Help Print this page 

Document 32011D0633

Title and reference
2011/633/EU: Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 15 päivänä syyskuuta 2011 , rautatieinfrastruktuurirekisteriä koskevista yhteisistä eritelmistä (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 6383) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; Kumoaja 32014D0880
OJ L 256, 1.10.2011, p. 1–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 015 P. 77 - 101

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/633/oj
Multilingual display
Text

1.10.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 256/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 15 päivänä syyskuuta 2011,

rautatieinfrastruktuurirekisteriä koskevista yhteisistä eritelmistä

(tiedoksiannettu numerolla K(2011) 6383)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2011/633/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta yhteisössä 17 päivänä kesäkuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/57/EY (1) ja erityisesti sen 35 artiklan 2 kohdan,

ja katsovat seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2008/57/EY 35 artiklan mukaan kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että infrastruktuurirekisterit julkaistaan ja saatetaan ajan tasalle. Komission olisi hyväksyttävä rekisterin eritelmät Euroopan rautatieviraston, jäljempänä ’virasto’, laatiman luonnoksen pohjalta.

(2)

Jotta rekisterien tiedot olisivat helposti saatavilla eri jäsenvaltioissa, tarvitaan täydentäviä yhteisiä eritelmiä. Olisi kehitettävä EU:n virtuaalisena rautatieinfrastruktuurirekisterinä toimiva yhteinen tietopohjainen konekäyttöliittymä ja otettava se käyttöön samanaikaisesti kansallisten infrastruktuurirekisterien perustamisen ja tiedonkeruun kanssa. Jäsenvaltioiden olisi tehtävä viraston tuella yhteistyötä varmistaakseen, että rekisterit ovat toiminnassa, sisältävät kaikki tiedot, ovat yhteydessä toisiinsa ja että niillä on yhteinen käyttöliittymä.

(3)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 2008/57/EY 29 artiklan 1 kohdalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tämän päätöksen liitteessä vahvistetaan direktiivin 2008/57/EY 35 artiklassa tarkoitetun infrastruktuurirekisterin yhteiset eritelmät.

2 artikla

1.   Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että sen infrastruktuurirekisteri on tietokoneistettu ja täyttää 1 artiklassa tarkoitettujen yhteisten eritelmien vaatimukset kolmen vuoden kuluessa tämän päätöksen voimaantulosta.

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden rekisterit ovat yhteydessä toisiinsa ja 4 artiklassa tarkoitettuun yhteiseen käyttöliittymään kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun käyttöliittymä on toimintakunnossa.

3 artikla

Viraston on julkaistava 1 artiklassa tarkoitettuja eritelmiä koskevat soveltamisohjeet viimeistään vuoden kuluttua tämän päätöksen voimaantulosta ja pidettävä ne ajan tasalla. Soveltamisohjeet sisältävät kunkin parametrin osalta viittauksen yhteentoimivuuden teknisten eritelmien (YTE) asiaankuuluviin lausekkeisiin.

4 artikla

1.   Viraston on laadittava yksityiskohtaiset eritelmät, hallinnan kuvaus ja käyttöönottosuunnitelma a) yhteisen käyttöliittymän kehittämistä, testaamista, käyttöönottoa ja toimintaa sekä b) kansallisten rekisterien yhteen liittämistä varten. Viraston on toimitettava ne komissiolle viimeistään vuoden kuluttua tämän päätöksen voimaantulosta.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu yhteinen käyttöliittymä on verkkopohjainen sovellus, joka mahdollistaa pääsyn infrastruktuurirekisterien tietoihin Euroopan unionissa. Sen on oltava toimintakunnossa viimeistään kolmen vuoden kuluttua tämän päätöksen voimaantulosta.

3.   Kun yhteentoimivuuden teknisten eritelmien kehittäminen sitä vaatii, viraston on suositeltava 1 artiklassa tarkoitettujen eritelmien ja tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen yksityiskohtaisten eritelmien saattamista ajan tasalle.

5 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tarvittavat tiedot kerätään ja viedään kansalliseen infrastruktuurirekisteriin 2–5 kohdan mukaisesti. Niiden on varmistettava, että nämä tiedot ovat luotettavia ja pidetään ajan tasalla.

2.   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 913/2010 (2) liitteessä määriteltyjen tavaraliikennekäytävien infrastruktuureja koskevat tiedot on kerättävä ja vietävä kansalliseen infrastruktuurirekisteriin viimeistään kolmen vuoden kuluttua tämän päätöksen voimaantulosta.

3.   Tiedot, jotka koskevat direktiivin 2008/57/EY voimaantulon jälkeen ja ennen tämän päätöksen voimaantuloa käyttöön otettuja infrastruktuureja, lukuun ottamatta 2 kohdassa tarkoitettuja tietoja, on kerättävä ja vietävä kansalliseen infrastruktuurirekisteriin viimeistään kolmen vuoden kuluttua tämän päätöksen voimaantulosta.

4.   Tiedot, jotka koskevat ennen direktiivin 2008/57/EY voimaantuloa käyttöön otettuja infrastruktuureja, lukuun ottamatta 2 kohdassa tarkoitettuja tietoja, kerätään ja viedään kansalliseen infrastruktuurirekisteriin 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kansallisen täytäntöönpanosuunnitelman mukaisesti, kuitenkin viiden vuoden kuluessa tämän päätöksen voimaantulosta.

5.   Tiedot, jotka koskevat ennen direktiivin 2008/57/EY voimaantuloa käyttöön otettuja yksityisiä sivuraiteita, on kerättävä ja vietävä kansalliseen infrastruktuurirekisteriin 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kansallisen täytäntöönpanosuunnitelman mukaisesti, kuitenkin viimeistään seitsemän vuoden kuluttua tämän päätöksen voimaantulosta.

6.   Tiedot, jotka koskevat tämän päätöksen voimaantulon jälkeen käyttöön otettuja infrastruktuureja, on vietävä kansalliseen infrastruktuurirekisteriin heti, kun infrastruktuurit on otettu käyttöön ja 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu rekisteri on perustettu.

6 artikla

1.   Kunkin jäsenvaltion on laadittava tästä päätöksestä johtuvien velvoitteidensa täytäntöönpanoa varten kansallinen täytäntöönpanosuunnitelma ja aikataulu. Kansallinen täytäntöönpanosuunnitelma on toimitettava komissiolle viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tämän päätöksen voimaantulosta.

2.   Virasto koordinoi, seuraa ja tukee kansallisten infrastruktuurirekisterien käyttöönottoa. Sen on erityisesti perustettava kansallisten rekisterien perustamisesta ja ylläpitämisestä vastaavien yksikköjen edustajista muodostuva ryhmä, jota se johtaa. Näiden yksikköjen on toimitettava virastolle joka neljäs kuukausi raportti käyttöönoton etenemisestä. Viraston on tiedotettava komissiolle säännöllisesti tämän päätöksen täytäntöönpanon etenemisestä.

7 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 16 päivästä maaliskuuta 2012.

8 artikla

Tämä päätös on osoitettu jäsenvaltioille ja Euroopan rautatievirastolle.

Tehty Brysselissä 15 päivänä syyskuuta 2011.

Komission puolesta

Siim KALLAS

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 191, 18.7.2008, s. 1.

(2)  EUVL L 276, 20.10.2010, s. 22.


LIITE

1.   JOHDANTO

1.1   Tekninen soveltamisala

1)

Tämä eritelmä koskee unionin rautatiejärjestelmän seuraavien osajärjestelmien tietoja:

a)

infrastruktuuria koskeva rakenteellinen osajärjestelmä;

b)

energiaa koskeva rakenteellinen osajärjestelmä;

c)

ohjausta, hallintaa ja merkinantoa koskevan rakenteellisen osajärjestelmän kiinteät laitteistot.

2)

Nämä osajärjestelmät sisältyvät direktiivin 2008/57/EY liitteessä II olevan 1 kohdan luetteloon osajärjestelmistä.

1.2   Maantieteellinen soveltamisala

Tämän eritelmän maantieteellinen soveltamisala on unionin rautatiejärjestelmä, sellaisena kuin se määritellään direktiivissä 2008/57/EY.

1.3   Vastuu

Jäsenvaltiot päättävät, mitkä yksiköt vastaavat infrastruktuurirekisterin perustamisesta ja ylläpitämisestä.

1.4   Määritelmät

Tässä eritelmässä tarkoitetaan

a)

’makrotasolla’ rataosuuksien ja toiminnallisten pisteiden muodostamaa yleistä rautatieverkostoa;

b)

’mikrotasolla’ yksityiskohtaista rautatieverkostoa, joka muodostuu rataosuuksien osalta raiteista sekä toiminnallisten pisteiden osalta raiteista ja sivuraiteista;

c)

’radalla’ yhden tai useamman osuuden sarjaa, joka voi muodostua useista raiteista;

d)

’rataosuudella’ peräkkäisten toiminnallisten pisteiden välistä radan osaa, joka voi muodostua useista raiteista;

e)

’toiminnallisella pisteellä’ mitä tahansa rautatiepalvelujen toimipaikkaa, josta rautatiepalvelut voivat alkaa, jonne ne voivat päättyä tai jossa ne voivat vaihtaa reittiä ja jossa tarjotaan matkustaja- tai tavaraliikenteen palveluja; ”toiminnallinen piste” voi olla mikä tahansa paikka, jossa osajärjestelmän perusparametrien ominaisuudet muuttuvat, tai mikä tahansa paikka jäsenvaltioiden tai infrastruktuurin hallintojen välisellä rajalla;

f)

’raiteella’ mitä tahansa raidetta, jota käytetään junaliikenteeseen; tavallisen radan ohitusraiteita ja kohtaamisraiteita tai raideyhteyksiä, joita tarvitaan vain junan käyttöön, ei julkaista;

g)

’sivuraiteella’ mitä tahansa raidetta, jota ei käytetä junaliikenteeseen.

2.   TARKOITUS

2.1   Yleistä

Infrastruktuurirekisteriä käytetään suunnittelutarkoituksiin suunniteltaessa uusia junia ja kehitettäessä reittejä ennen toiminnan aloittamista. Siten infrastruktuurirekisteri tukee jäljempänä kuvattuja prosesseja.

2.2   Liikkuvan kaluston osajärjestelmän suunnittelu

YTE:ien vaatimusten ja ilmoitettujen kansallisten teknisten sääntöjen noudattaminen on hyvin tärkeää uusien osajärjestelmien suunnittelun tai olemassa olevien osajärjestelmien uudelleensuunnittelun alusta asti ja koko valmistusprosessin ajan. Jotta infrastruktuurin ominaisuudet vastaisivat liikkuvan kaluston käyttötarkoitusta, pitäisi käyttää infrastruktuurirekisterin parametreja.

2.3   Kiinteiden laitteistojen teknisen yhteensopivuuden varmistaminen

1)

Ilmoitettu laitos tarkistaa asiaankuuluvassa YTE:ssä ja rekistereissä olevien tietojen pohjalta, ovatko osajärjestelmät sovellettavien YTE:ien mukaiset. Tämä käsittää myös siihen järjestelmään olevien liitäntöjen tarkastukset, johon osajärjestelmä sisältyy. Liitäntöjen tekninen yhteensopivuus voidaan tarkastaa infrastruktuurirekisteristä.

2)

Kansallisia sääntöjä sovellettaessa jäsenvaltion nimeämä elin tarkistaa osajärjestelmien vaatimustenmukaisuuden, ja tällöin liitäntöjen tekninen yhteensopivuus voidaan varmistaa infrastruktuurirekisteristä.

2.4   Unionin rautatieverkoston yhteentoimivuuden seuraaminen

Yhteentoimivuuden etenemistä koskeva avoimuus varmistetaan seuraamalla säännöllisesti unionin verkoston yhteentoimivuuden kehittymistä.

2.5   Junan ja reitin yhteensopivuuden varmistaminen

1)

Rautatieyrityksen on tarkistettava suunnitellun rautatiepalvelun yhteensopivuus reitin kanssa infrastruktuurirekisteristä, ennen kuin rautatieyritys hankkii infrastruktuurin hallinnolta junalleen pääsyn verkkoon. Rautatieyrityksen on oltava varma siitä, että sen juna kykenee toimimaan halutulla reitillä.

2)

Kalustoyksikköjä valitessaan rautatieyritys ottaa huomioon kaikki käyttöönottoluvan rajoitukset ja junalle sopivan reitin:

a)

junan kaikkien kalustoyksikköjen on oltava kaikkien niillä reiteillä sovellettavien määräysten mukaista, joilla junan on tarkoitus kulkea; ja

b)

kalustoyksikköjen yhdessä muodostaman junan on oltava kyseistä reittiä koskevien teknisten rajoitusten mukaisia.

3.   INFRASTRUKTUURIREKISTERIN OMINAISUUDET

3.1   Rautatieverkoston rakenne rekisterissä

1)

Infrastruktuurirekisteriä varten kunkin jäsenvaltion on jaettava rautatieverkostonsa rataosuuksiin ja toiminnallisiin pisteisiin. Rekisterin tätä tasoa kutsutaan makrotasoksi.

2)

Julkaistavat ”rataosuuden” tiedot, jotka liittyvät infrastruktuuria, energiaa sekä ohjausta, hallintaa ja merkinantoa koskeviin osajärjestelmiin, kuuluvat infrastruktuurin osaan ”raide”, jota kutsutaan mikrotasoksi.

3)

Julkaistavat ”toiminnallisen pisteen” tiedot, jotka liittyvät infrastruktuuria koskevaan osajärjestelmään, kuuluvat infrastruktuurin osiin ”raide” ja ”sivuraide”, joita kutsutaan mikrotasoksi.

3.2   Tietojen kirjaaminen infrastruktuurirekisteriin

1)

Tiedot ja niiden muoto on julkaistava taulukon 1 mukaisesti.

2)

Taulukon 1 mukaan ”pakolliset” tiedot on julkaistava kaikissa tapauksissa. Taulukon 1 mukaiset ”muut” tiedot ovat tilannekohtaisia ja julkaistaan jäsenvaltioiden vaatimusten mukaisesti.

   ”YTE”: rata, joka on tarkastettu vertaamalla YTE:ään,

   ”olemassa oleva” – ennen direktiivin 2008/57/EY voimaantuloa käyttöön otettu rata, jota ei ole vielä tarkastettu vertaamalla YTE:iin,

   ”TEN CR”, ”TEN HS”, ”Off TEN”: kyseisiin verkostotyyppeihin kuuluvat radat riippumatta siitä, onko ne tarkastettu vertaamalla YTE:iin,

   ”kaikki”: unionin kaikki radat.

3)

Tietojen käyttö verkkotyypissä määritetään taulukossa 1 käyttäen seuraavia lyhenteitä:

Taulukko 1

Infrastruktuurirekisterin tiedot

Numero

Otsikko

Muoto

Määritelmä

Pakollinen (M) / muu (O)

1

JÄSENVALTIO

1.1

RATAOSUUS

1.1.1

RAIDE

1.1.1.0.0

Yleiset tiedot

1.1.1.0.0.1

Infrastruktuurin hallinnon nimi

[merkkijono]

Infrastruktuurin hallinnolla tarkoitetaan elintä tai yritystä, joka on vastuussa erityisesti rautateiden infrastruktuurin rakentamisesta ja ylläpidosta (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/14/EY 2 artiklan h alakohta).

M

1.1.1.0.0.2

Kansallinen radan tunniste

[merkkijono]

Radan yksilöllinen tunniste tai radan yksilöllinen numero jäsenvaltiossa.

O

1.1.1.0.0.3

Raiteen tunniste

[merkkijono]

Raiteen yksilöllinen tunniste tai raiteen yksilöllinen numero rataosuudella.

M

1.1.1.0.0.4

Raiteen alkupää

[WGS84 + NNN.NN + merkkijono]

Maailman geodeettisen järjestelmän (WGS) standardin mukaiset maantieteelliset koordinaatit sekä kilometri- tai mailimäärä, joka liittyy radan tunnisteeseen raideosuuden alussa normaalissa kulkusuunnassa. Jos molemmat suunnat ovat mahdollisia, kumpi tahansa pää voi olla alkupää.

M

1.1.1.0.0.5

Toiminnallinen piste raiteen alkupäässä

[merkkijono]

Toiminnallisen pisteen nimi raideosuuden alkupäässä normaalissa kulkusuunnassa.

O

1.1.1.0.0.6

Raiteen loppupää

[WGS84 + NNN.NN + merkkijono]

Maailman geodeettisen järjestelmän (WGS) standardin mukaiset maantieteelliset koordinaatit sekä kilometri- tai mailimäärä, joka liittyy radan tunnisteeseen raideosuuden alussa normaalissa kulkusuunnassa. Jos molemmat suunnat ovat mahdollisia, kumpi tahansa pää voi olla loppupää.

M

1.1.1.0.0.7

Toiminnallinen piste raiteen loppupäässä

[merkkijono]

Toiminnallisen pisteen nimi raideosuuden loppupäässä normaalissa kulkusuunnassa.

O

1.1.1.1

Infrastruktuuriosajärjestelmä

1.1.1.1.1

Raiteen tarkastusilmoitukset

1.1.1.1.1.1

EY:n ilmoitus raiteen tarkastamisesta (INF)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EY:n ilmoitusten yksilöllinen numero asiakirjassa ”Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents” (ERA/INF/10-2009/INT) määritettyjen muotovaatimusten mukaisesti.

M – YTE

1.1.1.1.1.2

EI:n ilmoitus raiteen koekäytöstä (INF)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EI:n ilmoitusten yksilöllinen numero asiakirjassa ”Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents” (ERA/INF/10-2009/INT) määritettyjen muotovaatimusten mukaisesti.

O – olemassa oleva

1.1.1.1.2

Suorituskykyparametrit

1.1.1.1.2.1

Radan tyyppi

[RN]

yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

I/II/III/IV/V/VI/VII

Radan tärkeys (erittäin tärkeä tai muu) ja tapa, jolla saavutetaan yhteentoimivuutta (uutta tai parannettua) varten vaaditut parametrit, sellaisina kuin ne määritellään tavanomaisen rautatiejärjestelmän infrastruktuurin (CR INF) YTE:ssä. Tämä parametri koskee vain TEN-ratoja.

M – TEN HS

M – TEN CR

1.1.1.1.2.2

Liikenteen tyyppi

[A]

yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

P/F/M

Ilmaisee YTE-ratatyypin osalta kohdejärjestelmän pääasiallisen liikennetyypin ja vastaavat perusparametrit (matkustaja (P), tavara (F), sekalainen (M)), sellaisina kuin ne määritellään tavanomaisen rautatiejärjestelmän infrastruktuurin (CR INF) YTE:ssä. Tämä parametri koskee myös Off TEN -ratoja.

M

1.1.1.1.2.3

Kuormituskapasiteetti

[merkkijono]

Standardissa EN 15528:2008 (liite A) vahvistetun luokitusprosessin tulos, jota kutsutaan kyseisessä standardissa ”ratatyypiksi”. Se kuvaa sitä, miten infrastruktuuri kestää kalustoyksikköjen aiheuttamia, säännöllisessä käytössä olevaan rataan tai rataosuuteen kohdistuvia pystysuoria kuormituksia, ja muodostuu EN-ratatyypin ja YTE:n liitteen E tai liitteen C mukaisen sallitun nopeuden yhdistelmästä (ratatyyppi-nopeus, esimerkkejä: E5-100, D4xL-100).

M

1.1.1.1.2.4

Suurin sallittu nopeus

[NNN]

Infrastruktuuri-, energia- sekä ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmien ominaisuuksista riippuva suurin nimellinen käyttönopeus radalla ilmaistuna kilometreinä tunnissa, lukuun ottamatta Yhdistynyttä kuningaskuntaa, jossa se ilmaistaan maileina tunnissa.

M

1.1.1.1.2.5

Lämpötilan vaihteluväli

Yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

 

T1 (– 25–+ 40)

 

T2 (– 40–+ 35)

 

T3 (– 25–+ 45)

 

Tx (– 40–+ 50)

Lämpötilan vaihteluväli standardin EN 50125-1:1999 kohdan 4.3 mukaisesti, rajoittamaton pääsy radalle.

M

1.1.1.1.2.6

Enimmäiskorkeus

[NNNN]

Rataosuuden korkeimman kohdan korkeus meren pinnasta verrattuna NAP:hen (Normaal Amsterdams Peil). NAP on korkeusjärjestelmän vertauspinta, jota käytetään suurissa osissa Eurooppaa ja joka ilmaistaan metreinä.

M

1.1.1.1.2.7

Ankarien sääolojen esiintyminen

[Y/N]

Radan sääolot ovat ankarat tai normaalit. Lumeen, jäähän ja rakeisiin liittyvät olosuhteet (EN 50125-1:1999, kohta 4.6), sellaisina kuin ne määritellään tavanomaisen rautatiejärjestelmän vetureiden ja matkustajaliikenteen liikkuvan kaluston (CR LOC & PAS) YTE:n kohdassa 4.2.6.1.5.

M

1.1.1.1.3

Radan malli

1.1.1.1.3.1

Yhteentoimiva ulottuma

[AA]

yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

GA/GB/GC

Ulottumat GA, GB tai GC, sellaisina kuin ne määritellään standardin EN 15273-3:2009 liitteessä C.

M

1.1.1.1.3.2

Monikansalliset ulottumat

[merkkijono]

Monenvälinen ulottuma (standardin EN 15273-3:2009 liitteen D osat D.1–D.3) tai kansainvälinen ulottuma (standardin EN 15273-3:2009 liitteen C osa C.2.1), lukuun ottamatta ulottumia GA, GB ja GC.

M

1.1.1.1.3.3

Kansalliset ulottumat

[merkkijono]

Kansallinen ulottuma, sellaisena kuin se määritellään standardissa EN 15273:3-2009, tai muu paikallinen ulottuma.

O

1.1.1.1.3.4

Vakiomuotoinen yhdistetyn kuljetuksen profiilinumero vaihtolavoille

[A NN tai A NNN]

yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

 

C 22, C 32, C 45, C 70, C 80, muu

 

C 341, C 349, C 351,

 

C 364, C 400, C 410, muu

UIC:n säännöissä 596-6 määritelty koodi yhdistetylle kuljetukselle, jossa käytetään vaihtolavoja. Tekninen numero muodostuu vaunun yhteensopivuuskoodista (1 merkki) ja vakiomuotoisesta yhdistetyn kuljetuksen profiilinumerosta (2 merkkiä, leveys ≤ 2 550 mm, tai 3 merkkiä, leveys > 2 550 ≤ 2 600 mm).

O

1.1.1.1.3.5

Vakiomuotoinen yhdistetyn kuljetuksen profiilinumero puoliperävaunuille

[A NN tai A NNN]

yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

 

P 22, P 32, P 45, P 70, P 80, muu

 

P 339, P 341, P 349,

 

P 351, P 359, P 364,

 

P 400, P 410, muu

UIC:n säännöissä 596-6 määritelty koodi yhdistetylle kuljetukselle, jossa käytetään vaihtolavoja. Tekninen numero muodostuu vaunun yhteensopivuuskoodista (1 merkki) ja vakiomuotoisesta yhdistetyn kuljetuksen profiilinumerosta (2 merkkiä, leveys ≤ 2 550 mm, tai 3 merkkiä, leveys > 2 550 ≤ 2 600 mm).

O

1.1.1.1.3.6

Kaltevuusprofiili

[NN.N]

[NNN.NN + merkkijono]

Kaltevuudet (ilmaistuna millimetreinä metriä kohden) ja paikat, joissa kaltevuus muuttuu. Kilometri- tai mailimäärä, joka liittyy radan tunnisteeseen normaalissa kulkusuunnassa. Tiedot annetaan tietoketjuna: kaltevuus-sijainti-kaltevuus-sijainti-[…]-kaltevuus.

M

1.1.1.1.3.7

Vaakasuoran kaarteen pienin säde

[NNNNN]

Osuuden vaakasuoran kaarteen pienin säde.

M

1.1.1.1.4

Raiteen parametrit

1.1.1.1.4.1

Nimellinen raideleveys

[NNNN]

yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

1000, 1435, 1520, 1524, 1600, 1668

Yksi millimetreinä ilmoitettu arvo, joka ilmaisee raideleveyden. Jos kyseessä on monikiskoinen raide, tiedot on julkaistava erikseen kaikista raiteista, joita on tarkoitus käyttää erillisinä raiteina.

M

1.1.1.1.4.2

Kallistuksenvajaus

[NNN]

Suurin kallistuksenvajaus ilmoitetaan millimetreinä ja lasketaan vähentämällä radalla käytetystä kallistuksesta suurempi tasapainotilan kallistus, kuin mille rata on suunniteltu.

Jos sivuttaiskiihtyvyys on esimerkiksi 1,0 m/s2, voidaan julkaista arvo 153 mm.

M

1.1.1.1.4.3

Ekvivalenttisen kartiokkuuden käytönaikaiset rajat

[Y + linkki/N]

Ekvivalenttinen kartiokkuus on kartionmuotoisin pyörin varustetun pyöräkerran kartiokulman tangentti, jolla on sama kinemaattinen aallonpituus kuin tarkasteltavalla pyöräkerralla suoralla radalla ja laajoissa kaarteissa. Käytönaikaiset rajat ovat avoin kohta; linkki mahdollisiin kansallisiin sääntöihin.

M

1.1.1.1.4.4

Kiskon kallistus

[1:NN]

yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

1:20/1:30/1:40

Kulma, joka määrittelee radalle asennetun kiskon hamaran kallistuksen suhteessa kulkupintaan. Se on sama kuin kiskon symmetria-akselin (tai vastaavan symmetrisen kiskon, jonka hamaran profiili on sama) ja radan kulkupintaa vastaan kohtisuoran tason välinen kulma.

M

1.1.1.1.4.5

Sepeli

[Y/Y + linkki/N]

Suurten nopeuksien (HS) YTE:ään liittyvä aerodynaaminen ilmiö, jossa sepeliä lentää ilmaan tai kaaressa yli 190 km/h. Sepelin lentäminen on avoin kohta suurten nopeuksien infrastruktuurin (HS INF) YTE:ssä. Linkki kansallisiin sääntöihin on annettava, jos sellaisia on.

M – TEN HS

1.1.1.1.5

Vaihteet ja risteykset

1.1.1.1.5.1

Vaihteiden ja risteysten käytönaikaisten arvojen YTE:n mukaisuus

[Y/N + linkki]

Vaihteet ja risteykset pidetään YTE:ssä määritetyissä käytönaikaisissa rajoissa. Jos olemassa olevilla radoilla sovelletaan arvoja, jotka eivät ole yhtä tiukkoja kuin YTE:n arvot, valitaan ”ei” ja annetaan linkki yksityiskohtaisen eritelmän sisältävään asiakirjaan.

M – olemassa oleva

1.1.1.1.5.2

Pyörän vähimmäishalkaisija loivissa risteyksissä

[NNN]

Kiinteän loivan risteyksen pisin ohjaukseton osuus perustuu pyörän käytönaikaiseen vähimmäishalkaisijaan. Jos arvo on pienempi kuin YTE:ssä, se on määritettävä YTE:n vaatimuksia vastaamattomien ratojen osalta. Halkaisija ilmoitetaan millimetreinä.

O – olemassa oleva

1.1.1.1.6

Raiteen kuormitettavuus

1.1.1.1.6.1

Junan suurin hidastuvuus

[N.N]

Raiteen pitkittäisvastuksen raja olemassa olevilla radoilla, jotka eivät ole YTE:n vaatimusten mukaisia, ilmoitetaan junan suurimpana sallittuna hidastuvuutena ja ilmaistaan metreinä sekunnin neliötä kohden.

O – olemassa oleva

1.1.1.1.6.2

Pyörrevirtajarrujen käyttö

[merkkijono]

yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

sallittu / sallittu vain hätäjarrutuksessa / ei sallittu

Ilmaisee pyörrevirtajarrujen käytön rajoitukset.

M

1.1.1.1.6.3

Magneettijarrujen käyttö

[merkkijono]

yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

sallittu / sallittu vain hätäjarrutuksessa / ei sallittu

Ilmaisee magneettijarrujen käytön rajoitukset.

M

1.1.1.1.7

Terveys, turvallisuus ja ympäristö

1.1.1.1.7.1

Vaadittu liikkuvan kaluston paloturvallisuusluokka

[A]

yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

N/A/B

Määritetty todennäköisyys sille, että matkustajajuna, jossa on syttynyt tulipalo, jatkaa kulkuaan tietyn ajan, joka määritetään rautatietunneleiden turvallisuutta koskevassa (SRT) YTE:ssä ja tavanomaisen rautatiejärjestelmän vetureiden ja matkustajaliikenteen liikkuvan kaluston (CR LOC & PAS) YTE:ssä. Lyhyiden tunneleiden tai alle kilometrin pituisten korkealla kulkevien raideosuuksien osalta valitaan N (ei ole).

M – YTE

O – olemassa oleva

1.1.1.1.7.2

Vaadittu liikkuvan kaluston kansallinen paloturvallisuusluokka

[merkkijono]

Määritetty todennäköisyys sille, että matkustajajuna, jossa on syttynyt tulipalo, jatkaa kulkuaan tietyn ajan kansallisten sääntöjen mukaisesti, jos sellaisia on.

O – olemassa oleva

1.1.1.1.7.3

Laipan voitelun käyttö

[A]

yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

vaaditaan/sallittu/kielletty

Kalustoyksikössä olevan laipan voitelulaitteen käyttöä vaaditaan tai se on sallittu/kielletty.

M – TEN CR

M – Off TEN

1.1.1.1.7.4

Tasoristeykset

[Y/N]

Tasoristeykset rataosuudella.

M – TEN CR

M – Off TEN

1.1.1.1.7.5

Kiihdytys sallittu tasoristeyksessä

[N.N]

Kansallisissa säännöissä mahdollisesti asetettu raja lähellä tasoristeystä pysähtyvän junan kiihdytykselle ilmaistuna metreinä sekunnin neliötä kohden.

O – TEN CR

O – Off TEN

1.1.1.1.8

Tunneli

1.1.1.1.8.1

Infrastruktuurin hallinnon nimi

[merkkijono]

Infrastruktuurin hallinnolla tarkoitetaan elintä tai yritystä, joka on vastuussa erityisesti rautateiden infrastruktuurin rakentamisesta ja ylläpidosta (direktiivin 2001/14/EY 2 artiklan h alakohta).

M

1.1.1.1.8.2

Tunnelin tunniste

[merkkijono]

Tunnelin yksilöllinen tunniste tai yksilöllinen numero jäsenvaltiossa

O

1.1.1.1.8.3

Tunnelin alkupää

[WGS84 + NNN.NN + merkkijono]

Maailman geodeettisen järjestelmän (WGS) standardin mukaiset maantieteelliset koordinaatit sekä kilometri- tai mailimäärä, joka liittyy radan tunnisteeseen tunnelin alussa.

M

1.1.1.1.8.4

Tunnelin loppupää

[WGS84 + NNN.NN + merkkijono]

Maailman geodeettisen järjestelmän (WGS) standardin mukaiset maantieteelliset koordinaatit sekä kilometri- tai mailimäärä, joka liittyy radan tunnisteeseen tunnelin lopussa.

M

1.1.1.1.8.5

EY:n ilmoitus tunnelin tarkastamisesta (SRT)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EY:n ilmoitusten yksilöllinen numero asiakirjassa ”Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents” (ERA/INF/10-2009/INT) määritettyjen muotovaatimusten mukaisesti.

M – YTE

1.1.1.1.8.6

EI:n ilmoitus tunnelin koekäytöstä (INF)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EI:n ilmoitusten yksilöllinen numero asiakirjassa ”Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents” (ERA/INF/10-2009/INT) määritettyjen muotovaatimusten mukaisesti.

O – olemassa oleva

1.1.1.1.8.7

Tunnelin pituus

[NNNNN]

Tunnelin todellinen pituus (metreinä) suulta suulle kiskon yläpinnan tasolla. Vaaditaan vain, jos tunnelin pituus on vähintään 100 metriä.

M

1.1.1.1.8.8

Poikkileikkauksen pinta-ala

[NNN]

Tunnelin todellisen poikkileikkauksen pienin pinta-ala (neliömetreinä).

M

1.1.1.1.8.9

Hätäsuunnitelma

[Y/N]

Infrastruktuurin hallinnon johdolla ja tarvittaessa yhteistyössä rautatieyritysten, pelastuspalveluiden ja asiaankuuluvien viranomaisten kanssa laadittu, kutakin tunnelia koskeva suunnitelma. Suunnitelman on vastattava pelastautumis-, evakuointi- ja pelastamissäännöksiä (rautatietunneleiden turvallisuuden YTE, komission päätös 2008/163/EY).

M – YTE

O – olemassa oleva

1.1.1.2

Energiaosajärjestelmä

1.1.1.2.1

Raiteen tarkastusilmoitukset

1.1.1.2.1.1

EY:n ilmoitus raiteen tarkastamisesta (ENE)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EY:n ilmoitusten yksilöllinen numero asiakirjassa ”Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents” (ERA/INF/10-2009/INT) määritettyjen muotovaatimusten mukaisesti.

M – YTE

1.1.1.2.1.2

EI:n ilmoitus raiteen koekäytöstä (ENE)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EI:n ilmoitusten yksilöllinen numero asiakirjassa ”Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents” (ERA/INF/10-2009/INT) määritettyjen muotovaatimusten mukaisesti.

O – olemassa oleva

1.1.1.2.2

Ajojohdin

1.1.1.2.2.1

Energiansyöttöjärjestelmä (jännite ja taajuus)

[merkkijono]

yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

sähköistämätön/ AC 25 kV-50 Hz /AC 15 kV-16,7 Hz /DC 3 kV /DC 1,5 kV /DC (erityistapaus FR) /DC 750 V /muu (täsmennettävä nimellisjännitteen ja -taajuuden vaihteluvälit)

Nimellisjännite ja -taajuus, jos ne ovat standardin EN 50163:2004 mukaisia. Jos EN-standardin mukainen vaihteluväli ylittyy, jatkuvan jännitteen enimmäisarvo on julkaistava (enimmäisarvo annettava hakasulkeissa).

M

1.1.1.2.2.2

Suurin ajovirta

[NNNN]

Junan suurin sallittu ajovirta ampeereina (A).

M

1.1.1.2.2.3

Enimmäisvirta virroitinta kohden junan seistessä

[NNN]

Tasavirtajärjestelmien suurin sallittu virta junan seistessä ampeereina (A).

M

1.1.1.2.2.4

Regeneratiivisen jarrun lupa

[Y/N]

Regeneratiivisen jarrun käyttö on sallittu tai sitä ei ole sallittu.

M

1.1.1.2.2.5

Ajolangan nimellinen korkeus

[N.NN]

Tuetun ajolangan korkeuden nimellisarvo normaaliolosuhteissa metreinä.

M – YTE

1.1.1.2.2.6

Ajolangan enimmäiskorkeus

[N.NN]

Tuetun ajolangan korkeuden enimmäisarvo normaaliolosuhteissa metreinä.

M – TEN HS

M – TEN CR

M – Off TEN

1.1.1.2.2.7

Ajolangan vähimmäiskorkeus

[N.NN]

Tuetun ajolangan korkeuden vähimmäisarvo normaaliolosuhteissa metreinä.

M – TEN HS

M – TEN CR

M – Off TEN

1.1.1.2.3

Virroitin

1.1.1.2.3.1

Hyväksytyt virroittimen kelkat

[merkkijono]

monivalinta etukäteen määritetystä luettelosta:

1 950 mm (tyyppi 1) /1 950 mm (tyyppi 2) /1 950 mm (PL) / 1 800 mm (NO,SE) /1 600 mm (EP) / 1 600 mm (GB, CTRL) /1 600 mm (GB) / 1 450/muut (täsmennettävä)

Yksi tai useampi liikkuvan kaluston YTE:n tai standardin EN 50367:2006 mukainen virroittimen kelkka.

M

1.1.1.2.3.2

Ylös nostettujen virroittimien määrää ja niiden välistä etäisyyttä koskevat vaatimukset

[merkkijono]

Radalla sallittu ylös nostettujen virroittimien enimmäismäärä. Virroittimien kelkkojen vähimmäisetäisyys keskilinjasta keskilinjaan metreinä, kun vähintään kaksi virroitinta on nostettu ylös. Arvot määritetään osuuden ”suurinta sallittua nopeutta” varten.

M

1.1.1.2.3.3

Sallittu liukuhiilen materiaali

[merkkijono]

monivalinta etukäteen määritetystä luettelosta:

kupari / pelkkä hiili / hiili, jossa lisäaineita / kuparilla päällystetty hiili / muut

Yksi tai useampi liukuhiilen materiaalityyppi, jonka käyttö on sallittu radalla.

M

1.1.1.2.4

Ajojohtimen erotusjaksot

1.1.1.2.4.1

Vaiheen erotus

[Y + linkki/N]

Jos rataosuudella on vaiheen erotus, on annettava linkki yksityiskohtaiseen kuvaukseen.

M

1.1.1.2.4.2

Järjestelmän erotus

[Y + linkki/N]

Jos rataosuudella on järjestelmän erotus, on annettava linkki yksityiskohtaiseen kuvaukseen.

M

1.1.1.2.5

Liikkuvaa kalustoa koskevat vaatimukset

1.1.1.2.5.1

Vaatimus virransyötön rajoituksesta kalustoyksikössä

[Y/N]

Vaatimus kalustoyksikössä olevasta laitteesta, jolla voidaan asettaa suurin ajovirta.

M – TEN CR

M – Off TEN

1.1.1.2.5.2

Sallittu keskimääräinen kosketusvoima

[merkkijono]

tai

[NNN]

Radalla sallittu keskimääräinen kosketusvoima. Voima ilmoitetaan joko etukäteen määritettynä käyränä tai newtoneina ilmaistuna arvona.

M

1.1.1.2.5.3

Vaatimus automaattisesta alaslaskulaitteesta

[Y/N]

Vaatimus kalustoyksikössä olevasta automaattisesta alaslaskulaitteesta standardin EN 50206-1 mukaisesti.

M

1.1.1.3

Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä

1.1.1.3.1

Raiteen tarkastusilmoitukset

1.1.1.3.1.1

EY:n ilmoitus raiteen tarkastamisesta (CCS)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EY:n ilmoitusten yksilöllinen numero asiakirjassa ”Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents” (ERA/INF/10-2009/INT) määritettyjen muotovaatimusten mukaisesti.

M – YTE

1.1.1.3.1.2

EI:n ilmoitus raiteen tarkastamisesta (CCS)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EI:n ilmoitusten yksilöllinen numero asiakirjassa ”Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents” (ERA/INF/10-2009/INT) määritettyjen muotovaatimusten mukaisesti.

O – olemassa oleva

1.1.1.3.2

Luokka A – Junaturvajärjestelmä (ETCS)

1.1.1.3.2.1

ETCS-taso

[merkkijono]

yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

ei/1/2/3

Eri ERTMS-/ETCS-sovellustasot ovat keino ilmaista mahdollisia raiteen ja junan välisiä käyttösuhteita. Tasomääritelmät liittyvät pääasiassa käytettyihin radanvarren laitteisiin sekä tapaan, jolla radanvarren tieto saavuttaa kalustoyksiköissä olevat yksiköt ja jolla toimintoja prosessoidaan radanvarren ja kalustoyksiköiden laitteissa.

M

1.1.1.3.2.2

ETCS-perusversio (x.y)

[N.N.N]

yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

(2.2.2)/2.3.0/2.3.0.d/3.0.0

Radanvarteen asennettu ETCS-perustaso (hakasulkeissa ilmoitettu versio ei ole täysin yhteensopiva).

M

1.1.1.3.2.3

Radalle pääsemiseksi tarvittava ETCS-lisäajotieto

[Y/N]

Lisäajotieto on verkkoon pääsyn kriteeri.

O

1.1.1.3.2.4

Lisäajotiedolla varustettu ETCS-radanvarsilaitteisto

[merkkijono]

yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

 

ei mitään

 

silmukka

 

GSM-R

 

silmukka & GSM-R

Tieto radanvarteen asennetusta laitteistoista, joka kykenee välittämään lisäajotietoa silmukan kautta tai GSM-R:llä tason 1 laitteisiin.

O

1.1.1.3.2.5

Kansallinen ETCS-sovellus otettu käyttöön

Luku etukäteen määritetystä luettelosta

Paketti 44 on keino siirtää tietoa kansallisiin sovelluksiin junan ja raiteen välillä ja päinvastoin käyttäen ETCS:ään sisältyviä tiedonsiirtomahdollisuuksia. NID_XUSER-arvot, joita ERA ylläpitää ETCS-muuttujia koskevassa asiakirjassa, ovat saatavana ERA:n verkkosivulta.

Radanvarteen asennettu kansallinen sovellus.

O

1.1.1.3.2.6

Käyttörajoitukset tai -ehdot

[Y + linkki/N]

Ohjausta, hallintaa ja merkinantoa (CCS) koskevan YTE:n vaatimusten osittaisesta täyttämisestä johtuvat rajoitukset tai ehdot.

O

1.1.1.3.2.7

Valinnaiset ETCS-toiminnot

[merkkijono]

Näiden valinnaisten ETCS-toimintojen käyttö saattaa parantaa rataliikennettä. Ne on tarkoitettu vain tiedoksi, eivätkä ne ole verkkoon pääsyn kriteerejä.

O

1.1.1.3.3

Luokka A – Radio (GSM-R)

1.1.1.3.3.1

GSM-R-versio

[merkkijono]

monivalinta etukäteen määritetystä luettelosta:

 

ei/1/2/3

 

ei mitään, 6/14, 7/15

Radanvarteen asennetun GSM-R:n FRS- ja SRS-versionumero.

M

1.1.1.3.3.2

Aktiivisten GSM-R-mobiililaitteiden vähimmäismäärä kalustoyksikössä tiedonsiirtoa varten

[merkkijono]

monivalinta etukäteen määritetystä luettelosta:

ei/1/2/3

Junan sujuvaan liikennöintiin tarvittava tiedonsiirtoon tarkoitettujen mobiililaitteiden määrä. Ei turvallisuuden kannalta ratkaiseva eikä yhteentoimivuuden kannalta olennainen asia.

M

1.1.1.3.3.3

Valinnaiset GSM-R-toiminnot

[merkkijono]

monivalinta etukäteen määritetystä luettelosta:

rajanylitysopas/rajanylitysbaliisi/rajanylitysradio/…

Näiden valinnaisten GSM-R-toimintojen käyttö saattaa parantaa rataliikennettä. Ne on tarkoitettu vain tiedoksi, eivätkä ne ole verkkoon pääsyn kriteerejä.

O

1.1.1.3.4

Luokka A – Junanilmaisujärjestelmä

1.1.1.3.4.1

Luokan A junanilmaisujärjestelmä

[Y + linkki/N]

Avoin kohta, jossa linkki mahdollisiin kansallisiin sääntöihin.

O

1.1.1.3.5

Luokka B – Junaturvajärjestelmät

1.1.1.3.5.1

Asennetut luokan B ja/tai muut junaturva-, ohjaus- ja varoitusjärjestelmät (järjestelmä ja tarvittaessa versio)

[merkkijono]

monivalinta etukäteen määritetystä luettelosta:

LZB DE / LZB Espanja / LZB AT/TVM430 / PZB 90 / muut (täsmennettävä)

Radanvarteen asennetut luokan B ja/tai muut junaturva-, ohjaus- ja varoitusjärjestelmät normaalissa käytössä.

M

1.1.1.3.5.2

Tarve useammalle kuin yhdelle luokan B ja/tai muulle kalustoyksikköön vaaditulle junaturva-, ohjaus- ja varoitusjärjestelmälle

[merkkijono]

monivalinta etukäteen määritetystä luettelosta:

KVB / muut (täsmennettävä)

Useampi kuin yksi luokan B ja/tai muu kalustoyksikköön vaadittu ja samanaikaisesti aktiivinen junaturva-, ohjaus- ja varoitusjärjestelmä.

M

1.1.1.3.6

Luokka B – Radio

1.1.1.3.6.1

Asennetut luokan B tai muut radiojärjestelmät (järjestelmä ja tarvittaessa versio)

[merkkijono]

monivalinta etukäteen määritetystä luettelosta:

UIC Radio luvut 1–4 / BR 1845 / VR junaradio / muut (täsmennettävä)

Radanvarteen asennetut luokan B tai muut radiojärjestelmät normaalissa käytössä

M

1.1.1.3.7

Siirtyminen järjestelmästä toiseen

1.1.1.3.7.1

Eri turva-, ohjaus- ja varoitusjärjestelmien välisen vaihdon mahdollisuus

[Y + linkki/N]

Vaihto ETCS-järjestelmien ja luokan B järjestelmien sekä luokan B ja luokan B järjestelmien välillä ajon aikana. Laitteisto riippuu paikallisista olosuhteista.

O – olemassa oleva

1.1.1.3.7.2

Eri radiojärjestelmien välisen vaihdon mahdollisuus

[Y + linkki/N]

Vaihto GSM-R-järjestelmien ja luokan B järjestelmien sekä luokan B ja luokan B järjestelmien välillä ilman viestintäjärjestelmää ajon aikana. Laitteisto riippuu paikallisista olosuhteista.

O – olemassa oleva

1.1.1.3.8

Luokka B – Junanilmaisujärjestelmät

1.1.1.3.8.1

Junanilmaisujärjestelmien tyypit

[merkkijono]

monivalinta etukäteen määritetystä luettelosta:

raidevirtapiiri/ pyöräntunnistin/ silmukka

Asennettujen junanilmaisujärjestelmien tyypit. Auttaa määrittämään nopeasti, mitä junanilmaisuun liittyviä parametreja sovelletaan radan tietyllä osuudella (kaikkia parametreja ei sovelleta kaikentyyppisiin junanilmaisujärjestelmiin).

M

1.1.1.3.8.2

Kahden peräkkäisen akselin suurin sallittu etäisyys

[NNNNN]

Etäisyys ilmoitetaan millimetreinä.

Liittyy junanilmaisuosuuden vähimmäispituuteen. Tämä vaatimus liittyy merkinanto-osuuden vähimmäispituuteen, niin että kalustoyksikkö tai kokoonpano ei muodosta sen yli siltaa, jolloin junanilmaisujärjestelmä ilmoittaa ”tyhjää”.

M

1.1.1.3.8.3

Kahden peräkkäisen akselin pienin sallittu etäisyys

[NNNN]

Etäisyys ilmoitetaan millimetreinä.

Liittyy akselinlaskimeen tai pyörän sensoriin tai erityistapaukseen. Akselinlaskujärjestelmien on kyettävä erottamaan kahden peräkkäisen laskimen havainnot samasta akselista riittävän suurella erotuskyvyllä; muutoin tulokseksi tulee laskentavirhe.

M

1.1.1.3.8.4

Ensimmäisen ja viimeisen akselin pienin sallittu etäisyys

[NNNN]

Etäisyys ilmoitetaan millimetreinä.

Liittyy raidevirtapiireihin tai erityistapauksiin. Vierekkäisten raidevirtapiirien välisiin sähköliitäntöihin voi liittyä alue, jolla kalustoyksikön akselin havaitsemisesta ei ole takeita.

M

1.1.1.3.8.5

Kalustoyksikön kärjen suurin sallittu pituus

[NNNN]

Pituus ilmoitetaan millimetreinä.

Liittyy raidevirtapiireihin ja akselinlaskimiin. Junanilmaisujärjestelmän on kyettävä havaitsemaan ensimmäinen akseli, ennen kuin junan kärki saavuttaa edessä olevan vaarapisteen, ja viimeinen akseli, kunnes junan perä on lähtenyt vaarapisteestä. ”Kärjellä” tarkoitetaan kalustoyksikön tai junan kumpaakin päätä (etu- ja takapäätä).

M

1.1.1.3.8.6

Kehän pienin sallittu leveys

[NNN]

Leveys ilmoitetaan millimetreinä.

Liittyy akselinlaskimiin, polkimiin ja painokytkimiin. Ohittava pyörä vaikuttaa akselinlaskimen havaintoalueeseen. Kehän on oltava leveydeltään riittävän suuri, jotta se vaikuttaa alueeseen riittävästi asianmukaisen havainnon takaamiseksi.

M

1.1.1.3.8.7

Pyörän pienin sallittu halkaisija

[NNN]

Halkaisija ilmoitetaan millimetreinä.

Yhteensopivuus akselinlaskimien kanssa. Akselinlaskimen havaintoalueeseen kohdistuva vaikutusalue (pyörän laipan pinnassa) riippuu pyörän halkaisijasta.

M

1.1.1.3.8.8

Laipan pienin sallittu paksuus

[NN.N]

Paksuus ilmoitetaan millimetreinä.

Yhteensopivuus akselinlaskimien, poljinten ja painokytkinten kanssa. Ohittava pyörä vaikuttaa akselinlaskimen havaintoalueeseen. Laipan on oltava paksuudeltaan riittävän suuri, jotta se vaikuttaa alueeseen riittävästi asianmukaisen havainnon takaamiseksi.

M

1.1.1.3.8.9

Laipan pienin sallittu korkeus

[NN.N]

Korkeus ilmoitetaan millimetreinä.

Yhteensopivuus akselinlaskimien, poljinten ja painokytkinten kanssa. Ohittava pyörä vaikuttaa akselinlaskimen havaintoalueeseen. Laipan on oltava korkeudeltaan riittävän suuri, jotta se vaikuttaa alueeseen riittävästi asianmukaisen havainnon takaamiseksi.

M

1.1.1.3.8.10

Laipan suurin sallittu korkeus

[NN.N]

Korkeus ilmoitetaan millimetreinä.

Yhteensopivuus akselinlaskimien, poljinten ja painokytkinten kanssa. Ohittava pyörä vaikuttaa akselinlaskimen havaintoalueeseen. Laipan korkeusmitan vaihteluväli Sh(min)–Sh(max) on määritettävä.

M

1.1.1.3.8.11

Pienin sallittu akselipaino

[N.N]

Kuormitus ilmoitetaan tonneina.

Yhteensopivuus raidevirtapiirien, poljinten ja painokytkinten kanssa. Vähimmäisakselipaino aktivoi polkimet ja painokytkimet. Vähimmäisakselipaino vaikuttaa suotuisasti myös pyörän ja raiteen väliseen resistanssiin, joka on tärkeää raidevirtapiirien toiminnalle.

M

1.1.1.3.8.12

Pyörien ympärillä olevaa metallitonta tilaa koskevat säännöt

[Y + linkki/N]

Yhteensopivuus akselinlaskimien pyöräsensorien kanssa. Akselinlaskimien toimintaperiaate perustuu sähkömagneettisen kentän vääristymiseen. Vääristymän pitäisi tapahtua vain pyörän eikä liikkuvan kaluston ympäröivien osien kulkiessa ohi. Avoin kohta, jossa linkki mahdollisiin kansallisiin sääntöihin.

M

1.1.1.3.8.13

Kalustoyksikön metalliosien painoa koskevat säännöt

[Y + linkki/N]

Yhteensopivuus induktiosilmukoiden kanssa. Metalliosien paino vaikuttaa silmukkailmaisinjärjestelmiin. Avoin kohta, jossa linkki mahdollisiin kansallisiin sääntöihin.

M

1.1.1.3.8.14

Vaatimus pyörän materiaalin ferromagneettisista ominaisuuksista

[Y/N]

Yhteensopivuus akselinlaskimien pyöräsensorien kanssa. Tätä ominaisuutta tarvitaan akselinlaskimen sähkömagneettisen kentän vääristämiseen asianmukaisen havainnon takaamiseksi.

Ohjausta, hallintaa ja merkinantoa koskevan YTE:n vaatimus ei ole täsmällinen.

M

1.1.1.3.8.15

Vastakkaisten pyörien suurin sallittu impedanssi

[N.NN]

Impedanssi ilmoitetaan ohmeina.

Yhteensopivuus raidevirtapiirien kanssa. Raidevirtapiiri kykenee havaitsemaan liikkuvan kaluston vain, jos kiskojen välinen impedanssi ei ylitä tiettyä arvoa. Tämä arvo saadaan vastakkaisten pyörien impedanssin sekä pyörän ja kiskon pinnan välisen kontaktiresistanssin arvosta. Tässä esitetty liitäntävaatimus liittyy vain vastakkaisten pyörien kulkupintojen väliseen sähköresistanssiin.

M

1.1.1.3.8.16

Virroittimen ja pyörien välinen pienin sallittu impedanssi

[N.NN]

Impedanssi ilmoitetaan ohmeina.

Yhteensopivuus raidevirtapiirien kanssa. Raidevirtapiireihin perustuvissa ilmaisinjärjestelmissä virransyöttöjärjestelmän tuottamat yliaallot voivat aiheuttaa häiriötä ja ajojohdinjärjestelmän kautta voi syntyä ristikkäisvaikutus raiteesta toiseen. Kalustoyksikön riittävän suuri impedanssi estää tämän.

M

1.1.1.3.8.17

Suurin hiekoitusteho

[merkkijono]

yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

500 g / 800 g / muu (täsmennettävä)

Suurin teho 30 sekunnin ajan. Yhteensopivuus raidevirtapiirien kanssa. Liika hiekka aiheuttaa sen vaaran, ettei raidevirtapiireillä varustetuilla raiteilla havaita junia.

M

1.1.1.3.8.18

Vaatimus kuljettajan mahdollisuudesta ohittaa hiekoitus

[Y/N]

Yhteensopivuus raidevirtapiirien kanssa paikoissa, joissa hiekoituksen käyttö ei ole sallittu.

M

1.1.1.3.9

Sähkömagneettisiin häiriöihin liittyvät parametrit

1.1.1.3.9.1

Raiteiden paluuvirtaa koskevat säännöt

[Y + linkki/N]

Yhteensopivuus raidevirtapiirien ja akselilaskimien pyöräntunnistimien kanssa. Kiskojen ajovirran yliaallot voivat häiritä raidevirtapiirien toimintaa. Kiskojen tasavirta voi tyydyttää akselilaskimien tunnistimet ja estää niiden toiminnan. Avoin kohta, jossa linkki mahdollisiin kansallisiin sääntöihin.

M

1.1.1.3.9.2

Sähköisiä, magneettisia ja sähkömagneettisia kenttiä koskevat säännöt

[Y + linkki/N]

Yhteensopivuus pyöräntunnistimien kanssa. Liikkuvan kaluston synnyttämät sähkömagneettiset kentät voivat häiritä akselinlaskimien ja pyöräntunnistimien toimintaa. Avoin kohta, jossa linkki mahdollisiin kansallisiin sääntöihin.

M

1.1.1.3.10

Radanvarren järjestelmä häiriö- ja vajaatoimintatilanteen varalta

1.1.1.3.10.1

ETCS-taso häiriö- ja vajaatoimintatilanteen varalta

[merkkijono]

yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

ei/1/2/3

Järjestelmä häiriö- ja vajaatoimintatilanteen varalta. Jos normaalin toiminnan ETCS-tasossa tapahtuu häiriö, junan kulkua voidaan valvoa toisella ETCS-tasolla. Esimerkki: taso 1 tason 2 häiriö- ja vajaatoimintatilana.

M

1.1.1.3.10.2

Luokan B junaturva-, ohjaus- ja varoitusjärjestelmät häiriö- ja vajaatoimintatilanteen varalta

[merkkijono]

monivalinta etukäteen määritetystä luettelosta:

LZB DE / LZB Espanja / LZB AT / TVM430 / PZB 90 / muut (täsmennettävä)

Järjestelmä häiriö- ja vajaatoimintatilanteen varalta. Jos normaalin toiminnan ETCS-tasossa tapahtuu häiriö, junan kulkua voidaan valvoa toisella tavalla. Esimerkki: junan käyttö turvataan luokan B järjestelmällä ja/tai radanvarren merkeillä.

M

1.1.1.3.11

Jarruihin liittyvät parametrit

1.1.1.3.11.1

Vaadittu vähimmäisjarrutusteho

[Y + linkki/N]

Jarrutuskäyrien laskemiseksi nopeuden valvontaa varten.

Jarrutustehoa koskeva vaatimus voi riippua seuraavista asioista:

kahden peräkkäisen merkin välinen etäisyys (raideosuuden pituus)

junan nopeus

junan massa

kaltevuus.

O

1.1.1.3.12

Muut ohjaukseen, hallintaan ja merkinantoon liittyvät parametrit

1.1.1.3.12.1

Kallistuksen tuki

[Y + linkki/N]

Kallistuksen tukitoiminto auttaa ajamaan nopeammin mutkissa ja lyhentää matka-aikaa ETCS:llä varustetulla radalla (ETCS:llä varustettuihin juniin sovelletaan erityistä junaluokkaa ”kallistuva juna”); ilman tämän toiminnon tukea ETCS:llä varustetut kallistuvat junat kulkevat kuin normaalit junat tiukemmin nopeusrajoituksin mutkissa.

O

1.2

TOIMINNALLINEN PISTE

1.2.0.0.0

Yleiset tiedot

1.2.0.0.0.1

Toiminnallisen pisteen nimi

[merkkijono]

Nimi liittyy tavallisesti kaupunkiin tai kylään tai liikenteenvalvontatarkoitukseen.

O

1.2.0.0.0.2

Toiminnallisen pisteen tunnistekoodi

[AANNNNNNNNNNNNNN]

Koodi, jonka SEDP kehitti tavaraliikenteen telemaattisia sovelluksia (TAF) koskevaa YTE:ää varten, sellaisena kuin se ilmoitetaan asiakirjassa CEN CWA15541: toukokuu 2006. Se muodostuu maakoodin kahdesta kirjaimesta ja sijaintikoodin 14 numerosta.

M

1.2.0.0.0.3

Kansallisen toiminnallisen pisteen tunnistekoodi

[merkkijono]

Toiminnallisen pisteen yksilöllinen tunniste tai toiminnallisen pisteen yksilöllinen numero jäsenvaltiossa.

O

1.2.0.0.0.4

Toiminnallisen pisteen tyyppi

[merkkijono]

monivalinta etukäteen määritetystä luettelosta:

asema/pysähdysasema/rahtiterminaali/liittymä/ratapiha/muu (täsmennettävä)

Pääasiallisen toiminnallisen tehtävän (pääasiallisten toiminnallisten tehtävien) mukainen paikan tyyppi.

M

1.2.0.0.0.5

Toiminnallisen pisteen sijainti

[WGS84 + NNN.NN + merkkijono]

Maailman geodeettisen järjestelmän (WGS) standardin mukaiset maantieteelliset koordinaatit sekä kilometri- tai mailimäärä, joka liittyy toiminnallisen pisteen sijainnin määrittävään radan tunnisteeseen. Tämä on normaalisti toiminnallisen pisteen keskellä.

M

1.2.1

RAIDE

1.2.1.0.0

Yleiset tiedot

1.2.1.0.0.1

Infrastruktuurin hallinnon nimi

[merkkijono]

Infrastruktuurin hallinnolla tarkoitetaan elintä tai yritystä, joka on vastuussa erityisesti rautateiden infrastruktuurin rakentamisesta ja ylläpidosta (direktiivin 2001/14/EY 2 artiklan h alakohta).

M

1.2.1.0.0.2

Raiteen tunniste

[merkkijono]

Raiteen yksilöllinen tunniste tai raiteen yksilöllinen numero toiminnallisessa pisteessä.

M

1.2.1.0.1

Raiteen tarkastusilmoitukset

1.2.1.0.1.1

EY:n ilmoitus raiteen tarkastamisesta (INF)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EY:n ilmoitusten yksilöllinen numero asiakirjassa ”Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents” (ERA/INF/10-2009/INT) määritettyjen muotovaatimusten mukaisesti.

M – YTE

1.2.1.0.1.2

EI:n ilmoitus raiteen koekäytöstä (INF)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EI:n ilmoitusten yksilöllinen numero asiakirjassa ”Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents” (ERA/INF/10-2009/INT) määritettyjen muotovaatimusten mukaisesti.

O – olemassa oleva

1.2.1.0.2

Suorituskykyparametrit

1.2.1.0.2.1

Radan tyyppi

[RN]

yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

I/II/III/IV/V/VI/VII

Radan tärkeys (erittäin tärkeä tai muu) ja tapa, jolla saavutetaan yhteentoimivuutta (uutta tai parannettua) varten vaaditut parametrit, sellaisina kuin ne määritellään tavanomaisen rautatiejärjestelmän infrastruktuurin (CR INF) YTE:ssä. Tämä parametri koskee vain TEN-ratojen toiminnallisia pisteitä.

M – TEN HS

M – TEN CR

1.2.1.0.2.2

Liikenteen tyyppi

[A]

yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

P/F/M

Ilmaisee YTE-ratatyypin osalta kohdejärjestelmän pääasiallisen liikennetyypin ja vastaavat perusparametrit (matkustaja (P), tavara (F), sekalainen (M)), sellaisina kuin ne määritellään CR INF YTE:ssä. Tämä parametri koskee myös Off TEN -ratojen toiminnallisia pisteitä.

M

1.2.1.0.3

Radan malli

1.2.1.0.3.1

Yhteentoimiva ulottuma

[AA]

yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

GA/GB/GC

Ulottumat GA, GB tai GC, sellaisina kuin ne määritellään standardin EN 15273-3:2009 liitteessä C.

M

1.2.1.0.3.2

Monikansalliset ulottumat

[merkkijono]

Monenvälinen ulottuma (standardin EN 15273-3:2009 liitteen D osat D.1–D.3) tai kansainvälinen ulottuma (standardin EN 15273-3:2009 liitteen C osa C.2.1), lukuun ottamatta ulottumia GA, GB ja GC.

M

1.2.1.0.3.3

Kansalliset ulottumat

[merkkijono]

Kansallinen ulottuma, sellaisina kuin se määritellään standardissa EN 15273:3-2009, tai muu paikallinen ulottuma.

O

1.2.1.0.4

Raiteen parametrit

1.2.1.0.4.1

Nimellinen raideleveys

[NNNN]

yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

1000, 1435, 1520, 1524, 1600, 1668

Yksi millimetreinä ilmoitettu arvo, joka ilmaisee raideleveyden. Jos kyseessä on monikiskoinen raide, tiedot on julkaistava erikseen kustakin raiteista, joita on tarkoitus käyttää erillisinä raiteina.

M

1.2.1.0.5

Tunneli

1.2.1.0.5.1

Infrastruktuurin hallinnon nimi

[merkkijono]

Infrastruktuurin hallinnolla tarkoitetaan elintä tai yritystä, joka on vastuussa erityisesti rautateiden infrastruktuurin rakentamisesta ja ylläpidosta (direktiivin 2001/14/EY 2 artiklan h alakohta).

M

1.2.1.0.5.2

Tunnelin tunniste

[merkkijono]

Tunnelin yksilöllinen tunniste tai tunnelin yksilöllinen numero jäsenvaltiossa.

O

1.2.1.0.5.3

EY:n ilmoitus tunnelin tarkastamisesta (SRT)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EY:n ilmoitusten yksilöllinen numero asiakirjassa ”Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents” (ERA/INF/10-2009/INT) määritettyjen muotovaatimusten mukaisesti.

M – YTE

1.2.1.0.5.4

EI:n ilmoitus tunnelin koekäytöstä (INF)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EI:n ilmoitusten yksilöllinen numero asiakirjassa ”Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents” (ERA/INF/10-2009/INT) määritettyjen muotovaatimusten mukaisesti.

O – olemassa oleva

1.2.1.0.5.5

Tunnelin pituus

[NNNNN]

Tunnelin todellinen pituus (metreinä) suulta suulle kiskon yläpinnan tasolla. Vaaditaan vain, jos tunnelin pituus on vähintään 100 metriä.

O

1.2.1.0.5.6

Hätäsuunnitelma

[Y/N]

Infrastruktuurin hallinnon johdolla ja tarvittaessa yhteistyössä rautatieyritysten, pelastuspalveluiden ja asiaankuuluvien viranomaisten kanssa laadittu, kutakin tunnelia koskeva suunnitelma. Suunnitelman on vastattava pelastautumis-, evakuointi- ja pelastamissäännöksiä (rautatietunneleiden turvallisuuden YTE, päätös 2008/163/EY).

M – YTE

O – olemassa oleva

1.2.1.0.6

Laituri

1.2.1.0.6.1

Infrastruktuurin hallinnon nimi

[merkkijono]

Infrastruktuurin hallinnolla tarkoitetaan elintä tai yritystä, joka on vastuussa erityisesti rautateiden infrastruktuurin rakentamisesta ja ylläpidosta (direktiivin 2001/14/EY 2 artiklan h alakohta).

M

1.2.1.0.6.2

Laiturin tunniste

[merkkijono]

Laiturin yksilöllinen tunniste tai laiturin yksilöllinen numero toiminnallisessa pisteessä.

M

1.2.1.0.6.3

Laiturin luokitus

[merkkijono]

yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

HS TEN / CR TEN / Off TEN

Laituria käytetään osana HS TEN-, CR TEN- tai Off TEN -rataa.

M

1.2.1.0.6.4

Soveltuvuus liikuntarajoitteisille

[Y/N]

Tieto siitä, vastaako laituri liikuntarajoitteisten henkilöiden tarpeita koskevan YTE:n vaatimuksia.

M

1.2.1.0.6.5

EY:n ilmoitus laiturin tarkastamisesta (INF)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EY:n ilmoitusten yksilöllinen numero asiakirjassa ”Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents” (ERA/INF/10-2009/INT) määritettyjen muotovaatimusten mukaisesti.

M – YTE

1.2.1.0.6.6

EI:n ilmoitus laiturin koekäytöstä (INF)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EI:n ilmoitusten yksilöllinen numero asiakirjassa ”Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents” (ERA/INF/10-2009/INT) määritettyjen muotovaatimusten mukaisesti.

O – olemassa oleva

1.2.1.0.6.7

Laiturin hyötypituus

[NNNN]

Sen laiturin osan suurin yhtenäinen pituus, jonka vieressä junan on tarkoitus olla pysähdyksissä normaaleissa oloissa, jotta matkustajat voivat nousta junaan ja poistua junasta. Junan pysähtymisen vaatima toleranssi on otettava huomioon (tavanomaisen rautatiejärjestelmän infrastruktuurin YTE).

M

1.2.1.0.6.8

Laiturin korkeus

[NNNN]

yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

550 / 760 /muut (täsmennettävä)

Laiturin yläpinnan ja viereisen raiteen kulkupinnan välimatka. Se on millimetreissä ilmaistu nimellisarvo.

M

1.2.1.0.6.9

Kiinteät välineet junien laiturista lähtöä varten

[merkkijono]

Kiinteät välineet, kuten merkinantolaitteisiin kuuluvat peilit ja valvontakamerat, jotta laiturihenkilökunta voi ilmaista junan miehistölle, milloin ovet voi sulkea ja milloin voi lähteä liikkeelle.

O

1.2.1.0.6.10

Pääsyä helpottavat välineet laiturilla

[Y/N]

Tieto siitä, onko laiturilla junaan nousua helpottavia välineitä.

M

1.2.2

SIVURAIDE

1.2.2.0.0

Yleiset tiedot

1.2.2.0.0.1

Infrastruktuurin hallinnon nimi

[merkkijono]

Infrastruktuurin hallinnolla tarkoitetaan elintä tai yritystä, joka on vastuussa erityisesti rautateiden infrastruktuurin rakentamisesta ja ylläpidosta (direktiivin 2001/14/EY 2 artiklan h alakohta).

M

1.2.2.0.0.2

Sivuraiteen tunniste

[merkkijono]

Sivuraiteen yksilöllinen tunniste tai sivuraiteen yksilöllinen numero toiminnallisessa pisteessä.

M

1.2.2.0.0.3

Sivuraiteen luokitus

[merkkijono]

yhden vaihtoehdon valinta etukäteen määritetystä luettelosta:

HS TEN / CR TEN / Off TEN

Sivuraidetta käytetään osana HS TEN-, CR TEN- tai Off TEN -rataa.

M

1.2.2.0.1

Sivuraiteen tarkastusilmoitus

1.2.2.0.1.1

EY:n ilmoitus sivuraiteen tarkastamisesta (INF)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EY:n ilmoitusten yksilöllinen numero asiakirjassa ”Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents” (ERA/INF/10-2009/INT) määritettyjen muotovaatimusten mukaisesti.

M – YTE

1.2.2.0.1.2

EI:n ilmoitus sivuraiteen koekäytöstä (INF)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EI:n ilmoitusten yksilöllinen numero asiakirjassa ”Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents” (ERA/INF/10-2009/INT) määritettyjen muotovaatimusten mukaisesti.

O – olemassa oleva

1.2.2.0.2

Suorituskykyparametri

1.2.2.0.2.1

Sivuraiteen hyötypituus

[NNNN]

Sellaisen sivuraiteen/seisontaraiteen kokonaispituus, jolle junat on turvallista pysäköidä, metreinä.

M

1.2.2.0.3

Radan malli

1.2.2.0.3.1

Seisontaraiteen enimmäiskaltevuus

[N.N]

YTE:n rajan 2,5 ylittävän kaltevuuden arvo ilmoitettuna millimetreinä metriä kohden.

O – olemassa oleva

1.2.2.0.3.2

Vaakasuoran kaarteen pienin säde

[NNN]

Säteen arvo (metreinä), jos se jää alle tavanomaisen rautatiejärjestelmän infrastruktuurin YTE:ssä annetun vähimmäisrajan YTE:n vaatimuksia vastaamattomilla radoilla.

O – olemassa oleva

1.2.2.0.3.3

Pystysuoran kaarteen pienin säde

[NNN]

Säteen arvo (metreinä), jos se jää alle tavanomaisen rautatiejärjestelmän infrastruktuurin YTE:ssä annetun vähimmäisrajan YTE:n vaatimuksia vastaamattomilla radoilla.

O – olemassa oleva

1.2.2.0.4

Junan huoltoon käytettävät kiinteät laitteet

1.2.2.0.4.1

Käymälän tyhjennysjärjestelmä

[Y + linkki/N]

Käymälän tyhjennysjärjestelmän tyyppi (junan huoltoon käytettävä kiinteä laite) sellaisena kuin se määritellään infrastruktuurin YTE:ssä. Jos vastaus on ”kyllä”, linkki ulkoiseen asiakirjaan.

M

1.2.2.0.4.2

Ulkopuoliseen puhdistamiseen tarkoitetut laitteistot

[Y + linkki/N]

Ulkopuoliseen puhdistamiseen tarkoitetun laitteiston tyyppi (junan huoltoon käytettävä kiinteä laite) sellaisena kuin se määritellään infrastruktuurin YTE:ssä. Jos vastaus on ”kyllä”, linkki ulkoiseen asiakirjaan.

M

1.2.2.0.4.3

Vedentäyttölaite

[Y + linkki/N]

Vedentäyttölaitteen tyyppi (junan huoltoon käytettävä kiinteä laite) sellaisena kuin se määritellään infrastruktuurin YTE:ssä. Jos vastaus on ”kyllä”, linkki ulkoiseen asiakirjaan.

M

1.2.2.0.4.4

Polttoaineen lisäämismahdollisuus

[Y + linkki/N]

Polttoaineen lisäämiseen käytettävän laitteen tyyppi (junan huoltoon käytettävä kiinteä laite) sellaisena kuin se määritellään infrastruktuurin YTE:ssä. Jos vastaus on ”kyllä”, linkki ulkoiseen asiakirjaan.

M

1.2.2.0.4.5

Hiekantäyttömahdollisuus

[Y + linkki/N]

Hiekantäyttölaitteen tyyppi (junan huoltoon käytettävä kiinteä laite). Jos vastaus on ”kyllä”, linkki ulkoiseen asiakirjaan.

M

1.2.2.0.4.6

Varavirran saatavuus

[Y + linkki/N]

Varavirran syöttölaitteen tyyppi (junan huoltoon käytettävä kiinteä laite) sellaisena kuin se määritellään infrastruktuurin YTE:ssä. Jos vastaus on ”kyllä”, linkki ulkoiseen asiakirjaan.

M

1.2.2.0.5

Tunneli

1.2.2.0.5.1

Infrastruktuurin hallinnon nimi

[merkkijono]

Infrastruktuurin hallinnolla tarkoitetaan elintä tai yritystä, joka on vastuussa erityisesti rautateiden infrastruktuurin rakentamisesta ja ylläpidosta (direktiivin 2001/14/EY 2 artiklan h alakohta).

M

1.2.2.0.5.2

Tunnelin tunniste

[merkkijono]

Tunnelin yksilöllinen tunniste tai tunnelin yksilöllinen numero jäsenvaltiossa.

O

1.2.2.0.5.3

EY:n ilmoitus tunnelin tarkastamisesta (SRT)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EY:n ilmoitusten yksilöllinen numero asiakirjassa ”Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents” (ERA/INF/10-2009/INT) määritettyjen muotovaatimusten mukaisesti.

M – YTE

1.2.2.0.5.4

EI:n ilmoitus tunnelin koekäytöstä (INF)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EI:n ilmoitusten yksilöllinen numero asiakirjassa ”Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents” (ERA/INF/10-2009/INT) määritettyjen muotovaatimusten mukaisesti.

O – olemassa oleva

1.2.2.0.5.5

Tunnelin pituus

[NNNNN]

Tunnelin todellinen pituus (metreinä) suulta suulle kiskon yläpinnan tasolla. Vaaditaan vain, jos tunnelin pituus on vähintään 100 metriä.

O

1.2.2.0.5.6

Hätäsuunnitelma

[Y/N]

Infrastruktuurin hallinnon johdolla ja tarvittaessa yhteistyössä rautatieyritysten, pelastuspalveluiden ja asiaankuuluvien viranomaisten kanssa laadittu, kutakin tunnelia koskeva suunnitelma. Suunnitelman on vastattava pelastautumis-, evakuointi- ja pelastamissäännöksiä (rautatietunneleiden turvallisuuden YTE, päätös 2008/163/EY).

M – YTE

O – olemassa oleva

4.   KÄYTTÖOHJEET

4.1   Menettelyt

Tietopyyntöjen täyttämiseksi rekisterin on tuettava taulukossa 2 esitettyjä menettelyjä.

Taulukko 2

Luettelo menettelyistä

Hae tiedot ja varmista junan ja reitin yhteensopivuus.

Hae tiettyä reittiä koskevat tekniset ominaisuudet ja tarkista kiinteiden laitteiden ja liikkuvan kaluston tekninen yhteensopivuus hyväksyttyjen kalustoyksikkötyyppien eurooppalaisen rekisterin liitännän mukaan.

Hae tiedot ja varmista kiinteiden laitteistojen tekninen yhteensopivuus.

Hae tiettyä reittiosuutta koskevat tekniset ominaisuudet ja tarkasta liitännät järjestelmään, johon se sisältyy rajoilla.

Hae tiedot liikkuvan kaluston osajärjestelmän suunnittelua varten.

Hae verkon tiettyä osaa koskevat tekniset ominaisuudet vaatimusten noudattamiseksi suunniteltaessa ja hyväksyttäessä kalustoyksikköjä käyttöönottoa varten tyyppitasolla.

Hae tiedot ja seuraa EU:n rautatieverkoston yhteentoimivuutta.

Hae verkkojen tiettyjen osien tekniset ominaisuudet ja seuraa säännöllisesti EU:n verkon yhteentoimivuuden kehittymistä keskeisten suoritusindikaattorien osalta.

4.2   Tarkistuskierros

Jäsenvaltiot tekevät päivityksiä rekisterissä oleviin tietoihin säännöllisesti ja vähintään kolmen kuukauden välein. Yhden päivityksen pitäisi osua samaan ajankohtaan verkkoselostuksen vuotuisen julkaisun kanssa.


Top