POHJALTA

 

Isco-08:n mukaisesti:

0 Sotilaat

3351 Tulli- ja rajavirkamiehet

3355 Komisariot ja ylikonstaapelit

541 Suojelu- ja vartiointityöntekijät

a.

5411 Palomiehet

b.

5412 Poliisit

c.

5413 Vanginvartijat

d.

5414 Vartijat

e.

5419 Muut suojelu- ja vartiointityöntekijät

 

NACE Rev. 2:n mukaisesti:

84.22 Maanpuolustus

84.23 Oikeustoimi

84.24 Poliisitoimi ja rajojen vartiointi

84.25 Palo- ja pelastustoimi


LIITE III

METATIEDOT

Metatiedoissa kuvataan soveltuvin osin seuraavat seikat, silloin kun se on merkityksellistä ESAW-tietojen täydellisen ymmärtämisen kannalta:

tilastojen kattama väestö NACE Rev. 2:n toimialojen – ja mahdollisesti niiden osien – mukaisesti sekä työllisyysaseman mukaisesti jaoteltuina

tiedot ammateista/toimialoista, joita koskevia työtapaturmatietoja pidetään luottamuksellisina kansallisessa lainsäädännössä ja joita ei voida toimittaa

työtapaturmien ilmoitusaste, jota käytetään ilmoittamatta jättämisestä aiheutuvien vääristymien korjaamiseksi

tilastojen kattamat eri tapaturmatyypit ESAW-menetelmissä esitetyllä tavalla

otantamenetelmä, jota käytetään mikrotason tietojen keruussa

otantamenetelmä, jota käytetään syitä ja olosuhteita koskevien muuttujien koodaamisessa

työskentelyn aikana tehdyillä matkoilla tapahtuneiden kuolemaan johtaneiden tieliikenneonnettomuuksien sekä liikennevälineissä matkustaville tapahtuneiden kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrä sellaisten työntekijöiden osalta, jotka työskentelevät NACE Rev. 2:n toimialan H ”Kuljetus ja varastointi” ulkopuolella

tietoa kansallisista erityispiirteistä, jotka ovat olennaisia vertailukelpoisten tilastojen ja indikaattoreiden tulkinnan ja kokoamisen kannalta.


Top