Help Print this page 

Document 32011D0155

Title and reference
2011/155/EU: Komission päätös, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2011 , rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/57/EY 27 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun vertailuasiakirjan julkistamisesta ja hallinnoinnista (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 1536) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
  • In force
OJ L 63, 10.3.2011, p. 22–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 004 P. 246 - 249

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/155(1)/oj
Multilingual display
Text

10.3.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 63/22


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 9 päivänä maaliskuuta 2011,

rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/57/EY 27 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun vertailuasiakirjan julkistamisesta ja hallinnoinnista

(tiedoksiannettu numerolla K(2011) 1536)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2011/155/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta yhteisössä 17 päivänä kesäkuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/57/EY (1) ja erityisesti sen 27 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan rautatieviraston vertailuasiakirjasta direktiivin 2008/57/EY 27 artiklan 3 kohdassa täsmennetyn mukaisesti 15 päivänä huhtikuuta 2010 antaman suosituksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/57/EY 27 artiklan 4 kohdassa tarkoitetusta vertailuasiakirjasta 30 päivänä marraskuuta 2009 tehdyn päätöksen 2009/965/EY (2) liitteessä vahvistetaan luettelo parametreista, joita käytetään kansallisten sääntöjen luokitteluun direktiivin 2008/57/EY 27 artiklassa tarkoitetussa vertailuasiakirjassa.

(2)

On tärkeää, että vertailuasiakirjaan otettavat kansalliset säännöt määritellään selvästi, jotta voidaan määrittää, missä määrin säännöt voidaan katsoa toisiaan vastaaviksi, jolloin direktiivin 2008/57/EY liitteessä VII olevan 2 jakson ryhmään A kuuluvien sääntöjen määrä on mahdollisimman suuri.

(3)

Kansallisten sääntöjen päivityksestä vastaavat jäsenvaltiot. Kansallisten sääntöjen päivitykset voivat vaikuttaa sääntöjen luokitukseen toisen jäsenvaltion sääntöihin nähden jonkin direktiivin 2008/57/EY liitteessä VII olevassa 1 jaksossa vahvistetun parametrin suhteen.

(4)

Tietokanta, jossa on kansallisten sääntöjen ristiinviittaukset ja niiden vastaavuuksien luokittelu, on tarpeen pitää ajan tasalla.

(5)

Euroopan rautatieviraston, jäljempänä ’virasto’, olisi kunkin jäsenvaltion osalta vastattava sellaisen kalustoyksikköjen käyttöönottolupia koskevien kansallisten sääntöjen luettelon kokoamisesta, julkaisemisesta ja ylläpidosta, jossa on viittaukset kutakin parametria koskevaan kansalliseen sääntöön ja tätä parametria koskevien muiden jäsenvaltioiden sääntöjen luokitukseen. Näiden luettelojen olisi oltava osa vertailuasiakirjaa.

(6)

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että vertailuasiakirjassa luetellut säännöt ovat johdonmukaisia direktiivin 2008/57/EY 17 artiklan mukaisesti ilmoitettujen sääntöjen kanssa. Tätä varten jäsenvaltioilla olisi oltava riittävästi aikaa päivittää vertailuasiakirja tai ilmoittaa/muuttaa/perua sääntöjä 17 artiklan menettelyn mukaisesti. Siihen saakka kunnes molemmat sääntökokoelmat on sovitettu yhteen ja kansallisia sääntöjä varten on käytössä keskitetty tiedonsyöttöpiste, kansalliset turvallisuusviranomaiset voivat käyttää vertailuasiakirjassa lueteltuja sääntöjä kuljetusyksikköjen käyttöönottolupien myöntämiseen, jos näiden kahden sääntökokoelman välillä on eroavaisuuksia.

(7)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY (3) 8 artiklan mukaisesti julkaistavat kansalliset turvallisuussäännöt eivät ole vertailuasiakirjan kannalta merkityksellisiä. Kyseistä direktiiviä on itse asiassa muutettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2008/110/EY (4) siten, että direktiivin 2004/49/EY liitteestä II on poistettu kansalliset turvallisuussäännöt, jotka liittyvät kuljetusyksiköiden käyttöönottolupien myöntämiselle ja kunnossapidolle asetettuihin vaatimuksiin.

(8)

Kansallisten turvallisuusviranomaisten olisi kansallisia vertailuasiakirjoja kootessaan määriteltävä painopistealueet direktiivin 2008/57/EY tavoitteiden mukaisesti ottaen huomioon voimavarat, jotka ovat turvallisuusviranomaisten käytössä asianomaisissa työryhmissä käytyjen keskustelujen jälkeen.

(9)

Direktiivin 2008/57/EY 27 artiklan 4 kohdan mukaisesti komissiolla olisi koska tahansa oltava mahdollisuus hyväksyä virastolle osoitettu toimenpide, jolla vertailuasiakirjaa muutetaan.

(10)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 2008/57/EY 29 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Tämän päätöksen liitteessä täsmennetään direktiivin 2008/57/EY 27 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun vertailuasiakirjan sisältö.

2.   Virasto julkistaa vertailuasiakirjan ja ylläpitää sitä. Vertailuasiakirja on asetettava vapaasti saataville viraston verkkosivulle. Virasto julkistaa vertailuasiakirjan ensimmäisen version neljän kuukauden kuluessa tämän päätöksen voimaantulosta.

3.   Virasto raportoi komissiolle ja direktiivin 2008/57/EY 29 artiklassa tarkoitetulle komitealle vähintään kerran vuodessa vertailuasiakirjan julkistamisesta ja ylläpidosta.

4.   Komissio voi koska tahansa direktiivin 2008/57/EY 27 artiklan 4 kohdassa vahvistettua menettelyä noudattaen hyväksyä viraston tai jäsenvaltion aloitteesta taikka omasta aloitteestaan minkä tahansa päätöksen, jolla viraston julkaisemaa vertailuasiakirjaa muutetaan.

2 artikla

Vertailuasiakirjassa tarkoitetaan

a)

”säännöllä” jäsenvaltiossa sovellettavaa vaatimusta, jota kalustoyksikköjen käyttöönottoluvan hakijan on noudatettava, kun vaatimus koskee

päätöksen 2009/965/EY liitteessä vahvistetun luettelon parametria, ja/tai

tunnistamiseen ja testaamiseen liittyviä edellytyksiä, ja/tai

menettelyä kalustoyksikköjen käyttöönottoluvan saamiseksi.

b)

”luokittelulla” yhden jäsenvaltion toisen jäsenvaltion sellaiselle kansalliselle säännölle antamaa asemaa, joka koskee jonkin direktiivin 2008/57/EY liitteessä VII olevassa 2 jaksossa määritellyn kolmen ryhmän (A, B tai C) mukaista tiettyä parametria.

3 artikla

1.   Kunkin jäsenvaltion kansallisessa vertailuasiakirjassa on oltava kunkin päätöksen 2009/956/EY liitteessä olevassa luettelossa olevan parametrin osalta

a)

viittaus kyseisessä jäsenvaltiossa sovellettaviin kansallisiin sääntöihin, jotka koskevat kalustoyksikköjen käyttöönottolupaa, tai lausunto siitä, ettei kyseisen parametrin osalta ole esitetty vaatimuksia;

b)

muissa jäsenvaltioissa sovellettavien sääntöjen direktiivin 2008/57/EY liitteessä VII olevan 2 jakson mukainen luokittelu.

2.   Virasto järjestää tarvittaessa tapaamisia, joilla helpotetaan kansallisten turvallisuusviranomaisten kalustoyksikköjen käyttöönottolupia koskevien kansallisten sääntöjen luokittelutyötä.

4 artikla

1.   Kunkin kansallisen turvallisuusviranomaisen on toimitettava virastolle kansallisen vertailuasiakirjan kokoamiseen tarvittavat tiedot. Erityisesti kansallisen turvallisuusviranomaisen on

a)

toimitettava virastolle viittaukset kutakin parametria koskeviin kansallisiin sääntöihin ja niiden luokittelu;

b)

ilmoitettava virastolle sääntöjen muuttumisesta, kun sääntömuutos julkistetaan;

c)

nimettävä henkilö tai yksikkö, joka vastaa tietojen toimittamisesta virastolle;

d)

vaihdettava aktiivisesti näkemyksiä ja kokemuksia muiden kansallisten turvallisuusviranomaisten kanssa voidakseen luokitella säännöt 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti. Kansallisten turvallisuusviranomaisten on toimittava yhteistyössä tarpeettomien vaatimusten ja turhien tarkistusten poistamiseksi.

2.   Kunkin jäsenvaltion on hyväksyttävä kansallinen vertailuasiakirjansa.

3.   Yhden vuoden kuluessa siitä, kun kansallinen vertailuasiakirja on julkaistu, jäsenvaltioiden on varmistettava, että vertailuasiakirjaan sisältyvät vaatimukset ja direktiivin 2008/57/EY 17 artiklan mukaisesti ilmoitettavien sääntöjen vaatimukset ovat keskenään johdonmukaisia. Näiden sääntöjen välinen johdonmukaisuus on varmistettava kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun kansallisten sääntöjen ilmoittamista ja vertailuasiakirjaa varten saadaan käyttöön keskitetty tiedonsyöttöpiste. Komissio ilmoittaa jäsenvaltioille päivämäärän, johon mennessä keskitetty tiedonsyöttöpiste kansallisten sääntöjen ilmoittamiseen saadaan käyttöön. Jos virasto tämän määräajan jälkeen tulee tietoiseksi epäjohdonmukaisuudesta, se antaa tästä tiedon kyseiselle jäsenvaltiolle. Jos vertailuasiakirjan sääntöä ei vielä ole ilmoitettu, se on joko ilmoitettava tai vertailuasiakirja on päivitettävä.

4.   Kahden kuukauden kuluessa tämän päätöksen voimaantulosta jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle toimivaltainen yksikkö, joka vastaa jäsenvaltion kansallisen vertailuasiakirjan vahvistamisesta ja hyväksymisestä sekä siihen tehtävistä muutoksista.

5 artikla

1.   Jos sääntömuutos voi vaikuttaa kyseisen säännön luokitteluun toisessa jäsenvaltiossa, viraston on 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan lisäksi annettava tällaisesta jäsenvaltiosta tieto kansallisille turvallisuusviranomaisille, jotta ne voivat tarkistaa luokittelunsa.

2.   Jos virasto tulee tietoiseksi säännöstä, jonka jokin jäsenvaltio ehdottaa luokiteltavaksi ryhmään B tai C kun se viraston mielestä olisi luokiteltava ryhmään A, se aloittaa keskustelun kyseisen kansallisen turvallisuusviranomaisen kanssa, jotta asianmukaisesta luokittelusta päästäisiin sopimukseen.

3.   Jos virasto asianomaisen kansallisen turvallisuusviranomaisen kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen katsoo, ettei kansallisen turvallisuusviranomaisen tekemä luokittelu ryhmään B tai C ole direktiivin 2008/57/EY säännösten mukaisesti perusteltu ja että luokittelusta ryhmään B tai C aiheutuu tarpeeton vaatimus tai tarpeeton tarkistus, jolla on suhteettoman suuri vaikutus kalustoyksikköjen käyttöönottoluvan kustannuksiin tai saantiaikaan, virasto ilmoittaa tästä komissiolle ja antaa komissiolle ja kyseiselle jäsenvaltiolle teknisen lausunnon.

4.   Komissio hyväksyy tarvittaessa päätöksen direktiivin 2008/57/ETY 27 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Tällainen päätös osoitetaan virastolle vertailuasiakirjan päivittämiseksi ja kyseiselle jäsenvaltiolle kansallisen vertailuasiakirjan hyväksymiseksi 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

6 artikla

Tätä päätöstä ei sovelleta Kyproksen tasavaltaan eikä Maltaan niin kauan kuin niiden alueella ei ole rautatiejärjestelmää.

7 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 2011.

8 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille ja Euroopan rautatievirastolle.

Tehty Brysselissä 9 päivänä maaliskuuta 2011.

Komission puolesta

Siim KALLAS

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 191, 18.7.2008, s. 1.

(2)  EUVL L 341, 22.12.2009, s. 1.

(3)  EUVL L 164, 30.4.2004, s. 44.

(4)  EUVL L 345, 23.12.2008, s. 62.


LIITE

VERTAILUASIAKIRJA

1.   Vertailuasiakirjan tarkoitus

Vertailuasiakirjan tarkoituksena on helpottaa kuljetusyksikköjen käyttöönottolupaan liittyvää menettelyä seuraavin tavoin:

a)

luettelemalla kaikki parametrit, jotka on tarkistettava kalustoyksikköjen käyttöönoton yhteydessä;

b)

erittelemällä kaikki säännöt, joita jäsenvaltiot soveltavat kuljetusyksikköjen käyttöönottolupaan;

c)

esittämällä kaikkien sääntöjen kohdalla viittaus parametriin, joka on tarkistettava kalustoyksikköjen käyttöönoton yhteydessä;

d)

luokittelemalla kaikki säännöt ryhmään A, B tai C direktiivin 2008/57/EY liitteessä VII olevan 2 jakson mukaisesti;

e)

esittämällä päätöksen 2009/965/EY 1 artiklan mukaisesti perustiedot kalustoyksikköjen käyttöönottoa koskevasta kansallisesta lainsäädännöstä.

2.   Rakenne ja sisältö

Vertailuasiakirjan rakenteen on oltava seuraavanlainen:

1 osa

:

Soveltamisohjeistus: Tässä osassa käsitellään tähän päätökseen sisältyviä seikkoja ja kaikkia muita hallinnoinnin sekä vertailuasiakirjan ymmärtämisen ja käytön kannalta merkityksellisiä tietoja.

2 osa

:

Kansalliset vertailuasiakirjat: Vertailuasiakirjaan on sisällyttävä kaikki kansalliset vertailuasiakirjat, joissa luetellaan ja luokitellaan kansalliset säännöt, 3 artiklassa tarkoitetun mukaisesti yksi kutakin jäsenvaltiota kohti.

3 osa

:

Tiedot kansallisesta lainsäädännöstä: Päätöksen 2009/965/EY 1 artiklan mukaisesti vertailuasiakirjassa on oltava tietoja kalustoyksikköjen käyttöönottoa koskevasta kansallisesta lainsäädännöstä. Tämä osa on täytettävä heti, kun jäsenvaltio ilmoittaa kansalliset toimenpiteet direktiivin 2008/57/EY täytäntöön panemiseksi.

3.   Vertailuasiakirjan käyttöala

Vertailuasiakirja koskee kaikkia rautatiekuljetusyksikköjen käyttöönottolupia, joihin sovelletaan direktiiviä 2008/57/EY ja joissa edellytetään kansallisten sääntöjen noudattamista.

Direktiivin 2008/57/EY 1 artiklan mukaisesti tämä koskee kalustoyksikköjä, joita on määrä käyttää TEN-verkossa ja sen ulkopuolella.

YTE:n mukaisten kalustoyksikköjen kohdalla vertailuasiakirjan on mahdollistettava eri jäsenvaltioissa sovellettavien sääntöjen välinen vertailu ja ristiinviittaukset tietyn parametrin osalta, jotta infrastruktuurin tekninen yhteensoveltuvuus, erityistapausten noudattaminen, avoimien kohtien sulkeminen sekä poikkeustapauksia koskevien kansallisten sääntöjen noudattaminen voidaan varmistaa.

Vertailuasiakirjan on myös mahdollistettava muiden kuin YTE:n mukaisten kalustoyksikköjen käyttöönoton yhteydessä tarkistettavien parametrien luetteloa koskevien kansallisten sääntöjen välinen vertailu ja ristiinviittaukset.


Top