Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0933

Komission asetus (EY) N:o 933/2009, annettu 6 päivänä lokakuuta 2009 , neuvoston asetuksen (EY) N:o 779/98 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Turkista peräisin olevien siipikarjanliha-alan tuotteiden yhteisöön tuontia koskevien eräiden kiintiöiden avaamisen ja hallinnointitavan osalta

OJ L 263, 7.10.2009, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 018 P. 68 - 69

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/933/oj

7.10.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 263/9


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 933/2009,

annettu 6 päivänä lokakuuta 2009,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 779/98 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Turkista peräisin olevien siipikarjanliha-alan tuotteiden yhteisöön tuontia koskevien eräiden kiintiöiden avaamisen ja hallinnointitavan osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) (1) ja erityisesti sen 144 artiklan 1 kohdan ja 148 artiklan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

ottaa huomioon Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista yhteisöön, asetuksen (ETY) N:o 4115/86 kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 3010/95 muuttamisesta 7 päivänä huhtikuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 779/98 (2) ja erityisesti sen 1 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Maataloustuotteiden kauppajärjestelmästä 25 päivänä helmikuuta 1998 annetussa EY–Turkki-assosiaationeuvoston päätöksessä N:o 1/98 (3) vahvistetaan tullietuusmenettely, jota sovelletaan Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuontiin yhteisöön.

(2)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 779/98 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Turkista peräisin olevien siipikarjanliha-alan tuotteiden yhteisöön tuontia koskevien eräiden kiintiöiden avaamisen ja hallinnointitavan osalta 26 päivänä marraskuuta 2007 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1383/2007 (4), jolla kumotaan komission asetus (EY) N:o 1396/98 (5), avataan siipikarjanliha-alan tuotteiden tuontia koskevia tariffikiintiöitä ja vahvistetaan niiden hallinnointia koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

(3)

Ensin tullutta palvellaan ensin periaatteen käyttö on osoittautunut toimivaksi muilla maatalousaloilla ja hallinnon yksinkertaistamiseksi kyseisessä asetuksessa tarkoitettuja kiintiöitä olisi vastedes hallinnoitava asetuksen (EY) N:o 1234/2007 144 artiklan 2 kohdan a alakohdassa säädetyllä menetelmällä. Tämän on tapahduttava tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (6) 308 a ja 308 b artiklan sekä 308 c artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(4)

Hallinnointijärjestelmän vaihtamiseen liittyvät erikoispiirteet huomioon ottaen on tärkeää, että tässä asetuksessa tarkoitettua kiintiötä ei pidetä kriittisenä asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 c artiklan mukaisesti. Ei voida kuitenkaan sulkea pois sellaista mahdollisuutta, että kiintiö muuttuu artiklassa tarkoitetulla tavalla kriittiseksi uusien olosuhteiden johdosta.

(5)

Sen vuoksi asetus (EY) N:o 1383/2007 olisi kumottava ja korvattava uudella asetuksella. On kuitenkin aiheellista soveltaa mainittua asetusta edelleen tuontitodistuksiin, jotka koskevat tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia tuontikiintiökausia aikaisempia tuontikiintiökausia.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Tämä asetus avaa liitteessä mainitun siipikarjanliha-alan tuotteiden tuontia koskevan tariffikiintiön.

Tariffikiintiö avataan vuodeksi kerrallaan 1 päivästä tammikuuta 31 päivään joulukuuta ulottuvaksi kaudeksi, jäljempänä ’tuontikiintiökausi’.

2.   Tämän asetuksen liitteessä mainittavaa kiintiötä hallinnoidaan asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 a ja 308 b artiklan sekä 308 c artiklan 1 kohdan mukaisesti. Mainitun asetuksen 308 c artiklan 2 ja 3 kohtaa ei sovelleta.

2 artikla

Tämän asetuksen liitteessä mainitun kiintiön mukaisesti tuotujen tuotteiden vapaaseen liikkeeseen luovuttaminen edellyttää alkuperäselvityksen esittämistä EY–Turkki-assosiaationeuvoston päätöksen N:o 1/98 liitteenä olevan pöytäkirjan n:o 3 16 artiklan määräysten nojalla.

3 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 1383/2007. Sitä sovelletaan kuitenkin ennen 1 päivää tammikuuta 2010 myönnetyistä todistuksista johtuviin tulleihin todistusten voimassaolon päättymiseen saakka.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2010 alkaen.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä lokakuuta 2009.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EYVL L 113, 15.4.1998, s. 1.

(3)  EYVL L 86, 20.3.1998, s. 1.

(4)  EUVL L 309, 27.11.2007, s. 34.

(5)  EYVL L 187, 1.7.1998, s. 41.

(6)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.


LIITE

Järjestysnumero

CN-koodi

Tariffikiintiön tulli

(euroina tonnia kohden)

Vuotuinen tariffikiintiö

(tonnia, nettopaino)

09.0244

0207 25 10

170

1 000

0207 25 90

186

0207 27 30

134

0207 27 40

93

0207 27 50

339

0207 27 60

127

0207 27 70

230


Top