Help Print this page 

Document 32010D0691

Title and reference
2010/691/EU: Komission päätös, annettu 15 päivänä marraskuuta 2010 , poikkeuksen myöntämisestä Tšekille Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmää koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä tehdyn päätöksen 2006/679/EY soveltamisesta Strančicen ja České Budějovicen välisellä radalla (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 7789)
OJ L 298, 16.11.2010, p. 85–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/691/oj
Multilingual display
Text

16.11.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 298/85


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 15 päivänä marraskuuta 2010,

poikkeuksen myöntämisestä Tšekille Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmää koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä tehdyn päätöksen 2006/679/EY soveltamisesta Strančicen ja České Budějovicen välisellä radalla

(tiedoksiannettu numerolla K(2010) 7789)

(Ainoastaan tšekinkielinen teksti on todistusvoimainen)

(2010/691/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmää koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä 28 päivänä maaliskuuta 2006 tehdyn komission päätöksen 2006/679/EY (1) ja erityisesti sen liitteessä olevan 7.1.3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksen 2006/679/EY muuttamisesta tehdyllä komission päätöksellä 2009/561/EY (2) vahvistettiin Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmää koskevan yhteentoimivuuden teknisen eritelmän täytäntöönpanosäännöt.

(2)

Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmää koskevan yhteentoimivuuden teknisen eritelmän 7.1.3 kohdan mukaan ERTMS/ETCS:n asentaminen on pakollista, kun jo käytössä olevaa ohjaus- ja hallintakoonpanoon kuuluvaa JKV-osaa parannetaan tai kun asennetaan uusi ohjaus- ja hallintakokoonpanoon kuuluva JKV-osa rautateiden infrastruktuurihankkeissa, jotka saavat rahallista tukea Euroopan aluekehitys- ja/tai koheesiorahastoista.

(3)

Kun merkinantojärjestelmiä kuitenkin uudistetaan lyhyillä (alle 150 kilometrin) ja epäyhtenäisillä rataosuuksilla, komissio voi myöntää tilapäisen poikkeuksen tähän sääntöön edellyttäen, että kyseinen jäsenvaltio toimittaa komissiolle asiakirjakansion. Kansiossa on oltava mukana taloudellinen analyysi, joka osoittaa, että ERTMS-järjestelmän ottamisella käyttöön myöhempänä varustamisajankohtana saavutetaan merkittäviä taloudellisia ja/tai teknisiä etuja verrattuna siihen, että se otettaisiin käyttöön EU:n rahoittaman hankkeen kuluessa.

(4)

Komissio analysoi jäsenvaltion lähettämät asiakirjat ja sen ehdottamat toimet ja ilmoittaa analyysinsä tuloksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/57/EY (3) 29 artiklassa tarkoitetulle komitealle. Jos poikkeus myönnetään, jäsenvaltion on varmistettava, että ERTMS-järjestelmä asennetaan viimeistään viisi vuotta hankkeen päättymisen jälkeen tai välittömästi sen jälkeen, kun rataosuus on yhdistetty toiseen ERTMS-järjestelmällä varustettuun rataan.

(5)

Strančicen ja České Budějovicen välistä rataa parannetaan vähitellen vuoteen 2016 ulottuvalla jaksolla, jonka aikana jotkin rataosuudet saavat rahallista tukea Euroopan aluekehitys- ja/tai koheesiorahastoista.

(6)

Strančicen ja České Budějovicen välinen rata on pituudeltaan alle 150 kilometriä eikä sitä ole yhdistetty toiseen ERTMS-järjestelmällä varustettuun rataan. Tšekin viranomaiset lähettivät 24 päivänä tammikuuta 2010 komissiolle poikkeusta koskevan pyynnön ja asiakirjakansion, joka osoittaa, että ERTMS-järjestelmän ottamisella käyttöön vuoden 2018 loppuun mennessä saavutetaan merkittäviä taloudellisia ja/tai teknisiä etuja verrattuna siihen, että se otettaisiin käyttöön EU:n rahoittaman hankkeen kuluessa.

(7)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2004 (4) 15 artiklan mukaisesti Euroopan rautatievirasto antoi 20 päivänä toukokuuta 2010 teknisen lausuntonsa poikkeusta koskevasta pyynnöstä.

(8)

Teknisessä lausunnossa todettiin, että asiakirjakansio sisältää kaikki poikkeuksen saamisen edellyttämät tekijät, mutta siinä ehdotettiin sen varmistamista, että tarjoukseen sisältyy radan ERTMS-järjestelmää koskeva vaihtoehto.

(9)

Tšekin viranomaiset vahvistivat 7 päivänä kesäkuuta 2010, että viimeistä rataosuutta koskevassa tarjouksessa on selkeästi mukana radan ERTMS-järjestelmää koskeva vaihtoehto.

(10)

Komissio ilmoitti analyysinsä tuloksen direktiivin 2008/57/EY 29 artiklassa tarkoitetulle komitealle,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Myönnetään Tšekille sen pyytämä poikkeus velvollisuudesta panna täytäntöön Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmää koskeva yhteentoimivuuden tekninen eritelmä Strančicen ja České Budějovicen välisellä radalla.

Poikkeus on voimassa 31 päivään joulukuuta 2018.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Tšekin tasavallalle.

Tehty Brysselissä 15 päivänä marraskuuta 2010.

Komission puolesta

Siim KALLAS

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 284, 16.10.2006, s. 1.

(2)  EUVL L 194, 25.7.2009, s. 60.

(3)  EUVL L 191, 18.7.2008, s. 1.

(4)  EUVL L 164, 30.4.2004, s. 1.


Top