EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0461

Komission asetus (EU) N:o 461/2010, annettu 27 päivänä toukokuuta 2010 , Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan 3 kohdan soveltamisesta vertikaalisten sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin moottoriajoneuvoalalla (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 129, 28.5.2010, p. 52–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 08 Volume 003 P. 277 - 282

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/06/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/461/oj

28.5.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 129/52


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 461/2010,

annettu 27 päivänä toukokuuta 2010,

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan 3 kohdan soveltamisesta vertikaalisten sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin moottoriajoneuvoalalla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan soveltamisesta sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin 2 päivänä maaliskuuta 1965 annetun neuvoston asetuksen N:o 19/65/ETY (1) ja erityisesti sen 1 artiklan,

on julkaissut tämän asetuksen luonnoksen,

on kuullut kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen N:o 19/65/ETY nojalla komissiolla on toimivalta asetuksia antamalla soveltaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (2) 101 artiklan 3 kohtaa tiettyihin perussopimuksen 101 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan kuuluviin vertikaalisten sopimusten ja vastaavien yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin. Ryhmäpoikkeusasetuksia sovelletaan tietyt edellytykset täyttäviin vertikaalisiin sopimuksiin, jotka voivat olla yleisiä tai alakohtaisia.

(2)

Komissio on määritellyt sellaisten vertikaalisten sopimusten ryhmän, joiden se yleensä katsoo täyttävän perussopimuksen 101 artiklan 3 kohdassa vahvistetut edellytykset, ja on tässä tarkoituksessa hyväksynyt Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan 3 kohdan soveltamisesta tiettyihin vertikaalisten sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin 20 päivänä huhtikuuta 2010 annetun komission asetuksen (EU) N:o 330/2010 (3); kyseinen asetus korvaa komission asetuksen (EY) N:o 2790/1999 (4).

(3)

Moottoriajoneuvoalalla, johon kuuluvat sekä henkilöautot että hyötyajoneuvot, on vuodesta 1985 sovellettu ryhmäpoikkeusasetuksia, joista uusin on perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta vertikaalisten sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin moottoriajoneuvoalalla 31 päivänä heinäkuuta 2002 annettu komission asetus (EY) N:o 1400/2002 (5). Asetuksessa (EY) N:o 2790/1999 todetaan nimenomaan, että sitä ei sovelleta vertikaalisiin sopimuksiin, joiden sisältö kuuluu jonkin muun ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisalaan. Tämän vuoksi moottoriajoneuvoala ei ole kuulunut mainitun asetuksen soveltamisalaan.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 1400/2002 voimassaolo päättyy 31 päivänä toukokuuta 2010. Moottoriajoneuvoalaan olisi kuitenkin edelleen sovellettava ryhmäpoikkeusta, jotta voidaan yksinkertaistaa hallintoa ja alentaa yrityksille säännösten noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia. Samalla on varmistettava markkinoiden tehokas valvonta perussopimuksen 103 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti.

(5)

Uusien moottoriajoneuvojen jakelusta, varaosien jakelusta ja moottoriajoneuvojen korjaus- ja huoltopalvelujen tarjoamisesta vuodesta 2002 lukien saadun kokemuksen perusteella on mahdollista määrittää sellaisten moottoriajoneuvoalan vertikaalisten sopimusten ryhmä, joiden voidaan katsoa yleensä täyttävän perussopimuksen 101 artiklan 3 kohdan edellytykset.

(6)

Tähän ryhmään sisältyvät uusien moottoriajoneuvojen ostoa, myyntiä tai jälleenmyyntiä koskevat vertikaaliset sopimukset, moottoriajoneuvojen varaosien ostoa, myyntiä tai jälleenmyyntiä koskevat vertikaaliset sopimukset sekä tällaisten ajoneuvojen korjaus- ja huoltopalveluiden tarjoamista koskevat vertikaaliset sopimukset, kun kyseiset sopimukset on tehty muiden kuin kilpailevien yritysten välillä, tiettyjen kilpailevien yritysten välillä taikka kun sopimuksen tekijät ovat vähittäismyyjien tai korjaamoiden tiettyjä yhteenliittymiä. Ryhmä sisältää myös vertikaaliset sopimukset, joihin sisältyy liitännäismääräyksiä immateriaalioikeuksien luovuttamisesta tai käytöstä. Näin ollen käsite ”vertikaaliset sopimukset” olisi määriteltävä siten, että siihen sisältyvät sekä tällaiset sopimukset että vastaavat yhdenmukaistetut menettelytavat.

(7)

Tietyntyyppiset vertikaaliset sopimukset voivat parantaa tuotanto- tai jakeluketjun taloudellista tehokkuutta mahdollistamalla sopimuksen osapuolina olevien yritysten toiminnan paremman yhteensovittamisen. Ne voivat erityisesti johtaa osapuolten liiketoiminta- ja jakelukustannusten alenemiseen ja parhaan mahdollisen tason saavuttamiseen myynnissä ja investoinneissa.

(8)

Todennäköisyys, että tällaiset tehostavat vaikutukset ylittävät vertikaalisiin sopimuksiin sisältyvistä rajoituksista aiheutuvat kilpailunvastaiset vaikutukset, riippuu sopimuspuolten markkinavoimasta ja sen vuoksi myös siitä, missä määrin kyseiset yritykset joutuvat kilpailemaan muiden sellaisten toimittajien kanssa, joiden tavaroita ja palveluita asiakkaat pitävät keskenään vaihdettavissa tai korvattavissa olevina kyseisen tuotteen ominaisuuksien, hintojen ja käyttötarkoituksen vuoksi. Sellaiset vertikaaliset sopimukset, joiden sisältämät rajoitukset rajoittavat todennäköisesti kilpailua ja aiheuttavat haittaa kuluttajille, tai jotka eivät ole välttämättömiä tehostavien vaikutusten saavuttamiseksi, olisi suljettava ryhmäpoikkeuksen soveltamisalan ulkopuolelle.

(9)

Ryhmäpoikkeusasetuksen asianmukaisen soveltamisalan määrittämiseksi komission on otettava huomioon asianomaisen alan kilpailuolosuhteet. Tältä osin moottoriajoneuvoalan perusteellisen seurannan päätelmät komission arviointikertomuksessa 28 päivältä toukokuuta 2008 asetuksen (EY) N:o 1400/2002 soveltamisesta (6) ja komission tiedonannossa 22 päivältä heinäkuuta 2009 moottoriajoneuvoalan tulevasta kilpailuoikeudellisesta kehyksestä (7) ovat osoittaneet, että uusien moottoriajoneuvojen jakelusopimukset olisi erotettava korjaus- ja huoltopalvelujen tarjoamista ja varaosien jakelua koskevista sopimuksista.

(10)

Uusien moottoriajoneuvojen jakelussa ei näytä esiintyvän kilpailussa merkittäviä puutteita, jotka erottaisivat tämän alan muista talouden aloista ja jotka edellyttäisivät sellaisten sääntöjen soveltamista, jotka poikkeavat asetuksessa (EU) N:o 330/2010 vahvistetuista säännöistä ja ovat niitä tiukempia. Markkinaosuudelle asetettu kynnysarvo, tiettyjen vertikaalisten sopimusten jättäminen poikkeusten ulkopuolelle ja muut mainitussa asetuksessa säädetyt edellytykset riittävät yleensä varmistamaan, että uusien moottoriajoneuvojen jakelua koskevat vertikaaliset sopimukset ovat perussopimuksen 101 artiklan 3 kohdassa olevien vaatimusten mukaiset. Sen vuoksi tällaisille sopimuksille olisi myönnettävä asetuksen (EU) N:o 330/2010 mukainen poikkeus edellyttäen, että ne täyttävät kaikki asetuksessa vahvistetut edellytykset.

(11)

Varaosien jakelua ja korjaus- ja huoltopalvelujen tarjoamista koskevissa sopimuksissa olisi otettava huomioon tietyt moottoriajoneuvojen myynnin jälkeisten markkinoiden erityispiirteet. Erityisesti asetuksen (EY) N:o 1400/2002 soveltamisesta saatu kokemus osoittaa, että yksittäisten korjaustöiden hinnankorotukset heijastuvat vain osittain uudenaikaisten autojen parempana luotettavuutena ja huoltovälien pitenemisenä. Nämä viimeksi mainitut suuntaukset liittyvät tekniseen kehitykseen sekä ajoneuvojen valmistajien alkuperäisosien toimittajilta ostamien auton komponenttien monimutkaistumiseen ja luotettavuuden lisääntymiseen. Tällaiset toimittajat myyvät tuotteensa varaosina myynnin jälkeisillä markkinoilla sekä ajoneuvojen valmistajien valtuutettujen korjaamoverkostojen että riippumattomien kanavien kautta. Sen vuoksi ne muodostavat merkittävän kilpailuvoiman moottoriajoneuvojen myynnin jälkeisillä markkinoilla. Moottoriajoneuvojen korjaus- ja huoltopalveluista aiheutuvien keskimääräisten kustannusten osuus on erittäin suuri moottoriajoneuvoista unionissa kuluttajille aiheutuvista kokonaiskustannuksista.

(12)

Moottoriajoneuvojen myynnin jälkeisten markkinoiden kilpailuolosuhteilla on myös välitön vaikutus yleiseen turvallisuuteen, sillä ajoneuvoilla ajaminen saattaa olla vaarallista, jos niitä ei ole korjattu oikein, sekä kansanterveyteen ja ympäristöön, koska ajoneuvojen hiilidioksidipäästöt ja muut ilman epäpuhtauksien päästöt voivat olla suurempia kuin ajoneuvojen, jotka on huollettu säännöllisesti.

(13)

Siltä osin kuin erilliset myynnin jälkeiset markkinat voidaan määritellä, tehokas kilpailu varaosien osto- ja myyntimarkkinoilla sekä moottoriajoneuvojen korjaus- ja huoltopalvelujen markkinoilla riippuu ajoneuvon valmistajien suoraan tai välillisesti perustamiin korjaamoverkostoihin kuuluvien eli valtuutettujen korjaamojen välisestä kilpailusta sekä valtuutettujen ja riippumattomien toimijoiden, mukaan lukien riippumattomat varaosien toimittajat ja korjaamot, välisestä kilpailusta. Viimeksi mainittujen mahdollisuudet kilpailuun perustuvat keskeisten tekijöiden, kuten varaosien ja teknisten tietojen, rajoittamattomaan saatavuuteen.

(14)

Näiden erityisseikkojen vuoksi asetuksen (EU) N:o 330/2010 säännöt, mukaan lukien markkinaosuudelle asetettu 30 prosentin yhdenmukainen kynnysarvo, ovat tarpeelliset mutta ne eivät riitä varmistamaan, että ryhmäpoikkeus myönnetään vain niille varaosien jakelua ja korjaus- ja huoltopalvelujen tarjoamista koskeville vertikaalisille sopimuksille, joiden voidaan riittävällä varmuudella olettaa täyttävän perussopimuksen 101 artiklan 3 kohdan mukaiset edellytykset.

(15)

Tämän vuoksi varaosien jakelua ja korjaus- ja huoltopalvelujen tarjoamista koskeviin vertikaalisiin sopimuksiin olisi sovellettava ryhmäpoikkeusta ainoastaan, jos asetuksessa (EU) N:o 330/2010 vahvistettujen poikkeuksen myöntämistä koskevien edellytysten lisäksi ne täyttävät tiukemmat vaatimukset, jotka koskevat sellaisia vakavien kilpailunrajoitusten muotoja, jotka saattavat rajoittaa varaosien toimitusta ja käyttöä moottoriajoneuvojen myynnin jälkeisillä markkinoilla.

(16)

Ryhmäpoikkeusta ei tulisi myöntää sopimuksille, jotka rajoittavat ajoneuvon valmistajan valikoivaan jakelujärjestelmään kuuluvien jäsenten mahdollisuuksia myydä varaosia riippumattomille korjaamoille, jotka käyttävät niitä korjaus- tai huoltopalvelujen tarjoamisessa. Ilman tällaisia varaosia riippumattomat korjaamot eivät pysty kilpailemaan tehokkaasti valtuutettujen korjaamoiden kanssa, koska ne eivät pystyisi tarjoamaan kuluttajille moottoriajoneuvojen turvallista ja luotettavaa toimintaa edistäviä laadukkaita palveluita.

(17)

Jotta varmistettaisiin tehokas kilpailu huolto- ja korjausmarkkinoilla ja jotta korjaamot voisivat tarjota loppukäyttäjille kilpailevia varaosia, ryhmäpoikkeuksen ei tulisi kattaa sellaisia asetuksen (EU) N:o 330/2010 mukaisia vertikaalisia sopimuksia, jotka kuitenkin rajoittavat varaosien valmistajan mahdollisuuksia myydä tällaisia osia ajoneuvon valmistajan jakelujärjestelmään kuuluville valtuutetuille korjaamoille, riippumattomille varaosien jakelijoille, riippumattomille korjaamoille tai loppukäyttäjille. Tämä ei vaikuta varaosien valmistajien yksityisoikeudelliseen vastuuseen eikä ajoneuvojen valmistajien mahdollisuuteen edellyttää, että niiden jakelujärjestelmään kuuluvat valtuutetut korjaamot käyttävät ainoastaan komponentteja, jotka vastaavat laadultaan tietyn moottoriajoneuvon kokoonpanossa käytettyjen osien laatua. Ottaen huomioon ajoneuvon valmistajan suora sopimusperusteinen osallistuminen takuukorjauksiin, ilmaishuoltoihin ja takaisintoimituspyyntöihin perustuviin töihin, poikkeuksen olisi katettava sopimukset, jotka sisältävät valtuutetuille korjaamoille asetetut velvoitteet käyttää ainoastaan ajoneuvon valmistajan toimittamia varaosia kyseisissä korjauksissa.

(18)

Jotta valtuutetut ja riippumattomat korjaamot ja loppukäyttäjät pystyisivät selvittämään moottoriajoneuvon komponenttien tai varaosien valmistajan ja valitsemaan vaihtoehtoisia osia, ryhmäpoikkeuksen ei tulisi kattaa sopimuksia, joilla moottoriajoneuvon valmistaja rajoittaa komponenttien tai alkuperäisten varaosien valmistajan mahdollisuutta varustaa kyseiset osat tavaramerkillään tai muulla tunnuksellaan toimivalla ja helposti näkyvällä tavalla.

(19)

Jotta kaikilla toimijoilla olisi aikaa mukautua tähän asetukseen, on aiheellista jatkaa asetuksen (EY) N:o 1400/2002 uusien moottoriajoneuvojen ostoa, myyntiä ja jälleenmyyntiä koskeviin vertikaalisiin sopimuksiin liittyvien säännösten voimassaoloaikaa 31 päivään toukokuuta 2013. Tätä asetusta olisi sovellettava varaosien jakelua ja korjaus- ja huoltopalvelujen tarjoamista koskeviin vertikaalisiin sopimuksiin 1 päivästä kesäkuuta 2010, jotta voidaan edelleen varmistaa riittävä kilpailu moottoriajoneuvojen myynnin jälkeisillä markkinoilla.

(20)

Komissio seuraa jatkuvasti moottoriajoneuvoalan kehitystä ja toteuttaa asianmukaisia korjaavia toimia, jos uusien moottoriajoneuvojen jakelun tai varaosien toimituksen taikka moottoriajoneuvojen myynnin jälkeisten palvelujen markkinoilla esiintyy kilpailupuutteita, jotka voivat aiheuttaa haittaa kuluttajille.

(21)

Komissio voi peruuttaa tästä asetuksesta johtuvan edun perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 (8) 29 artiklan 1 kohdan nojalla, jos se katsoo yksittäisessä tapauksessa, että sopimuksella, johon sovelletaan tässä asetuksessa säädettyä poikkeusta, on kuitenkin vaikutuksia, jotka ovat ristiriidassa perussopimuksen 101 artiklan 3 kohdan kanssa.

(22)

Jäsenvaltion kilpailuviranomainen voi peruuttaa tästä asetuksesta johtuvan edun asetuksen (EY) N:o 1/2003 29 artiklan 2 kohdan nojalla alueellaan tai sen osalla yksittäisessä tapauksessa, jos sopimuksella, johon sovelletaan tässä asetuksessa säädettyä poikkeusta, on kuitenkin vaikutuksia, jotka ovat ristiriidassa perussopimuksen 101 artiklan 3 kohdan kanssa kyseisen jäsenvaltion alueella tai osalla sen aluetta, ja kyseisellä alueella on kaikki erillisten maantieteellisten markkinoiden piirteet.

(23)

Erityinen merkitys määritettäessä, olisiko tästä asetuksesta johtuva etu peruutettava asetuksen (EY) N:o 1/2003 29 artiklan nojalla, on niillä kilpailunvastaisilla vaikutuksilla, jotka johtuvat samankaltaisten vertikaalisten sopimusten rinnakkaisista verkostoista silloin kun niillä on samankaltaisia vaikutuksia, jotka rajoittavat olennaisesti pääsyä merkityksellisille markkinoille tai kilpailua niillä. Tällaisia kumulatiivisia vaikutuksia voi ilmetä esimerkiksi valikoivan jakelun tai kilpailukieltovelvoitteiden tapauksessa.

(24)

Tehostaakseen sellaisten vertikaalisten sopimusten rinnakkaisten verkostojen valvontaa, joilla on samankaltaisia kilpailunvastaisia vaikutuksia ja jotka kattavat yli 50 prosenttia tietyistä markkinoista, komissio voi säätää asetuksella, ettei tätä asetusta sovelleta vertikaalisiin sopimuksiin, jotka sisältävät kyseisiin markkinoihin liittyviä erityisiä rajoituksia, ja palauttaa tällä tavoin kyseisenkaltaiset sopimukset kaikilta osin perussopimuksen 101 artiklan soveltamisalaan.

(25)

Jotta tämän asetuksen vaikutusta moottoriajoneuvojen jälleenmyynnin, varaosien toimituksen ja moottoriajoneuvojen myynnin jälkeisten huoltopalvelujen osalta sisämarkkinoilla käytävään kilpailuun voidaan arvioida, on asianmukaista laatia arviointikertomus tämän asetuksen toiminnasta,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

I   LUKU

YHTEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Määritelmät

1.   Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a)

”vertikaalisella sopimuksella” sopimusta tai yhdenmukaistettuja menettelytapoja, joita sovelletaan sopimuksen tai yhdenmukaistettujen menettelytapojen kannalta eri tuotanto- tai jakeluportailla toimivien kahden tai useamman yrityksen välillä ja jotka liittyvät edellytyksiin, joiden täyttyessä osapuolet voivat ostaa, myydä tai jälleenmyydä tiettyjä tavaroita tai palveluita;

b)

”vertikaalisella rajoituksella” perussopimuksen 101 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan kuuluvaa kilpailunrajoitusta vertikaalisessa sopimuksessa;

c)

”valtuutetulla korjaamolla” moottoriajoneuvojen korjaus- ja huoltopalveluiden tarjoajaa, joka toimii moottoriajoneuvojen toimittajan perustamassa jakelujärjestelmässä;

d)

”valtuutetulla jakelijalla” moottoriajoneuvojen jakelijaa, joka toimii moottoriajoneuvojen toimittajan perustamassa jakelujärjestelmässä;

e)

”riippumattomalla korjaamolla”:

i)

moottoriajoneuvojen korjaus- ja huoltopalveluiden tarjoajaa, joka ei toimi niiden moottoriajoneuvojen toimittajan perustamassa jakelujärjestelmässä, joille se tarjoaa korjaus- ja huoltopalveluja;

ii)

tietyn toimittajan jakelujärjestelmään kuuluvaa valtuutettua korjaamoa siltä osin kuin korjaamo tarjoaa sellaisten moottoriajoneuvojen korjaus- ja huoltopalveluja, joiden toimittajan jakelujärjestelmään se ei kuulu;

f)

”riippumattomalla jakelijalla”:

i)

moottoriajoneuvojen varaosien jakelijaa, joka ei toimi toimittajan perustamassa jakelujärjestelmässä, jolle se jakaa varaosia;

ii)

tietyn toimittajan jakelujärjestelmään kuuluvaa valtuutettua jakelijaa siltä osin kuin jakelija jakaa sellaisten moottoriajoneuvojen varaosia, joiden toimittajan jakelujärjestelmään se ei kuulu;

g)

”moottoriajoneuvolla” kolmella tai useammalla pyörällä varustettua itseliikkuvaa ajoneuvoa, joka on tarkoitettu käytettäväksi yleisillä teillä;

h)

”varaosilla” tavaroita, jotka asennetaan moottoriajoneuvoon korvaamaan kyseisen ajoneuvon komponentteja, muun muassa voiteluaineiden kaltaisia tavaroita, jotka ovat välttämättömiä moottoriajoneuvoa käytettäessä, polttoainetta lukuun ottamatta;

i)

”valikoivalla jakelujärjestelmällä” jakelujärjestelmää, jossa toimittaja sitoutuu myymään sopimuksessa tarkoitettuja tavaroita tai -palveluja joko suoraan tai välillisesti vain tiettyjen perusteiden mukaisesti valituille jakelijoille ja jossa nämä jakelijat sitoutuvat olemaan myymättä kyseisiä tavaroita tai palveluja valtuuttamattomille jakelijoille alueella, jolla toimittaja on päättänyt soveltaa kyseistä järjestelmää.

2.   Tässä asetuksessa käsitteisiin ”yritys”, ”toimittaja”, ”valmistaja” ja ”ostaja” sisältyvät niihin sidossuhteessa olevat yritykset.

”Sidossuhteessa olevia yrityksillä” tarkoitetaan:

a)

yrityksiä, joissa sopimuspuolella suoraan tai välillisesti on

i)

valtuudet käyttää yli puolta äänimäärästä; tai

ii)

valtuudet asettaa enemmän kuin puolet hallintoneuvoston, hallituksen tai yritystä lain mukaan edustavien elinten jäsenistä; taikka

iii)

oikeus johtaa yrityksen liiketoimintaa;

b)

yrityksiä, joilla on suoraan tai välillisesti a alakohdassa luetellut oikeudet tai valtuudet sopimuspuoleen nähden;

c)

yrityksiä, joissa b alakohdassa tarkoitetulla yrityksellä on suoraan tai välillisesti a alakohdassa luetellut oikeudet tai valtuudet;

d)

yrityksiä, joissa sopimuspuolella on yhdessä yhden tai useamman a, b tai c alakohdassa tarkoitetun yrityksen kanssa taikka joissa kahdella tai useammalla viimeksi mainitulla yrityksellä yhdessä on a alakohdassa luetellut oikeudet tai valtuudet;

e)

yrityksiä, joissa a alakohdassa tarkoitetut oikeudet tai valtuudet ovat yhdessä:

i)

sopimuspuolilla tai niihin sidossuhteessa olevilla, a–d alakohdassa tarkoitetuilla yrityksillä; tai

ii)

yhdellä tai useammalla sopimuspuolella taikka yhdellä tai useammalla niihin sidossuhteessa olevalla, a–d alakohdassa tarkoitetulla yrityksellä ja yhdellä tai useammalla kolmannella.

II   LUKU

UUSIEN MOOTTORIAJONEUVOJEN OSTOON, MYYNTIIN TAI JÄLLEENMYYNTIIN LIITTYVÄT VERTIKAALISET SOPIMUKSET

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1400/2002 soveltaminen

Perussopimuksen 101 artiklan 3 kohdan nojalla 1 päivästä kesäkuuta 201031 päivään toukokuuta 2013 101 artiklan 1 kohtaa ei sovelleta vertikaalisiin sopimuksiin, jotka liittyvät edellytyksiin, joiden täyttyessä osapuolet voivat ostaa, myydä tai jälleenmyydä uusia moottoriajoneuvoja, ja jotka täyttävät uusien moottoriajoneuvojen ostoa, myyntiä tai jälleenmyyntiä koskeviin vertikaalisiin sopimuksiin liittyvät, asetuksessa (EY) N:o 1400/2002 vahvistetut poikkeusta koskevat vaatimukset.

3 artikla

Asetuksen (EU) N:o 330/2010 soveltaminen

Asetusta (EU) N:o 330/2010 sovelletaan 1 päivästä kesäkuuta 2013 uusien moottoriajoneuvojen ostoon, myyntiin tai jälleenmyyntiin liittyviin vertikaalisiin sopimuksiin.

III   LUKU

MOOTTORIAJONEUVOJEN MYYNNIN JÄLKEISIIN MARKKINOIHIN LIITTYVÄT VERTIKAALISET SOPIMUKSET

4 artikla

Poikkeuksen myöntäminen

Perussopimuksen 101 artiklan 3 kohdan nojalla ja jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu, perussopimuksen 101 artiklan 1 kohtaa ei sovelleta vertikaalisiin sopimuksiin, jotka liittyvät edellytyksiin, joiden täyttyessä osapuolet voivat ostaa, myydä tai jälleenmyydä moottoriajoneuvojen varaosia tai tarjota korjaus- ja huoltopalveluja, jos sopimukset täyttävät asetuksessa (EU) N:o 330/2010 poikkeukselle vahvistetut vaatimukset ja jos ne eivät sisällä tämän asetuksen 5 artiklassa tarkoitettuja vakavimpia kilpailunrajoituksia.

Tätä poikkeusta sovelletaan siltä osin kuin tällaiset sopimukset sisältävät vertikaalisia rajoituksia.

5 artikla

Ryhmäpoikkeusedun poistavat rajoitukset – vakavimmat kilpailunrajoitukset

Edellä 4 artiklassa säädettyä poikkeusta ei sovelleta vertikaalisiin sopimuksiin, joiden tarkoituksena on suoraan tai välillisesti, yksinään tai yhdistettyinä osapuolten määräysvallassa oleviin muihin tekijöihin:

a)

rajoittaa valikoivan jakelujärjestelmän jäsenten harjoittamaa moottoriajoneuvojen varaosien myyntiä riippumattomille korjaamoille, jotka käyttävät kyseisiä osia moottoriajoneuvon korjaukseen ja huoltoon;

b)

rajoittaa varaosien, korjaustyökalujen taikka vianmääritys- tai muiden laitteiden toimittajien ja moottoriajoneuvon valmistajan välisen sopimuksen mukaisesti toimittajan mahdollisuutta myydä kyseisiä tavaroita valtuutetuille tai riippumattomille jakelijoille, valtuutetuille tai riippumattomille korjaamoille tai loppukäyttäjille;

c)

rajoittaa moottoriajoneuvon valmistajan, joka käyttää komponentteja moottoriajoneuvojen alkuperäistä kokoonpanoa varten, ja kyseisten komponenttien toimittajan välisen sopimuksen mukaisesti toimittajan mahdollisuutta varustaa toimitetut komponentit tai varaosat tavaramerkillään tai muulla tunnuksellaan toimivalla ja helposti näkyvällä tavalla.

IV   LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

6 artikla

Tämän asetuksen soveltamatta jättäminen

Asetuksen N:o 19/65/ETY 1 a artiklan nojalla komissio voi säätää asetuksella, että jos samankaltaisten vertikaalisten rajoitusten rinnakkaiset verkostot kattavat yli 50 prosenttia merkityksellisistä markkinoista, tätä asetusta ei sovelleta vertikaalisiin sopimuksiin, jotka sisältävät kyseisiin markkinoihin liittyviä erityisrajoituksia.

7 artikla

Seuranta ja arviointikertomus

Komissio seuraa säännöllisesti tämän asetuksen soveltamista ja laatii kertomuksen sen soveltamisesta viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2021 ottaen erityisesti huomioon perussopimuksen 101 artiklan 3 kohdan edellytykset.

8 artikla

Voimassaoloaika

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2010.

Sen voimassaolo päättyy 31 päivänä toukokuuta 2023.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä toukokuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL 36, 6.3.1965, s. 533/65.

(2)  Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 81 artiklasta tuli 1 päivästä joulukuuta 2009 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artikla. Kyseiset kaksi artiklaa ovat asiasisällöltään samanlaiset. Tässä asetuksessa viittauksia SEUT-sopimuksen 101 artiklaan pidetään tarvittaessa viittauksina EY:n perustamissopimuksen 81 artiklaan.

(3)  EUVL L 102, 23.4.2010, s. 1.

(4)  EYVL L 336, 29.12.1999, s. 21.

(5)  EYVL L 203, 1.8.2002, s. 30.

(6)  SEC(2008) 1946.

(7)  KOM(2009) 388.

(8)  EYVL L 1, 4.1.2003, s. 1.


Top