Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0546

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 546/2009, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009 , Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1927/2006 muuttamisesta

OJ L 167, 29.6.2009, p. 26–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 190 - 193

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Kumoaja 32013R1309

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/546/oj

29.6.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 167/26


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 546/2009,

annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009,

Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1927/2006 muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 159 artiklan kolmannen kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon (2),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan globalisaatiorahasto, jäljempänä ”EGR”, on perustettu 20 päivänä joulukuuta 2006 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1927/2006 (4), jotta yhteisö voisi antaa tukea ja osoittaa solidaarisuutta työntekijöille, jotka ovat jääneet työttömiksi globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten takia.

(2)

Komissio esitti 2 päivänä heinäkuuta 2008 antamassaan tiedonannossa asetuksen (EY) N:o 1927/2006 16 artiklan mukaisesti ensimmäisen vuosikertomuksensa Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Komissio päätteli, että olisi aiheellista tehostaa EGR:n vaikutusta työpaikkojen ja koulutusmahdollisuuksien luomiseen Euroopan työntekijöille.

(3)

Sekä Eurooppa-neuvoston 14 päivänä joulukuuta 2007 hyväksymissä ”yhteisissä joustoturvaperiaatteissa” että komission tiedonannossa ”Uudet taidot uusia työpaikkoja varten: Työmarkkinoiden ja ammattitaitotarpeiden ennakoiminen ja yhteensovittaminen” painotetaan tavoitetta, joka koskee työntekijöiden jatkuvan sopeutumiskyvyn ja työllistettävyyden edistämistä paremmilla opiskelumahdollisuuksilla kaikilla tasoilla ja talouden tarpeita vastaavien taitojen, esimerkiksi vähähiiliseen talouteen ja osaamistalouteen siirtymiseen tarvittavien taitojen, kehittämisstrategioilla.

(4)

Komissio antoi 26 päivänä marraskuuta 2008 tiedonannon Euroopan talouden elvytyssuunnitelmasta, joka perustuu solidaarisuuden ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden perustavaa laatua oleville periaatteille. Osana kriisiin vastaamista EGR:n sääntöjä on tarkistettava, jotta käyttöön otetaan poikkeus, jolla EGR:n toimialaa laajennetaan tilapäisesti ja jonka perusteella EGR voi reagoida tehokkaammin. Jäsenvaltioiden, jotka hakevat tämän poikkeuksen mukaista EGR:n tukea, on todistettava, että työntekijöiden vähentämisen ja rahoitus- ja talouskriisin välillä on suora ja osoitettava yhteys.

(5)

Jotta varmistetaan toimintakriteereiden soveltamisen avoimuus, on otettava käyttöön työntekijöiden vähentämiseksi katsottavan tapahtuman määritelmä. Jotta jäsenvaltioilla olisi enemmän joustonvaraa esittää hakemuksia ja täyttää paremmin solidaarisuustavoite, vähennettävien työntekijöiden kynnysmäärää olisi laskettava.

(6)

Oikeudenmukaisen ja syrjimättömän kohtelun tavoitteen mukaisesti kaikkien työntekijöiden, joiden osalta vähennetyksi tulemisella on selkeä yhteys samaan työntekijöiden vähentämistä koskevaan tapahtumaan, olisi oltava oikeutettuja EGR:n tukea varten esitettyyn yksilöllisten palvelujen pakettiin.

(7)

Komission aloitteeseen perustuvaa teknistä apua olisi käytettävä EGR:n tuen toteuttamisen helpottamiseksi.

(8)

EGR:n yhteisrahoitusosuutta olisi tilapäisesti kasvatettava, jotta voidaan tarjota lisää EGR-tukea rahoitus- ja talouskriisin aikana.

(9)

Jotta toimien laatua saataisiin parannettua ja jotta toimenpiteet ehtisivät vaikuttaa riittävän kauan ollakseen toimivia heikoimmassa asemassa olevien työntekijöiden integroimiseksi takaisin työelämään, olisi jatkettava ja selkeytettävä ajanjaksoa, jonka aikana tukikelpoiset toimet on toteutettava.

(10)

On aiheellista tarkistaa EGR:n toimintaa ja myös tilapäistä poikkeusta maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin seurauksena vähennetyiksi tulleiden työntekijöiden tukemiseksi.

(11)

Tämän vuoksi asetusta (EY) N:o 1927/2006 olisi muutettava,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1927/2006 seuraavasti:

1)

Lisätään 1 artiklaan kohta seuraavasti:

”1 a.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, EGR myöntää tukea myös työntekijöille, jotka ovat tulleet vähennetyiksi maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin välittömänä seurauksena, edellyttäen, että hakemukset ovat 2 artiklan a, b tai c alakohdassa vahvistettujen kriteerien mukaiset. Jäsenvaltioiden, jotka hakevat tämän poikkeuksen mukaista EGR:n tukea, on todistettava, että työntekijöiden vähentämisen ja rahoitus- ja talouskriisin välillä on suora ja osoitettava yhteys.

Tätä poikkeusta sovelletaan kaikkiin ennen 31 päivää joulukuuta 2011 toimitettuihin hakemuksiin.”;

2)

Korvataan 2 artikla seuraavasti:

”2 artikla

Toimintakriteerit

EGR:n rahoitustukea myönnetään tapauksissa, joissa maailmankaupan huomattavat rakenteelliset muutokset johtavat vakavaan talouden häiriötilanteeseen, erityisesti Euroopan unioniin suuntautuvan tuonnin merkittävään lisääntymiseen, EU:n markkinaosuuden nopeaan pienenemiseen jollakin tietyllä alalla tai toimintojen siirtämiseen kolmansiin maihin, minkä tuloksena:

a)

vähintään 500 työntekijää vähennetään neljän kuukauden aikana jäsenvaltiossa sijaitsevasta yhdestä yrityksestä, mukaan luettuna työntekijät, jotka vähennetään sen toimittajien tai jatkojalostajien palveluksesta, tai

b)

vähintään 500 työntekijää vähennetään NACE 2 -alan yrityksissä, etenkin pk-yrityksissä, yhdeksän kuukauden aikana jollakin NUTS II -tason alueella tai kahdella vierekkäisellä alueella.

c)

Pienillä työmarkkinoilla tai poikkeuksellisissa olosuhteissa, jos asianomainen jäsenvaltio esittää näistä seikoista asianmukaisen selvityksen, EGR-tukihakemus on hyväksyttävissä, vaikka a ja b alakohdassa asetetut toimintakriteerit eivät kokonaan täyty, jos vähentämisillä on vakava vaikutus työllisyyteen ja paikalliseen talouteen. Jäsenvaltion on täsmennettävä, että sen hakemus ei täysin täytä a tai b alakohdassa vahvistettuja toimintakriteerejä. Poikkeuksellisissa olosuhteissa myönnettävien tukien yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 15 prosenttia EGR:n vuotuisesta enimmäismäärästä.

Edellä a, b ja c alakohdassa tarkoitettujen vähentämisten määrän laskemiseksi vähentäminen lasketaan

päivästä, jona työnantaja antaa yksilöllisen ilmoituksen työntekijän lomauttamisesta tai työsopimuksen päättämisestä,

päivästä, jona työsopimus päättyy tosiasiallisesti ennen sen voimassaolon päättymistä, tai

päivästä, jona työnantaja työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä heinäkuuta 1998 annetun neuvoston direktiivin 98/59/EY (5) 3 artiklan 1 kohdan säännösten mukaisesti ilmoittaa kirjallisesti toimivaltaiselle viranomaiselle suunnitelluista joukkovähentämisistä; tässä tapauksessa hakijajäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle lisäksi tiedot edellä olevan a, b tai c alakohdan mukaisten vähentämisten todellisesta määrästä sekä koordinoidun yksilöllisten palvelujen paketin kustannuksista ennen tämän asetuksen 10 artiklan mukaisen arvioinnin saattamista päätökseen.

Jäsenvaltioiden on kunkin kyseessä olevan yrityksen osalta ilmoitettava hakemuksessa, miten vähentämisten määrä lasketaan.

3)

Lisätään artikla seuraavasti:

”3 a artikla

Tukeen oikeutetut henkilöt

Jäsenvaltiot voivat tarjota EGR:n tuella yhteisrahoitettuja yksilöllisiä palveluja asianomaisille työntekijöille, joita voivat olla:

a)

työntekijät, jotka ovat tulleet vähennetyiksi 2 artiklan a, b tai c alakohdassa säädetyn ajanjakson kuluessa, ja

b)

työntekijät, jotka ovat tulleet vähennetyiksi ennen tai jälkeen ajanjakson, joka on vahvistettu 2 artiklan a alakohdassa tai 2 artiklan c alakohdassa, jos viimeksi mainitun säännöksen nojalla tehty hakemus poikkeaa 2 artiklan a alakohdassa vahvistetuista kriteereistä, edellyttäen, että vähentämiset tapahtuivat työntekijöiden suunniteltua vähentämistä koskevan yleisen ilmoittamisen jälkeen ja että voidaan osoittaa viiteajanjaksona tapahtuneiden vähentämisten selkeä syy-yhteys niihin johtaneeseen tapahtumaan.”;

4)

Korvataan 5 artiklan 2 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

perusteltu analyysi työntekijöiden vähentämisen ja maailmankaupan rakenteissa tapahtuvien merkittävien muutosten tai rahoitus- ja talouskriisin välisistä yhteyksistä, osoitus vähennettyjen työntekijöiden määrästä ja selvitys näiden vähentämisten ennakoimattomasta luonteesta.”;

5)

Korvataan 8 artikla seuraavasti:

”8 artikla

Tekninen apu komission aloitteesta

1.

Komission aloitteesta EGR:ää voidaan käyttää EGR:n tuen toteuttamisen kannalta olennaisen tietopohjan valmistelun, seurannan ja luomisen sekä siitä tiedottamisena rahoitukseen määrällä, joka on enintään 0,35 prosenttia EGR:n vuotuisesta enimmäismäärästä. Sitä voidaan käyttää myös hallinnollisen ja teknisen tuen sekä tämän asetuksen täytäntöönpanoon tarvittavan tilintarkastuksen, valvonnan ja arvioinnin rahoitukseen.

2.

Jollei 1 kohdassa säädetystä enimmäismäärästä muuta johdu, budjettivallan käyttäjä asettaa komission ehdotuksen perusteella joka vuoden alussa käytettäväksi tietyn määrän teknistä apua varten.

3.

Edellä 1 kohdassa säädetyt tehtävät toteutetaan varainhoitoasetuksen sekä tämäntyyppiseen talousarvion toteutukseen sovellettavien täytäntöönpanosääntöjen mukaisesti.

4.

Komission tekninen apu sisältää jäsenvaltioille tarjottavan, EGR:n käyttöä, seurantaa ja arviointia koskevan tiedon ja neuvonnan. Komissio voi myös tarjota tietoa EGR:n käytöstä Euroopan ja kansallisen tason työmarkkinaosapuolille.”;

6)

Korvataan 10 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Komissio arvioi ja ehdottaa mahdollisimman nopeasti, 5 artiklan 5 kohdan mukaisesti suoritetun arvioinnin perusteella ja ottaen erityisesti huomioon tuettavien työntekijöiden määrän sekä ehdotetut toimet ja arvioidut kustannukset, mahdollisen rahoitustuen määrää, joka voidaan myöntää käytettävissä olevien varojen rajoissa. Määrä saa olla enintään 50 prosenttia 5 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitetuista arvioiduista kokonaiskustannuksista. Jos hakemus on toimitettu ennen 1 artiklan 1 a kohdassa mainittua päivää, määrä saa olla enintään 65 prosenttia.”;

7)

Lisätään 11 artiklaan kohta seuraavasti:

”Kun on kyse avustuksista, kiinteämääräisinä ilmoitettuihin välillisiin kustannuksiin voidaan myöntää EGR:n tukea 20 prosenttiin asti toimen välittömistä kustannuksista, edellyttäen, että välilliset kustannukset ovat kansallisten sääntöjen ja myös kirjanpitosääntöjen mukaisia.”;

8)

Korvataan 13 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki koordinoituun yksilöllisten palvelujen pakettiin kuuluvat tukikelpoiset toimet mahdollisimman pian ja viimeistään 24 kuukauden kuluttua 5 artiklassa tarkoitetun hakemuksen jättöpäivästä tai näiden toimenpiteiden alkamispäivästä edellyttäen, että jälkimmäinen päivämäärä on viimeistään kolmen kuukauden kuluttua hakemuksen jättöpäivästä.”;

9)

Lisätään 20 artiklaan ensimmäisen kohdan jälkeen uusi kohta seuraavasti:

”Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat komission ehdotuksen perusteella tarkastella uudelleen tätä asetusta ja 1 artiklan 1 a kohdassa säädettyä tilapäistä poikkeusta.”.

2 artikla

Siirtymäsäännökset

Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin EGR:n tukea koskeviin hakemuksiin, jotka on vastaanotettu 1 päivästä toukokuuta 2009 alkaen. Ennen kyseistä päivämäärää vastaanotettujen hakemusten osalta sovelletaan hakemuksen jättöpäivänä voimassa olleita sääntöjä koko EGR:n tuen keston ajan.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä, 18 päivänä kesäkuuta 2009

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

Š. FÜLE


(1)  Lausunto annettu 24. maaliskuuta 2009 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Lausunto annettu 22. huhtikuuta 2009 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 6. toukokuuta 2009 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 11. kesäkuuta 2009.

(4)  EUVL L 48, 22.2.2008, s. 82.

(5)  EYVL L 225, 12.8.1998, s. 16.”;


Top