Help Print this page 

Document 32010D0409

Title and reference
2010/409/: Komission päätös, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010 , Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä turvallisuustavoitteista (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 4889) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
OJ L 189, 22.7.2010, p. 19–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/409/oj
Multilingual display
Text

22.7.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 189/19


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä turvallisuustavoitteista

(tiedoksiannettu numerolla K(2010) 4889)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2010/409/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön rautateiden turvallisuudesta sekä rautatieyritysten toimiluvista annetun neuvoston direktiivin 95/18/EY ja rautateiden infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden myöntämisestä ja rautateiden infrastruktuurin käyttömaksujen perimisestä sekä turvallisuustodistusten antamisesta annetun direktiivin 2001/14/EY muuttamisesta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY (rautatieturvallisuusdirektiivi) (1) ja erityisesti sen 7 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan rautatieviraston 18 päivänä syyskuuta 2009 komissiolle antaman suosituksen yhteisten turvallisuustavoitteiden ensimmäisestä erästä,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2004/49/EY mukaan yhteisiä turvallisuustavoitteita olisi otettava asteittain käyttöön korkean turvallisuustason säilyttämiseksi ja, jos se on tarpeen ja kohtuudella toteutettavissa, sen parantamiseksi. Niiden avulla olisi voitava arvioida turvallisuustasoa ja liikenteenharjoittajien suoritustasoa sekä unionin tasolla että jäsenvaltioissa.

(2)

Direktiivin 2004/49/EY 3 artiklan e alakohdan mukaan yhteisillä turvallisuustavoitteilla tarkoitetaan turvallisuuden tasoa, joka on vähintään saavutettava rautatiejärjestelmän (kuten tavanomaisen rautatiejärjestelmän, suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän, pitkien rautatietunnelien tai yksinomaan tavaraliikenteeseen tarkoitettujen ratojen) eri osissa ja koko järjestelmässä ja joka määritellään hyväksyttävää riskitasoa koskevina perusteina. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 6 artiklassa tarkoitetun yhteisen turvallisuusmenetelmän hyväksymisestä turvallisuustavoitteiden saavuttamisen arviointia varten 5 päivänä kesäkuuta 2009 tehdyn komission päätöksen 2009/460/EY (2) johdanto-osan 7 kappaleessa todetaan kuitenkin, että eri jäsenvaltioissa käytössä olevien rautatiejärjestelmien osien turvallisuustasosta ei ole yhdenmukaisia ja luotettavia tietoja, ja tämän vuoksi on katsottu, että rautatiejärjestelmän (kuten tavanomaisen rautatiejärjestelmän, suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän, pitkien rautatietunnelien tai yksinomaan tavaraliikenteeseen tarkoitettujen ratojen) osien yhteisten turvallisuustavoitteiden ensimmäistä erää ei ole mahdollista laatia.

(3)

Direktiivin 2004/49/EY 7 artiklan 3 kohdan mukaan yhteisten turvallisuustavoitteiden ensimmäisen erän on perustuttava jäsenvaltioissa voimassa olevien tavoitteiden ja turvallisuustason tarkasteluun. Päätöksellä 2009/460/EY vahvistetun metodologian mukaisesti yhteisten turvallisuustavoitteiden ensimmäisen erän on perustuttava kansallisiin viitearvoihin. Ne on laskettu käyttäen rautatieliikenteen tilastoista 16 päivänä joulukuuta 2002 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 91/2003 (3) perustuvia tietoja, jotka Eurostat toimitti 6 päivänä maaliskuuta 2009 vuosilta 2004–2007. Jäsenvaltion suurimman hyväksyttävän riskitason olisi rautateiden kunkin riskiluokan osalta oltava 1) kansallinen viitearvo, jos se on enintään yhtä suuri kuin vastaava yhteinen turvallisuustavoite, tai 2) yhteinen turvallisuustavoite, jos kansallinen viitearvo on suurempi kuin vastaava yhteinen turvallisuustavoite, siten kuin säädetään päätöksen 2009/460/EY liitteessä olevassa 3 jaksossa.

(4)

Yhteisten turvallisuustavoitteiden ensimmäistä erää olisi pidettävä prosessin ensimmäisenä vaiheena. Niiden myötä syntyvät yhdenmukaiset ja avoimet puitteet rautatieliikenteen eurooppalaisen turvallisuustason tehokkaalle seurannalle ja turvaamiselle.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 2004/49/EY 27 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kohde ja määritelmät

Tässä päätöksessä vahvistetaan direktiivin 2004/49/EY 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja päätöksessä 2009/460/EY säädettyä metodologiaa noudattaen kansallisiin viitearvoihin perustuvat arvot yhteisten turvallisuustavoitteiden ensimmäiselle erälle.

Tässä päätöksessä sovelletaan direktiivin 2004/49/EY, asetuksen (EY) N:o 91/2003 ja päätöksen 2009/460/EY määritelmiä.

2 artikla

Kansalliset viitearvot

Eri jäsenvaltioiden ja eri riskiluokkien kansalliset viitearvot vahvistetaan liitteessä olevan 1 luvun 1.1–1.6 jaksossa.

3 artikla

Yhteiset turvallisuustavoitteet

Eri riskiluokkien yhteisten turvallisuustavoitteiden ensimmäinen erä vahvistetaan liitteessä olevassa 2 luvussa.

4 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 19 päivänä heinäkuuta 2010.

Komission puolesta

Siim KALLAS

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 164, 30.4.2004, s. 44.

(2)  EUVL L 150, 13.6.2009, s. 11.

(3)  EYVL L 14, 21.1.2003, s. 1.


LIITE

1.   Kansalliset viitearvot (KVA)

1.1   Matkustajiin kohdistuvan riskin kansalliset viitearvot (KVA 1.1 ja 1.2)

Jäsenvaltio

KVA 1.1 (× 10– 9) (1)

KVA 1.2 (× 10– 9) (2)

Belgia (BE)

53,60

0,456

Bulgaria (BG)

250,00

2,01

Tšekki (CZ)

40,60

0,688

Tanska (DK)

7,55

0,0903

Saksa (DE)

10,90

0,11

Viro (EE)

50,20

0,426

Irlanti (IE)

6,22

0,0623

Kreikka (EL)

54,00

0,485

Espanja (ES)

40,90

0,391

Ranska (FR)

21,90

0,109

Italia (IT)

55,00

0,363

Latvia (LV)

50,20

0,426

Liettua (LT)

88,60

0,683

Luxemburg (LU)

28,80

0,225

Unkari (HU)

250,00

2,01

Alankomaat (NL)

11,70

0,0941

Itävalta (AT)

29,00

0,335

Puola (PL)

127,00

0,939

Portugali (PT)

33,90

0,267

Romania (RO)

250,00

2,01

Slovenia (SI)

11,80

0,175

Slovakia (SK)

17,70

0,275

Suomi (FI)

26,80

0,248

Ruotsi (SE)

5,70

0,0557

Yhdistynyt kuningaskunta (UK)

6,22

0,0623

Kohdissa () ja () kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden painotettu määrä siten kuin se on määritelty päätöksen 2009/460/EY 3 artiklan d alakohdassa.

1.2   Työntekijöihin kohdistuvan riskin kansalliset viitearvot (KVA 2)

Jäsenvaltio

KVA 2 (× 10– 9) (3)

Belgia (BE)

21,10

Bulgaria (BG)

11,00

Tšekki (CZ)

17,40

Tanska (DK)

9,10

Saksa (DE)

13,30

Viro (EE)

17,00

Irlanti (IE)

8,33

Kreikka (EL)

77,90

Espanja (ES)

8,33

Ranska (FR)

6,68

Italia (IT)

22,50

Latvia (LV)

55,10

Liettua (LT)

36,90

Luxemburg (LU)

13,70

Unkari (HU)

11,90

Alankomaat (NL)

6,69

Itävalta (AT)

25,40

Puola (PL)

18,60

Portugali (PT)

76,00

Romania (RO)

11,00

Slovenia (SI)

31,00

Slovakia (SK)

1,50

Suomi (FI)

8,28

Ruotsi (SE)

3,76

Yhdistynyt kuningaskunta (UK)

8,33

Kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden painotettu määrä siten kuin se on määritelty päätöksen 2009/460/EY 3 artiklan d alakohdassa.

1.3   Tasoristeysten käyttäjiin kohdistuvan riskin kansalliset viitearvot (KVA 3.1 ja 3.2)

Jäsenvaltio

KVA 3.1 (× 10– 9) (4)

KVA 3.2 (5)

Belgia (BE)

143,0

n.a.

Bulgaria (BG)

124,0

n.a.

Tšekki (CZ)

302,0

n.a.

Tanska (DK)

55,9

n.a.

Saksa (DE)

69,9

n.a.

Viro (EE)

168,0

n.a.

Irlanti (IE)

31,4

n.a.

Kreikka (EL)

743,0

n.a.

Espanja (ES)

131,0

n.a.

Ranska (FR)

78,9

n.a.

Italia (IT)

50,7

n.a.

Latvia (LV)

240,0

n.a.

Liettua (LT)

530,0

n.a.

Luxemburg (LU)

97,3

n.a.

Unkari (HU)

244,0

n.a.

Alankomaat (NL)

128,0

n.a.

Itävalta (AT)

181,0

n.a.

Puola (PL)

264,0

n.a.

Portugali (PT)

508,0

n.a.

Romania (RO)

124,0

n.a.

Slovenia (SI)

365,0

n.a.

Slovakia (SK)

249,0

n.a.

Suomi (FI)

151,0

n.a.

Ruotsi (SE)

74,2

n.a.

Yhdistynyt kuningaskunta (UK)

23,0

n.a.

Kohdissa () ja () kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden painotettu määrä siten kuin se on määritelty päätöksen 2009/460/EY 3 artiklan d alakohdassa.

1.4   ”Muihin” kohdistuvan riskin kansalliset viitearvot (KVA 4)

Jäsenvaltio

KVA 4 (× 10– 9) (6)

Belgia (BE)

1,90

Bulgaria (BG)

6,45

Tšekki (CZ)

5,28

Tanska (DK)

10,30

Saksa (DE)

4,41

Viro (EE)

18,50

Irlanti (IE)

6,98

Kreikka (EL)

6,45

Espanja (ES)

4,93

Ranska (FR)

6,98

Italia (IT)

6,98

Latvia (LV)

18,50

Liettua (LT)

18,50

Luxemburg (LU)

4,43

Unkari (HU)

6,45

Alankomaat (NL)

3,16

Itävalta (AT)

14,20

Puola (PL)

18,50

Portugali (PT)

4,93

Romania (RO)

6,45

Slovenia (SI)

7,14

Slovakia (SK)

5,28

Suomi (FI)

10,30

Ruotsi (SE)

10,30

Yhdistynyt kuningaskunta (UK)

6,98

1.5   Rautateiden tiloja luvattomasti käyttäviin henkilöihin kohdistuvan riskin kansalliset viitearvot (KVA 5)

Jäsenvaltio

KVA 5 (× 10– 9) (7)

Belgia (BE)

75,5

Bulgaria (BG)

190,0

Tšekki (CZ)

657,0

Tanska (DK)

134,0

Saksa (DE)

106,0

Viro (EE)

1 850,0

Irlanti (IE)

94,7

Kreikka (EL)

906,0

Espanja (ES)

184,0

Ranska (FR)

69,7

Italia (IT)

122,0

Latvia (LV)

1 520,0

Liettua (LT)

2 030,0

Luxemburg (LU)

83,7

Unkari (HU)

534,0

Alankomaat (NL)

28,2

Itävalta (AT)

117,0

Puola (PL)

1 110,0

Portugali (PT)

948,0

Romania (RO)

190,0

Slovenia (SI)

273,0

Slovakia (SK)

477,0

Suomi (FI)

294,0

Ruotsi (SE)

98,1

Yhdistynyt kuningaskunta (UK)

94,7

1.6   Koko yhteiskuntaan kohdistuvan riskin kansalliset viitearvot (KVA 6)

Jäsenvaltio

KVA 6 (× 10– 9) (8)

Belgia (BE)

273,0

Bulgaria (BG)

364,0

Tšekki (CZ)

1 010,0

Tanska (DK)

218,0

Saksa (DE)

206,0

Viro (EE)

2 320,0

Irlanti (IE)

131,0

Kreikka (EL)

1 820,0

Espanja (ES)

351,0

Ranska (FR)

179,0

Italia (IT)

235,0

Latvia (LV)

1 850,0

Liettua (LT)

2 510,0

Luxemburg (LU)

219,0

Unkari (HU)

1 000,0

Alankomaat (NL)

166,0

Itävalta (AT)

354,0

Puola (PL)

1 530,0

Portugali (PT)

1 510,0

Romania (RO)

364,0

Slovenia (SI)

697,0

Slovakia (SK)

740,0

Suomi (FI)

461,0

Ruotsi (SE)

188,0

Yhdistynyt kuningaskunta (UK)

131,0

Kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden painotetulla kokonaismäärällä tarkoitetaan tässä kaikkien muiden kansallisten viitearvojen laskemiseksi käytettyjen kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden painotettujen määrien summaa.

2.   Yhteisten turvallisuustavoitteiden (YTT) ensimmäiselle erälle annetut arvot

Riskiluokka

YTT-arvo (× 10– 9)

Mittayksikkö

Matkustajiin kohdistuva riski

YTT 1.1

250,0

Merkittävissä onnettomuuksissa kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden matkustajien painotettu määrä vuodessa / henkilöjunakilometrien määrä vuodessa

YTT 1.2

2,01

Merkittävissä onnettomuuksissa kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden matkustajien painotettu määrä vuodessa / henkilökilometrien määrä vuodessa

Työntekijöihin kohdistuva riski

YTT 2

77,9

Merkittävissä onnettomuuksissa kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden henkilöstöön kuuluvien painotettu määrä vuodessa / junakilometrien määrä vuodessa

Tasoristeysten käyttäjiin kohdistuva riski

YTT 3.1

743,0

Merkittävissä onnettomuuksissa kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden tasoristeyksen käyttäjien painotettu määrä vuodessa / junakilometrien määrä vuodessa

YTT 3.2

tieto puuttuu (9)

Merkittävissä onnettomuuksissa kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden tasoristeyksen käyttäjien painotettu määrä vuodessa / [(junakilometrien määrä vuodessa × tasoristeysten määrä) / raidekilometrien määrä]

”Muihin” kohdistuva riski

YTT 4

18,5

Merkittävissä onnettomuuksissa kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden luokkaan ”muut” kuuluvien painotettu määrä vuodessa / junakilometrien määrä vuodessa

Rautateiden tiloja luvattomasti käyttäviin henkilöihin kohdistuva riski

YTT 5

2 030,0

Merkittävissä onnettomuuksissa kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden rautateiden tiloja luvattomasti käyttävien henkilöiden painotettu määrä vuodessa / junakilometrien määrä vuodessa

Koko yhteiskuntaan kohdistuva riski

YTT 6

2 510,0

Merkittävissä onnettomuuksissa kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden painotettu kokonaismäärä vuodessa / junakilometrien määrä vuodessa


(1)  KVA 1.1: merkittävissä onnettomuuksissa kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden matkustajien painotettu määrä vuodessa / henkilöjunakilometrien määrä vuodessa. Henkilöjunakilometrillä tarkoitetaan tässä ainoastaan henkilöliikenteen yksikköä.

(2)  KVA 1.2: merkittävissä onnettomuuksissa kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden matkustajien painotettu määrä vuodessa / henkilökilometrien määrä vuodessa.

Kohdissa () ja () kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden painotettu määrä siten kuin se on määritelty päätöksen 2009/460/EY 3 artiklan d alakohdassa.

(3)  KVA 2: merkittävissä onnettomuuksissa kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden työntekijöiden painotettu määrä vuodessa / junakilometrien määrä vuodessa.

Kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden painotettu määrä siten kuin se on määritelty päätöksen 2009/460/EY 3 artiklan d alakohdassa.

(4)  KVA 3.1: merkittävissä onnettomuuksissa kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden tasoristeysten käyttäjien painotettu määrä vuodessa / junakilometrien määrä vuodessa.

(5)  KVA 3.2: merkittävissä onnettomuuksissa kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden tasoristeysten käyttäjien painotettu määrä vuodessa / [(junakilometrien määrä vuodessa × tasoristeysten määrä) / raidekilometrien määrä]. Tasoristeysten ja raidekilometrien määrää koskevat tiedot eivät olleet asianmukaisen luotettavia tietojen keräämisen aikaan (suurin osa jäsenvaltioista ilmoitti raidekilometrien sijasta yhteisiin turvallisuusindikaattoreihin liittyvät tiedot ratakilometreinä).

Kohdissa () ja () kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden painotettu määrä siten kuin se on määritelty päätöksen 2009/460/EY 3 artiklan d alakohdassa.

(6)  KVA 4: merkittävissä onnettomuuksissa kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden luokkaan ”muut” kuuluvien painotettu määrä vuodessa / junakilometrien määrä vuodessa. Kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden painotettu määrä siten kuin se on määritelty päätöksen 2009/460/EY 3 artiklan d alakohdassa.

(7)  KVA 5: merkittävissä onnettomuuksissa kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden rautateiden tiloja luvattomasti käyttävien henkilöiden painotettu määrä vuodessa / junakilometrien määrä vuodessa. Kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden painotettu määrä siten kuin se on määritelty päätöksen 2009/460/EY 3 artiklan d alakohdassa.

(8)  KVA 6: merkittävissä onnettomuuksissa kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden painotettu kokonaismäärä vuodessa / junakilometrien määrä vuodessa.

Kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden painotetulla kokonaismäärällä tarkoitetaan tässä kaikkien muiden kansallisten viitearvojen laskemiseksi käytettyjen kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden painotettujen määrien summaa.

(9)  Tämän YTT:n laskemiseen tarvittavat tasoristeysten ja raidekilometrien määrää koskevat tiedot eivät olleet asianmukaisen luotettavia tietojen keräämisen aikaan (suurin osa jäsenvaltioista ilmoitti tiedot raidekilometrien sijasta ratakilometreinä jne.).


Top