Help Print this page 

Document 32010D0640

Title and reference
2010/640/EU: Komission päätös, annettu 21 päivänä lokakuuta 2010 , Euroopan laajuisen tavanomaisen ja suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän osajärjestelmää ”käyttötoiminta ja liikenteen hallinta” koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä tehtyjen 2006/920/EY ja 2008/231/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 7179) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
OJ L 280, 26.10.2010, p. 29–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 263 - 292

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/640/oj
Multilingual display
Text

26.10.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 280/29


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 21 päivänä lokakuuta 2010,

Euroopan laajuisen tavanomaisen ja suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän osajärjestelmää ”käyttötoiminta ja liikenteen hallinta” koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä tehtyjen 2006/920/EY ja 2008/231/EY muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2010) 7179)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2010/640/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta yhteisössä 17 päivänä kesäkuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/57/EY (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan rautatieviraston 17 päivänä heinäkuuta 2009 antamat suositukset osajärjestelmää ohjaus, hallinta- ja merkinanto sekä osajärjestelmää käyttötoiminta ja liikenteen hallinta koskevien YTE:ien yhdenmukaisista ERTMS-säännöistä (ERA/REC/2009–02/INT), suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän sekä tavanomaisen rautatiejärjestelmän osajärjestelmiä käyttötoiminta ja liikenteen hallinta koskevien YTE:ien tarkistetusta liitteestä P (ERA/REC/2009–03/INT), tavanomaisen rautatiejärjestelmän osajärjestelmää käyttötoiminta ja liikenteen hallinta koskevan YTE:n tarkistetusta liitteestä T (ERA/REC/2009–04/INT) sekä muutoksesta, jonka tavoitteena on saavuttaa yhdenmukaisuus direktiivin 2007/59/EY sekä osajärjestelmiä käyttötoiminta ja liikenteen hallinta koskevien YTE:ien välillä kuljettajan pätevyysvaatimuksien osalta (ERA/REC/2009–05/INT),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston antaman asetuksen (EY) N:o 881/2004 12 artiklan (2) mukaan Euroopan rautatievirasto, jäljempänä ’virasto’, varmistaa, että yhteentoimivuuden tekniset eritelmät, jäljempänä ’YTE:t’, mukautetaan tekniseen kehitykseen ja markkinasuuntauksiin sekä sosiaalisiin vaatimuksiin, ja ehdottaa komissiolle tarpeelliseksi katsomiaan muutoksia YTE:iin.

(2)

Komissio antoi 13 päivänä heinäkuuta 2007 tehdyllä päätöksellä K(2007) 3371 virastolle yleisen toimeksiannon toteuttaa tiettyjä toimia Euroopan laajuisen suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta 23 heinäkuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/48/EY (3) sekä Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta 19 maaliskuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/16/EY (4) nojalla. Kyseisen yleisen toimeksiannon mukaan virastoa pyydettiin tarkistamaan komission päätöksellä 2006/920/EY (5) hyväksytty tavanomaisen rautatiejärjestelmän osajärjestelmää käyttötoiminta ja liikenteen hallinta koskeva yhteentoimivuuden tekninen eritelmä sekä komission päätöksellä 2008/231/EY (6) hyväksytty suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän osajärjestelmää käyttötoiminta ja liikenteen hallinta koskeva tarkistettu yhteentoimivuuden tekninen eritelmä sekä antamaan teknisiä lausuntoja kriittisistä virheistä ja julkaisemaan luettelo havaituista vähäisistä virheistä.

(3)

Eurooppalaista junakulunvalvontajärjestelmää, jäljempänä ’ETCS’, ja rautatieliikenteessä käytettävää GSM-järjestelmää, jäljempänä ’GSM-R’, pidetään tärkeinä välineinä yhdenmukaiseen Euroopan laajuiseen rautatiejärjestelmään siirtymisessä. Siksi on välttämätöntä yhdenmukaistaa niitä koskevat säännöt mahdollisimman pian. Tämän periaatteen mukaisesti ETCS:n ja GSM-R:n eritelmät esitetään YTE:issä.

(4)

On ensiarvoisen tärkeää, että YTE:issä esitetyt vaatimukset ovat johdonmukaisia ja yksiselitteisiä. Tämä merkitsee myös sitä, että eri YTE:issä ei saa viitata eri kehitysvaiheissa oleviin teknisiin vaatimuksiin. Kaikkien YTE:ien olisi siis viitattava täysin samanlaisiin teknisiin vaatimuksiin.

(5)

YTE:issä olevien Euroopan laajuista suurten nopeuksien rautatiejärjestelmää ja tavanomaista rautatiejärjestelmää koskevin sääntöjen yhdenmukaistamiseksi käyttötoimintaa koskevat säännöt olisi julkaistava teknisenä asiakirjana viraston verkkosivustolla.

(6)

Tavanomaisen rautatiejärjestelmän käyttötoimintaa ja liikenteen hallintaa koskevan YTE:n olisi sisällettävä sama viitetieto kuin suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän käyttötoimintaa ja liikenteen hallintaa koskevan tarkistetun YTE:n.

(7)

Teknisen asiakirjan ”YTE Käyttötoimintaa ja liikenteen hallinta, liite A” tarkistuksessa olisi noudatettava CCM-muutoksenhallintaprosessia (Change Control Management), jota käytetään teknisten ERTMS-eritelmien validoinnissa.

(8)

Direktiivin 2008/57/EY 32 artiklan 1 kohdan mukaan jokaisen kalustoyksikön on saatava eurooppalainen kalustoyksikkönumero (EVN), kun sille myönnetään ensimmäinen käyttöönottolupa. Kansallista rekisteriä koskevasta direktiivien 96/48/EY ja 2001/16/EY 14 artiklan 4 ja 5 kohdassa säädetystä yhteisestä eritelmästä 9 päivänä marraskuuta 2007 tehdyn komission päätöksen 2007/756/EY (7) mukaan eurooppalainen kalustoyksikkönumero merkitään kansalliseen rekisteriin, jota ylläpitää asianomaisen jäsenvaltion nimeämä kansallinen elin.

(9)

Käyttötoimintaa ja liikenteen hallintaa (sekä suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän että tavanomaisen rautatiejärjestelmän) koskevan YTE:n liitteessä P olevat kalustoyksikön tunnusta koskevia vaatimuksia on tarpeen tarkistaa ottaen huomioon myös direktiivillä 2008/57/EY ja päätöksellä 2007/756/EY vahvistettujen oikeudellisten puitteiden kehittyminen. Koska monien teknisten tunnusten kohdalla tapahtuu teknistä kehitystä, tällaisia teknisiä tunnuksia koskevien luettelojen julkaiseminen ja päivittäminen olisi annettava viraston tehtäväksi.

(10)

Jarrutuskykyä koskevat vaatimukset ovat avoin kysymys tavanomaisen rautatiejärjestelmän käyttötoimintaa ja liikenteen hallintaa koskevassa YTE:ssä. Jarrutuskyvyn toiminnalliset näkökohdat olisi yhdenmukaistettava.

(11)

Veturinkuljettajan ammatillista pätevyyttä sekä fyysistä ja psyykkistä kuntoa koskevat vaatimukset esitetään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2007/59/EY (8). Päällekkäisyyksien ja tarpeettomien toistojen välttämiseksi näitä vaatimuksia ei pitäisi sisällyttää käyttötoimintaa ja liikenteen hallintaa koskevaan YTE:ään.

(12)

Sen vuoksi olisi muutettava päätöksiä 2006/920/EY ja 2008/231/EY.

(13)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 2008/57/EY 29 artiklan 1 kohdan mukaisesti perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Päätöksen 2006/920/EY muuttaminen

Muutetaan päätös 2006/920/EY seuraavasti:

a)

Lisätään 1 a ja 1 b artikla seuraavasti:

”1 a artikla

Teknisten tunnusten hallinta

1.   Euroopan rautatievirasto ERA julkaisee Internet-sivustollaan luettelon liitteissä P.9, P.10, P.11, P.12 ja P.13 tarkoitetuista teknisistä tunnuksista.

2.   ERA pitää 1 kohdassa tarkoitetut tunnusten luettelot ajantasaisina ja ilmoittaa komissiolle niiden muutoksista. Komissio tiedottaa näiden teknisten tunnusten muutoksista jäsenvaltioille direktiivin 2008/57/EY 29 artiklan mukaisesti perustetun komitean välityksellä.

1 b artikla

Jos liikkuvan kaluston yksikkö myydään tai vuokrataan kuutta kuukautta pidemmäksi yhtäjaksoiseksi ajaksi ja jos kaikki tekniset ominaisuudet, joiden mukaisesti se on otettu käyttöön, pysyvät muuttumattomina, sen eurooppalaisen kalustoyksikkönumeron (EVN) saa 31 päivään joulukuuta 2013 asti muuttaa rekisteröimällä kalustoyksikkö uudelleen ja peruuttamalla alkuperäinen rekisteröinti.

Jos tämä uusi rekisteröinti koskee eri jäsenvaltiota kuin alkuperäinen rekisteröinti, uuden rekisteröinnin kohdalla toimivaltainen rekisteröivä yksikkö voi vaatia jäljennöksen alkuperäiseen rekisteröintiin liittyvistä asiakirjoista.

Tällainen EVN-numeron vaihtaminen ei rajoita direktiivin 2008/57/EY 21–26 artiklan soveltamista valtuutusmenettelyjen osalta.

EVN-numeron vaihtamisesta syntyvistä hallinnollisista kustannuksista vastaa EVN-numeron vaihtamista pyytävä hakija.”

b)

Muutetaan liitteet liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Päätöksen 2008/231/EY muuttaminen

Muutetaan päätös 2008/231/EY seuraavasti:

a)

Lisätään 1 a ja 1 b artikla seuraavasti:

”1 a artikla

Teknisten tunnusten hallinta

1.   Euroopan rautatievirasto ERA julkaisee Internet-sivustollaan luettelon liitteissä P.9, P.10, P.11, P.12 ja P.13 mainituista teknisistä tunnuksista.

2.   ERA pitää 1 kohdassa tarkoitetut tunnusten luettelot ajantasaisina ja ilmoittaa komissiolle niiden muutoksista. Komissio tiedottaa näiden teknisten tunnusten muutoksista jäsenvaltioille direktiivin 2008/57/EY 29 artiklan mukaisesti perustetun komitean välityksellä.

1 b artikla

Jos liikkuvan kaluston yksikkö myydään tai vuokrataan kuutta kuukautta pidemmäksi yhtäjaksoiseksi ajaksi ja jos kaikki tekniset ominaisuudet, joiden mukaisesti se on otettu käyttöön, pysyvät muuttumattomina, sen eurooppalaisen kalustoyksikkönumeron (EVN) saa 31 päivään joulukuuta 2013 asti muuttaa rekisteröimällä kalustoyksikkö uudelleen ja peruuttamalla alkuperäinen rekisteröinti.

Jos tämä uusi rekisteröinti koskee eri jäsenvaltiota kuin alkuperäinen rekisteröinti, uuden rekisteröinnin kohdalla toimivaltainen rekisteröivä yksikkö voi vaatia jäljennöksen alkuperäiseen rekisteröintiin liittyvistä asiakirjoista.

Tällainen EVN-numeron vaihtaminen ei rajoita direktiivin 2008/57/EY 21–26 artiklan soveltamista valtuutusmenettelyjen osalta.

EVN-numeron vaihtamisesta syntyvistä hallinnollisista kustannuksista vastaa EVN-numeron vaihtamista pyytävä hakija.”

b)

Muutetaan liitteet liitteen II mukaisesti.

3 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 25 päivästä lokakuuta 2010.

Liitteessä I olevaa 6 kohtaa ja liitteessä II olevaa 5 kohtaa sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2014.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 21 päivänä lokakuuta 2010.

Komission puolesta

Siim KALLAS

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 191, 18.7.2008, s. 1.

(2)  EUVL L 164, 30.4.2004, s. 1.

(3)  EYVL L 235, 17.9.1996, s. 6.

(4)  EYVL L 110, 20.4.2001, s. 1.

(5)  EUVL L 359, 18.12.2006, s. 1.

(6)  EUVL L 84, 26.3.2008, s. 1.

(7)  EUVL L 305, 23.11.2007, s. 30.

(8)  EUVL L 315, 3.12.2007, s. 51.


LIITE I

Muutetaan päätöksen 2006/920/EY liitteet seuraavasti:

1)

Muutetaan liite seuraavasti:

a)

Korvataan 2.2.1 kohta seuraavasti:

”2.2.1   HENKILÖKUNTA JA JUNAT

Jäljempänä olevat 4.6 ja 4.7 kohdat koskevat henkilökuntaa, joka on junassa mukana ja suorittaa turvallisuuden kannalta kriittisiä tehtäviä, ylitettäessä valtioiden välinen raja ja työskentelee sellaista paikkaa kauempana, jota rataverkon haltijan verkkoselostuksessa nimitetään ’rajaksi’ ja joka sisältyy tämän turvallisuuslupaan.

Kohta 4.6.2 (Kielitaito) koskee myös veturinkuljettajia, kuten direktiivin 2007/59/EY liitteessä VI olevassa 8 kohdassa säädetään.

Henkilökunnan jäsenen ei katsota ylittävän rajaa, jos toiminta käsittää työskentelyn vain tämän kohdan ensimmäisessä kappaleessa kuvattujen ’rajojen’ sisällä.

Turvallisuuden kannalta kriittistä junanlähetystä ja junan kulkulupien antamista hoitaviin henkilöihin sovelletaan ammatillista pätevyyttä sekä terveyttä ja turvallisuutta koskevien määräysten vastavuoroista tunnustamista jäsenvaltioiden välillä.

Niihin henkilöstön jäseniin, jotka hoitavat turvallisuuden kannalta kriittisiä junan valmistelutehtäviä juuri ennen kuin sen on tarkoitus ylittää raja ja liikennöidä tämän kohdan ensimmäisessä kappaleessa kuvailtuja ’rajoja’ pidemmälle, sovelletaan 4.6 kohtaa sekä terveyttä ja turvallisuutta koskevien määräysten vastavuoroista tunnustamista jäsenvaltioiden välillä. Junan ei katsota liikennöivän rajan yli, jos kaikki junan valtioiden välisen rajan ylittävät vaunut kulkevat vain tämän kohdan ensimmäisessä kappaleessa kuvatulle ’rajalle’ saakka.

Tästä voidaan yhteenvetona esittää seuraavat taulukot:

Henkilöstö, joka työskentelee sellaisten junien mukana, jotka ylittävät valtioiden välisen rajan ja jatkavat matkaansa rajan jälkeen

Tehtävä

Ammatillinen pätevyys

Terveydentilavaatimukset

Junan miehistönä oleminen

4.6

4.7

Junan kulkulupien antaminen

Vastavuoroinen tunnustaminen

Vastavuoroinen tunnustaminen

Junan valmistelu

4.6

Vastavuoroinen tunnustaminen

Junan lähettäminen

Vastavuoroinen tunnustaminen

Vastavuoroinen tunnustaminen


Henkilöstö, joka työskentelee sellaisissa junissa, jotka eivät ylitä valtioiden välistä rajaa tai jatka rajaa pidemmälle

Tehtävä

Ammatillinen pätevyys

Terveydentilavaatimukset

Junan miehistönä oleminen

Vastavuoroinen tunnustaminen

Vastavuoroinen tunnustaminen

Junan kulkulupien antaminen

Vastavuoroinen tunnustaminen

Vastavuoroinen tunnustaminen

Junan valmistelu

Vastavuoroinen tunnustaminen

Vastavuoroinen tunnustaminen

Junan lähettäminen

Vastavuoroinen tunnustaminen

Vastavuoroinen tunnustaminen”

b)

Korvataan 2.2.2 kohdan neljäs kohta seuraavasti:

”Tämän vuoksi tämän YTE:n liitteessä A eritellään nyt eurooppalaisen junakulunvalvontajärjestelmän (ETCS) yksityiskohtaiset toimintasäännöt ja GSM:n rautatiekäytön vaatimukset (GSM-R).”

c)

Korvataan 4.2.2.6.2 kohta seuraavasti:

”4.2.2.6.2   Jarrutuskyky

Rataverkon haltijan on annettava rautatieyritykselle tiedot vaaditusta todellisesta jarrutuskyvystä. Näihin tietoihin on tarvittaessa sisällyttävä infrastruktuuriin mahdollisesti vaikuttavien jarrujärjestelmien, kuten magneettijarrujen, sähköjarrujen ja pyörrevirtajarrujen, käyttöä koskevat ehdot.

Rautatieyrityksen on varmistettava junan riittävä jarrutuskyky laatimalla kuljettajille jarrutussäännöt.

Jarrutuskykyä koskevia sääntöjä on hallittava rataverkon haltijan ja rautatieyrityksen turvallisuusjohtamisjärjestelmän puitteissa.

Lisävaatimukset esitetään liitteessä T.”

d)

Korvataan 4.3.2.6 kohta seuraavasti:

”4.3.2.6    Hiekan käyttö. Ammatillisen pätevyyden vähimmäisvaatimukset junan kuljettamiseksi

Tämän YTE:n liitteen B (kohdan C1) sekä tavanomaisen rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-YTE:n 4.2.11 alakohdan (Yhteensopivuus radanvarren junanilmaisinjärjestelmien kanssa) ja liitteen A lisäyksessä 1 olevan 4.1 kohdan (siten, kun sitä on lainattu 4.3.1.10 alakohdassa) välillä on liitäntä, joka koskee hiekoitusta.”

e)

Korvataan 4.3.3.11 kohta seuraavasti:

”4.3.3.11   Junan kokoonpano, liite L

Tämän YTE:n 4.2.2.5 alakohdan ja liitteen L sekä tavanomaisen rautatiejärjestelmän liikkuvan kaluston (tavaravaunuja koskevan) YTE:n 4.2.3.5 alakohdan (Pitkittäissuuntaiset puristusvoimat) välillä on liitäntä, joka koskee junien käyttämistä, junien käsittelyä ja junan liikkuvan kaluston sijoittelua.

Tällä kohdalla tulee olemaan liitäntä liikkuvan kaluston YTE:n tuleviin versioihin, kun niissä käsitellään vetoyksikköjä ja matkustajavaunuja.”

f)

Korvataan 4.6.1 kohdan viimeinen virke seuraavasti:

”Tietoja eri tehtävissä edellytettävästä ammatillisesta vähimmäispätevyydestä on liitteissä J ja L.”

g)

Korvataan 4.6.3.1 kohdan C ja D alakohta seuraavasti:

”C   Alkuarviointi

perusasiat

arviointiohjelma, johon sisältyy käytännön taitokoe

kouluttajien pätevyys

pätevyystodistuksen antaminen.

D   Pätevyyden ylläpitäminen

pätevyyden ylläpitämisen periaatteet

käytettävät menetelmät

pätevyyden ylläpitoprosessin virallistaminen

arviointiprosessi.”

h)

Korvataan 4.6.3.2.3.1 kohta seuraavasti:

”4.6.3.2.3.1   Reitin tuntemus

Rautatieyrityksen on määriteltävä prosessi, jonka avulla junamiehistön liikennöitävien reittien tuntemus hankitaan ja ylläpidetään. Tämän prosessin on

perustuttava rataverkon haltijan antamiin reittitietoihin ja

oltava tämän YTE:n 4.2.1 alakohdassa kuvatun prosessin mukainen.”

i)

Poistetaan 4.7.5.4 kohta.

j)

Poistetaan 4.7.6 kohta.

k)

Korvataan 7.3.2 kohta seuraavasti:

”7.3.2   ERITYISTAPAUSTEN LUETTELO

Jätetty tarkoituksellisesti tyhjäksi”

2)

Korvataan liitteet A1 ja A2 liitteellä A seuraavasti:

”LIITE A

ERTMS/ETCS- JA ERTMS/GSM-R-JÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

ERTMS/ETCS- ja ERTMS/GSM-R-järjestelmien käyttösäännöt esitetään teknisessä asiakirjassa nimeltään ’ETCS and GSM-R rules and principles – version 1’, joka on julkaistu Euroopan rautatieviraston Internet-sivustolla (www.era.europa.eu)”.

3)

Muutetaan liitteessä G oleva taulukko seuraavasti:

a)

Poistetaan parametrin ”Terveyttä ja turvallisuutta koskevat vaatimukset” osalta sarakkeessa ”Kunkin parametrin tarkastettavat elementit” oleva maininta ”raskaus (kuljettajat)”;

b)

Poistetaan parametrin ”Terveyttä ja turvallisuutta koskevat vaatimukset” osalta rivi, jossa on maininta ”Kuljettajia koskevat erityisvaatimukset: kuuloa/puhekykyä koskevat vaatimukset, antropometria”, samoin kuin viittaus 4.7.6 kohtaan.

4)

Poistetaan liite H.

5)

Poistetaan liitteessä N olevan taulukon 4.7.6 (Erityisesti junan kuljettamistehtävää koskevat vaatimukset) viimeinen rivi.

6)

Korvataan liitteet P, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12 ja P13 seuraavasti:

”LIITE P

LIIKKUVAN KALUSTON TUNNISTEET

1.   Yleistä

Tässä liitteessä kuvaillaan eurooppalainen kalustoyksikkönumero ja sen näkyvä merkitseminen liikkuvan kaluston yksikköön sen erottamiseksi yksiselitteisesti ja pysyvästi muista liikenteessä olevista yksiköistä. Siinä ei käsitellä muita numeroita tai merkintöjä, joita mahdollisesti on kaiverrettu tai kiinnitetty pysyvästi valmistusvaiheessa kalustoyksikön runkorakenteeseen tai pääkomponentteihin.

2.   Eurooppalainen kalustoyksikkönumero ja siihen liittyvät lyhenteet

Jokaiselle liikkuvan kaluston yksikölle annetaan 12-numeroinen tunnus (nimeltään eurooppalainen kalustoyksikkönumero (EVN)), joka koostuu seuraavasti:

Liikkuvan kaluston ryhmä

Yhteentoimivuus ja kalustoyksikön tyyppi

[2 numeroa]

Kalustoyksikön rekisteröintimaa

[2 numeroa]

Tekniset ominaisuudet

[4 numeroa]

Sarjanumero

[3 numeroa]

Tarkistusnumero

[1 numero]

Vaunut

00–09

10–19

20–29

30–39

40–49

80–89

[lisätietoja liitteessä P.6]

01–99

[lisätietoja liitteessä P.4]

0000–9999

[lisätietoja liitteessä P.9]

000–999

0–9

[lisätietoja liitteessä P.3]

Matkustajavaunut

50–59

60–69

70–79

[lisätietoja liitteessä P.7]

0000–9999

[lisätietoja liitteessä P.10]

000–999

Vetokalusto ja kiinteään junayksikköön tai ennalta määriteltyyn kokoonpanoon kuuluva kalusto

90–99

[lisätietoja liitteessä P.8]

0000000–8999999

[jäsenvaltiot määrittelevät myöhemmin näiden numeroiden merkityksen kahden- tai monenkeskisillä sopimuksilla]

Erikoiskalusto

9000–9999

[lisätietoja liitteessä P.11]

000–999

Tietyssä maassa teknisiä ominaistietoja kuvaavat seitsemän numeroa ja sarjanumero riittävät kalustoyksikön yksikäsitteiseen tunnistamiseen matkustajavaunujen ja erikoiskaluston ryhmissä. (1).

Numerotunnus täydennetään kirjaimilla:

a)

yhteentoimivuuteen liittyvät merkinnät (lisätietoja liitteessä P.5);

b)

sen maan tunnus, jossa kyseinen kalustoyksikkö on rekisteröity (lisätietoja liitteessä P.4);

c)

haltijan tunnus (lisätietoja liitteessä P.1);

d)

teknisten ominaistietojen lyhenteet (lisätietoja on liitteessä P.12 vaunujen osalta ja liitteessä P.13 matkustajavaunujen osalta).

3.   Numerojen antaminen

Eurooppalainen kalustoyksikkönumero on annettava komission päätöksen 2007/756/EY (tehty 9 päivänä marraskuuta 2007, kansallista rekisteriä koskevasta direktiivien 96/48/EY ja 2001/16/EY 14 artiklan 4 ja 5 kohdassa säädetystä yhteisestä eritelmästä) sääntöjen mukaisesti.

Eurooppalainen kalustoyksikkönumero on vaihdettava, jos se ei kalustoyksikköön tehtyjen teknisten muutosten takia enää kuvaa yksikön yhteentoimivuutta tai tämän liitteen mukaisia teknisiä ominaisuuksia. Mainitut tekniset muutokset saattavat edellyttää uutta yhteentoimivuutta koskevan direktiivin 2008/57/EY 20–25 artiklan mukaista käyttöönottolupaa.

LIITE P.1

LIIKKUVAN KALUSTON HALTIJAN TUNNUS

1.   Liikkuvan kaluston haltijan tunnuksen (VKM) määritelmä

Liikkuvan kaluston haltijan tunnus (VKM) on kirjaintunnus, joka koostuu 2–5 kirjaimesta (2 4 5 9). Liikkuvan kaluston haltijan tunnus merkitään jokaiseen liikkuvan kaluston yksikköön eurooppalaisen kalustoyksikkönumeron lähelle. Liikkuvan kaluston haltijan tunnus yksilöi kyseisen haltijan kansalliseen liikkuvan kaluston rekisteriin merkityllä tavalla.

Liikkuvan kaluston haltijan tunnus on yksiselitteinen ja voimassa kaikissa niissä maissa, joita tämä YTE koskee, sekä kaikissa maissa, jotka tekevät tässä YTE:ssä kuvatun liikkuvan kaluston numeroinnin ja haltijan merkinnän soveltamista edellyttävän sopimuksen.

2.   Liikkuvan kaluston haltijan tunnuksen muoto

Haltijan tunnus esittää liikkuvan kaluston haltijan joko koko nimenä tai lyhennettynä, mahdollisuuksien mukaan tunnistettavassa muodossa. Kaikkia latinalaisen kirjaimiston 26:ta merkkiä voidaan käyttää. Tunnuksessa käytetään isoja kirjaimia. Kirjaimet, jotka eivät ole haltijan nimen muodostavien sanojen alkukirjaimia, voidaan kuitenkin kirjoittaa pienin kirjaimin. Yksiselitteisyyttä tarkistettaessa pieniä kirjaimia pidetään isoina kirjaimina.

Kirjaimissa saa olla diakriittisiä merkkejä (3 6 10). Diakriittisiä merkkejä ei oteta huomioon yksiselitteisyyttä tarkastettaessa.

Jos liikkuvan kaluston haltijan kotipaikka on maassa, jossa ei käytetä latinalaisia kirjaimia, haltijan tunnuksen perään voidaan merkitä sama tunnus maan omilla kirjaimilla merkittynä ja vinoviivalla (”/”) erotettuna. Tätä käännettyä tunnusta ei oteta huomioon tietojenkäsittelyssä.

3.   Liikkuvan kaluston haltijan tunnusten antamista koskevia määräyksiä

Liikkuvan kaluston haltijalle voidaan antaa enemmän kuin yksi tunnus seuraavissa tapauksissa:

liikkuvan kaluston haltijalla on virallinen nimi useammalla kuin yhdellä kielellä;

liikkuvan kaluston haltijalla on hyvä syy erottaa eri kalustoryhmät organisaatiossaan.

Yritysryhmälle voidaan antaa yksi ainoa liikkuvan kaluston haltijan tunnus seuraavissa tapauksissa:

yritykset kuuluvat samaan yritysrakenteeseen (esim. holdingyhtiön tapauksessa);

yritykset luuluvat samaan yritysrakenteeseen, joka on valtuuttanut yhden rakenteeseen kuuluvan organisaation hoitamaan kaikki asiat toisten puolesta;

yritysryhmä on valtuuttanut yhden erillisen oikeushenkilön hoitamaan kaikki asiat puolestaan, missä tapauksessa tämä oikeushenkilö on liikkuvan kaluston haltija.

4.   Liikkuvan kaluston haltijatunnusten rekisteri ja tunnuksen antamismenettely

Haltijatunnusten rekisteri on julkinen, ja sitä päivitetään reaaliaikaisesti.

Liikkuvan kaluston haltijan tunnusta koskeva anomus jätetään hakijan sijoittumismaan toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle, joka toimittaa sen Euroopan rautatievirastolle. Tunnusta voi käyttää vasta, kun Euroopan rautatievirasto on julkistanut sen.

Liikkuvan kaluston haltijan tunnuksen omistajan on ilmoitettava toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle tunnuksen käytön lopettamisesta, ja toimivaltaisen kansallisen viranomaisen on ilmoitettava asiasta Euroopan rautatievirastolle. Liikkuvan kaluston haltijan tunnus peruutetaan sen jälkeen, kun haltija on osoittanut, että kaikkien asianosaisten kalustoyksiköiden merkinnät on muutettu. Samaa tunnusta ei anneta uudelleen käyttöön kymmeneen vuoteen, paitsi jos se annetaan uudelleen aiemmalle omistajalle tai tämän pyynnöstä toiselle omistajalle.

Liikkuvan kaluston haltijan tunnus voidaan siirtää toiselle omistajalle, joka on alkuperäisen omistajan laillinen seuraaja. Tunnus pysyy voimassa, vaikka sen omistaja muuttaa nimensä muotoon, joka ei muistuta kyseistä tunnusta.

LIITE P.2

NUMERON JA SIIHEN LIITTYVÄN KIRJAINTUNNUKSEN MERKINTÄ KALUSTOON

1.   Ulkoisia merkintöjä koskevat yleiset järjestelyt

Isoja kirjaimia ja numeroita sisältävät merkinnät on tehtävä vähintään 80 mm korkeaa, selkeää pääteviivatonta kirjasintyyliä käyttäen. Matalampia kirjaimia voidaan käyttää vain, jos ei ole muuta vaihtoehtoa kuin merkitä ne suoraan aluskehykseen.

Merkinnät saavat olla enintään 2 metrin korkeudella kiskojen tasosta.

2.   Tavaravaunut

Merkinnät on tehtävä vaunun koriin seuraavasti:

23

TEN

 

80

-RFC

 

7369

 

553–4

Zcs

 

 

31

TEN

 

80

-DB

 

0691

 

235–2

Tanoos

 

 

33

TEN

 

84

-ACTS

 

4796

 

100–8

Slpss

 

 

Jos vaunun korissa ei ole tarpeeksi tilaa näille merkinnöille (erityisesti laidattomissa avovaunuissa), merkinnät on järjestettävä seuraavasti:

01 87 3320 644–7

TEN

-SNCF

Ks

Jos vaunuun merkitään yksi tai useampia kansallisesti määriteltyjä kirjaimia, ne on merkittävä kansainvälisen merkinnän perään ja erotettava siitä väliviivalla seuraavasti:

01 87 3320 644–7

TEN

-SNCF

Ks-xy

3.   Matkustajavaunut

Merkinnät on tehtävä vaunujen molemmille sivuille seuraavasti:

-SNCF

61 87 –7

 

B10 tu

Kaluston rekisteröintimaasta ja teknisistä ominaisuuksista kertovat merkinnät tehdään heti vaunun eurooppalaisen kalustoyksikkönumeron eteen, taakse tai alle.

Jos vaunussa on ohjaamo, eurooppalainen kalustoyksikkönumero merkitään myös ohjaamon sisään.

4.   Veturit, moottorivaunut ja erikoisvaunut

Eurooppalainen kalustoyksikkönumero on merkittävä vetokaluston molemmille sivuille seuraavasti:

92 10 1108 062–6

Eurooppalainen kalustoyksikkönumero merkitään myös vetokaluston jokaisen ohjaamon sisäpuolelle.

Kaluston haltija voi merkitä eurooppalaista kalustoyksikkönumeroa suuremmilla merkeillä toiminnan kannalta hyödyllisen oman numerotunnuksensa (joka yleensä koostuu kirjaintunnuksella täydennetystä sarjanumerosta). Kaluston haltija voi itse valita paikan, johon se sijoittaa oman numerotunnuksensa, mutta eurooppalaisen kalustoyksikkönumeron on kuitenkin aina oltava helposti erotettavissa kaluston haltijan omasta numerotunnuksesta.

LIITE P.3

TARKISTUSNUMERON (12. NUMERON) MÄÄRITTÄMISTÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖT

Tarkistusnumero määritetään seuraavasti:

tunnuksen parillisissa asemissa (oikealta lukien) olevat numerot otetaan huomioon sellaisenaan;

tunnuksen parittomissa asemissa (oikealta lukien) olevat numerot kerrotaan kahdella;

parillisissa asemissa olevat numerot ja parittomissa asemissa olevien numeroiden ja kakkosen tulot lasketaan sitten yhteen;

näin saatu summa merkitään muistiin;

tarkistusnumero on numero, joka summaan on lisättävä, jotta se olisi kymmenellä jaollinen; jos summan ykkösten arvo on nolla, tarkistusnumero on myös nolla.

Esimerkkejä

1 —

Perusnumero

3

3

8

4

4

7

9

6

1

0

0

Kerroin

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

0

0

Summa: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 + 0 + 0 = 52

Tämän summan ykkösten arvo on 2.

Tarkistusnumeroksi tulee näin ollen 8, ja koko tunnukseksi tulee 33 84 4796 100–8.

2 —

Perusnumero

3

1

5

1

3

3

2

0

1

9

8

Kerroin

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

1

10

1

6

3

4

0

2

9

16

Summa: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 2 + 9 + 1 + 6 = 40

Tämän summan ykkösten arvo on 0.

Tarkistusnumeroksi tulee näin ollen 0, ja koko tunnukseksi tulee 31 51 3320 198–0.

LIITE P.4

LIIKKUVAN KALUSTON REKISTERÖINTIMAAN TUNNUKSET (NUMEROT 3–4 JA LYHENTEET)

Kolmansia maita koskevat tiedot on annettu vain tiedoksi.

Maa

Maan kirjain tunnus (2 4 5 9)

Maan numero tunnus

Albania

AL

41

Algeria

DZ

92

Armenia

AM

58

Itävalta

A

81

Azerbaidžan

AZ

57

Valko-Venäjä

BY

21

Belgia

B

88

Bosnia-Hertsegovina

BIH

49

Bulgaria

BG

52

Kiina

RC

33

Kroatia

HR

78

Kuuba

CU (2 4 5 9)

40

Kypros

CY

 

Tšekki

CZ

54

Tanska

DK

86

Egypti

ET

90

Viro

EST

26

Suomi

FIN

10

Ranska

F

87

Georgia

GE

28

Saksa

D

80

Kreikka

GR

73

Unkari

H

55

Iran

IR

96

Irak

IRQ (2 4 5 9)

99

Irlanti

IRL

60

Israel

IL

95

Italia

I

83

Japani

J

42

Kazakstan

KZ

27

Kirgisia

KS

59

Latvia

LV

25

Libanon

RL

98

Liechtenstein

FL

 

Liettua

LT

24

Luxemburg

L

82

Makedonia

MK

65

Malta

M

 

Moldova

MD (2 4 5 9)

23

Monaco

MC

 

Mongolia

MGL

31

Montenegro

ME

62

Marokko

MA

93

Alankomaat

NL

84

Pohjois-Korea

PRK (2 4 5 9)

30

Norja

N

76

Puola

PL

51

Portugali

P

94

Romania

RO

53

Venäjä

RUS

20

Serbia

SRB

72

Slovakia

SK

56

Slovenia

SLO

79

Etelä-Korea

ROK

61

Espanja

E

71

Ruotsi

SE

74

Sveitsi

CH

85

Syyria

SYR

97

Tadžikistan

TJ

66

Tunisia

TN

91

Turkki

TR

75

Turkmenistan

TM

67

Ukraina

UA

22

Yhdistynyt kuningaskunta

GB

70

Uzbekistan

UZ

29

Vietnam

VN (2 4 5 9)

32

LIITE P.5

YHTEENTOIMIVUUDEN MERKINTÄ KIRJAINTUNNUKSIN

’TEN’: Seuraavien ehtojen mukainen kalusto:

Kalusto täyttää kaikkien asianmukaisten käyttöönottohetkellä voimassa olevien YTE:ien vaatimukset ja sille on myönnetty direktiivin 2008/57/EY 22 artiklan 1 kohdan mukainen käyttöönottolupa.

Kalustolla on kaikkien jäsenvaltioiden tunnustama direktiivin 2008/57/EY 23 artiklan 1 kohdan mukainen lupa tai se on saanut kaikkien jäsenvaltioiden erillisen hyväksynnän.

’PPV/PPW’: Liikkuva kalusto, joka on PPV/PPW- tai PGW-sopimuksen mukainen (OSJD-maissa)

(alkuperäinen: PPV/PPW: ППВ (Правила пользования вагонами в международном сообщении; PGW: Правила Пользования Грузовыми Вагонами)

Huomautukset:

a)

Kaluston TEN-merkintä vastaa liitteessä P.6 esitetyn kalustonumeron ensimmäistä numeroa 0–3.

b)

Kalusto, jolle ei ole myönnetty käyttöönottolupaa kaikissa jäsenvaltioissa, on merkittävä tunnuksella, joka ilmaisee, missä jäsenvaltioissa kalustolle on myönnetty käyttöönottolupa. Luvan myöntäneet jäsenvaltiot merkitään jommallakummalla seuraavissa piirustuksissa kuvatuista tavoista. Piirustuksissa D tarkoittaa jäsenvaltiota, joka on myöntänyt käyttöönottoluvan ensimmäisenä (tässä esimerkissä Saksa), ja F jäsenvaltiota, joka on myöntänyt käyttöönottoluvan toisena (tässä esimerkissä Ranska). Jäsenvaltioiden kooditunnukset ovat liitteen P.4 mukaiset. Määräys kattaa kaluston, joka on YTE:n mukainen ja kaluston, joka ei ole YTE:n mukainen. Liitteessä P.6 esitetyn kalustonumeron ensimmäinen numero on kyseisellä kalustolla 4 tai 8.

Image

Image

LIITE P.6

YHTEENTOIMIVUUDEN TUNNUKSET TAVARAVAUNUILLE (NUMEROT 1–2)

 

2. numero

1. numero

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2. numero

1. numero

 

 

Raideleveys

kiinteä tai muuttuva

kiinteä

muuttuva

kiinteä

muuttuva

kiinteä

muuttuva

kiinteä

muuttuva

kiinteä tai muuttuva

Raideleveys

 

TEN (2 4 5 9)

ja/tai

COTIF (3 6 10)

ja/tai

PPV/PPW

0

akselit

Ei käytetä

TEN (2 4 5 9)- ja/tai COTIF- vaunut

ei käytetä (8)

PPV/PPW- vaunut

(muuttuva raideleveys)

akselit

0

1

telit

telit

1

TEN (2 4 5 9)

ja/tai

COTIF (3 6 10)

ja/tai

PPV/PPW

2

akselit

TEN (2 4 5 9)- ja/tai COTIF- vaunut

PPV/PPW-vaunut

(kiinteä raideleveys)

akselit

2

3

telit

telit

3

Muut vaunut

4

Akselit (7 11)

Ei-kaupallisen liikenteen vaunut

Muut vaunut

Vaunut, joilla on erityisiä teknisiä ominaisuuksia vastaava numerointi ja joita ei käytetä EU:n liikenteessä

akselit

4

8

Telit (7 11)

telit

8

 

 

Liikenne

Kotimaan liikenne tai kansainvälinen liikenne erillisellä sopimuksella

 

 

 

1. numero

2. numero

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. numero

2. numero

LIITE P.7

KANSAINVÄLISEN LIIKENTEEN TUNNUKSET MATKUSTAJAVAUNUILLE (NUMEROT 1–2)

 

Kotimaan liikenne

TEN (2 4 5 9) ja/tai COTIF (3 6 10) ja/tai PPV/PPW

Kotimaan liikenne tai kansainvälinen liikenne erillisellä sopimuksella

TEN (2 4 5 9) ja/tai COTIF (3 6 10)

PPV/PPW

2. numero

1. numero

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

Kotimaan liikenteen kalusto

Kiinteän raideleveyden kalusto, jota ei ole varustettu ilmastoinnilla (mukaan luettuina autonkuljetusvaunut)

Säädettävän raideleveyden (1435/1520) kalusto, jota ei ole varustettu ilmastoinnilla

Ei käytetä

Säädettävän raideleveyden (1435/1668) kalusto, jota ei ole varustettu ilmastoinnilla

Museokalusto

Ei käytetä (7 11)

Kiinteän raideleveyden kalusto

Säädettävän raideleveyden kalusto (1435/1520) vaihdettavin telein

Säädettävän raideleveyden kalusto (1435/1520) säädettävin akselein

6

Ei-kaupallisen liikenteen vaunut

Kiinteän raideleveyden ilmastoitu kalusto

Säädettävän raideleveyden (1435/1520) ilmastoitu kalusto

Ei-kaupallisen liikenteen vaunut

Säädettävän raideleveyden (1435/1668) ilmastoitu kalusto

Autonjekuljetusvaunut

Ei käytetä (7 11)

7

Ilmastoidut ja painetiiviit kalustoyksiköt

Ei käytetä

Ei käytetä

Painetiivis kiinteän raideleveyden ilmastoitu kalusto

Ei käytetä

Muu liikkuva kalusto

Ei käytetä

Ei käytetä

Ei käytetä

Ei käytetä

LIITE P.8

ERITYYPPINEN VETÄVÄ KALUSTO JA KIINTEÄN JUNAYKSIKÖN TAI ENNALTA MÄÄRITELLYN KOKOONPANON KALUSTOYKSIKÖT (NUMEROT 1–2)

Ensimmäinen numero on 9.

Jos toinen numero kuvaa vetokaluston tyyppiä, seuraavat tunnukset ovat pakollisia:

Tunnus

Kaluston tyyppi

0

Sekalaiset

1

Sähköveturi

2

Dieselveturi

3

Sähköjunayksikkö (suurten nopeuksien) [moottorivaunu tai liitevaunu]

4

Sähköjunayksikkö (muu kuin suurten nopeuksien) [moottorivaunu tai liitevaunu]

5

Dieseljunayksikkö [moottorivaunu tai liitevaunu]

6

Liitevaunu erityistarkoitukseen

7

Sähkövaihtoveturi

8

Dieselvaihtoveturi

9

Liikkuva erikoiskalusto

LIITE P.9

TAVARAVAUNUJEN STANDARDINUMEROINTI (NUMEROT 5–8)

Tässä liitteessä esitetään vaunun tärkeimpiin teknisiin ominaisuuksiin liittyvät numerotunnukset, ja se on julkaistu Euroopan rautatieviraston Internet-sivustolla (www.era.europa.eu).

Uutta tunnusta koskeva hakemus jätetään (päätöksessä 2007/756/EY tarkoitetulle) rekisteröinnin tekevälle elimelle ja lähetetään Euroopan rautatievirastoon. Uutta tunnusta voi käyttää vasta, kun Euroopan rautatievirasto on julkistanut sen.

LIITE P.10

MATKUSTAJAVAUNUKALUSTON TEKNISIÄ OMINAISUUKSIA KUVAAVAT TUNNUKSET (NUMEROT 5–6)

Liite P.10 on julkaistu Euroopan rautatieviraston Internet-sivustolla (www.era.europa.eu).

Uutta tunnusta koskeva hakemus jätetään (päätöksessä 2007/756/EY tarkoitetulle) rekisteröinnin tekevälle elimelle ja lähetetään Euroopan rautatievirastoon. Uutta tunnusta voi käyttää vasta, kun Euroopan rautatievirasto on julkistanut sen.

LIITE P.11

ERIKOISVAUNUJEN TEKNISIÄ OMINAISUUKSIA KUVAAVAT TUNNUKSET (NUMEROT 6–8)

Liite P.11 on julkaistu Euroopan rautatieviraston Internet-sivustolla (www.era.europa.eu).

Uutta tunnusta koskeva hakemus jätetään (päätöksessä 2007/756/EY tarkoitetulle) rekisteröinnin tekevälle elimelle ja lähetetään Euroopan rautatievirastoon. Uutta tunnusta voi käyttää vasta, kun Euroopan rautatievirasto on julkistanut sen.

LIITE P.12

TAVARAVAUNUJEN KIRJAINTUNNUKSET LUKUUN OTTAMATTA NIVELVAUNUJA JA VAUNUYHDISTELMIÄ

Liite P.12 on julkaistu Euroopan rautatieviraston Internet-sivustolla (www.era.europa.eu).

Uutta tunnusta koskeva hakemus jätetään (päätöksessä 2007/756/EY tarkoitetulle) rekisteröinnin tekevälle elimelle ja lähetetään Euroopan rautatievirastoon. Uutta tunnusta voi käyttää vasta, kun Euroopan rautatievirasto on julkistanut sen.

LIITE P.13

MATKUSTAJAVAUNUKALUSTON KIRJAINTUNNUKSET

Liite P.13 on julkaistu Euroopan rautatieviraston Internet-sivustolla (www.era.europa.eu).

Uutta tunnusta koskeva hakemus jätetään (päätöksessä 2007/756/EY tarkoitetulle) rekisteröinnin tekevälle elimelle ja lähetetään Euroopan rautatievirastoon. Uutta tunnusta voi käyttää vasta, kun Euroopan rautatievirasto on julkistanut sen.

7)

Kumotaan liite P14.

8)

Korvataan liite T seuraavasti:

”LIITE T

JARRUTUSKYKY

Rataverkon haltijan rooli

Rataverkon haltijan on ilmoitettava rautatieyritykselle kullakin reitillä tarvittava jarrutuskyky ja tieto reitin ominaispiirteistä. Rataverkon haltijan on varmistettava, että reitin ominaispiirteiden ja radan piennaralueiden vaikutus tarvittavaan jarrutuskykyyn on otettu huomioon.

Tarvittava jarrutuskyky on periaatteessa ilmaistava jarrupainoprosenttina, elleivät rataverkon haltija ja rautatieyritys ole sopineet jarrutuskyvyn ilmaisemisesta muina yksikköinä (esim. jarrupainona, jarruvoimana, hidastuvuusarvoina tai hidastuvuusprofiileina).

Rataverkon haltijan on ilmoitettava junayksiköitä ja kiinteästi kootuista vaunuryhmistä muodostettuja junia varten tarvittava jarrutuskyky hidastuvuusarvoina, mikäli rautatieyritys niin pyytää.

Rautatieyrityksen rooli

Rautatieyrityksen on varmistettava, että jokainen juna täyttää tai ylittää rataverkon haltijan vaatiman jarrutuskyvyn. Sen vuoksi rautatieyrityksen on laskettava junan jarrutuskyky ottamalla huomioon junan kokoonpano.

Rautatieyrityksen on otettava huomioon kalustoyksikön tai junan käyttöön ottamisen yhteydessä määritetty jarrutuskyky. Liikkuvaan kalustoon liittyvät turvamarginaalit, kuten jarrujen luotettavuutta ja käytettävyyttä koskevat tekijät, on myös otettava huomioon. Rautatieyrityksen on edelleen otettava huomioon junan käyttäytymiseen vaikuttavat tiedot reitin ominaispiirteistä määrittäessään jarrutuskykyä junan pysäyttämiseksi ja sen paikoillaan pysymisen varmistamiseksi.

Junan todellisten ominaisuuksien (kuten sen kokoonpanon, jarrujen käytettävyyden ja jarrujen asetusten) tarkastamisen tuloksena saatua jarrutuskykyä käytetään lähtötietona junalle jatkossa annettaville toimintaohjeille.

Jarrutuskykyä ei saavuteta

Rataverkon haltijan on laadittava ja annettava rautatieyrityksille säännöt, joita noudatetaan silloin, kun juna ei saavuta vaadittua jarrutuskykyä.

Jos juna ei saavuta aiotuilla reiteillä vaadittavaa jarrutuskykyä, rautatieyrityksen on noudatettava siitä seuraavia rajoituksia, kuten nopeuden alentamista.”

9)

Korvataan liite U seuraavasti:

”LIITE U

AVOINTEN KOHTIEN LUETTELO

4.2.2 kohtà –   Junan kokoonpano -asiakirja

Liite B (ks. tämän YTE:n 4.4 alakohta) – Muita uusien erilaisten rakenteellisten osajärjestelmien yhdenmukaisen käytön mahdollistavia sääntöjä

Liite R (ks. tämän YTE:n 4.2.3.2 alakohta) – Junien tunnisteet

Liite S (ks. tämän YTE:n 4.2.2.1.3 alakohta) – Junan näkyvyys – peräpää”


(1)  Erikoiskaluston numeron tulee tietyssä maassa olla yksikäsitteinen ja koostua teknisten ominaistietojen ensimmäisestä ja viidestä viimeisestä numerosta sekä sarjanumerosta.

(2)  Belgian rautateillä voidaan edelleen käyttää ympyröityä B-kirjainta.

(3)  Diakriittiset merkit ovat tarkkeita eli lisämerkkejä, kuten kirjaimissa À, Ç, Ö, Č, Ž, Å jne. Erikoiskirjaimet, kuten Ø ja Æ, esitetään yhdellä kirjaimella; yksikäsitteisyyttä tutkittaessa Ø on sama kuin O ja Æ sama kuin A.

(4)  Tieliikennettä koskevien vuoden 1949 yleissopimuksen liitteessä 4 ja vuoden 1968 yleissopimuksen 45 artiklan 4 kohdassa kuvatun kirjaintunnusjärjestelmän mukaisesti.

(5)  Vaunut, jotka saavat käyttää TEN-merkintää; ks. liite P.5.

(6)  Mukaan luettuina vaunut, jotka nykyisten määräysten nojalla on merkitty tässä taulukossa määritellyillä numeroilla. COTIF: käyttöönottoajankohtana voimassa olevan COTIF-määräyksen mukainen kalustoyksikkö.

(7)  Kiinteä tai muuttuva raideleveys.

(8)  Poikkeus luokan I kalustolle (vaunut, joiden lämpötilaa säädellään); ei käytetä uusille käyttöön otettaville kalustoyksiköille.

(9)  Asianomaisen YTE:n määräysten mukaisuus; ks. liite P.5.

(10)  Mukaan luettuina kalustoyksiköt, jotka nykyisten määräysten nojalla on merkitty tässä taulukossa määritellyillä numeroilla. COTIF: käyttöönottoajankohtana voimassa olevan COTIF-määräyksen mukainen kalustoyksikkö.

(11)  Poikkeuksena jo liikenteessä olevat kiinteän raideleveyden vaunut (56) ja säädettävän raideleveyden vaunut (66); ei käytetä uusille kalustoyksiköille.


LIITE II

Muutetaan päätöksen 2008/231/EY liitteet seuraavasti:

1)

Muutetaan liite seuraavasti:

a)

Korvataan 2.2.1 kohta seuraavasti:

”2.2.1   Henkilökunta ja junat

Jäljempänä olevat 4.6 ja 4.7 kohdat koskevat henkilökuntaa, joka on junassa mukana ja suorittaa turvallisuuden kannalta kriittisiä tehtäviä, ylitettäessä valtioiden välinen raja ja työskentelee sellaista paikkaa kauempana, jota rataverkon haltijan verkkoselostuksessa nimitetään ”rajaksi” ja joka sisältyy tämän turvallisuuslupaan.

Kohta 4.6.2 (Kielitaito) koskee myös veturinkuljettajia, kuten direktiivin 2007/59/EY liitteessä VI olevassa 8 kohdassa säädetään.

Henkilökunnan jäsenen ei katsota ylittävän rajaa, jos toiminta käsittää työskentelyn vain tämän kohdan ensimmäisessä kappaleessa kuvattujen ”rajojen” sisällä.

Turvallisuuden kannalta kriittistä junanlähetystä ja junan kulkulupien antamista hoitaviin henkilöihin sovelletaan ammatillista pätevyyttä sekä terveyttä ja turvallisuutta koskevien määräysten vastavuoroista tunnustamista jäsenvaltioiden välillä.

Niihin henkilöstön jäseniin, jotka hoitavat turvallisuuden kannalta kriittisiä junan valmistelutehtäviä juuri ennen kuin sen on tarkoitus ylittää raja ja liikennöidä tämän kohdan ensimmäisessä kappaleessa kuvailtuja ”rajoja” pidemmälle, sovelletaan 4.6 kohtaa sekä terveyttä ja turvallisuutta koskevien määräysten vastavuoroista tunnustamista jäsenvaltioiden välillä. Junan ei katsota liikennöivän rajan yli, jos kaikki junan valtioiden välisen rajan ylittävät vaunut kulkevat vain tämän kohdan ensimmäisessä kappaleessa kuvatulle ”rajalle” saakka.

Tästä voidaan yhteenvetona esittää seuraavat taulukot:

Henkilöstö, joka työskentelee sellaisten junien mukana, jotka ylittävät valtioiden välisen rajan ja jatkavat matkaansa rajan jälkeen

Tehtävä

Ammatillinen pätevyys

Terveydentilavaatimukset

Junan miehistönä oleminen

4.6

4.7

Junan kulkulupien antaminen

Vastavuoroinen tunnustaminen

Vastavuoroinen tunnustaminen

Junan valmistelu

4.6

Vastavuoroinen tunnustaminen

Junan lähettäminen

Vastavuoroinen tunnustaminen

Vastavuoroinen tunnustaminen


Henkilöstö, joka työskentelee sellaisissa junissa, jotka eivät ylitä valtioiden välistä rajaa tai jatka rajaa pidemmälle

Tehtävä

Ammatillinen pätevyys

Terveydentilavaatimukset

Junan miehistönä oleminen

Vastavuoroinen tunnustaminen

Vastavuoroinen tunnustaminen

Junan kulkulupien antaminen

Vastavuoroinen tunnustaminen

Vastavuoroinen tunnustaminen

Junan valmistelu

Vastavuoroinen tunnustaminen

Vastavuoroinen tunnustaminen

Junan lähettäminen

Vastavuoroinen tunnustaminen

Vastavuoroinen tunnustaminen”

b)

Korvataan 4.2.2.1.2 kohdan viimeinen virke seuraavasti:

”Yksityiskohtainen eritelmä on 4.3.3.3.1 alakohdassa.”

c)

Korvataan 4.3.2.6 kohta seuraavasti:

”4.3.2.6   Hiekan käyttö. Ammatillisen pätevyyden vähimmäisvaatimukset junan kuljettamiseksi

Tämän YTE:n liitteen B (kohdan C1) sekä suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-YTE:n 4.2.11 alakohdan (Yhteensopivuus radanvarren junanilmaisinjärjestelmien kanssa) ja liitteen A lisäyksessä 1 olevan 4.1 kohdan (siten, kun sitä on lainattu 4.3.1.10 alakohdassa) välillä on liitäntä, joka koskee hiekoitusta.”

d)

Korvataan 4.3.3.2 kohta seuraavasti:

”4.3.3.2   Matkustajavaunuja koskevat vaatimukset

Tämän käyttötoiminnan ja liikenteen hallinnan YTE:n 4.2.2.4 alakohdan sekä suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän liikkuvan kaluston YTE:n 4.2.2.4 (Ovet), 4.2.5.3 (Hälytykset), 4.3.5.17 (Matkustajahälytys) ja 4.2.7.1 (Hätäuloskäynnit) alakohdan välillä on liitäntöjä.”

e)

Korvataan 4.3.3.9 kohta seuraavasti:

”4.3.3.9   Hiekoitus

Tämän YTE:n liitteen B (kohdan C1) sekä suurten nopeuksien liikkuvan kaluston YTE:n 4.2.3.10 alakohdan välillä on liitäntä, joka koskee hiekoitusta.”

f)

Korvataan 4.3.3.10 kohta seuraavasti:

”4.3.3.10   Junan kokoonpano, liite J

Tämän YTE:n 4.2.2.5 alakohdan ja liitteen J sekä suurten nopeuksien liikkuvan kaluston YTE:n 4.2.1.2 alakohdan (Junan suunnittelu) ja 4.2.7.10 alakohdan (Valvonnan ja vianetsinnän käsitteet) välillä on liitäntä, joka koskee junamiehistön liikkuvan kaluston toiminnan tuntemusta.”

g)

Korvataan 4.3.3.12 kohta seuraavasti:

”4.3.3.12   Tietojen tallentaminen

Tämän YTE:n 4.2.3.5.2 alakohdan (Valvontatietojen tallentaminen junassa) ja suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän liikkuvan kaluston 4.2.7.10 alakohdan (Valvonnan ja vianetsinnän käsitteet) välillä on liitäntä.”

h)

Korvataan 4.6.1 kohdan viimeinen virke seuraavasti:

”Tietoja eri tehtävissä edellytettävästä ammatillisesta vähimmäispätevyydestä on liitteissä J ja L.”

i)

Korvataan 4.6.3.1 kohdan C ja D alakohta seuraavasti:

”C.   Alkuarviointi

perusasiat,

arviointiohjelma, johon sisältyy käytännön taitokoe,

kouluttajien pätevyys,

pätevyystodistuksen antaminen.

D.   Pätevyyden ylläpitäminen

pätevyyden ylläpitämisen periaatteet,

käytettävät menetelmät,

pätevyyden ylläpitoprosessin virallistaminen,

arviointiprosessi.”

j)

Korvataan 4.6.3.2.3.1 kohta seuraavasti:

”4.6.3.2.3.1   Reitin tuntemus

Rautatieyrityksen on määriteltävä prosessi, jonka avulla liikennöitävien reittien tuntemus junamiehistöille hankitaan ja ylläpidetään. Tämän prosessin on

perustuttava rataverkon haltijan antamiin reittitietoihin ja

oltava tämän YTE:n 4.2.1 alakohdassa kuvatun prosessin mukainen.”

k)

Poistetaan 4.7.5.4 kohta.

l)

Poistetaan 4.7.6 kohta.

m)

Korvataan 7.3.2 kohta seuraavasti:

”7.3.2   Erityistapausten luettelo

Jätetty tarkoituksellisesti tyhjäksi”

2)

Muutetaan liitteessä G oleva taulukko seuraavasti:

a)

Poistetaan parametrin ”Terveyttä ja turvallisuutta koskevat vaatimukset” osalta sarakkeessa ”Kunkin parametrin tarkastettavat elementit” oleva maininta ”raskaus (kuljettajat)”;

b)

Poistetaan parametrin ”Terveyttä ja turvallisuutta koskevat vaatimukset” osalta rivi, jossa on maininta ”Kuljettajia koskevat erityisvaatimukset: kuuloa/puhekykyä koskevat vaatimukset, antropometria”, samoin kuin viittaus 4.7.6 kohtaan.

3)

Poistetaan liite H.

4)

Poistetaan liitteessä N olevan taulukon 4.7.6 (Erityisesti junan kuljettamistehtävää koskevat vaatimukset) viimeinen rivi.

5)

Korvataan liitteet P, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12 ja P13 seuraavasti:

”LIITE P

LIIKKUVAN KALUSTON TUNNISTEET

1.   Yleistä

Tässä liitteessä kuvaillaan eurooppalainen kalustoyksikkönumero ja sen näkyvä merkitseminen liikkuvan kaluston yksikköön sen erottamiseksi yksiselitteisesti ja pysyvästi muista liikenteessä olevista yksiköistä. Siinä ei käsitellä muita numeroita tai merkintöjä, joita mahdollisesti on kaiverrettu tai kiinnitetty pysyvästi valmistusvaiheessa kalustoyksikön runkorakenteeseen tai pääkomponentteihin.

2.   Eurooppalainen kalustoyksikkönumero ja siihen liittyvät lyhenteet

jokaiselle liikkuvan kaluston yksikölle annetaan 12-numeroinen tunnus (nimeltään eurooppalainen kalustoyksikkönumero (EVN)), joka koostuu seuraavasti:

Liikkuvan kaluston ryhmä

Yhteentoimivuus ja kalustoyksikön tyyppi

[2 numeroa]

Kalustoyksikön rekisteröintimaa

[2 numeroa]

Tekniset ominaisuudet

[4 numeroa]

Sarjanumero

[3 numeroa]

Tarkistusnumero

[1 numero]

Vaunut

00–09

10–19

20–29

30–39

40–49

80–89

[lisätietoja liitteessä P.6]

01–99

[lisätietoja liitteessä P.4]

0000–9999

[lisätietoja liitteessä P.9]

000–999

0–9

[lisätietoja liitteessä P.3]

Matkustajavaunut

50–59

60–69

70–79

[lisätietoja liitteessä P.7]

0000–9999

[lisätietoja liitteessä P.10]

000–999

Vetokalusto ja kiinteään junayksikköön tai ennalta määriteltyyn kokoonpanoon kuuluva kalusto

90–99

[lisätietoja liitteessä P.8]

0000000–8999999

[jäsenvaltiot määrittelevät myöhemmin näiden numeroiden merkityksen kahden- tai monenkeskisillä sopimuksilla]

Erikoiskalusto

9000–9999

[lisätietoja liitteessä P.11]

000–999

Tietyssä maassa teknisiä ominaistietoja kuvaavat seitsemän numeroa ja sarjanumero riittävät kalustoyksikön yksikäsitteiseen tunnistamiseen matkustajavaunujen ja erikoiskaluston ryhmissä. (1).

Numerotunnus täydennetään kirjaimilla:

a)

yhteentoimivuuteen liittyvät merkinnät (lisätietoja liitteessä P.5);

b)

sen maan tunnus, jossa kyseinen kalustoyksikkö on rekisteröity (lisätietoja liitteessä P.4);

c)

haltijan tunnus (lisätietoja liitteessä P.1);

d)

teknisten ominaistietojen lyhenteet (lisätietoja on liitteessä P.12 vaunujen osalta ja liitteessä P.13 matkustajavaunujen osalta).

3.   Numerojen antaminen

Eurooppalainen kalustoyksikkönumero on annettava komission päätöksen 2007/756/EY (tehty 9 päivänä marraskuuta 2007, kansallista rekisteriä koskevasta direktiivien 96/48/EY ja 2001/16/EY 14 artiklan 4 ja 5 kohdassa säädetystä yhteisestä eritelmästä) sääntöjen mukaisesti.

Eurooppalainen kalustoyksikkönumero on vaihdettava, jos se ei kalustoyksikköön tehtyjen teknisten muutosten takia enää kuvaa yksikön yhteentoimivuutta tai tämän liitteen mukaisia teknisiä ominaisuuksia. Mainitut tekniset muutokset saattavat edellyttää uutta yhteentoimivuutta koskevan direktiivin 2008/57/EY 20–25 artiklan mukaista käyttöönottolupaa.

LIITE P.1

LIIKKUVAN KALUSTON HALTIJAN TUNNUS

1.   Liikkuvan kaluston haltijan tunnuksen (VKM) määritelmä

Liikkuvan kaluston haltijan tunnus (VKM) on kirjaintunnus, joka koostuu 2–5 kirjaimesta (2 4 5 9). Liikkuvan kaluston haltijan tunnus merkitään jokaiseen liikkuvan kaluston yksikköön eurooppalaisen kalustoyksikkönumeron lähelle. Liikkuvan kaluston haltijan tunnus yksilöi kyseisen haltijan kansalliseen liikkuvan kaluston rekisteriin merkityllä tavalla.

Liikkuvan kaluston haltijan tunnus on yksiselitteinen ja voimassa kaikissa niissä maissa, joita tämä YTE koskee, sekä kaikissa maissa, jotka tekevät tässä YTE:ssä kuvatun liikkuvan kaluston numeroinnin ja haltijan merkinnän soveltamista edellyttävän sopimuksen.

2.   Liikkuvan kaluston haltijan tunnuksen muoto

Haltijan tunnus esittää liikkuvan kaluston haltijan joko koko nimenä tai lyhennettynä, mahdollisuuksien mukaan tunnistettavassa muodossa. Kaikkia latinalaisen kirjaimiston 26:ta merkkiä voidaan käyttää. Tunnuksessa käytetään isoja kirjaimia. Kirjaimet, jotka eivät ole haltijan nimen muodostavien sanojen alkukirjaimia, voidaan kuitenkin kirjoittaa pienin kirjaimin. Yksiselitteisyyttä tarkistettaessa pieniä kirjaimia pidetään isoina kirjaimina.

Kirjaimissa saa olla diakriittisiä merkkejä (3 6 10). Diakriittisiä merkkejä ei oteta huomioon yksiselitteisyyttä tarkastettaessa.

Jos liikkuvan kaluston haltijan kotipaikka on maassa, jossa ei käytetä latinalaisia kirjaimia, haltijan tunnuksen perään voidaan merkitä sama tunnus maan omilla kirjaimilla merkittynä ja vinoviivalla (”/”) erotettuna. Tätä käännettyä tunnusta ei oteta huomioon tietojenkäsittelyssä.

3.   Liikkuvan kaluston haltijan tunnusten antamista koskevia määräyksiä

Liikkuvan kaluston haltijalle voidaan antaa enemmän kuin yksi tunnus seuraavissa tapauksissa:

liikkuvan kaluston haltijalla on virallinen nimi useammalla kuin yhdellä kielellä,

liikkuvan kaluston haltijalla on hyvä syy erottaa eri kalustoryhmät organisaatiossaan.

Yritysryhmälle voidaan antaa yksi ainoa liikkuvan kaluston haltijan tunnus seuraavissa tapauksissa:

yritykset kuuluvat samaan yritysrakenteeseen (esim. holding-yhtiön tapauksessa),

yritykset kuuluvat samaan yritysrakenteeseen, joka on valtuuttanut yhden rakenteeseen kuuluvan organisaation hoitamaan kaikki asiat toisten puolesta,

yritysryhmä on valtuuttanut yhden erillisen oikeushenkilön hoitamaan kaikki asiat puolestaan, missä tapauksessa tämä oikeushenkilö on liikkuvan kaluston haltija.

4.   Liikkuvan kaluston haltijatunnusten rekisteri ja tunnuksen antamismenettely

Haltijatunnusten rekisteri on julkinen, ja sitä päivitetään reaaliaikaisesti.

Liikkuvan kaluston haltijan tunnusta koskeva anomus jätetään hakijan sijoittumismaan toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle, joka toimittaa sen Euroopan rautatievirastolle. Tunnusta voi käyttää vasta, kun Euroopan rautatievirasto on julkistanut sen.

Liikkuvan kaluston haltijan tunnuksen omistajan on ilmoitettava toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle tunnuksen käytön lopettamisesta, ja toimivaltaisen kansallisen viranomaisen on ilmoitettava asiasta Euroopan rautatievirastolle. Liikkuvan kaluston haltijan tunnus peruutetaan sen jälkeen, kun haltija on osoittanut, että kaikkien asianosaisten kalustoyksiköiden merkinnät on muutettu. Samaa tunnusta ei anneta uudelleen käyttöön kymmeneen vuoteen, paitsi jos se annetaan uudelleen aiemmalle omistajalle tai tämän pyynnöstä toiselle omistajalle.

Liikkuvan kaluston haltijan tunnus voidaan siirtää toiselle omistajalle, joka on alkuperäisen omistajan laillinen seuraaja. Tunnus pysyy voimassa, vaikka sen omistaja muuttaa nimensä muotoon, joka ei muistuta kyseistä tunnusta.

LIITE P.2

NUMERON JA SIIHEN LIITTYVÄN KIRJAINTUNNUKSEN MERKINTÄ KALUSTOON

1.   Ulkoisia merkintöjä koskevat yleiset järjestelyt

Isoja kirjaimia ja numeroita sisältävät merkinnät on tehtävä vähintään 80 mm korkeaa, selkeää pääteviivatonta kirjasintyyliä käyttäen. Matalampia kirjaimia voidaan käyttää vain, jos ei ole muuta vaihtoehtoa kuin merkitä ne suoraan aluskehykseen.

Merkinnät saavat olla enintään 2 metrin korkeudella kiskojen tasosta.

2.   Tavaravaunut

Merkinnät on tehtävä vaunun koriin seuraavasti:

23

TEN

 

80

-RFC

 

7369

 

553–4

Zcs

 

 

31

TEN

 

80

-DB

 

0691

 

235–2

Tanoos

 

 

33

TEN

 

84

-ACTS

 

4796

 

100–8

Slpss

 

 

Jos vaunun korissa ei ole tarpeeksi tilaa näille merkinnöille (erityisesti laidattomissa avovaunuissa), merkinnät on järjestettävä seuraavasti:

01 87 3320 644–7

TEN

-SNCF

Ks

Jos vaunuun merkitään yksi tai useampia kansallisesti määriteltyjä kirjaimia, ne on merkittävä kansainvälisen merkinnän perään ja erotettava siitä väliviivalla seuraavasti:

01 87 3320 644–7

TEN

-SNCF

Ks-xy

3.   Matkustajavaunut

Merkinnät on tehtävä vaunujen molemmille sivuille seuraavasti:

-SNCF

61 87 - 7

 

B10 tu

Kaluston rekisteröintimaasta ja teknisistä ominaisuuksista kertovat merkinnät tehdään heti vaunun eurooppalaisen kalustoyksikkönumeron eteen, taakse tai alle.

Jos vaunussa on ohjaamo, eurooppalainen kalustoyksikkönumero merkitään myös ohjaamon sisäpuolelle.

4.   Veturit, moottorivaunut ja erikoisvaunut

Eurooppalainen kalustoyksikkönumero on merkittävä vetokaluston molemmille sivuille seuraavasti:

92 10 1108 062–6

Eurooppalainen kalustoyksikkönumero merkitään myös vetokaluston jokaisen ohjaamon sisäpuolelle.

Kaluston haltija voi merkitä eurooppalaista kalustoyksikkönumeroa suuremmilla merkeillä toiminnan kannalta hyödyllisen oman numerotunnuksensa (joka yleensä koostuu kirjaintunnuksella täydennetystä sarjanumerosta). Kaluston haltija voi itse valita paikan, johon se sijoittaa oman numerotunnuksensa, mutta eurooppalaisen kalustoyksikkönumeron on kuitenkin aina oltava helposti erotettavissa kaluston haltijan omasta numerotunnuksesta.

LIITE P.3

TARKISTUSNUMERON (12. NUMERON) MÄÄRITTÄMISTÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖT

Tarkistusnumero määritetään seuraavasti:

tunnuksen parillisissa asemissa (oikealta lukien) olevat numerot otetaan huomioon sellaisenaan

tunnuksen parittomissa asemissa (oikealta lukien) olevat numerot kerrotaan kahdella

parillisissa asemissa olevat numerot ja parittomissa asemissa olevien numeroiden ja kakkosen tulot lasketaan sitten yhteen

näin saatu summa merkitään muistiin

tarkistusnumero on numero, joka summaan on lisättävä, jotta se olisi kymmenellä jaollinen; jos summan ykkösten arvo on nolla, tarkistusnumero on myös nolla.

Esimerkkejä

1 —

Perusnumero

3

3

8

4

4

7

9

6

1

0

0

Kerroin

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

0

0

Summa: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 + 0 + 0 = 52

Tämän summan ykkösten arvo on 2.

Tarkistusnumeroksi tulee näin ollen 8, ja koko tunnukseksi tulee 33 84 4796 100 - 8.

2 —

Perusnumero

3

1

5

1

3

3

2

0

1

9

8

Kerroin

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

1

10

1

6

3

4

0

2

9

16

Summa: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 2 + 9 + 1 + 6 = 40

Tämän summan ykkösten arvo on 0.

Tarkistusnumeroksi tulee näin ollen 0, ja koko tunnukseksi tulee 31 51 3320 198 - 0.

LIITE P.4

LIIKKUVAN KALUSTON REKISTERÖINTIMAAN TUNNUKSET (NUMEROT 3–4 JA LYHENTEET)

Kolmansia maita koskevat tiedot on annettu vain tiedoksi.

Maa

Maan kirjaintunnus (2 4 5 9)

Maan numerotunnus

Albania

AL

41

Algeria

DZ

92

Armenia

AM

58

Itävalta

A

81

Azerbaidžan

AZ

57

Valko-Venäjä

BY

21

Belgia

B

88

Bosnia-Hertsegovina

BIH

49

Bulgaria

BG

52

Kiina

RC

33

Kroatia

HR

78

Kuuba

CU (2 4 5 9)

40

Kypros

CY

 

Tšekki

CZ

54

Tanska

DK

86

Egypti

ET

90

Viro

EST

26

Suomi

FIN

10

Ranska

F

87

Georgia

GE

28

Saksa

D

80

Kreikka

GR

73

Unkari

H

55

Iran

IR

96

Irak

IRQ (2 4 5 9)

99

Irlanti

IRL

60

Israel

IL

95

Italia

I

83

Japani

J

42

Kazakstan

KZ

27

Kirgisia

KS

59

Kirgisia

LV

25

Libanon

RL

98

Liechtenstein

FL

 

Liettua

LT

24

Luxemburg

L

82

Makedonia

MK

65

Malta

M

 

Malta

MD (2 4 5 9)

23

Monaco

MC

 

Mongolia

MGL

31

Montenegro

ME

62

Marokko

MA

93

Alankomaat

NL

84

Pohjois-Korea

PRK (2 4 5 9)

30

Norja

N

76

Puola

PL

51

Portugali

P

94

Romania

RO

53

Venäjä

RUS

20

Serbia

SRB

72

Slovakia

SK

56

Slovenia

SLO

79

Etelä-Korea

ROK

61

Espanja

E

71

Ruotsi

SE

74

Sveitsi

CH

85

Syyria

SYR

97

Tadžikistan

TJ

66

Tunisia

TN

91

Turkki

TR

75

Turkmenistan

TM

67

Ukraina

UA

22

Yhdistynyt kuningaskunta

GB

70

Uzbekistan

UZ

29

Vietnam

VN (2 4 5 9)

32

LIITE P.5

YHTEENTOIMIVUUDEN MERKINTÄ KIRJAINTUNNUKSIN

”TEN”: Seuraavien ehtojen mukainen kalusto:

Kalusto täyttää kaikkien asianmukaisten käyttöönottohetkellä voimassa olevien YTE:ien vaatimukset ja sille on myönnetty direktiivin 2008/57/EY 22 artiklan 1 kohdan mukainen käyttöönottolupa.

Kalustolla on kaikkien jäsenvaltioiden tunnustama direktiivin 2008/57/EY 23 artiklan 1 kohdan mukainen lupa tai se on saanut kaikkien jäsenvaltioiden erillisen hyväksynnän.

”PPV/PPW”: Liikkuva kalusto, joka on PPV/PPW- tai PGW-sopimuksen mukainen (OSJD-maissa)

(alkuperäinen: PPV/PPW:ППВ (Правила пользования вагонами в международном сообщении; PGW: Правила Пользования Грузовыми Вагонами).

Huomautukset:

a)

Kaluston TEN-merkintä vastaa liitteessä P.6 esitetyn kalustonumeron ensimmäistä numeroa 0–3.

b)

Kalusto, jolle ei ole myönnetty käyttöönottolupaa kaikissa jäsenvaltioissa, on merkittävä tunnuksella, joka ilmaisee, missä jäsenvaltioissa kalustolle on myönnetty käyttöönottolupa. Luvan myöntäneet jäsenvaltiot merkitään jommallakummalla seuraavissa piirustuksissa kuvatuista tavoista. Piirustuksissa D tarkoittaa jäsenvaltiota, joka on myöntänyt käyttöönottoluvan ensimmäisenä (tässä esimerkissä Saksa), ja F jäsenvaltiota, joka on myöntänyt käyttöönottoluvan toisena (tässä esimerkissä Ranska). Jäsenvaltioiden kooditunnukset ovat liitteen P.4 mukaiset. Määräys kattaa kaluston, joka on YTE:n mukainen ja kaluston, joka ei ole YTE:n mukainen. Liitteessä P.6 esitetyn kalustonumeron ensimmäinen numero on kyseisellä kalustolla 4 tai 8.

Image

Image

LIITE P.6

YHTEENTOIMIVUUDEN TUNNUKSET TAVARAVAUNUILLE (NUMEROT 1–2)

 

2. numero

1. numero

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2. numero

1. numero

 

 

Raideleveys

kiinteä tai muuttuva

kiinteä

muuttuva

kiinteä

muuttuva

kiinteä

muuttuva

kiinteä

muuttuva

kiinteä tai muuttuva

Raideleveys

 

TEN (2 4 5 9)

ja/tai

COTIF (3 6 10)

ja/tai

PPV/PPW

0

akselit

Ei käytetä

TEN (2 4 5 9)- ja/tai COTIF- vaunut

ei käytetä (8)

PPV/PPW- vaunut

(muuttuva raideleveys)

akselit

0

1

telit

telit

1

TEN (2 4 5 9)

ja/tai

COTIF (3 6 10)

ja/tai

PPV/PPW

2

akselit

TEN (2 4 5 9)- ja/tai COTIF- vaunut

PPV/PPW-vaunut

(kiinteä raideleveys)

akselit

2

3

telit

telit

3

Muut vaunut

4

akselit (7 11)

Ei-kaupallisen liikenteen kalusto

Muut vaunut

Vaunut, joilla on erityisiä teknisiä ominaisuuksia vastaava numerointi ja joita ei käytetä EU:n liikenteessä

akselit

4

8

telit (7 11)

telit

8

 

 

Liikenne

Kotimaan liikenne tai kansainvälinen liikenne erillisellä sopimuksella

 

 

 

1. numero

2. numero

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. numero

2. numero

LIITE P.7

KANSAINVÄLISEN LIIKENTEEN TUNNUKSET MATKUSTAJAVAUNUILLE (NUMEROT 1–2)

 

Kotimaan liikenne

TEN (2 4 5 9) ja/tai COTIF (3 6 10) ja/tai PPV/PPW

Kotimaan liikenne tai kansainvälinen liikenne erillisellä sopimuksella

TEN (2 4 5 9) ja/tai COTIF (3 6 10)

PPV/PPW

2. numero

1. numero

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

Kotimaan liikenteen kalusto

Kiinteän raideleveyden kalusto, jota ei ole varustettu ilmastoinnilla (mukaan luettuina autonkuljetusvaunut)

Säädettävän raideleveyden (1435/1520) kalusto, jota ei ole varustettu ilmastoinnilla

Ei käytetä

Säädettävän raideleveyden (1435/1668) kalusto, jota ei ole varustettu ilmastoinnilla

Museokalusto

Ei käytetä (7 11)

Kiinteän raideleveyden kalusto

Säädettävän raideleveyden kalusto (1435/1520) vaihdettavin telein

Säädettävän raideleveyden kalusto (1435/1520) säädettävin akselein

6

Ei-kaupallisen liikenteen kalusto

Kiinteän raideleveyden ilmastoitu kalusto

Säädettävän raideleveyden (1435/1520) ilmastoitu kalusto

Ei-kaupallisen liikenteen kalusto

Säädettävän raideleveyden (1435/1668) ilmastoitu kalusto

Autojenkuljetusvaunut

Ei käytetä (7 11)

7

Ilmastoidut ja painetiiviit kalustoyksiköt

Ei käytetä

Ei käytetä

Painetiivis kiinteän raideleveyden ilmastoitu kalusto

Ei käytetä

Muu liikkuva kalusto

Ei käytetä

Ei käytetä

Ei käytetä

Ei käytetä

LIITE P.8

ERITYYPPINEN VETÄVÄ KALUSTO JA KIINTEÄN JUNAYKSIKÖN TAI ENNALTA MÄÄRITELLYN KOKOONPANON KALUSTOYKSIKÖT (NUMEROT 1–2)

Ensimmäinen numero on 9.

Jos toinen numero kuvaa vetokaluston tyyppiä, seuraavat tunnukset ovat pakollisia:

Tunnus

Kaluston tyyppi

0

Sekalaiset

1

Sähköveturi

2

Dieselveturi

3

Sähköjunayksikkö (suurten nopeuksien) [moottorivaunu tai liitevaunu]

4

Sähköjunayksikkö (muu kuin suurten nopeuksien) [moottorivaunu tai liitevaunu]

5

Dieseljunayksikkö [moottorivaunu tai liitevaunu]

6

Liitevaunu erityistarkoitukseen

7

Sähkövaihtoveturi

8

Dieselvaihtoveturi

9

Liikkuva erikoiskalusto

LIITE P.9

TAVARAVAUNUJEN STANDARDINUMEROINTI (NUMEROT 5–8)

Tässä liitteessä esitetään vaunun tärkeimpiin teknisiin ominaisuuksiin liittyvät numerotunnukset, ja se on julkaistu Euroopan rautatieviraston Internet-sivustolla (www.era.europa.eu).

Uutta tunnusta koskeva hakemus jätetään (päätöksessä 2007/756/EY tarkoitetulle) rekisteröinnin tekevälle elimelle ja lähetetään Euroopan rautatievirastoon. Uutta tunnusta voi käyttää vasta, kun Euroopan rautatievirasto on julkistanut sen.

LIITE P.10

MATKUSTAJAVAUNUKALUSTON TEKNISIÄ OMINAISUUKSIA KUVAAVAT TUNNUKSET (NUMEROT 5–6)

Liite P.10 on julkaistu Euroopan rautatieviraston Internet-sivustolla (www.era.europa.eu).

Uutta tunnusta koskeva hakemus jätetään (päätöksessä 2007/756/EY tarkoitetulle) rekisteröinnin tekevälle elimelle ja lähetetään Euroopan rautatievirastoon. Uutta tunnusta voi käyttää vasta, kun Euroopan rautatievirasto on julkistanut sen.

LIITE P.11

ERIKOISVAUNUJEN TEKNISIÄ OMINAISUUKSIA KUVAAVAT TUNNUKSET (NUMEROT 6–8)

Liite P.11 on julkaistu Euroopan rautatieviraston Internet-sivustolla (www.era.europa.eu).

Uutta tunnusta koskeva hakemus jätetään (päätöksessä 2007/756/EY tarkoitetulle) rekisteröinnin tekevälle elimelle ja lähetetään Euroopan rautatievirastoon. Uutta tunnusta voi käyttää vasta, kun Euroopan rautatievirasto on julkistanut sen.

LIITE P.12

TAVARAVAUNUJEN KIRJAINTUNNUKSET LUKUUN OTTAMATTA NIVELVAUNUJA JA VAUNUYHDISTELMIÄ

Liite P.12 on julkaistu Euroopan rautatieviraston Internet-sivustolla (www.era.europa.eu).

Uutta tunnusta koskeva hakemus jätetään (päätöksessä 2007/756/EY tarkoitetulle) rekisteröinnin tekevälle elimelle ja lähetetään Euroopan rautatievirastoon. Uutta tunnusta voi käyttää vasta, kun Euroopan rautatievirasto on julkistanut sen.

LIITE P.13

MATKUSTAJAVAUNUKALUSTON KIRJAINTUNNUKSET

Liite P.13 on julkaistu Euroopan rautatieviraston Internet-sivustolla (www.era.europa.eu).

Uutta tunnusta koskeva hakemus jätetään (päätöksessä 2007/756/EY tarkoitetulle) rekisteröinnin tekevälle elimelle ja lähetetään Euroopan rautatievirastoon. Uutta tunnusta voi käyttää vasta, kun Euroopan rautatievirasto on julkistanut sen.

6)

Kumotaan liite P14.


(1)  Erikoiskaluston numeron tulee tietyssä maassa olla yksikäsitteinen ja koostua teknisten ominaistietojen ensimmäisestä ja viidestä viimeisestä numerosta sekä sarjanumerosta.

(2)  Belgian rautateillä voidaan edelleen käyttää ympyröityä B-kirjainta.

(3)  Diakriittiset merkit ovat tarkkeita eli lisämerkkejä, kuten kirjaimissa À, Ç, Ö, Č, Ž, Å jne. Erikoiskirjaimet, kuten Ø ja Æ, esitetään yhdellä kirjaimella; yksikäsitteisyyttä tutkittaessa Ø on sama kuin O ja Æ sama kuin A.

(4)  Tieliikennettä koskevien vuoden 1949 yleissopimuksen liitteessä 4 ja vuoden 1968 yleissopimuksen 45 artiklan 4 kohdassa kuvatun kirjaintunnusjärjestelmän mukaisesti.

(5)  Vaunut, jotka saavat käyttää TEN-merkintää; ks. liite P.5.

(6)  Mukaan luettuina vaunut, jotka nykyisten määräysten nojalla on merkitty tässä taulukossa määritellyillä numeroilla. COTIF: käyttöönottoajankohtana voimassa olevan COTIF-määräyksen mukainen kalustoyksikkö.

(7)  Kiinteä tai muuttuva raideleveys.

(8)  Poikkeus luokan I kalustolle (vaunut, joiden lämpötilaa säädellään); ei käytetä uusille käyttöön otettaville kalustoyksiköille.

(9)  Asianomaisen YTE:n määräysten mukaisuus; ks. liite P.5.

(10)  Mukaan luettuina kalustoyksiköt, jotka nykyisten määräysten nojalla on merkitty tässä taulukossa määritellyillä numeroilla. COTIF: käyttöönottoajankohtana voimassa olevan COTIF-määräyksen mukainen kalustoyksikkö.

(11)  Poikkeuksena jo liikenteessä olevat kiinteän raideleveyden vaunut (56) ja säädettävän raideleveyden vaunut (66); ei käytetä uusille kalustoyksiköille.


Top