EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0878

Komission asetus (EY) N:o 878/2009, annettu 24 päivänä syyskuuta 2009 , sokerialalla 1 päivästä lokakuuta 2009 sovellettavien melassin edustavien hintojen ja lisätuontitullien vahvistamisesta

EUVL L 253, 25.9.2009, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/878/oj

25.9.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 253/5


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 878/2009,

annettu 24 päivänä syyskuuta 2009,

sokerialalla 1 päivästä lokakuuta 2009 sovellettavien melassin edustavien hintojen ja lisätuontitullien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1), jäljempänä ’yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus’, ja erityisesti sen 143 artiklan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansien maiden kanssa käytävän sokerialan kaupan osalta 30 päivänä kesäkuuta 2006 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 951/2006 (2) säädetään, että edustavana hintana pidetään melassin cif-tuontihintaa. Kyseinen hinta vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 951/2006 27 artiklassa määritellylle vakiolaadulle.

(2)

Edustavia hintoja vahvistettaessa huomioon on otettava kaikki asetuksen (EY) N:o 951/2006 29 artiklassa säädetyt tiedot, lukuun ottamatta kyseisen asetuksen 30 artiklassa säädettyjä tapauksia, ja tarvittaessa hinnat voidaan vahvistaa asetuksen (EY) N:o 951/2006 33 artiklassa säädetyn menetelmän mukaisesti.

(3)

Jotta voitaisiin mukauttaa muuhun kuin vakiolaatuun liittyvä hinta, hintoja on syytä korottaa tai laskea tarjotun melassin laadun mukaan asetuksen (EY) N:o 951/2006 32 artiklan mukaisesti.

(4)

Jos kyseessä olevan tuotteen käynnistyshinta ja edustava hinta eroavat toisistaan, tuonnille olisi vahvistettava lisätuontitulleja asetuksen (EY) N:o 951/2006 39 artiklassa tarkoitetuin edellytyksin. Jos tuontitullien kantaminen suspendoidaan asetuksen (EY) N:o 951/2006 40 artiklan mukaisesti, näille tulleille olisi vahvistettava tietyt määrät.

(5)

On syytä vahvistaa kyseisten tuotteiden edustavat hinnat ja lisätuontitullit asetuksen (EY) N:o 951/2006 34 artiklan mukaisesti.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 951/2006 34 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden edustavat hinnat ja lisätuontitullit vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä syyskuuta 2009.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24.


LIITE

Sokerialalla 1 päivästä lokakuuta 2009 sovellettavat melassin edustavat hinnat ja lisätuontitullit

(euroa)

CN-koodi

Edustava hinta 100 nettokilogrammalta kyseistä tuotetta

Lisätulli 100 nettokilogrammalta kyseistä tuotetta

Tuontitulli 100 nettokilogrammalta kyseistä tuotetta sillä perusteella että tullit suspendoidaan asetuksen (EY) N:o 951/2006 (1) 40 artiklan mukaisesti

1703 10 00 (2)

12,98

0

1703 90 00 (2)

8,37

0


(1)  Tämä määrä korvaa asetuksen (EY) N:o 951/2006 40 artiklan mukaisesti näille tuotteille vahvistetun yhteisen tullitariffin tullin.

(2)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 951/2006 27 artiklassa määritellylle vakiolaadulle.


Top