EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0438

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 438/2010, annettu 19 päivänä toukokuuta 2010 , lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 998/2003 muuttamisesta

OJ L 132, 29.5.2010, p. 3–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 070 P. 23 - 30

No longer in force, Date of end of validity: 28/12/2014; Kumoaja 32013R0576

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/438/oj

29.5.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 132/3


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 438/2010,

annettu 19 päivänä toukokuuta 2010,

lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 998/2003 muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 2 kohdan ja 168 artiklan 4 kohdan b alakohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 998/2003 (3) vahvistetaan eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, joita on noudatettava muissa kuin kaupallisissa lemmikkieläinten kuljetuksissa, ja näiden kuljetusten valvontaa koskevat säännöt.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 998/2003 5 artiklassa vahvistetaan säännökset, joita sovelletaan asetuksen liitteessä I olevassa A ja B osassa lueteltujen koirien, kissojen ja frettien kuljetuksiin jäsenvaltioiden välillä. Mainitun asetuksen 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan nämä lemmikkieläimet on voitava tunnistaa elektronisen tunnistusmerkinnän (mikrosirun) avulla. Mainitun asetuksen voimaantulopäivää seuraavan kahdeksan vuoden siirtymäkauden ajan nämä lemmikkieläimet katsotaan tunnistusmerkityiksi myös, jos niissä on selkeästi luettavissa oleva tatuointi.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 998/2003 4 artiklan 1 kohdassa ja 14 artiklassa säädetään, että lemmikkieläimen omistajalla tai siitä omistajan lukuun vastaavalla luonnollisella henkilöllä on tarkastuksissa oltava mikrosirun lukemiseen tarvittavat välineet, jos mikrosiru ei ole ISO 11784 -standardin tai ISO 11785 -standardin liitteen A mukainen.

(4)

Tarpeettomien häiriöiden välttämiseksi, etenkin kolmansista maista tulevien lemmikkieläinkuljetusten osalta, on tarpeen täsmentää viittauksia ISO-standardeihin ennen kuin mikrosirujen käyttö tulee pakolliseksi. Viittausten teknisen luonteen vuoksi on aiheellista sisällyttää ne asetuksen (EY) N:o 998/2003 liitteeseen ja muuttaa mainitun asetuksen 4 ja 14 artiklaa vastaavasti.

(5)

Lisäksi asetuksen (EY) N:o 998/2003 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan koiran, kissan ja fretin mukana on oltava toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän eläinlääkärin antama passi, joka osoittaa, että eläimellä on rokotteen valmistaneen laboratorion suositusten mukainen voimassa oleva raivotautirokotus, joka on annettu kyseiselle eläimelle vähintään yhden vasta-aineyksikön annosta kohti sisältävällä kansainvälisen standardin (WHO) mukaisella inaktivoidulla rokotteella. Asetuksen (EY) N:o 998/2003 antamisen jälkeen raivotautirokotuksia varten on tullut saataville myös rekombinanttirokotteita.

(6)

Jotta voitaisiin sallia rekombinanttirokotteilla rokotettujen koirien, kissojen ja frettien kuljetukset, etenkin kolmansista maista, olisi myös säädettävä tällaisten rokotteiden käytön hyväksymisestä sovellettaessa asetusta (EY) N:o 998/2003 mainitun asetuksen liitteessä säädettyjen tiettyjen teknisten vaatimusten mukaisesti.

(7)

Jos rokote on annettu jäsenvaltiossa, rokotteen olisi oltava sellainen, jolle on myönnetty myyntilupa joko eläinlääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 6 päivänä marraskuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/82/EY (4) tai ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 (5) mukaisesti.

(8)

Jos rokote on annettu kolmannessa maassa, rokotteen olisi täytettävä turvallisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset Maailman eläintautijärjestön (OIE) maaeläinten diagnostisia testejä ja rokotteita käsittelevän käsikirjan asiaa koskevan luvun mukaisesti.

(9)

Olisi myös hyväksyttävä tieteelliseen tietoon perustuvia sääntöjä, jotka ovat samanlaisia kuin raivotaudin osalta hyväksytyt säännöt. Niissä olisi säädettävä lemmikkieläinten kuljetuksiin sovellettavista ehkäisevistä terveyttä koskevista toimista, jotka koskevat muita kyseisiin eläimiin vaikuttavia tauteja, jos tällaiset ennaltaehkäisevät toimet ovat oikeassa suhteessa tautien leviämisriskiin sellaisten kuljetusten seurauksena.

(10)

Asetuksen (EY) N:o 998/2003 6 artiklan mukaan koirien ja kissojen tuontiin Irlantiin, Maltalle, Ruotsiin ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sovelletaan lisävaatimuksia kyseisissä jäsenvaltioissa raivotaudin osalta vallitsevan erityistilanteen vuoksi. Säännöstä sovelletaan siirtymätoimenpiteenä 30 päivään kesäkuuta 2010 asti.

(11)

Näiden lisävaatimusten mukaisesti kyseisten jäsenvaltioiden alueelle tuotavat koirat ja kissat on tunnistusmerkittävä mikrosirulla, jollei määräjäsenvaltio anna lupaa myös selvästi luettavissa olevan tatuoinnin käyttöön. Vaatimuksiin sisältyy pakollinen vasta-aineiden määritys ennen näiden lemmikkieläinten tuontia näiden jäsenvaltioiden alueelle raivotaudin vasta-aineiden suojaavan tason vahvistamiseksi.

(12)

Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti ehkäisevistä terveyttä koskevista toimista muiden sairauksien kuin raivotaudin osalta ja hyväksyä tämän asetuksen mukaisesti asetukseen (EY) N:o 998/2003 lisätyissä liitteissä vahvistettujen eläinten tunnistusmerkintää ja raivotautirokotusta koskevien teknisten vaatimusten muutoksia. On erityisen tärkeää, että komissio toteuttaa valmistelutyön aikana asianmukaisia kuulemisia, myös asiantuntijatasolla.

(13)

Asetuksen (EY) N:o 998/2003 8 artiklassa säädetään koirien, kissojen ja frettien kuljetuksiin kolmansista maista sovellettavista ehdoista, jotka riippuvat alkuperämaana olevan kolmannen maan sekä määräjäsenvaltion vallitsevasta raivotautitilanteesta.

(14)

Asetuksen (EY) N:o 998/2003 8 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohdan mukaan tapauksissa, joissa lemmikkieläimet kuljetetaan tietyistä kolmansista maista Irlantiin, Maltaan, Ruotsiin ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, sovelletaan mainitun asetuksen 6 artiklassa säädettyjä lisävaatimuksia. Kyseiset kolmannet maat luetellaan mainitun asetuksen liitteessä II olevan B osan 2 jaksossa tai C osassa.

(15)

Asetuksen (EY) N:o 998/2003 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdan mukaan tapauksissa, joissa lemmikkieläimet kuljetetaan muista kolmansista maista, ne on asettava karanteeniin, paitsi jos ne on saatettu mainitun asetuksen 6 artiklan vaatimusten mukaisiksi sen jälkeen kun ne on tuotu unioniin.

(16)

Asetuksen (EY) N:o 998/2003 16 artiklan mukaan lisäksi Suomi, Irlanti, Malta, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta voivat rakkulamatotaudin sekä Irlanti, Malta ja Yhdistynyt kuningaskunta puutiaisen osalta edellyttää alueelleen tuotavien lemmikkieläinten osalta mainitun asetuksen voimaantulopäivänä voimassa olevien erityismääräysten noudattamista. Säännöstä sovelletaan siirtymätoimenpiteenä 30 päivään kesäkuuta 2010 asti.

(17)

Asetuksen (EY) N:o 998/2003 23 artiklassa säädetään, että kun komissio on saanut Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselta (EFSA) lausunnon siitä, onko serologinen koe säilytettävä, se toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, joka perustuu saatuihin kokemuksiin ja riskiarviointiin ja johon liitetään asianmukaiset ehdotukset mainitun asetuksen 6, 8 ja 16 artiklan osalta 1 päivästä heinäkuuta 2010 sovellettavasta järjestelystä.

(18)

Komissio teki järjestelyn määrittämistä varten vaikutustenarvioinnin, joka perustui hiljattaisiin kuulemisiin ja asetuksen (EY) N:o 998/2003 23 artiklan mukaisesti 8 päivänä lokakuuta 2007 annettuun komission kertomukseen, sekä otti huomioon EFSA:n antamat suositukset.

(19)

EFSA antoi 11 päivänä joulukuuta 2006 lausunnon raivotaudin leviämisriskistä Irlantiin, Maltaan, Ruotsiin ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan raivotaudilta suojaavia vasta-aineita mittaavista serologisista testeistä luopumisen seurauksena (6).

(20)

Vuotta 2005 koskevien tietojen perusteella EFSA katsoi, että tietyissä jäsenvaltioissa raivotaudin esiintyvyys lemmikkieläimissä on huomattava. Lisäksi EFSA suositti, että kuljetettaessa lemmikkieläimiä näistä jäsenvaltioista, joissa raivotaudin esiintyvyys lemmikkieläimissä ei ole vain vähäinen, otettaisiin käyttöön riskinhallintatoimenpiteitä.

(21)

Näissä jäsenvaltiossa esiintyy ensisijaisesti raivotaudin sylvaattista muotoa eli villieläinrabiesta. Kentältä saadut tiedot osoittavat, että jos sylvaattinen raivotauti hävitetään intensiivisillä rokotusohjelmilla, joissa luonnonvaraisille eläimille annetaan syöttirokotteita, taudin esiintyminen myös kotieläimissä vähenee.

(22)

Yhteisö on hyväksynyt monia ohjelmia raivotaudin hävittämiseksi, valvomiseksi ja seuraamiseksi näissä jäsenvaltioissa tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 26 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn neuvoston päätöksen 90/424/ETY (7) 24 artiklan 5 kohdan mukaisesti. Komissio aikoo lopettaa EU:n tuen kansallisille ohjelmille näiden jäsenvaltioiden alueella vuoden 2011 loppuun mennessä.

(23)

EFSA:n 11 päivänä joulukuuta 2006 antama lausunto ja raivotaudin hävittämistä tietyissä jäsenvaltioissa koskevat yhteisön tukemat ohjelmat huomioon ottaen asetuksen (EY) N:o 998/2003 6 artiklassa säädettyjen siirtymätoimenpiteiden voimassaoloa olisi pidennettävä 31 päivään joulukuuta 2011 asti.

(24)

EFSA antoi 18 päivänä tammikuuta 2007 lausunnon rakkulamatotaudin leviämisriskistä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, Irlantiin, Ruotsiin, Maltaan ja Suomeen kansallisista säännöistä luopumisen seurauksena (8).

(25)

EFSA antoi 8 päivänä maaliskuuta 2007 lausunnon puutiaisten leviämisriskistä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, Irlantiin ja Maltaan kansallisista säännöistä luopumisen seurauksena (9).

(26)

Näistä lausunnoista ilmenee, että Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen ei voinut käytettävissä olevien tietojen perusteella osoittaa näiden siirtymäjärjestelyjä soveltavien jäsenvaltioiden erityisasemaa tiettyjen puutiaisten ja Echinococcus multilocularis -loisen osalta eikä määritellä taudinaiheuttajien leviämisriskiä lemmikkieläinten muiden kuin kaupallisten kuljetusten kautta.

(27)

Siirtymäjärjestelyjen johdonmukaisuuden varmistamiseksi on aiheellista pidentää asetuksen (EY) N:o 998/2003 16 artiklassa säädettyjen siirtymätoimenpiteiden voimassaolo 31 päivään joulukuuta 2011.

(28)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 998/2003 olisi muutettava,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 998/2003 seuraavasti:

1)

Korvataan 4 artiklan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa lemmikkieläimen omistajalla tai siitä omistajan lukuun vastaavalla luonnollisella henkilöllä on tarkastuksissa oltava mikrosirun lukemiseen tarvittavat välineet, jos mikrosiru ei ole liitteessä I a säädettyjen vaatimusten mukainen.”

2)

Muutetaan 5 artiklan 1 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan b alakohta seuraavasti:

”b)

sen mukana on oltava toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän eläinlääkärin antama passi, joka osoittaa, että

i)

eläimellä on liitteen I b mukainen voimassa oleva raivotautirokotus;

ii)

eläimelle on tarpeen mukaan tehty muita tauteja ehkäiseviä terveyttä koskevia toimenpiteitä.”

b)

Lisätään alakohta seuraavasti:

”Lemmikkieläinten liikkuvuuden vuoksi leviävien muiden sairauksien kuin raivotaudin valvonnan varmistamiseksi komissio voi vahvistaa 19 b artiklan mukaisilla delegoiduilla säädöksillä ja 19 c ja 19 d artiklassa säädettyjen edellytysten mukaisesti edellä ensimmäisen alakohdan b kohdan ii alakohdassa tarkoitettuja ehkäiseviä terveyttä koskevia toimia. Nämä toimet on perusteltava tieteellisesti ja niiden on oltava oikeasuhtaisia lemmikkieläinten liikkuvuudesta aiheutuviin riskeihin nähden.”

3)

Korvataan 6 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan johdantolause ja ensimmäinen luetelmakohta seuraavasti:

”1.   Liitteessä I olevassa A osassa tarkoitettujen lemmikkieläinten tuontiin Irlantiin, Maltaan, Ruotsiin ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2011 asti seuraavia vaatimuksia:

ne on tunnistusmerkitty 4 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdan mukaisesti, jollei määräjäsenvaltio anna lupaa 4 artiklan 1 kohdassa säädetyn kahdeksan vuoden siirtymäkauden päättymiseen saakka myös 4 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdan mukaisen tunnistusmerkinnän käyttöön, ja”.

4)

Muutetaan 8 artiklan 1 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan a alakohdan ii alakohta seuraavasti:

”ii)

31 päivään joulukuuta 2011 asti johonkin liitteessä II olevassa A osassa tarkoitettuun jäsenvaltioon joko suoraan tai liitteessä II olevassa B osassa tarkoitetun alueen kautta, täytettävä 6 artiklan mukaiset vaatimukset.”

b)

Korvataan b alakohdan ii alakohta seuraavasti:

”ii)

31 päivään joulukuuta 2011 asti johonkin liitteessä II olevassa A osassa tarkoitettuun jäsenvaltioon joko suoraan tai liitteessä II olevassa B osassa tarkoitetun alueen kautta, asetettava karanteeniin, paitsi jos ne on saatettu 6 artiklan vaatimusten mukaisiksi sen jälkeen, kun ne on tuotu unioniin.”

5)

Korvataan 14 artiklan toinen kohta seuraavasti:

”Edellä olevan 4 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa lemmikkieläimen omistajalla tai siitä omistajan lukuun vastaavalla luonnollisella henkilöllä on tarkastuksissa oltava mikrosirun lukemiseen tarvittavat välineet, jos mikrosiru ei ole liitteessä I a säädettyjen vaatimusten mukainen.”

6)

Korvataan 16 artikla seuraavasti:

”16 artikla

Suomi, Irlanti, Malta, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta voivat rakkulamatotaudin sekä Irlanti, Malta ja Yhdistynyt kuningaskunta puutiaisen osalta edellyttää 31 päivään joulukuuta 2011 asti alueelleen tuotavien lemmikkieläinten osalta tämän asetuksen voimaantulopäivänä voimassa olevien erityismääräysten noudattamista.”

7)

Lisätään artiklat seuraavasti:

”19 a artikla

1.   Teknisen kehityksen huomioon ottamiseksi komissio voi muuttaa 19 b artiklan mukaisilla delegoiduilla säädöksillä ja 19 c ja 19 d artiklassa säädettyjen edellytysten mukaisesti liitteessä I a säädettyjä tunnistusmerkintöjä koskevia teknisiä vaatimuksia.

2.   Raivotautirokotuksia koskevan tieteellisen ja teknisen kehityksen huomioon ottamiseksi komissio voi muuttaa 19 b artiklan mukaisilla delegoiduilla säädöksillä ja 19 c ja 19 d artiklassa säädettyjen edellytysten mukaisesti liitteessä I b säädettyjä raivotautirokotusta koskevia teknisiä vaatimuksia.

3.   Tällaisia delegoituja säädöksiä antaessaan komission on noudatettava tämän asetuksen säännöksiä.

19 b artikla

1.   Siirretään komissiolle viiden vuoden ajaksi 18 päivästä kesäkuuta 2010 alkaen valta antaa 5 artiklan 1 kohdassa ja 19 a artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä. Komissio esittää siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään kuusi kuukautta ennen viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto peruuta siirtoa 19 c artiklan mukaisesti.

2.   Heti kun komissio on hyväksynyt delegoidun säädöksen, se antaa säädöksen tiedoksi samanaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

3.   Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa delegoituja säädöksiä sovelletaan 19 c ja 19 d artiklassa säädettyjä ehtoja.

19 c artikla

1.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 5 artiklan 1 kohdassa ja 19 a artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron.

2.   Toimielin, joka on aloittanut sisäisen menettelyn päättääkseen, peruuttaako se säädösvallan siirron, pyrkii ilmoittamaan asiasta toiselle toimielimelle ja komissiolle kohtuullisessa ajassa ennen lopullisen päätöksen tekemistä sekä ilmoittaa samalla, mitä siirrettyä säädösvaltaa mahdollinen peruuttaminen koskee, ja mainitsee peruuttamisen syyt.

3.   Peruuttamispäätöksellä lopetetaan päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan joko välittömästi tai jonakin myöhempänä, siinä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta aiemmin annettujen delegoitujen säädösten voimassaoloon. Se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

19 d artikla

1.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi vastustaa delegoitua säädöstä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on annettu tiedoksi.

Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa pidennetään kahdella kuukaudella.

2.   Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole määräajan päättyessä vastustanut delegoitua säädöstä, se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se tulee voimaan siinä mainittuna päivänä.

Delegoitu säädös voidaan julkaista Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se voi tulla voimaan ennen tämän määräajan päättymistä, jos Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat molemmat ilmoittaneet komissiolle aikeestaan olla vastustamatta säädöstä.

3.   Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto vastustaa delegoitua säädöstä, se ei tule voimaan. Säädöstä vastustava toimielin esittää syyt, miksi se vastustaa delegoitua säädöstä.”

8)

Lisätään liite I a ja liite I b, sellaisina kuin ne ovat tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 19 päivänä toukokuuta 2010.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BUZEK

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  EUVL C 318, 23.12.2009, s. 121.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 9 päivänä maaliskuuta 2010 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 26 päivänä huhtikuuta 2010.

(3)  EUVL L 146, 13.6.2003, s. 1.

(4)  EYVL L 311, 28.11.2001, s. 1.

(5)  EUVL L 136, 30.4.2004, s. 1.

(6)  The EFSA Journal (2006) 436, s. 1.

(7)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 19.

(8)  The EFSA Journal (2006) 441, s. 1.

(9)  The EFSA Journal (2007) 469, s. 1.


LIITE

LIITE I a

Tunnistusmerkintää koskevat tekniset vaatimukset

Asetuksen 4 artiklan 1 kohdan soveltamiseksi elektronisella tunnistusmerkinnällä tarkoitetaan luettavaa passiivista radiotaajuudella toimivaa tunnistuslaitetta (mikrosirua), joka

1.

on ISO 11784 –standardin mukainen ja käyttää HDX- tai FDX-B-tekniikkaa

2.

voidaan lukea ISO 11785 –standardin mukaisella lukulaitteella.

LIITE I b

Raivotautirokotusta koskevat tekniset vaatimukset (5 artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohdassa tarkoitettu)

Asetuksen 5 artiklan 1 kohdan soveltamiseksi raivotautirokotusta pidetään voimassa olevana, jos seuraavia vaatimuksia noudatetaan:

1.

Raivotautirokote:

a)

rokotteen on oltava muu kuin modifioitu elävä rokote, ja sen on kuuluttava yhteen seuraavista luokista:

i)

vähintään yhden vasta-aineyksikön annosta kohti sisältävä kansainvälisen standardin (WHO) mukainen inaktivoitu rokote tai

ii)

rekombinanttirokote, joka ilmentää raivotautiviruksen immunisoivaa glykoproteiinia elävässä virusvektorissa;

b)

jos rokote annetaan jäsenvaltiossa, sillä on oltava myyntilupa

i)

eläinlääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 6 päivänä marraskuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/82/EY (1) mukaisesti tai

ii)

ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 (2) mukaisesti;

c)

jos rokote annetaan kolmannessa maassa, sen on täytettävä vähintään Maailman eläintautijärjestön (OIE) maaeläinten diagnostisia testejä ja rokotteita käsittelevän käsikirjan (vuoden 2008 laitos) luvun 2.1.13 osassa C esitetyt vaatimukset.

2.

Raivotautirokotusta voidaan pitää voimassaolevana vain, jos se täyttää seuraavat ehdot:

a)

rokote annettiin päivänä, joka ilmoitetaan

i)

passin kohdassa IV tai

ii)

eläimen mukana olevan terveystodistuksen asiaa koskevassa kohdassa;

b)

edellä a alakohdassa tarkoitettu päivämäärä ei saa olla aikaisempi kuin mikrosirun asettamispäivä, joka ilmoitetaan

i)

passin kohdassa III(2) tai

ii)

eläimen mukana olevan terveystodistuksen asiaa koskevassa kohdassa;

c)

ainakin 21 päivää on kulunut siitä, kun rokotteen valmistajan ensirokotuksen osalta edellyttämä rokotusohjelma on saatettu loppuun sen jäsenvaltion tai kolmannen maan, jossa rokotus annettiin, raivotautirokotteen 1 alakohdan b alakohdassa tarkoitetun myyntiluvan teknisten eritelmien mukaisesti;

d)

hyväksytty eläinlääkäri on merkinnyt sen jäsenvaltion tai kolmannen maan, jossa rokotus annettiin, raivotautirokotteen myyntiluvan teknisissä eritelmissä määrätyn rokotuksen voimassaoloajan

i)

passin kohtaan IV tai

ii)

eläimen mukana olevan terveystodistuksen asiaa koskevaan kohtaan;

e)

uusittua rokotusta (tehostetta) on pidettävä ensirokotuksena, jos sitä ei annettu edellisen rokotuksen d alakohdassa tarkoitettuna voimassaoloaikana.


(1)  EYVL L 311, 28.11.2001, s. 1.

(2)  EUVL L 136, 30.4.2004, s. 1.


Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission lausuma SEUT 290 artiklasta

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio ilmoittavat, että tämän asetuksen säännökset eivät vaikuta toimielinten tuleviin kantoihin, jotka koskevat SEUT 290 artiklan soveltamista tai muita lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä säädöksiä, joihin sisältyy tällaisia säännöksiä.


Komission lausuma

Komissio aikoo ehdottaa koko asetuksen (EY) N:o 998/2003 ja etenkin delegoituihin ja täytäntöönpanosäädöksiin liittyvien seikkojen tarkistusta ennen 30 päivää kesäkuuta 2011.


Komission lausuma delegoitujen säädösten tiedoksiantamisesta

Euroopan komissio panee merkille, että Euroopan parlamentti ja neuvosto katsovat, että lukuun ottamatta tapauksia, joissa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävässä säädöksessä säädetään kiireellisestä menettelystä, delegoitujen säädösten tiedoksi antamisessa on otettava huomioon toimielinten lomakaudet (talvi- ja kesätauot sekä Euroopan parlamentin vaalitauko), jotta varmistetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston voivan käyttää oikeuksiaan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävissä säädöksissä kulloinkin vahvistetuissa määräajoissa, ja on valmis toimimaan sen mukaisesti.


Top