Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0036

Komission asetus (EU) N:o 36/2010, annettu 3 päivänä joulukuuta 2009 , Euroopan yhteisön malleista kuljettajan lupakirjoja, lisätodistuksia, lisätodistusten oikeaksi todistettuja jäljennöksiä sekä kuljettajan lupakirjan hakulomakkeita varten Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/59/EY mukaisesti (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 13, 19.1.2010, p. 1–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 012 P. 170 - 195

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/36/oj

19.1.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 13/1


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 36/2010,

annettu 3 päivänä joulukuuta 2009,

Euroopan yhteisön malleista kuljettajan lupakirjoja, lisätodistuksia, lisätodistusten oikeaksi todistettuja jäljennöksiä sekä kuljettajan lupakirjan hakulomakkeita varten Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/59/EY mukaisesti

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon vetureita ja junia rautateillä yhteisössä ajavien veturinkuljettajien hyväksymisestä 23 päivänä lokakuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/59/EY (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan rautatieviraston kuljettajan lupakirjojen, lisätodistusten, lisätodistusten oikeaksi todistettujen jäljennösten direktiivin 2007/59/EY mukaisesti yhtenäistetyistä malleista 19 päivänä joulukuuta 2008 antaman suosituksen ERA/REC/SAF/04-2008 sekä kuljettajan lupakirjan hakulomakkeiden yhtenäistetyn mallin käytöstä 19 päivänä joulukuuta 2008 antaman suosituksen ERA/REC/SAF/06-2008,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 2007/59/EY säädetään, että kaikilla veturinkuljettajilla on oltava junan kuljettamisen edellyttämä kelpoisuus ja pätevyys ja hallussaan seuraavat asiakirjat: lupakirja, joka todistaa, että kuljettaja täyttää terveydentilaa sekä koulutusta ja yleistä ammatillista pätevyyttä koskevat vähimmäisvaatimukset, sekä yksi tai useampi todistus, jossa mainitaan, millä rataverkoilla lupakirjan haltijalla on lupa kuljettaa ja mitä liikkuvaa kalustoa.

(2)

Kuljettajien hyväksymisen ehtoja koskevissa jäsenvaltioiden kansallisissa säädöksissä on huomattavia eroja. Sen vuoksi olisi otettava käyttöön kuljettajien lupakirjojen yhdenmukaistetut mallit asiaa koskevien yhteisön sääntöjen täytäntöönpanon tueksi.

(3)

Lupakirjojen ja lisätodistusten yhdenmukaistamisella pyritään ennen kaikkea helpottamaan kuljettajien liikkuvuutta jäsenvaltioiden välillä ja myös rautatieyritysten välillä sekä yleisesti siihen, että kaikki rautatiealan toimijat tunnustavat lupakirjat ja todistukset. Tätä varten olisi vahvistettava vähimmäisvaatimukset, jotka hakijan on täytettävä saadakseen lupakirjan tai yhdenmukaistetun lisätodistuksen. Tarvittavan yhdenmukaisuuden ja avoimuuden takaamiseksi jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön kuljettajan lupakirjan yhdenmukaistettu malli ja rautatieyritysten ja rataverkon haltijoiden olisi myönnettävä yhdenmukaisia lisätodistuksia.

(4)

Kuljettajien työnantajana toimiville tai heidän kanssaan sopimussuhteessa oleville ja erityisesti kansainvälisiä liikennepalveluja tarjoaville rautatieyrityksille ja rataverkon haltijoille on tärkeää, että lisätodistusten malli on sama eri jäsenvaltioissa. Se olisi siksi yhdenmukaistettava, jotta tiettyjen vähimmäisedellytysten täyttyminen sekä kuljettajien ammatillinen pätevyys ja kielitaito voidaan todistaa.

(5)

Direktiivin 2007/59/EY 4 artiklan 4 kohdan mukaisesti Euroopan rautatievirasto laatii ehdotuksen yhteisön malleiksi lupakirjaa, lisätodistusta ja lisätodistuksen oikeaksi todistettua jäljennöstä varten ja päättää niiden fyysisistä ominaisuuksista ottaen huomioon toimenpiteet väärentämisen estämiseksi. Saman artiklan mukaan viraston on suositettava luokkien A ja B eri tyyppejä varten tarvittavia yhteisön koodeja, jotka merkitään lisätodistukseen. Direktiivin 2007/59/EY liitteessä I olevan 2 kohdan g alakohdan mukaan komissio päättää koodeista, joita käytetään lisätietojen tai lääketieteellisiin syihin perustuvien rajoitusten merkitsemiseen kuljettajan lupakirjaan.

(6)

Kullakin jäsenvaltion myöntämällä kuljettajan lupakirjalla olisi oltava oma numero. Tämän numeron avulla lupakirja on myös helpompi merkitä kansalliseen kuljettajien lupakirjojen rekisteriin, joka on perustettava direktiivin 2007/59/EY 22 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

(7)

Turvallisuusviranomaisten olisi käytettävä kaikkia lupakirjoissa, lisätodistuksissa ja niiden rekistereissä olevia tietoja helpottaakseen yhteisön rautateiden turvallisuudesta sekä rautatieyritysten toimiluvista annetun neuvoston direktiivin 95/18/EY ja rautateiden infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden myöntämisestä ja rautateiden infrastruktuurin käyttömaksujen perimisestä sekä turvallisuustodistusten antamisesta annetun direktiivin 2001/14/EY muuttamisesta (rautatieturvallisuusdirektiivi) 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY (2) 10 ja 11 artiklassa tarkoitetun henkilöstön hyväksymismenettelyn arviointia ja vauhdittaakseen noissa artikloissa säädettyjen turvallisuustodistusten antamista.

(8)

Sellaisten kuljettajien käyttö, joihin on sovellettu direktiivin 2007/59/EY mukaista lupajärjestelmää, ei saisi vapauttaa rautatieyrityksiä ja rataverkon haltijoita velvoitteesta ottaa käyttöön kuljettajien pätevyyden ja tehtävien suorittamisen sisäinen seuranta- ja valvontajärjestelmä direktiivin 2004/49/EY 9 artiklan ja liitteen III mukaisesti, vaan sen pitäisi muodostaa osa kyseistä järjestelmää. Yhdenmukaistettu lisätodistus ei saisi vapauttaa rautatieyrityksiä eikä rataverkon haltijoita vastuusta, joka liittyy rautatiejärjestelmän turvallisuuteen niiden osalta ja erityisesti niiden henkilökunnan koulutukseen.

(9)

Direktiivin 2007/59/EY 7 artiklan 1 kohdan mukaan lupakirja on voimassa koko yhteisön alueella ja direktiivin 4 artiklan 4 kohdassa edellytetään yhteisön mallin vahvistamista. Lupakirjojen hakulomakkeen yhdenmukaistaminen helpottaisi niiden toimivaltaisten viranomaisten työtä jäsenvaltioissa, joiden on kerättävä tiedot lupakirjojen myöntämiseksi.

(10)

Direktiivin 2007/59/EY 14 artiklan 1 kohdassa edellytetään, että jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset julkistavat lupakirjojen myöntämisessä noudatettavan menettelyn. Näitä menettelyjä vahvistaessaan toimivaltaisten viranomaisten olisi määrättävä yhdenmukaistetun hakulomakkeen käytöstä.

(11)

Yhdenmukaistetussa hakulomakkeessa voidaan antaa tarvittavat tiedot kansallisista säännöksistä, joiden mukaisesti pannaan täytäntöön yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY (3) henkilöiden suojaamiseksi henkilötietojen käsittelyssä. Toimivaltaiset viranomaiset voivat tarvittaessa käyttää sitä saadakseen luvan käsitellä tietoja, jotka koskevat kuljettajan lupakirjan hakijoita tai haltijoita.

(12)

Yhdenmukaistetun hakulomakkeen käyttöönotosta aiheutuvat taloudelliset seuraukset ovat vähäisiä ja hallinnollinen taakka hyvin pieni, koska valittavana on tulostettu paperiasiakirja tai yhteistä sovellusta käyttävä rajapinta.

(13)

Direktiivin 2007/59/EY 36 artiklan 3 kohdan mukaisesti direktiivi ei koske Kyprosta eikä Maltaa. Sen vuoksi tätä asetusta ei sovelleta Kyproksessa eikä Maltalla niin kauan kuin näiden jäsenvaltioiden alueella ei ole rautatiejärjestelmää.

(14)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 96/48/EY 21 artiklalla perustetun rautatieliikenteen yhteentoimivuutta ja turvallisuutta käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Yhteisön malli kuljettajan lupakirjaa varten

Tämän asetuksen liitteessä I olevaa yhteisön mallia on käytettävä direktiivin 2007/59/EY 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun kuljettajan lupakirjan mallina. Tätä mallia on käytettävä aina, kun kuljettajan lupakirja myönnetään, uusitaan, päivitetään, muutetaan tai perutaan.

Kielen on oltava yksi tai useampi Euroopan yhteisön virallinen kieli.

2 artikla

Yhteisön malli lisätodistuksia varten

Tämän asetuksen liitteessä II olevaa yhteisön mallia on käytettävä direktiivin 2007/59/EY 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen lisätodistusten mallina.

Tätä mallia on käytettävä aina, kun lisätodistus myönnetään, uusitaan, päivitetään, muutetaan tai perutaan.

Kielen on oltava yksi tai useampi Euroopan yhteisön virallinen kieli.

3 artikla

Yhteisön malli oikeaksi todistettuja lisätodistusten jäljennöksiä varten

Tämän asetuksen liitteessä III olevaa yhteisön mallia on käytettävä direktiivin 2007/59/EY 17 artiklan mukaisesti annettavia lisätodistusten oikeaksi todistettuja jäljennöksiä varten.

4 artikla

Kuljettajan lupakirjan hakulomake

1.   Tämän asetuksen liitteessä IV olevaa yhteisön mallia voidaan käyttää direktiivin 2007/59/EY 14 artiklassa tarkoitetun kuljettajan lupakirjan hakulomakkeen mallina. Malliin voidaan lisätä kansallisia vaatimuksia, joilla täydennetään tämän asetuksen liitteessä IV säädettyjä tietoja.

2.   Hakulomakkeen yhteisön mallia voidaan käyttää uuden lupakirjan hakemiseen, lupakirjan tietojen päivittämiseen, lupakirjan uusimiseen tai sen kaksoiskappaleen hakemiseen.

3.   Liitteessä IV annetaan ohjeet hakulomakkeen yhteisön mallin täyttämiseen.

4.   Toimivaltaiset viranomaiset voivat käyttää yhteisön mallin asemointia julkistaessaan menettelyjä direktiivin 2007/59/EY 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja tietoteknisissä rajapinnoissa.

5 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa, lukuun ottamatta Kyprosta ja Maltaa niin kauan kuin niiden alueella ei ole rautatiejärjestelmää.

Tehty Brysselissä 3 päivänä joulukuuta 2009.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 315, 3.12.2007, s. 51.

(2)  EUVL L 164, 30.4.2004, s. 44.

(3)  EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.


LIITE I

YHTEISÖN MALLI KULJETTAJAN LUPAKIRJAA VARTEN

1.   KULJETTAJAN LUPAKIRJAN FYYSISET OMINAISUUDET

Kuljettajan lupakirjan on oltava kansainvälisessä standardissa ISO/IEC 7810:2003 (Identification cards – Physical characteristics) vahvistettua ID-1-mallia.

Henkilötietojen suojaamisesta annettuja sääntöjä noudattaen jäsenvaltiot voivat yksinomaan kansalliseen käyttöön liittää lupakirjaan tallennusvälineen (mikrosirun), johon rautatieyritykset ja rataverkon haltijat voivat tallentaa yrityskohtaisia tietoja, lisätodistukseen sisällytettävät tiedot mukaan lukien, edellyttäen, ettei se estä mitenkään tämän asetuksen täytäntöönpanoa.

Tällainen mikrosiru on liitettävä lupakirjaan kansainvälisen standardin ISO 7816-1:1998 (Identification cards – Integrated circuit(s) cards with contacts – Part 1: Physical characteristics) mukaisesti.

Rautatieyritykset ja rataverkon haltijat eivät saa vapautusta liitteessä II olevassa 4 luvussa kuvatun lisätodistuksen yhteisön mallin käytöstä siihen asti, kun yhdenmukaistetut vaatimukset älykortin käytöstä vahvistetaan.

Menetelmien, joilla varmistetaan lupakirjan ominaisuuksien yhdenmukaisuus kansainvälisten standardien kanssa, on oltava standardin ISO/IEC 10373-1:2006 (Identification cards – Test methods – Part 1: General characteristics) mukaiset.

2.   VÄÄRENTÄMISEN ESTÄMINEN

a)

Lupakirjojen valmistusmateriaali on varmennettava väärennösten ehkäisemiseksi käyttämällä seuraavia tekniikoita (pakolliset turvatekijät):

korttipohja ei reagoi UV-valoon,

taustalla oleva turvakuvio, jonka tarkoituksena on estää väärentäminen skannaamalla, painamalla tai kopioimalla ja jossa on käytetty iirispainatusta erivärisin varmennuspainovärein sekä negatiivista ja positiivista giljoshipainatusta. Kuvio ei saa muodostua perusväreistä (CMYK) vaan siinä on oltava vähintään kahta erikoisväriä käyttäen muodostettuja monimutkaisia kuvioita ja mikrokirjoitusta,

optisesti muuttuvia tekijöitä, jotka suojaavat riittävän hyvin kopioinnilta ja valokuvan manipuloinnilta,

valokuvalle varatulla alueella turvakuvioidun taustan ja valokuvan olisi mentävä osittain päällekkäin ainakin valokuvan reunoilla (himmenevä kuvio).

b)

Lupakirjoissa käytettävä materiaali on lisäksi varmennettava väärennösten ehkäisemiseksi käyttämällä ainakin yhtä seuraavista tekniikoista (täydentävät turvatekijät):

vaihtuvaväriset painovärit,

lämpötilaan reagoiva painoväri,

räätälöidyt hologrammit,

muuttuvat laserkuvat,

kosketeltaessa tuntuvat kirjasimet, symbolit tai kuviot.

Toimivaltaisten viranomaisten on pystyttävä näiden tekniikoiden avulla varmistamaan lupakirjan pätevyys ilman erityislaitteita.

Muiden kuin teknisten väärentämisen estämiseen tähtäävien toimenpiteiden on liityttävä rautatieyritysten ja rataverkon haltijoiden direktiivin 2004/49/EY liitteessä III olevan 2 kohdan j alakohdan mukaisesti käyttöön ottaman turvallisuusjohtamisjärjestelmän valvontaan.

3.   KULJETTAJAN LUPAKIRJAN ASEMOINTI

Kuljettajan lupakirjan on oltava yhteisön mallin mukainen ja siinä on käytettävä viitevärejä (Pantone Reflex Blue ja Pantone Yellow) ja kuvioita, joiden asemoinnista säädetään lisäyksessä.

Virasto antaa sähköisen version graafisesta teräväpiirtoasemoinnista, jossa on oltava Open Type -fontit (Myriad Pro ja Minion Pro, joista on saatavilla aakkoset kaikilla EU:n kielillä) ja fonteissa käytettävät koot.

Kuljettajan lupakirjassa on tietoja molemmin puolin.

Etupuolella on oltava seuraavat tiedot:

a)

merkintä ”kuljettajan lupakirja” painettuna suurikokoisilla kirjaimilla lupakirjan myöntävän jäsenvaltion kielellä tai kielillä;

b)

lupakirjan myöntävän jäsenvaltion nimi;

c)

lupakirjan myöntävän jäsenvaltion ISO 3166 alpha-2-koodiin perustuva kansainvälinen tunnus negatiivina sinisessä suorakulmiossa ja kahdentoista keltaisen tähden ympäröimänä.

Jäsenvaltioiden kansainväliset tunnukset ovat seuraavat:

[(*) CH ja NO tiedoksi]

AT

:

Itävalta

BE

:

Belgia

BG

:

Bulgaria

CY

:

Kypros (1)

CZ

:

Tšekki

DK

:

Tanska

EE

:

Viro

FI

:

Suomi

FR

:

Ranska

DE

:

Saksa

EL

:

Kreikka

HU

:

Unkari

IS

:

Islanti

IE

:

Irlanti

IT

:

Italia

LV

:

Latvia

LI

:

Liechtenstein

LT

:

Liettua

LU

:

Luxemburg

MA

:

Malta (1)

[NO]

:

[Norja] (*)

NL

:

Alankomaat

PL

:

Puola

PT

:

Portugali

RO

:

Romania

SK

:

Slovakia

SI

:

Slovenia

ES

:

Espanja

SE

:

Ruotsi

[CH]

:

[Sveitsi] (*)

UK

:

Yhdistynyt kuningaskunta

d)

myönnettyä lupakirjaa koskevat, seuraavasti numeroidut tiedot:

1

haltijan sukunimi (sukunimet). Sukunim(i)en on oltava sama(t) kuin passissa / kansallisessa henkilökortissa / muussa henkilöllisyyden todistamiseen hyväksyttävässä asiakirjassa.

2

haltijan etunimi (etunimet). Etunim(i)en on oltava sama(t) kuin passissa / kansallisessa henkilökortissa / muussa henkilöllisyyden todistamiseen hyväksyttävässä asiakirjassa.

3

haltijan syntymäaika ja -paikka.

4a

lupakirjan myöntämispäivä;

4b

lupakirjan viimeinen voimassaolopäivä;

4c

lupakirjan myöntänyt viranomainen;

4d

työnantajan työntekijälle antama viitenumero (vapaaehtoinen merkintä).

5

kansallisen rekisterin tietoihin pääsyn mahdollistava lupakirjan numero perustuu komission asetuksessa (EY) N:o 653/2007 (2) säädetyn mukaisesti EU- tunnistenumeroon (EIN).

Asiakirjalajin kaksinumeroinen EIN-koodi muodostetaan seuraavasti:

71 laskurilukuun 9 999 asti;

jos lupakirjoja myönnetään enemmän kuin 9 999 vuodessa:

72, kun laskuriluku on 10 000–19 999;

jos lupakirjoja myönnetään enemmän kuin 19 999 vuodessa:

73, kun laskuriluku on 20 000–29 999.

6

haltijan valokuva.

7

haltijan allekirjoitus.

Kääntöpuolella on oltava seuraavat merkinnät:

8

haltijan vakinainen asuinpaikka tai postiosoite (vapaaehtoinen merkintä) numerolla 8 merkityssä paikassa.

9

lisätietoja (9.a.-ruudut) tai lääketieteellisiin syihin perustuvat rajoitukset (9.b.-ruudut), joita toimivaltaiset viranomaiset edellyttävät. Lääketieteellisiin syihin perustuvat rajoitukset merkitään koodeilla.

9.a.

Lisätiedot merkitään ruutuihin, jotka on merkitty numerolla 9.a., seuraavassa järjestyksessä:

a.1

Kuljettajan äidinkieli/-kielet jäsenvaltion luokituksen mukaan;

a.2

Varattu lupakirjan myöntävän jäsenvaltion merkinnöille kansallisen lainsäädännön mukaan tarvittavia tietoja varten.

9.b.

Lääketieteellisiin syihin perustuvat rajoitukset merkitään ruutuihin, jotka on merkitty numerolla 9.b. Koodit ”b.1” ja ”b.2” ovat yhdenmukaistettuja yhteisön koodeja seuraaville lääketieteellisiin syihin perustuville rajoituksille:

b.1

Silmälasien/piilolinssien pakollinen käyttö;

b.2

Kuulokojeen/kommunikoinnin apuvälineen pakollinen käyttö.

Tarvittava koodi merkitään yhteen ruuduista, ja käyttämättömät ruudut mitätöidään.

Lisäksi merkintä ”Euroopan yhteisön malli” painettuna lupakirjan myöntävän jäsenvaltion kielellä tai kielillä sekä merkintä ”kuljettajan lupakirja” kaikilla muilla Euroopan yhteisön kielillä seuraavasti:

bulgaria:

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛОКОМОТИВ

tšekki:

LICENCE STROJVEDOUCÍHO

tanska:

LOKOMOTIVFØRERLICENS

hollanti:

VERGUNNING MACHINIST (Alankomaat)

VERGUNNING VAN TREINBESTUURDER (Belgia)

englanti:

TRAIN DRIVING LICENCE

viro:

VEDURIJUHILUBA

suomi:

KULJETTAJAN LUPAKIRJA

ranska:

LICENCE DE CONDUCTEUR DE TRAIN (Belgia, Ranska, Luxemburg)

saksa:

EISENBAHNFAHRZEUG-FÜHRERSCHEIN (Belgia, Saksa)

FAHRERLAUBNIS FÜR TRIEBFAHRZEUGFÜHRER (Itävalta)

kreikka:

ΆΔΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΎ

unkari:

VASÚTI JÁRMŰVEZETŐI IGAZOLVÁNY

iiri:

CEADÚNAS TIOMÁNA TRAENACH

italia:

PATENTE DEL MACCHINISTA

latvia:

VILCIENA VADĪTĀJA APLIECĪBA

liettua:

TRAUKINIO MAŠINISTO PAŽYMĖJIMAS

malta:

LIĊENZJA TA’ SEWWIEQ TAL-FERROVIJI

[norja]:

[FØRERBEVIS] (*) (tiedoksi)

puola:

LICENCJA MASZYNISTY]

portugali:

CARTA DE MAQUINISTA

romania:

PERMIS DE MECANIC DE LOCOMOTIVĂ

slovakki:

PREUKAZ RUŠŇOVODIČA

sloveeni:

DOVOLJENJE ZA STROJEVODJO

espanja:

TITULO DE CONDUCCIÓN DE VEHICULOS FERROVIARIOS/MAQUINISTA

ruotsi:

FÖRARBEVIS

4.   KULJETTAJAN LUPAKIRJAN STATUS JA NUMEROINTI

Lupakirjan numeroi toimivaltainen viranomainen tai sen valtuuttama elin, kun kuljettajan lupakirja myönnetään. Numero säilyy samana, jos lupakirja uusitaan, sitä muutetaan, päivitetään tai siitä annetaan kaksoiskappale.

Kun lupakirja kymmenen vuoden kuluttua uusitaan, siihen laitetaan uusi valokuva ja voimassaolon päättymispäivä.

Lupakirjaa on päivitettävä, jos vaihtoehtoisiin tietoihin tulee muutoksia, esimerkiksi osoitteenmuutos tai työnantajan viitenumeron muutos.

Lupakirjaa on muutettava, jos siihen on lisättävä lääketieteellisiin syihin perustuva rajoite sen voimassaoloaikana. Uusi koodi / uudet koodit lisätään direktiivin 2007/59/EY 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti vahvistettua menettelyä noudattaen.

Toimivaltaisen viranomaisen on päivitettävä lupakirjaa direktiivin 2007/59/EY 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti vahvistettua menettelyä ja määräaikaa noudattaen. Kuljettajien työnantajana toimivien tai heidän kanssaan sopimussuhteessa olevien rautatieyritysten tai rataverkon haltijoiden on viipymättä pantava täytäntöön terveystarkastuksista johtuvat päätökset.

Kaikki kuljettajan lupakirjojen statuksen muutokset on rekisteröitävä kansalliseen kuljettajien lupakirjojen rekisteriin.

5.   EPÄPÄTEVIEN KORTTIEN KÄYTÖN ESTÄMINEN

Jos lupakirjan tietoja muutetaan, lupakirjan haltijan täytyy välittömästi palauttaa kortti sen myöntäneelle viranomaiselle, jotta se voidaan korvata uudella kortilla ja epäpätevä kortti tuhota.

Sama koskee uudelleen löytyneitä hävinneitä kortteja, jotka on korvattu uudella kortilla.

6.   YHTEISÖN MALLI KULJETTAJAN LUPAKIRJAA VARTEN

Image


(1)  Velvoitetta saattaa tämä direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä ja panna se täytäntöön ei sovelleta Kyprokseen ja Maltaan niin kauan kuin niiden alueella ei ole rautatiejärjestelmää (direktiivin 2007/59/EY 36 artiklan 3 kohta).

(2)  EUVL L 153, 14.6.2007, s. 9.


LIITE II

YHTEISÖN MALLI LISÄTODISTUSTA VARTEN

1.   SISÄLTÖ

Rautatieyritykset ja rataverkon haltijat myöntävät lisätodistukset, joita niiden palveluksessa olevien tai niille sopimussuhteessa työskentelevien kuljettajien on direktiivin 2007/59/EY 29 artiklan mukaisesti pidettävä mukanaan palveluksessa ollessaan.

Direktiivin 2007/59/EY 15 artiklan mukaisesti käyttöön otetussa menettelyssä lisätodistusten myöntämiseksi ja päivittämiseksi on täsmennettävä millä kielellä/kielillä todistukset myönnetään.

Lisätodistuksissa on annettava seuraavat tiedot:

viittaus lupakirjan numeroon,

haltijan sukunimi (sukunimet). Jäsenvaltiot voivat sisällyttää todistuksiin kaikki tunnustetut sukunimet, mutta pääasiallisen sukunimen on oltava ensisijainen ja nimet on lueteltava samassa järjestyksessä kuin lupakirjassa,

haltijan etunimi (etunimet). Jäsenvaltiot voivat sisällyttää todistuksiin kaikki tunnustetut etunimet, mutta ne on lueteltava samassa järjestyksessä kuin lupakirjassa,

työnantajan antama viitenumero (ei pakollinen),

lisätodistuksen myöntämispäivä ja voimassaolon päättymispäivä. Kuljettajien työnantajana toimivat tai heidän kanssaan sopimussuhteessa olevat rautatieyritykset / rataverkon haltijat määrittävät lisätodistuksen voimassaoloajan, joka vahvistetaan rautatieyrityksen / rataverkon haltijan 15 artiklan mukaisesti julkistamaa menettelyä noudattaen. Jos todistus on voimassa toistaiseksi, voimassaolon päättymispäivän kohta mitätöidään,

todistuksen myöntävää koskevat tiedot. Lisätodistuksen voi myöntää valtion tai alueellisen tason rautatieyrityksen / rataverkon haltijan yksikkö, joka on nimetty tätä varten direktiivin 2007/59/EY 15 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen,

lisätodistuksessa voi olla yrityksen sisäinen, hallintokäyttöön tarkoitettu numero.

Seuraavat tiedot numeroidaan jäljempänä kuvatun mukaisesti.

1.1   Työnantajaa koskevat tiedot

Kuljettajan työnantajana toimivasta tai hänen kanssaan sopimussuhteessa olevasta yrityksestä on annettava seuraavat tiedot:

yrityksen nimi ja tarvittaessa työpaikka (esimerkiksi ratapiha, jolle kuljettaja on määrätty),

kuljettajan työnantajana toimivan tai hänen kanssaan sopimussuhteessa olevan tahon luokitus: ”rautatieyritys” vai ”rataverkon haltija”,

postiosoite: katuosoite, postinumero, paikkakunta ja maa,

kuljettajan henkilökohtainen viitenumero yrityksessä. Tämä merkintä ei ole pakollinen.

1.2   Haltijaa koskevat tiedot

Todistuksen haltijasta on merkittävä seuraavat tiedot:

syntymäpaikka (paikka ja maa),

syntymäaika,

kuljettajan kansalaisuus,

postiosoite (katuosoite, postinumero, paikkakunta ja maa). Tämä merkintä ei ole pakollinen.

1.3   Kuljetusluokat

Kuljettajalle sallitut kuljetusluokat ja -muodot merkitään seuraavasti:

Luokka A

Rautatieyritykset / rataverkon haltijat voivat käyttää luokkaa ”A” yleisluokkana, johon sisältyvät kaikki luokan A toiminnat: vaihtoveturit, työjunat, kunnossapitoon tarkoitettu raidekalusto ja kaikki muut veturit, kun niitä käytetään vaihtotyössä.

Vaihtoehtoisesti rautatieyritykset / rataverkon haltijat voivat rajoittaa todistuksen koskemaan yhtä tai useampaa seuraavista kuljetusmuodoista:

A1

=

todistus koskee ainoastaan vaihtovetureita;

A2

=

todistus koskee ainoastaan työjunia;

A3

=

todistus koskee ainoastaan kunnossapitoon tarkoitettua raidekalustoa;

A4

=

todistus koskee ainoastaan kaikkia muita vetureita, kun niitä käytetään vaihtotyössä;

A5

=

muut, jos lupa koskee palveluja tai liikkuvaa kalustoa, jota ei ole mainittu edellisissä luokissa. Kohtaa koskeva täsmennys merkitään sille tarkoitettuun paikkaan.

Luokka B

Rautatieyritykset / rataverkon haltijat voivat käyttää luokkaa ”B” yleisluokkana, johon sisältyy matkustaja- ja tavaraliikenne.

Vaihtoehtoisesti rautatieyritykset / rataverkon haltijat voivat rajoittaa todistuksen koskemaan yhtä tai useampaa seuraavista kuljetusmuodoista:

B1

=

todistus koskee ainoastaan matkustajaliikennettä;

B2

=

todistus koskee ainoastaan tavaraliikennettä

Luokka, jonka kuljettamiseen todistuksen haltijalla on lupa, merkitään täyttämällä yleisluokkaa vastaava ruutu taikka yhtä tai useampaa alaluokkaa vastaavat ruudut. Tarpeettomat ruudut mitätöidään.

Esimerkiksi:

A

Image

=

Yleisluokka A. Alaluokat eivät käytössä.

A

Image

=

Luokka A, alaluokka 1

(lupa kuljettaa ainoastaan vaihtovetureita)

A

Image

=

Luokka A, alaluokat 2 ja 3

(lupa kuljettaa työjunia ja kunnossapitoon tarkoitettua raidekalustoa)

A

Image

=

Luokka A, alaluokka 5

(lupa koskee palveluja tai liikkuvaa kalustoa, joka ei vastaa mitään alaluokista A1–A4. Täsmennettävä kohdassa ”huomautukset”.

B

Image

=

Yleisluokka B. Alaluokat eivät käytössä.

B

Image

=

Luokka B, alaluokka 2

(lupa kuljettaa tavarajunia)

Rautatieyritysten ja rataverkon haltijoiden on varmistettava, ettei alaluokan valinta vaikuta direktiivin 2007/59/EY liitteissä V ja VI vahvistettuihin vaatimuksiin.

1.4   Lisätiedot

Tämä osio on varattu kansallisen sovellettavan lainsäädännön tai yrityksen sisäisten menettelyjen nojalla vaadittaville lisätiedoille.

1.5   Tiedot kielitaidosta

Tässä kohdassa annetaan luettelo kielistä, muista kuin äidinkielestä, joita tarvitaan tietyllä rataverkolla toimittaessa ja jotka kuljettajat tuntevat direktiivin 2007/59/EY liitteen VI vaatimusten mukaisesti.

1.6   Rajoitukset

Tässä osiossa osoitetaan kuljettajan ominaisuuksiin ja kykyihin liittyvät rajoitukset, jotka vaikuttavat lisätodistuksen sisältöön (esimerkiksi lupa kuljettaa ainoastaan päiväsaikaan).

Jos rajoitukset koskevat liikkuvaa kalustoa (esimerkiksi nopeusrajoitukset tietynlaisia vetureita kuljetettaessa) ja/tai rataverkkoa, tekstin muodossa olevat tiedot merkitään ruudussa ”huomautukset” kyseistä liikkuvaa kalustoa ja/tai rataverkkoa koskevassa kohdassa.

1.7   Liikkuvaa kalustoa koskevat tiedot

Tässä osiossa luetellaan liikkuva kalusto, jota kuljettajalla on lupa kuljettaa, direktiivin 2007/59/EY liitteen V mukaisen pätevyyden arvioinnin perusteella.

Tiedot merkitään ruutuihin seuraavasti:

yhteen ruutuun päivämäärä, jolloin kyseisen pätevyyden katsotaan alkavan,

yksi ruutu kutakin liikkuvan kaluston tyyppiä kohden,

yksi ruutu huomautuksia varten (tällaisia voivat olla pätevyyden vahvistava leima, pätevyyden voimassaolon päättymispäivä tai muu asiaan liittyvä tieto, kuten edellä 1.6 kohdassa todetaan).

1.8   Rataverkkoa koskevat tiedot

Tässä osiossa luetellaan rataverkot, joilla kuljettajalla on lupa kuljettaa, direktiivin 2007/59/EY liitteessä VI olevan 1–7 kohdan mukaisen pätevyyden arvioinnin perusteella.

Tiedot merkitään ruutuihin seuraavasti:

yhteen ruutuun päivämäärä, jolloin kyseisen pätevyyden katsotaan alkavan,

yhteen ruutuun rataverkko, jossa kuljettajan on lupa kuljettaa,

yksi ruutu huomautuksia varten (tällaisia voivat olla pätevyyden vahvistava leima, pätevyyden voimassaolon päättymispäivä tai muu asiaan liittyvä tieto, kuten edellä 1.6 kohdassa todetaan).

Se, millä laajuudella kuljettajalla on lupa kuljettaa rataverkossa, kuvataan rautatieyrityksen menettelyssä lisätodistuksen myöntämiseksi ja päivittämiseksi. Asiaa koskevat tiedot tai rajoitukset merkitään kultakin rataverkon osalta, jossa kuljettajalla on lupa kuljettaa.

2.   LISÄTODISTUKSEN FYYSISET OMINAISUUDET

Lisätodistuksen yhteisön malli on taiteltava asiakirja, joka on kooltaan 10 cm × 21 cm (taittelemattomana) ja jossa on kolme sivua sisäpuolella ja kolme sivua ulkopuolella.

Etusivulla on oltava seuraavat tiedot:

haltijan sukunimi (sukunimet) ja etunimi (etunimet),

lupakirjan numero,

lisätodistuksen myöntämispäivä ja voimassaolon päättymispäivä,

todistuksen myöntävää koskevat tiedot ja leima. Lisätodistuksessa voi olla yrityksen sisäinen, hallintokäyttöön tarkoitettu numero.

Sivulla 2 on oltava tiedot työnantajasta/toimeksiantajasta sekä lisätiedot haltijasta seuraavasti numeroituina:

1.

tiedot työnantajasta/toimeksiantajasta;

2.

tiedot kuljettajasta (lisätodistuksen haltija).

Sivulla 3 on oltava

3.

kuljetusluokat;

4.

lisätiedot;

5.

kielitaito;

6.

rajoitukset.

Sisäsivuilla on oltava tiedot liikkuvasta kalustosta, jota kuljettajalla on lupa kuljettaa (tyypit ja ensimmäisen arvioinnin päivämäärä), sekä rataverkosta, jossa kuljettajalla on lupa kuljettaa.

Sisäsivuja voidaan lisätä, jos tiedot eivät mahdu käytettävissä olevaan tilaan.

Lisätodistuksen on oltava 4 jaksossa olevan mallin mukainen.

3.   VÄÄRENTÄMISEN ESTÄMINEN

Lisätodistuksissa käytetään seuraavia kahta toimenpidettä väärentämisen ehkäisemiseen:

Tekniset toimenpiteet (yleisimpinä yrityksen logo, paperin rakenne ja pysyvä muste, sisäisen viitenumeron merkitseminen ja leima). Kaikki päivitykset on vahvistettava asiakirjaan tehtävällä päiväyksellä ja leimalla, ja niiden on vastattava rekisterin tietoja.

Turvallisuusjohtamisjärjestelmän valvontamenettelyt, joilla varmistetaan direktiivin 2007/59/EY 18 artiklan 1 kohdan mukaisesti, että lisätodistuksen tiedot ovat oikeita eikä niitä ole muutettu.

Kaikki nämä tiedot on sisällytettävä direktiivin 2007/59/EY 15 artiklan mukaisesti lisätodistusten myöntämiselle ja päivittämiselle määritettäviin menettelyihin.

4.   YHTEISÖN MALLI LISÄTODISTUSTA VARTEN

Image

Image


LIITE III

YHTEISÖN MALLI OIKEAKSI TODISTETTUA LISÄTODISTUKSEN JÄLJENNÖSTÄ VARTEN

1.   OIKEAKSI TODISTETTU LISÄTODISTUKSEN JÄLJENNÖS

Rautatieyritysten ja rataverkon haltijoiden on annettava kuljettajalle pyynnöstä tai työsuhteen päättyessä oikeaksi todistettuja jäljennöksiä lisätodistuksista. Yhteisön malli oikeaksi todistettua lisätodistuksen jäljennöstä varten vahvistetaan tämän liitteen 4 kohdassa.

Direktiivin 2007/59/EY 15 artiklan mukaisesti käyttöön otetussa menettelyssä lisätodistusten myöntämiseksi on täsmennettävä millä kielellä/kielillä todistukset myönnetään.

2.   OIKEAKSI TODISTETUN LISÄTODISTUKSEN JÄLJENNÖKSEN FYYSISET OMINAISUUDET

Oikeaksi todistetun lisätodistuksen jäljennöksen yhteisön malli on A4-paperi, jossa tiedot annetaan liitteessä II olevassa 1 kohdassa annetun numeroinnin mukaisesti ja jossa mainitaan päivämäärä, jona rautatieyrityksen / rataverkon haltijan ja kuljettajan välinen työsuhde päättyi, noudattaen direktiivin 2007/59/EY 6 artiklan 2 kohdan ja 17 artiklan säännöksiä.

Oikeaksi todistettu lisätodistuksen jäljennös antaa tiedot kuljettajan pätevyydestä, mutta se ei ole kuljetuslupa.

Oikeaksi todistettu lisätodistuksen jäljennös on enintään 1-sivuinen A4-paperi. Koska tietojen merkitsemiseen voidaan kuitenkin tarvita enemmän kuin yksi rivi asianomaisissa ruuduissa, lopullinen oikeaksi todistettu jäljennös voi olla useampisivuinen.

3.   VÄÄRENTÄMISEN ESTÄMINEN

Oikeaksi todistettuja lisätodistusten jäljennöksiä koskevat väärentämisen estämistoimenpiteet ovat samat kuin lisätodistuksia koskevat toimenpiteet, jotka kuvataan liitteessä II olevassa 3 kohdassa.

4.   YHTEISÖN MALLI OIKEAKSI TODISTETTUA LISÄTODISTUKSEN JÄLJENNÖSTÄ VARTEN

Image

Image


LIITE IV

KULJETTAJAN LUPAKIRJAN YHDENMUKAISTETTU HAKULOMAKE

1.   YLEISIÄ HUOMAUTUKSIA

Toimivaltaiset viranomaiset voivat käyttää jäljempänä olevaa yhdenmukaistettua mallia kerätessään tietoja uuden, uusitun, muutetun tai päivitetyn kuljettajan lupakirjan tai sen kaksoiskappaleen myöntämistä varten. Viranomaiset voivat lisäksi antaa lomakkeen käyttäjälle jäljempänä olevat selitykset ja ohjeet.

Hakulomakkeen sisältö

Yhdenmukaistettu hakulomake sisältää seuraavat osiot:

a)

Lupakirjan hakulomake, joka täytetään, kun hakija tai jokin taho tämän puolesta hakee uutta kuljettajan lupakirjaa tai sellaisen päivitystä, uusimista, muuttamista tai kaksoiskappaletta. Yhdenmukaistettu hakulomake vahvistetaan 3 kohdassa.

b)

Lausunto henkilötietojen suojaamisesta. Henkilötietojen suojaustarve on otettava huomioon lupakirjan myöntämismenettelyssä. Jäljempänä 4 kohdassa on esimerkki henkilötietojen suojaamisesta annettavasta lausunnosta. Jäsenvaltiot voivat direktiivin 95/46/EY (1) nojalla mukauttaa sitä kansallisten vaatimustensa mukaan.

c)

Liiteasiakirjojen luettelo, jota käytetään muistilistana hakemuksen mukana toimitettavista todistuksista ja muista asiakirjoista. Se antaa tietoa alkuvaiheen vaatimuksista lupakirjaa haettaessa tai lupakirjan uusimiseen liittyvistä vaatimuksista. Luettelo vahvistetaan 5 kohdassa.

d)

Hakulomaketta koskevat ohjeet hakijoille ja toimivaltaisille viranomaisille vahvistetaan 5 kohdassa.

2.   YHDENMUKAISTETTU HAKULOMAKE

Image

Image

3.   ESIMERKKEJÄ HENKILÖTIETOJEN SUOJAAMISTA KOSKEVASTA LAUSUNNOSTA

3.1   Esimerkkejä mukautettaviksi kansallisen lainsäädännön mukaan direktiivin 95/46/EY nojalla

Vetureita ja junia rautateillä yhteisössä ajavien veturinkuljettajien hyväksymisestä annetun direktiivin 2007/59/EY vaatimusten täyttämistä ja kuljettajan lupakirjan myöntämistä varten tarvittavien henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä annetussa [direktiivin 95/46/EY kansallisessa täytäntöönpanosäädöksessä] annettuja säännöksiä.

Henkilötietoja käsitellään yksinomaan edellä mainittuihin tarkoituksiin ja rekisterin ylläpitoon rekisterinpidosta vastaavassa yksikössä. Hakijalla on oikeus tutustua henkilötietoihinsa ja korjata virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Hakijan tulee osoittaa kaikki henkilötietojensa käsittelyä koskevat kysymykset rekisterin valvojana toimivalle yksikölle:

(henkilötietojen valvonnasta toimivaltaisessa viranomaisessa / sen valtuuttamassa tahossa toimivan henkilön nimi / henkilöiden nimet)

Riippuen siitä, mihin asian käsittelyssä tarvittaviin tietoihin hakijalla on pääsy, tämä voi milloin tahansa kääntyä seuraavan tietosuojavaltuutetun puoleen:

(tietosuojavaltuutettuna toimivaltaisessa viranomaisessa / sen valtuuttamassa tahossa toimivan henkilön nimi)

***

3.2   Lupa henkilötietojen käsittelyyn (esimerkki)

Hakijalle on annettu tieto siitä, miksi ja miten henkilötietoja käsitellään, ja hakija on antanut luvan kuljettajan lupakirjan myöntämiseen liittyvien henkilötietojen käsittelyyn ja näiden tietojen kirjaamiseen kansalliseen kuljettajien lupakirjojen rekisteriin direktiivin 2007/59/EY mukaisesti.

Päiväys

Hakijan allekirjoitus

***

4.   LUETTELO KULJETTAJAN LUPAKIRJAHAKEMUKSEEN SISÄLLYTETTÄVISTÄ ASIAKIRJOISTA

TOIMITETTAVAT ASIAKIRJAT, KUN HAETAAN

Saapumispäivämäärä


 1   UUTTA LUPAA

1.1

Allekirjoitettu hakulomake

 

1.2

Lupa henkilötietojen käsittelyyn (direktiivi 95/46/EY)

 

1.3

Näyttö korkeimmasta koulutustasosta

 

1.4

Todistus fyysisestä soveltuvuudesta

 

1.5

Todistus ammatin edellyttämästä psyykkisestä kunnosta

 

1.6

Todistus yleisestä ammatillisesta pätevyydestä

 

1.7

Jäljennös passista / kansallisesta henkilökortista / muusta henkilöllisyyden todistamiseen tunnustetusta asiakirjasta

 


 2   PÄIVITYSTÄ

2.1

Voimassa oleva lupakirja

 

2.2

Tietojen päivityksen edellyttämien muutosten perustelut

 

2.3

 


 3   MUUTOSTA

3.1

Voimassa oleva lupakirja

 

3.2

Todistus fyysisestä soveltuvuudesta

 

3.3

Tietojen oikaisun edellyttämien muutosten perustelut

 


 4   KAKSOISKAPPALETTA

4.1

Ilmoitus siitä, miksi kaksoiskappaletta haetaan (lupa tuhoutunut / varastettu / ilmoitettu kadonneeksi / tiedot muuttuneet)

 

4.2

Lupakirja siinä tapauksessa, että kaksoiskappaletta haetaan, koska lupaa on muutettu / lupa on vahingoittunut

 


 5   UUSIMISTA

5.1

Todistus fyysisestä soveltuvuudesta

 

5.2

Jäljennös viimeisimmästä lupakirjasta

 

5.3

Näyttö pätevyyden ylläpitämisestä (tarvittaessa)

 


Sisäinen viitenumero

Hakemuksen valmistumispäivä

HAKEMUKSEN VASTAANOTTANEEN VIRASTON/VIRANOMAISEN LEIMA

 

 

5.   HAKULOMAKETTA KOSKEVAT OHJEET

Yleistä

a)

Tämä hakulomake on sisällytettävä jäsenvaltioiden menettelyihin lupakirjan saamiseksi. Yhdenmukaistettu malli perustuu direktiivissä 2007/59/EY, jäljempänä ”direktiivi”, vahvistettuihin vaatimuksiin.

Hakemuksen mukana on seurattava tietyt asiakirjat, joilla todistetaan, että hakija täyttää direktiivin 2007/59/EY 11 artiklassa luetellut vaatimukset.

b)

Hakulomake on olemassa kaikilla Euroopan yhteisön kielillä, ja numerointi säilyy samana kielestä riippumatta.

c)

Tiedot on annettava jäljempänä täsmennetyssä muodossa, jotta ne ovat johdonmukaisia rekisteritietojen kanssa. Päivämäärät on mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava aina muodossa VVVV-KK-PV ISO-standardin 8601:2004 (Data elements and interchange formats – Information interchange – Representation of dates and times) mukaisesti.

d)

Jos tietojen kerääminen on direktiivin mukaan vaihtoehtoista eikä jotakin tietoa sen vuoksi kerätä, sitä vastaavaan ruutuun merkitään ”ei sovelleta”.

e)

Kansallisessa lainsäädännössä voidaan edellyttää lisätietoja henkilötietojen tarkistamiseksi. Toimivaltaisten viranomaisten mahdollisesti vaatimat lisätiedot merkitään yhdenmukaistettujen vaatimusten jälkeen. Erityisvaatimusten merkitsemiseen on tilaa kohdissa 2.24, 2.25 ja 2.26. Erityistietoja olisi kuitenkin merkittävä mahdollisimman vähän, jottei yhdenmukaistetusta asiakirjasta saatavaa hyötyä menetetä.

1.   Ensimmäinen osio koskee lupakirjan myöntävää organisaatiota

1.1   Lupakirjan myöntävä organisaatio (kansalliset turvallisuusviranomaiset, rautatieyritykset ja muut hankintayksiköt) räätälöi tämän kohdan tarpeidensa mukaan.

1.2   Merkitään tiedot lupakirjan myöntävästä organisaatiosta

2.   Toinen osio koskee lupakirjan statusta

2.1   Rasti yhteen neljästä ruudusta sen mukaan, miksi hakemus esitetään.

2.2   Tämä ruutu rastitaan, jos hakemus koskee uutta lupakirjaa, jolloin on toimitettava 4.1 kohdassa luetellut asiakirjat.

2.3   Tämä ruutu rastitaan, jos hakemus koskee lupakirjan päivitystä tai muutosta, jolloin päivityksen tai muutoksen perustelut annetaan tekstikohdassa.

Päivitys: Lupakirjaa voi olla tarpeen päivittää, jos vaihtoehtoisiin tietoihin tulee muutoksia, esimerkiksi kuljettajan kotiosoitteen muutos tai työnantajan työntekijälle antaman viitenumeron muutos.

Muutos: Lupakirjaa voi olla tarpeen muuttaa, jos lisätietokohtaa tai rajoituksia koskevaa kohtaa on muutettava terveystarkastuksen perusteella tai jos jossain kohdassa on virhe, joka on korjattava.

2.4   Tämä ruutu rastitaan, jos hakemus koskee lupakirjan uusimista. Lupakirja on uusittava ja valokuva vaihdettava 10 vuoden välein.

2.5   Tämä ruutu rastitaan, jos hakemus koskee lupakirjan kaksoiskappaleen saamista, jolloin kaksoiskappaleen hakemisen perustelut annetaan tekstikohdassa (esim. lupakirja hävinnyt, varastettu tai tuhoutunut vahingossa). Toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että lupakirja, jonka kaksoiskappaletta haetaan, on edelleen voimassa eikä sitä ole peruttu määräajaksi tai kokonaan.

2.6   Kun lupakirja myönnetään ensimmäistä kertaa, sille annetaan EU-tunnistenumero. Tämä ruutu jätetään tyhjäksi, kun lupakirjaa haetaan ensimmäisen kerran.

EIN-numero merkitään tähän ruutuun, jos hakemus koskee lupakirjan muuttamista, päivitystä, uusimista tai korvaamista (kaksoiskappaleen myöntäminen).

2.7   Tämä kohta täytetään, jos hakemus koskee lupakirjan muuttamista, päivitystä, uusimista tai korvaamista (kaksoiskappaleen myöntäminen).

2.8   Tässä kohdassa täsmennetään, jättääkö hakemuksen hakija itse vai jokin toinen taho hänen puolestaan. Tietoa voidaan tarvita hakemuksen jäljittämisessä ja tarvittaessa yhteyden saamisessa kuljettajaan, jonka postiosoite on muuttunut.

2.9   Tämä ruutu rastitaan, jos hakemuksen jättää hakija itse.

2.10   Tämä ruutu rastitaan, jos hakemuksen jättää jokin muu taho hakijan puolesta.

2.11   Tämä kohta täytetään (2.11–2.13), jos hakemuksen jättää jokin muu taho hakijan puolesta, ja siinä annetaan hakemuksen jättävän tahon nimi.

2.12   Merkitään hakemuksen jättävän tahon asema (työnantaja/toimeksiantaja/muu). Näin jatkokoulutuksen tarkistaminen esimerkiksi rautatieyritysten tai rataverkon haltijoiden turvallisuusjohtamisjärjestelmän osana voidaan rekisteröidä.

2.13   Hakemuksen jättävän tahon postiosoite merkitään tähän seuraavassa järjestyksessä:

Numero (jos on) / katu

Postinumero/postitoimipaikka

Maa

2.14   Seuraavaan osioon (kohdat 2.15–2.23) merkitään hakijan tiedot. Kohdat 2.21 ja 2.22 ovat vapaaehtoisia.

2.15   Tähän merkitään sukunimi tai sukunimet samoin kuin hakijan passissa tai kansallisessa henkilökortissa tai muussa henkilöllisyyden todistamiseen tunnustetussa asiakirjassa.

2.16   Tähän merkitään hakijan etunimi tai etunimet samoin kuin hakijan passissa tai kansallisessa henkilökortissa tai muussa henkilöllisyyden todistamiseen tunnustetussa asiakirjassa.

2.17   Rasti hakijan sukupuolta vastaavaan ruutuun.

2.18   Tähän kohtaan merkitään hakijan syntymäaika.

2.19   Merkitään hakijan syntymäpaikka (paikkakunta) seuraavasti:

Maan (kaksimerkkinen) tunnus (ks. liitteessä I oleva 3 kohta) – postinumero – paikkakunta.

Merkitään

hakijan kansalaisuus tai syntymämaa riippuen siitä, mitä kansallinen laki sanoo asiasta,

hakijan äidinkieli.

2.20   Merkitään työnantajan työntekijälle antama viitenumero (tämä on direktiivin 2007/59/EY mukaisesti vapaaehtoinen merkintä).

2.21   Merkitään postiosoite, johon lupakirja lähetetään (hakijan tai hakemuksen hänen puolestaan tekemän tahon ilmoittama osoite) seuraavassa järjestyksessä (jos eri kuin 2.13 tai 2.22 kohdassa):

Numero (tarvittaessa) / katuosoite

Postinumero / postitoimipaikka

Maa

Tämä on tärkeä tieto, koska toimivaltainen viranomainen pystyy näin kysymään hakijalta tai hakemuksen hänen puolestansa jättävältä taholta selvennyksiä toimitetuista asiakirjoista tai tiedoista.

2.22   Hakijan pysyvä osoite (lupakirjaan mahdollisesti merkittävä) (tämä on direktiivin 2007/59/EY mukaisesti vapaaehtoinen merkintä), seuraavasti:

Numero (tarvittaessa) / katuosoite

Postinumero / postitoimipaikka

Maa

Lisäruutuja voidaan käyttää lisätietoja kuten puhelinnumeroa tai sähköpostiosoitetta varten.

2.23   Hakijan valokuva, joka on mieluiten digitaalinen (mieluiten muotoa .jpeg, .bmp tai .tiff), jotta pienikokoisesta kuvasta saadaan tarkka. Valokuva on uusittava lupakirjan uusintojen yhteydessä.

Vaikka virallisissa asiakirjoissa käytettävien valokuvien kokovaatimuksissa on maakohtaisia eroja, EU:n asiakirjojen osalta kasvokuvien laatua koskevissa eritelmissä viitataan koneellisesti luettavia matkustusasiakirjoja koskevan ICAO:n asiakirjan 9303 (vuodelta 2006) IV jakson lisäykseen 11. Siinä annetaan yksityiskohtaiset ohjeet, jotka voidaan tiivistää seuraavasti.

Kuvassa on näyttävä kasvot edestäpäin kokonaan, ja silmien on oltava auki.

Pään on oltava kuvassa kokonaan hiuslaelta olkapäihin.

Kuvan taustan on oltava valkoinen tai lähes valkoinen.

Kasvoilla tai taustalla ei saisi olla varjoja.

Ilmeen on oltava neutraali (suu kiinni).

Kuvassa ei saa käyttää tummennettuja aurinkolaseja eikä paksusankaisia kehyksiä eikä linsseistä saa tulla valonheijastuksia.

Kuvattavalla ei saa olla muuta kuin valtion viranomaisten hyväksymä päähine.

Kuvan valaistuksen ja valotuksen täytyy olla normaaleja.

2.24 2.25 2.26   (varattu kansallisen lainsäädännön mukaan kerättäville lisätiedoille)

Nämä kohdat on varattu lupakirjan myöntävän jäsenvaltion merkinnöille kansallisen lainsäädännön mukaan tarvittavia tietoja varten (esimerkiksi kansallisen lainsäädännön mukaiset henkilötunnukset voidaan merkitä tähän, mutta ne ovat päteviä ainoastaan lupakirjan myöntäneessä maassa).

2.27   Hakijoiden on annettava allekirjoitettu joko paperilla tai sähköisessä muodossa oleva lausunto siitä, että hakijan/kuljettajan antamat tiedot ovat oikeita. Lausuntoon sovelletaan väärää valaa koskevaa lainsäädäntöä siinä valtiossa, jossa se annetaan. Sen vuoksi lausuntoa voidaan oikeusvaatimusten täyttämiseksi mukauttaa kansalliseen lainsäädäntöön mitä tulee harhaanjohtamisen, asiakirjojen väärentämisen, petosten jne. seuraamuksiin.

2.28   Tähän merkitään päivä, jona hakemus allekirjoitetaan.

2.29   Tähän tulee hakijan allekirjoitus alkuperäisenä, jäljennöksenä tai direktiivin 1999/93/EY (2) mukaisesti.

2.30   Toimivaltainen viranomainen voi lisätä sisäisen viitenumeron (esimerkiksi saapuneiden viestien laskurinumero).

2.31   Tähän merkitään hakemuksen vastaanottopäivä, jotta voidaan varmistaa, että lupakirja myönnetään direktiivin 2007/59/EY 14 artiklan 4 kohdassa säädetyssä määräajassa.

2.32   Tämä kohta on varattu hakemuksen vastaanottavan viranomaisen käyttöön (esimerkiksi leimaa tai jotakin arkistointiin liittyvää tietoa varten).

3.   Henkilötietojen suojaaminen

3.1   Toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että direktiivin 2007/59/EY 22 artiklassa säädetyt rekisterit ovat yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä annetun direktiivin 95/46/EY (3) mukaisia. Tämä koskee yksinomaan hakulomakkeessa annettuja tietoja, joiden on määrä näkyä lupakirjassa.

3.2   Tämän liitteen 3.1 kohdan mukainen henkilötietojen suojaus ja 3.2 kohdan mukainen hakijan allekirjoittama lupa ovat vain esimerkkejä mahdollisista järjestelyistä. Sen vuoksi niitä on mukautettava yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä annetun direktiivin 95/46/EY täytäntöönpanosta annettujen kansallisten säädösten mukaan.

Hakijan allekirjoitus voidaan korvata teknisellä keinolla henkilötietojen käsittelyluvan saamiseksi.

4.   Tämä osio koskee tietojen todentamiseksi toimitettavia asiakirjoja, jotka riippuvat hakemuksen kohteesta

4.1   Uuden lupakirjan saamiseksi on 4 kohdassa (luettelo liiteasiakirjoista) rastittava ruutu 1 ja toimitettava 1.1–1.6 kohdassa luetellut asiakirjat (ks. direktiivin 14 artiklan 4 kohta).

[1.2] Yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä annetun direktiivin 95/46/EY kansallisessa täytäntöönpanosäädöksessä annettujen säännösten mukainen lupa henkilötietojen käsittelyyn.

[1.3] Koulutusvaatimukset vahvistetaan direktiivin 2007/59/EY 11 artiklan 1 kohdassa.

[1.4] Fyysistä soveltuvuutta koskevat vaatimukset vahvistetaan direktiivin 2007/59/EY 11 artiklan 2 kohdassa.

[1.5] Psyykkistä kuntoa koskevat vaatimukset vahvistetaan direktiivin 2007/59/EY 11 artiklan 3 kohdassa.

[1.6] Yleistä ammattipätevyyttä koskevat vaatimukset vahvistetaan direktiivin 2007/59/EY 11 artiklan 4 kohdassa.

4.2   Lupakirjan päivitystä varten on 4 kohdassa rastittava ruutu 2 ja toimitettava 2.1, 2.2 tai 2.3 kohdassa luetellut asiakirjat.

4.3   Lupakirjan muuttamista varten on 4 kohdassa rastittava ruutu 3 ja toimitettava 3.1, 3.2 tai 3.3 kohdassa luetellut asiakirjat.

4.4   Lupakirjan kaksoiskappaleen saamiseksi on rastittava ruutu 4 ja toimitettava 4.1 ja 4.2 kohdassa luetellut asiakirjat.

4.5   Lupakirjan uusimiseksi on rastittava ruutu 4.5 ja toimitettava 5.1–5.3 kohdassa luetellut asiakirjat.

[5.3] Näytön antaminen pätevyyden ylläpitämisestä koskee kuljettajia, jotka eivät kuulu rautatieyrityksen / rataverkon haltijan turvallisuusjohtamisjärjestelmään taikka toimivaltaisen viranomaisen järjestämään tai hyväksymään pätevyyden ylläpitämisohjelmaan.

Ruutuja voidaan lisätä. Lisätyt ruudut eivät kuitenkaan kuulu yhdenmukaistettuun lomakemalliin.


(1)  EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  EYVL L 13, 19.1.2000, s. 12.

(3)  EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1.


Top