Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0069

2010/69/: Komission päätös, annettu 8 päivänä helmikuuta 2010 , ulkorajarahaston perustamisesta vuosiksi 2007–2013 osana yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 574/2007/EY soveltamissäännöistä jäsenvaltioiden hallinnointi- ja valvontajärjestelmien, rahastosta myönnetyn yhteisrahoituksen avulla täytäntöön pantavien hankkeiden yleis- ja taloushallintoa koskevien sääntöjen sekä menojen tukikelpoisuuden osalta tehdyn päätöksen 2008/456/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 694)

OJ L 36, 9.2.2010, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 010 P. 182 - 183

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/69(1)/oj

9.2.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 36/30


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 8 päivänä helmikuuta 2010,

ulkorajarahaston perustamisesta vuosiksi 2007–2013 osana yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 574/2007/EY soveltamissäännöistä jäsenvaltioiden hallinnointi- ja valvontajärjestelmien, rahastosta myönnetyn yhteisrahoituksen avulla täytäntöön pantavien hankkeiden yleis- ja taloushallintoa koskevien sääntöjen sekä menojen tukikelpoisuuden osalta tehdyn päätöksen 2008/456/EY muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2010) 694)

(Ainoastaan bulgarian-, englannin-, espanjan-, hollannin-, italian-, kreikan-, latvian-, liettuan-, maltan-, portugalin-, puolan-, ranskan-, romanian-, ruotsin-, saksan-, slovakin-, sloveenin-, suomen-, tanskan-, tšekin-, unkarin- ja vironkieliset tekstit ovat todistusvoimaiset)

(2010/69/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan ulkorajarahaston perustamisesta vuosiksi 2007–2013 osana yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa 23 päivänä toukokuuta 2007 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 574/2007/EY (1) ja erityisesti sen 25 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätös N:o 574/2007/EY on pantu täytäntöön komission päätöksellä 2008/456/EY (2).

(2)

Moitteettoman varainhoidon periaatteen mukaisesti on syytä vahvistaa vuosiohjelmien ennakkomaksujen kumuloituneen kokonaismäärän yläraja.

(3)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn, Tanskan asemaa koskevan pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistunut päätöksen N:o 574/2007/EY antamiseen, asetus ei sido sitä eikä asetusta sovelleta siihen. Koska päätöksellä N:o 574/2007/EY kuitenkin kehitetään Schengenin säännöstöä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen kolmannen osan V osaston määräysten nojalla, Tanska on edellä mainitun pöytäkirjan 4 artiklan mukaisesti ilmoittanut 19 päivänä kesäkuuta 2007 päivätyllä kirjeellä, että se saattaa päätöksen N:o 574/2007/EY osaksi kansallista lainsäädäntöään. Sen vuoksi kyseinen päätös sitoo sitä kansainvälisen oikeuden nojalla.

(4)

Tällä päätöksellä kehitetään sellaisia Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin Yhdistynyt kuningaskunta ei osallistu Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin 29 päivänä toukokuuta 2000 tehdyn päätöksen 2000/365/EY (3) mukaisesti. Tämän vuoksi päätös ei sido Yhdistynyttä kuningaskuntaa eikä päätöstä sovelleta siihen.

(5)

Tällä päätöksellä kehitetään sellaisia Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin Irlanti ei osallistu Irlannin pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin 28 päivänä helmikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/192/EY (4) mukaisesti. Tämän vuoksi päätös ei sido Irlantia eikä päätöstä sovelleta siihen.

(6)

Islannin ja Norjan osalta päätöksellä N:o 574/2007/EY kehitetään Schengenin säännöstön määräyksiä tavalla, jota tarkoitetaan Euroopan unionin neuvoston sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välisessä sopimuksessa viimeksi mainittujen osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen (5). Kyseiset määräykset kuuluvat tietyistä Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä 17 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/437/EY (6) 1 artiklan A ja B kohdassa tarkoitettuihin aloihin.

(7)

Sveitsin osalta päätöksellä N:o 574/2007/EY kehitetään Schengenin säännöstön määräyksiä tavalla, jota tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisessä sopimuksessa Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen (7). Kyseiset määräykset kuuluvat aloihin, joita tarkoitetaan päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan A ja B kohdassa luettuna yhdessä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen, Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta 28 päivänä tammikuuta 2008 tehdyn neuvoston päätöksen 2008/146/EY (8) 3 artiklan kanssa.

(8)

Liechtensteinin osalta päätöksellä N:o 574/2007/EY kehitetään Schengenin säännöstön määräyksiä tavalla, jota tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä allekirjoitetussa pöytäkirjassa Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehtyyn sopimukseen. Kyseiset määräykset kuuluvat aloihin, joita tarkoitetaan päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan A ja B kohdassa, luettuna yhdessä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisen, Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehtyyn sopimukseen tehtävän pöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan yhteisön puolesta sekä pöytäkirjan eräiden määräysten väliaikaisesta soveltamisesta 28 päivänä helmikuuta 2008 tehdyn neuvoston päätöksen 2008/261/EY (9) 3 artiklan kanssa.

(9)

Päätöstä 2008/456/EY olisi sen vuoksi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2008/456/EY seuraavasti:

1.

Korvataan 24 artiklan otsikko seuraavasti:

”Vuosiohjelmien ja maksupyyntöjen täytäntöönpanoa koskeva väliselvitys ja loppukertomus”.

2.

Lisätään 24 artiklaan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Perussäädöksen 41 artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitettujen jäsenvaltiolle suoritettujen ennakkomaksujen kumuloitunut kokonaismäärä ei saa olla yli 90 prosenttia sille rahoituspäätöksessä, jolla vuosittainen ohjelma hyväksytään, myönnetystä kokonaismäärästä.

Jos jäsenvaltion myöntämä kansallinen osuus on pienempi kuin kyseisessä rahoituspäätöksessä ilmoitettu kokonaismäärä, ennakkomaksujen kumuloitunut kokonaismäärä ei saa olla yli 90 prosenttia sille rahoituspäätöksessä, jolla vuosittainen ohjelma hyväksytään, myönnetystä kokonaismäärästä.”

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Belgian kuningaskunnalle, Bulgarian tasavallalle, Tšekin tasavallalle, Saksan liittotasavallalle, Viron tasavallalle, Helleenien tasavallalle, Espanjan kuningaskunnalle, Ranskan tasavallalle, Italian tasavallalle, Kyproksen tasavallalle, Latvian tasavallalle, Liettuan tasavallalle, Luxemburgin suurherttuakunnalle, Unkarin tasavallalle, Maltan tasavallalle, Alankomaiden kuningaskunnalle, Itävallan tasavallalle, Puolan tasavallalle, Portugalin tasavallalle, Romanialle, Slovenian tasavallalle, Slovakian tasavallalle, Suomen tasavallalle ja Ruotsin kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 8 päivänä helmikuuta 2010.

Komission puolesta

Jacques BARROT

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 144, 6.6.2007, s. 22.

(2)  EUVL L 167, 27.6.2008, s. 1.

(3)  EYVL L 131, 1.6.2000, s. 43.

(4)  EYVL L 64, 7.3.2002, s. 20.

(5)  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 36.

(6)  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31.

(7)  EUVL L 53, 27.2.2008, s. 52.

(8)  EUVL L 53, 27.2.2008, s. 1.

(9)  EUVL L 83, 26.3.2008, s. 3.


Top