Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0649

2010/649/EU: Neuvoston päätös, annettu 7 päivänä lokakuuta 2010 , Euroopan yhteisön ja Pakistanin islamilaisen tasavallan välisen luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamista koskevan sopimuksen tekemisestä

OJ L 287, 4.11.2010, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 117 P. 29 - 30

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/649/oj

4.11.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 287/50


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 7 päivänä lokakuuta 2010,

Euroopan yhteisön ja Pakistanin islamilaisen tasavallan välisen luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamista koskevan sopimuksen tekemisestä

(2010/649/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 79 artiklan 3 kohdan yhdessä sen 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan v alakohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on neuvotellut Euroopan yhteisön puolesta Pakistanin islamilaisen tasavallan kanssa sopimuksen luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamista, (jäljempänä ”sopimus”).

(2)

Sopimus on allekirjoitettu Euroopan yhteisön puolesta 26 päivänä lokakuuta 2009 sillä varauksella, että se tehdään.

(3)

Lissabonin sopimuksen tultua voimaan 1 päivänä joulukuuta 2009 Euroopan unioni korvaa Euroopan yhteisön, jonka seuraaja se on.

(4)

Sopimus olisi hyväksyttävä.

(5)

Sopimuksella perustetaan takaisinoton sekakomitea, joka voi vahvistaa oman työjärjestyksensä. On aiheellista säätää yksinkertaistetun menettelyn noudattamisesta Euroopan unionin kannan vahvistamisessa tässä tapauksessa.

(6)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyn pöytäkirjan 3 artiklan mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta on ilmoittanut haluavansa osallistua tämän päätöksen hyväksymiseen ja soveltamiseen.

(7)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyn pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti ja vaikuttamatta mainitun pöytäkirjan 4 artiklan soveltamiseen Irlanti ei osallistu tämän päätöksen hyväksymiseen, se ei sido Irlantia eikä sitä sovelleta Irlantiin.

(8)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn, Tanskan asemasta tehdyn pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän päätöksen hyväksymiseen, se ei sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään täten Euroopan unionin puolesta Euroopan yhteisön ja Pakistanin islamilaisen tasavallan välinen sopimus luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamista, (jäljempänä ”sopimus”).

Sopimuksen teksti on liitetty tähän päätökseen.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja antaa sopimuksen 20 artiklan 2 kohdassa määrätyn ilmoituksen (1) unionia sitovasti ja antaa seuraavan ilmoituksen:

”Lissabonin sopimuksen tultua voimaan 1 päivänä joulukuuta 2009 Euroopan unioni korvaa Euroopan yhteisön, jonka seuraaja se on, ja kyseisestä päivästä lähtien se käyttää kaikkia Euroopan yhteisön oikeuksia ja ottaa vastatakseen kaikki Euroopan yhteisön velvoitteet. Järjestelyn tekstissä olevia viittauksia ’Euroopan yhteisöön’ on siten tilanteen mukaan pidettävä viittauksina ’Euroopan unioniin’.”

3 artikla

Sopimuksen 16 artiklalla perustettavassa takaisinoton sekakomiteassa unionia edustaa komissio sen pyynnöstä kutsuttujen jäsenvaltioiden asiantuntijoiden avustamana.

4 artikla

Komissio vahvistaa takaisinoton sekakomiteassa omaksuttavan unionin kannan sopimuksen 16 artiklassa tarkoitetun komitean työjärjestyksen hyväksymisestä kuultuaan asiasta neuvoston nimeämää erityiskomiteaa.

5 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan.

6 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 7 päivänä lokakuuta 2010.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. WATHELET


(1)  Neuvoston pääsihteeristö julkaisee takaisinottosopimuksen voimaantulopäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


Euroopan yhteisön ja Pakistanin islamilaisen tasavallan välinen

SOPIMUS

luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta

KORKEAT SOPIMUSPUOLET,

EUROOPAN YHTEISÖ,

jäljempänä ”yhteisö”,

ja

PAKISTANIN ISLAMILAINEN TASAVALTA,

jäljempänä ”Pakistan”,

jäljempänä myös erikseen ”sopimuspuoli” ja yhdessä ”sopimuspuolet”, jotka

HALUAVAT lujittaa yhteistyötään torjuakseen laitonta maahanmuuttoa tehokkaasti,

HALUAVAT ottaa käyttöön tämän sopimuksen mukaisesti vastavuoroisuutta noudattaen nopeat ja toimivat menettelyt sellaisten henkilöiden tunnistamiseksi ja palauttamiseksi turvallisesti ja säännönmukaisesti, jotka eivät ole täyttäneet tai eivät enää täytä maahantulon, oleskelun tai asumisen edellytyksiä Pakistanissa tai Euroopan unionin jäsenvaltiossa, ja helpottaa tällaisten henkilöiden kauttakulkua yhteistyön hengessä,

KOROSTAVAT, että tämä sopimus ei rajoita Euroopan unionin jäsenvaltioihin ja Pakistaniin sovellettavien kansainvälisestä oikeudesta johtuvien oikeuksien, velvollisuuksien ja vastuiden soveltamista,

OTTAVAT HUOMIOON, että Euroopan yhteisön perustamissopimuksen IV osaston määräyksiä ja mitään kyseisen osaston nojalla annettuja säädöksiä ei sovelleta Tanskan kuningaskuntaan,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Määritelmät

Tätä sopimusta sovellettaessa tarkoitetaan:

a)

”jäsenvaltiolla” mitä tahansa Euroopan unionin jäsenvaltiota, Tanskan kuningaskuntaa lukuun ottamatta;

b)

”jäsenvaltion kansalaisella” henkilöä, jolla on jäsenvaltion kansalaisuus, sellaisena kuin se määritellään yhteisön tarpeita varten;

c)

”Pakistanin kansalaisella” henkilöä, jolla on Pakistanin kansalaisuus;

d)

”kolmannen maan kansalaisella” henkilöä, jolla on jonkin muun valtion kuin Pakistanin tai jäsenvaltion kansalaisuus;

e)

”kansalaisuudettomalla henkilöllä” henkilöä, jolla ei ole kansalaisuutta;

f)

”oleskeluluvalla” Pakistanin tai jonkin jäsenvaltion myöntämää millaista tahansa lupaa, joka oikeuttaa henkilön oleskelemaan luvan myöntäneen valtion alueella;

g)

”viisumilla” Pakistanin tai jonkin jäsenvaltion myöntämää lupaa tai tekemää päätöstä, joka vaaditaan asianomaiselle alueelle tuloa tai sen kauttakulkua varten. Sillä ei tarkoiteta lentoaseman kauttakulkuviisumeita;

h)

”pyynnön esittävällä valtiolla” tai ”pyynnön esittäneellä valtiolla” valtiota (Pakistania tai jotakin jäsenvaltiota), joka on 2 tai 3 artiklan mukaisen takaisinottopyynnön tai 12 artiklan mukaisen kauttakulkupyynnön esittäjä;

i)

”pyynnön vastaanottavalla valtiolla” tai ”pyynnön vastaanottaneella valtiolla” valtiota (Pakistania tai jotakin jäsenvaltiota), jolle 2 tai 3 artiklan mukainen takaisinottopyyntö tai 12 artiklan mukainen kauttakulkupyyntö on osoitettu.

I JAKSO

TAKAISINOTTOVELVOLLISUUDET

2 artikla

Omien kansalaisten takaisinotto

1.   Pyynnön vastaanottanut valtio ottaa pyynnön esittäneen valtion pyynnöstä takaisin, sen jälkeen kun kansalaisuudesta on esitetty näyttö 6 artiklan mukaisesti, kaikki kansalaisensa, jotka eivät ole täyttäneet tai eivät enää täytä maahantulon, oleskelun tai asumisen edellytyksiä pyynnön esittäneen jäsenvaltion alueella.

2.   Pyynnön vastaanottanut valtio myöntää henkilölle, jonka takaisinotto on hyväksytty, tarpeen mukaan viipymättä takaisinottamisen edellyttämän matkustusasiakirjan, joka on voimassa vähintään kuusi kuukautta. Jos asianomaista henkilöä ei voida oikeudellisista tai tosiasiallisista syistä siirtää matkustusasiakirjan voimassaoloaikana, pyynnön vastaanottanut jäsenvaltio myöntää 14 päivän kuluessa uuden matkustusasiakirjan, jonka voimassaoloaika on yhtä pitkä.

3 artikla

Kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden takaisinotto

1.   Pyynnön vastaanottanut valtio ottaa pyynnön esittäneen valtion pyynnöstä ja edellyttämättä muita kuin tässä sopimuksessa tarkoitettuja muodollisuuksia takaisin kaikki kolmansien maiden kansalaiset ja kansalaisuudettomat henkilöt, jotka eivät ole täyttäneet tai eivät enää täytä maahantulon, oleskelun tai asumisen edellytyksiä pyynnön esittäneen jäsenvaltion alueella, jos

a)

kyseisillä henkilöillä on takaisinottopyynnön esittämisajankohtana pyynnön vastaanottaneen valtion myöntämä voimassa oleva viisumi tai oleskelulupa; tai

b)

kyseiset henkilöt ovat saapuneet laittomasti pyynnön esittäneen valtion alueelle suoraan pyynnön vastaanottaneen valtion alueelta. Henkilön katsotaan saapuneen tässä alakohdassa tarkoitetulla tavalla suoraan pyynnön vastaanottaneen valtion alueelta, kun hän saapuu pyynnön esittäneen valtion alueelle, tai jos pyynnön vastaanottanut valtio on Pakistan, jäsenvaltioiden alueelle, ilmateitse tai meritse kulkematta kolmannen maan kautta.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettua takaisinottovelvollisuutta ei sovelleta, jos

a)

kolmannen maan kansalainen tai kansalaisuudeton henkilö on ainoastaan kulkenut pyynnön vastaanottaneen valtion kansainvälisen lentoaseman kautta; tai

b)

pyynnön esittänyt valtio on myöntänyt kolmannen maan kansalaiselle tai kansalaisuudettomalle henkilölle joko ennen tämän saapumista alueelleen tai sen jälkeen viisumin tai oleskeluluvan, ellei kyseisellä henkilöllä ole pyynnön vastaanottaneen valtion myöntämää viisumia tai oleskelulupaa, jonka voimassaoloaika on pidempi.

3.   Jos pyynnön vastaanottanut valtio on jäsenvaltio, 1 kohdassa tarkoitettua takaisinottovelvollisuutta sovelletaan viisumin tai oleskeluluvan myöntäneeseen jäsenvaltioon. Jos vähintään kaksi jäsenvaltiota on myöntänyt viisumin tai oleskeluluvan, 1 kohdassa tarkoitettua takaisinottovelvollisuutta sovelletaan jäsenvaltioon, joka on myöntänyt kauemmin voimassa olevan asiakirjan, tai jos yhden tai useamman asiakirjan voimassaolo on jo päättynyt, velvollisuutta sovelletaan jäsenvaltioon, jonka myöntämä asiakirja on yhä voimassa. Jos kaikkien asiakirjojen voimassaolo on jo päättynyt, 1 kohdassa tarkoitettua takaisinottovelvollisuutta sovelletaan jäsenvaltioon, joka on myöntänyt asiakirjan, jonka voimassaolo on päättynyt viimeiseksi.

4.   Pyynnön vastaanottanut valtio myöntää henkilölle, jonka takaisinotto on hyväksytty, tarpeen mukaan viipymättä paluun edellyttämän matkustusasiakirjan, joka on voimassa vähintään kuusi kuukautta. Jos asianomaista henkilöä ei voida oikeudellisista tai tosiasiallisista syistä siirtää matkustusasiakirjan voimassaoloaikana, pyynnön vastaanottanut jäsenvaltio myöntää 14 vuorokauden kuluessa uuden matkustusasiakirjan, jonka voimassaoloaika on yhtä pitkä.

II JAKSO

TAKAISINOTTOMENETTELY

4 artikla

Periaatteet

1.   Ellei 2 kohdan soveltamisesta muuta johdu, 2 ja 3 artiklassa tarkoitettujen velvollisuuksien perusteella takaisinotettavan henkilön siirtäminen edellyttää takaisinottopyynnön esittämistä pyynnön vastaanottavan valtion toimivaltaiselle viranomaiselle.

2.   Sen rajoittamatta, mitä 2 artiklan 1 kohdassa ja 3 artiklan 1 kohdassa säädetään, takaisinottopyyntöä ei tarvita, jos takaisinotettavalla henkilöllä on voimassa oleva matkustusasiakirja ja tarvittaessa pyynnön vastaanottavan valtion myöntämä voimassa oleva viisumi tai oleskelulupa.

3.   Ketään ei oteta takaisin pelkästään kansalaisuudesta annetun alustavan näytön perusteella.

5 artikla

Takaisinottopyyntö

1.   Takaisinottopyynnössä on oltava seuraavat tiedot:

a)

takaisinotettavan henkilön henkilötiedot (esim. etunimi, sukunimi, syntymäaika, syntymäpaikka ja viimeisin asuinpaikka);

b)

maininta, millä keinoin esitetään näyttö kansalaisuudesta, kauttakulusta, kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden takaisinoton edellytyksistä sekä laittomasta maahantulosta ja oleskelusta.

2.   Takaisinottopyynnössä on mahdollisuuksien mukaan oltava myös seuraavat tiedot:

a)

tieto siitä, että takaisinotettava henkilö saattaa tarvita apua tai hoitoa, mikäli henkilö on nimenomaan antanut luvan tiedon välittämiseen;

b)

tieto muusta suoja- tai turvatoimenpiteestä, joka saattaa olla tarpeen yksittäisessä takaisinottotapauksessa.

3.   Takaisinottopyynnöissä käytettävä yhteinen lomake on tämän sopimuksen liitteenä V.

6 artikla

Kansalaisuutta koskeva näyttö

1.   Kansalaisuutta koskevaa näyttöä ei voida esittää väärillä asiakirjoilla.

2.   Sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan mukainen kansalaisuutta koskeva näyttö voidaan esittää jollakin tämän sopimuksen liitteessä I luetelluista asiakirjoista, vaikka niiden voimassaolo olisikin päättynyt. Jos tällainen asiakirja esitetään, pyynnön vastaanottanut valtio ja pyynnön esittänyt valtio tunnustavat vastavuoroisesti kansalaisuuden ilman lisätutkimuksia.

3.   Sopimuksen 2 artiklan 1 kohdassa edellytettävä kansalaisuutta koskeva näyttö voidaan esittää myös jollakin tämän sopimuksen liitteessä II luetelluista asiakirjoista, vaikka niiden voimassaolo olisikin päättynyt. Jos tällaisia asiakirjoja esitetään, pyynnön vastaanottanut valtio aloittaa menettelyn asianomaisen henkilön kansalaisuuden toteamiseksi.

4.   Jos mitään liitteissä I ja II luetelluista asiakirjoista ei voida esittää, pyynnön esittäneen valtion toimivaltainen viranomainen ja pyynnön vastaanottaneen valtion toimivaltainen diplomaatti- tai konsuliedustusto järjestävät pyynnöstä ilman aiheetonta viivytystä sen henkilön kuulemisen, josta takaisinottopyyntö on esitetty.

7 artikla

Kolmansien maiden kansalaisia ja kansalaisuudettomia henkilöitä koskeva näyttö

1.   Sopimuksen 3 artiklan 1 kohdassa määrättyihin kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden takaisinoton edellytyksiin liittyvä näyttö on esitettävä jollakin tämän sopimuksen liitteessä III luetelluista todisteista. Sitä ei voida esittää väärillä asiakirjoilla. Tällaisen näytön on perustuttava tekijöihin, jotka sekä pyynnön vastaanottanut että pyynnön esittänyt valtio tunnustavat vastavuoroisesti.

2.   Sopimuksen 3 artiklan 1 kohdassa määrättyihin kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden takaisinoton edellytyksiin liittyvä näyttö voidaan esittää myös jollakin tämän sopimuksen liitteessä IV luetelluista todisteista. Jos tällaisia todisteita esitetään, pyynnön vastaanottanut valtio katsoo ne perusteeksi aloittaa asiaa koskeva selvitys.

3.   Maahantulon, oleskelun tai asumisen laittomuus todetaan asianomaisen henkilön matkustusasiakirjoista, joista puuttuu pyynnön esittäneen valtion alueelle saapumiseksi edellytettävä viisumi tai muu oleskelulupa. Pyynnön esittäneen valtion ilmoitusta siitä, että asianomaiselta henkilöltä on todettu puuttuvan tarvittavat matkustusasiakirjat, viisumi tai oleskelulupa, voidaan pitää alustavana näyttönä laittomasta maahantulosta, oleskelusta tai asumisesta.

8 artikla

Määräajat

1.   Takaisinottopyyntö on esitettävä pyynnön vastaanottavan valtion toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään vuoden kuluttua siitä, kun pyynnön esittävän valtion toimivaltainen viranomainen on saanut tietää, että kolmannen maan kansalainen tai kansalaisuudeton henkilö ei ole täyttänyt tai ei enää täytä maahantulolle, oleskelulle tai asumiselle asetettuja edellytyksiä. Jos pyyntöä ei voida esittää oikeudellisten tai tosiasiallisten esteiden vuoksi ajoissa, määräaikaa pidennetään pyynnöstä, mutta ainoastaan siihen asti, kunnes esteet ovat poistuneet.

2.   Takaisinottopyyntöön on vastattava ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa 30 vuorokauden kuluessa; takaisinottopyynnön hylkääminen on perusteltava. Määräajan kuluminen alkaa takaisinottopyynnön vastaanottamisesta. Jos pyyntöön ei voida oikeudellisten tai tosiasiallisten esteiden vuoksi vastata ajoissa, määräaikaa voidaan asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä pidentää enintään 60 vuorokauteen, paitsi jos pyynnön esittäneen valtion kansallisen lainsäädännön sallima pisin mahdollinen pidätysaika on alle tai tasan 60 päivää. Jos pyyntöön ei vastata määräajassa, siirtoon katsotaan suostutun.

3.   Kun suostumus on annettu tai kun tämän artiklan 2 kohdassa mainittu määräaika on umpeutunut, asianomainen henkilö siirretään kolmen kuukauden kuluessa. Määräaikaa voidaan pyynnöstä pidentää ajalla, joka tarvitaan oikeudellisten tai käytännön esteiden poistamiseen.

9 artikla

Siirtoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja kuljetustavat

Ennen henkilön palauttamista Pakistanin ja asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset sopivat kirjallisesti etukäteen siirtoajankohdasta, rajanylityspaikasta, mahdollisesta saattamisesta ja käytettävästä kulkuneuvosta.

10 artikla

Erehdyksessä tapahtunut takaisinotto

Pakistan ottaa viipymättä takaisin jäsenvaltion takaisinottaman henkilön, ja jäsenvaltio ottaa viipymättä takaisin Pakistanin takaisinottaman henkilön, jos kyseisen henkilön siirtoa seuraavien kolmen kuukauden kuluessa todetaan, että tämän sopimuksen 2 ja 3 artiklassa vahvistetut edellytykset eivät täyty. Tällaisissa tapauksissa Pakistanin ja asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset antavat myös toisilleen kaikki käytettävissä olevat tiedot takaisinotettavan henkilön todellisesta henkilöllisyydestä, kansalaisuudesta ja kauttakulkureitistä.

III JAKSO

KAUTTAKULKUTOIMET

11 artikla

Periaatteet

1.   Pyynnön vastaanottanut valtio voi sallia kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden kulun alueensa kautta, jos kyseisiä henkilöitä ei voida palauttaa suoraan määrävaltioon sen jälkeen, kun on todettu kirjallisten todisteiden perusteella, että määrävaltio on sitoutunut ottamaan takaisin kansalaisensa tai kyseisen henkilön.

2.   Pyynnön vastaanottanut valtio voi peruuttaa suostumuksensa, jos jatkoyhteys mahdollisiin kauttakulkuvaltioihin tai takaisinotto määrävaltioon ei ole enää varma. Tällaisissa tapauksissa pyynnön esittänyt valtio ottaa kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön takaisin omalla kustannuksellaan.

12 artikla

Kauttakulkumenettely

1.   Kauttakulkua koskeva pyyntö on esitettävä toimivaltaisille viranomaisille kirjallisena ja siinä on oltava seuraavat tiedot:

a)

kauttakulkutapa, mahdolliset muut kauttakulkuvaltiot ja lopullinen määräpaikka;

b)

asianomaisen henkilön henkilötiedot (esim. etunimi, sukunimi, syntymäaika ja mahdollisuuksien mukaan syntymäpaikka, kansalaisuus sekä matkustusasiakirjan laji ja numero);

c)

suunniteltu rajanylityspaikka, kauttakulun ajankohta ja mahdollinen saattajien käyttö.

Kauttakulkupyynnöissä käytettävä yhteinen lomake on tämän sopimuksen liitteessä VI.

2.   Pyynnön vastaanottanut valtio ilmoittaa kirjallisesti pyynnön esittäneelle valtiolle 14 vuorokauden kuluessa päätöksestään sekä, jos se sallii kauttakulun, vahvistaa rajanylityspaikan ja kauttakulun suunnitellun ajankohdan.

3.   Jos kauttakulku tapahtuu ilmateitse, kauttakuljetettava henkilö ja mahdolliset saattajat vapautetaan velvollisuudesta hankkia lentokentän kauttakulkuviisumi.

4.   Pyynnön vastaanottaneen valtion toimivaltaiset viranomaiset tukevat keskinäisen neuvonpidon mukaisesti kauttakulkua erityisesti huolehtimalla kyseisten henkilöiden valvonnasta ja tätä varten tarvittavista järjestelyistä lakiensa ja sääntöjensä mukaisesti.

IV JAKSO

KUSTANNUKSET

13 artikla

Kuljetus- ja kauttakulkukustannukset

Rajoittamatta pyynnön esittäneen valtion toimivaltaisten viranomaisten oikeutta periä takaisinottokustannukset takaisinotettavalta henkilöltä tai kolmansilta osapuolilta pyynnön esittänyt valtio vastaa kaikista tämän sopimuksen mukaisesta takaisinotosta ja kauttakulusta aiheutuvista kuljetuskustannuksista lopullisen määrävaltion rajalle saakka. Edellä 10 artiklan mukaisen erehdyksessä tapahtuneen takaisinoton yhteydessä näistä kustannuksista vastaa se valtio, jonka on otettava asianomainen henkilö takaisin.

V JAKSO

TIETOSUOJA JA YHDENMUKAISUUS MUIDEN OIKEUDELLISTEN VELVOITTEIDEN KANSSA

14 artikla

Henkilötiedot

1.   Henkilötietoja käsitellään ainoastaan, jos tällainen tietojenkäsittely on tarpeen Pakistanin ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten pannessa tätä sopimusta täytäntöön. Tätä artiklaa sovellettaessa sovelletaan direktiivin 95/46/EY (1) 2 artiklan määritelmiä. Jos rekisterinpitäjä on jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, tietojenkäsittelyssä noudatetaan direktiivin 95/46/EY säännöksiä ja tämän direktiivin mukaisesti annettua kansallista lainsäädäntöä sekä sääntöjä, jotka koskevat henkilötietojen siirtoa kolmansiin maihin.

2.   Lisäksi tämän sopimuksen täytäntöönpanoon liittyvään henkilötietojen käsittelyyn ja erityisesti henkilötietojen luovuttamiseen Pakistanista jäsenvaltioille ja päinvastoin sovelletaan seuraavia periaatteita:

a)

henkilötietoja on käsiteltävä asiallisesti ja lainsäädäntöä noudattaen;

b)

henkilötiedot on kerättävä erikseen määriteltyä, nimenomaista ja perusteltua tarkoitusta varten tämän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, eikä tiedot luovuttava viranomainen tai vastaanottava viranomainen saa käsitellä niitä tähän tarkoitukseen sopimattomalla tavalla;

c)

henkilötietojen on oltava asianmukaisia ja olennaisia eikä niitä saa olla liikaa suhteessa niiden keräämistarkoitukseen ja/tai myöhempään käsittelytarkoitukseen; ainoastaan seuraavia henkilötietoja voidaan luovuttaa:

siirrettävän henkilön henkilötiedot (esim. etunimi, sukunimi, mahdolliset aikaisemmat nimet, kutsumanimet tai salanimet, syntymäaika ja -paikka, sukupuoli sekä nykyinen ja mahdollinen aikaisempi kansalaisuus),

passi tai henkilötodistus (numero, voimassaoloaika, myöntämispäivämäärä, asiakirjan myöntänyt viranomainen ja myöntämispaikka),

pysähtymispaikat ja matkareitit,

muut tiedot siirrettävän henkilön tunnistamista tai tämän sopimuksen mukaisten takaisinottoedellytysten tarkastelemista varten;

d)

henkilötietojen on oltava paikkansapitäviä ja niitä on tarvittaessa päivitettävä;

e)

henkilötiedot on säilytettävä muodossa, josta tietojen kohteet ovat tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen siihen tarkoitukseen, jota varten tiedot on kerätty tai jota varten niitä myöhemmin käsitellään;

f)

sekä tiedot luovuttavan viranomaisen että tiedot vastaanottavan viranomaisen on tarvittaessa toteutettava kaikki kohtuulliset toimet henkilötietojen oikaisemiseksi tai tuhoamiseksi tai niiden suojaamiseksi, jos tietojen käsittely ei tapahdu tämän artiklan määräysten mukaisesti, erityisesti jos tiedot eivät ole asianmukaisia, olennaisia, paikkansapitäviä tai tietoja on käsittelyn kannalta liikaa. Tietojen oikaisusta, tuhoamisesta tai niiden suojaamisesta on ilmoitettava toiselle sopimuspuolelle;

g)

tiedot vastaanottava viranomainen ilmoittaa pyynnöstä tiedot luovuttaneelle viranomaiselle luovutettujen tietojen käytöstä ja siitä saaduista tuloksista;

h)

henkilötietoja voidaan luovuttaa vain toimivaltaisille viranomaisille. Tietojen välittäminen edelleen muille tahoille edellyttää tiedot luovuttaneen viranomaisen etukäteen antamaa suostumusta;

i)

tietoja luovuttavilla ja niitä vastaanottavilla viranomaisilla on velvollisuus pitää kirjaa henkilötietojen luovuttamisesta ja vastaanottamisesta.

15 artikla

Yhdenmukaisuus muiden oikeudellisten velvoitteiden kanssa

1.   Tämä sopimus ei rajoita sellaisten yhteisöön, jäsenvaltioihin ja Pakistaniin sovellettavien oikeuksien, velvollisuuksien ja vastuiden soveltamista, jotka johtuvat kansainvälisestä oikeudesta tai kansainvälisistä sopimuksista, joiden sopimuspuolia ne ovat, tai perustuvat kansainväliseen oikeuteen tai kansainvälisiin sopimuksiin, joiden sopimuspuolia ne ovat.

2.   Mikään tässä sopimuksessa ei estä henkilön palauttamista muuta kahdenvälistä järjestelyä noudattaen.

3.   Tämä sopimus ei rajoita asianomaisen henkilön käytettävissä vastaanottavan maan lainsäädännön sekä kansainvälisen oikeuden mukaan olevia oikeussuojakeinoja ja oikeuksia.

VI JAKSO

TÄYTÄNTÖÖNPANO JA SOVELTAMINEN

16 artikla

Takaisinoton sekakomitea

1.   Sopimuspuolet antavat toisilleen keskinäistä apua tämän sopimuksen soveltamisessa ja tulkinnassa. Tätä varten ne perustavat takaisinoton sekakomitean, jäljempänä ”komitea”, jonka tehtävänä on erityisesti

a)

valvoa tämän sopimuksen soveltamista;

b)

päättää sen yhdenmukaisen soveltamisen edellyttämistä teknisistä järjestelyistä, kuten liitteiden III ja IV muutoksista;

c)

vaihtaa säännöllisesti tietoja yksittäisten jäsenvaltioiden ja Pakistanin 17 artiklan mukaisesti laatimista täytäntöönpanopöytäkirjoista;

d)

ehdottaa muutoksia tähän sopimukseen ja liitteisiin I ja II.

2.   Komitean päätökset tehdään yksimielisesti ja ne pannaan täytäntöön sen mukaisesti.

3.   Komitea koostuu yhteisön ja Pakistanin edustajista. Yhteisöä edustaa Euroopan komissio jäsenvaltioiden asiantuntijoiden avustamana.

4.   Komitea kokoontuu tarvittaessa jommankumman sopimuspuolen pyynnöstä, tavallisesti vuosittain.

5.   Erimielisyydet, joita ei saada ratkaistua komiteassa, ratkaistaan sopimuspuolten välisissä neuvotteluissa.

6.   Komitea vahvistaa työjärjestyksensä sekä kummallekin sopimuspuolelle yhteisen työkielen.

17 artikla

Täytäntöönpanopöytäkirjat

1.   Pakistan ja yksittäinen jäsenvaltio voivat laatia täytäntöönpanopöytäkirjan, jossa vahvistetaan säännöt, jotka koskevat:

a)

toimivaltaisten viranomaisten nimeämistä, rajanylityspaikkoja ja yhteyspisteiden vaihtoa;

b)

saattaen toteutettavien palauttamisten, muun muassa saatettavien kolmansien maiden kansalaisten sekä kansalaisuudettomien henkilöiden kauttakulun edellytyksiä;

c)

keinoja ja asiakirjoja, joita ei ole lueteltu tämän sopimuksen liitteissä I–IV.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut täytäntöönpanopöytäkirjat tulevat voimaan vasta sen jälkeen, kun 16 artiklassa tarkoitetulle komitealle on ilmoitettu niistä.

18 artikla

Suhde jäsenvaltioiden kahdenvälisiin takaisinottosopimuksiin tai järjestelyihin

Tämän sopimuksen määräyksillä on etusija sellaisen ilman lupaa maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottoa koskevan kahdenvälisen sopimuksen tai järjestelyn määräyksiin nähden, jonka yksittäinen jäsenvaltio ja Pakistan ovat tehneet tai saattavat tehdä 17 artiklan mukaisesti, sikäli kuin kyseisen sopimuksen tai välineen määräykset ovat ristiriidassa tämän sopimuksen määräysten kanssa.

VII JAKSO

LOPPUMÄÄRÄYKSET

19 artikla

Maantieteellinen soveltamisala

1.   Ellei 2 kohdan soveltamisesta muuta johdu, tätä sopimusta sovelletaan alueeseen, jolla sovelletaan Euroopan yhteisön perustamissopimusta, ja Pakistanin alueeseen.

2.   Tätä sopimusta ei sovelleta Tanskan kuningaskunnan alueeseen.

20 artikla

Voimaantulo, kesto ja voimassaolon päättyminen

1.   Sopimuspuolet ratifioivat tai hyväksyvät tämän sopimuksen omia menettelyjään noudattaen.

2.   Tämä sopimus tulee voimaan sitä päivää seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen 1 kohdassa tarkoitettujen menettelyjen päätökseen saattamisesta.

3.   Tätä sopimusta ja sen täytäntöönpanopöytäkirjoja sovelletaan henkilöihin, jotka ovat saapuneet Pakistanin ja jäsenvaltioiden alueelle sopimuksen voimaantulon jälkeen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kansainvälisen tapaoikeuden mukaisia sopimuspuolten velvollisuuksia ottaa takaisin omat kansalaisensa.

4.   Kumpi tahansa sopimuspuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen milloin tahansa ilmoittamalla asiasta virallisesti toiselle sopimuspuolelle. Tämän sopimuksen soveltaminen päättyy kuuden kuukauden kuluttua kyseisestä ilmoituksesta.

21 artikla

Liitteet

Liitteet I–VI ovat erottamaton osa tätä sopimusta.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattayhdeksän kahtena kappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin ja viron kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

За Ислямска република Пакистан

Por la República Islámica de Pakistán

Za Pákistánskou islámskou republiku

For Den Islamiske Republik Pakistan

Für die Islamische Republik Pakistan

Pakistani Islamivabariigi nimel

Για την Ισλαμική Δημοκρατία του Πακιστάν

For the Islamic Republic of Pakistan

Pour la République islamique du Pakistan

Per la Repubblica islamica del Pakistan

Pakistānas Islāma Republikas vārdā

Pakistano Islamo Respublikos vardu

A Pakisztáni Iszlám Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Iżlamika tal-Pakistan

Voor de Islamitische Republiek Pakistan

W imieniu Islamskiej Republiki Pakistanu

Pela República Islâmica do Paquistão

Pentru Republica Islamică Pakistan

Za Pakistanskú islamskú republiku

Za Islamsko republiko Pakistan

Pakistanin islamilaisen tasavallan puolesta

För Islamiska republiken Pakistan

Image


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).

LIITE I

Yhteinen luettelo asiakirjoista, joiden esittämistä pidetään näyttönä kansalaisuudesta (2 artiklan 1 kohta yhdessä 6 artiklan 2 kohdan kanssa)

Mikä tahansa aito passi (kansallinen passi, diplomaattipassi, virkapassi, seuruepassi ja passin korvaava asiakirja, mukaan lukien lapsipassi),

kansallinen sähköinen henkilökortti,

aito todistus kansalaisuudesta.

LIITE II

Yhteinen luettelo asiakirjoista, joiden esittäminen käynnistää menettelyn kansalaisuuden toteamiseksi (2 artiklan 1 kohta yhdessä 6 artiklan 3 kohdan kanssa)

Digitaalinen sormenjälkikuva tai muut biometriset tiedot,

määräaikainen ja tilapäinen kansallinen henkilökortti, asevoimien henkilökortti ja pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen hallituksen myöntämä syntymätodistus,

jonkin tämän sopimuksen liitteessä i luetellun asiakirjan valokopio (1),

ajokortti tai sen valokopio (1),

valokopio (1) muusta virallisesta asiakirjasta, josta ilmenee asianomaisen henkilön kansalaisuus (esim. syntymätodistus),

henkilöstökortti, merimieskirja, laivurin palvelukortti tai näiden valokopio (1),

asianomaisen henkilön lausunto.


(1)  Tässä liitteessä tarkoitetaan ”valokopioilla” Pakistanin viranomaisten tai jäsenvaltioiden virallisesti oikeaksi todistamia valokopioita.

LIITE III

Yhteinen luettelo asiakirjoista, joita pidetään kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden takaisinoton edellytyksiin liittyvänä näyttönä (3 artiklan 1 kohta yhdessä 7 artiklan 1 kohdan kanssa)

Tulo- ja/tai poistumisleima tai -merkintä asianomaisen henkilön matkustusasiakirjassa,

pyynnön vastaanottaneen valtion myöntämä voimassa oleva viisumi ja/tai oleskelulupa.

LIITE IV

Yhteinen luettelo asiakirjoista, joita pidetään näyttönä kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden takaisinottoa koskevan tutkimuksen käynnistämiseksi (3 artikla yhdessä 7 artiklan 2 kohdan kanssa)

Erityisesti sellaisten rajaviranomaisten ja muiden virallisten tai vilpittömässä mielessä toimivien todistajien (esimerkiksi lentoyhtiön henkilökunnan) antamat viralliset lausunnot, jotka voivat todistaa asianomaisen henkilön ylittäneen rajan,

pyynnön esittäneen valtion toimivaltaisten viranomaisten antama kuvaus paikasta ja olosuhteista, joissa asianomainen henkilö on pysäytetty hänen saavuttuaan pyynnön esittäneen valtion alueelle,

kansainvälisen järjestön (esimerkiksi UNHCR) toimittamat henkilön henkilöllisyyteen ja/tai oleskeluun liittyvät tiedot,

perheenjäsenten ilmoitukset / vahvistamat tiedot,

asianomaisen henkilön lausunto,

asianomaisen henkilön nimelle kirjoitettu lippu tai mikä tahansa todistus tai lasku (esim. hotellilasku, lääkärin tai hammaslääkärin ajanvarauskortti, julkisen tai yksityisen laitoksen pääsykortti jne.), joka osoittaa selvästi, että asianomainen henkilö on oleskellut pyynnön vastaanottaneen valtion alueella,

asianomaisen henkilön nimelle kirjoitetut lento- tai laivaliput ja/tai ilma- tai vesialusten matkustajaluettelot, joista ilmenee matkareitti pyynnön vastaanottaneen valtion alueella,

tiedot, joista ilmenee, että asianomainen henkilö on käyttänyt matkanjärjestäjän tai matkatoimiston palveluksia.

LIITE V

Image

Image

Image

LIITE VI

Image

Image

YHTEINEN JULISTUS 1 ARTIKLAN f KOHDASTA

Sopimuksen 1 artiklan f kohdan soveltamiseksi sopimuspuolet sopivat, että oleskeluluvalla ei tarkoiteta määräaikaisia lupia oleskella niiden alueella turvapaikkahakemusta tai oleskelulupahakemusta käsiteltäessä.

YHTEINEN JULISTUS 2 ARTIKLAN 1 KOHDASTA

Sopimuspuolet toteavat, että Pakistanin voimassa olevan, vuoden 1951 kansalaisuuslain ja sen mukaisesti laadittujen sääntöjen mukaan Pakistanin kansalainen ei voi luopua kansalaisuudestaan, ellei hänelle ole myönnetty jonkin toisen valtion kansalaisuutta tai annettu voimassa olevaa asiakirjaa, jossa taataan toisen valtion kansalaisuuden myöntäminen.

Sopimuspuolet sopivat kuulevansa toisiaan tarvittaessa.

YHTEINEN JULISTUS 3 ARTIKLASTA

Sopimuksen 3 artiklan osalta sopimuspuolet pyrkivät periaatteessa palauttamaan alkuperämaahan kolmansien maiden kansalaiset ja kansalaisuudettomat henkilöt, jotka eivät ole täyttäneet tai eivät enää täytä maahantulon, oleskelun tai asumisen edellytyksiä jommankumman sopimuspuolen alueella.

YHTEINEN JULISTUS 3 ARTIKLAN 1 KOHDAN b ALAKOHDASTA

Sopimuspuolet sopivat, että pelkkää kauttakulkua kolmannen maan lentokenttäalueen kautta ei pidetä mainituissa määräyksissä tarkoitettuna kulkemisena kolmannen maan kautta.

YHTEINEN JULISTUS 8 ARTIKLAN 2 KOHDASTA

Sopimuspuolet sopivat, että niiden jäsenvaltioiden esittämien takaisinottopyyntöjen osalta, joiden kansallisen maahanmuuttolainsäädännön sallima pisin mahdollinen pidätysaika on 30 vuorokautta tai vähemmän, 8 artiklan 2 kohdassa mainittu 30 vuorokauden määräaika sisältää, vastauksen takaisinottopyyntöön ollessa myöntävä, henkilön takaisinottamisen edellyttämän, sopimuksen 2 artiklan 2 kohdassa ja 3 artiklan 4 kohdassa mainitun matkustusasiakirjan myöntämisen.

EUROOPAN KOMISSION JA PAKISTANIN YHTEINEN JULISTUS LAILLISESTA MAAHANMUUTOSTA

Sen mukaisesti, että Pakistan on kiinnostunut hyödyntämään Euroopan unionin jäsenvaltioissa tarjolla olevia mahdollisuuksia lailliseen maahanmuuttoon, sopimuspuolet sopivat, että tämän sopimuksen soveltaminen on keskeisessä asemassa rohkaistaessa yksittäisiä jäsenvaltioita tarjoamaan laillisia maahanmuuttomahdollisuuksia Pakistanin kansalaisille. Tässä yhteydessä Euroopan komissio kehottaa jäsenvaltioita aloittamaan oman kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti neuvottelut Pakistanin kanssa Pakistanin kansalaisten laillisista maahanmuuttomahdollisuuksista.

YHTEINEN JULISTUS TEKNISESTÄ AVUSTA

Sopimuspuolet sitoutuvat panemaan tämän sopimuksen täytäntöön jaetun vastuun ja tasapainoisen kumppanuuden pohjalta solidaarisuuden hengessä Euroopan unionin ja Pakistanin välisten muuttovirtojen hallitsemiseksi.

Tässä yhteydessä Euroopan unioni tukee Pakistania yhteisön avustusohjelmien, erityisesti Aeneas-ohjelman kautta, kaikkien tämän sopimuksen osien täytäntöönpanossa, mihin kuuluu myös takaisinotettujen henkilöiden uudelleensijoittaminen ja hyvinvointi.

Tällainen tuki voi periaatteessa kattaa myös muuttoliikkeen ja kehityksen välisten yhteyksien edistämisen, taloudellisista syistä tapahtuvan laillisen muuttoliikkeen järjestämisen ja tukemisen, laittoman muuttoliikkeen hallinnan sekä maahanmuuttajien suojaamisen hyväksikäyttöä ja syrjäytymistä vastaan.

YHTEINEN JULISTUS TANSKASTA

Sopimuspuolet ottavat huomioon sen, että tätä sopimusta ei sovelleta Tanskan kuningaskunnan alueella eikä Tanskan kuningaskunnan kansalaisiin. Tämän vuoksi on suotavaa, että Pakistan ja Tanska tekevät tätä sopimusta vastaavan takaisinottosopimuksen.

YHTEINEN JULISTUS ISLANNISTA JA NORJASTA

Sopimuspuolet ottavat huomioon Euroopan yhteisön sekä Islannin ja Norjan läheiset suhteet, jotka johtuvat erityisesti näiden maiden osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen 18 päivänä toukokuuta 1999 tehdystä sopimuksesta. Tämän vuoksi on suotavaa, että Pakistan tekee tätä sopimusta vastaavan takaisinottosopimuksen Islannin ja Norjan kanssa.

YHTEINEN JULISTUS MAAHANMUUTON HALLINTAA KOSKEVASTA KATTAVASTA VUOROPUHELUSTA

Sopimuspuolet sitoutuvat aloittamaan maahanmuuton hallintaa koskevan kattavan vuoropuhelun EY:n ja Pakistanin kolmannen sukupolven yhteistyösopimuksen mukaisesti perustettavan sekakomitean yhteydessä. Tässä vuoropuhelussa käsitellään myös viisumipolitiikkaa, ja tarkoituksena on helpottaa ihmisten välistä vuorovaikutusta.


Top