EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1142

Komission asetus (EU) N:o 1142/2010, annettu 7 päivänä joulukuuta 2010 , asetuksen (EY) N:o 1266/2007 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse siirtymätoimenpiteiden täytäntöönpanokaudesta niiden edellytysten osalta, joiden täyttyessä tietyille eläimille voidaan myöntää poikkeus neuvoston direktiivissä 2000/75/EY säädetystä poisvientikiellosta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 322, 8.12.2010, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 043 P. 201 - 202

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1142/oj

8.12.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 322/20


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1142/2010,

annettu 7 päivänä joulukuuta 2010,

asetuksen (EY) N:o 1266/2007 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse siirtymätoimenpiteiden täytäntöönpanokaudesta niiden edellytysten osalta, joiden täyttyessä tietyille eläimille voidaan myöntää poikkeus neuvoston direktiivissä 2000/75/EY säädetystä poisvientikiellosta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon lampaan bluetongue-taudin torjunta- ja hävittämistoimenpiteitä koskevista erityissäännöksistä 20 päivänä marraskuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/75/EY (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan c alakohdan, 11 ja 12 artiklan sekä 19 artiklan kolmannen kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston direktiivin 2000/75/EY täytäntöönpanosäännöistä bluetongue-taudin torjunnan, seurannan ja valvonnan sekä tiettyjen bluetongue-taudille alttiiden lajien eläinten siirtoja koskevien rajoitusten osalta 26 päivänä lokakuuta 2007 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1266/2007 (2) vahvistetaan säännöt, joita sovelletaan bluetongue-taudin torjuntaan, seurantaan ja valvontaan sekä eläinten siirtoihin rajoitusvyöhykkeillä ja rajoitusvyöhykkeiltä.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1266/2007 8 artiklassa vahvistetaan edellytykset, jotka koskevat poikkeuksen myöntämistä direktiivissä 2000/75/EY säädetystä poisvientikiellosta. Mainitun asetuksen 8 artiklan 1 kohdassa säädetään, että eläinten sekä niiden siemennesteen, munasolujen ja alkioiden siirroille rajoitusvyöhykkeellä sijaitsevalta tilalta tai siemennesteen keräys- tai varastointiasemalta toiselle tilalle tai siemennesteen keräys- tai varastointiasemalle myönnetään poikkeus säädetystä poisvientikiellosta edellyttäen, että ne täyttävät kyseisen asetuksen liitteessä III vahvistetut edellytykset tai jotkin muut eläinten terveyttä koskevat riittävät takeet sillä perusteella, että bluetongue-tautiviruksen leviämisen torjumista ja tartunnanlevittäjiltä suojelemista koskevista toimenpiteistä tehdyn riskinarvioinnin, jota alkuperäpaikan toimivaltainen viranomainen edellyttää ja jonka määräpaikan toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt, tulos on myönteinen ennen kyseisten eläinten siirtämistä.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1266/2007 9 a artiklassa säädetään, että perustuen riskinarviointiin, jossa otetaan huomioon entomologiset ja epidemiologiset olosuhteet, joissa eläimet saapuvat, määränpäänä olevat jäsenvaltiot voivat mainitun asetuksen liitteessä III vahvistetuista edellytyksistä poiketen 31 päivään joulukuuta 2010 saakka vaatia, että sellaisten tiettyjen eläinten siirtoon, joihin sovelletaan kyseisen asetuksen 8 artiklan 1 kohdan mukaista poikkeusta, sovelletaan tiettyjä lisäedellytyksiä. Lisäedellytyksissä vaaditaan, että eläinten on oltava alle 90 päivän ikäisiä, niitä on syntymästä lähtien pidetty tartunnanlevittäjiltä suojatuissa tiloissa ja niille on tehty tietyt kyseisen asetuksen liitteessä III tarkoitetut testit.

(4)

Viisitoista jäsenvaltiota ja Norja ovat ilmoittaneet komissiolle pyytäneensä siirtymätoimenpiteen soveltamista. Tehtyjen riskinarviointien tulokset, jotka ovat julkisesti saatavilla komission verkkosivustolla, osoittavat, että vaikutukset saattaisivat olla erittäin negatiiviset, jos bluetongue-tauti leviäisi näihin jäsenvaltioihin ja Norjaan rajoitusvyöhykkeiltä tapahtuvien eläinten siirtojen seurauksena.

(5)

Yleinen bluetongue-tautitilanne on kohentunut huomattavasti vuodesta 2008. Virusta esiintyy kuitenkin edelleen joissakin unionin osissa.

(6)

Jäsenvaltiot ovat pyytäneet, että täytäntöönpanon yhdenmukaistamiseksi määriteltäisiin ”laitokset, joihin tartunnanlevittäjät eivät pääse”, joka on monien asetuksen (EY) N:o 1266/2007 liitteessä III vahvistettujen edellytysten kannalta keskeinen vaatimus ja jolla pyritään suojelemaan eläimiä tartunnanlevittäjiltä. Maailman eläintautijärjestö (OIE) työstää parhaillaan tartunnanlevittäjiltä suojattujen laitosten tai tilojen määritelmää. Komissio ottaa työn tulokset huomioon määritellessään kriteerit mainitun asetuksen liitteessä III tarkoitetuille laitoksille, joihin tartunnanlevittäjät eivät pääse.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 1266/2007 9 a artiklassa säädettyä siirtymätoimenpiteiden täytäntöönpanokautta olisi pidennettävä kuudella kuukaudella odotettaessa kriteerien määrittelemistä laitoksille, joihin tartunnanlevittäjät eivät pääse.

(8)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1266/2007 olisi muutettava.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1266/2007 9 a artiklan 1 kohdan johdantovirkkeessä päivämäärä ”31 päivään joulukuuta 2010” päivämäärällä ”30 päivään kesäkuuta 2011”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä joulukuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 327, 22.12.2000, s. 74.

(2)  EUVL L 283, 27.10.2007, s. 37.


Top