Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0913

Neuvoston asetus (EY) N:o 913/2009, annettu 24 päivänä syyskuuta 2009 , lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien käsikäyttöisten haarukkatrukkien ja niiden keskeisten osien tuonnissa sekä kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta annettuun asetukseen (EY) N:o 1174/2005 liittyvän uutta viejää koskevan tarkastelun päättämisestä, yhden kyseisen maan viejän tuotteiden tuontiin sovellettavan tullin ottamisesta uudelleen käyttöön ja tällaisen tuonnin kirjaamisvelvoitteen päättämisestä

OJ L 258, 1.10.2009, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 082 P. 153 - 155

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/913/oj

1.10.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 258/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 913/2009,

annettu 24 päivänä syyskuuta 2009,

lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien käsikäyttöisten haarukkatrukkien ja niiden keskeisten osien tuonnissa sekä kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta annettuun asetukseen (EY) N:o 1174/2005 liittyvän uutta viejää koskevan tarkastelun päättämisestä, yhden kyseisen maan viejän tuotteiden tuontiin sovellettavan tullin ottamisesta uudelleen käyttöön ja tällaisen tuonnin kirjaamisvelvoitteen päättämisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96 (1), jäljempänä ’perusasetus’, ja erityisesti sen 11 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon ehdotuksen, jonka komissio on tehnyt neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan,

sekä katsoo seuraavaa:

1.   VOIMASSA OLEVAT TOIMENPITEET

(1)

Neuvosto otti asetuksella (EY) N:o 1174/2005 (2) käyttöön lopullisen polkumyyntitullin Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien käsikäyttöisten haarukkatrukkien ja niiden keskeisten osien tuonnissa ja kantoi lopullisesti kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin. Voimassa olevat tullit vaihtelevat 7,6 prosentista 39,9 prosenttiin yksilöllisten tullien soveltamisalaan kuuluvien neljän yrityksen kohdalla. Kaikkiin muihin yrityksiin sovellettava tulli on 46,7 prosenttia. Asetuksella (EY) N:o 684/2008 (3) selkeytettiin asetuksella (EY) N:o 1174/2005 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden soveltamisalaa.

2.   TUTKIMUS

2.1   Tarkastelua koskeva pyyntö

(2)

Komissio vastaanotti perusasetuksen 11 artiklan 4 kohdan mukaisesti asetukseen (EY) N:o 1174/2005 liittyvän uutta viejää koskevan tarkastelupyynnön yhdeltä Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien käsikäyttöisten haarukkatrukkien ja niiden keskeisten osien vientiä harjoittavalta tuottajalta.

(3)

Pyynnön esitti Crown Equipment (Suzhou) Company Limited, jäljempänä ’Crown Suzhou’ tai ’pyynnön esittäjä’.

(4)

Pyynnön esittäjä väittää, että se toimi markkinatalousolosuhteissa eikä vienyt tarkasteltavana olevaa tuotetta Euroopan yhteisöön polkumyyntitoimenpiteiden perustana olleena tutkimusajanjaksona eli 1 päivän huhtikuuta 2003 ja 31 päivän maaliskuuta 2004 välisenä aikana, jäljempänä ’alkuperäinen tutkimusajanjakso’, ja että se ei ole etuyhteydessä mihinkään tarkasteltavana olevan tuotteen vientiä harjoittavaan tuottajaan, johon sovelletaan voimassa olevia polkumyyntitoimenpiteitä. Lisäksi se väitti aloittaneensa käsikäyttöisten haarukkatrukkien ja niiden keskeisten osien viennin yhteisön alueelle alkuperäisen tutkimusajanjakson päätyttyä.

2.2   Uutta viejää koskevan tarkastelun vireillepano

(5)

Kuultuaan neuvoa-antavaa komiteaa komissio päätti, että oli olemassa riittävä näyttö osittaisen välivaiheen tarkastelun vireille panemiseksi perusasetuksen 11 artiklan 4 kohdan mukaisesti, ja kun asianomaiselle yhteisön tuotannonalalle oli annettu tilaisuus esittää huomautuksia, komissio pani vireille asetuksella (EY) N:o 52/2009 (4) asetuksen (EY) N:o 1174/2005 tarkastelun hakijan osalta, jäljempänä ’tarkastelu’.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 52/2009 2 artiklalla kumottiin neuvoston asetuksella (EY) N:o 1174/2005 pyynnön esittäjän tuottamien käsikäyttöisten haarukkatrukkien ja niiden keskeisten osien tuonnissa käyttöön otettu 46,7 prosentin polkumyyntitulli. Samalla tulliviranomaiset velvoitettiin perusasetuksen 14 artiklan 5 kohdan nojalla toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet tällaisen tuonnin kirjaamiseksi.

2.3   Tarkasteltavana oleva tuote

(7)

Tarkasteltavana oleva tuote on sama kuin asetuksessa (EY) N:o 1174/2005, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 684/2008, eli Kiinan kansantasavallasta peräisin olevat käsikäyttöiset haarukkatrukit ja niiden keskeiset osat eli alustat ja hydrauliikka, jotka tällä hetkellä luokitellaan CN-koodeihin ex 8427 90 00 ja ex 8431 20 00. Käsikäyttöiset haarukkatrukit määritellään trukeiksi, joissa on kuormalavojen käsittelyyn tarkoitetut, pyörillä varustetut nostavat haarukkavarret ja jotka on suunniteltu siten, että käyttäjä voi kävellen ja nivellettyä vetoaisaa käyttämällä työntää, vetää ja ohjata niitä käsivoimin sileällä, tasaisella ja kovalla pinnalla. Käsikäyttöiset haarukkatrukit on suunniteltu siten, että kuormaa voidaan nostaa vetoaisaa pumppaamalla niin ylös, että kuormaa voidaan siirtää, eikä niillä ole muita lisätoimintoja tai käyttötarkoituksia, kuten i) kuormien siirtäminen ja nostaminen korkeammalle tai kuormien varastoiminen (korkealle nostavat nostovaunut), ii) kuormalavojen pinoaminen päällekkäin (pinoamistrukit), iii) kuormien nostaminen työskentelytasolle (saksinostimet) tai iv) kuormien nostaminen ja punnitseminen (punnitustrukit).

2.4   Asianomaiset osapuolet

(8)

Komissio ilmoitti pyynnön esittäjälle sekä yhteisön tuotannonalan ja viejämaan edustajille virallisesti tarkastelun vireillepanosta. Asianomaisille osapuolille annettiin tilaisuus esittää kantansa kirjallisesti ja pyytää saada tulla kuulluiksi asetuksessa (EY) N:o 52/2009 asetetussa määräajassa.

(9)

Lisäksi komissio lähetti pyynnön esittäjälle lomakkeen markkinatalouskohtelun pyytämistä varten sekä kyselylomakkeen, jotka tämä palautti määräajassa.

2.5   Tarkastelua koskeva tutkimusajanjakso

(10)

Polkumyyntiä koskeva tutkimus kattoi 1 päivän tammikuuta 2008 ja 31 päivän joulukuuta 2008 välisen ajanjakson.

3.   UUDEN VIEJÄN TARKASTELUA KOSKEVAN PYYNNÖN PERUUTUS

(11)

Crown Suzhou peruutti 22 päivänä toukokuuta 2009 komissiolle osoitetulla kirjeellä perusasetuksen 11 artiklan 4 kohdan mukaista uuden viejän tarkastelua koskevan pyyntönsä.

(12)

Tarkasteltiin, olisiko perusteltua jatkaa tutkimusta omasta aloitteesta. Komissio katsoi, että tutkimuksen päättäminen ei vaikuttaisi voimassa oleviin polkumyyntitoimenpiteisiin, kaikkiin muihin yrityksiin sovellettava tulli otettaisiin uudelleen taannehtivasti käyttöön Crown Suzhoun osalta ja tutkimuksen päättäminen ei olisi vastoin yhteisön etua. Tästä syystä tutkimus olisi päätettävä.

(13)

Asianomaisille osapuolille ilmoitettiin aikeesta päättää tutkimus ja ottaa uudelleen käyttöön lopullinen polkumyyntitulli Crown Suzhoun tuottaman ja yhteisöön vientiin myymän tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnissa, ja niille annettiin mahdollisuus esittää huomautuksia. Päätökseen vaikuttavia huomautuksia ei kuitenkaan esitetty.

(14)

Sen vuoksi päätettiin, että Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien käsikäyttöisten haarukkatrukkien ja niiden keskeisten osien eli alustojen ja hydrauliikan, jotka tällä hetkellä luokitellaan CN-koodeihin ex 8427 90 00 ja ex 8431 20 00 ja joita tuottaa ja myy yhteisöön vientiä varten Crown Suzhou, tuonnissa yhteisöön olisi sovellettava kaikkiin muihin yrityksiin sovellettavaa koko maata koskevaa tullia (46,7 %), joka otettiin käyttöön asetuksella (EY) N:o 1174/2005, ja että kyseinen tulli olisi sen vuoksi otettava uudelleen käyttöön.

4.   POLKUMYYNTITULLIN TAANNEHTIVA KANTAMINEN

(15)

Edellä esitettyjen päätelmien perusteella Crown Suzhou -yritykseen sovellettava polkumyyntitulli olisi kannettava taannehtivasti asetuksen (EY) N:o 52/2009 voimaantulopäivästä lähtien tarkasteltavana olevan tuotteen sen tuonnin osalta, joka oli velvoitettu kirjattavaksi kyseisen asetuksen 3 artiklan mukaisesti.

5.   TOIMENPITEIDEN KESTO

(16)

Tarkastelu ei muuta sitä päivämäärää, jona asetuksella (EY) N:o 1174/2005 käyttöön otettujen toimenpiteiden voimassaolon on perusasetuksen 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti määrä päättyä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Päätetään asetuksella (EY) N:o 52/2009 vireille pantu uutta viejää koskeva tarkastelu ja otetaan käyttöön asetuksen (EY) N:o 1174/2005 1 artiklan mukaisesti kaikkiin muihin yrityksiin (Taric-lisäkoodi A999) Kiinan kansantasavallassa sovellettava polkumyyntitulli asetuksen (EY) N:o 52/2009 1 artiklassa yksilöidyssä tuonnissa.

2.   Polkumyyntitulli, jota sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1174/2005 1 artiklan mukaisesti kaikkiin muihin yrityksiin Kiinan kansantasavallassa, kannetaan 23 päivästä tammikuuta 2009 lukien käsikäyttöisten haarukkatrukkien ja niiden keskeisten osien tuonnissa, joka on kirjattu asetuksen (EY) N:o 52/2009 3 artiklan nojalla.

3.   Tulliviranomaiset velvoitetaan lopettamaan asetuksen (EY) N:o 52/2009 3 artiklan nojalla tapahtuva tuonnin kirjaaminen.

4.   Jollei toisin säädetä, sovelletaan tulleja koskevia voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä syyskuuta 2009.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. BILDT


(1)  EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1.

(2)  EUVL L 189, 21.7.2005, s. 1.

(3)  EUVL L 192, 19.7.2008, s. 1.

(4)  EUVL L 17, 22.1.2009, s. 19.


Top