EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1005

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1005/2009, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009 , otsonikerrosta heikentävistä aineista (uudelleenlaadittu) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 286, 31.10.2009, p. 1–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 006 P. 279 - 308

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/04/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1005/oj

31.10.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 286/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1005/2009,

annettu 16 päivänä syyskuuta 2009,

otsonikerrosta heikentävistä aineista

(uudelleenlaadittu toisinto)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 175 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Otsonikerrosta heikentävistä aineista 29 päivänä kesäkuuta 2000 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 2037/2000 (3) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osin. Koska siihen tehdään uusia muutoksia, se olisi selkeyden vuoksi laadittava uudelleen.

(2)

On todettu, että jos otsonikerrosta heikentävien aineiden päästöt jatkuvat, ne aiheuttavat otsonikerrokselle merkittäviä vaurioita. On olemassa selkeää näyttöä siitä, että otsonikerrosta heikentävien aineiden ilmakehälle aiheuttama rasitus on pienentynyt, ja stratosfäärin otsonikerroksen toipumisesta on jo nähtävissä joitain alustavia merkkejä. Otsonikerroksen arvioidaan kuitenkin palautuvan ennen vuotta 1980 vallinneelle pitoisuustasolle vasta 2000-luvun puolivälissä. Otsonikerroksen heikentymisen seurauksena lisääntynyt UV-B-säteily on tästä syystä edelleen vakava terveys- ja ympäristöuhka. Useimmat näistä aineista voivat vaikuttaa huomattavasti myös ilmaston lämpenemiseen, ja ne edistävät maapallon lämpötilan nousua. Siksi tarvitaan tehokkaita lisätoimenpiteitä ihmisten terveyden ja ympäristön riittävän suojelun varmistamiseksi ja sen välttämiseksi, että otsonikerroksen toipuminen viivästyy edelleen.

(3)

Yhteisö on, ottaen huomioon sen vastuut ympäristöstä ja kaupasta, liittynyt neuvoston päätöksellä 88/540/ETY (4) osapuoleksi otsonikerroksen suojelua koskevaan Wienin yleissopimukseen ja otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevaan Montrealin pöytäkirjaan, jäljempänä ’pöytäkirja’.

(4)

Monet otsonikerrosta heikentävät aineet ovat kasvihuonekaasuja, mutta niitä ei valvota Yhdistyneiden Kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen ja sen Kioton pöytäkirjan mukaisesti, koska oletuksena on, että pöytäkirja johtaa otsonikerrosta heikentävistä aineista vähittäiseen luopumiseen. Pöytäkirjalla saavutetusta edistyksestä huolimatta on vaiheittainen luopuminen otsonikerrosta heikentävistä aineista vielä saatettava päätökseen Euroopan unionissa ja maailmanlaajuisesti pitäen mielessä, että nykyisillä vaihtoehtoisilla aineilla on suuri lämmityspotentiaali. Tästä syystä on välttämätöntä minimoida otsonikerrosta heikentävien aineiden valmistus ja käyttö ja lopettaa se aina, kun on käytettävissä teknisesti toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja, joilla on pieni lämmityspotentiaali.

(5)

Pöytäkirjan osapuolet ovat hyväksyneet lisätoimenpiteitä otsonikerroksen suojelemiseksi, viimeksi syyskuussa 2007 Montrealissa ja marraskuussa 2008 Dohassa. Yhteisön tasolla on tarpeen toteuttaa toimenpiteitä pöytäkirjaan perustuvien yhteisön velvoitteiden noudattamiseksi ja erityisesti osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen nopeutetun käytöstä poistamisen toteuttamiseksi samalla kun otetaan asianmukaisella tavalla huomioon riskit, jotka aiheutuvat siirtymisestä vaihtoehtoihin, joilla on suuri lämmityspotentiaali.

(6)

Tieteellisen arviointilautakunnan ilmaistua vuonna 2006 huolensa osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen tuotannon ja kulutuksen kiihtyvästä kasvusta kehitysmaissa pöytäkirjan osapuolet tekivät 19. kokouksessaan vuonna 2007 päätöksen XIX/6 osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen nopeutetusta vähennysaikataulusta. Tämän päätöksen seurauksena tuotannosta luopumispäivää olisi aikaistettava vuodesta 2025 vuoteen 2020.

(7)

Käyttämättömiä osittain halogenoituja kloorifluorihiilivetyjä ei asetuksen (EY) N:o 2037/2000 nojalla saa enää vuodesta 2010 alkaen käyttää jäähdytys- ja ilmastointilaitteiden kunnossapidossa ja huollossa. Jotta minimoidaan käyttämättömien osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen laittoman kierrätettynä tai regeneroituna materiaalina käytön riski, olisi huollossa tai kunnossapidossa käytettävä ainoastaan regeneroitua tai kierrätettyä materiaalia. Kierrätettyjen osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen jälleenmyynti olisi kiellettävä, ja kierrätettyjen osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen käyttö olisi sallittava ainoastaan, jos ne on otettu talteen sellaisista laitteista ja sellaisen yrityksen toimesta, joka on suorittanut tai valtuuttanut talteenoton. Johdonmukaisuuden vuoksi tätä poikkeusta olisi sovellettava myös lämpöpumppulaitteisiin.

(8)

Otsonikerrosta heikentävien aineiden korvaamiseen tarvittavan teknologian ja vaihtoehtoisten aineiden laajan saatavuuden vuoksi on joissakin tapauksissa aiheellista ottaa käyttöön valvontatoimenpiteitä, jotka ovat tiukempia kuin ne, joista säädetään asetuksessa (EY) N:o 2037/2000 ja joista määrätään pöytäkirjassa.

(9)

Täysin halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen, muiden täysin halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen, halonien, hiilitetrakloridin, 1,1,1-trikloorietaanin, osittain halogenoitujen bromifluorihiilivetyjen, bromikloorimetaanin ja metyylibromidin tuotannosta on asetuksen (EY) N:o 2037/2000 nojalla vähitellen luovuttu, ja näiden aineiden ja näitä aineita sisältävien tuotteiden ja laitteiden tuotanto sekä markkinoille saattaminen on näin ollen kielletty. Nyt on aiheellista ulottaa näiden aineiden käytön kielto vähitellen myös tällaisten laitteiden kunnossapitoon ja huoltoon.

(10)

Valvottavista aineista luopumisen jälkeenkin komission olisi tietyin ehdoin myönnettävä poikkeuksia välttämättömiin laboratorio- ja analyysitarkoituksiin. Pöytäkirjan osapuolten päätöksessä X/14 vahvistetaan erityisesti perusteet tällaisia tarkoituksia varten myönnettävistä poikkeuksista. Komissiolle olisi siirrettävä toimivalta hyväksyä välttämättömiä laboratorio- ja analyysitarkoituksia koskevat edellytykset. Jotta vältetään tällaisessa tarkoituksessa käytettävien määrien kasvu, tuottajien ja tuojien ei olisi sallittava lisätä merkittävästi markkinoille saatettavia määriä. Osapuolten päättämät erityisedellytykset, jotka koskevat aineiden saattamista markkinoille näihin tarkoituksiin, olisi sisällytettävä tähän asetukseen, jotta voidaan varmistaa niiden noudattaminen.

(11)

Metyylibromidille vaihtoehtoisten aineiden saatavuus on otettu huomioon siten, että tämän aineen tuotantoa ja kulutusta vähennetään merkittävämmin pöytäkirjaan verrattuna, samoin kuin metyylibromidin jättämisestä sisällyttämättä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja kyseistä ainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta 18 päivänä syyskuuta 2008 annetussa komission päätöksessä 2008/753/EY (5) sekä biosidituotteiden markkinoille saattamisesta 16 päivänä helmikuuta 1998 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 98/8/EY (6). Metyylibromidin kriittisiä käyttötarkoituksia koskevien poikkeusten olisi päätyttävä kokonaan samalla kun mahdollisuus myöntää poikkeuksia hätätilanteissa säilytetään tilapäisesti tuhoeläinten tai tautien odottamattoman leviämisen niin vaatiessa, jos tällainen käyttö hätätilanteissa on sallittu kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (7) ja direktiivin 98/8/EY mukaisesti. Tällöin olisi määritettävä toimenpiteitä päästöjen minimoimiseksi, joita voivat olla käytännöllisesti katsoen läpäisemättömien muovikalvojen käyttö maaperän kaasutuksessa.

(12)

Kun otetaan huomioon biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kymmenvuotisen työohjelman toisesta vaiheesta 4 päivänä marraskuuta 2003 annettu komission asetus (EY) N:o 2032/2003 (8), jolla kiellettiin metyylibromidin käyttö biosidituotteena 1 päivään syyskuuta 2006 mennessä, ja päätös 2008/753/EY, jolla kielletään metyylibromidin käyttö kasvinsuojeluaineena 18 päivään maaliskuuta 2010 mennessä, metyylibromidin käyttö karanteenikäsittelyyn ja ennen kuljetusta tapahtuvaan käsittelyyn olisi myös kiellettävä 18 päivään maaliskuuta 2010 mennessä.

(13)

Pöytäkirjan 2 F artiklan 7 kappaleen mukaan osapuolten on pyrittävä varmistamaan, että osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen käyttö rajoitetaan sellaisiin sovelluksiin, joissa ympäristölle turvallisempia korvaavia aineita tai vaihtoehtoista teknologiaa ei ole tarjolla. Osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen sekä niitä sisältävien tai niihin perustuvien tuotteiden ja laitteiden markkinoille saattamista ja käyttöä voidaan rajoittaa edelleen, koska saatavilla on vaihtoehtoista ja korvaavaa teknologiaa. Pöytäkirjan osapuolten päätöksessä VI/13 määrätään, että osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen vaihtoehtojen arvioinnissa olisi otettava huomioon muun muassa otsonia heikentävä ominaisvaikutus, energiatehokkuus, mahdollinen syttyvyys, myrkyllisyys ja lämmitysvaikutus sekä mahdolliset vaikutukset kloorifluorihiilivetyjen ja halonien tehokkaaseen käyttöön ja asteittaiseen käytöstä poistamiseen. Osapuolet totesivat mainitussa päätöksessä, että pöytäkirjan mukaista osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen valvontaa olisi tehostettava huomattavasti otsonikerroksen suojelemiseksi ja jotta otettaisiin huomioon vaihtoehtojen saatavuus.

(14)

Valvottavia aineita sisältävien tuotteiden ja laitteiden valvontatoimenpiteet olisi ulotettava koskemaan näihin aineisiin perustuvia tuotteita ja laitteita, jotta voidaan ehkäistä tämän asetuksen mukaisten rajoitusten kiertäminen. Soveltamisalan laajentamisella tuotteisiin ja laitteisiin, joiden rakenne, käyttö tai moitteeton toiminta edellyttää valvottavan aineen mukana oloa, poistetaan mahdollisuus saattaa markkinoille, tuoda tai viedä tuotteita tai laitteita, jotka eivät sillä hetkellä sisällä valvottavia aineita mutta jotka olisi kuitenkin lisättävä niihin uudelleen myöhemmin. Lisäksi olisi poistettava ennen valvontatoimenpiteiden voimaantuloa valmistettuja tuotteita ja laitteita koskevat poikkeukset, koska ne eivät ole enää tarpeellisia ja voivat aiheuttaa laittoman markkinoille saattamisen tai kaupan riskin.

(15)

Valvottavia aineita ja niitä sisältäviä tai niihin perustuvia tuotteita ja laitteita ei olisi saatava tuoda valtioista, jotka eivät ole pöytäkirjan osapuolia. Lisäksi olisi kiellettävä osittain halogenoituja kloorifluorihiilivetyjä sisältävien tai niihin perustuvien tuotteiden ja laitteiden vienti sen jälkeen, kun näiden tuotteiden ja laitteiden käyttöä tai valvottavien aineiden käyttöä niiden huollossa ja kunnossapidossa koskeva kielto tulee voimaan yhteisössä, jotta vältetään näiden aineiden varastojen muodostuminen maihin, joissa ei ole riittävästi hävittämislaitoksia.

(16)

Valvottavien aineiden lupajärjestelmä käsittää valvottavien aineiden vientiluvat, jotta otsonikerrosta heikentävien aineiden kaupan seurantaa ja valvontaa voidaan parantaa ja jotta osapuolten kesken voidaan vaihtaa tietoja. Tämä lupajärjestelmä olisi ulotettava koskemaan tuotteita ja laitteita, jotka sisältävät valvottavia aineita tai perustuvat niihin.

(17)

Kaupan seurannan ja valvonnan parantamiseksi lupajärjestelmän olisi katettava sekä tavaroiden tulo yhteisön tullialueelle luovutettaviksi yhteisössä vapaaseen liikkeeseen että niiden tulo muiden tullimenettelyiden mukaisesti tai tullin hyväksymiä käsittelyjä ja käyttöjä varten. Yhteisön tullialueen kautta kuljettamisen, väliaikaisen varastoinnin, tullivarastoinnin ja vapaa-aluemenettelyn olisi oltava edelleen mahdollista ilman lupaa, jotta ei aiheuteta tarpeetonta rasitetta toimijoille ja tulliviranomaisille. Kuljetukset jäsenvaltion sellaiselle alueelle tai sellaiselta alueelta, joka ei kuulu yhteisön tullialueeseen tai tämän asetuksen soveltamisalaan mutta jota jäsenvaltion suorittama pöytäkirjan ratifiointi koskee, eivät saisi aiheuttaa jäsenvaltioille tarpeetonta lupa- ja raportointirasitetta, edellyttäen, että noudatetaan tämän asetuksen ja pöytäkirjan mukaisia velvoitteita.

(18)

Ennen tuonti- ja vientilupien myöntämistä komission olisi voitava laittoman ja ei-toivotun kaupan välttämiseksi varmistaa kyseisen kolmannen maan toimivaltaisilta viranomaisilta, täyttääkö suunniteltu liiketoimi kyseisessä maassa sovellettavat vaatimukset.

(19)

Vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 27 päivänä kesäkuuta 1967 annetussa neuvoston direktiivissä 67/548/ETY (9), vaarallisten valmisteiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 31 päivänä toukokuuta 1999 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 1999/45/EY (10) sekä aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 (11) säädetään otsonikerrosta heikentäviksi aineiksi luokiteltujen aineiden ja tällaisia aineita sisältävien seosten merkitsemisestä. Koska raaka-aineina, prosessireagensseina sekä laboratorio- ja analyysiaineina käytettäviksi tuotettuja otsonikerrosta heikentäviä aineita voidaan luovuttaa vapaaseen liikkeeseen yhteisössä, ne olisi erotettava muihin käyttötarkoituksiin tuotetuista aineista, jotta voidaan välttää raaka-aineiksi, prosessireagensseiksi tai laboratorio- ja analyysikäyttöön tarkoitettujen valvottavien aineiden ohjautuminen muihin käyttötarkoituksiin, joita valvotaan tämän asetuksen nojalla. Loppukäyttäjien pitämiseksi ajan tasalla ja tämän asetuksen noudattamisen valvonnan helpottamiseksi olisi tällaisia aineita sisältävät tai niihin perustuvat tuotteet ja laitteet lisäksi merkittävä myös kunnossapidon ja huollon aikana.

(20)

Valvottavien aineiden ilmakehään vapautumisen vähentämiseksi olisi säädettävä käytettyjen valvottavien aineiden talteenotosta ja valvottavien aineiden vuotojen estämisestä.

(21)

Pöytäkirjassa edellytetään otsonikerrosta heikentävien aineiden kauppaa koskevien tietojen raportointia. Näin ollen valvottavien aineiden tuottajilta, tuojilta ja viejiltä olisi edellytettävä tietojen raportointia vuosittain. Jotta komissio pystyisi yhdenmukaistamaan tietojen raportointia koskevat menettelyt pöytäkirjan mukaisiksi ja välttämään päällekkäisyydet menettelyn aikana, myös hävittämislaitosten olisi raportoitava tiedot suoraan komissiolle. Pöytäkirjan mukaisten tietojen raportointia koskevien velvoitteiden noudattamisen varmistamiseksi ja niiden käytännön soveltamisen parantamiseksi komissiolle olisi siirrettävä toimivalta muuttaa jäsenvaltioihin ja yrityksiin sovellettavia tietojen raportointia koskevia vaatimuksia. Ottaen huomioon suunnitteilla oleva internetiin perustuvien raportointivälineiden kehittäminen komission olisi tarvittaessa luonnosteltava toimenpiteitä raportointivaatimusten mukauttamiseksi sen jälkeen, kun asianmukaiset raportointivälineet on otettu käyttöön.

(22)

Yksilöiden suojelusta jäsenvaltioiden suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä säädetään yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 95/46/EY (12), ja yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä komissiossa säädetään yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 45/2001 (13) erityisesti siltä osin kuin kyse on salassapitovaatimuksista ja tietojenkäsittelyn turvallisuudesta, henkilötietojen siirrosta komissiolta jäsenvaltioille, tietojenkäsittelyn laillisuudesta ja rekisteröityjen henkilöiden oikeuksista saada itseään koskevia tietoja ja oikaista niitä.

(23)

Jäsenvaltioiden olisi tehtävä riskianalyysiin perustuvia tarkastuksia varmistaakseen, että kaikkia tämän asetuksen säännöksiä noudatetaan, ja tästä syystä kohdennettava tarkastukset toimiin, joihin liittyy suurin valvottavien aineiden laittoman kaupan tai niiden päästöjen riski. Suoritettaville ympäristötarkastuksille asetettavista vähimmäisvaatimuksista jäsenvaltioissa 4 päivänä huhtikuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksen 2001/331/EY (14) olisi toimittava ohjeena sille, miten jäsenvaltiot suorittavat tarkastukset.

(24)

Koska asetuksen soveltamisalaan kuuluvat alat kehittyvät jatkuvasti, komission olisi säännöllisin väliajoin tarkasteltava uudelleen tätä asetusta ja tehtävä tarvittaessa ehdotuksia, jotka koskevat erityisesti myönnettäviä poikkeuksia ja vapautuksia, kun käyttöön saadaan teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja valvottavien aineiden käytölle, otsonikerroksen suojelun edelleen tehostamiseksi ja samanaikaisesti tapahtuvaksi kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Pöytäkirjan noudattamisen varmistamiseksi komissiolle olisi siirrettävä toimivalta yhdenmukaistaa tämän asetuksen liitteet osapuolten päätösten kanssa. Tämä koskee erityisesti päätöksiä hyväksytyistä hävittämismenetelmistä, edellytyksistä, jotka koskevat aineiden saattamista markkinoille välttämättömiin laboratorio- ja analyysitarkoituksiin, sekä prosesseista, joissa valvottavia aineita saadaan käyttää prosessireagensseina.

(25)

Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (15) mukaisesti.

(26)

Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta määrittää raaka-aineina, prosessireagensseina sekä tuotettujen, markkinoille saatettujen tai laboratorio- ja analyysiaineina käytettävien valvottavien aineiden etikettien muoto ja sisältö, muuttaa liitettä III, joka koskee prosesseja, joissa valvottavia aineita voidaan käyttää prosessireagensseina, koskevaa liitettä III muuttaakseen niiden valvottavien aineiden enimmäismäärää, joita voidaan käyttää prosessireagensseina tai jotka voivat olla prosessireagenssien käyttötarkoituksista aiheutuneita päästöjä, muuttaa edellytyksiä, jotka koskevat valvottavien aineiden markkinoille saattamista ja edelleen jakelua laboratorio- ja analyysitarkoituksiin koskevaa liitettä V, määrittää mekanismi, jota sovelletaan laboratorio- ja analyysiaineina käytettävien valvottavien aineiden kiintiöiden jakamiseen, muuttaa liitettä VI, hyväksyä kriittisten käyttötarkoitusten vaiheittaista kieltämistä koskevia muutoksia ja aikatauluja, muuttaa niiden tietojen luetteloa, jotka on mainittava lupahakemuksessa, hyväksyä valvottavien aineiden tai uusien aineiden kauppaa sekä valvottavia aineita sisältäviä tai niihin perustuvia tuotteita ja laitteita koskevia täydentäviä seuranta- ja valvontatoimenpiteitä, hyväksyä sääntöjä, joita sovelletaan valvottavia aineita käyttäen valmistettujen ja sellaisesta valtiosta, joka ei ole pöytäkirjan osapuoli, tuotujen tuotteiden ja laitteiden luovuttamiseen vapaaseen liikkeeseen yhteisössä, muuttaa teknisiä hävittämismenetelmiä koskevaa liitettä VII, laatia luettelo sellaisista tuotteista ja laitteista, joista tapahtuvaa valvottavien aineiden talteenottoa hävittämistä varten tai hävittämistä ilman edeltävää talteenottoa olisi pidettävä teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisena ja siten pakollisena, hyväksyä henkilökunnan vähimmäispätevyysvaatimuksia, vahvistaa luettelo teknisistä menetelmistä tai käytännöistä, joita yritysten on käytettävä valvottavien aineiden vuotojen ja päästöjen estämiseksi ja minimoimiseksi, sisällyttää uusia aineita liitteeseen II sekä muuttaa jäsenvaltioita ja yrityksiä koskevia raportointivaatimuksia. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

(27)

Jätteistä 5 päivänä huhtikuuta 2006 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2006/12/EY (16) ja vaarallisista jätteistä 12 päivänä joulukuuta 1991 annetussa neuvoston direktiivissä 91/689/ETY (17) säädetään ympäristön kannalta turvallista jätteenkäsittelyä ja talteenottoa sekä vaarallisen jätteen valvontaa koskevista toimenpiteistä. Tältä osin olisi kiinnitettävä huomiota erityisesti rakennus- ja purkujätteen sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta 27 päivänä tammikuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY (18) soveltamisalaan kuuluvien laitteiden sisältämiin otsonikerrosta heikentäviin aineisiin. Pöytäkirjan mukaan voidaan valvottavien aineiden hävittämisessä käyttää ainoastaan osapuolten hyväksymiä teknisiä menetelmiä. Tästä syystä osapuolten asiaa koskevat päätökset olisi sisällytettävä tähän asetukseen, jotta varmistetaan, että ainoastaan näitä teknisiä menetelmiä sovelletaan, edellyttäen että niiden soveltaminen on sopusoinnussa yhteisön ja jäsenvaltioiden jätelainsäädännön kanssa.

(28)

Olisi otettava käyttöön joustava mekanismi, jolla luodaan otsonikerrosta heikentäviksi aineiksi tunnistettuja aineita koskeva raportointivelvollisuus, jotta niiden ympäristövaikutus pystytään arvioimaan ja jotta voidaan varmistaa, että uusiin aineisiin, joilla on tunnistettu olevan merkittävä otsonia heikentävä ominaisvaikutus, sovelletaan valvontatoimenpiteitä. Tässä yhteydessä olisi kiinnitettävä erityistä huomiota erittäin lyhytikäisiin aineisiin, ottaen huomioon erityisesti Yhdistyneiden Kansakuntien ympäristöohjelman ja Maailman ilmatieteen järjestön (UNEP/WMO) vuonna 2006 laatiman otsoniarvioinnin, jossa todettiin, että näiden aineiden otsonikerrosta heikentävä ominaisvaikutus on aiemmin arvioitua suurempi.

(29)

Jäsenvaltioiden olisi säädettävä tämän asetuksen säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja varmistettava, että tällaiset säännökset pannaan täytäntöön. Seuraamusten olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

(30)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita, jotka ovat yhteisön pöytäkirjan osapuolena omaksumien velvoitteiden täyttämisen varmistaminen ja maailmanlaajuista vaikutusta omaavan rajat ylittävän ympäristöongelman käsittely sekä otsonikerrosta heikentävillä aineilla sekä näitä aineita sisältävillä ja niihin perustuvilla tuotteilla käytävän yhteisön sisäisen ja ulkoisen kaupan sääntely, vaan ne voidaan saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, jotka koskevat otsonikerrosta heikentävien aineiden tuotantoa, tuontia, vientiä, markkinoille saattamista, käyttöä, talteenottoa, kierrätystä, regenerointia ja hävittämistä, näitä aineita koskevien tietojen raportointia sekä näitä aineita sisältävien tai niihin perustuvien tuotteiden ja laitteiden tuontia, vientiä, markkinoille saattamista ja käyttöä.

2 artikla

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan valvottaviin aineisiin, uusiin aineisiin ja näitä aineita sisältäviin tai niihin perustuviin tuotteisiin ja laitteisiin.

3 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1)

’pöytäkirjalla’ otsonikerrosta heikentävistä aineista vuonna 1987 tehtyä Montrealin pöytäkirjaa, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna ja tarkistettuna;

2)

’osapuolella’ pöytäkirjan osapuolta;

3)

’valtiolla, joka ei ole pöytäkirjan osapuoli’ tarkoitetaan valtiota tai alueellista taloudellisen yhdentymisen järjestöä, joka tietyn valvottavan aineen osalta ei ole suostunut sitoutumaan tätä ainetta koskeviin pöytäkirjan sääntöihin;

4)

’valvottavilla aineilla’ liitteessä I lueteltuja aineita, mukaan lukien niiden isomeerit, joko yksinään tai seoksessa, joko käyttämättöminä, talteenotettuina, kierrätettyinä tai regeneroituina;

5)

’täysin halogenoiduilla kloorifluorihiilivedyillä’ liitteessä I olevassa I ryhmässä lueteltuja valvottavia aineita, mukaan lukien niiden isomeerit;

6)

’haloneilla’ liitteessä I olevassa III ryhmässä lueteltuja valvottavia aineita, mukaan lukien niiden isomeerit;

7)

’hiilitetrakloridilla’ liitteessä I olevassa IV ryhmässä mainittua valvottavaa ainetta;

8)

’metyylibromidilla’ liitteessä I olevassa VI ryhmässä mainittua valvottavaa ainetta;

9)

’osittain halogenoiduilla kloorifluorihiilivedyillä’ liitteessä I olevassa VIII ryhmässä lueteltuja valvottavia aineita, mukaan lukien niiden isomeerit;

10)

’uusilla aineilla’ liitteessä II lueteltuja aineita joko yksinään tai seoksessa, joko käyttämättöminä, talteenotettuina, kierrätettyinä tai regeneroituina;

11)

’raaka-aineella’ mitä tahansa valvottavaa ainetta tai uutta ainetta, jonka alkuperäinen koostumus muuttuu kemiallisen prosessin aikana täysin ja jonka päästöt ovat merkityksettömiä;

12)

’prosessireagensseilla’ valvottavia aineita, joita käytetään kemiallisina prosessireagensseina liitteessä III luetelluissa sovelluksissa;

13)

’tuottajalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka tuottaa valvottavia aineita tai uusia aineita yhteisössä;

14)

’tuotannolla’ tuotettujen valvottavien tai uusien aineiden määrää, mukaan lukien sivutuotteena tarkoituksellisesti tai tahattomasti tuotettu määrä, paitsi jos tämä sivutuote hävitetään osana valmistusprosessia tai noudattaen todennettua menettelyä siten, että varmistetaan tämän asetuksen sekä yhteisön ja jäsenvaltioiden jätelainsäädännön noudattaminen. Talteenotettua, kierrätettyä tai regeneroitua määrää ei pidetä ”tuotantona”, eikä sellaisena pidetä myöskään merkityksetöntä määrää, joka väistämättä sisältyy tuotteisiin häviävän pieninä määrinä tai joka vapautuu valmistuksen aikana;

15)

’otsonia heikentävää ominaisvaikutusta ilmaisevalla kertoimella’ (ozone-depleting potential, ODP) liitteissä I ja II määritettyä lukua, joka ilmaisee kunkin valvottavan aineen tai uuden aineen mahdollisen vaikutuksen otsonikerrokseen;

16)

’laskennallisella määrällä’ määrää, joka on saatu kertomalla kunkin valvottavan aineen määrä sen otsonia heikentävää ominaisvaikutusta ilmaisevalla kertoimella ja laskemalla yhteen saadut luvut kunkin liitteen I valvottavan aineryhmän osalta erikseen;

17)

’teollisuuden järkeistämisellä’ pöytäkirjan osapuolten välillä tai jäsenvaltion sisällä tapahtuvaa yhden tuottajan arvioidun määrän tai sen osan siirtämistä toiselle tarkoituksin parantaa taloudellista tehokkuutta tai vastata tehtaiden sulkemisen vuoksi odotettavissa olevaan tarjonnan vähenemiseen;

18)

’tuonnilla’ tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien aineiden, tuotteiden ja laitteiden tuloa yhteisön tullialueelle, sikäli kuin jäsenvaltion suorittama pöytäkirjan ratifiointi koskee tätä aluetta ja tätä asetusta sovelletaan;

19)

’viennillä’ sellaisten tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien aineiden, tuotteiden ja laitteiden poistumista yhteisön tullialueelta, sikäli kuin jäsenvaltion suorittama pöytäkirjan ratifiointi ja tämä asetus koskevat tätä aluetta, joilla on yhteisötavaroiden asema, tai tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien aineiden, tuotteiden ja laitteiden jälleenvientiä, jos ne ovat muita kuin yhteisötavaroita;

20)

’markkinoille saattamisella’ tarjoamista kolmansille osapuolille tai saattamista kolmansien osapuolten käyttöön yhteisössä vastiketta vastaan tai veloituksetta, ja se sisältää asetuksessa (EY) N:o 450/2008 tarkoitetun vapaaseen liikkeeseen luovuttamisen yhteisössä. Jos tuotteet ja laitteet ovat osa kiinteää omaisuutta tai kulkuneuvoa, tämä koskee vain tarjoamista tai saattamista käyttöön ensimmäistä kertaa yhteisössä;

21)

’käytöllä’ valvottavien aineiden tai uusien aineiden hyödyntämistä tuotteiden tai laitteiden tuotannossa, kunnossapidossa tai huollossa, mukaan lukien uudelleentäyttäminen, taikka muissa prosesseissa;

22)

’lämpöpumpulla’ laitetta tai järjestelmää, joka kerää lämpöä matalassa lämpötilassa ilmasta, vedestä tai maaperästä ja tuottaa lämpöä;

23)

’talteenotolla’ tuotteista ja laitteista tai säiliöistä peräisin olevien valvottavien aineiden keräämistä ja varastointia niiden kunnossapidon tai huollon aikana tai ennen niiden käytöstä poistamista;

24)

’kierrätyksellä’ talteenotetun valvottavan aineen uudelleenkäyttöä peruspuhdistuksen jälkeen;

25)

’regeneroinnilla’ talteenotetun valvottavan aineen uudelleenkäsittelyä käyttämätöntä ainetta vastaavan suoritustason saavuttamiseksi, sen käyttötarkoitus huomioon ottaen;

26)

’yrityksellä’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka

a)

tuottaa, ottaa talteen, kierrättää, regeneroi, käyttää tai hävittää valvottavia aineita tai uusia aineita,

b)

tuo tällaisia aineita,

c)

vie tällaisia aineita,

d)

saattaa tällaisia aineita markkinoille, tai

e)

käyttää jäähdytys-, ilmastointi- tai lämpöpumppulaitteita tai sammutusjärjestelmiä, jotka sisältävät valvottavia aineita;

27)

’karanteenikäsittelyllä’ käsittelyä, jolla pyritään estämään karanteenia edellyttävien tuhoeläinten (myös tautien) kulkeutuminen, kotiutuminen ja leviäminen tai varmistamaan niiden virallinen valvonta, jolloin

virallisella valvonnalla tarkoitetaan kansallisen kasvin-, eläin- tai ympäristönsuojeluviranomaisen tai terveysviranomaisen suorittamaa tai sen myöntämän luvan nojalla toteutettavaa valvontaa,

karanteenia edellyttävillä tuhoeläimillä tarkoitetaan tuhoeläimiä, jotka voivat olla merkittäviä vaarantamillaan alueilla ja joita ei vielä ole näillä alueilla, tai joita on näillä alueilla mutta ei laajalle levinneinä ja joita valvotaan virallisesti;

28)

’ennen kuljetusta tapahtuvalla käsittelyllä’ sellaista muuta kuin karanteenikäsittelyä, joka tehdään enintään 21 vuorokautta ennen vientiä tuoja- tai viejämaan ennen 7 päivää joulukuuta 1995 voimassa olleiden virallisten vaatimusten noudattamiseksi. Virallisilla vaatimuksilla tarkoitetaan kansallisen kasvin-, eläin- tai ympäristönsuojeluviranomaisen tai terveysviranomaisen tai varastoidun tuotteen valvonnasta vastaavan viranomaisen suorittamaa tai sen myöntämän luvan nojalla toteutettavaa valvontaa;

29)

’valvottaviin aineisiin perustuvilla tuotteilla ja laitteilla’ tuotteita ja laitteita, jotka eivät toimi ilman valvottavia aineita, lukuun ottamatta tuotteita ja laitteita, joita käytetään valvottavien aineiden tuottamiseen, käsittelemiseen, talteen ottamiseen, kierrättämiseen, regeneroimiseen tai hävittämiseen;

30)

’käyttämättömillä aineilla’ aineita, joita ei ole käytetty aiemmin;

31)

’tuotteilla ja laitteilla’ kaikkia tuotteita ja laitteita, lukuun ottamatta valvottavien aineiden kuljettamiseen tai varastoimiseen käytettyjä säiliöitä.

II LUKU

KIELLOT

4 artikla

Valvottavien aineiden tuotanto

Valvottavien aineiden tuotanto kielletään.

5 artikla

Valvottavien aineiden markkinoille saattaminen ja käyttö

1.   Kielletään valvottavien aineiden markkinoille saattaminen ja käyttö.

2.   Valvottavia aineita ei saa saattaa markkinoille muissa kuin uudelleentäytettävissä säiliöissä, paitsi 10 artiklassa ja 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin laboratorio- ja analyysitarkoituksiin.

3.   Tätä artiklaa ei sovelleta tuotteiden ja laitteiden sisältämiin valvottaviin aineisiin.

6 artikla

Valvottavia aineita sisältävien tai niihin perustuvien tuotteiden ja laitteiden markkinoille saattaminen

1.   Valvottavia aineita sisältävien tai niihin perustuvien tuotteiden ja laitteiden markkinoille saattaminen on kiellettyä lukuun ottamatta niitä tuotteita ja laitteita, joiden osalta vastaavan valvottavan aineen käyttö on sallittu 10 artiklan, 11 artiklan 2 kohdan tai 13 artiklan mukaisesti tai sallittua asetuksen (EY) N:o 2037/2000 3 artiklan 1 kohdan nojalla.

2.   Jäljempänä 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja käyttötarkoituksia lukuun ottamatta haloneja sisältävät sammutusjärjestelmät ja sammuttimet kielletään ja poistetaan käytöstä.

III LUKU

POIKKEUKSET

7 artikla

Valvottavien aineiden tuotanto, markkinoille saattaminen ja käyttö raaka-aineena

1.   Poiketen siitä, mitä 4 ja 5 artiklassa säädetään, valvottavia aineita saa tuottaa raaka-aineiksi sekä saattaa markkinoille ja käyttää raaka-aineina.

2.   Raaka-aineiksi tuotettuja tai raaka-aineina markkinoille saatettuja valvottavia aineita saa käyttää ainoastaan tuohon tarkoitukseen. Tällaisten aineiden säiliöihin on 1 päivästä heinäkuuta 2010 alkaen merkittävä selvästi, että ainetta saa käyttää ainoastaan raaka-aineena. Jos tällaiset aineet on merkittävä direktiivin 67/548/ETY, direktiivin 1999/45/EY tai asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti, merkintä on sisällytettävä näissä direktiiveissä tarkoitettuun etikettiin tai mainitun asetuksen 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun etiketin lisätietokohtaan.

Komissio voi määrittää käytettävien etikettien muodon ja sisällön. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös sitä täydentämällä, hyväksytään 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

8 artikla

Valvottavien aineiden tuotanto, markkinoille saattaminen ja käyttö prosessireagensseina

1.   Poiketen siitä, mitä 4 ja 5 artiklassa säädetään, valvottavia aineita saa tuottaa prosessireagensseiksi sekä saattaa markkinoille ja käyttää prosessireagensseina.

2.   Valvottavia aineita saa käyttää prosessireagensseina ainoastaan ennen 1 päivää syyskuuta 1997 valmistuneissa laitoksissa, joissa syntyy vain merkityksettömiä päästöjä.

3.   Prosessireagensseiksi tuotettuja tai prosessireagensseina markkinoille saatettuja valvottavia aineita saa käyttää ainoastaan tuohon tarkoitukseen. Tällaisten aineiden säiliöihin on 1 päivästä heinäkuuta 2010 alkaen merkittävä selvästi, että ainetta saa käyttää ainoastaan prosessireagenssina. Jos tällaiset aineet on merkittävä direktiivin 67/548/ETY, direktiivin 1999/45/EY tai asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti, merkintä on sisällytettävä näissä direktiiveissä tarkoitettuun etikettiin tai mainitun asetuksen 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun etiketin lisätietokohtaan.

Komissio voi määrittää käytettävien etikettien muodon ja sisällön. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös sitä täydentämällä, hyväksytään 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

4.   Komissio laatii tarvittaessa 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua hallintomenettelyä noudattaen luettelon yrityksistä, joissa valvottavien aineiden käyttö prosessireagensseina sallitaan, ja asettaa kullekin yritykselle prosessireagenssikoostumuksena tai prosessireagenssikäyttönä sallitut enimmäismäärät ja enimmäispäästörajat.

Prosessireagensseina käytettävien valvottavien aineiden määrä saa olla yhteisössä enintään 1 083 metristä tonnia vuodessa.

Prosessireagenssien päästämien valvottavien aineiden määrä saa olla yhteisössä enintään 17 metristä tonnia vuodessa.

5.   Uusien tietojen tai tekniikan kehityksen taikka osapuolten tekemien päätösten pohjalta komissio tarvittaessa

a)

muuttaa liitettä III;

b)

muuttaa niiden valvottavien aineiden enimmäismäärää, joita voidaan käyttää prosessireagensseina tai jotka voivat olla prosessireagenssien käyttötarkoituksista aiheutuneita päästöjä, siten kuin 4 kohdan toisessa ja kolmannessa alakohdassa tarkoitetaan.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

9 artikla

Valvottavien aineiden saattaminen markkinoille hävittämistä ja regenerointia varten ja valvottavia aineita sisältävien tai niihin perustuvien tuotteiden ja laitteiden saattaminen markkinoille hävittämistä varten

Poiketen siitä, mitä 5 ja 6 artiklassa säädetään, valvottavia aineita ja valvottavia aineita sisältäviä tai niihin perustuvia tuotteita ja laitteita saa saattaa markkinoille hävitettäväksi yhteisössä 22 artiklan 1 kohdassa säädettyjen hävittämistä koskevien vaatimusten mukaisesti. Valvottavia aineita saa saattaa markkinoille myös regeneroitavaksi yhteisössä.

10 artikla

Muiden valvottavien aineiden kuin osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen välttämättömät laboratorio- ja analyysitarkoitukset

1.   Poiketen siitä, mitä 4 ja 5 artiklassa säädetään, muita valvottavia aineita kuin osittain halogenoituja kloorifluorihiilivetyjä saa tuottaa, saattaa markkinoille ja käyttää välttämättömiin laboratorio- ja analyysitarkoituksiin edellyttäen, että tämän artiklan rekisteröinti- ja lupamenettelyä koskevia säännöksiä noudatetaan.

2.   Komissio määrittää 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua hallintomenettelyä noudattaen tarvittaessa ne välttämättömät laboratorio- ja analyysitarkoitukset, joita varten muiden valvottavien aineiden kuin osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen tuotanto ja tuonti voidaan yhteisössä sallia, niiden tuotanto- ja tuontimäärät, ajanjakso, jona poikkeus on voimassa sekä ne käyttäjät, joiden sallitaan hyödyntää näitä välttämättömiä laboratorio- ja analyysitarkoituksia.

3.   Välttämättömiin laboratorio- ja analyysitarkoituksiin tuotettuja tai markkinoille saatettuja valvottavia aineita saa käyttää ainoastaan tuohon tarkoitukseen. Tällaisia aineita sisältäviin säiliöihin on 1 päivästä heinäkuuta 2010 alkaen merkittävä selvästi, että aineita saa käyttää ainoastaan laboratorio- ja analyysitarkoituksiin. Jos tällaiset aineet on merkittävä direktiivin 67/548/ETY, direktiivin 1999/45/EY tai asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti, merkintä on sisällytettävä näissä direktiiveissä tarkoitettuun etikettiin tai mainitun asetuksen 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun etiketin lisätietokohtaan.

Komissio voi määrittää käytettävien etikettien muodon ja sisällön. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja valvottavia aineita saa saattaa markkinoille ja jakaa edelleen ainoastaan liitteessä V vahvistetuin edellytyksin. Komissio voi muuttaa mainittua liitettä. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

4.   Muita valvottavia aineita kuin osittain halogenoituja kloorifluorihiilivetyjä välttämättömiin laboratorio- ja analyysitarkoituksiin käyttävien yritysten on rekisteröidyttävä komissiossa, jolloin niiden on ilmoitettava käytettävät aineet, käyttötarkoitus, arvioitu vuotuinen kulutus ja näiden aineiden toimittajat. Nämä tiedot on saatettava ajan tasalle niiden muuttuessa.

5.   Edellä 4 kohdassa tarkoitetuille yrityksille valvottavia aineita toimittavien tai niitä omaan lukuun käyttävien tuottajien ja tuojien on komission antamassa ilmoituksessa mainittuun päivään mennessä ilmoitettava komissiolle odotettu kysyntä ilmoituksessa mainittuna aikana sekä tarvittavien valvottavien aineiden luonne ja määrät.

6.   Komissio myöntää luvat välttämättömiin laboratorio- ja analyysitarkoituksiin tuotettujen tai tuotujen valvottavien aineiden, lukuun ottamatta osittain halogenoituja kloorifluorihiilivetyjä, tuottajille ja tuojille ja ilmoittaa näille sen käyttötarkoituksen, jota varten lupa on myönnetty, ja ne aineet ja aineiden määrät, joita on lupa saattaa markkinoille tai käyttää omaan lukuun. Lupien mukaisesti yksittäisille tuottajille ja tuojille vuosittain sallittu määrä ei saa olla yli 130 prosenttia tuottajalle tai tuojalle välttämättömiin laboratorio- ja analyysikäyttöihin vuosina 2007–2009 sallittujen valvottavien aineiden laskennallisen määrän vuotuisesta keskiarvosta.

Lupien nojalla, 11 artiklan 2 kohdan mukaiset osittain halogenoituja kloorifluorihiilivetyjä koskevat luvat mukaan lukien, vuosittainen sallittu kokonaismäärä saa olla enintään 110 ODP-tonnia. Jäljelle jäävät määrät voidaan jakaa tuottajille ja tuojille, jotka eivät saattaneet valvottavia aineita markkinoille tai käyttäneet niitä omaan lukuunsa välttämättömiin laboratorio- tai analyysitarkoituksiin vuosina 2007–2009.

Komissio määrittää mekanismin, jota sovelletaan kiintiöiden jakamiseen tuottajille ja tuojille. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös sitä täydentämällä, hyväksytään 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

7.   Sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jossa tuottajan kyseinen tuotanto sijaitsee, voi antaa tuottajalle luvan tuottaa 1 kohdassa tarkoitettuja valvottavia aineita, jotta tuottaja voi vastata kysyntään, johon on myönnetty lupa 6 kohdan mukaisesti.

Asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava komissiolle ennakolta aikomuksestaan antaa tällainen lupa.

8.   Sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jossa tuottajan kyseinen tuotanto sijaitsee, voi pöytäkirjan sallimissa rajoissa antaa tuottajalle luvan tuottaa tai ylittää 6 kohdassa säädetyt tuotannon laskennalliset määrät osapuolten välttämättömiin laboratorio- ja analyysitarkoituksiin näiden pyynnöstä.

Asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava komissiolle ennakolta aikomuksestaan antaa tällainen lupa.

11 artikla

Osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen tuotanto, saattaminen markkinoille ja käyttö sekä osittain halogenoituja kloorifluorihiilivetyjä sisältävien tai niihin perustuvien tuotteiden ja laitteiden saattaminen markkinoille

1.   Poiketen siitä, mitä 4 artiklassa säädetään, osittain halogenoituja kloorifluorihiilivetyjä saa tuottaa edellyttäen, että kukin tuottaja varmistaa seuraavan:

a)

sen osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen tuotannon laskennallinen määrä ei 1 päivänä tammikuuta 2010 alkavana ja 31 päivänä joulukuuta 2010 päättyvänä ajanjaksona eikä minään sitä seuraavana kahdentoista kuukauden ajanjaksona 31 päivään joulukuuta 2013 saakka ole yli 35:tä prosenttia kyseisen tuottajan osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen tuotannon laskennallisesta määrästä vuonna 1997;

b)

sen osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen tuotannon laskennallinen määrä ei 1 päivänä tammikuuta 2014 alkavana ja 31 päivänä joulukuuta 2014 päättyvänä ajanjaksona eikä minään sitä seuraavana kahdentoista kuukauden ajanjaksona 31 päivään joulukuuta 2016 saakka ole yli 14:ää prosenttia kyseisen tuottajan osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen tuotannon laskennallisesta määrästä vuonna 1997;

c)

sen osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen tuotannon laskennallinen määrä ei 1 päivänä tammikuuta 2017 alkavana ja 31 päivänä joulukuuta 2017 päättyvänä ajanjaksona eikä minään sitä seuraavana kahdentoista kuukauden ajanjaksona 31 päivään joulukuuta 2019 saakka ole yli 7:ää prosenttia kyseisen tuottajan osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen tuotannon laskennallisesta määrästä vuonna 1997;

d)

sen osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen tuotanto ei jatku 31 päivän joulukuuta 2019 jälkeen.

2.   Poiketen siitä, mitä 4 artiklassa ja 5 artiklan 1 kohdassa säädetään, osittain halogenoituja kloorifluorihiilivetyjä saa tuottaa, saattaa markkinoille ja käyttää laboratorio- ja analyysitarkoituksiin.

Edellä olevan 10 artiklan 3–7 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin.

3.   Poiketen siitä, mitä 5 artiklassa säädetään, regeneroituja osittain halogenoituja kloorifluorihiilivetyjä saa 31 päivään joulukuuta 2014 saakka saattaa markkinoille ja käyttää jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteiden kunnossapidossa tai huollossa edellyttäen, että säiliössä on merkintä siitä, että aine on regeneroitu, sekä tiedot erän numerosta ja regenerointilaitoksen nimi ja osoite.

4.   Kierrätettyjä osittain halogenoituja kloorifluorihiilivetyjä saa 31 päivään joulukuuta 2014 saakka käyttää olemassa olevien jäähdytys- ja ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteiden kunnossapidossa tai huollossa edellyttäen, että ne on otettu talteen tällaisista laitteista, ja niitä saa käyttää vain se yritys, joka suoritti talteenoton osana kunnossapitoa tai huoltoa tai jonka puolesta talteenotto tapahtui osana kunnossapitoa tai huoltoa.

5.   Poiketen siitä, mitä 5 artiklassa säädetään, osittain halogenoituja kloorifluorihiilivetyjä saa saattaa markkinoille uudelleenpakkaamista ja sen jälkeen tapahtuvaa vientiä varten 31 päivään joulukuuta 2019 saakka. Osittain halogenoituja kloorifluorihiilivetyjä uudelleen pakkaavien ja sen jälkeen vievien yritysten on rekisteröidyttävä komissiossa, jolloin niiden on ilmoitettava asianomaiset valvottavat aineet, niiden arvioitu vuotuinen kysyntä ja kyseisten aineiden toimittajat, sekä saatettava nämä tiedot ajan tasalle niiden muuttuessa.

6.   Käytettäessä regeneroituja tai kierrätettyjä osittain halogenoituja kloorifluorihiilivetyjä kunnossapidossa tai huollossa kyseisiin jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteisiin on merkittävä aineen tyyppi, sen määrä laitteessa ja asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä I tarkoitettu otsonikerrokselle vaarallisiksi luokiteltuja aineita tai seoksia koskeva merkintä.

7.   Yritysten, jotka käyttävät 4 kohdassa tarkoitettuja laitteita, jotka sisältävät nestettä vähintään 3 kilogrammaa, on pidettävä kirjaa talteenotetun ja lisätyn aineen laadusta ja tyypistä sekä kunnossapito- tai huoltotehtävän suorittaneesta yrityksestä tai työntekijästä.

Yritysten, jotka käyttävät regeneroituja tai kierrätettyjä osittain halogenoituja kloorifluorihiilivetyjä kunnossapidossa tai huollossa, on pidettävä kirjaa regeneroituja osittain halogenoituja kloorifluorihiilivetyjä toimittaneista yrityksistä ja kierrätettyjen osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen lähteestä.

8.   Poiketen siitä, mitä 5 ja 6 artiklassa säädetään, komissio voi jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä ja 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua hallintomenettelyä noudattaen sallia osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen ja osittain halogenoituja kloorifluorihiilivetyjä sisältävien tai niihin perustuvien tuotteiden ja laitteiden käytön ja markkinoille saattamisen rajoitetuksi ajaksi, jos osoitetaan, että tiettyä käyttötarkoitusta varten ei ole olemassa teknisesti tai taloudellisesti toteutuskelpoisia vaihtoehtoisia aineita tai tekniikoita tai että näitä ei voida käyttää.

Tätä poikkeusta ei voida sallia ajanjaksolle, joka kestää kauemmin kuin 31 päivään joulukuuta 2019.

12 artikla

Metyylibromidin käyttö karanteenikäsittelyyn ja ennen kuljetusta tapahtuvaan käsittelyyn sekä hätätilanteissa

1.   Poiketen siitä, mitä 5 artiklan 1 kohdassa säädetään, metyylibromidia saa saattaa markkinoille ja käyttää karanteenikäsittelyyn ja ennen kuljetusta tapahtuvaa vietävien tavaroiden käsittelyä varten 18 päivään maaliskuuta 2010 saakka edellyttäen, että metyylibromidin markkinoille saattaminen ja käyttö on sallittu direktiivin 91/414/ETY ja direktiivin 98/8/EY mukaisen kansallisen lainsäädännön nojalla.

Metyylibromidia saa käyttää ainoastaan asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten hyväksymissä paikoissa ja, jos tämä on taloudellisesti ja teknisesti mahdollista, edellyttäen, että lähetyksestä vapautuva metyylibromidi otetaan talteen vähintään 80-prosenttisesti.

2.   Yritysten markkinoille saattaman tai omaan lukuunsa käyttämän metyylibromidin laskennallinen määrä ei 1 päivänä tammikuuta 2010 alkavana ja 18 päivänä maaliskuuta 2010 päättyvänä ajanjaksona saa ylittää 45:tä ODP-tonnia.

Jokaisen yrityksen on varmistettava, että sen karanteenikäsittelyä ja ennen kuljetusta tapahtuvaa käsittelyä varten markkinoille saattaman tai omaan lukuunsa käyttämän metyylibromidin laskennallinen määrä ei ole yli 21:tä prosenttia siitä metyylibromidin laskennallisen määrän keskiarvosta, jonka kyseinen yritys saattoi markkinoille tai käytti omaan lukuunsa karanteenikäsittelyä ja ennen kuljetusta tapahtuvaa käsittelyä varten vuosina 2005–2008.

3.   Komissio voi jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä hätätilanteessa erityisten tuhoeläinten tai tautien odottamattoman leviämisen niin vaatiessa antaa luvan metyylibromidin tilapäiseen tuotantoon, markkinoille saattamiseen ja käyttöön edellyttäen, että metyylibromidin markkinoille saattaminen ja käyttö on sallittua direktiivin 91/414/ETY ja direktiivin 98/8/EY nojalla.

Lupa on voimassa enintään 120 päivää, se annetaan enintään 20 metrisen tonnin suuruiselle määrälle ja siinä on täsmennettävä toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi käytön aikana.

13 artikla

Halonien kriittiset käyttötarkoitukset ja halonia sisältävien laitteiden poistaminen käytöstä

1.   Poiketen siitä, mitä 5 artiklan 1 kohdassa säädetään, haloneja saa saattaa markkinoille ja käyttää liitteessä VI säädettyihin kriittisiin käyttötarkoituksiin. Haloneja saavat saattaa markkinoille ainoastaan kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen luvan saaneet yritykset halonien varastoimiseksi kriittisiä käyttötarkoituksia varten.

2.   Komissio arvioi uudelleen liitettä VI ja päättää tarvittaessa muutoksista sekä kriittisten käyttötarkoitusten vaiheittaisen kieltämisen aikatauluista määrittämällä määräajat uusille sovelluksille ja olemassa olevien sovellusten käytön lopettamiselle ottaen huomioon sekä teknisesti että taloudellisesti toteutuskelpoisten, ympäristön ja terveyden kannalta hyväksyttävien vaihtoehtojen tai teknologioiden saatavuuden.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös sitä täydentämällä, hyväksytään 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin käytettyjä haloneja sisältävät sammutusjärjestelmät ja sammuttimet on poistettava käytöstä liitteessä VI tarkemmin asetettaviin määräaikoihin mennessä.

4.   Komissio voi jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisten pyynnöstä ja 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua hallintomenettelyä noudattaen myöntää poikkeuksia uusia sovelluksia ja olemassa olevia sovelluksia koskeviin määräaikoihin edellyttäen, että nämä määräajat on 2 kohdan mukaisesti määritetty liitteessä VI, erityistapauksissa, jos osoitetaan, ettei ole olemassa teknisesti tai taloudellisesti toteutuskelpoisia vaihtoehtoja.

14 artikla

Oikeuksien siirtäminen ja teollisuuden järkeistäminen

1.   Tuottaja tai tuoja, jolla on oikeus saattaa valvottavia aineita markkinoille tai käyttää niitä omaan lukuunsa, voi siirtää kyseisen, tämän artiklan mukaisesti vahvistetun aineryhmän koko määrää tai osaa siitä koskevan oikeuden toiselle saman aineryhmän tuottajalle tai tuojalle yhteisössä. Tällaisesta siirrosta on ilmoitettava komissiolle etukäteen. Markkinoille saattamista tai käyttöä koskevan oikeuden siirtäminen ei merkitse muuta oikeutta tuotantoon tai tuontiin.

2.   Sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jossa tuottajan kyseinen tuotanto sijaitsee, voi pöytäkirjan sallimissa rajoissa antaa tuottajalle luvan ylittää 10 artiklassa ja 11 artiklan 2 kohdassa säädetyt tuotannon laskennalliset määrät kyseisen jäsenvaltion teollisuuden järkeistämiseksi edellyttäen, että asianomaisen jäsenvaltion tuotannon laskennalliset määrät eivät ylitä 10 artiklassa ja 11 artiklan 2 kohdassa säädettyjä sen kotimaiselle tuotannolle kyseisinä ajanjaksoina sallittuja laskennallisia määriä. Asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava komissiolle etukäteen aikomuksestaan antaa tällainen lupa.

3.   Komissio voi pöytäkirjan sallimissa rajoissa ja yhteisymmärryksessä sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen kanssa, jossa tuottajan kyseinen tuotanto sijaitsee, antaa tuottajalle luvan ylittää 10 artiklassa ja 11 artiklan 2 kohdassa säädetyt tuotannon laskennalliset määrät teollisuuden järkeistämiseksi jäsenvaltioiden välillä edellyttäen, että kyseisten jäsenvaltioiden tuotannon laskennalliset määrät eivät yhteensä ylitä 10 artiklassa ja 11 artiklan 2 kohdassa säädettyjä niiden kotimaiselle tuotannolle kyseisinä ajanjaksoina sallittuja laskennallisia määriä. Suostumus tarvitaan myös sen jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta, jossa tuotantoa aiotaan vähentää.

4.   Komissio voi pöytäkirjan sallimissa rajoissa sekä yhteisymmärryksessä sekä sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen kanssa, jossa tuottajan kyseinen tuotanto sijaitsee, että pöytäkirjan osapuolena olevan asianomaisen kolmannen maan hallituksen kanssa antaa tuottajalle luvan laskea yhteen 10 artiklassa ja 11 artiklan 2 kohdassa säädetyt tuotannon laskennalliset määrät ja kolmannessa maassa olevalle tuottajalle pöytäkirjan ja kyseisen maan kansallisen lainsäädännön nojalla sallitut tuotannon laskennalliset määrät teollisuuden järkeistämiseksi pöytäkirjan osapuolena olevan kolmannen maan kanssa, kunhan näiden kahden tuottajan yhteenlasketut tuotannon laskennalliset määrät eivät ylitä 10 artiklan ja 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteisön tuottajalle sallittujen tuotannon laskennallisten määrien ja pöytäkirjan osapuolena olevassa kolmannessa maassa olevalle tuottajalle pöytäkirjan ja kyseisen maan kansallisen lainsäädännön nojalla sallittujen tuotannon laskennallisten määrien summaa.

IV LUKU

KAUPPA

15 artikla

Valvottavien aineiden taikka valvottavia aineita sisältävien tai niihin perustuvien tuotteiden ja laitteiden tuonti

1.   Valvottavien aineiden taikka näitä aineita sisältävien tai niihin perustuvien tuotteiden ja laitteiden, jotka eivät ole henkilökohtaisia tavaroita, tuonti yhteisöön on kielletty.

2.   Edellä 1 kohdassa asetettua kieltoa ei sovelleta seuraavien tuontiin:

a)

valvottavat aineet, joita käytetään 10 artiklassa ja 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin laboratorio- ja analyysitarkoituksiin;

b)

valvottavat aineet, joita käytetään raaka-aineina;

c)

valvottavat aineet, joita käytetään prosessireagensseina;

d)

valvottavat aineet, jotka on tarkoitettu hävitettäväksi 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen teknisten menetelmien avulla;

e)

31 päivään joulukuuta 2019 saakka osittain halogenoidut kloorifluorihiilivedyt, jotka pakataan uudelleen ja jälleenviedään sen jälkeen viimeistään seuraavan kalenterivuoden 31 päivänä joulukuuta osapuoleen, jossa kyseisen osittain halogenoidun kloorifluorihiilivedyn käyttö tai tuonti ei ole kiellettyä;

f)

metyylibromidi, jota käytetään 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuissa hätätilanteissa tai 31 päivään joulukuuta 2014 saakka uudelleenpakattavaksi ja sen jälkeen tapahtuvaksi jälleenviemiseksi karanteenikäsittelyä tai ennen kuljetusta tapahtuvaa käsittelyä varten edellyttäen, että jälleenvienti tapahtuu samana vuonna kuin tuonti;

g)

talteenotetut, kierrätetyt tai regeneroidut halonit, edellyttäen, että ne tuodaan ainoastaan 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja kriittisiä käyttötarkoituksia varten sellaisten laitosten toimesta, joilla on kyseisen jäsenvaltion viranomaiselta saatu lupa varastoida haloneja kriittisiä käyttötarkoituksia varten;

h)

valvottavia aineita sisältävät tai niihin perustuvat tuotteet ja laitteet, jotka on tarkoitettu hävitettäväksi 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen teknisten menetelmien avulla,

i)

valvottavia aineita sisältävät tai niihin perustuvat tuotteet ja laitteet 10 artiklassa ja 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen laboratorio- ja analyysitarkoitusten täyttämiseksi;

j)

halonia sisältävät tai siihen perustuvat tuotteet ja laitteet 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kriittisten käyttötarkoitusten täyttämiseksi;

k)

osittain halogenoituja kloorifluorihiilivetyjä sisältävät tai niihin perustuvat tuotteet ja laitteet, joiden markkinoille saattaminen on sallittu 11 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen aineiden tuonti, lukuun ottamatta tuontia yhteisön tullialueen kautta tapahtuvaa kauttakuljetusta varten tai tuontia asetuksessa (EY) N:o 450/2008 tarkoitettua väliaikaista varastointia, tullivarastointia tai vapaa-aluemenettelyä varten, jos ne ovat yhteisön tullialueella enintään 45 päivän ajan eikä niitä myöhemmin esitetä luovutettavaksi vapaaseen liikkeeseen yhteisössä, tuhota tai käsitellä, edellyttää tuontiluvan esittämistä. Komissio myöntää nämä luvat todettuaan, että 16 ja 20 artiklaa noudatetaan.

16 artikla

Tuotujen valvottavien aineiden luovuttaminen vapaaseen liikkeeseen yhteisössä

1.   Yhteisössä vapaaseen liikkeeseen luovutettaviin tuotuihin valvottaviin aineisiin sovelletaan määrällisiä rajoituksia. Komissio määrittää nämä rajoitukset ja jakaa kiintiöt yrityksille 1 päivänä tammikuuta alkavalle ja 31 päivänä joulukuuta 2010 päättyvälle ajanjaksolle ja jokaiselle sitä seuraavalle kahdentoista kuukauden ajanjaksolle 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua hallintomenettelyä noudattaen.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut kiintiöt jaetaan ainoastaan seuraaville aineille:

a)

valvottavat aineet, joita käytetään 10 artiklassa, 11 artiklan 2 kohdassa ja 13 artiklassa tarkoitettuihin laboratorio- ja analyysitarkoituksiin tai kriittisiin käyttötarkoituksiin;

b)

valvottavat aineet, joita käytetään raaka-aineina;

c)

valvottavat aineet, joita käytetään prosessireagensseina.

2.   Edellä 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettujen aineiden tuojien on komission antamassa ilmoituksessa mainittuun päivään mennessä ilmoitettava komissiolle odotettu kysyntä sekä tarvittavien valvottavien aineiden luonne ja määrät. Komissio vahvistaa näiden ilmoitusten perusteella 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettujen aineiden tuonnissa sovellettavat määrälliset rajoitukset.

17 artikla

Valvottavien aineiden taikka valvottavia aineita sisältävien tai niihin perustuvien tuotteiden ja laitteiden vienti

1.   Valvottavien aineiden taikka näitä aineita sisältävien tai niihin perustuvien tuotteiden ja laitteiden, jotka eivät ole henkilökohtaisia tavaroita, vienti on kielletty.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettua kieltoa ei sovelleta vientiin, joka koskee

a)

valvottavia aineita, joita käytetään 10 artiklassa tarkoitettuihin välttämättömiin laboratorio- ja analyysitarkoituksiin;

b)

raaka-aineina käytettäviä valvottavia aineita;

c)

prosessireagensseina käytettäviä valvottavia aineita;

d)

10 artiklan 7 kohdan mukaisesti tuotettuja tai 15 artiklan 2 kohdan h ja i alakohdan mukaisesti tuotuja valvottavia aineita sisältäviä tai niihin perustuvia tuotteita ja laitteita;

e)

talteenotettuja, kierrätettyjä tai regeneroituja haloneja, jotka on varastoitu 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja kriittisiä käyttötarkoituksia varten jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen luvan saaneiden yritysten toimesta, ja haloneja sisältäviä tai niihin perustuvia tuotteita ja laitteita kriittisten käyttötarkoitusten tyydyttämiseksi;

f)

muuhun käyttöön kuin hävitettäviksi tarkoitettuja käyttämättömiä tai regeneroituja osittain halogenoituja kloorifluorihiilivetyjä;

g)

31 päivään joulukuuta saakka 2014 saakka metyylibromidia, joka on jälleenviety karanteenikäsittelyä ja ennen kuljetusta tapahtuvaa käsittelyä varten;

h)

kloorifluorihiilivedystä valmistettuja inhalaatiosumutteita, joiden käyttö on sallittu asetuksen (EY) N:o 2037/2000 3 artiklan 1 kohdan nojalla.

3.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, komissio voi jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä ja 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua hallintomenettelyä noudattaen sallia osittain halogenoituja kloorifluorihiilivetyjä sisältävien tuotteiden ja laitteiden viennin, jos osoitetaan, että viennin kieltäminen aiheuttaisi tietyn tavaran taloudellisen arvon ja odotetun jäljellä olevan käyttöiän huomioiden viejälle suhteettoman rasitteen. Tällainen vienti edellyttää, että komissio on ilmoittanut asiasta ennakolta tuojamaalle.

4.   Edellä 2 ja 3 kohdassa tarkoitettu vienti edellyttää lupaa, lukuun ottamatta yhteisön tullialueen kautta tapahtuvaa kauttakuljetusta seuraavaa uudelleenvientiä tai asetuksessa (EY) N:o 450/2008 tarkoitettua väliaikaista varastointia, tullivarastointia tai vapaa-aluemenettelyä seuraavaa uudelleenvientiä, edellyttäen, että uudelleenvienti tapahtuu viimeistään 45 päivän kuluessa tuonnista. Komissio myöntää nämä luvat yrityksille todettuaan, että 20 artiklaa noudatetaan.

18 artikla

Tuonti- ja vientiluvat

1.   Komissio perustaa sähköisen lupajärjestelmän ja pitää sen toiminnassa sekä päättää lupahakemuksista 30 päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta.

2.   Edellä 15 ja 17 artiklassa tarkoitetut lupahakemukset on jätettävä käyttäen 1 kohdassa tarkoitettua järjestelmää. Yritysten on rekisteröidyttävä mainittuun järjestelmään ennen lupahakemuksen jättämistä.

3.   Lupahakemuksessa on esitettävä seuraavat tiedot:

a)

tuojan ja viejän nimi ja osoite;

b)

tuonti- ja vientimaa;

c)

kun kyseessä on valvottavien aineiden tuonti tai vienti, kunkin valvottavan aineen kuvaus, johon sisältyy

i)

kaupallinen kuvaus,

ii)

kuvaus ja yhdistetyn nimikkeistön koodi liitteen IV mukaisesti,

iii)

maininta siitä, onko aine käyttämätöntä, kierrätettyä, talteenotettua vai regeneroitua,

iv)

aineen määrä metrisinä kilogrammoina,

v)

halonien osalta ilmoitus siitä, että ne tuodaan tai viedään 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kriittisen käyttötarkoituksen tyydyttämiseksi, jolloin käyttötarkoitus on täsmennettävä;

d)

kun kyseessä on valvottavia aineita sisältävien tai niihin perustuvien tuotteiden ja laitteiden tuonti tai vienti:

i)

tuotteiden ja laitteiden tyyppi ja laji,

ii)

mitattavissa olevien tavaroiden osalta yksikkömäärä ja kunkin valvottavan aineen kuvaus ja määrä yksikköä kohden metrisinä kilogrammoina,

iii)

muiden kuin mitattavissa olevien tavaroiden osalta tuotteen kokonaismäärä ja kunkin valvottavan aineen kuvaus ja kokonaisnettomäärä metrisinä kilogrammoina,

iv)

tuotteiden ja laitteiden lopullinen määrämaa tai -maat,

v)

onko valvottava aine käyttämätöntä, kierrätettyä, talteenotettua vai regeneroitua,

vi)

kun kyseessä on haloneita sisältävien tai niihin perustuvien tuotteiden ja laitteiden tuonti tai vienti, ilmoitus siitä, että ne tuodaan tai viedään 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kriittisen käyttötarkoituksen tyydyttämiseksi, jolloin käyttötarkoitus on täsmennettävä,

vii)

kun kyseessä ovat osittain halogenoituja kloorifluorihiilivetyjä sisältävät tai niihin perustuvat tuotteet ja laitteet, viittaus 17 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun komission lupaan,

viii)

tuotavan tai vietävän tuotteen tai laitteen yhdistetyn nimikkeistön koodi;

e)

suunnitellun tuonnin tarkoitus, mukaan lukien aiottu tulliselvitysmuoto ja käyttö mainiten tarvittaessa aiottu tullimenettely;

f)

suunnitellun tuonnin tai viennin paikka ja todennäköinen aika;

g)

tullitoimipaikka, jossa tavarat ilmoitetaan;

h)

kun kyseessä on hävitettäväksi tarkoitettujen valvottavien aineiden tai tuotteiden ja laitteiden tuonti, hävittävän laitoksen nimi ja osoite;

i)

kaikki jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen tarpeellisiksi katsomat lisätiedot.

4.   Jokaisen tuojan tai viejän on ilmoitettava komissiolle 3 kohdan mukaisesti ilmoitettujen tietojen muutoksista luvan voimassaolon aikana.

5.   Komissio voi vaatia todistuksen tuotavan tai vietävän aineen lajista tai koostumuksesta ja jäljennöksen sen maan, jonne tuonti suuntautuu tai josta vienti tapahtuu, antamasta luvasta.

6.   Komissio voi erityistapauksissa tarvittaessa jakaa toimitetut tiedot asianomaisten osapuolten toimivaltaisten viranomaisten kanssa ja hylätä lupahakemuksen, jos asiaa koskevia, tässä asetuksessa vahvistettuja velvoitteita ei ole noudatettu, tai seuraavilla perusteilla:

a)

tuontilupahakemuksen osalta, jos asianomaisen maan toimivaltaisten viranomaisten toimittamien tietojen perusteella todetaan, ettei viejä ole yritys, jolla on lupa käydä kauppaa kyseisellä aineella tuossa maassa;

b)

vientilupahakemuksen osalta, jos tuojamaan toimivaltaiset viranomaiset ovat ilmoittaneet komissiolle, että valvottavan aineen tuonti olisi laitonta kauppaa tai se voisi vaikuttaa haitallisesti pöytäkirjan mukaisten tuojamaan velvoitteiden noudattamiseksi tuojamaassa toteutettavien valvontatoimenpiteiden täytäntöönpanoon taikka se johtaisi kyseisessä maassa pöytäkirjan mukaan sovellettavien määrällisten rajoitusten ylittymiseen.

7.   Komissio asettaa kustakin luvasta jäljennöksen kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen saataville.

8.   Komissio ilmoittaa hakijalle ja jäsenvaltiolle mahdollisimman pian kaikista 6 kohdan perusteella hylätyistä lupahakemuksista ja perustelee hylkäävän päätöksensä.

9.   Komissio voi muuttaa 3 kohdassa ja liitteessä IV olevaa luetteloa. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

19 artikla

Laittoman kaupan seurantatoimenpiteet

Komissio voi toteuttaa täydentäviä seurantatoimenpiteitä sellaisia valvottavia aineita tai uusia aineita ja tällaisia valvottavia aineita sisältäviä tai niihin perustuvia tuotteita ja laitteita varten, jotka on asetettu väliaikaisen varastoinnin menettelyyn, tullivarastointimenettelyyn tai vapaa-aluemenettelyyn tai jotka ovat yhteisön tullialueen läpikulun ja tämän jälkeen tapahtuvan jälleenviennin kohteena, arvioituaan tällaisiin liikkeisiin liittyvää laittoman kaupan mahdollista riskiä ja ottaen huomioon tällaisten toimenpiteiden ympäristöedut ja sosioekonomiset vaikutukset.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös sitä täydentämällä, hyväksytään 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

20 artikla

Kauppa sellaisten valtioiden kanssa, jotka eivät ole pöytäkirjan osapuolia, ja sellaisten alueiden kanssa, jotka eivät kuulu pöytäkirjan soveltamisalaan

1.   Valvottavien aineiden ja valvottavia aineita sisältävien tai niihin perustuvien tuotteiden ja laitteiden tuonti muista kuin pöytäkirjan osapuolena olevista valtioista ja vienti niihin on kielletty.

2.   Komissio voi hyväksyä sääntöjä, joita sovelletaan valvottavia aineita käyttäen valmistettujen ja sellaisesta valtiosta, joka ei ole pöytäkirjan osapuoli, tuotujen tuotteiden ja laitteiden, jotka eivät sisällä valvotuiksi aineiksi varmuudella tunnistettavia aineita, luovuttamiseen vapaaseen liikkeeseen yhteisössä. Näiden tuotteiden ja laitteiden tunnistaminen tapahtuu teknisten lausuntojen perusteella, joita pöytäkirjan osapuolet saavat määräajoin. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös sitä täydentämällä, hyväksytään 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

3.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, komissio voi sallia valvottavien aineiden sekä näitä aineita sisältävien tai niihin perustuvien tai yhtä tai useampaa tällaista ainetta käyttäen valmistettujen tuotteiden ja laitteiden kaupan sellaisen valtion kanssa, joka ei ole pöytäkirjan osapuoli, jos osapuolten kokous arvioi pöytäkirjan 4 artiklan 8 kohdan nojalla kyseisen valtion, joka ei ole pöytäkirjan osapuoli, noudattavan täysin pöytäkirjaa, ja kyseinen valtio on toimittanut tätä varten pöytäkirjan 7 artiklassa määritellyt tiedot. Komissio toimii tämän asetuksen 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua hallintomenettelyä noudattaen.

4.   Jollei toisen alakohdan mukaisesti tehdystä päätöksestä muuta johdu, 1 kohtaa sovelletaan alueisiin, jotka eivät kuulu pöytäkirjan soveltamisalaan, samalla tavoin kuin valtioihin, jotka eivät ole pöytäkirjan osapuolia.

Jos sellaisen alueen viranomaiset, joka ei kuulu pöytäkirjan soveltamisalaan, noudattavat täysin pöytäkirjaa ja ovat ilmoittaneet tätä varten pöytäkirjan 7 artiklassa määritellyt tiedot, komissio voi päättää, että kaikkia tai osaa tämän artiklan 1 kohdan säännöksistä ei sovelleta tämän alueen osalta.

Komissio toimii 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua hallintomenettelyä noudattaen.

21 artikla

Luettelo valvottavia aineita sisältävistä tai niihin perustuvista tuotteista ja laitteista

Komissio saattaa viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2010 jäsenvaltioiden tulliviranomaisten toiminnan ohjaamiseksi saataville luettelon valvottavia aineita mahdollisesti sisältävistä tai niihin perustuvista tuotteista sekä niiden yhdistetyn nimikkeistön mukaisista koodeista.

V LUKU

PÄÄSTÖJEN VALVOMINEN

22 artikla

Käytettyjen valvottavien aineiden talteenotto ja hävittäminen

1.   Valvottavat aineet, joita on jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteissa, liuottimia sisältävissä laitteissa tai palontorjuntalaitteistoissa ja sammuttimissa, on kyseisten laitteiden kunnossapito- tai huoltotoimenpiteiden aikana tai ennen näiden laitteiden purkua ja käytöstä poistamista otettava talteen hävitettäviksi, kierrätettäviksi taikka regeneroitaviksi.

2.   Valvottavat aineet ja niitä sisältävät tuotteet saa hävittää ainoastaan liitteessä VII lueteltuja hyväksyttyjä teknisiä menetelmiä käyttäen tai, kun kyse on muista kuin mainitussa liitteessä tarkoitetuista valvottavista aineista, sellaisella teknisellä hävittämismenetelmällä, joka on ympäristön kannalta hyväksyttävin ja josta ei aiheudu kohtuuttomia kustannuksia, edellyttäen, että näiden menetelmien käyttö on sopusoinnussa yhteisön ja jäsenvaltioiden jätelainsäädännön kanssa ja että noudatetaan tällaisen lainsäädännön mukaisia lisävaatimuksia.

3.   Komissio voi muuttaa liitettä VII uuden tekniikan kehityksen huomioon ottamiseksi.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

4.   Muissa kuin 1 kohdassa mainituissa tuotteissa ja laitteissa olevat valvottavat aineet on 2 kohdassa tarkoitettuja teknisiä menetelmiä käyttäen otettava, mikäli se on teknisesti ja taloudellisesti toteutuskelpoista, talteen hävitettäviksi, kierrätettäviksi tai regeneroitaviksi tai hävitettävä ilman sitä edeltävää talteenottoa.

Komissio laatii tähän asetukseen liitteen, jossa on luettelo tuotteista ja laitteista, joiden osalta valvottavien aineiden talteenoton tai tuotteiden ja laitteiden hävittämisen ilman sitä edeltävää valvottavien aineiden talteenottoa katsotaan olevan teknisesti ja taloudellisesti toteutettavissa, ja täsmentää tarvittaessa sovellettavat tekniset menetelmät. Kaikkien tällaisen liitteen laatimista koskevien toimenpide-ehdotusten tueksi liitetään kattava taloudellinen arvio kustannuksista ja hyödyistä jäsenvaltioiden yksilölliset olosuhteet huomioon ottaen.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös sitä täydentämällä, hyväksytään 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

5.   Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä, joilla pyritään edistämään valvottavien aineiden talteenottoa, kierrätystä, regenerointia ja hävitystä, sekä määriteltävä tätä varten henkilökunnan vähimmäispätevyysvaatimukset.

Komissio arvioi jäsenvaltioiden toimet ja voi tämän arvioinnin sekä teknisen ja muun asiaa koskevan tiedon perusteella tarvittaessa mukauttaa näitä vähimmäispätevyysvaatimuksia koskevia toimenpiteitä.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös sitä täydentämällä, hyväksytään 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

23 artikla

Valvottavien aineiden vuodot ja päästöt

1.   Yritysten on toteutettava kaikki toteutettavissa olevat varotoimet valvottavien aineiden vuotojen ja päästöjen estämiseksi ja minimoimiseksi.

2.   Yritysten, jotka käyttävät jäähdytys-, ilmastointi- tai lämpöpumppulaitteita tai sammutusjärjestelmiä, niiden virtapiirit mukaan luettuina, jotka sisältävät valvottavia aineita, on varmistettava, että kiinteät laitteet ja järjestelmät,

a)

jotka sisältävät nesteenä vähintään kolme kilogrammaa valvottavia aineita, tarkastetaan vuotojen varalta vähintään kerran kahdessatoista kuukaudessa; tätä ei sovelleta ilmatiiviisti suljettaviin laitteisiin, jotka merkitään sellaisina ja jotka sisältävät alle kuusi kilogrammaa valvottavia aineita;

b)

jotka sisältävät nesteenä vähintään 30 kilogrammaa valvottavia aineita, tarkastetaan vuotojen varalta vähintään kerran kuudessa kuukaudessa;

c)

jotka sisältävät nesteenä vähintään 300 kilogrammaa valvottavia aineita, tarkastetaan vuotojen varalta vähintään kerran kolmessa kuukaudessa;

ja että havaitut vuodot korjataan mahdollisimman pian ja joka tapauksessa 14 päivän kuluessa.

Laitteet ja järjestelmät on tarkastettava vuotojen varalta yhden kuukauden kuluessa vuodon korjaamisesta sen varmistamiseksi, että korjaus on onnistunut.

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen yritysten on pidettävä kirjaa mainitussa kohdassa tarkoitetun laitteen tai järjestelmän kunnossapidon, huollon ja lopullisen hävittämisen aikana lisättyjen valvottavien aineiden määrästä ja tyypistä sekä tuossa yhteydessä talteenotettujen valvottavien aineiden määrästä. Niiden on pidettävä kirjaa myös muista asiaankuuluvista tiedoista, mukaan lukien kunnossapidon tai huollon suorittaneen yrityksen tai teknikon tunnistetiedot sekä suoritettujen vuototarkastusten päivämäärät ja tulokset. Tämä kirjanpito on pyynnöstä saatettava jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen ja komission saataville.

4.   Jäsenvaltioiden on määriteltävä 2 kohdassa tarkoitettuja toimia suorittavan henkilökunnan vähimmäispätevyysvaatimukset. Jäsenvaltioiden suorittaman toimenpiteiden arvioinnin sekä teknisen ja muun asiaa koskevan tiedon perusteella komissio voi hyväksyä näiden vähimmäispätevyysvaatimusten yhdenmukaistamista koskevia toimenpiteitä.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös sitä täydentämällä, hyväksytään 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

5.   Yritysten on toteutettava kaikki toteutettavissa olevat varotoimet valvottavien aineiden vuotojen ja päästöjen estämiseksi ja minimoimiseksi, kun niitä käytetään raaka-aineina tai prosessireagensseina.

6.   Yritysten on toteutettava kaikki toteutettavissa olevat varotoimet sellaisten valvottavien aineiden vuotojen ja päästöjen estämiseksi ja minimoimiseksi, joita syntyy tahattomasti muita kemikaaleja valmistettaessa.

7.   Komissio voi vahvistaa luettelon teknisistä menetelmistä tai käytännöistä, joita yritysten on käytettävä valvottavien aineiden vuotojen ja päästöjen estämiseksi ja minimoimiseksi.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös sitä täydentämällä, hyväksytään 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

VI LUKU

UUDET AINEET

24 artikla

Uudet aineet

1.   Liitteessä II olevassa A osassa lueteltujen uusien aineiden tuotanto, tuonti, markkinoille saattaminen, käyttö ja vienti on kielletty. Tätä kieltoa ei sovelleta uusiin aineisiin, jos niitä käytetään raaka-aineena tai laboratorio- ja analyysitarkoituksiin tai tuodaan yhteisön tullialueen kautta tapahtuvaa kauttakulkua varten tai asetuksessa (EY) N:o 450/2008 tarkoitetun väliaikaisen varastoinnin, tullivarastointimenettelyn tai vapaa-aluemenettelyn puitteissa asetuksen (EY) N:o 450/2008 mukaisesti, jollei tällaiselle tuonnille ole osoitettu mainitussa asetuksessa tarkoitettua toista tulliselvitysmuotoa tai käyttöä, tai jos aine viedään sellaisen tuonnin jälkeen, jolle on myönnetty poikkeus.

2.   Komissio sisällyttää tarvittaessa liitteessä II olevaan A osaan aineita, jotka sisältyvät mainitussa liitteessä olevaan B osaan, ja joita on havaittu vietävän, tuotavan, tuotettavan tai saatettavan markkinoille merkittävinä määrinä ja joilla pöytäkirjan nojalla toimiva tieteellinen arviointilautakunta katsoo olevan merkittävä otsonia heikentävä ominaisvaikutus, ja määrittää mahdollisia poikkeuksia 1 kohtaan.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

3.   Komissio sisällyttää asiaa koskevien tieteellisten tietojen perusteella tarvittaessa liitteessä II olevaan B osaan aineita, jotka eivät ole valvottavia aineita, mutta joilla pöytäkirjan nojalla toimiva tieteellinen arviointilautakunta tai muu vastaavan tasoinen tunnustettu viranomainen katsoo olevan otsonia heikentävä ominaisvaikutus. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

VII LUKU

KOMITEA, RAPORTOINTI, TARKASTUKSET JA SEURAAMUKSET

25 artikla

Komitea

1.   Komissiota avustaa komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuksi määräajaksi vahvistetaan yksi kuukausi.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohdassa ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

26 artikla

Jäsenvaltioiden raportoimat tiedot

1.   Jäsenvaltioiden on raportoitava komissiolle vuosittain 30 päivään kesäkuuta mennessä seuraavat tiedot sähköisessä muodossa edellisen kalenterivuoden osalta:

a)

12 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti karanteenikäsittelyä ja ennen kuljetusta tapahtuvaa käsittelyä varten sallitut niiden alueella käytetyt metyylibromidin määrät, mainiten metyylibromidin käyttötarkoitukset sekä vaihtoehtojen käytössä ja arvioinnissa saavutetun edistyksen;

b)

kriittisiin käyttötarkoituksiin 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti asennettujen, käytettyjen ja varastoitujen halonien määrät, toimenpiteet, joita on toteutettu näiden aineiden päästöjen vähentämiseksi, ja arvio tällaisista päästöistä sekä vaihtoehtojen arvioinnissa ja käytössä saavutettu edistys;

c)

laiton kauppa ja erityisesti sellaiset tapaukset, jotka on todettu 28 artiklan mukaisesti tehtyjen tarkastusten aikana.

2.   Komissio vahvistaa 25 artiklan 2 kohdassa säädettyä hallintomenettelyä noudattaen, missä muodossa 1 artiklassa tarkoitetut tiedot on toimitettava.

3.   Komissio voi muuttaa 1 kohtaa.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

27 artikla

Yritysten raportointi

1.   Yritysten on raportoitava komissiolle vuosittain 31 päivään maaliskuuta mennessä 2–6 kohdassa luetellut tiedot kustakin valvottavasta aineesta ja kustakin liitteessä II luetellusta uudesta aineesta edellisen kalenterivuoden osalta, sekä toimitettava tiedoista jäljennös kyseisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.

2.   Jokaisen tuottajan on ilmoitettava seuraavat tiedot:

a)

sen kunkin 1 kohdassa tarkoitetun aineen kokonaistuotanto;

b)

markkinoille saatetut tai tuottajan omiin tarpeisiin yhteisössä käytetyt määrät erittelemällä raaka-aineeksi, prosessireagensseiksi ja muihin käyttöihin tarkoitettu tuotanto;

c)

10 artiklan 6 kohdan mukaisesti sallittu tuotanto välttämättömiin laboratorio- tai analyysitarkoituksiin yhteisössä;

d)

10 artiklan 8 kohdan mukaisesti sallittu tuotanto osapuolten välttämättömiin laboratorio- ja analyysitarkoituksiin;

e)

14 artiklan 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti sallittu tuotannon lisääminen teollisuuden järkeistämisen yhteydessä;

f)

kierrätetyt, regeneroidut ja hävitetyt määrät sekä hävittämiseen käytetyt tekniset menetelmät, mukaan lukien 3 artiklan 14 kohdassa tarkoitetut sivutuotteena tuotetut ja hävitetyt määrät;

g)

varastot;

h)

ostot yhteisön muilta tuottajilta tai myynnit yhteisön muille tuottajille.

3.   Jokaisen tuojan on ilmoitettava kunkin 1 kohdassa tarkoitetun aineen osalta seuraavat tiedot:

a)

yhteisössä vapaaseen liikkeeseen luovutetut määrät erittelemällä määrät, jotka on tuotu käytettäviksi raaka-aineina ja prosessireagensseina, 10 artiklan 6 kohdan mukaisesti sallittuihin välttämättömiin laboratorio- tai analyysitarkoituksiin, karanteenikäsittelyyn tai ennen kuljetusta tapahtuvaan käsittelyyn, tai jotka on tuotu hävitettäviksi. Tuojien, jotka ovat tuoneet valvottavia aineita hävitettäviksi, on ilmoitettava myös kunkin aineen tosiasiallinen lopullinen määräpaikka tai lopulliset määräpaikat ja eriteltävä määräpaikoittain kunkin aineen määrä ja sen hävittämislaitoksen nimi ja osoite, johon aine on toimitettu;

b)

muissa tullimenettelyissä tuodut määrät eritellen tullimenettely ja käyttötarkoitukset;

c)

kierrätettäviksi tai regeneroitaviksi tuotujen käytettyjen 1 kohdassa tarkoitettujen aineiden määrät;

d)

varastot;

e)

ostot yhteisön muilta yrityksiltä tai myynnit yhteisön muille yrityksille;

f)

viejämaa.

4.   Jokaisen viejän on ilmoitettava kunkin 1 kohdassa tarkoitetun aineen osalta seuraavat tiedot:

a)

tällaisten vietyjen aineiden määrät erittelemällä kuhunkin määrämaahan viedyt määrät sekä määrät, jotka on viety käytettäviksi raaka-aineina ja prosessireagensseina, välttämättömiin laboratorio- ja analyysitarkoituksiin, kriittisiin käyttötarkoituksiin sekä karanteenikäsittelyyn ja ennen kuljetusta tapahtuvaan käsittelyyn;

b)

varastot;

c)

ostot yhteisön muilta yrityksiltä tai myynnit yhteisön muille yrityksille;

d)

määrämaa.

5.   Jokaisen yrityksen, joka hävittää 1 kohdassa tarkoitettuja valvottavia aineita, joita 2 kohta ei koske, on ilmoitettava seuraavat tiedot:

a)

hävitettyjen aineiden määrät, mukaan lukien määrät, jotka sisältyivät tuotteisiin tai laitteisiin;

b)

hävittämistä odottavien aineiden määrät, mukaan lukien määrät, jotka sisältyivät tuotteisiin tai laitteisiin;

c)

hävittämisessä käytetty tekninen menetelmä.

6.   Jokaisen yrityksen, joka käyttää valvottavia aineita raaka-aineina tai prosessireagensseina, on ilmoitettava seuraavat tiedot:

a)

raaka-aineina tai prosessireagensseina käytettyjen aineiden määrät;

b)

tällaisten aineiden varastot;

c)

tähän liittyvät prosessit ja päästöt.

7.   Jokaisen tuottajan tai tuojan, jolla on 10 artiklan 6 kohdan mukainen lupa, on raportoitava komissiolle vuosittain ennen 31 päivää maaliskuuta kustakin aineesta, jolle lupa on myönnetty, aineen käyttötarkoitus, edellisenä vuonna käytetyt määrät, varastossa olevat määrät, kierrätetyt, talteen otetut tai hävitetyt määrät sekä kyseisiä aineita sisältävien tai niihin perustuvien ja yhteisön markkinoille saatettujen ja/tai vietyjen tuotteiden ja laitteiden määrät ja toimitettava näistä tiedoista jäljennös kyseisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.

8.   Komissio toteuttaa aiheelliset toimenpiteet sille annettujen tietojen luottamuksellisuuden suojelemiseksi.

9.   Edellä 1–7 kohdassa tarkoitettujen raporttien muodosta päätetään 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua hallintomenettelyä noudattaen.

10.   Komissio voi muuttaa 1–7 kohdassa säädettyjä raportointivaatimuksia.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

28 artikla

Tarkastukset

1.   Jäsenvaltioiden on suoritettava riskianalyysiin perustuvia tarkastuksia varmistaakseen, että yritykset noudattavat tätä asetusta, mukaan lukien tuotavien ja vietävien valvottavien aineiden sekä tällaisia aineita sisältävien tai niihin perustuvien tuotteiden ja laitteiden tarkastukset. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on suoritettava tutkimukset, joita komissio pitää tämän asetuksen mukaan tarpeellisina.

2.   Komission virkamiehet avustavat jäsenvaltion toimivaltaista viranomaista näiden tehtävien suorittamisessa, jos komissio ja viranomainen, jonka alueella tutkimukset on määrä tehdä, tekevät asiasta sopimuksen.

3.   Suorittaessaan sille tällä asetuksella annettuja tehtäviä komissiolla on oikeus saada tarvittavat tiedot jäsenvaltioiden hallituksilta, toimivaltaisilta viranomaisilta sekä yrityksiltä. Pyytäessään yritykseltä tietoja komissio toimittaa samalla sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka alueella yrityksellä on kotipaikka, jäljennöksen pyynnöstä.

4.   Komissio toteuttaa aiheelliset toimet riittävän tietojenvaihdon ja yhteistyön edistämiseksi kansallisten viranomaisten kesken sekä kansallisten viranomaisten ja komission kesken.

Komissio toteuttaa aiheelliset toimenpiteet tämän artiklan nojalla saatujen tietojen luottamuksellisuuden suojelemiseksi.

5.   Jäsenvaltio voi toisen jäsenvaltion pyynnöstä tarkastaa yrityksiä tai suorittaa sellaisia yrityksiä koskevaa tutkintaa, joiden epäillään olevan tekemisissä valvottavien aineiden laittomien siirtojen kanssa ja jotka toimivat kyseisen jäsenvaltion alueella.

29 artikla

Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on vahvistettava säännöt tämän asetuksen säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista, ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä säännöksistä komissiolle viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2011 ja ilmoitettava myös viipymättä niihin myöhemmin tehtävistä muutoksista.

VIII LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

30 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 2037/2000 1 päivästä tammikuuta 2010.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä VIII olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

31 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 16 päivänä syyskuuta 2009.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BUZEK

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. MALMSTRÖM


(1)  EUVL C 100, 30.4.2009, s. 135.

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 25. maaliskuuta 2009 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 27. heinäkuuta 2009.

(3)  EYVL L 244, 29.9.2000, s. 1.

(4)  EYVL L 297, 31.10.1988, s. 8.

(5)  EUVL L 258, 26.9.2008, s. 68.

(6)  EYVL L 123, 24.4.1998, s. 1.

(7)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.

(8)  EUVL L 307, 24.11.2003, s. 1.

(9)  EYVL 196, 16.8.1967, s. 1.

(10)  EYVL L 200, 30.7.1999, s. 1.

(11)  EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1.

(12)  EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

(13)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

(14)  EYVL L 118, 27.4.2001, s. 41.

(15)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(16)  EUVL L 114, 27.4.2006, s. 9. Direktiivi 2006/12/EY on kumottu 12 päivästä joulukuuta 2010 lukien jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta 19 päivänä marraskuuta 2008 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2008/98/EY.

(17)  EYVL L 377, 31.12.1991, s. 20.

(18)  EUVL L 37, 13.2.2003, s. 24.


LIITE I

VALVOTTAVAT AINEET

Ryhmä

Aine

Otsonia heikentävää ominaisvaikutusta ilmaiseva kerroin (1)

I ryhmä

CFCl3

CFC-11

Trikloorifluorimetaani

1,0

CF2Cl2

CFC-12

Diklooridifluorimetaani

1,0

C2F3Cl3

CFC-113

Triklooritrifluorietaani

0,8

C2F4Cl2

CFC-114

Diklooritetrafluorietaani

1,0

C2F5Cl

CFC-115

Klooripentafluorietaani

0,6

II ryhmä

CF3Cl

CFC-13

Klooritrifluorimetaani

1,0

C2FCl5

CFC-111

Pentakloorifluorietaani

1,0

C2F2Cl4

CFC-112

Tetraklooridifluorietaani

1,0

C3FCl7

CFC-211

Heptakloorifluoripropaani

1,0

C3F2Cl6

CFC-212

Heksaklooridifluoripropaani

1,0

C3F3Cl5

CFC-213

Pentaklooritrifluoripropaani

1,0

C3F4Cl4

CFC-214

Tetraklooritetrafluoripropaani

1,0

C3F5Cl3

CFC-215

Triklooripentafluoripropaani

1,0

C3F6Cl2

CFC-216

Diklooriheksafluoripropaani

1,0

C3F7Cl

CFC-217

Klooriheptafluoripropaani

1,0

III ryhmä

CF2BrCl

haloni 1211

Bromiklooridifluorimetaani

3,0

CF3Br

haloni 1301

Bromitrifluorimetaani

10,0

C2F4Br2

haloni 2402

Dibromitetrafluorietaani

6,0

IV ryhmä

CCl4

CTC

Tetrakloorimetaani (hiilitetrakloridi)

1,1

V ryhmä

C2H3Cl3  (2)

1,1,1-TCA

1,1,1-Trikloorietaani (metyyli-kloroformi)

0,1

VI ryhmä

CH3Br

metyylibromidi

Bromimetaani

0,6

VII ryhmä

CHFBr2

HBFC-21 B2

Dibromifluorimetaani

1,00

CHF2Br

HBFC-22 B1

Bromidifluorimetaani

0,74

CH2FBr

HBFC-31 B1

Bromifluorimetaani

0,73

C2HFBr4

HBFC-121 B4

Tetrabromifluorietaani

0,8

C2HF2Br3

HBFC-122 B3

Tribromidifluorietaani

1,8

C2HF3Br2

HBFC-123 B2

Dibromitrifluorietaani

1,6

C2HF4Br

HBFC-124 B1

Bromitetrafluorietaani

1,2

C2H2FBr3

HBFC-131 B3

Tribromifluorietaani

1,1

C2H2F2Br2

HBFC-132 B2

Dibromidifluorietaani

1,5

C2H2F3Br

HBFC-133 B1

Bromitrifluorietaani

1,6

C2H3FBr2

HBFC-141 B2

Dibromifluorietaani

1,7

C2H3F2Br

HBFC-142 B1

Bromidifluorietaani

1,1

C2H4FBr

HBFC-151 B1

Bromifluorietaani

0,1

C3HFBr6

HBFC-221 B6

Heksabromifluoripropaani

1,5

C3HF2Br5

HBFC-222 B5

Pentabromidifluoripropaani

1,9

C3HF3Br4

HBFC-223 B4

Tetrabromitrifluoripropaani

1,8

C3HF4Br3

HBFC-224 B3

Tribromitetrafluoripropaani

2,2

C3HF5Br2

HBFC-225 B2

Dibromipentafluoripropaani

2,0

C3HF6Br

HBFC-226 B1

Bromiheksafluoripropaani

3,3

C3H2FBr5

HBFC-231 B5

Pentabromifluoripropaani

1,9

C3H2F2Br4

HBFC-232 B4

Tetrabromidifluoripropaani

2,1

C3H2F3Br3

HBFC-233 B3

Tribromitrifluoripropaani

5,6

C3H2F4Br2

HBFC-234 B2

Dibromitetrafluoripropaani

7,5

C3H2F5Br

HBFC-235 B1

Bromipentafluoripropaani

1,4

C3H3FBr4

HBFC-241 B4

Tetrabromifluoripropaani

1,9

C3H3F2Br3

HBFC-242 B3

Tribromidifluoripropaani

3,1

C3H3F3Br2

HBFC-243 B2

Dibromitrifluoripropaani

2,5

C3H3F4Br

HBFC-244 B1

Bromitetrafluoripropaani

4,4

C3H4FBr3

HBFC-251 B1

Tribromifluoripropaani

0,3

C3H4F2Br2

HBFC-252 B2

Dibromidifluoripropaani

1,0

C3H4F3Br

HBFC-253 B1

Bromitrifluoripropaani

0,8

C3H5FBr2

HBFC-261 B2

Dibromifluoripropaani

0,4

C3H5F2Br

HBFC-262 B1

Bromidifluoripropaani

0,8

C3H6FBr

HBFC-271 B1

Bromifluoripropaani

0,7

VIII ryhmä

CHFCl2

HCFC-21 (3)

Dikloorifluorimetaani

0,040

CHF2Cl

HCFC-22 (3)

Klooridifluorimetaani

0,055

CH2FCl

HCFC-31

Kloorifluorimetaani

0,020

C2HFCl4

HCFC-121

Tetrakloorifluorietaani

0,040

C2HF2Cl3

HCFC-122

Triklooridifluorietaani

0,080

C2HF3Cl2

HCFC-123 (3)

Diklooritrifluorietaani

0,020

C2HF4Cl

HCFC-124 (3)

Klooritetrafluorietaani

0,022

C2H2FCl3

HCFC-131

Trikloorifluorietaani

0,050

C2H2F2Cl2

HCFC-132

Diklooridifluorietaani

0,050

C2H2F3Cl

HCFC-133

Klooritrifluorietaani

0,060

C2H3FCl2

HCFC-141

Dikloorifluorietaani

0,070

CH3CFCl2

HCFC-141b (3)

1,1-dikloori-1-fluorietaani

0,110

C2H3F2Cl

HCFC-142

Klooridifluorietaani

0,070

CH3CF2Cl

HCFC-142b (3)

1-kloori-1,1-difluorietaani

0,065

C2H4FCl

HCFC-151

Kloorifluorietaani

0,005

C3HFCl6

HCFC-221

Heksakloorifluoripropaani

0,070

C3HF2Cl5

HCFC-222

Pentaklooridifluoripropaani

0,090

C3HF3Cl4

HCFC-223

Tetraklooritrifluoripropaani

0,080

C3HF4Cl3

HCFC-224

Triklooritetrafluoripropaani

0,090

C3HF5Cl2

HCFC-225

Diklooripentafluoripropaani

0,070

CF3CF2CHCl2

HCFC-225ca (3)

3,3-dikloori-1,1,1,2,2, -pentafluoripropaani

0,025

CF2ClCF2 CHClF

HCFC-225cb (3)

1,3-dikloori-1,1,2,2,3-pentafluoripropaani

0,033

C3HF6Cl

HCFC-226

Klooriheksafluoripropaani

0,100

C3H2FCl5

HCFC-231

Pentakloorifluoripropaani

0,090

C3H2F2Cl4

HCFC-232

Tetraklooridifluoripropaani

0,100

C3H2F3Cl3

HCFC-233

Triklooritrifluoripropaani

0,230

C3H2F4Cl2

HCFC-234

Diklooritetrafluoripropaani

0,280

C3H2F5Cl

HCFC-235

Klooripentafluoripropaani

0,520

C3H3FCl4

HCFC-241

Tetrakloorifluoripropaani

0,090

C3H3F2Cl3

HCFC-242

Triklooridifluoripropaani

0,130

C3H3F3Cl2

HCFC-243

Diklooritrifluoripropaani

0,120

C3H3F4Cl

HCFC-244

Klooritetrafluoripropaani

0,140

C3H4FCl3

HCFC-251

Trikloorifluoripropaani

0,010

C3H4F2Cl2

HCFC-252

Diklooridifluoripropaani

0,040

C3H4F3Cl

HCFC-253

Klooritrifluoripropaani

0,030

C3H5FCl2

HCFC-261

Dikloorifluoripropaani

0,020

C3H5F2Cl

HCFC-262

Klooridifluoripropaani

0,020

C3H6FCl

HCFC-271

Kloorifluoripropaani

0,030

IX ryhmä

CH2BrCl

BCM

Bromikloorimetaani

0,12


(1)  Otsonia heikentävää ominaisvaikutusta ilmaisevien kerrointen mukaiset luvut ovat nykyiseen tietoon perustuvia arvioita, ja niitä tarkistetaan ja muutetaan määräajoin otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevien osapuolten päätösten perusteella.

(2)  Kaava ei viittaa 1,1,2-trikloorietaaniin.

(3)  Yksilöi kaupallisesti kannattavimman aineen, kuten pöytäkirjassa määrätään.


LIITE II

UUDET AINEET

A osa: Aineet, joiden käyttöä on rajoitettu 24 artiklan 1 kohdan nojalla

Aine

Otsonia heikentävää ominaisvaikutusta ilmaiseva kerroin

CBr2 F2

Dibromidifluorimetaani (haloni-1202)

1,25

B osa: Aineet, joista on raportoitava 27 artiklan nojalla

Aine

Otsonia heikentävää ominaisvaikutusta ilmaiseva kerroin (1)

C3H7Br

1-Bromipropaani (n-propyylibromidi)

0,02–0,10

C2H5Br

Bromietaani (etyylibromidi)

0,1–0,2

CF3I

Trifluorijodimetaani (trifluorimetyylijodidi)

0,01–0,02

CH3Cl

Kloorimetaani (metyylikloridi)

0,02


(1)  Otsonia heikentävää ominaisvaikutusta ilmaisevien kertoimien mukaiset luvut ovat nykyiseen tietoon perustuvia arvioita, ja niitä tarkistetaan ja muutetaan määräajoin otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevien osapuolten päätösten perusteella.


LIITE III

Prosessit, joissa valvottavia aineita käytetään 3 artiklan 12 kohdassa tarkoitettuina prosessireagensseina:

a)

hiilitetrakloridin käyttö typpitrikloridin eliminointiin kloorin ja natriumhydroksidin valmistuksessa;

b)

hiilitetrakloridin käyttö kloorin talteenottoon kloorin valmistuksen jäännöskaasuista;

c)

hiilitetrakloridin käyttö kloorikautsun valmistuksessa;

d)

hiilitetrakloridin käyttö polyfenyleenitereftaaliamidin valmistuksessa;

e)

CFC-12:n käyttö Z-perfluoripolyeetterien ja sen difunktionaalisten johdannaisten perfluoripolyeetteripolyperoksidilähtöaineiden valokemiallisessa synteesissä;

f)

CFC-113:n käyttö erittäin funktionaalisten perfluoripolyeetteridiolien valmistuksessa;

g)

hiilitetrakloridin käyttö syklodiimin valmistuksessa;

h)

osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen käyttö a–g kohdassa tarkoitetuissa prosesseissa silloin, kun niitä käytetään korvaamaan kloorifluorihiiltä tai hiilitetrakloridia.


LIITE IV

Liitteessä I tarkoitettujen aineiden ryhmät, yhdistetyn nimikkeistön koodit (1) ja kuvaus

Ryhmä

CN-koodi

Kuvaus

I ryhmä

2903 41 00

Trikloorifluorimetaani

2903 42 00

Diklooridifluorimetaani

2903 43 00

Triklooritrifluorietaanit

2903 44 10

Diklooritetrafluorietaanit

2903 44 90

Klooripentafluorietaani

II ryhmä

2903 45 10

Klooritrifluorimetaani

2903 45 15

Pentakloorifluorietaani

2903 45 20

Tetraklooridifluorietaanit

2903 45 25

Heptakloorifluoripropaanit

2903 45 30

Heksaklooridifluoripropaanit

2903 45 35

Pentaklooritrifluoripropaanit

2903 45 40

Tetraklooritetrafluoripropaanit

2903 45 45

Triklooripentafluoripropaanit

2903 45 50

Diklooriheksafluoripropaanit

2903 45 55

Klooriheptafluoripropaanit

III ryhmä

2903 46 10

Bromiklooridifluorimetaani

2903 46 20

Bromitrifluorimetaani

2903 46 90

Dibromitetrafluorietaanit

IV ryhmä

2903 14 00

Hiilitetrakloridi

V ryhmä

2903 19 10

1,1,1-Trikloorietaani (metyylikloroformi)

VI ryhmä

2903 39 11

Bromimetaani (metyylibromidi)

VII ryhmä

2903 49 30

Osittain halogenoidut bromifluorimetaanit, -etaanit tai -propaanit

VIII ryhmä

2903 49 11

Klooridifluorimetaani (HCFC-22)

2903 49 15

1,1-dikloori-1-fluorietaani (HCFC-141b)

2903 49 19

Muut osittain halogenoidut kloorifluorimetaanit, -etaanit tai -propaanit (HCFC)

IX ryhmä

ex 2903 49 80

Bromikloorimetaani

Seokset

3824 71 00

Seokset, jotka sisältävät täysin halogenoituja kloorifluorihiilivetyjä (CFC-yhdisteitä) ja mahdollisesti myös osittain halogenoituja kloorifluorihiilivetyjä (HCFC-yhdisteitä), perfluorihiilivetyjä (PFC-yhdisteitä) tai osittain halogenoituja fluorihiilivetyjä (HFC-yhdisteitä)

3824 72 00

Seokset, jotka sisältävät bromiklooridifluorimetaania, bromitrifluorimetaania tai dibromitetrafluorietaaneja

3824 73 00

Seokset, jotka sisältävät osittain halogenoituja bromifluorihiilivetyjä (HBFC-yhdisteitä)

3824 74 00

Seokset, jotka sisältävät osittain halogenoituja kloorifluorihiilivetyjä (HCFC-yhdisteitä) ja mahdollisesti myös perfluorihiilivetyjä (PFC-yhdisteitä) tai osittain halogenoituja fluorihiilivetyjä (HFC-yhdisteitä) mutta eivät sisällä täysin halogenoituja kloorifluorihiilivetyjä (CFC-yhdisteitä)

3824 75 00

Seokset, jotka sisältävät hiilitetrakloridia

3824 76 00

Seokset, jotka sisältävät 1,1,1-trikloorietaania (metyylikloroformia)

3824 77 00

Seokset, jotka sisältävät bromimetaania (metyylibromidia) tai bromikloorimetaania


(1)  Koodin edessä oleva merkintä ”ex” tarkoittaa, että alanimikkeeseen voi kuvaussarakkeessa mainittujen tuotteiden lisäksi kuulua myös muita aineita.


LIITE V

Edellytykset, jotka koskevat valvottavien aineiden markkinoille saattamista ja edelleenjakelua 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin välttämättömiin laboratorio- ja analyysitarkoituksiin

1.   Välttämättömiin laboratorio- ja analyysitarkoituksiin käytettävät valvottavat aineet saavat sisältää ainoastaan valvottavia aineita, joiden puhtausaste valmistuksessa on seuraava:

Aine

%

CTC (reagenssilaatu)

99,5

1,1,1-trikloorietaani

99,0

CFC 11

99,5

CFC 13

99,5

CFC 12

99,5

CFC 113

99,5

CFC 114

99,5

Muut valvottavat aineet, joiden kiehumispiste on > 20 °C

99,5

Muut valvottavat aineet, joiden kiehumispiste on < 20 °C

99,0

Valmistajat, edustajat tai jakelijat voivat myöhemmin sekoittaa näitä puhtaita valvottavia aineita muiden sellaisten kemikaalien kanssa, joita joko valvotaan tai joita ei valvota pöytäkirjan perusteella, laboratorio- ja analyysitarkoituksiin sovellettavin tavanomaisin edellytyksin.

2.   Nämä erittäin puhtaat aineet ja valvottavia aineita sisältävät seokset voidaan toimittaa ainoastaan alle kolmen litran uudelleen suljettavissa säiliöissä tai suurpainepulloissa tai enintään 10 millilitran lasiampulleina, ja niihin on selvästi merkittävä, että ne ovat otsonikerrosta heikentäviä aineita, että ne on rajoitettu laboratorio- ja analyysitarkoituksiin ja että käytetyt ja ylimääräiset aineet olisi mahdollisuuksien mukaan kerättävä ja kierrätettävä. Materiaali olisi hävitettävä, jos kierrättäminen ei ole käytännössä mahdollista.


LIITE VI

HALONIEN KRIITTISET KÄYTTÖTARKOITUKSET

Haloni-1301:n käyttö:

lentokoneissa miehistötilojen, moottorikotelojen, rahtitilojen ja kuivan tilan suojaukseen sekä polttoainetankkien räjähtämisen estoon,

sotilasmaakulkuneuvoissa ja laivaston aluksissa miehistö- ja moottoritilojen suojelemiseksi,

sotilasalalla, öljyalalla, kaasualalla ja petrokemian alalla sekä nykyisissä rahtialuksissa suojakaasuna tiloissa, joissa oleskelee ihmisiä ja joissa saattaa esiintyä tulenarkoja nesteiden ja/tai kaasujen päästöjä,

tilojen suojaamiseen puolustusvoimien tai muissa kansallisen turvallisuuden kannalta välttämättömissä miehitetyissä olemassa olevissa viesti- ja johtokeskuksissa,

niiden tilojen suojaamiseen, joissa radioaktiivisen aineen leviäminen on mahdollista,

Englannin kanaalin tunnelissa ja siihen liittyvissä tiloissa ja laitteissa sekä liikkuvassa kalustossa.

Haloni-1211:n käyttö:

sotilasmaakulkuneuvoissa ja laivaston aluksissa miehistö- ja moottoritilojen suojelemiseksi,

lentokoneissa käytettävissä käsisammuttimissa ja moottoreita varten tarkoitetuissa kiinteissä sammuttimissa,

lentokoneissa miehistötilojen, moottorikotelojen, polttoainesäiliöiden ja kuivan tilan suojaukseen,

palokunnan käyttämissä henkilökohtaisen turvallisuuden kannalta välttämättömissä alkusammuttimissa,

ihmisiä varten tarkoitetuissa armeijan ja poliisin sammuttimissa.

Haloni-2402:n käyttö ainoastaan Tšekissä, Virossa, Kyproksessa, Latviassa, Liettuassa, Unkarissa, Maltassa, Puolassa, Sloveniassa ja Slovakiassa:

lentokoneissa miehistötilojen, moottorikotelojen, rahtitilojen ja kuivan tilan suojaukseen sekä polttoainetankkien räjähtämisen estoon,

sotilasmaakulkuneuvoissa ja laivaston aluksissa miehistö- ja moottoritilojen suojelemiseksi,

sotilasalalla, öljyalalla, kaasualalla ja petrokemian alalla sekä nykyisissä rahtialuksissa suojakaasuna tiloissa, joissa oleskelee ihmisiä ja joissa saattaa esiintyä tulenarkoja nesteiden ja/tai kaasujen päästöjä,

tilojen suojaamiseen puolustusvoimien tai muissa kansallisen turvallisuuden kannalta välttämättömissä miehitetyissä olemassa olevissa viesti- ja johtokeskuksissa,

niiden tilojen suojaamiseen, joissa radioaktiivisen aineen leviäminen on mahdollista,

lentokoneissa käytettävissä käsisammuttimissa ja moottoreita varten tarkoitetuissa kiinteissä sammuttimissa,

palokunnan käyttämissä henkilökohtaisen turvallisuuden kannalta välttämättömissä alkusammuttimissa,

ihmisiä varten tarkoitetuissa armeijan ja poliisin sammuttimissa.

Haloni-2402:n käyttö ainoastaan Bulgariassa:

lentokoneissa miehistötilojen, moottorikotelojen, rahtitilojen ja kuivan tilan suojaukseen sekä polttoainetankkien räjähtämisen estoon,

sotilasmaakulkuneuvoissa ja laivaston aluksissa miehistö- ja moottoritilojen suojelemiseksi.


LIITE VII

ASETUKSEN 22 ARTIKLAN 1 KOHDASSA TARKOITETUT TEKNISET HÄVITTÄMISMENETELMÄT

Sovellettavuus

Menetelmä

Valvottavat aineet (1)  (2)

Laimeat lähteet (3)

 

Valvottavat aineet, jotka on lueteltu liitteen I ryhmissä I, II, IV, V ja VIII

Halonit, jotka on lueteltu liitteen I ryhmässä III

Vaahto

Hävittämis- ja poistamistehokkuus (4)

99,99 %

99,99 %

95 %

Sementtiuunit

Hyväksytty (5)

Ei hyväksytty

Ei sovelleta

Nesteruiskutukseen perustuva poltto

Hyväksytty

Hyväksytty

Ei sovelleta

Hapetus kaasu- tai savufaasissa

Hyväksytty

Hyväksytty

Ei sovelleta

Kiinteän yhdyskuntajätteen poltto

Ei sovelleta

Ei sovelleta

Hyväksytty

Reaktorikrakkaus

Hyväksytty

Ei hyväksytty

Ei sovelleta

Poltto rumpu-uunissa

Hyväksytty

Hyväksytty

Hyväksytty

Argonplasmakaari

Hyväksytty

Hyväksytty

Ei sovelleta

Induktiivisesti synnytetty radiotaajuusplasma

Hyväksytty

Hyväksytty

Ei sovelleta

Mikroaaltoplasma

Hyväksytty

Ei hyväksytty

Ei sovelleta

Typpiplasmakaari

Hyväksytty

Ei hyväksytty

Ei sovelleta

Katalyyttinen kaasufaasissa tapahtuva halogeeniyhdisteiden hajotus

Hyväksytty

Ei hyväksytty

Ei sovelleta

Tulistettuun höyryyn perustuva reaktori

Hyväksytty

Ei hyväksytty

Ei sovelleta


(1)  Ne valvottavat aineet, joita ei luetella jäljempänä, on hävitettävä sellaisella hävittämismenetelmällä, joka on ympäristön kannalta hyväksyttävin ja josta ei aiheudu kohtuuttomia kustannuksia.

(2)  Konsentroidut lähteet ovat käyttämättömiä, talteen otettuja ja regeneroituja otsonikerrosta heikentäviä aineita.

(3)  Laimeat lähteet ovat kiinteän matriisin, esimerkiksi vaahdon, sisältämiä otsonikerrosta heikentäviä aineita.

(4)  Hävittämis- ja poistamistehokkuus kuvaa menetelmän suorituskykyä, johon teknisen menetelmän hyväksyminen perustuu. Se ei aina vastaa päivittäin saavutettuja tuloksia, joita taas valvotaan kansallisin vähimmäisvaatimuksin.

(5)  Osapuolten hyväksymä.


LIITE VIII

VASTAAVUUSTAULUKKO

Asetus (EY) N:o 2037/2000

Tämä asetus

1 artikla

1 ja 2 artikla

2 artikla

3 artikla

3 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

4 artiklan 1 kohta

3 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

10 artiklan 2 ja 4 kohta

3 artiklan 2 kohdan i alakohta

4 artikla

3 artiklan 2 kohdan ii alakohdan ensimmäinen alakohta

3 artiklan 2 kohdan ii alakohdan toinen alakohta

12 artiklan 3 kohta

3 artiklan 3 kohta

11 artiklan 1 kohta

3 artiklan 4 kohta

10 artiklan 6 kohdan ensimmäinen virke

3 artiklan 5 kohta

10 artiklan 7 kohta

3 artiklan 6 kohta

3 artiklan 7 kohta

10 artiklan 8 kohta

3 artiklan 8 kohta

14 artiklan 2 kohta

3 artiklan 9 kohta

14 artiklan 3 kohta

3 artiklan 10 kohta

14 artiklan 4 kohta

4 artiklan 1 kohta

5 artiklan 1 kohta

4 artiklan 2 kohdan i alakohta

5 artiklan 1 kohta

4 artiklan 2 kohdan ii alakohta

4 artiklan 2 kohdan iii alakohdan ensimmäinen alakohta

12 artiklan 1 ja 2 kohta

4 artiklan 2 kohdan iii alakohdan toinen alakohta

26 artiklan 1 kohdan a alakohta

4 artiklan 2 kohdan iii alakohdan kolmas alakohta

12 artiklan 2 kohta

4 artiklan 2 kohdan iv alakohta

4 artiklan 3 kohdan i alakohta

5 artiklan 1 kohta

4 artiklan 3 kohdan ii alakohta

4 artiklan 3 kohdan iii alakohta

4 artiklan 3 kohdan iv alakohta

4 artiklan 4 kohdan i alakohdan a alakohta

9 artikla

4 artiklan 4 kohdan i alakohdan b alakohdan ensimmäinen luetelmakohta

7 artiklan 1 kohta ja 8 artiklan 1 kohta

4 artiklan 4 kohdan i alakohdan b alakohdan toinen luetelmakohta

10 artiklan 1 kohta ja 12 artiklan 3 kohta

4 artiklan 4 kohdan ii alakohta

4 artiklan 4 kohdan iii alakohta

4 artiklan 4 kohdan iv alakohdan ensimmäinen virke

13 artiklan 1 kohta

4 artiklan 4 kohdan iv alakohdan toinen virke

27 artiklan 1 kohta

4 artiklan 4 kohdan v alakohta

6 artiklan 2 kohta

4 artiklan 5 kohta

14 artiklan 1 kohta

4 artiklan 6 kohta

6 artikla

4 artiklan 6 kohta

5 artiklan 1 kohta

5 artiklan 1 kohta

5 artiklan 2 kohdan a alakohta

11 artiklan 2 kohta

5 artiklan 2 kohdan b alakohta

7 artiklan 1 kohta

5 artiklan 2 kohdan c alakohta

8 artiklan 1 kohta

5 artiklan 3 kohta

5 artiklan 4 kohdan ensimmäinen virke

11 artiklan 8 kohta

5 artiklan 4 kohdan toinen virke

5 artiklan 5 kohta

5 artiklan 6 kohta

5 artiklan 7 kohta

11 artiklan 8 kohta

6 artiklan 1 kohdan ensimmäinen virke

15 artiklan 3 kohta

6 artiklan 1 kohdan toinen virke

6 artiklan 2 kohta

6 artiklan 3 kohta

18 artiklan 3 kohta

6 artiklan 4 kohta

18 artiklan 5 kohta

6 artiklan 5 kohta

18 artiklan 9 kohta

7 artikla

16 artiklan 1 kohta

8 artikla

20 artiklan 1 kohta

9 artiklan 1 kohta

20 artiklan 1 kohta

9 artiklan 2 kohta

21 artikla

10 artikla

20 artiklan 2 kohta

11 artiklan 1 kohta

17 artiklan 1 ja 2 kohta

11 artiklan 2 kohta

20 artiklan 1 kohta

11 artiklan 3 kohta

20 artiklan 1 kohta

11 artiklan 4 kohta

12 artiklan 1 kohta

17 artiklan 4 kohta

12 artiklan 2 kohta

18 artiklan 4 kohta

12 artiklan 3 kohta

18 artiklan 5 kohta

12 artiklan 4 kohta

18 artiklan 3 ja 4 kohta

13 artikla

20 artiklan 3 kohta

14 artikla

20 artiklan 4 kohta

15 artikla

16 artiklan 1 kohta

22 artiklan 1 kohta

16 artiklan 2 kohta

16 artiklan 3 kohta

22 artiklan 3 kohta

16 artiklan 4 kohta

16 artiklan 5 kohta

22 artiklan 5 kohta

16 artiklan 6 kohta

16 artiklan 7 kohta

17 artikla

23 artikla

18 artikla

25 artikla

19 artikla

25 artikla

20 artiklan 1 kohta

28 artiklan 3 kohta

20 artiklan 2 kohta

28 artiklan 3 kohta

20 artiklan 3 kohta

28 artiklan 1 kohta

20 artiklan 4 kohta

28 artiklan 2 kohta

20 artiklan 5 kohta

28 artiklan 4 kohta

21 artikla

29 artikla

22 artikla

24 artikla

23 artikla

30 artikla

24 artikla

31 artikla

Liite I

Liite I

Liite III

Liite IV

Liite IV

Liite V

Liite VI

Liite III

Liite VII

Liite VI


Top