EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0005(01)

2010/281/: Euroopan keskuspankin päätös, annettu 14 päivänä toukokuuta 2010 , arvopaperimarkkinoita koskevan ohjelman perustamisesta (EKP/2010/5)

OJ L 124, 20.5.2010, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 259 - 260

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/281/oj

20.5.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 124/8


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

annettu 14 päivänä toukokuuta 2010,

arvopaperimarkkinoita koskevan ohjelman perustamisesta

(EKP/2010/5)

(2010/281/EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljempänä ’EKPJ:n perussääntö’) ja erityisesti sen 12.1 artiklan toisen kohdan sekä 3.1 ja 18.1 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

EKPJ:n perussäännön 18.1 artiklan mukaan niiden jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit, joiden rahayksikkö on euro (jäljempänä ’euroalueen kansalliset keskuspankit’), ja Euroopan keskuspankki (EKP) (jäljempänä yhteisesti ’eurojärjestelmän keskuspankit’) voivat toimia rahoitusmarkkinoilla muun muassa ostamalla ja myymällä suoraan siirtokelpoisia arvopapereita.

(2)

EKP:n neuvosto teki 9 päivänä toukokuuta 2010 päätöksen väliaikaisesta arvopaperimarkkinoita koskevasta ohjelmasta (jäljempänä ’ohjelma’) ja ilmoitti julkisesti, että ohjelman käynnistäminen on tarpeen, kun otetaan huomioon rahoitusmarkkinoilla vallitsevat poikkeukselliset olosuhteet ja erityisesti tiettyjen markkinasegmenttien vakavat jännitteet, jotka haittaavat rahapolitiikan välittymismekanismin toimintaa ja sen myötä keskipitkän aikavälin hintavakauteen tähtäävän rahapolitiikan tehoa. Ohjelman mukaan euroalueen kansalliset keskuspankit ja EKP voivat tehdä suoraan vastapuolten kanssa interventioita euroalueen julkisen ja yksityisen sektorin velkapaperien markkinoilla; kansalliset keskuspankit toimivat EKP:n pääoman merkitsemisen jakoperustetta vastaavan prosenttiosuuden mukaisesti.

(3)

Ohjelma on osa eurojärjestelmän yhteistä rahapolitiikkaa, ja sitä sovelletaan väliaikaisesti. Ohjelman tarkoituksena on puuttua arvopaperimarkkinoiden toiminnan häiriöihin ja palauttaa rahapolitiikan välittymismekanismin tarkoituksenmukainen toiminta.

(4)

EKP:n neuvosto päättää interventioiden laajuudesta. EKP:n neuvosto on ottanut huomioon euroalueen jäsenvaltioiden hallitusten julkilausuman, jonka mukaan ne toteuttavat ”kaikki tarvittavat toimenpiteet [saavuttaakseen] julkisen talouden tavoitteet tänä vuonna ja tulevina vuosina liiallisia alijäämiä koskevia menettelyjä noudattaen”, sekä muut täsmennetyt sitoumukset, joita eräät euroalueen jäsenvaltioiden hallitukset ovat antaneet vauhdittaakseen julkisen talouden vakauttamista ja varmistaakseen julkisen talouden kestävyyden.

(5)

Eurojärjestelmän keskuspankit toteuttavat eurojärjestelmän yhteisen rahapolitiikan osana ohjelman mukaiset kelpoisuusvaatimukset täyttävien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien suorat ostot tämän päätöksen ehtojen mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Arvopaperimarkkinoita koskevan ohjelman perustaminen

Eurojärjestelmän keskuspankit voivat tässä päätöksessä olevien ehtojen mukaisesti a) ostaa jälkimarkkinoilta sellaisia kelpoisuusvaatimukset täyttäviä jälkimarkkinakelpoisia velkainstrumentteja, joiden liikkeeseenlaskija on sellaisen jäsenvaltion, jonka rahayksikkö on euro, keskushallinto tai julkisyhteisö, ja b) ostaa ensi- ja jälkimarkkinoilta sellaisia kelpoisuusvaatimukset täyttäviä jälkimarkkinakelpoisia velkainstrumentteja, joiden liikkeeseenlaskija on euroalueelle sijoittautunut yksityisoikeudellinen yhteisö.

2 artikla

Velkainstrumentteja koskevat kelpoisuusvaatimukset

Jälkimarkkinakelpoisia velkainstrumentteja voidaan ostaa ohjelman puitteissa suoraan, jos ne täyttävät kaikki seuraavat kelpoisuusvaatimukset: a) ne ovat euromääräisiä ja b) niiden liikkeeseenlaskija on joko i) sellaisen jäsenvaltion, jonka rahayksikkö on euro, keskushallinto tai julkisyhteisö tai ii) muu euroalueelle sijoittautunut yhteisö, jolloin velkainstrumenttien tulee täyttää eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä 31 päivänä elokuuta 2000 annettujen suuntaviivojen EKP/2000/7 (1) liitteessä I olevassa 6 luvussa täsmennetyt omaisuuserien kelpoisuusvaatimukset.

3 artikla

Hyväksyttävät vastapuolet

Ohjelman vastapuoliksi hyväksytään a) suuntaviivojen EKP/2000/7 liitteessä I olevassa 2.1 kohdassa määritellyt eurojärjestelmän rahapoliittisiin operaatioihin osallistuvat hyväksyttävät vastapuolet ja b) muut vastapuolet, joita jokin eurojärjestelmän keskuspankki käyttää euromääräisten sijoitussalkkujensa sijoituksiin.

4 artikla

Loppumääräys

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se on julkaistu EKP:n verkkosivuilla.

Tehty Frankfurt am Mainissa 14 päivänä toukokuuta 2010.

EKP:n puheenjohtaja

Jean-Claude TRICHET


(1)  EYVL L 310, 11.12.2000, s. 1.


Top