Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0709

Komission asetus (EU) N:o 709/2010, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2010 , luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 muuttamisesta

OJ L 212, 12.8.2010, p. 1–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/709/oj

12.8.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 212/1


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 709/2010,

annettu 22 päivänä heinäkuuta 2010,

luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä 9 päivänä joulukuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 (1) ja erityisesti sen 19 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 338/97 esitetään luettelot eläin- ja kasvilajeista, joiden kauppaa rajoitetaan tai valvotaan. Mainitut luettelot sisältävät luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen (jäljempänä ’CITES-yleissopimus’) liitteissä olevat luettelot. Maaliskuussa 2010 Dohassa Qatarissa pidetyssä viidennessätoista osapuolikokouksessa tehtiin yleissopimuksen liitteisiin joitakin muutoksia.

(2)

Laji Anas oustaleti on poistettu liitteestä I.

(3)

Lajit Euphorbia misera, Orothamnus zeyheri ja Protea odorata on poistettu liitteestä II.

(4)

Lajin Crocodylus niloticus Egyptin populaatio on siirretty liitteestä I liitteeseen II siten, että luonnonvaraisten yksilöiden kiintiö on nolla.

(5)

Lajin Crocodylus moreletii Meksikon ja Belizen populaatiot on siirretty liitteestä I liitteeseen II siten, että luonnonvaraisten yksilöiden kiintiö on nolla.

(6)

Laji Neurergus kaiseri on lisätty liitteeseen I.

(7)

Lajit Ctenosaura bakeri, C. oedirhina, C. melanosterna, C. palearis, Agalychnis spp., Dynastes satanas, Operculicarya hyphaenoides, O. pachypus, Zygosicyos pubescens, Z. tripartitus, Aniba rosaeodora (johon on liitetty huomautus), Adenia olaboensis, Cyphostemma elephantopus, C. montagnacii ja Bulnesia sarmientoi (johon on liitetty huomautus) on lisätty liitteeseen II.

(8)

Liitteessä II olevat merkinnät, jotka koskevat lajeja Beccariophoenix madagascariensis ja Neodypsis decaryi, on laajennettu koskemaan Madagaskarilta peräisin olevia siemeniä.

(9)

Yleissopimuksen liitteestä III on poistettu Malesian pyynnöstä lajit Arborophila campbelli, Arborophila charltonii, Caloperdix oculeus, Lophura erythrophthalma, Lophura ignita, Melanoperdix niger, Polyplectron inopinatum, Rhizothera dulitensis, Rhizothera longirostris ja Rollulus rouloul ja Etelä-Afrikan pyynnöstä laji Haliotis midae.

(10)

Yleissopimuksen liitteessä I ja II muutettiin huomautuksia, jotka liittyvät lajiin Canis lupus.

(11)

Yleissopimuksen liitteessä I muutettiin huomautuksia, jotka liittyvät Orchidaceae-heimon lajeihin.

(12)

Yleissopimuksen liitteessä II muutettiin huomautuksia, jotka liittyvät Cactaceae-heimon lajeihin sekä kaikkiin kasvitaksoneihin, joihin on liitetty huomautus #1.

(13)

Jäsenvaltiot eivät ole esittäneet varaumaa mistään mainituista muutoksista.

(14)

Yleissopimuksen liitteisiin I, II ja III tehdyt muutokset edellyttävät siten vastaavia muutoksia asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteen liitteisiin A, B ja C.

(15)

Lajeja Physignathus cocincinus, Abronia graminea ja Ctenosaura quinquecarinata, jotka tällä hetkellä eivät sisälly asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteeseen, tuodaan unioniin siinä määrin, että valvonta on oikeutettua. Nämä lajit olisi sen vuoksi sisällytettävä asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteen liitteeseen D.

(16)

Yleissopimuksen viidennessätoista osapuolikokouksessa hyväksyttiin eläimille uusia nimistöviitteitä.

(17)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 338/97 olisi muutettava. Muutosten laajuuden vuoksi ja selvyyden lisäämiseksi on asianmukaista korvata asetuksen (EY) N:o 338/97 liite kokonaisuudessaan.

(18)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 338/97 18 artiklalla perustetun, luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston kauppaa käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 338/97 liite tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä heinäkuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 61, 3.3.1997, s. 1.


LIITE

”LIITE

Liitteiden A, B, C ja D tulkinta

1.

Liitteissä A, B, C ja D lueteltuihin lajeihin viitataan

a)

lajin nimellä; tai

b)

ylemmän taksonin nimellä siten, että kaikki lajit kuuluvat kyseiseen ylempään taksoniin tai sen määrättyyn osaan.

2.

Lyhenteellä ’spp.’ tarkoitetaan kaikkia ylempään taksoniin kuuluvia lajeja.

3.

Muut viittaukset lajia ylempiin taksoneihin ovat ainoastaan tiedoksi tai luokittelua varten.

4.

Liitteessä A lihavoituna painetut lajit on lueteltu siinä sen mukaisesti kuin ne on määrätty suojeltaviksi neuvoston direktiivissä 2009/147/EY (’lintudirektiivi’) tai neuvoston direktiivissä 92/43/ETY (’luontodirektiivi’).

5.

Lajia alemmista taksoneista käytetään kasvien osalta seuraavia lyhenteitä:

a)

lyhenteellä ’ssp.’ tarkoitetaan alalajeja;

b)

lyhenteellä ’var(s).’ tarkoitetaan muunnosta (muunnoksia); ja

c)

lyhenteellä ’fa’ tarkoitetaan muotoa.

6.

Lajin tai ylemmän taksonin kohdalle merkityillä merkeillä ’(I)’, ’(II)’ ja ’(III)’ viitataan niihin yleissopimuksen liitteisiin, joissa kyseiset lajit mainitaan 7–9 kohdan mukaisesti. Jos lajin kohdalla ei ole mitään näistä merkeistä, kyseistä lajia ei mainita yleissopimuksen liitteissä.

7.

Merkki ’(I)’ lajin tai ylemmän taksonin kohdalla merkitsee, että kyseinen laji tai ylempi taksoni mainitaan yleissopimuksen liitteessä I.

8.

Merkki ’(II)’ lajin tai ylemmän taksonin kohdalla merkitsee, että kyseinen laji tai ylempi taksoni mainitaan yleissopimuksen liitteessä II.

9.

Merkki ’(III)’ lajin tai ylemmän taksonin kohdalla merkitsee, että se mainitaan yleissopimuksen liitteessä III. Tällöin mainitaan myös maa, jonka yhteydessä laji tai ylempi taksoni on mainittu liitteessä III.

10.

Risteymät voidaan erityisesti sisällyttää liitteisiin, kuitenkin ainoastaan jos ne muodostavat erillisiä ja pysyviä populaatioita luonnonvaraisessa ympäristössä. Risteytettyihin eläimiin, joilla on neljässä aikaisemmassa sukupolvessa yksi tai useampi lajiyksilö, joka sisältyy liitteeseen A tai B, sovelletaan kaikkia tämän asetuksen säännöksiä samalla tavoin kuin jos ne olisivat oma lajinsa, vaikka kyseinen risteymä ei erityisesti sisällykään liitteisiin.

11.

Kun laji sisältyy liitteeseen A, B tai C, myös lajin kaikki osat ja johdannaiset sisältyvät samaan liitteeseen, ellei lajin kohdalle ole lisätty huomautusta siitä, että ainoastaan tietyt osat ja johdannaiset sisältyvät liitteeseen. Asetuksen 2 artiklan t kohdan mukaisesti merkillä ’#’ ja sitä seuraavalla numerolla liitteessä B tai C olevan lajin tai ylemmän taksonin nimen kohdalla tarkoitetaan osia ja johdannaisia, jotka määritellään liitteeseen nähden asetusta varten seuraavasti:

#1

Tarkoittaa kaikkia osia ja johdannaisia, paitsi

a)

siemeniä, itiöitä ja siitepölyä (mukaan luettuina siitepölymyhkyt);

b)

kiinteässä tai nestemäisessä elatusaineessa olevia in vitro -solukko- tai taimiviljelmiä, joita kuljetetaan steriileissä astioissa;

c)

keinotekoisesti lisättyjen kasvien leikkokukkia; sekä

d)

Vanilla-suvun keinotekoisesti lisätyistä kasveista saatuja hedelmiä ja niiden osia ja johdannaisia.

#2

Tarkoittaa kaikkia osia ja johdannaisia, paitsi

a)

siemeniä ja siitepölyä; sekä

b)

viimeisteltyjä pakattuja tuotteita, jotka ovat valmiita vähittäismyyntiä varten.

#3

Tarkoittaa kokonaisia ja pilkottuja juuria ja juurten osia.

#4

Tarkoittaa kaikkia osia ja johdannaisia, paitsi

a)

siemeniä (mukaan luettuina Orchidaceae-heimon siemenkodat), itiöitä ja siitepölyä (mukaan luettuina siitepölymyhkyt). Poikkeus ei koske Meksikosta vietyjä Cactaceae-heimon lajien siemeniä eikä Madagaskarilta vietyjä lajien Beccariophoenix madagascariensis ja Neodypsis decaryi siemeniä;

b)

kiinteässä tai nestemäisessä elatusaineessa olevia in vitro -solukko- tai taimiviljelmiä, joita kuljetetaan steriileissä astioissa;

c)

keinotekoisesti lisättyjen kasvien leikkokukkia;

d)

hedelmiä ja niiden osia ja johdannaisia, jotka on saatu Vanilla-suvun (Orchidaceae) ja Cactaceae-heimon viljelykarkulaisista tai keinotekoisesti lisätyistä kasveista;

e)

varsia, kukkia ja niiden osia ja johdannaisia, jotka on saatu Opuntia-suvun Opuntia-alalajin ja Selenicereus-suvun (Cactaceae) viljelykarkulaisista tai keinotekoisesti lisätyistä kasveista; ja

f)

lajista Euphorbia antisyphilitica saatuja viimeisteltyjä pakattuja tuotteita, jotka ovat valmiita vähittäismyyntiä varten.

#5

Tarkoittaa sahatukkeja, sahatavaraa ja viilua.

#6

Tarkoittaa sahatukkeja, sahatavaraa, viilua ja vaneria.

#7

Tarkoittaa sahatukkeja, puun lastuja, jauheita ja uutteita.

#8

Tarkoittaa maanalaisia osia (esim. juuria, maavarsia) kokonaisena, osina ja jauheena.

#9

Tarkoittaa kaikkia osia ja johdannaisia, paitsi niitä, joissa on merkintä ’Produced from Hoodia spp. material obtained through controlled harvesting and production in collaboration with the CITES Management Authorities of Botswana/Namibia/South Africa under agreement No BW/NA/ZA xxxxxx’ (tuotettu Hoodia-lajien aineksesta, joka on saatu yhdessä Botswanan/Namibian/Etelä-Afrikan CITES-hallintoviranomaisten kanssa toteutetusta valvotusta keruusta ja tuotannosta sopimuksen BW/NA/ZA xxxxxx perusteella).

#10

Tarkoittaa sahatukkeja, sahatavaraa, viilua, mukaan luettuina viimeistelemättömät puuaihiot, joita käytetään kielisoittimien jousien valmistuksessa.

#11

Tarkoittaa sahatukkeja, sahatavaraa, viilua, vaneria, jauhetta ja uutteita.

#12

Tarkoittaa sahatukkeja, sahatavaraa, viilua, vaneria ja eteerisiä öljyjä, lukuun ottamatta viimeisteltyjä pakattuja tuotteita, jotka ovat valmiita vähittäismyyntiä varten.

12.

Koska minkään liitteessä A olevan kasvilajin tai ylemmän kasvitaksonin nimen kohdalle ei ole lisätty sellaista huomautusta, joka merkitsisi, että sen risteymiä olisi kohdeltava asetuksen 4 artiklan 1 kohdan määräysten mukaisesti, voidaan yhdestä tai useammasta näistä lajeista tai yhdestä tai useammasta ylemmästä taksonista keinotekoisesti lisättyä risteymää kaupata, jos sen mukana on todistus keinotekoisesta lisäyksestä, ja näiden risteymien siemeniin ja siitepölyyn (myös siitepölymyhkyihin, leikkokukkiin sekä kiinteässä tai nestemäisessä elatusaineessa oleviin in vitro -solukko- tai taimiviljelmiin, joita kuljetetaan steriileissä astioissa, ei sovelleta asetuksen säännöksiä.

13.

Virtsa, uloste ja ambra, jotka ovat jätteitä ja jotka saadaan eläintä käsittelemättä, eivät kuulu asetuksen soveltamisalaan.

14.

Asetuksen säännöksiä sovelletaan liitteessä D lueteltujen eläinlajien osalta ainoastaan eläviin yksilöihin ja kokonaisiin tai pääasiallisesti kokonaisiin kuolleisiin yksilöihin lukuun ottamatta niitä taksoneita, joiden kohdalle on lisätty seuraava huomautus osoittamaan, että asetuksen säännöksiä sovelletaan myös muihin osiin ja johdannaisiin:

§ 1

Kokonaiset tai pääasiallisesti kokonaiset raa’at tai parkitut nahat

§ 2

Höyhenet tai nahat taikka muut osat, joissa on höyheniä.

15.

Asetuksen säännöksiä sovelletaan liitteessä D lueteltujen kasvilajien osalta ainoastaan eläviin yksilöihin lukuun ottamatta niitä taksoneita, joiden kohdalle on lisätty seuraava huomautus osoittamaan, että asetuksen säännöksiä sovelletaan myös muihin osiin ja johdannaisiin:

§ 3

Kuivatut ja tuoreet kasvit, myös lehdet, juuret/juurakot, varret, siemenet/itiöt, kuori ja hedelmät.

§ 4

Sahatukit, sahatavara ja viilu.

 

Liite A

Liite B

Liite C

Yleisnimi

ELÄIMISTÖ

CHORDATA (SELKÄJÄNTEISET)

MAMMALIA

 

 

 

nisäkkäät

ARTIODACTYLA

Antilocapridae

 

 

 

hanka-antiloopit

Antilocapra americana (I) (Ainoastaan Meksikon populaatio; muut populaatiot eivät sisälly tämän asetuksen liitteisiin.)

 

 

hanka-antilooppi

Bovidae

 

 

 

nautaeläimet

Addax nasomaculatus (I)

 

 

saharanantilooppi

 

Ammotragus lervia (II)

 

harjavuohi

 

 

Antilope cervicapra (III Nepal)

besoaarigaselli

 

Bison bison athabascae (II)

 

metsäbiisoni

Bos gaurus (I) (Ei sisällä kotieläimenä pidettyä muotoa, johon viitataan nimellä Bos frontalis, joka ei kuulu tämän asetuksen säännösten soveltamisalaan)

 

 

gauri

Bos mutus (I) (Ei sisällä kotieläimenä pidettyä muotoa, johon viitataan nimellä Bos grunniens, joka ei kuulu tämän asetuksen säännösten soveltamisalaan)

 

 

jakki

Bos sauveli (I)

 

 

kuupri

 

 

Bubalus arnee (III Nepal) (Ei sisällä kotieläimenä pidettyä muotoa, johon viitataan nimellä Bubalus bubalis, joka ei kuulu tämän asetuksen säännösten soveltamisalaan)

vesipuhveli

Bubalus depressicornis (I)

 

 

anoa

Bubalus mindorensis (I)

 

 

mindoronanoa

Bubalus quarlesi (I)

 

 

vuorianoa

 

Budorcas taxicolor (II)

 

takini

Capra falconeri (I)

 

 

kierteissarvivuohi

Capricornis milne edwardsii (I)

 

 

 

Capricornis rubidus (I)

 

 

 

Capricornis sumatraensis (I)

 

 

sumatranserovi

Capricornis thar (I)

 

 

 

 

Cephalophus brookei (II)

 

 

 

Cephalophus dorsalis (II)

 

mustaselkäpuikkija

Cephalophus jentinki (I)

 

 

isopuikkija

 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

kierresarvipuikkija

 

Cephalophus silvicultor (II)

 

keltaselkäpuikkija

 

Cephalophus zebra (II)

 

juovapuikkija

 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 

valkopäätopi

Gazella cuvieri (I)

 

 

atlasgaselli

 

 

Gazella dorcas (III Algeria/Tunisia)

aavikkogaselli

Gazella leptoceros (I)

 

 

saharangaselli

Hippotragus niger variani (I)

 

 

musta-antilooppi

 

Kobus leche (II)

 

liki

Naemorhedus baileyi (I)

 

 

himalajangoraali

Naemorhedus caudatus (I)

 

 

kiinangoraali

Naemorhedus goral (I)

 

 

goraali

Naemorhedus griseus (I)

 

 

 

Nanger dama (I)

 

 

valkopäägaselli

Oryx dammah (I)

 

 

sapeliantilooppi

Oryx leucoryx (I)

 

 

arabiankeihäsantilooppi

 

Ovis ammon (II) (Lukuun ottamatta liitteessä A olevia alalajeja)

 

argaali

Ovis ammon hodgsonii (I)

 

 

tiibetinargaali

Ovis ammon nigrimontana (I)

 

 

 

 

Ovis canadensis (II) (Ainoastaan Meksikon populaatio; muut populaatiot eivät sisälly tämän asetuksen liitteisiin.)

 

amerikanlammas

Ovis orientalis ophion (I)

 

 

 

 

Ovis vignei (II) (Lukuun ottamatta liitteessä A olevia alalajeja)

 

persianlammas

Ovis vignei vignei (I)

 

 

 

Pantholops hodgsonii (I)

 

 

khiru

 

Philantomba monticola (II)

 

harmaapuikkija

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 

 

saola

Rupicapra pyrenaica ornata (I)

 

 

apenniiniengemssi

 

Saiga borealis (II)

 

 

 

Saiga tatarica (II)

 

saiga-antilooppi

 

 

Tetracerus quadricornis (III Nepal)

nelisarviantilooppi

Camelidae

 

 

 

kamelit

 

Lama guanicoe (II)

 

guanako

Vicugna vicugna (I) (Lukuun ottamatta seuraavia populaatioita, jotka sisältyvät liitteeseen B:Argentiina: [Jujuy- ja Catamarca-provinssien populaatiot sekä Jujuy-, Salta-, Catamarca-, La Rioja- ja San Juan -provinssien osittain vankeudessa kasvatetut populaatiot]; Bolivia: [koko populaatio]; Chile: [Primeran alueen populaatio]; ja Peru: [koko populaatio])

Vicugna vicugna (II) (Ainoastaan seuraavat populaatiot: Argentiina (1) : [Jujuy- ja Catamarca-provinssien populaatiot sekä Jujuy-, Salta-, Catamarca-, La Rioja- ja San Juan -provinssien osittain vankeudessa kasvatetut populaatiot]; Bolivia (2) : [koko populaatio]; Chile (3) : [Primeran alueen populaatio]; Peru (4) : [koko populaatio]; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen A)

 

vikunja

Cervidae

 

 

 

hirvieläimet

Axis calamianensis (I)

 

 

kalamiankauris

Axis kuhlii (I)

 

 

baweankauris

Axis porcinus annamiticus (I)

 

 

rytökauris

Blastocerus dichotomus (I)

 

 

suokauris

 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

turkestaninisokauris

 

 

Cervus elaphus barbarus (III Algeria/Tunisia)

atlasisokauris

Cervus elaphus hanglu (I)

 

 

kashmirinisokauris

Dama dama mesopotamica (I)

 

 

persiankauris

Hippocamelus spp. (I)

 

 

hemulit

 

 

Mazama temama cerasina (III Guatemala)

 

Muntiacus crinifrons (I)

 

 

tummamuntjakki

Muntiacus vuquangensis (I)

 

 

 

 

 

Odocoileus virginianus mayensis (III Guatemala)

 

Ozotoceros bezoarticus (I)

 

 

pampakauris

 

Pudu mephistophiles (II)

 

isopudu

Pudu puda (I)

 

 

pudu

Rucervus duvaucelii (I)

 

 

 

Rucervus eldii (I)

 

 

 

Hippopotamidae

 

 

 

virtahevot

 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

pikkuvirtahepo

 

Hippopotamus amphibius (II)

 

virtahepo

Moschidae

 

 

 

myskikauriit

Moschus spp. (I) (Ainoastaan Afganistanin, Bhutanin, Intian, Myanmarin, Nepalin ja Pakistanin populaatiot; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen B.)

Moschus spp. (II) (Lukuun ottamatta Afganistanin, Bhutanin, Intian, Myanmarin, Nepalin ja Pakistanin populaatioita, jotka sisältyvät liitteeseen A.)

 

myskikauriit

Suidae

 

 

 

siat

Babyrousa babyrussa (I)

 

 

babirussa

Babyrousa bolabatuensis (I)

 

 

 

Babyrousa celebensis (I)

 

 

 

Babyrousa togeanensis (I)

 

 

 

Sus salvanius (I)

 

 

pikkusika

Tayassuidae

 

 

 

pekarit

 

Tayassuidae spp. (II)(Lukuun ottamatta liitteessä A olevia lajeja ja Meksikon ja Yhdysvaltojen Pecari tajacu -populaatioita, jotka eivät kuulu tämän asetuksen liitteisiin.)

 

pekarit

Catagonus wagneri (I)

 

 

isopekari

CARNIVORA

Ailuridae

 

 

 

pandat

Ailurus fulgens (I)

 

 

pikkupanda

Canidae

 

 

 

koiraeläimet

 

 

Canis aureus (III India)

sakaali

Canis lupus (I/II)

(Lukuun ottamatta Duero-joen pohjoispuolella Espanjassa ja 39. leveysasteen pohjoispuolella Kreikassa eläviä populaatioita. Bhutanin, Intian, Nepalin ja Pakistanin populaatiot sisältyvät liitteeseen I. Kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen II. Ei sisällä kotieläimenä pidettyä muotoa eikä dingoa, joihin viitataan nimillä Canis lupus familiaris ja Canis lupus dingo.)

Canis lupus (II) (Duero-joen pohjoispuolella Espanjassa ja 39. leveysasteen pohjoispuolella Kreikassa elävät populaatiot). Ei sisällä kotieläimenä pidettyä muotoa eikä dingoa, joihin viitataan nimillä Canis lupus familiaris ja Canis lupus dingo.)

 

susi

Canis simensis

 

 

etiopiansakaali

 

Cerdocyon thous (II)

 

ravustajakoira

 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

harjasusi

 

Cuon alpinus (II)

 

viidakkosusi

 

Lycalopex culpaeus (II)

 

isoandienkettu

 

Lycalopex fulvipes (II)

 

 

 

Lycalopex griseus (II)

 

andienkettu

 

Lycalopex gymnocercus (II)

 

pampakettu

Speothos venaticus (I)

 

 

suokoira

 

 

Vulpes bengalensis (III Intia)

bengalinkettu

 

Vulpes cana (II)

 

mustatäpläkettu

 

Vulpes zerda (II)

 

fenekki

Eupleridae

 

 

 

falanukit

 

Cryptoprocta ferox (II)

 

fossa

 

Eupleres goudotii (II)

 

falanukki

 

Fossa fossana (II)

 

fanaloka

Felidae

 

 

 

kissaeläimet

 

Felidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja. Asetuksen säännöksiä ei sovelleta kesymuodon yksilöihin.)

 

kissat

Acinonyx jubatus (I) (Elävien yksilöiden ja metsästysmuistojen vuosittaiset vientikiintiöt myönnetään seuraavasti: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Näiden yksilöiden kauppaan sovelletaan asetuksen 4 artiklan 1 kohdan säännöksiä.)

 

 

gepardi

Caracal caracal (I) (Ainoastaan Aasian populaatio; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen B.)

 

 

karakali

Catopuma temminckii (I)

 

 

aasiankultakissa

Felis nigripes (I)

 

 

mustajalkakissa

Felis silvestris (II)

 

 

villikissa

Leopardus geoffroyi (I)

 

 

punankissa

Leopardus jacobitus (I)

 

 

andienkissa

Leopardus pardalis (I)

 

 

oselotti

Leopardus tigrinus (I)

 

 

onsilla

Leopardus wiedii (I)

 

 

margai

Lynx lynx (II)

 

 

ilves

Lynx pardinus (I)

 

 

iberianilves

Neofelis nebulosa (I)

 

 

puuleopardi

Panthera leo persica (I)

 

 

aasianleijona

Panthera onca (I)

 

 

jaguaari

Panthera pardus (I)

 

 

leopardi

Panthera tigris (I)

 

 

tiikeri

Pardofelis marmorata (I)

 

 

marmorikissa

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (Ainoastaan Bangladeshin, Intian ja Thaimaan populaatiot; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen B.)

 

 

aasianmetsäkissa

Prionailurus iriomotensis (II)

 

 

iriomotenkissa

Prionailurus planiceps (I)

 

 

litteäpääkissa

Prionailurus rubiginosus (I) (Ainoastaan Intian populaatio; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen B.)

 

 

ruostetäpläkissa

Puma concolor coryi (I)

 

 

floridanpuuma

Puma concolor costaricensis (I)

 

 

keskiamerikanpuuma

Puma concolor couguar (I)

 

 

itäpuuma

Puma yagouaroundi (I) (Ainoastaan Keski-ja Pohjois-Amerikan populaatiot; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen B.)

 

 

jaguarundi

Uncia uncia (I)

 

 

lumileopardi

Herpestidae

 

 

 

mangustit

 

 

Herpestes fuscus (III Intia)

intianruskomungo

 

 

Herpestes edwardsi (III Intia)

mungo

 

 

Herpestes javanicus auropunctatus (III Intia)

pikkumungo

 

 

Herpestes smithii (III Intia)

ruostemungo

 

 

Herpestes urva (III Intia)

ravustajamungo

 

 

Herpestes vitticollis (III Intia)

juovaniskamungo

Hyaenidae

 

 

 

hyeenat

 

 

Proteles cristata (III Botswana)

termiittihyeena

Mephitidae

 

 

 

skunkit

 

Conepatus humboldtii (II)

 

patagonianskunkki

Mustelidae

 

 

 

näätäeläimet

Lutrinae

 

 

 

saukot

 

Lutrinae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)

 

saukot

Aonyx capensis microdon (I) (Ainoastaan Kamerunin ja Nigerian populaatiot; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen B)

 

 

ravustajasaukko

Enhydra lutris nereis (I)

 

 

merisaukko

Lontra felina (I)

 

 

rannikkosaukko

Lontra longicaudis (I)

 

 

eteläamerikansaukko

Lontra provocax (I)

 

 

patagoniansaukko

Lutra lutra (I)

 

 

saukko

Lutra nippon (I)

 

 

japaninsaukko

Pteronura brasiliensis (I)

 

 

jättisaukko

Mustelinae

 

 

 

näätäeläimet

 

 

Eira barbara (III Honduras)

taira

 

 

Galictis vittata (III Costa Rica)

grisoni

 

 

Martes flavigula (III Intia)

keltakurkkunäätä

 

 

Martes foina intermedia (III Intia)

aasiankylänäätä

 

 

Martes gwatkinsii (III Intia)

nilgirinnäätä

 

 

Mellivora capensis (III Botswana)

mesimäyrä

Mustela nigripes (I)

 

 

mustajalkahilleri

Odobenidae

 

 

 

mursu

 

Odobenus rosmarus (III Kanada)

 

mursu

Otariidae

 

 

 

korvahylkeet

 

Arctocephalus spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)

 

korvahylkeet

Arctocephalus philippii (II)

 

 

juanfernandesinkorvahylje

Arctocephalus townsendi (I)

 

 

guadalupenkorvahylje

Phocidae

 

 

 

hylkeet

 

Mirounga leonina (II)

 

etelännorsuhylje

Monachus spp. (I)

 

 

munkkihylkeet

Procyonidae

 

 

 

puolikarhut

 

 

Bassaricyon gabbii (III Costa Rica)

olingo

 

 

Bassariscus sumichrasti (III Costa Rica)

meksikonkakomisti

 

 

Nasua narica (III Honduras)

valkokuonokoati

 

 

Nasua nasua solitaria (III Uruguay)

koati

 

 

Potos flavus (III Honduras)

kinkaju

Ursidae

 

 

 

karhut

 

Ursidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)

 

karhut

Ailuropoda melanoleuca (I)

 

 

isopanda

Helarctos malayanus (I)

 

 

malajinkarhu

Melursus ursinus (I)

 

 

huulikarhu

Tremarctos ornatus (I)

 

 

silmälasikarhu

Ursus arctos (I/II)

(Ainoastaan Bhutanin, Kiinan, Meksikon ja Mongolian populaatiot sekä alalaji Ursus arctos isabellinus luetellaan liitteessä I; kaikki muut populaatiot ja alalajit sisältyvät liitteeseen II.)

 

 

karhu

Ursus thibetanus (I)

 

 

kauluskarhu

Viverridae

 

 

 

sivettieläimet

 

 

Arctictis binturong (III Intia)

binturongi

 

 

Civettictis civetta (III Botswana)

afrikansivetti

 

Cynogale bennettii (II)

 

vesibeletti

 

Hemigalus derbyanus (II)

 

beletti

 

 

Paguma larvata (III Intia)

naamiopalmusivetti

 

 

Paradoxurus hermaphroditus (III Intia)

musanki

 

 

Paradoxurus jerdoni (III Intia)

intianmusanki

 

Prionodon linsang (II)

 

juovalinsanki

Prionodon pardicolor (I)

 

 

täplälinsanki

 

 

Viverra civettina (III Intia)

intiansivetti

 

 

Viverra zibetha (III Intia)

isosivetti

 

 

Viverricula indica (III Intia)

pikkusivetti

CETACEA

 

 

 

valaat

CETACEA spp. (I/II) (5)

 

 

valaat

CHIROPTERA

 

 

 

lepakot

Phyllostomidae

 

 

 

leikot

 

 

Platyrrhinus lineatus (III Uruguay)

paraguaynviiruselkä

Pteropodidae

 

 

 

hekkolepakot

 

Acerodon spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)

 

akerohekot

Acerodon jubatus (I)

 

 

 

 

Pteropus spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)

 

lenkot

Pteropus insularis (I)

 

 

chuuklaguuninlenkko

Pteropus livingstonii (II)

 

 

comorosaartenlenkko

Pteropus loochoensis (I)

 

 

lomboksaarenlenkko

Pteropus mariannus (I)

 

 

marianasaartenlenkko

Pteropus molossinus (I)

 

 

carolinesaartenlenkko

Pteropus pelewensis (I)

 

 

 

Pteropus pilosus (I)

 

 

palausaartenlenkko

Pteropus rodricensis (II)

 

 

rodriguezsaarenlenkko

Pteropus samoensis (I)

 

 

samoasaartenlenkko

Pteropus tonganus (I)

 

 

tyynenmerenlenkko

Pteropus ualanus (I)

 

 

 

Pteropus voeltzkowi (II)

 

 

pembasaarenlenkko

Pteropus yapensis (I)

 

 

 

CINGULATA

Dasypodidae

 

 

 

vyötiäiset

 

 

Cabassous centralis (III Costa Rica)

keskiamerikanvyötiäinen

 

 

Cabassous tatouay (III Uruguay)

uruguaynvyötiäinen

 

Chaetophractus nationi (II) (Vuotuinen vientikiintiö on vahvistettu nollaksi. Kaikki yksilöt katsotaan liitteessä A lueteltujen lajien yksilöiksi ja tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan niihin sen mukaisesti.)

 

ylänkövyötiäinen

Priodontes maximus (I)

 

 

isovyötiäinen

DASYUROMORPHIA

Dasyuridae

 

 

 

pussipedot

Sminthopsis longicaudata (I)

 

 

pitkähäntäpussikko

Sminthopsis psammophila (I)

 

 

dyynipussikko

Thylacinidae

 

 

 

pussihukat

Thylacinus cynocephalus (mahdollisesti kuollut sukupuuttoon) (I)

 

 

pussihukka

DIPROTODONTIA

Macropodidae

 

 

 

kengurut

 

Dendrolagus inustus (II)

 

harmaapuukenguru

 

Dendrolagus ursinus (II)

 

tummapuukenguru

Lagorchestes hirsutus (I)

 

 

mala

Lagostrophus fasciatus (I)

 

 

raitakenguru

Onychogalea fraenata (I)

 

 

piikkikenguru

Onychogalea lunata (I)

 

 

pikkupiikkikenguru

Phalangeridae

 

 

 

kuskukset

 

Phalanger intercastellanus (II)

 

 

 

Phalanger mimicus (II)

 

 

 

Phalanger orientalis (II)

 

selkäjuovakuskus

 

Spilocuscus kraemeri (II)

 

 

 

Spilocuscus maculatus (II)

 

täpläkuskus

 

Spilocuscus papuensis (II)

 

 

Potoroidae

 

 

 

rottakengurut

Bettongia spp. (I)

 

 

kaniinikengurut

Caloprymnus campestris (mahdollisesti kuollut sukupuuttoon) (I)

 

 

aavikkorottakenguru

Vombatidae

 

 

 

vompatit

Lasiorhinus krefftii (I)

 

 

tummavompatti

LAGOMORPHA

Leporidae

 

 

 

jäniseläimet

Caprolagus hispidus (I)

 

 

karhokaniini

Romerolagus diazi (I)

 

 

tulivuorikaniini

MONOTREMATA

Tachyglossidae

 

 

 

nokkasiilit

 

Zaglossus spp. (II)

 

pitkänokkasiilit

PERAMELEMORPHIA

Chaeropodidae

 

 

 

pussimäyrät

Chaeropus ecaudatus (mahdollisesti kuollut sukupuuttoon) (I)

 

 

pussisika

Peramelidae

 

 

 

 

Perameles bougainville (I)

 

 

lännenpusseli

Thylacomyidae

 

 

 

 

Macrotis lagotis (I)

 

 

isopussikaniini

Macrotis leucura (I)

 

 

pikkupussikaniini

PERISSODACTYLA

Equidae

 

 

 

hevoset

Equus africanus (I) (Ei sisällä kotieläimenä pidettyä muotoa Equus asinus, joka ei kuulu tämän asetuksen säännösten soveltamisalaan)

 

 

nubianvilliaasi

Equus grevyi (I)

 

 

isoseepra

Equus hemionus (I/II) (Laji on mainittu liitteessä II, mutta alalajit Equus hemionus hemionus ja Equus hemionus khur on mainittu liitteessä I.)

 

 

kulaani

Equus kiang (II)

 

 

kiangi

Equus przewalskii (I)

 

 

przewalskinhevonen

 

Equus zebra hartmannae (II)

 

haartmanninetelänseepra

Equus zebra zebra (I)

 

 

kapinetelänseepra

Rhinocerotidae

 

 

 

sarvikuonot

Rhinocerotidae spp. (I) (Lukuun ottamatta liitteeseen B sisältyviä alalajeja.

 

 

sarvikuonot

 

Ceratotherium simum simum (II) (Ainoastaan Etelä-Afrikan ja Swazimaan populaatiot; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen A. Ainoastaan elävien eläinten kaupan sallimiseksi asianmukaisiin ja hyväksyttäviin määräpaikkoihin ja metsästysmuistoiksi. Kaikki muut yksilöt katsotaan liitteessä A lueteltujen lajien yksilöiksi ja tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan niihin sen mukaisesti.)

 

isosarvikuono

Tapiridae

 

 

 

tapiirit

Tapiridae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen B sisältyviä lajeja)

 

 

tapiirit

 

Tapirus terrestris (II)

 

tapiiri

PHOLIDOTA

Manidae

 

 

 

muurahaiskävyt

 

Manis spp. (II)

(Vuotuinen vientikiintiö on vahvistettu nollaksi lajien Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis javanica ja Manis pentadactyla luonnosta saatuja ja pääasiassa kaupallisiin tarkoituksiin käytettäviä yksilöitä varten.)

 

muurahaiskävyt

PILOSA

Bradypodidae

 

 

 

kolmivarvaslaiskiaiset

 

Bradypus variegatus (II)

 

hallavalaiskiainen

Megalonychidae

 

 

 

kaksivarvaslaiskiaiset

 

 

Choloepus hoffmanni (III Costa Rica)

sierainlaiskiainen

Myrmecophagidae

 

 

 

jurumit

 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

jurumi

 

 

Tamandua mexicana (III Guatemala)

meksikontamandua

PRIMATES

 

 

 

kädelliset

 

PRIMATES spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)

 

kädelliset

Atelidae

 

 

 

hämähäkkiapinat

Alouatta coibensis (I)

 

 

coibanmölyapina

Alouatta palliata (I)

 

 

tummamölyapina

Alouatta pigra (I)

 

 

vaippamölyapina

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 

 

mustaotsahämähäkkiapina

Ateles geoffroyi panamensis (I)

 

 

pusuhämähäkkiapina

Brachyteles arachnoides (I)

 

 

muriki

Brachyteles hypoxanthus (I)

 

 

 

Oreonax flavicauda (I)

 

 

punavilla-apina

Cebidae

 

 

 

kierteishäntäapinat

Callimico goeldii (I)

 

 

hyppytamariini

Callithrix aurita (I)

 

 

bambumarmosetti

Callithrix flaviceps (I)

 

 

ruskopäämarmosetti

Leontopithecus spp. (I)

 

 

leijonatamariinit

Saguinus bicolor (I)

 

 

korvatamariini

Saguinus geoffroyi (I)

 

 

suikkatamariini

Saguinus leucopus (I)

 

 

valkojalkatamariini

Saguinus martinsi (I)

 

 

 

Saguinus oedipus (I)

 

 

töyhtötamariini

Saimiri oerstedii (I)

 

 

panamansaimiri

Cercopithecidae

 

 

 

häntäapinat

Cercocebus galeritus (I)

 

 

tanajoenmangabi

Cercopithecus diana (I)

 

 

valkopartamarakatti

Cercopithecus roloway (I)

 

 

 

Cercopithecus solatus (II)

 

 

kultahäntätamariini

Colobus satanas (II)

 

 

mustagueretsa

Macaca silenus (I)

 

 

partamakaki

Mandrillus leucophaeus (I)

 

 

drilli

Mandrillus sphinx (I)

 

 

mandrilli

Nasalis larvatus (I)

 

 

nenäapina

Piliocolobus foai (II)

 

 

 

Piliocolobus gordonorum (II)

 

 

 

Piliocolobus kirkii (I)

 

 

sansibaringueretsa

Piliocolobus pennantii (II)

 

 

kongonruostegueretsa

Piliocolobus preussi (II)

 

 

ruostegueretsa

Piliocolobus rufomitratus (I)

 

 

tananruostegueretsa

Piliocolobus tephrosceles (II)

 

 

ugandangueretsa

Piliocolobus tholloni (II)

 

 

 

Presbytis potenziani (I)

 

 

mentawainsureli

Pygathrix spp. (I)

 

 

pystynenäapinat

Rhinopithecus spp. (I)

 

 

 

Semnopithecus ajax (I)

 

 

 

Semnopithecus dussumieri (I)

 

 

 

Semnopithecus entellus (I)

 

 

hanumaani

Semnopithecus hector (I)

 

 

 

Semnopithecus hypoleucos (I)

 

 

 

Semnopithecus priam (I)

 

 

 

Semnopithecus schistaceus (I)

 

 

 

Simias concolor (I)

 

 

nykerönenäapina

Trachypithecus delacouri (II)

 

 

 

Trachypithecus francoisi (II)

 

 

kiinanlanguri

Trachypithecus geei (I)

 

 

kultalanguri

Trachypithecus hatinhensis (II)

 

 

 

Trachypithecus johnii (II)

 

 

nilgirinlanguri

Trachypithecus laotum (II)

 

 

 

Trachypithecus pileatus (I)

 

 

lakkilanguri

Trachypithecus poliocephalus (II)

 

 

 

Trachypithecus shortridgei (I)

 

 

 

Cheirogaleidae

 

 

 

pikkumakit

Cheirogaleidae spp. (I)

 

 

pikkumakit

Daubentoniidae

 

 

 

ai-ait

Daubentonia madagascariensis (I)

 

 

ai-ai

Hominidae

 

 

 

isot ihmisapinat

Gorilla beringei (I)

 

 

idängorilla

Gorilla gorilla (I)

 

 

lännengorilla

Pan spp. (I)

 

 

simpanssit

Pongo abelii (I)

 

 

sumatranoranki

Pongo pygmaeus (I)

 

 

borneonoranki

Hylobatidae

 

 

 

gibbonit

Hylobatidae spp. (I)

 

 

gibbonit

Indriidae

 

 

 

indrit

Indriidae spp. (I)

 

 

indrit

Lemuridae

 

 

 

makit

Lemuridae spp. (I)

 

 

makit

Lepilemuridae

 

 

 

hoikkamakit

Lepilemuridae spp. (I)

 

 

hoikkamakit

Lorisidae

 

 

 

lorit

Nycticebus spp. (I)

 

 

hidaslorit

Pitheciidae

 

 

 

sakiapinat

Cacajao spp. (I)

 

 

uakarit

Callicebus barbarabrownae (II)

 

 

 

Callicebus melanochir (II)

 

 

 

Callicebus nigrifrons (II)

 

 

 

Callicebus personatus (II)

 

 

naamiotiti

Chiropotes albinasus (I)

 

 

valkonenäsaki

Tarsiidae

 

 

 

kummittelijat

Tarsius spp. (II)

 

 

kummittelijat

PROBOSCIDEA

Elephantidae

 

 

 

norsut

Elephas maximus (I)

 

 

aasiannorsu

Loxodonta africana (I) (Lukuun ottamatta Botswanan, Namibian, Etelä-Afrikan ja Zimbabwen populaatioita, jotka sisältyvät liitteeseen B)

Loxodonta africana (II)

(Ainoastaan Botswanan, Namibian, Etelä-Afrikan ja Zimbabwen (6) populaatiot; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen A)

 

afrikannorsu

RODENTIA

Chinchillidae

 

 

 

tsintsillat

Chinchilla spp. (I) (Asetuksen säännöksiä ei sovelleta tuotantoeläinyksilöihin.)

 

 

tsintsillat

Cuniculidae

 

 

 

pakat

 

 

Cuniculus paca (III Honduras)

paka

Dasyproctidae

 

 

 

agutit

 

 

Dasyprocta punctata (III Honduras)

väliamerikanaguti

Erethizontidae

 

 

 

amerikanpiikiköt

 

 

Sphiggurus mexicanus (III Honduras)

meksikonpiikikkö

 

 

Sphiggurus spinosus (III Uruguay)

parananpiikikkö

Hystricidae

 

 

 

piikikkäät

Hystrix cristata

 

 

piikikäs

Muridae

 

 

 

varsinaiset hiiret ja rotat

Leporillus conditor (I)

 

 

isotikkurotta

Pseudomys fieldi praeconis (I)

 

 

aavikkohiiruli

Xeromys myoides (I)

 

 

valevesirotta

Zyzomys pedunculatus (I)

 

 

australianaavikkorotta

Sciuridae

 

 

 

oravat

Cynomys mexicanus (I)

 

 

meksikonpreerikko

 

 

Marmota caudata (III Intia)

pitkähäntämurmeli

 

 

Marmota himalayana (III Intia)

himalajanmurmeli

 

Ratufa spp. (II)

 

aasianjättioravat

 

 

Sciurus deppei (III Costa Rica)

panamanorava

SCANDENTIA

 

 

SCANDENTIA spp. (II)

 

tupaijat eli puupäästäiset

SIRENIA

 

 

 

seireenieläimet

Dugongidae

 

 

 

dugongit

Dugong dugon (I)

 

 

dugongi

Trichechidae

 

 

 

manaatit

Trichechidae spp. (I/II) (Trichechus inunguis ja Trichechus manatus on mainittu liitteessä I. Trichechus senegalensis on mainittu liitteessä II.)

 

 

manaatit

AVES

 

 

 

linnut

ANSERIFORMES

 

 

 

sorsalinnut

Anatidae

 

 

 

sorsat

Anas aucklandica (I)

 

 

uudenseelannintavi

 

Anas bernieri (II)

 

madagaskarintavi

Anas chlorotis (I)

 

 

ruskotavi

 

Anas formosa (II)

 

siperiantavi

Anas laysanensis (I)

 

 

laysaninsorsa

Anas nesiotis (I)

 

 

dentintavi

Anas querquedula

 

 

heinätavi

Asarcornis scutulata (I)

 

 

sumatransorsa

Aythya innotata

 

 

madagaskarinsotka

Aythya nyroca

 

 

ruskosotka

Branta canadensis leucopareia (I)

 

 

aleuttienkanadanhanhi

Branta ruficollis (II)

 

 

punakaulahanhi

Branta sandvicensis (I)

 

 

havaijinhanhi

 

 

Cairina moschata (III Honduras)

myskisorsa

 

Coscoroba coscoroba (II)

 

ankkajoutsen

 

Cygnus melancoryphus (II)

 

mustakaulajoutsen

 

Dendrocygna arborea (II)

 

karibianviheltäjäsorsa

 

 

Dendrocygna autumnalis (III Honduras)

punaviheltäjäsorsa

 

 

Dendrocygna bicolor (III Honduras)

ruskoviheltäjäsorsa

Mergus octosetaceus

 

 

brasiliankoskelo

 

Oxyura jamaicensis

 

kuparisorsa

Oxyura leucocephala (II)

 

 

valkopääsorsa

Rhodonessa caryophyllacea (Mahdollisesti kuollut sukupuuttoon) (I)

 

 

ruusupääsorsa

 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

kyhmysorsa

Tadorna cristata

 

 

amurinsorsa

APODIFORMES

 

 

 

kiitäjälinnut

Trochilidae

 

 

 

kolibrit

 

Trochilidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)

 

kolibrit

Glaucis dohrnii (I)

 

 

brasiliankaarikolibri

CHARADRIIFORMES

 

 

 

rantalinnut

Burhinidae

 

 

 

paksujalat

 

 

Burhinus bistriatus (III Guatemala)

amerikanpaksujalka

Laridae

 

 

 

lokit

Larus relictus (I)

 

 

mongolianlokki

Scolopacidae

 

 

 

kurpat

Numenius borealis (I)

 

 

eskimokuovi

Numenius tenuirostris (I)

 

 

kaitanokkakuovi

Tringa guttifer (I)

 

 

täpläviklo

CICONIIFORMES

 

 

 

haikaralinnut

Ardeidae

 

 

 

haikarat

Ardea alba

 

 

jalohaikara

Bubulcus ibis

 

 

lehmähaikara

Egretta garzetta

 

 

silkkihaikara

Balaenicipitidae

 

 

 

kenkänokat

 

Balaeniceps rex (II)

 

kenkänokka

Ciconiidae

 

 

 

kattohaikarat

Ciconia boyciana (I)

 

 

idänkattohaikara

Ciconia nigra (II)

 

 

mustahaikara

Ciconia stormi

 

 

borneonpiispahaikara

Jabiru mycteria (I)

 

 

jabiru

Leptoptilos dubius

 

 

assaminmarabu

Mycteria cinerea (I)

 

 

sundaniibishaikara

Phoenicopteridae

 

 

 

flamingot

 

Phoenicopteridae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)

 

flamingot

Phoenicopterus ruber (II)

 

 

karibianflamingo

Threskiornithidae

 

 

 

iibikset

 

Eudocimus ruber (II)

 

rubiini-iibis

Geronticus calvus (II)

 

 

kaljuiibis

Geronticus eremita (I)

 

 

töyhtöiibis

Nipponia nippon (I)

 

 

japaniniibis

Platalea leucorodia (II)

 

 

kapustahaikara

Pseudibis gigantea

 

 

jätti-iibis

COLUMBIFORMES

 

 

 

kyyhkylinnut

Columbidae

 

 

 

kyyhkyt

Caloenas nicobarica (I)

 

 

hartiahuivikyyhky

Claravis godefrida

 

 

brasilianmaakyyhky

Columba livia

 

 

kalliokyyhky

Ducula mindorensis (I)

 

 

mindoronkeisarikyyhky

 

Gallicolumba luzonica (II)

 

luzoninhaavakyyhky

 

Goura spp. (II)

 

kruunukyyhkyt

Leptotila wellsi

 

 

grenadanjuoksukyyhky

 

 

Nesoenas mayeri (III Mauritius)

mauritiuksenkyyhky

Streptopelia turtur

 

 

turturikyyhky

CORACIIFORMES

 

 

 

säihkynokat

Bucerotidae

 

 

 

sarvinokat

 

Aceros spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)

 

kurttusarvinokat

Aceros nipalensis (I)

 

 

kiilasarvinokka

 

Anorrhinus spp. (II)

 

sarvinokat

 

Anthracoceros spp. (II)

 

lippasarvinokat

 

Berenicornis spp. (II)

 

myssysarvinokat

 

Buceros spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)

 

kaksisarvinokat

Buceros bicornis (I)

 

 

keisarisarvinokka

 

Penelopides spp. (II)

 

filippiiniensarvinokat

Rhinoplax vigil (I)

 

 

naurusarvinokka

 

Rhyticeros spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)

 

uurresarvinokat

Rhyticeros subruficollis (I)

 

 

thaimaansarvinokka

CUCULIFORMES

 

 

 

käkilinnut

Musophagidae

 

 

 

turakot

 

Tauraco spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)

 

metsäturakot

Tauraco bannermani (II)

 

 

kameruninturako

FALCONIFORMES

 

 

 

petolinnut

 

FALCONIFORMES spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja ja yhtä liitteeseen C sisältyvää Cathartidae-heimoon kuuluvaa lajia; muut Cathartidae-heimoon kuuluvat lajit eivät sisälly tämän asetuksen liitteisiin.)

 

petolinnut

Accipitridae

 

 

 

haukat

Accipiter brevipes (II)

 

 

sirovarpushaukka

Accipiter gentilis (II)

 

 

kanahaukka

Accipiter nisus (II)

 

 

varpushaukka

Aegypius monachus (II)

 

 

munkkikorppikotka

Aquila adalberti (I)

 

 

iberiankeisarikotka

Aquila chrysaetos (II)

 

 

maakotka

Aquila clanga (II)

 

 

kiljukotka

Aquila heliaca (I)

 

 

keisarikotka

Aquila pomarina (II)

 

 

pikkukiljukotka

Buteo buteo (II)

 

 

hiirihaukka

Buteo lagopus (II)

 

 

piekana

Buteo rufinus (II)

 

 

arohiirihaukka

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

 

 

kuubanväkänokkahaukka

Circaetus gallicus (II)

 

 

käärmekotka

Circus aeruginosus (II)

 

 

ruskosuohaukka

Circus cyaneus (II)

 

 

sinisuohaukka

Circus macrourus (II)

 

 

arosuohaukka

Circus pygargus (II)

 

 

niittysuohaukka

Elanus caeruleus (II)

 

 

liitohaukka

Eutriorchis astur (II)

 

 

madagaskarinkäärmehaukka

Gypaetus barbatus (II)

 

 

partakorppikotka

Gyps fulvus (II)

 

 

hanhikorppikotka

Haliaeetus spp. (I/II) (Laji Haliaeetus albicilla mainitaan liitteessä I; muut lajit luetellaan liitteessä II.)

 

 

merikotkat

Harpia harpyja (I)

 

 

harpyija

Hieraaetus fasciatus (II)

 

 

vuorikotka

Hieraaetus pennatus (II)

 

 

pikkukotka

Leucopternis occidentalis (II)

 

 

ecuadorinviidakkohaukka

Milvus migrans (II) (lukuun ottamatta alalajia Milvus migrans lineatus, joka sisältyy liitteeseen B)

 

 

haarahaukka

Milvus milvus (II)

 

 

isohaarahaukka

Neophron percnopterus (II)

 

 

pikkukorppikotka

Pernis apivorus (II)

 

 

mehiläishaukka

Pithecophaga jefferyi (I)

 

 

filippiinienkotka

Cathartidae

 

 

 

kondorit

Gymnogyps californianus (I)

 

 

kaliforniankondori

 

 

Sarcoramphus papa (III Honduras)

kuningaskondori

Vultur gryphus (I)

 

 

andienkondori

Falconidae

 

 

 

jalohaukat

Falco araeus (I)

 

 

seychellientuulihaukka

Falco biarmicus (II)

 

 

keltapäähaukka

Falco cherrug (II)

 

 

aavikkohaukka

Falco columbarius (II)

 

 

ampuhaukka

Falco eleonorae (II)

 

 

välimerenhaukka

Falco jugger (I)

 

 

intianjalohaukka

Falco naumanni (II)

 

 

pikkutuulihaukka

Falco newtoni (I)(Ainoastaan Seychellien populaatio)

 

 

madagaskarintuulihaukka

Falco pelegrinoides (I)

 

 

arabihaukka

Falco peregrinus (I)

 

 

muuttohaukka

Falco punctatus (I)

 

 

mauritiuksentuulihaukka

Falco rusticolus (I)

 

 

tunturihaukka

Falco subbuteo (II)

 

 

nuolihaukka

Falco tinnunculus (II)

 

 

tuulihaukka

Falco vespertinus (II)

 

 

punajalkahaukka

Pandionidae

 

 

 

sääkset

Pandion haliaetus (II)

 

 

sääksi (kalasääski)

GALLIFORMES

Cracidae

 

 

 

 

Crax alberti (III Kolumbia)

 

 

sininokkahokko

Crax blumenbachii (I)

 

 

punanokkahokko

 

 

Crax daubentoni (III Kolumbia)

keltaliuskahokko

 

Crax fasciolata

 

kaljunaamahokko

 

 

Crax globulosa (III Kolumbia)

punahelttahokko

 

 

Crax rubra (III Kolumbia, Costa Rica, Guatemala ja Honduras)

aarnihokko

Mitu mitu (I)

 

 

alagoasinhokko

Oreophasis derbianus (I)

 

 

sarvisaku

 

 

Ortalis vetula (III Guatemala/Honduras)

jukataninkaklattaja

 

 

Pauxi pauxi (III Kolumbia)

venezuelankypärähokko

Penelope albipennis (I)

 

 

perunsaku

 

 

Penelope purpurascens (III Honduras)

isosaku

 

 

Penelopina nigra (III Guatemala)

ylänkösaku

Pipile jacutinga (I)

 

 

mustaotsasaku

Pipile pipile (I)

 

 

trinidadinsaku

Megapodiidae

 

 

 

isojalkakanat

Macrocephalon maleo (I)

 

 

vasarapääkana

Phasianidae

 

 

 

aitokanat

 

Argusianus argus (II)

 

argusfasaani

Catreus wallichii (I)

 

 

harmaafasaani

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 

 

sonoranpeltoviiriäinen

Crossoptilon crossoptilon (I)

 

 

valkokorvafasaani

Crossoptilon mantchuricum (I)

 

 

ruskokorvafasaani

 

Gallus sonneratii (II)

 

harmaaviidakkokana

 

Ithaginis cruentus (II)

 

verifasaani

Lophophorus impejanus (I)

 

 

töyhtöloistofasaani

Lophophorus lhuysii (I)

 

 

kiinanloistofasaani

Lophophorus sclateri (I)

 

 

loistofasaani

Lophura edwardsi (I)

 

 

annaminfasaani

 

Lophura hatinhensis

 

vietnaminfasaani

Lophura imperialis (I)

 

 

keisarifasaani

Lophura swinhoii (I)

 

 

taiwaninfasaani

 

 

Meleagris ocellata (III Guatemala)

jukataninkalkkuna

Odontophorus strophium

 

 

kolumbianviiriäinen

Ophrysia superciliosa

 

 

himalajanviiriäisfasaani

 

Pavo muticus (II)

 

viherriikinkukko

 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

harmaatäpläfasaani

 

Polyplectron germaini (II)

 

vietnamintäpläfasaani

 

Polyplectron malacense (II)

 

malesiantäpläfasaani

Polyplectron napoleonis (I)

 

 

palawanintäpläfasaani

 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

borneontäpläfasaani

Rheinardia ocellata (I)

 

 

harja-argusfasaani

Syrmaticus ellioti (I)

 

 

peruukkifasaani

Syrmaticus humiae (I)

 

 

burmanfasaani

Syrmaticus mikado (I)

 

 

mikadofasaani

Tetraogallus caspius (I)

 

 

kaspianlumikana

Tetraogallus tibetanus (I)

 

 

tiibetinlumikana

Tragopan blythii (I)

 

 

burmantragopaani

Tragopan caboti (I)

 

 

kiinantragopaani

Tragopan melanocephalus (I)

 

 

kashmirintragopaani

 

 

Tragopan satyra (III Nepal)

satyyritragopaani

Tympanuchus cupido attwateri (I)

 

 

preeriakana, eteläisen USA:n alalaji

GRUIFORMES

 

 

 

kurkilinnut

Gruidae

 

 

 

kurjet

 

Gruidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)

 

kurjet

Grus americana (I)

 

 

trumpettikurki

Grus canadensis (I/II) (Laji on mainittu liitteessä II, mutta alalajit Grus canadensis nesiotes ja Grus canadensis pulla on mainittu liitteessä I.)

 

 

hietakurki

Grus grus (II)

 

 

kurki

Grus japonensis (I)

 

 

mantsuriankurki

Grus leucogeranus (I)

 

 

lumikurki

Grus monacha (I)

 

 

munkkikurki

Grus nigricollis (I)

 

 

mustakaulakurki

Grus vipio (I)

 

 

silmälasikurki

Otididae

 

 

 

trapit

 

Otididae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)

 

trapit

Ardeotis nigriceps (I)

 

 

intiantrappi

Chlamydotis macqueenii (I)

 

 

idänkaulustrappi

Chlamydotis undulata (I)

 

 

lännenkaulustrappi

Houbaropsis bengalensis (I)

 

 

bengalintrappi

Otis tarda (II)

 

 

isotrappi

Sypheotides indicus (II)

 

 

intianpikkutrappi

Tetrax tetrax (II)

 

 

pikkutrappi

Rallidae

 

 

 

rantakanat

Gallirallus sylvestris (I)

 

 

ruskoluhtakana

Rhynochetidae

 

 

 

kagut

Rhynochetos jubatus (I)

 

 

kagu

PASSERIFORMES

 

 

 

varpuslinnut

Atrichornithidae

 

 

 

tiheikkölaulajat

Atrichornis clamosus (I)

 

 

isotiheikkölaulaja

Cotingidae

 

 

 

kotingat

 

 

Cephalopterus ornatus (III Kolumbia)

röyhelökotinga

 

 

Cephalopterus penduliger (III Kolumbia)

käpyröyhelökotinga

Cotinga maculata (I)

 

 

vyökotinga

 

Rupicola spp. (II)

 

harjakotingat

Xipholena atropurpurea (I)

 

 

valkosiipikotinga

Emberizidae

 

 

 

sirkut, tangarat

 

Gubernatrix cristata (II)

 

pikitöyhtökardinaali

 

Paroaria capitata (II)

 

punapääkardinaali

 

Paroaria coronata (II)

 

liekkipääkardinaali

 

Tangara fastuosa (II)

 

palettitangara

Estrildidae

 

 

 

loistopeipot

 

Amandava formosa (II)

 

vihertiikeripeippo

 

Lonchura fuscata

 

timorinriisipeippo

 

Lonchura oryzivora (II)

 

riisipeippo

 

Poephila cincta cincta (II)

 

itäaustraliannyökyttäjäpeippo

Fringillidae

 

 

 

peipot

Carduelis cucullata (I)

 

 

tulitikli

 

Carduelis yarrellii (II)

 

brasilianvihervarpunen

Hirundinidae

 

 

 

pääskyt

Pseudochelidon sirintarae (I)

 

 

aasianjokipääsky

Icteridae

 

 

 

turpiaalit

Xanthopsar flavus (I)

 

 

laplatanturpiaali

Meliphagidae

 

 

 

mesikot

Lichenostomus melanops cassidix (I)

 

 

victoriankultakruunumesikko

Muscicapidae

 

 

 

kertut, siepot, sukasmalurit, timalit, kaljukkaat, monarkit

Acrocephalus rodericanus (III Mauritius)

 

 

rodriguezinkerttunen

 

Cyornis ruckii (II)

 

malesiansinisieppo

Dasyornis broadbenti litoralis (mahdollisesti kuollut sukupuuttoon) (I)

 

 

länsiaustralianisosukasmaluri

Dasyornis longirostris (I)

 

 

lännensukasmaluri

 

Garrulax canorus (II)

 

naurutimali

 

Garrulax taewanus (II)

 

 

 

Leiothrix argentauris (II)

 

hopeakorvatimali

 

Leiothrix lutea (II)

 

tulirintatimali

 

Liocichla omeiensis (II)

 

emeintimali

Picathartes gymnocephalus (I)

 

 

keltapääkaljukas

Picathartes oreas (I)

 

 

punapääkaljukas

 

 

Terpsiphone bourbonnensis (III Mauritius)

maskareenienparatiisimonarkki

Paradisaeidae

 

 

 

paratiisilinnut

 

Paradisaeidae spp. (II)

 

paratiisilinnut

Pittidae

 

 

 

pitat

 

Pitta guajana (II)

 

tulikulmapitta

Pitta gurneyi (I)

 

 

malakanpitta

Pitta kochi (I)

 

 

tammipitta

 

Pitta nympha (II)

 

keijupitta

Pycnonotidae

 

 

 

bulbulit

 

Pycnonotus zeylanicus (II)

 

tulipääbulbuli

Sturnidae

 

 

 

kottaraiset

 

Gracula religiosa (II)

 

pyhämaina

Leucopsar rothschildi (I)

 

 

balinkottarainen

Zosteropidae

 

 

 

rillit

Zosterops albogularis (I)

 

 

norfolkinsaarenisorilli

PELECANIFORMES

 

 

 

pelikaanilinnut

Fregatidae

 

 

 

fregattilinnut

Fregata andrewsi (I)

 

 

joulusaarenfregattilintu

Pelecanidae

 

 

 

pelikaanit

Pelecanus crispus (I)

 

 

kiharapelikaani

Sulidae

 

 

 

suulat

Papasula abbotti (I)

 

 

joulusaarensuula

PICIFORMES

 

 

 

tikkalinnut

Capitonidae

 

 

 

sepät

 

 

Semnornis ramphastinus (III Kolumbia)

kauluriseppä

Picidae

 

 

 

tikat

Campephilus imperialis (I)

 

 

keisaritulikärki

Dryocopus javensis richardsi (I)

 

 

koreanaasianpalokärki

Ramphastidae

 

 

 

tukaanit

 

 

Baillonius bailloni (III Argentiina)

sahramitukaani

 

Pteroglossus aracari (II)

 

punavyöarakari

 

 

Pteroglossus castanotis (III Argentiina)

ruskoposkiarakari

 

Pteroglossus viridis (II)

 

verinokka-arakari

 

 

Ramphastos dicolorus (III Argentiina)

kultarintatukaani

 

Ramphastos sulfuratus (II)

 

rikkitukaani

 

Ramphastos toco (II)

 

kuningastukaani

 

Ramphastos tucanus (II)

 

karmiininokkatukaani

 

Ramphastos vitellinus (II)

 

punaliivitukaani

 

 

Selenidera maculirostris (III Argentiina)

täplänokkatukaani

PODICIPEDIFORMES

 

 

 

uikkulinnut

Podicipedidae

 

 

 

uikut

Podilymbus gigas (I)

 

 

atitlaninuikku

PROCELLARIIFORMES

 

 

 

ulappalinnut

Diomedeidae

 

 

 

albatrossit

Phoebastria albatrus (I)

 

 

japaninalbatrossi

PSITTACIFORMES

 

 

 

papukaijalinnut

 

PSITTACIFORMES spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja ja lukuun ottamatta lajeja Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus ja Psittacula krameri, jotka eivät sisälly tämän asetuksen liitteisiin)

 

papukaijalinnut

Cacatuidae

 

 

 

kakadut

Cacatua goffiniana (I)

 

 

tanimbarinkakadu

Cacatua haematuropygia (I)

 

 

filippiinienkakadu

Cacatua moluccensis (I)

 

 

molukkienkakadu

Cacatua sulphurea (I)

 

 

celebesinkakadu

Probosciger aterrimus (I)

 

 

palmukakadu

Loriidae

 

 

 

 

Eos histrio (I)

 

 

orvokkiluri

Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina on mainittu liitteessä I, muut lajit on mainittu liitteessä II.)

 

 

polynesianlurikit

Psittacidae

 

 

 

papukaijat

Amazona arausiaca (I)

 

 

dominicanamatsoni

Amazona auropalliata (I)

 

 

keltaniska-amatsoni

Amazona barbadensis (I)

 

 

kultanaama-amatsoni

Amazona brasiliensis (I)

 

 

liekkipyrstöamatsoni

Amazona finschi (I)

 

 

lila-amatsoni

Amazona guildingii (I)

 

 

saintvincentinamatsoni

Amazona imperialis (I)

 

 

keisariamatsoni

Amazona leucocephala (I)

 

 

kuubanamatsoni

Amazona oratrix (I)

 

 

keltapääamatsoni

Amazona pretrei (I)

 

 

araukaria-amatsoni

Amazona rhodocorytha (I)

 

 

tuliotsa-amatsoni

Amazona tucumana (I)

 

 

rubiiniamatsoni

Amazona versicolor (I)

 

 

saintlucianamatsoni

Amazona vinacea (I)

 

 

viiniamatsoni

Amazona viridigenalis (I)

 

 

meksikonamatsoni

Amazona vittata (I)

 

 

puertoriconamatsoni

Anodorhynchus spp. (I)

 

 

hyasinttiarat

Ara ambiguus (I)

 

 

panamanara

Ara glaucogularis (I)

 

 

sinikurkkuara

Ara macao (I)

 

 

puna-ara

Ara militaris (I)

 

 

smaragdiara

Ara rubrogenys (I)

 

 

bolivianara

Cyanopsitta spixii (I)

 

 

siniara

Cyanoramphus cookii (I)

 

 

nolfolkinsaarenviherkaija

Cyanoramphus forbesi (I)

 

 

chathaminviherkaija

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

 

 

uudenseelanninviherkaija

Cyanoramphus saisseti (I)

 

 

uudenkaledonianviherkaija

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

 

 

itäaustraliansiniviikunakaija

Eunymphicus cornutus (I)

 

 

töyhtöviherkaija

Guarouba guarouba (I)

 

 

kulta-aratti

Neophema chrysogaster (I)

 

 

tasmanianruohokaija

Ognorhynchus icterotis (I)

 

 

vahapalmuaratti

Pezoporus occidentalis (mahdollisesti kuollut sukupuuttoon)(I)

 

 

yökaija

Pezoporus wallicus (I)

 

 

lymykaija

Pionopsitta pileata (I)

 

 

punanaamioaratti

Primolius couloni (I)

 

 

sinipääara

Primolius maracana (I)

 

 

brasilianara

Psephotus chrysopterygius (I)

 

 

kultaparatiisikaija

Psephotus dissimilis (I)

 

 

huppuparatiisikaija

Psephotus pulcherrimus (mahdollisesti kuollut sukupuuttoon) (I)

 

 

paratiisikaija

Psittacula echo (I)

 

 

mauritiuksenkaija

Pyrrhura cruentata (I)

 

 

sinirinta-aratti

Rhynchopsitta spp. (I)

 

 

mäntyaratit

Strigops habroptilus (I)

 

 

kakapo

RHEIFORMES

 

 

 

nandulinnut

Rheidae

 

 

 

nandut

Pterocnemia pennata (I) (Lukuun ottamatta alalajia Rhea pennata pennata, joka kuuluu liitteeseen B)

 

 

patagoniannandu

 

Pterocnemia pennata pennata (II)

 

patagoniannandu

 

Rhea americana (II)

 

nandu

SPHENISCIFORMES

 

 

 

pingviinilinnut

Spheniscidae

 

 

 

pingviinit

 

Spheniscus demersus (II)

 

afrikanpingviini

Spheniscus humboldti (I)

 

 

perunpingviini

STRIGIFORMES

 

 

 

pöllölinnut

 

STRIGIFORMES spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)

 

 

Strigidae

 

 

 

pöllöt

Aegolius funereus (II)

 

 

helmipöllö

Asio flammeus (II)

 

 

suopöllö

Asio otus (II)

 

 

sarvipöllö

Athene noctua (II)

 

 

minervanpöllö

Bubo bubo (II) (Lukuun ottamatta alalajia Bubo bubo bengalensis, joka sisältyy liitteeseen B)

 

 

huuhkaja

Glaucidium passerinum (II)

 

 

varpuspöllö

Heteroglaux blewitti (I)

 

 

hindustaninpöllö

Mimizuku gurneyi (I)

 

 

pisarapöllönen

Ninox natalis (I)

 

 

joulusaarenpöllö

Ninox novaeseelandiae undulata (I)

 

 

uudenseelanninhaukkapöllö, Norfolkinsaaren alalaji

Nyctea scandiaca (II)

 

 

tunturipöllö

Otus ireneae (II)

 

 

sokokenpöllönen

Otus scops (II)

 

 

kyläpöllönen

Strix aluco (II)

 

 

lehtopöllö

Strix nebulosa (II)

 

 

lapinpöllö

Strix uralensis (II) (Lukuun ottamatta alalajia Strix uralensis davidi, joka sisältyy liitteeseen B)

 

 

viirupöllö

Surnia ulula (II)

 

 

hiiripöllö

Tytonidae

 

 

 

tornipöllöt

Tyto alba (II)

 

 

tornipöllö

Tyto soumagnei (I)

 

 

madagaskarintornipöllö

STRUTHIONIFORMES

 

 

 

strutsilinnut

Struthionidae

 

 

 

strutsit

Struthio camelus (I) (Ainoastaan Algerian, Burkina Fason, Kamerunin, Keski-Afrikan tasavallan, Tšadin, Malin, Mauritanian, Marokon, Nigerin, Nigerian, Senegalin ja Sudanin populaatiot; muut populaatiot eivät sisälly tämän asetuksen liitteisiin.)

 

 

strutsi

TINAMIFORMES

 

 

 

tinamilinnut

Tinamidae

 

 

 

tinamit

Tinamus solitarius (I)

 

 

erakkotinami

TROGONIFORMES

 

 

 

trogonilinnut

Trogonidae

 

 

 

trogonit

Pharomachrus mocinno (I)

 

 

mayaketsali

REPTILIA

 

 

 

matelijat

CROCODYLIA

 

 

 

krokotiilieläimet

 

CROCODYLIA spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)

 

krokotiilieläimet

Alligatoridae

 

 

 

alligaattorit

Alligator sinensis (I)

 

 

kiinanalligaattori

Caiman crocodilus apaporiensis (I)

 

 

apaporinsilmälasikaimaani

Caiman latirostris (I) (Lukuun ottamatta Argentiinan populaatiota, joka kuuluu liitteeseen B)

 

 

leveäkuonokaimaani

Melanosuchus niger (I) (Lukuun ottamatta Brasilian populaatiota, joka kuuluu liitteeseen B, ja Ecuadorin populaatiota, joka kuuluu liitteeseen B ja jonka vuotuinen vientikiintiö on nolla, kunnes CITES-sihteeristö ja IUCN/SSC:n krokotiiliasiantuntijaryhmä ovat hyväksyneet vuotuiset vientikiintiöt)

 

 

nokikaimaani

Crocodylidae

 

 

 

krokotiilit

Crocodylus acutus (I) (Lukuun ottamatta Kuuban populaatiota, joka kuuluu liitteeseen B)

 

 

amerikankrokotiili

Crocodylus cataphractus (I)

 

 

kapeakuonokrokotiili

Crocodylus intermedius (I)

 

 

orinoconkrokotiili

Crocodylus mindorensis (I)

 

 

filippiinienkrokotiili

Crocodylus moreletii (I) (Lukuun ottamatta Belizen ja Meksikon populaatioita, jotka sisältyvät liitteeseen B, siten, että kaupallisiin tarkoituksiin vietävien luonnonvaraisten yksilöiden kiintiö on nolla)

 

 

kyhmyniskakrokotiili

Crocodylusniloticus (I) (Lukuun ottamatta Botswanan, Egyptin [kiintiö nolla kaupallisiin tarkoituksiin vietäville luonnonvaraisille yksilöille], Etiopian, Kenian, Madagaskarin, Malawin, Mosambikin, Namibian, Etelä-Afrikan, Ugandan, Tansanian tasavallan [tarhattujen yksilöiden lisäksi enintään 1 600 luonnonvaraisen yksilön vuotuinen vientikiintiö, metsästysmuistot mukaan luettuina], Sambian ja Zimbabwen populaatioita; nämä populaatiot kuuluvat liitteeseen B)

 

 

niilinkrokotiili

Crocodylus palustris (I)

 

 

suokrokotiili

Crocodylus porosus (I) (Lukuun ottamatta Australian, Indonesian ja Papua-Uuden-Guinean populaatioita, jotka kuuluvat liitteeseen B)

 

 

suistokrokotiili

Crocodylus rhombifer (I)

 

 

kuubankrokotiili

Crocodylus siamensis (I)

 

 

siaminkrokotiili

Osteolaemus tetraspis (I)

 

 

kääpiökrokotiili

Tomistoma schlegelii (I)

 

 

valegaviaali

Gavialidae

 

 

 

gaviaalit

Gavialis gangeticus (I)

 

 

gangesingaviaali

RHYNCHOCEPHALIA

Sphenodontidae

 

 

 

tuatarat

Sphenodon spp. (I)

 

 

tuatarat

SAURIA

 

 

 

liskot

Agamidae

 

 

 

agamat

 

Uromastyx spp. (II)

 

vyöliskot

Chamaeleonidae

 

 

 

kameleontit

 

Bradypodion spp. (II)

 

 

 

Brookesia spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)

 

 

Brookesia perarmata (I)

 

 

 

 

Calumma spp. (II)

 

 

 

Chamaeleo spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)

 

kameleontit

Chamaeleo chamaeleon (II)

 

 

välimerenkameleontti

 

Furcifer spp. (II)

 

 

 

Kinyongia spp. (II)

 

 

 

Nadzikambia spp. (II)

 

 

Cordylidae

 

 

 

vyöliskot

 

Cordylus spp. (II)

 

vyöliskot

Gekkonidae

 

 

 

gekkoliskot

 

Cyrtodactylus serpensinsula (II)

 

 

 

 

Hoplodactylus spp. (III Uusi-Seelanti)

 

 

 

Naultinus spp. (III Uusi-Seelanti)

 

 

Phelsuma spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)

 

päivägekot

Phelsuma guentheri (II)

 

 

 

 

Uroplatus spp. (II)

 

lehtihäntägekot

Helodermatidae

 

 

 

myrkkyliskot

 

Heloderma spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyvää alalajia)

 

myrkkyliskot

Heloderma horridum charlesbogerti (I)

 

 

guatemalanskorpionilisko

Iguanidae

 

 

 

iguaanit

 

Amblyrhynchus cristatus (II)

 

merileguaani

Brachylophus spp. (I)

 

 

juovaleguaanit

 

Conolophus spp. (II)

 

laavaleguaanit

 

Ctenosaura bakeri (II)

 

piikkihäntäiguaanilaji

 

Ctenosaura oedirhina (II)

 

piikkihäntäiguaanilaji

 

Ctenosaura melanosterna (II)

 

piikkihäntäiguaanilaji

 

Ctenosaura palearis (II)

 

piikkihäntäiguaanilaji

Cyclura spp. (I)

 

 

sarvikuonoleguaanit

 

Iguana spp. (II)

 

iguaanit

 

Phrynosoma blainvillii (II)

 

 

 

Phrynosoma cerroense (II)

 

 

 

Phrynosoma coronatum (II)

 

sarvikonnalisko

 

Phrynosoma wigginsi (II)

 

 

Sauromalus varius (I)

 

 

 

Lacertidae

 

 

 

sisiliskot

Gallotia simonyi (I)

 

 

hierronsuursisilisko

Podarcis lilfordi (II)

 

 

baleaarienmuurisisilisko

Podarcis pityusensis (II)

 

 

ibizanmuurisisilisko

Scincidae

 

 

 

skinkit

 

Corucia zebrata (II)

 

jättiläisskinkki

Teiidae

 

 

 

teijuliskot

 

Crocodilurus amazonicus (II)

 

krokotiilinhäntäteiju

 

Dracaena spp. (II)

 

krokotiiliteijut

 

Tupinambis spp. (II)

 

 

Varanidae

 

 

 

varaanit

 

Varanus spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)

 

varaanit

Varanus bengalensis (I)

 

 

bengalinvaraani

Varanus flavescens (I)

 

 

keltavaraani

Varanus griseus (I)

 

 

aavikkovaraani

Varanus komodoensis (I)

 

 

komodonvaraani

Varanus nebulosus (I)

 

 

 

Varanus olivaceus (II)

 

 

 

Xenosauridae

 

 

 

kiinankyhmylisko

 

Shinisaurus crocodilurus (II)

 

kiinankyhmylisko

SERPENTES

 

 

 

käärmeet

Boidae

 

 

 

boat

 

Boidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)

 

boat

Acrantophis spp. (I)

 

 

madagaskarinboat

Boa constrictor occidentalis (I)

 

 

kuningasboa, läntinen muoto

Epicrates inornatus (I)

 

 

keltaboa

Epicrates monensis (I)

 

 

 

Epicrates subflavus (I)

 

 

jamaikanboa

Eryx jaculus (II)

 

 

hietaboa

Sanzinia madagascariensis (I)

 

 

madagaskarinpuuboa

Bolyeriidae

 

 

 

mauritiuksenboat

 

Bolyeriidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)

 

mauritiuksenboat

Bolyeria multocarinata (I)

 

 

roundsaarenboa

Casarea dussumieri (I)

 

 

harjasuomuboa

Colubridae

 

 

 

tarhakäärmeet

 

 

Atretium schistosum (III Intia)

 

 

 

Cerberus rynchops (III Intia)

koirankuonokäärme

 

Clelia clelia (II)

 

mussurana

 

Cyclagras gigas (II)

 

valekobra

 

Elachistodon westermanni (II)

 

intianmunakäärme

 

Ptyas mucosus (II)

 

 

 

 

Xenochrophis piscator (III Intia)

 

Elapidae

 

 

 

myrkkytarhakäärmeet

 

Hoplocephalus bungaroides (II)

 

 

 

 

Micrurus diastema (III Honduras)

 

 

 

Micrurus nigrocinctus (III Honduras)

 

 

Naja atra (II)

 

 

 

Naja kaouthia (II)

 

 

 

Naja mandalayensis (II)

 

 

 

Naja naja (II)

 

intiankobra

 

Naja oxiana (II)

 

keskiaasiankobra

 

Naja philippinensis (II)

 

 

 

Naja sagittifera (II)

 

 

 

Naja samarensis (II)

 

 

 

Naja siamensis (II)

 

 

 

Naja sputatrix (II)

 

 

 

Naja sumatrana (II)

 

 

 

Ophiophagus hannah (II)

 

kuningaskobra

Loxocemidae

 

 

 

 

 

Loxocemidae spp. (II)

 

 

Pythonidae

 

 

 

pytonit

 

Pythonidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyvää alalajia)

 

pytonit

Python molurus molurus (I)

 

 

tiikeripyton

Tropidophiidae

 

 

 

kääpiöboat

 

Tropidophiidae spp. (II)

 

kääpiöboat

Viperidae

 

 

 

kyyt

 

 

Crotalus durissus (III Honduras)

kauhukalkkarokäärme

 

Crotalus durissusunicolor

 

 

 

 

Daboia russelii (III Intia)

russelinkyy

Vipera latifii

 

 

latifinkyy

Vipera ursinii (I) (Ainoastaan Euroopan populaatio, lukuun ottamatta entisen Neuvostoliiton alueita; viimeksi mainitut populaatiot eivät kuulu tämän asetuksen liitteisiin)

 

 

kenttäkyy

 

Vipera wagneri (II)

 

 

TESTUDINES

 

 

 

kilpikonnat

Carettochelyidae

 

 

 

 

 

Carettochelys insculpta (II)

 

flynkilpikonna

Chelidae

 

 

 

käärmeenkaulakilpikonnat

 

Chelodina mccordi (II)

 

 

Pseudemydura umbrina (I)

 

 

länsiaustraliankäärmeen-kaulakilpikonna

Cheloniidae

 

 

 

merikilpikonnat

Cheloniidae spp. (I)

 

 

merikilpikonnat

Chelydridae

 

 

 

 

 

 

Macrochelys temminckii (III Yhdysvallat)

alligaattorikilpikonna

Dermatemydidae

 

 

 

tabascokilpikonnat

 

Dermatemys mawii (II)

 

tabascokilpikonna

Dermochelyidae

 

 

 

merinahkakilpikonnat

Dermochelys coriacea (I)

 

 

merinahkakilpikonna

Emydidae

 

 

 

suokilpikonnat

 

Chrysemys picta

 

kirjokilpikonna

 

Glyptemys insculpta (II)

 

 

Glyptemys muhlenbergii (I)

 

 

muhlenberginpurokilpikonna

 

 

Graptemys spp. (III Yhdysvallat)

karttakilpikonnat

 

Terrapene spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)

 

kotelokilpikonnat

Terrapene coahuila (I)

 

 

vesikotelokilpikonna

 

Trachemys scripta elegans

 

punakorvakilpikonna

Geoemydidae

 

 

 

 

Batagur affinis (I)

 

 

 

Batagur baska (I)

 

 

batagurkilpikonna

 

Batagur spp. (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)

 

 

 

Cuora spp. (II)

 

rasiakilpikonnat

Geoclemys hamiltonii (I)

 

 

mustalammikkokilpikonna

 

 

Geoemyda spengleri (III Kiina)

 

 

Heosemys annandalii (II)

 

 

 

Heosemys depressa (II)

 

 

 

Heosemys grandis (II)

 

 

 

Heosemys spinosa (II)

 

 

 

Leucocephalon yuwonoi (II)

 

 

 

Malayemys macrocephala (II)

 

malaijinkotilokilpikonna

 

Malayemys subtrijuga (II)

 

 

 

Mauremys annamensis (II)

 

 

 

 

Mauremys iversoni (III Kiina)

 

 

 

Mauremys megalocephala (III Kiina)

 

 

Mauremys mutica (II)

 

 

 

 

Mauremys nigricans (III Kiina)

 

 

 

Mauremys pritchardi (III Kiina)

 

 

 

Mauremys reevesii (III Kiina)

 

 

 

Mauremys sinensis (III Kiina)

 

Melanochelys tricarinata (I)

 

 

kolmiharjakilpikonna

Morenia ocellata (I)

 

 

burmansuokilpikonna

 

Notochelys platynota (II)

 

 

 

 

Ocadia glyphistoma (III Kiina)

 

 

 

Ocadia philippeni (III Kiina)

 

 

Orlitia borneensis (II)

 

 

 

Pangshura spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)

 

katoskilpikonnat

Pangshura tecta (I)

 

 

 

 

 

Sacalia bealei (III Kiina)

 

 

 

Sacalia pseudocellata (III Kiina)

 

 

 

Sacalia quadriocellata (III Kiina)

 

 

Siebenrockiella crassicollis (II)

 

 

 

Siebenrockiella leytensis (II)

 

 

Platysternidae

 

 

 

suurpääkilpikonnat

 

Platysternon megacephalum (II)

 

suurpääkilpikonna

Podocnemididae

 

 

 

arraukilpikonnat

 

Erymnochelys madagascariensis (II)

 

 

 

Peltocephalus dumerilianus (II)

 

 

 

Podocnemis spp. (II)

 

eteläamerikanjokikilpikonnat

Testudinidae

 

 

 

maakilpikonnat

 

Testudinidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja; vuotuinen vientikiintiö on vahvistettu nollaksi lajin Geochelone sulcata luonnosta saatujen ja pääasiassa kaupallisiin tarkoituksiin käytettävien yksilöiden osalta.)

 

maakilpikonnat

Astrochelys radiata (I)

 

 

sädekilpikonna

Astrochelys yniphora (I)

 

 

angonoka

Chelonoidis nigra (I)

 

 

jättiläiskilpikonna

Gopherus flavomarginatus (I)

 

 

meksikongofferikilpikonna

Malacochersus tornieri (II)

 

 

 

Psammobates geometricus (I)

 

 

 

Pyxis arachnoides (I)

 

 

madagaskarinhämähäkkikilpikonna

Pyxis planicauda (I)

 

 

 

Testudo graeca (II)

 

 

espanjankilpikonna

Testudo hermanni (II)

 

 

kreikankilpikonna

Testudo kleinmanni (I)

 

 

egyptinkilpikonna

Testudo marginata (II)

 

 

reunuskilpikonna

Trionychidae

 

 

 

pehmeäkilpikonnat

 

Amyda cartilaginea (II)

 

 

Apalone spinifera atra (I)

 

 

mustapehmeäkilpikonna

Aspideretes gangeticus (I)

 

 

gangesinpehmeäkilpikonna

Aspideretes hurum (I)

 

 

 

Aspideretes nigricans (I)

 

 

tummapehmeäkilpikonna

 

Chitra spp. (II)

 

 

 

Lissemys punctata (II)

 

intianläppäpehmeäkilpikonna

 

Lissemys scutata (II)

 

burmansuokilpikonna

 

 

Palea steindachneri (III Kiina)

 

 

Pelochelys spp. (II)

 

 

 

 

Pelodiscus axenaria (III Kiina)

 

 

 

Pelodiscus maackii (III Kiina)

 

 

 

Pelodiscus parviformis (III Kiina)

 

 

 

Rafetus swinhoei (III Kiina)

 

AMPHIBIA

 

 

 

sammakkoeläimet

ANURA

 

 

 

sammakot

Bufonidae

 

 

 

konnat

Altiphrynoides spp. (I)

 

 

 

Atelopus zeteki (I)

 

 

panamantynkäjalkasammakko

Bufo periglenes (I)

 

 

kultakonna

Bufo superciliaris (I)

 

 

kameruninrupikonna

Nectophrynoides spp. (I)

 

 

synnyttäjäkonnat

Nimbaphrynoides spp. (I)

 

 

 

Spinophrynoides spp. (I)

 

 

 

Dendrobatidae

 

 

 

nuolimyrkkysammakot

 

Allobates femoralis (II)

 

 

 

Allobates zaparo (II)

 

 

 

Cryptophyllobates azureiventris (II)

 

 

 

Dendrobates spp. (II)

 

nuolimyrkkysammakot

 

Epipedobates spp. (II)

 

nuolimyrkkysammakot

 

Phyllobates spp. (II)

 

nuolimyrkkysammakot

Hylidae

 

 

 

 

 

Agalychnis spp. (II)

 

punasilmäpuusammakot

Mantellidae

 

 

 

 

 

Mantella spp. (II)

 

 

Microhylidae

 

 

 

ahdassuusammakot

Dyscophus antongilii (I)

 

 

ahdassuusammakko

 

Scaphiophryne gottlebei (II)

 

 

Ranidae

 

 

 

aitosammakot

 

Conraua goliath

 

goljatinsammakko

 

Euphlyctis hexadactylus (II)

 

 

 

Hoplobatrachus tigerinus (II)

 

 

 

Rana catesbeiana

 

härkäsammakko

Rheobatrachidae

 

 

 

australianhammaskonnat

 

Rheobatrachus spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)

 

vatsassahautojakonnat

Rheobatrachus silus (II)

 

 

vatsassahautojakonna

CAUDATA

 

 

 

salamanterieläimet

Ambystomatidae

 

 

 

aksolotlit

 

Ambystoma dumerilii (II)

 

 

 

Ambystoma mexicanum (II)

 

aksolotli

Cryptobranchidae

 

 

 

jättiläissalamanterit

Andrias spp. (I)

 

 

jättiläissalamanterit

Salamandridae

 

 

 

 

Neurergus kaiseri (I)

 

 

 

ELASMOBRANCHII

 

 

 

rustokalat

LAMNIFORMES

 

 

 

sillihaikalat

Cetorhinidae

 

 

 

jättiläishait

 

Cetorhinus maximus (II)

 

jättiläishai

Lamnidae

 

 

 

sillihait

 

Carcharodon carcharias (II)

 

valkohai

ORECTOLOBIFORMES

 

 

 

partahaikalat

Rhincodontidae

 

 

 

valashait