Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0428

Komission asetus (EU) N:o 428/2010, annettu 20 päivänä toukokuuta 2010 , Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/16/EY 14 artiklan täytäntöönpanosta alusten laajennettujen tarkastusten osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 125, 21.5.2010, p. 2–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/428/oj

21.5.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 125/2


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 428/2010,

annettu 20 päivänä toukokuuta 2010,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/16/EY 14 artiklan täytäntöönpanosta alusten laajennettujen tarkastusten osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon satamavaltion suorittamasta valvonnasta 23 päivänä huhtikuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/16/EY (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Suorittaessaan aluksen laajennettua tarkastusta satamavaltion tarkastajan olisi käytettävä ohjenuoranaan erityisten todennettavien seikkojen luetteloa, jollei tarkastuksen käytännön toteutettavuudesta taikka mahdollisista henkilöiden, aluksen tai sataman turvallisuuteen liittyvistä rajoituksista muuta johdu.

(2)

Yksilöitäessä niitä erityisiä seikkoja, jotka direktiivin 2009/16/EY liitteessä VII lueteltujen riskikohteiden osalta laajennetussa tarkastuksessa todennetaan, näyttää tarpeelliselta käyttää pohjana asiantuntemusta, joka on syntynyt satamavaltion suorittamaa valvontaa koskevaa Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjaa sovellettaessa.

(3)

Satamavaltion tarkastajien olisi käytettävä ammatillista arvostelukykyään päättäessään, mitkä seikat tarkastetaan ja kuinka perusteellisesti kukin seikka tarkastetaan.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevän komitean (COSS-komitea) lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Laajennetussa tarkastuksessa todennettavien erityisten seikkojen luettelo

Direktiivin 2009/16/EY 14 artiklassa tarkoitetun laajennetun tarkastuksen on sisällettävä tarvittaessa vähintään tämän asetuksen liitteessä lueteltujen erityisten seikkojen todentaminen.

Jos jollekin direktiivissä 2009/16/EY määritellylle alustyypille ei ole ilmoitettu erityisiä kohteita, tarkastajan on käytettävä ammatillista arvostelukykyään päättäessään, mitkä seikat kyseisistä kohteista on tarkastettava yleisen kunnon tarkastamiseksi ja kuinka perusteellisesti ne tarkastetaan.

2 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä toukokuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 131, 28.5.2009, s. 57.


LIITE

LAAJENNETUSSA TARKASTUKSESSA TODENNETTAVAT ERITYISET SEIKAT

(direktiivin 2009/16/EY 14 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut)

A.   Kaikki alustyypit

a)   Rakenteellinen kunto

rungon ja kannen kunto

b)   Vesi- ja säätiiviys

ovien vesi- ja säätiiviys

tuuletustorvet, ilmanvaihtokanavat ja kotelot

ruuman luukut

c)   Hätäjärjestelmät

simuloitu black-out ja hätägeneraattorin käynnistys

hätävalaistus

pilssiveden pumppausjärjestelyjen testaus

sulkulaitteiden/vesitiiviiden ovien testaus

ohjausvälineiden, mukaan lukien hätäohjausjärjestelmien, testaus

d)   Radioviestintä

varaenergialähteen testaus

päälaitteistojen, mukaan lukien meriturvallisuusinformaation vastaanottolaitteiden, testaus

maailmanlaajuisen merenkulun hätä- ja turvallisuusjärjestelmän (GMDSS) kannettavien VHF-laitteiden testaus

e)   Paloturvallisuus

paloharjoitus, jossa esitellään valmiudet käyttää palomiehen varusteita ja palontorjuntalaitteita ja -sovelluksia

hätäpalopumpun testaus (mukana kaksi paloletkua)

ilmanvaihdon ja siihen liittyvien palopeltien kaukokäyttöisen hätäpysäytyksen testaus

polttoainepumppujen kaukokäyttöisen hätäpysäytyksen testaus

kaukokäyttöisten nopeasulkuventtiilien testaus

palo-ovet

kiinteät palonsammutuslaitteistot ja niihin liittyvät hälyttimet

f)   Hälytykset

palohälyttimen testaus

g)   Elin- ja työolot

kiinnitysvarusteiden, mukaan lukien konealustojen, kunto

h)   Hengenpelastuslaitteet

pelastus- ja valmiusveneiden vesillelaskujärjestelyt (jos voidaan osoittaa, ettei veneitä ole käytetty, ne on laskettava vesille)

i)   Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen

öljynsuodatuslaitteiden testaus

B.   Irtolastialukset/OBO-alukset (kiinteää irtolastia kuljettavat)

Edellä A jaksossa lueteltujen kohteiden lisäksi seuraavia seikkoja pidetään irtolastialuksille tehtävään laajennettuun tarkastukseen kuuluvina:

a)   Asiakirjat

Todennetaan, kulkevatko seuraavat asiakirjat aluksen mukana, ovatko ne täydelliset ja onko lippuvaltio tai hyväksytty laitos vahvistanut ne:

laajennettu tarkastusohjelma (Enhanced Survey Programme, ESP), johon sisältyvät:

i)

rakennekatsastusraportit

ii)

paksuudenmittausraportit

iii)

aluksen kunnon arviointiraportit

tarkistetaan, onko kuljetettavana oleva lasti vaarallisten aineiden kuljetusta koskevan vaatimustenmukaisuusasiakirjan mukaisesti sallittu

lastausvälineistön hyväksynnät

b)   Rakenteellinen kunto

laipioiden ja luukunreunojen kunto

painolastisäiliöt

Vähintään yksi lastialueella sijaitsevista painolastisäiliöistä on tutkittava säiliön tarkastusluukun/kansiluukun kautta tai sisältä käsin, jos tarkastajalla on havaintojensa tai ESP-raporttien perusteella esittää ilmeinen syy.

C.   Kaasu- ja kemikaalisäiliöalukset

Edellä A jaksossa lueteltujen kohteiden lisäksi seuraavia seikkoja pidetään kaasu- ja kemikaalisäiliöaluksille tehtävään laajennettuun tarkastukseen kuuluvina:

a)   Asiakirjat

tarkastetaan, mainitaanko kuljetettavana oleva tuote asiaa koskevassa todistuskirjassa

b)   Lastioperaatiot

lämpötilaan, paineeseen ja vajantoon liittyvät lastitilojen valvonta- ja turvalaitteet

hapen ja vaarallisten kaasujen mittauslaitteet, mukaan lukien niiden kalibrointi; kemiallisten aineiden ilmaisinlaitteiden (paljetyyppiset) saatavuus sekä sopiva määrä kuljetettavalle lastille soveltuvia kaasunilmaisinputkia

kansisuihkun testaus

c)   Paloturvallisuus

kiinteiden kansipalontorjuntalaitteiden testaus (kuljetettavana olevan tuotteen vaatimat laitteet)

d)   Elin- ja työolot

hengitys- ja silmäsuojan antavat henkilökohtaiset hätäpoistumisvarusteet, jos näitä varusteita vaaditaan kansainvälisessä todistuskirjassa lueteltujen aineiden osalta

D.   Kappaletavaralastialukset, konttialukset, kylmälastialukset, tehdasalukset, raskaslastialukset, offshore-alukset, erikoisalukset, modu-alukset, kelluvat tuotanto-, varastointi- ja purkualukset (fpso), muut alustyypit

Edellä A jaksossa lueteltujen kohteiden lisäksi seuraavia seikkoja pidetään otsikossa mainituille alustyypeille tehtävään laajennettuun tarkastukseen kuuluvina:

a)   Vesi- ja säätiiviys

kansiluukkujen kunto

lastitilojen/säiliöiden aukot

b)   Lastioperaatiot

lastauslaitteet

kiinnitysjärjestelmät

E.   Öljysäiliöalukset/OBO-alukset (öljysäiliöaluksiksi sertifioidut)

Edellä A jaksossa lueteltujen kohteiden lisäksi seuraavia seikkoja pidetään öljysäiliöaluksille tehtävään laajennettuun tarkastukseen kuuluvina:

a)   Asiakirjat

Todennetaan, kulkevatko seuraavat asiakirjat aluksen mukana, ovatko ne täydelliset ja onko lippuvaltio tai hyväksytty laitos vahvistanut ne:

laajennettu tarkastusohjelma (Enhanced Survey Programme, ESP), johon sisältyvät:

i)

rakennekatsastusraportit

ii)

paksuudenmittausraportit

iii)

aluksen kunnon arviointiraportit

kannen kiinteiden vaahtosammutusjärjestelmien sertifiointitodistus

b)   Rakenteellinen kunto

painolastisäiliöt

Vähintään yksi lastialueella sijaitsevista painolastisäiliöistä on tutkittava säiliön tarkastusluukun/kansiluukun kautta tai sisältä käsin, jos tarkastajalla on havaintojensa tai ESP-raporttien perusteella esittää ilmeinen syy.

c)   Paloturvallisuus

kannen kiinteät vaahtosammutusjärjestelmät

inerttikaasun paineen ja sen happipitoisuuden tarkastus

F.   Matkustajaliikenteen suurnopeusalukset, matkustajalaivat, ro-ro-matkustaja-alukset

Edellä A jaksossa lueteltujen kohteiden lisäksi seuraavia seikkoja pidetään matkustaja-aluksille tehtävään laajennettuun tarkastukseen kuuluvina:

Jos katsotaan tarpeelliseksi, neuvoston direktiivissä 1999/35/EY (1) tarkoitettuja ro-ro-aluksia ja suurnopeusmatkustaja-aluksia koskevan tarkastuksen osia voidaan päällikön tai liikenteenharjoittajan suostumuksella jatkaa aluksen kulkiessa jäsenvaltion satamasta tai satamaan, jotta voidaan osoittaa, että alus täyttää edelleen kaikki turvallisen liikenteenharjoittamisen vaatimukset. Satamavaltion tarkastajat eivät saa aiheuttaa haittaa aluksen toiminnalle, eivätkä he saa aiheuttaa tilanteita, jotka aluksen päällikön arvion mukaan voivat vaarantaa matkustajien, miehistön tai aluksen turvallisuuden.

a)   Asiakirjat

Asiakirjoin esitetyt todisteet seuraavista:

koulutus väkijoukon hallinnassa

perehdyttämiskoulutus

turvallisuuskoulutus niille laivaväkeen kuuluville, jotka turvallisuusasioissa avustavat suoraan matkustajatiloissa olevia matkustajia sekä erityisesti vanhuksia ja vammaisia hätätilanteessa

kriisitilanteiden hallinta ja ihmisten käyttäytymistä koskeva koulutus

b)   Vesi- ja säätiiviys

keula- ja peräportit

vesitiiviiden laipio-ovien kaukosäätöisten ja paikallisten sulkulaitteiden testaus

c)   Hätäjärjestelmät

vaurion torjuntakaavion tuntemus miehistön keskuudessa

d)   Lastioperaatiot

kiinnitysjärjestelmät

e)   Paloturvallisuus

palopeltien kaukosäätöisten ja paikallisten sulkulaitteiden testaus

f)   Hälytykset

kaiutinlaitejärjestelmän testaus

paloilmaisin- ja hälytysjärjestelmän testaus

g)   Hengenpelastuslaitteet

evakuointiharjoitus (johon sisältyy pelastus- ja valmiusveneen vesillelasku)

G.   Ro-ro-rahtialus

Edellä A jaksossa lueteltujen kohteiden lisäksi seuraavia seikkoja pidetään ro-ro-rahtialuksille tehtävään laajennettuun tarkastukseen kuuluvina:

a)   Vesi- ja säätiiviys

keula- ja peräportit

b)   Lastioperaatiot

kiinnitysjärjestelmät


(1)  EYVL L 138, 1.6.1999, s. 1.


Top