EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0006(01)

2011/342/EU: Euroopan keskuspankin päätös, annettu 9 päivänä toukokuuta 2011 , Euroopan keskuspankin asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi annetun päätöksen EKP/2004/3 muuttamisesta (EKP/2011/6)

EUVL L 158, 16.6.2011, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/342/oj

16.6.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 158/37


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

annettu 9 päivänä toukokuuta 2011,

Euroopan keskuspankin asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi annetun päätöksen EKP/2004/3 muuttamisesta

(EKP/2011/6)

(2011/342/EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 12.3 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin työjärjestyksen hyväksymisestä 19 päivänä helmikuuta 2004 tehdyn päätöksen EKP/2004/2 (1) ja erityisesti sen 23 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvosto voi antaa Euroopan keskuspankille (EKP) erityistehtäviä, jotka koskevat luottolaitosten sekä muiden rahoituslaitosten kuin vakuutusyritysten toiminnan vakauden valvontaan liittyvää politiikkaa. Neuvosto on hyödyntänyt tätä mahdollisuutta ja antanut Euroopan järjestelmäriskikomitean toimintaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille 17 päivänä marraskuuta 2010 annetun neuvoston astuksen (EU) N:o 1096/2010 (2) 2 artiklan mukaisesti EKP:lle tehtäväksi huolehtia Euroopan järjestelmäriskikomitean (EJRK) sihteeristön tehtävistä ja tarjota EJRK:lle analyyttistä, tilastollista, logistista ja hallinnollista tukea. Tähän liittyen EKP myös laatii ja pitää hallussaan asiakirjoja, jotka koskevat sen EJRK:hon liittyvää toimintaa ja politiikkaa tai sen EJRK:hon liittyviä päätöksiä ja jotka katsotaan Euroopan keskuspankin asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 4 päivänä maaliskuuta 2004 tehdyssä päätöksessä EKP/2004/3 (3) tarkoitetuiksi EKP:n asiakirjoiksi.

(2)

Koska asetuksen (EU) N:o 1096/2010 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti EJRK:n sihteeristön on varmistettava, että sovelletaan päätöstä EKP/2004/3, jossa määritellään edellytykset ja rajoitukset, joiden mukaisesti EJRK:n on annettava EJRK:n asiakirjoja tutustuttavaksi, EKP:n olisi mukautettava päätöstä EKP/2004/3, jotta siinä otettaisiin huomioon, että EKP laatii tai pitää hallussaan asiakirjoja, jotka koskevat sen EJRK:hon liittyvää toimintaa ja politiikkoja tai sen EJRK:hon liittyviä päätöksiä ja jotka katsotaan päätöksessä EKP/2004/3 tarkoitetuiksi EKP:n asiakirjoiksi.

(3)

On tarpeen varmistaa, että EKP voi, tapauksissa joissa julkistaminen haittaisi unionin rahoitusjärjestelmän vakautta koskevan yleisen edun suojelua, evätä tutustumisoikeuden asiakirjoihin – EKP:n EJRK:lle antamaan tukeen liittyvät asiakirjat mukaan luettuina – jotka se on laatinut tai jotka ovat sen hallussa, ja jotka koskevat sen SEUT-sopimuksen 127 artiklan 5 ja 6 kohtaan perustuvaa toimintaa ja politiikkaa tai päätöstä rahoitusjärjestelmän vakauteen liittyen.

(4)

Lissabonin sopimuksen voimaantulosta johtuen päätökseen EKP/2004/3 olisi myös tehtävä uudelleennumerointia ja terminologian muutoksiin liittyviä muutoksia,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöstä EKP/2004/3 seuraavasti:

1)

Muutetaan 4 artiklan 1 kohta seuraavasti:

a)

Lisätään a alakohtaan seuraava luetelmakohta:

”—

unionin tai jäsenvaltion rahoitusjärjestelmän vakautta;”.

b)

Korvataan sana ”yhteisön” sanalla ”unionin”.

2)

Lisätään 4 artiklan 4 kohtaan seuraava virke:

”Jos kyse on Euroopan järjestelmäriskikomitean asiakirjoja koskevista pyynnöistä, sovelletaan Euroopan järjestelmäriskikomitean asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 3 päivänä kesäkuuta 2011 annettua päätöstä EJRK/2011/5 (4), joka on annettu Euroopan järjestelmäriskikomitean toimintaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille 17 päivänä marraskuuta 2010 annetun neuvoston astuksen (EU) N:o 1096/2010 (5) 7 artiklan nojalla.

3)

Korvataan 8 artiklassa viittaukset SEUT-sopimuksen 230 artiklaan viittauksilla 263 artiklaan ja viittaukset 195 artiklaan viittauksilla 228 artiklaan.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 18 päivänä kesäkuuta 2011.

Tehty Frankfurt am Mainissa 9 päivänä toukokuuta 2011.

EKP:n puheenjohtaja

Jean-Claude TRICHET


(1)  EUVL L 80, 18.3.2004, s. 33.

(2)  EUVL L 331, 15.12.2010, s. 162.

(3)  EUVL L 80, 18.3.2004, s. 42.

(4)  EUVL C 176, 16.6.2011, s. 3.

(5)  EUVL L 331, 15.12.2010, s. 162.”


Top