Help Print this page 

Document 32010D0234

Title and reference
2010/234/: Komission päätös, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2010 , osittaisen poikkeuksen myöntämisestä Luxemburgille Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän osajärjestelmää liikkuva kalusto – melu koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä tehtyyn komission päätökseen 2006/66/EY ja Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän osajärjestelmää liikkuva kalusto – tavaraliikenteen vaunut koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä tehtyyn komission päätökseen 2006/861/EY (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 2546)
OJ L 105, 27.4.2010, p. 112–113 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/234/oj
Multilingual display
Text

27.4.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 105/112


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 26 päivänä huhtikuuta 2010,

osittaisen poikkeuksen myöntämisestä Luxemburgille Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän osajärjestelmää ”liikkuva kalusto – melu” koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä tehtyyn komission päätökseen 2006/66/EY ja Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän osajärjestelmää ”liikkuva kalusto – tavaraliikenteen vaunut” koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä tehtyyn komission päätökseen 2006/861/EY

(tiedoksiannettu numerolla K(2010) 2546)

(Ainoastaan ranskankielinen teksti on todistusvoimainen)

(2010/234/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta yhteisössä 17 päivänä kesäkuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/57/EY (1) ja erityisesti sen 9 artiklan,

ottaa huomioon Luxemburgin 23 päivänä syyskuuta 2009 esittämän pyynnön,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Luxemburg haki 23 päivänä syyskuuta 2009 direktiivin 2008/57/EY 9 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti osittaista poikkeusta komission päätökseen 2006/66/EY (2) (YTE – Melu) ja komission päätökseen 2006/861/EY (3) (YTE – Tavaraliikenteen vaunut) LOHR-yhtiön vaunutyypeille NA ja AFA.

(2)

Poikkeuspyyntö koskee sellaisia raskaiden maantieajoneuvojen rautatiekuljetuksiin käytettäviä tavaraliikenteen vaunuja, jotka on rakennettu ennen kummankin YTE:n voimaantuloa olemassa olleen suunnittelun mukaisesti.

(3)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2004 (4) 15 artiklan mukaisesti Euroopan rautatievirasto antoi 16 päivänä joulukuuta 2009 teknisen lausuntonsa osittaista poikkeusta koskevasta pyynnöstä.

(4)

Lausunnossa todetaan, että kyseisiin vaunuihin ei voi soveltaa kuutta tavaraliikenteen vaunuja koskevan YTE:n kohtaa, joissa kuvataan vetolaitteet, nostaminen nosturilla tai tunkilla, laitteiden kiinnitys, kinemaattinen ulottuma, vaunun dynaaminen käyttäytyminen ja seisontajarru (kohdat 4.2.2.1.2.2, 4.2.2.3.2.4, 4.2.2.3.2.5, 4.2.3.1, 4.2.3.4 ja 4.2.4.1.2.8), koska vaunuissa kuljetettavan kuorman erityisluonne rajoittaa niiden rakennetta. Melua koskevan YTE:n osalta kyseisissä vaunuissa on käytettävä, yhdessä komposiittijarruanturoiden kanssa, myös kovaäänisempiä valurautaisia anturoita vaadittavan jarrutustehon saavuttamiseksi. Niin pitkään kuin meluttomampaa teknologiaa ei ole saatavilla, ohiajomelun raja-arvoja (YTE:n 4.2.1.1 kohta) ei voida noudattaa.

(5)

Näiden kahden YTE:n ja erityisesti tavaraliikenteen vaunuja koskevan YTE:n 4.2.3.1 ja 4.2.3.4 kohdan soveltamisesta LOHR-yhtiön vaunutyyppeihin NA ja AFA arvioidaan aiheutuvan lähes 204 miljoonan euron taloudelliset kokonaisvaikutukset. Tämä summa yhdessä muiden vaatimusten kanssa, joita olisi sovellettava YTE:ien noudattamiseksi, ei ainoastaan merkittävästi heikentäisi hankkeen taloudellista elinkelpoisuutta vaan myös viivästyttäisi huomattavasti sen toteuttamista tai pysäyttäisi sen kokonaan.

(6)

Poikkeus myönnetään rajoitetuksi ajaksi, joka Luxemburgin olisi käytettävä yhdenmukaistettujen eritelmien tukemien ja kyseisten YTE:ien mukaisten innovatiivisten ratkaisujen kehittämisen nopeuttamiseen.

(7)

Tämän päätöksen säännökset ovat direktiivin 2008/57/EY 29 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Luxemburgin 23 päivänä syyskuuta 2009 direktiivin 2008/57/EY 9 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti pyytämä osittainen poikkeus melua ja tavaraliikenteen vaunuja koskeviin YTE:iin LOHR-yhtiön vaunutyypeille NA ja AFA myönnetään seuraavin rajoituksin:

a)

melua koskevan YTE:n 4.2.1.1 kohdan määräysten osalta siihen saakka, kunnes niiden noudattamiseen vaadittava tekninen ratkaisu on saatavilla;

b)

tavaraliikenteen vaunuja koskevan YTE:n 4.2.2.1.2.2, 4.2.2.3.2.4, 4.2.2.3.2.5 (ainoastaan tyyppi NA), 4.2.3.1, 4.2.3.4 ja 4.2.4.1.2.8 kohdan määräysten osalta siihen saakka, kunnes tavaraliikenteen vaunuja koskevasta YTE:stä tehty tarkistettu päätös tulee voimaan.

Joka tapauksessa tämä osittainen poikkeus ei enää koske näitä kahta tyyppiä edustavia vaunuja, jotka on otettu käyttöön 1 päivän tammikuuta 2015 jälkeen.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Luxemburgin suurherttuakunnalle.

Tehty Brysselissä 26 päivänä huhtikuuta 2010.

Komission puolesta

Siim KALLAS

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 191, 18.7.2008, s. 1.

(2)  EUVL L 37, 8.2.2006, s. 1.

(3)  EUVL L 344, 8.12.2006, s. 1.

(4)  EUVL L 164, 30.4.2004, s. 1.


Top