EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0385

Komission asetus (EY) N:o 385/2009, tehty 7 päivänä toukokuuta 2009 , puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY (puitedirektiivi) liitteen IX korvaamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 118, 13.5.2009, p. 13–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 027 P. 99 - 151

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2020; Implisiittinen kumoaja 32018R0858

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/385/oj

13.5.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 118/13


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 385/2009,

tehty 7 päivänä toukokuuta 2009,

puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY (puitedirektiivi) liitteen IX korvaamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle 5 päivänä syyskuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY (1) (puitedirektiivi) ja erityisesti sen 39 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 2007/46/EY luodaan yhdenmukaistetut puitteet kaikkia uusia ajoneuvoja koskeville hallinnollisille säännöksille ja yleisille teknisille vaatimuksille. Direktiivin keskeisiä säännöksiä on, että ajoneuvon valmistajan on EY-tyyppihyväksynnän haltijana toimitettava vaatimustenmukaisuustodistus jokaisen sellaisen ajoneuvon mukana, joka on valmistettu tyyppihyväksyntää koskevan yhteisön lainsäädännön mukaisesti.

(2)

Vaatimustenmukaisuustodistus, jonka malli vahvistetaan direktiivin 2007/46/EY liitteessä IX, on ajoneuvon ostajalle annettu virallinen ilmoitus siitä, että kyseinen ajoneuvo on valmistettu tyyppihyväksyntää koskevan yhteisön lainsäädännön mukaisesti.

(3)

On tarpeen varmistaa, että vaatimustenmukaisuustodistuksessa annetut tiedot ovat ymmärrettäviä sekä kuluttajille että todistuksia käsitteleville talouden toimijoille. Vaatimustenmukaisuustodistuksessa olisi annettava kaikki tekniset tiedot, joita jäsenvaltioiden viranomaiset tarvitsevat voidakseen sallia ajoneuvon käyttöönoton.

(4)

Vaatimustenmukaisuustodistuksen mallia ei ole muutettu sen jälkeen, kun komission direktiivi 2001/116/EY (2) moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 70/156/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen annettiin 20 päivänä joulukuuta 2001. Malli on aiheellista päivittää, sillä direktiivi 2007/46/EY, jonka nojalla otetaan käyttöön hyötyajoneuvoja koskeva koko ajoneuvon EY-tyyppihyväksyntä 29 päivästä huhtikuuta 2009 alkaen, tuo mukanaan lukuisia merkittäviä muutoksia.

(5)

Ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoista 29 päivänä huhtikuuta 1999 annetussa neuvoston direktiivissä 1999/37/EY (3) edellytetään lisäksi, että jäsenvaltioiden rekisteröintiviranomaisten on saatava luotettavat tekniset tiedot yhteisön alueella tapahtuvaa uusien ajoneuvojen ensimmäistä rekisteröintiä varten. Vaatimustenmukaisuustodistukseen sisältyvät tekniset tiedot ovat riittävä tietolähde rekisteröintitarkoituksia varten. Euroopan kansalaisille koituvan hallinnollisen rasitteen vähentämiseksi komission tiedonantojen ”Lainsäädännön yksinkertaistamista ja parantamista koskeva toimintasuunnitelma” (4) ja ”Toimintaohjelma hallinnollisen rasituksen keventämiseksi Euroopan unionissa” (5) mukaisesti on asianmukaista, että vaatimustenmukaisuustodistus sisältää myös kaikki direktiivin 1999/37/EY nojalla edellytettävät tiedot.

(6)

Jotta voidaan varmistaa yhteisön tyyppihyväksyntämenettelyn asianmukainen toiminta, on tarpeen saattaa direktiivin 2007/46/EY liitteet ajan tasalle ja mukauttaa ne tieteellisen ja teknisen tiedon kehitykseen.

(7)

Direktiivin 2007/46/EY liite IX olisi näin ollen korvattava.

(8)

Ajoneuvojen valmistajien on tarpeen ottaa käyttöön uusia järjestelmiä, joiden avulla voidaan koota kaikki ne tiedot, jotka on annettava vaatimustenmukaisuustodistuksessa. Sen vuoksi olisi säädettävä riittävän pituisesta siirtymäkaudesta, jonka aikana vaatimustenmukaisuustodistuksen aikaisempia malleja voidaan edelleen käyttää.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat moottoriajoneuvoja käsittelevän teknisen komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan direktiivin 2007/46/EY liite IX tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Valmistajat voivat 29 päivään huhtikuuta 2010 saakka toimittaa vaatimustenmukaisuustodistuksia, jotka ovat neuvoston direktiivin 70/156/ETY (6) liitteessä IX vahvistetun mallin mukaisia.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä huhtikuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä toukokuuta 2009.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 263, 9.10.2007, s. 1.

(2)  EYVL L 18, 21.1.2002, s. 1.

(3)  EYVL L 138, 1.6.1999, s. 57.

(4)  KOM(2002) 278 lopullinen.

(5)  KOM(2007) 23 lopullinen.

(6)  EYVL L 42, 23.2.1970, s. 1.


LIITE

”LIITE IX

EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS

0.   TARKOITUS

Vaatimustenmukaisuustodistus on valmistajan ostajalle antama todistus siitä, että hankittu ajoneuvo on sen valmistushetkellä voimassa olevan Euroopan unionin lainsäädännön mukainen.

Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat lisäksi vaatimustenmukaisuustodistuksen perusteella rekisteröidä ajoneuvoja tarvitsematta pyytää hakijaa toimittamaan täydentäviä teknisiä tietoja.

Siksi vaatimustenmukaisuustodistuksessa on esitettävä

a)

ajoneuvon valmistenumero;

b)

ajoneuvon tarkat tekniset tiedot (mitään arvojen vaihtelualueita ei saa mainita).

1.   YLEISKUVAUS

1.1

Vaatimustenmukaisuustodistuksessa on oltava kaksi osaa

a)

SIVU 1, jolla esitetään valmistajan ilmoitus vaatimustenmukaisuudesta. Malli on kaikille ajoneuvoluokille sama.

b)

SIVU 2, jolla esitetään ajoneuvon tärkeimmät tekniset ominaisuudet. Sivun malli on ajoneuvoluokkakohtainen.

1.2

Vaatimustenmukaisuustodistus on toimitettava enintään A4-kokoisena (210 × 297 mm) tai enintään A4-kokoisessa kansiossa.

1.3

Todistuksen toisessa osassa on käytettävä asianomaisten säädösten mukaisissa tyyppihyväksyntäasiakirjoissa osoitettuja arvoja ja yksiköitä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 0 kohdan b alakohdan säännösten soveltamista. Tuotannon vaatimustenmukaisuuden tarkastusten yhteydessä arvot on todennettava asianomaisissa säädöksissä vahvistettujen menetelmien mukaisesti. Kyseisissä säädöksissä vahvistetut toleranssit on otettava huomioon.

2.   ERITYISSÄÄNNÖKSET

2.1

Vaatimustenmukaisuustodistuksen malli A (valmis ajoneuvo) koskee ajoneuvoja, joita voidaan käyttää tieliikenteessä ilman mitään muuta hyväksyntävaihetta.

2.2

Vaatimustenmukaisuustodistuksen malli B (valmistuneet ajoneuvot) koskee sellaisia ajoneuvoja, joiden hyväksyntään sisältyy jatkovaihe.

Tämä on tavallista monivaiheisessa hyväksyntämenettelyssä (esimerkiksi kun on kyse linja-autoista, jotka toisen vaiheen valmistaja on rakentanut ajoneuvovalmistajan tuottamalle alustalle).

Monivaiheisen prosessin aikana lisätyt ominaisuudet on kuvailtava lyhyesti.

2.3

Vaatimustenmukaisuustodistuksen malli C (keskeneräiset ajoneuvot) koskee sellaisia ajoneuvoja, joiden hyväksyntä edellyttää lisävaihetta (kuten kuorma-autojen alustat).

Luokkaan N kuuluvien alusta-ohjaamorakenteisten ajoneuvojen vaatimustenmukaisuustodistuksen on oltava mallia C, lukuun ottamatta puoliperävaunujen vetovaunuja.

I   OSA

VALMIIT JA VALMISTUNEET AJONEUVOT

MALLI A1 – SIVU 1

VALMIIT AJONEUVOT

EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS

Sivu 1

Allekirjoittanut [… (koko nimi ja asema)] todistaa, että seuraava ajoneuvo:

0.1

Merkki (valmistajan toiminimi): …

0.2

Tyyppi: …

Variantti (a): …

Muunnos (a): …

0.2.1

Kauppanimi: …

0.4

Ajoneuvoluokka: …

0.5

Valmistajan nimi ja osoite: …

0.6

Lakisääteisten kilpien sijainti ja kiinnitystapa: …

Ajoneuvon valmistenumeron sijainti: …

0.9

Valmistajan edustajan (jos on) nimi ja osoite: …

0.10

Ajoneuvon valmistenumero: …

vastaa kaikilta osin tyyppiä, joka esitetään (… antamispäivämäärä) annetussa hyväksynnässä (… tyyppihyväksyntänumero ja laajennuksen numero) ja

voidaan rekisteröidä pysyvästi jäsenvaltioissa, joissa on oikeanpuoleinen/vasemmanpuoleinen liikenne (b) ja joissa nopeusmittarissa käytetään metrijärjestelmän/englantilaisen järjestelmän (c) yksikköjä. (d)

(Paikka) (Päiväys): …

(Allekirjoitus): …

MALLI A2 – SIVU 1

VALMIIT AJONEUVOT, JOTKA TYYPPIHYVÄKSYTÄÄN PIENISSÄ SARJOISSA

[Vuosi]

[Juokseva numero]

EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS

Sivu 1

Allekirjoittanut [… (koko nimi ja asema)] todistaa, että seuraava ajoneuvo:

0.1

Merkki (valmistajan toiminimi): …

0.2

Tyyppi: …

Variantti (a): …

Muunnos (a): …

0.2.1

Kauppanimi: …

0.4

Ajoneuvoluokka: …

0.5

Valmistajan nimi ja osoite: …

0.6

Lakisääteisten kilpien sijainti ja kiinnitystapa: …

Ajoneuvon valmistenumeron sijainti: …

0.9

Valmistajan edustajan (jos on) nimi ja osoite: …

0.10

Ajoneuvon valmistenumero: …

vastaa kaikilta osin tyyppiä, joka esitetään (… antamispäivämäärä) annetussa hyväksynnässä (… tyyppihyväksyntänumero ja laajennuksen numero) ja

voidaan rekisteröidä pysyvästi jäsenvaltioissa, joissa on oikeanpuoleinen/vasemmanpuoleinen liikenne (b) ja joissa nopeusmittarissa käytetään metrijärjestelmän/englantilaisen järjestelmän (c) yksikköjä. (d)

(Paikka) (Päiväys): …

(Allekirjoitus): …

MALLI B – SIVU 1

VALMISTUNEET AJONEUVOT

EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS

Sivu 1

Allekirjoittanut [… (koko nimi ja asema)] todistaa, että seuraava ajoneuvo:

0.1

Merkki (valmistajan toiminimi): …

0.2

Tyyppi: …

Variantti (a): …

Muunnos (a): …

0.2.1

Kauppanimi: …

0.4

Ajoneuvoluokka: …

0.5

Valmistajan nimi ja osoite: …

0.6

Lakisääteisten kilpien sijainti ja kiinnitystapa: …

Ajoneuvon valmistenumeron sijainti: …

0.9

Valmistajan edustajan (jos on) nimi ja osoite: …

0.10

Ajoneuvon valmistenumero: …

a)

on valmistettu ja sitä on muutettu (1) seuraavasti: … ja

b)

ajoneuvo vastaa kaikilta osin tyyppiä, joka esitetään (… antamispäivämäärä) annetussa hyväksynnässä (… tyyppihyväksyntänumero ja laajennuksen numero) ja

c)

voidaan rekisteröidä pysyvästi jäsenvaltioissa, joissa on oikeanpuoleinen/vasemmanpuoleinen liikenne (b) ja joissa nopeusmittarissa käytetään metrijärjestelmän/englantilaisen järjestelmän (c) yksikköjä. (d)

(Paikka) (Päiväys): …

(Allekirjoitus): …

Liitteet: Vaatimustenmukaisuustodistus kaikkien edeltävien vaiheiden osalta.

SIVU 2

AJONEUVOLUOKKA M1

(valmiit ja valmistuneet ajoneuvot)

Sivu 2

Yleiset rakenteelliset ominaisuudet

1.

Akseleiden lukumäärä: … ja pyörien lukumäärä: …

3.

Vetävät akselit (lukumäärä, sijainti, kytkentä muihin akseleihin): … …

Päämitat

4.

Akseliväli (e): … mm

4.1

Akselien etäisyys:

 

1-2: … mm

 

2-3: … mm

 

3-4: … mm

5.

Pituus: … mm

6.

Leveys: … mm

7.

Korkeus: … mm

Massat

13.

Ajokuntoisen ajoneuvon massa: … kg (f)

16.

Suurimmat teknisesti sallitut massat

16.1

Suurin teknisesti sallittu massa kuormitettuna: … kg

16.2

Kunkin akselin suurin teknisesti sallittu akselimassa:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg jne.

16.4

Suurin teknisesti sallittu yhdistelmän kokonaismassa: … kg

18.

Suurin teknisesti sallittu vedettävä massa eri perävaunutyypeillä:

18.1

Varsinainen perävaunu: … kg

18.3

Keskiakseliperävaunu: … kg

18.4

Jarruton perävaunu: … kg

19.

Suurin teknisesti sallittu pystysuora staattinen massa kytkentäkohdassa: … kg

Käyttövoimayksikkö

20.

Moottorin valmistaja: …

21.

Moottorin tunnus sellaisena kuin se on moottoriin merkittynä: …

22.

Toimintaperiaate: …

23.

Pelkkä sähkö: kyllä/ei (1)

23.1

[Sähkö]hybridiajoneuvo: kyllä/ei (1)

24.

Sylinterien lukumäärä ja järjestely: …

25.

Moottorin iskutilavuus: … cm3

26.

Polttoaine: dieselöljy/bensiini/nestekaasu/maakaasu tai biokaasu/etanoli/biodiesel/vety (1)

26.1

Yhdellä polttoaineella toimiva/kahdella polttoaineella toimiva/polttoainevaatimuksiltaan joustava (flex fuel) (1) ajoneuvo

27.

Suurin nettoteho (g): … kW pyörintänopeudella … rpm , tai jatkuva nimellisteho (sähkömoottori) … kW (1)

Suurin nopeus

29.

Suurin nopeus: … km/h

Akselit ja jousitus

30.

Akselien raideväli(t):

1.

… mm

2.

… mm

3.

… mm

35.

Rengas/pyörä-yhdistelmä (h): …

Jarrut

36.

Perävaunun jarruliitäntä mekaaninen/sähköinen/pneumaattinen/hydraulinen (1)

Kori

38.

Korityypin koodi (i): …

40.

Ajoneuvon väri (j): …

41.

Ovien lukumäärä ja järjestely: …

42.

Istumapaikkojen lukumäärä (kuljettaja mukaan luettuna) (k): …

42.1

Istuimet, jotka on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan silloin, kun ajoneuvo on paikallaan: …

42.3

Pyörätuolipaikkojen lukumäärä: …

Päästöt

46.

Melutaso

Paikallaan oleva ajoneuvo: … dB(A) moottorin pyörintänopeudella: … rpm

Ohiajomelu: … dB(A)

47.

Päästöluokka (l): Euro …

48.

Pakokaasupäästöt (m):

Sovellettavan perussäädöksen ja viimeisimmän muutossäädöksen numero: …

1.1

Testausmenettely: Tyyppi I tai ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Hiukkaset: …

Savun opasiteetti (ELR): … (m-1)

1.2

Testausmenettely: Tyyppi I (Euro 5 tai 6 (1))

 

CO: …

 

THC: …

 

NMHC: …

 

NOx: …

 

THC + NOx: …

 

Hiukkaset (massa): …

 

Hiukkaset (lukumäärä): …

2.

Testausmenettely: ETC (jos soveltuu)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Hiukkaset: …

48.1

Savu, absorptiokertoimen korjattu arvo: … (m-1)

49.

CO2-päästöt/polttoaineenkulutus/sähkönkulutus (m):

1.

Kaikki käyttövoimajärjestelmät lukuun ottamatta pelkästään sähköllä toimivia ajoneuvoja

 

CO2-päästöt

Polttoaineenkulutus

Kaupunkiajo:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Maantieajo:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Yhdistetty:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Painotettu, yhdistetty

… g/km

… l/100 km

2.

Puhtaasti sähkökäyttöiset ajoneuvot ja ajoneuvon ulkopuolelta ladattavat sähköhybridiajoneuvot

Sähköenergian kulutus (painotettu, yhdistetty (1))

… Wh/km

Sähkökäytön toimintasäde

… km

Muut tiedot

51.

Erikoiskäyttöön tarkoitetut ajoneuvot: liitteessä II olevan 5 kohdan mukaisesti: …

52.

Huomautuksia (n): …

SIVU 2

AJONEUVOLUOKKA M2

(valmiit ja valmistuneet ajoneuvot)

Sivu 2

Yleiset rakenteelliset ominaisuudet

1.

Akseleiden lukumäärä: … ja pyörien lukumäärä: …

1.1

Paripyörillä varustettujen akselien lukumäärä ja sijainti: …

2.

Ohjaavat akselit (lukumäärä, sijainti): …

3.

Vetävät akselit (lukumäärä, sijainti, kytkentä muihin akseleihin): … …

Päämitat

4.

Akseliväli (e): … mm

4.1

Akselien etäisyys:

 

1-2: … mm

 

2-3: … mm

 

3-4: … mm

5.

Pituus: … mm

6.

Leveys: … mm

7.

Korkeus: … mm

9.

Ajoneuvon etureunan ja kytkentälaitteen keskipisteen välinen etäisyys: … mm

12.

Takaylitys: … mm

Massat

13.

Ajokuntoisen ajoneuvon massa: … kg (f)

13.1

Tämän massan jakautuminen akseleille

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg jne.

16.

Suurimmat teknisesti sallitut massat

16.1

Suurin teknisesti sallittu massa kuormitettuna: … kg

16.2

Kunkin akselin suurin teknisesti sallittu akselimassa

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg jne.

16.3

Kunkin akseliryhmän suurin teknisesti sallittu akselimassa

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg jne.

16.4

Suurin teknisesti sallittu yhdistelmän kokonaismassa: … kg

17.

Suunnitellut suurimmat sallitut massat rekisteröinnissä/käytössä kansallisessa/kansainvälisessä liikenteessä (1)(o)

17.1

Suurin rekisteröinnissä/käytössä sallittu suunniteltu kokonaismassa: … kg

17.2

Suurin rekisteröinnissä/käytössä sallittu suunniteltu massa kutakin akselia kohti:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.3

Suurin rekisteröinnissä/käytössä sallittu suunniteltu massa kuormitettuna kutakin akseliryhmää kohti:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.4

Yhdistelmän suurin rekisteröinnissä/käytössä sallittu suunniteltu massa: … kg

18.

Suurin teknisesti sallittu vedettävä massa eri perävaunutyypeillä:

18.1

Varsinainen perävaunu: … kg

18.3

Keskiakseliperävaunu: … kg

18.4

Jarruton perävaunu: … kg

19.

Suurin teknisesti sallittu staattinen massa kytkentäkohdassa: … kg

Käyttövoimayksikkö

20.

Moottorin valmistaja: …

21.

Moottorin tunnus sellaisena kuin se on moottoriin merkittynä: …

22.

Toimintaperiaate: …

23.

Pelkkä sähkö: kyllä/ei (1)

23.1

[Sähkö]hybridiajoneuvo: kyllä/ei (1)

24.

Sylinterien lukumäärä ja järjestely: …

25.

Moottorin iskutilavuus: … cm3

26.

Polttoaine: dieselöljy/bensiini/nestekaasu/maakaasu tai biokaasu/etanoli/biodiesel/vety (1)

26.1

Yhdellä polttoaineella toimiva/kahdella polttoaineella toimiva/polttoainevaatimuksiltaan joustava (flex fuel) (1) ajoneuvo

27.

Suurin nettoteho (g): … kW pyörintänopeudella … rpm , tai jatkuva nimellisteho (sähkömoottori) … kW (1)

28.

Vaihdelaatikko (tyyppi): …

Suurin nopeus

29.

Suurin nopeus: … km/h

Akselit ja jousitus

30.

Akselien raideväli(t):

1.

… mm

2.

… mm

3.

… mm

33.

Vetävä(t) akseli(t) varustettu ilmajousituksella tai vastaavalla: kyllä/ei (1)

35.

Rengas/pyörä-yhdistelmä (h): …

Jarrut

36.

Perävaunun jarruliitäntä mekaaninen/sähköinen/pneumaattinen/hydraulinen (1)

37.

Paine perävaunun jarrujärjestelmän syöttöjohdossa: … bar

Kori

38.

Korityypin koodi (i): …

39.

Ajoneuvoalaluokka: alaluokka I/alaluokka II/alaluokka III/alaluokka A/alaluokka B (1)

41.

Ovien lukumäärä ja järjestely: …

42.

Istumapaikkojen lukumäärä (kuljettaja mukaan luettuna) (k): …

42.1

Istuimet, jotka on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan silloin, kun ajoneuvo on paikallaan: …

42.3

Pyörätuolipaikkojen lukumäärä: …

43.

Seisomapaikkojen lukumäärä: …

Kytkentälaite

44.

Mahdollisen kytkentälaitteen hyväksyntämerkintä: …

45.1

Ominaisarvot (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Päästöt

46.

Melutaso

Paikallaan oleva ajoneuvo: … dB(A) moottorin pyörintänopeudella: … rpm

Ohiajomelu: … dB(A)

47.

Päästöluokka (l): Euro …

48.

Pakokaasupäästöt (m):

Sovellettavan perussäädöksen ja viimeisimmän muutossäädöksen numero: …

1.1

Testausmenettely: Tyyppi I tai ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Hiukkaset: …

Savun opasiteetti (ELR): … (m-1)

1.2

Testausmenettely: Tyyppi I (Euro 5 tai 6 (1))

 

CO: …

 

THC: …

 

NMHC: …

 

NOx: …

 

THC + NOx: …

 

Hiukkaset (massa): …

 

Hiukkaset (lukumäärä): …

2.

Testausmenettely: ETC (jos soveltuu)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Hiukkaset: …

48.1

Savu, absorptiokertoimen korjattu arvo: … (m-1)

Muut tiedot

51.

Erikoiskäyttöön tarkoitetut ajoneuvot: liitteessä II olevan 5 kohdan mukaisesti: …

52.

Huomautuksia (n): …

SIVU 2

AJONEUVOLUOKKA M3

(valmiit ja valmistuneet ajoneuvot)

Sivu 2

Yleiset rakenteelliset ominaisuudet

1.

Akseleiden lukumäärä: … ja pyörien lukumäärä: …

1.1

Paripyörillä varustettujen akselien lukumäärä ja sijainti: …

2.

Ohjaavat akselit (lukumäärä, sijainti): …

3.

Vetävät akselit (lukumäärä, sijainti, kytkentä muihin akseleihin): … …

Päämitat

4.

Akseliväli (e): … mm

4.1

Akselien etäisyys:

 

1-2: … mm

 

2-3: … mm

 

3-4: … mm

5.

Pituus: … mm

6.

Leveys: … mm

7.

Korkeus: … mm

9.

Ajoneuvon etureunan ja kytkentälaitteen keskipisteen välinen etäisyys: … mm

12.

Takaylitys: … mm

Massat

13.

Ajokuntoisen ajoneuvon massa: … kg (f)

13.1

Tämän massan jakautuminen akseleille:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg jne.

16.

Suurimmat teknisesti sallitut massat

16.1

Suurin teknisesti sallittu massa kuormitettuna: … kg

16.2

Kunkin akselin suurin teknisesti sallittu akselimassa:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg jne.

16.3

Kunkin akseliryhmän suurin teknisesti sallittu akselimassa:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg jne.

16.4

Suurin teknisesti sallittu yhdistelmän kokonaismassa: … kg

17.

Suunnitellut suurimmat sallitut massat rekisteröinnissä/käytössä kansallisessa/kansainvälisessä liikenteessä (1)(o)

17.1

Suurin rekisteröinnissä/käytössä sallittu suunniteltu kokonaismassa: … kg

17.2

Suurin rekisteröinnissä/käytössä sallittu suunniteltu massa kutakin akselia kohti:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.3

Suurin rekisteröinnissä/käytössä sallittu suunniteltu massa kuormitettuna kutakin akseliryhmää kohti:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.4

Yhdistelmän suurin rekisteröinnissä/käytössä sallittu suunniteltu massa: … kg

18.

Suurin teknisesti sallittu vedettävä massa eri perävaunutyypeillä:

18.1

Varsinainen perävaunu: … kg

18.3

Keskiakseliperävaunu: … kg

18.4

Jarruton perävaunu: … kg

19.

Suurin teknisesti sallittu staattinen massa kytkentäkohdassa: … kg

Käyttövoimayksikkö

20.

Moottorin valmistaja: …

21.

Moottorin tunnus sellaisena kuin se on moottoriin merkittynä: …

22.

Toimintaperiaate: …

23.

Pelkkä sähkö: kyllä/ei (1)

23.1

[Sähkö]hybridiajoneuvo: kyllä/ei (1)

24.

Sylinterien lukumäärä ja järjestely: …

25.

Moottorin iskutilavuus: … cm3

26.

Polttoaine: dieselöljy/bensiini/nestekaasu/maakaasu tai biokaasu/etanoli/biodiesel/vety (1)

26.1

Yhdellä polttoaineella toimiva/kahdella polttoaineella toimiva/polttoainevaatimuksiltaan joustava (flex fuel) (1) ajoneuvo

27.

Suurin nettoteho (g): … kW pyörintänopeudella … rpm, tai jatkuva nimellisteho (sähkömoottori) … kW (1)

28.

Vaihdelaatikko (tyyppi): …

Suurin nopeus

29.

Suurin nopeus: … km/h

Akselit ja jousitus

30.1

Kunkin ohjaavan akselin raideväli: … mm

30.2

Kaikkien muiden akseleiden raideväli: … mm

32.

Kuormitettavien akselien sijainti: …

33.

Vetävä(t) akseli(t) varustettu ilmajousituksella tai vastaavalla: kyllä/ei (1)

35.

Rengas/pyörä-yhdistelmä (h): …

Jarrut

36.

Perävaunun jarruliitäntä mekaaninen/sähköinen/pneumaattinen/hydraulinen (1)

37.

Paine perävaunun jarrujärjestelmän syöttöjohdossa: … bar

Kori

38.

Korityypin koodi (i): …

39.

Ajoneuvoalaluokka: alaluokka I/alaluokka II/alaluokka III/alaluokka A/alaluokka B (1)

41.

Ovien lukumäärä ja järjestely: …

42.

Istumapaikkojen lukumäärä (kuljettaja mukaan luettuna) (k): …

42.1

Istuimet, jotka on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan silloin, kun ajoneuvo on paikallaan: …

42.2

Matkustajien istumapaikkojen lukumäärä: … (alakerros) … (yläkerros) (kuljettaja mukaan luettuna)

42.3

Pyörätuolipaikkojen lukumäärä: …

43.

Seisomapaikkojen lukumäärä: …

Kytkentälaite

44.

Mahdollisen kytkentälaitteen hyväksyntämerkintä: …

45.1

Ominaisarvot (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Päästöt

46.

Melutaso

Paikallaan oleva ajoneuvo: … dB(A) moottorin pyörintänopeudella: … rpm

Ohiajomelu: … dB(A)

47.

Päästöluokka (l): Euro …

48.

Pakokaasupäästöt (m):

Sovellettavan perussäädöksen ja viimeisimmän muutossäädöksen numero: …

1.

Testausmenettely: Tyyppi I tai ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Hiukkaset: …

Savun opasiteetti (ELR): … (m-1)

2.

Testausmenettely: ETC (jos soveltuu)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Hiukkaset: …

48.1

Savu, absorptiokertoimen korjattu arvo: … (m-1)

Muut tiedot

51.

Erikoiskäyttöön tarkoitetut ajoneuvot: liitteessä II olevan 5 kohdan mukaisesti: …

52.

Huomautuksia (n): …

SIVU 2

AJONEUVOLUOKKA N1

(valmiit ja valmistuneet ajoneuvot)

Sivu 2

Yleiset rakenteelliset ominaisuudet

1.

Akseleiden lukumäärä: … ja pyörien lukumäärä: …

1.1

Paripyörillä varustettujen akselien lukumäärä ja sijainti: …

3.

Vetävät akselit (lukumäärä, sijainti, kytkentä muihin akseleihin): … …

Päämitat

4.

Akseliväli (e): … mm

4.1

Akselien etäisyys:

 

1-2: … mm

 

2-3: … mm

 

3-4: … mm

5.

Pituus: … mm

6.

Leveys: … mm

7.

Korkeus: … mm

8.

Vetopöydän etäisyys puoliperävaunun vetoajoneuvon osalta (vähimmäis- ja enimmäisetäisyys): … mm

9.

Ajoneuvon etureunan ja kytkentälaitteen keskipisteen välinen etäisyys: … mm

11.

Kuormausalueen pituus: … mm

Massat

13.

Ajokuntoisen ajoneuvon massa: … kg (f)

13.1

Tämän massan jakautuminen akseleille

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

16.

Suurimmat teknisesti sallitut massat

16.1

Suurin teknisesti sallittu massa kuormitettuna: … kg

16.2

Kunkin akselin suurin teknisesti sallittu akselimassa

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg jne.

16.4

Suurin teknisesti sallittu yhdistelmän kokonaismassa: … kg

18.

Suurin teknisesti sallittu vedettävä massa eri perävaunutyypeillä:

18.1

Varsinainen perävaunu: … kg

18.2

Puoliperävaunu: … kg

18.3

Keskiakseliperävaunu: … kg

18.4

Jarruton perävaunu: … kg

19.

Suurin teknisesti sallittu staattinen massa kytkentäkohdassa: … kg

Käyttövoimayksikkö

20.

Moottorin valmistaja: …

21.

Moottorin tunnus sellaisena kuin se on moottoriin merkittynä: …

22.

Toimintaperiaate: …

23.

Pelkkä sähkö: kyllä/ei (1)

23.1

[Sähkö]hybridiajoneuvo: kyllä/ei (1)

24.

Sylinterien lukumäärä ja järjestely: …

25.

Moottorin iskutilavuus: … cm3

26.

Polttoaine: dieselöljy/bensiini/nestekaasu/maakaasu tai biokaasu/etanoli/biodiesel/vety (1)

26.1

Yhdellä polttoaineella toimiva / kahdella polttoaineella toimiva / polttoainevaatimuksiltaan joustava (flex fuel) (1) ajoneuvo

27.

Suurin nettoteho (g): … kW pyörintänopeudella … rpm, tai jatkuva nimellisteho (sähkömoottori) … kW (1)

28.

Vaihdelaatikko (tyyppi): …

Suurin nopeus

29.

Suurin nopeus: … km/h

Akselit ja jousitus

30.

Akselien raideväli(t):

1.

… mm

2.

… mm

3.

… mm

35.

Rengas/pyörä-yhdistelmä (h): …

Jarrut

36.

Perävaunun jarruliitäntä mekaaninen/sähköinen/pneumaattinen/hydraulinen (1)

37.

Paine perävaunun jarrujärjestelmän syöttöjohdossa: … bar

Kori

38.

Korityypin koodi (i): …

40.

Ajoneuvon väri (j): …

41.

Ovien lukumäärä ja järjestely: …

42.

Istumapaikkojen lukumäärä (kuljettaja mukaan luettuna) (k): …

Kytkentälaite

44.

Mahdollisen kytkentälaitteen hyväksyntämerkintä: …

45.1

Ominaisarvot (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Päästöt

46.

Melutaso

Paikallaan oleva ajoneuvo: … dB(A) moottorin pyörintänopeudella: … rpm

Ohiajomelu: … dB(A)

47.

Päästöluokka (l): Euro …

48.

Pakokaasupäästöt (m):

Sovellettavan perussäädöksen ja viimeisimmän muutossäädöksen numero: …

1.1

Testausmenettely: Tyyppi I tai ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Hiukkaset: …

Savun opasiteetti (ELR): … (m-1)

1.2

Testausmenettely: Tyyppi I (Euro 5 tai 6 (1))

 

CO: …

 

THC: …

 

NMHC: …

 

NOx: …

 

THC + NOx: …

 

Hiukkaset (massa): …

 

Hiukkaset (lukumäärä): …

2.

Testausmenettely: ETC (jos soveltuu)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Hiukkaset: …

48.1

Savu, absorptiokertoimen korjattu arvo: … (m-1)

49.

CO2-päästöt/polttoaineenkulutus/sähkönkulutus (m):

1.

Kaikki käyttövoimajärjestelmät lukuun ottamatta pelkästään sähköllä toimivia ajoneuvoja

 

CO2-päästöt

Polttoaineenkulutus

Kaupunkiajo:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Maantieajo:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Yhdistetty:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Painotettu, yhdistetty

… g/km

… l/100 km

2.

Puhtaasti sähkökäyttöiset ajoneuvot ja ajoneuvon ulkopuolelta ladattavat sähköhybridiajoneuvot

Sähköenergian kulutus (painotettu, yhdistetty (1))

… Wh/km

Sähkökäytön toimintasäde

… km

Muut tiedot

50.

Tyyppihyväksytty vaarallisten aineiden kuljetukselle asetettujen rakennevaatimusten mukaisesti: kyllä/luokka (luokat): …/ei (l):

51.

Erikoiskäyttöön tarkoitetut ajoneuvot: liitteessä II olevan 5 kohdan mukaisesti: …

52.

Huomautuksia (n): …

SIVU 2

AJONEUVOLUOKKA N2

(valmiit ja valmistuneet ajoneuvot)

Sivu 2

Yleiset rakenteelliset ominaisuudet

1.

Akseleiden lukumäärä: … ja pyörien lukumäärä: …

1.1

Paripyörillä varustettujen akselien lukumäärä ja sijainti: …

2.

Ohjaavat akselit (lukumäärä, sijainti): …

3.

Vetävät akselit (lukumäärä, sijainti, kytkentä muihin akseleihin): … …

Päämitat

4.

Akseliväli (e): … mm

4.1

Akselien etäisyys:

 

1-2: … mm

 

2-3: … mm

 

3-4: … mm

5.

Pituus: … mm

6.

Leveys: … mm

8.

Vetopöydän etäisyys puoliperävaunun vetoajoneuvon osalta (vähimmäis- ja enimmäisetäisyys): … mm

9.

Ajoneuvon etureunan ja kytkentälaitteen keskipisteen välinen etäisyys: … mm

11.

Kuormausalueen pituus: … mm

12.

Takaylitys: … mm

Massat

13.

Ajokuntoisen ajoneuvon massa: … kg (f)

13.1

Tämän massan jakautuminen akseleille

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

16.

Suurimmat teknisesti sallitut massat

16.1

Suurin teknisesti sallittu massa kuormitettuna: … kg

16.2

Kunkin akselin suurin teknisesti sallittu akselimassa:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg jne.

16.3

Kunkin akseliryhmän suurin teknisesti sallittu akselimassa:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg jne.

16.4

Suurin teknisesti sallittu yhdistelmän kokonaismassa: … kg

17.

Suunnitellut suurimmat sallitut massat rekisteröinnissä/käytössä kansallisessa/kansainvälisessä liikenteessä (1)(o)

17.1

Suurin rekisteröinnissä/käytössä sallittu suunniteltu kokonaismassa: … kg

17.2

Suurin rekisteröinnissä/käytössä sallittu suunniteltu massa kutakin akselia kohti:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.3

Suurin rekisteröinnissä/käytössä sallittu suunniteltu massa kuormitettuna kutakin akseliryhmää kohti:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.4

Yhdistelmän suurin rekisteröinnissä/käytössä sallittu suunniteltu massa: … kg

18.

Suurin teknisesti sallittu vedettävä massa eri perävaunutyypeillä:

18.1

Varsinainen perävaunu: … kg

18.2

Puoliperävaunu: … kg

18.3

Keskiakseliperävaunu: … kg

18.4

Jarruton perävaunu: … kg

19.

Suurin teknisesti sallittu staattinen massa kytkentäkohdassa: … kg

Käyttövoimayksikkö

20.

Moottorin valmistaja: …

21.

Moottorin tunnus sellaisena kuin se on moottoriin merkittynä: …

22.

Toimintaperiaate: …

23.

Pelkkä sähkö: kyllä/ei (1)

23.1

[Sähkö]hybridiajoneuvo: kyllä/ei (1)

24.

Sylinterien lukumäärä ja järjestely: …

25.

Moottorin iskutilavuus: … cm3

26.

Polttoaine: dieselöljy/bensiini/nestekaasu/maakaasu tai biokaasu/etanoli/biodiesel/vety (1)

26.1

Yhdellä polttoaineella toimiva/kahdella polttoaineella toimiva/polttoainevaatimuksiltaan joustava (flex fuel) (1) ajoneuvo

27.

Suurin nettoteho (g): … kW pyörintänopeudella … rpm, tai jatkuva nimellisteho (sähkömoottori) … kW (1)

28.

Vaihdelaatikko (tyyppi): …

Suurin nopeus

29.

Suurin nopeus: … km/h

Akselit ja jousitus

31.

Ylösnostettavien akselien sijainti: …

32.

Kuormitettavien akselien sijainti: …

33.

Vetävä(t) akseli(t) varustettu ilmajousituksella tai vastaavalla: kyllä/ei (1)

35.

Rengas/pyörä-yhdistelmä (h): …

Jarrut

36.

Perävaunun jarruliitäntä mekaaninen/sähköinen/pneumaattinen/hydraulinen (1)

37.

Paine perävaunun jarrujärjestelmän syöttöjohdossa: … bar

Kori

38.

Korityypin koodi (i): …

41.

Ovien lukumäärä ja järjestely: …

42.

Istumapaikkojen lukumäärä (kuljettaja mukaan luettuna) (k): …

Kytkentälaite

44.

Mahdollisen kytkentälaitteen hyväksyntämerkintä: …

45.1

Ominaisarvot (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Päästöt

46.

Melutaso

Paikallaan oleva ajoneuvo: … dB(A) moottorin pyörintänopeudella: … rpm

Ohiajomelu: … dB(A)

47.

Päästöluokka (l): Euro …

48.

Pakokaasupäästöt (m):

Sovellettavan perussäädöksen ja viimeisimmän muutossäädöksen numero: …

1.1

Testausmenettely: Tyyppi I tai ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Hiukkaset: …

Savun opasiteetti (ELR): … (m-1)

1.2

Testausmenettely: Tyyppi I (Euro 5 tai 6 (1))

 

CO: …

 

THC: …

 

NMHC: …

 

NOx: …

 

THC + NOx: …

 

Hiukkaset (massa): …

 

Hiukkaset (lukumäärä): …

2.

Testausmenettely: ETC (jos soveltuu)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Hiukkaset: …

48.1

Savu, absorptiokertoimen korjattu arvo: … (m-1)

Muut tiedot

50.

Tyyppihyväksytty vaarallisten aineiden kuljetukselle asetettujen rakennevaatimusten mukaisesti: kyllä/luokka (luokat): …/ei (l):

51.

Erikoiskäyttöön tarkoitetut ajoneuvot: liitteessä II olevan 5 kohdan mukaisesti: …

52.

Huomautuksia (n): …

SIVU 2

AJONEUVOLUOKKA N3

(valmiit ja valmistuneet ajoneuvot)

Sivu 2

Yleiset rakenteelliset ominaisuudet

1.

Akseleiden lukumäärä: … ja pyörien lukumäärä: …

1.1

Paripyörillä varustettujen akselien lukumäärä ja sijainti: …

2.

Ohjaavat akselit (lukumäärä, sijainti): …

3.

Vetävät akselit (lukumäärä, sijainti, kytkentä muihin akseleihin): … …

Päämitat

4.

Akseliväli (e): … mm

4.1

Akselien etäisyys:

 

1-2: … mm

 

2-3: … mm

 

3-4: … mm

5.

Pituus: … mm

6.

Leveys: … mm

8.

Vetopöydän etäisyys puoliperävaunun vetoajoneuvon osalta (vähimmäis- ja enimmäisetäisyys): … mm

9.

Ajoneuvon etureunan ja kytkentälaitteen keskipisteen välinen etäisyys: … mm

11.

Kuormausalueen pituus: … mm

12.

Takaylitys: … mm

Massat

13.

Ajokuntoisen ajoneuvon massa: … kg (f)

13.1

Tämän massan jakautuminen akseleille:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

16.

Suurimmat teknisesti sallitut massat

16.1

Suurin teknisesti sallittu massa kuormitettuna: … kg

16.2

Kunkin akselin suurin teknisesti sallittu akselimassa:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg jne.

16.3

Kunkin akseliryhmän suurin teknisesti sallittu akselimassa:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg jne.

16.4

Suurin teknisesti sallittu yhdistelmän kokonaismassa: … kg

17.

Suunnitellut suurimmat sallitut massat rekisteröinnissä/käytössä kansallisessa/kansainvälisessä liikenteessä (1)(o)

17.1

Suurin rekisteröinnissä/käytössä sallittu suunniteltu kokonaismassa: … kg

17.2

Suurin rekisteröinnissä/käytössä sallittu suunniteltu massa kutakin akselia kohti:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.3

Suurin rekisteröinnissä/käytössä sallittu suunniteltu massa kuormitettuna kutakin akseliryhmää kohti:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.4

Yhdistelmän suurin rekisteröinnissä/käytössä sallittu suunniteltu massa: … kg

18.

Suurin teknisesti sallittu vedettävä massa eri perävaunutyypeillä:

18.1

Varsinainen perävaunu: … kg

18.2

Puoliperävaunu: … kg

18.3

Keskiakseliperävaunu: … kg

18.4

Jarruton perävaunu: … kg

19.

Suurin teknisesti sallittu staattinen massa kytkentäkohdassa: … kg

Käyttövoimayksikkö

20.

Moottorin valmistaja: …

21.

Moottorin tunnus sellaisena kuin se on moottoriin merkittynä: …

22.

Toimintaperiaate: …

23.

Pelkkä sähkö: kyllä/ei (1)

23.1

[Sähkö]hybridiajoneuvo: kyllä/ei (1)

24.

Sylinterien lukumäärä ja järjestely: …

25.

Moottorin iskutilavuus: … cm3

26.

Polttoaine: dieselöljy/bensiini/nestekaasu/maakaasu tai biokaasu/etanoli/biodiesel/vety (1)

26.1

Yhdellä polttoaineella toimiva/kahdella polttoaineella toimiva/polttoainevaatimuksiltaan joustava (flex fuel) (1) ajoneuvo

27.

Suurin nettoteho (g): … kW pyörintänopeudella … rpm, tai jatkuva nimellisteho (sähkömoottori) … kW (1)

28.

Vaihdelaatikko (tyyppi): …

Suurin nopeus

29.

Suurin nopeus: … km/h

Akselit ja jousitus

31.

Ylösnostettavien akselien sijainti: …

32.

Kuormitettavien akselien sijainti: …

33.

Vetävä(t) akseli(t) varustettu ilmajousituksella tai vastaavalla: kyllä/ei (1)

35.

Rengas/pyörä-yhdistelmä (h): …

Jarrut

36.

Perävaunun jarruliitäntä mekaaninen/sähköinen/pneumaattinen/hydraulinen (1)

37.

Paine perävaunun jarrujärjestelmän syöttöjohdossa: … bar

Kori

38.

Korityypin koodi (i): …

41.

Ovien lukumäärä ja järjestely: …

42.

Istumapaikkojen lukumäärä (kuljettaja mukaan luettuna) (k): …

Kytkentälaite

44.

Mahdollisen kytkentälaitteen hyväksyntämerkintä: …

45.1

Ominaisarvot (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Päästöt

46.

Melutaso

Paikallaan oleva ajoneuvo: … dB(A) moottorin pyörintänopeudella: … rpm

Ohiajomelu: … dB(A)

47.

Päästöluokka (l): Euro …

48.

Pakokaasupäästöt (m):

Sovellettavan perussäädöksen ja viimeisimmän muutossäädöksen numero: …

1.

Testausmenettely: Tyyppi I tai ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Hiukkaset: …

Savun opasiteetti (ELR): … (m-1)

2.

Testausmenettely: ETC (jos soveltuu)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Hiukkaset: …

48.1

Savu, absorptiokertoimen korjattu arvo: … (m-1)

Muut tiedot

50.

Tyyppihyväksytty vaarallisten aineiden kuljetukselle asetettujen rakennevaatimusten mukaisesti: kyllä/luokka (luokat): …/ei (l):

51.

Erikoiskäyttöön tarkoitetut ajoneuvot: liitteessä II olevan 5 kohdan mukaisesti: …

52.

Huomautuksia (n): …

SIVU 2

AJONEUVOLUOKAT O1 JA O2

(valmiit ja valmistuneet ajoneuvot)

Sivu 2

Yleiset rakenteelliset ominaisuudet

1.

Akseleiden lukumäärä: … ja pyörien lukumäärä: …

1.1

Paripyörillä varustettujen akselien lukumäärä ja sijainti: …

Päämitat

4.

Akseliväli (e): … mm

4.1

Akselien etäisyys:

 

1-2: … mm

 

2-3: … mm

 

3-4: … mm

5.

Pituus: … mm

6.

Leveys: … mm

7.

Korkeus: … mm

10.

Kytkentälaitteen keskipisteen ja ajoneuvon takareunan välinen etäisyys: … mm

11.

Kuormausalueen pituus: … mm

12.

Takaylitys: … mm

Massat

13.

Ajokuntoisen ajoneuvon massa: … kg (f)

13.1

Tämän massan jakautuminen akseleille

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

16.

Suurimmat teknisesti sallitut massat

16.1

Suurin teknisesti sallittu massa kuormitettuna: … kg

16.2

Kunkin akselin suurin teknisesti sallittu akselimassa

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg jne.

16.3

Kunkin akseliryhmän suurin teknisesti sallittu akselimassa

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg jne.

19.

Puoliperävaunun tai keskiakseliperävaunun kytkentäkohtaan kohdistuva suurin teknisesti sallittu staattinen massa … kg

Suurin nopeus

29.

Suurin nopeus: … km/h

Akselit ja jousitus

30.1

Kunkin ohjaavan akselin raideväli: … mm

30.2

Kaikkien muiden akseleiden raideväli: … mm

31.

Ylösnostettavien akselien sijainti: …

32.

Kuormitettavien akselien sijainti: …

34.

Akseli(t) varustettu ilmajousituksella tai vastaavalla: kyllä/ei (1)

35.

Rengas/pyörä-yhdistelmä (h): …

Jarrut

36.

Perävaunun jarruliitäntä mekaaninen/sähköinen/pneumaattinen/hydraulinen (1)

Kori

38.

Korityypin koodi (i): …

Kytkentälaite

44.

Mahdollisen kytkentälaitteen hyväksyntämerkintä: …

45.1

Ominaisarvot (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Muut tiedot

50.

Tyyppihyväksytty vaarallisten aineiden kuljetukselle asetettujen rakennevaatimusten mukaisesti: kyllä/luokka (luokat): …/ei (l):

51.

Erikoiskäyttöön tarkoitetut ajoneuvot: liitteessä II olevan 5 kohdan mukaisesti:: …

52.

Huomautuksia (n): …

SIVU 2

AJONEUVOLUOKAT O3 JA O4

(valmiit ja valmistuneet ajoneuvot)

Sivu 2

Yleiset rakenteelliset ominaisuudet

1.

Akseleiden lukumäärä: … ja pyörien lukumäärä: …

1.1

Paripyörillä varustettujen akselien lukumäärä ja sijainti: …

2.

Ohjaavat akselit (lukumäärä, sijainti): …

Päämitat

4.

Akseliväli (e): … mm

4.1

Akselien etäisyys:

 

1-2: … mm

 

2-3: … mm

 

3-4: … mm

5.

Pituus: … mm

6.

Leveys: … mm

7.

Korkeus: … mm

10.

Kytkentälaitteen keskipisteen ja ajoneuvon takareunan välinen etäisyys: … mm

11.

Kuormausalueen pituus: … mm

12.

Takaylitys: … mm

Massat

13.

Ajokuntoisen ajoneuvon massa: … kg (f)

13.1

Tämän massan jakautuminen akseleille

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

16.

Suurimmat teknisesti sallitut massat

16.1

Suurin teknisesti sallittu massa kuormitettuna: … kg

16.2

Kunkin akselin suurin teknisesti sallittu akselimassa:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg jne.

16.3

Kunkin akseliryhmän suurin teknisesti sallittu akselimassa:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg jne.

17.

Suunnitellut suurimmat sallitut massat rekisteröinnissä/käytössä kansallisessa/kansainvälisessä liikenteessä (1)(o)

17.1

Suurin rekisteröinnissä/käytössä sallittu suunniteltu kokonaismassa: … kg

17.2

Suurin rekisteröinnissä/käytössä sallittu suunniteltu massa kutakin akselia kohti:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.3

Suurin rekisteröinnissä/käytössä sallittu suunniteltu massa kuormitettuna kutakin akseliryhmää kohti:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

19.

Puoliperävaunun tai keskiakseliperävaunun kytkentäkohtaan kohdistuva suurin teknisesti sallittu staattinen massa … kg

Suurin nopeus

29.

Suurin nopeus: … km/h

Akselit ja jousitus

31.

Ylösnostettavien akselien sijainti: …

32.

Kuormitettavien akselien sijainti: …

34.

Akseli(t) varustettu ilmajousituksella tai vastaavalla: kyllä/ei (1)

35.

Rengas/pyörä-yhdistelmä (h): …

Jarrut

36.

Perävaunun jarruliitäntä mekaaninen/sähköinen/pneumaattinen/hydraulinen (1)

Kori

38.

Korityypin koodi (i): …

Kytkentälaite

44.

Mahdollisen kytkentälaitteen hyväksyntämerkintä: …

45.1

Ominaisarvot (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Muut tiedot

50.

Tyyppihyväksytty vaarallisten aineiden kuljetukselle asetettujen rakennevaatimusten mukaisesti: kyllä/luokka (luokat): …/ei (l):

51.

Erikoiskäyttöön tarkoitetut ajoneuvot: liitteessä II olevan 5 kohdan mukaisesti: …

52.

Huomautuksia (n): …

II   OSA

KESKENERÄISET AJONEUVOT

MALLI C1 – SIVU 1

KESKENERÄISET AJONEUVOT

EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS

Sivu 1

Allekirjoittanut [… (koko nimi ja asema)] todistaa, että seuraava ajoneuvo:

0.1

Merkki (valmistajan toiminimi): …

0.2

Tyyppi: …

Variantti (a): …

Muunnos (a): …

0.2.1

Kauppanimi: …

0.4

Ajoneuvoluokka: …

0.5

Valmistajan nimi ja osoite: …

0.6

Lakisääteisten kilpien sijainti ja kiinnitystapa: …

Ajoneuvon valmistenumeron sijainti: …

0.9

Valmistajan edustajan (jos on) nimi ja osoite: …

0.10

Ajoneuvon valmistenumero: …

vastaa kaikilta osin tyyppiä, joka esitetään (… antamispäivämäärä) annetussa hyväksynnässä (… tyyppihyväksyntänumero ja laajennuksen numero) ja

että sitä ei voida rekisteröidä pysyvästi ilman lisähyväksyntöjä.

(Paikka) (Päiväys): …

(Allekirjoitus): …

MALLI C2 – SIVU 1

KESKENERÄISET AJONEUVOT, JOTKA TYYPPIHYVÄKSYTÄÄN PIENISSÄ SARJOISSA

[Vuosi]

[Juokseva numero]

EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS

Sivu 1

Allekirjoittanut [… (koko nimi ja asema)] todistaa, että seuraava ajoneuvo:

0.1

Merkki (valmistajan toiminimi): …

0.2

Tyyppi:…

Variantti (a): …

Muunnos (a): …

0.2.1

Kauppanimi: …

0.4

Ajoneuvoluokka: …

0.5

Valmistajan nimi ja osoite: …

0.6

Lakisääteisten kilpien sijainti ja kiinnitystapa: …

Ajoneuvon valmistenumeron sijainti: …

0.9

Valmistajan edustajan (jos on) nimi ja osoite: …

0.10

Ajoneuvon valmistenumero: …

vastaa kaikilta osin tyyppiä, joka esitetään (… antamispäivämäärä) annetussa hyväksynnässä (… tyyppihyväksyntänumero ja laajennuksen numero) ja

että sitä ei voida rekisteröidä pysyvästi ilman lisähyväksyntöjä.

(Paikka) (Päiväys): …

(Allekirjoitus): …

SIVU 2

AJONEUVOLUOKKA M1

(keskeneräiset ajoneuvot)

Sivu 2

Yleiset rakenteelliset ominaisuudet

1.

Akseleiden lukumäärä: … ja pyörien lukumäärä: …

3.

Vetävät akselit (lukumäärä, sijainti, kytkentä muihin akseleihin): … …

Päämitat

4.

Akseliväli (e): … mm

4.1

Akselien etäisyys:

 

1-2: … mm

 

2-3: … mm

 

3-4: … mm

5.1

Suurin sallittu pituus: … mm

6.1

Suurin sallittu leveys: … mm

7.1

Suurin sallittu korkeus: … mm

12.1

Suurin sallittu takaylitys: … mm

Massat

14.

Ajokuntoisen keskeneräisen ajoneuvon massa: … kg (f)

14.1

Tämän massan jakautuminen akseleille:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

15.

Valmistuneen ajoneuvon vähimmäismassa: … kg

15.1

Tämän massan jakautuminen akseleille:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

16.

Suurimmat teknisesti sallitut massat

16.1

Suurin teknisesti sallittu massa kuormitettuna: … kg

16.2

Kunkin akselin suurin teknisesti sallittu akselimassa:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg jne.

16.4

Suurin teknisesti sallittu yhdistelmän kokonaismassa: … kg

18.

Suurin teknisesti sallittu vedettävä massa eri perävaunutyypeillä:

18.1

Varsinainen perävaunu: … kg

18.3

Keskiakseliperävaunu: … kg

18.4

Jarruton perävaunu: … kg

19.

Suurin teknisesti sallittu staattinen massa kytkentäkohdassa: … kg

Käyttövoimayksikkö

20.

Moottorin valmistaja: …

21.

Moottorin tunnus sellaisena kuin se on moottoriin merkittynä: …

22.

Toimintaperiaate: …

23.

Pelkkä sähkö: kyllä/ei (1)

23.1

[Sähkö]hybridiajoneuvo: kyllä/ei (1)

24.

Sylinterien lukumäärä ja järjestely: …

25.

Moottorin iskutilavuus: … cm3

26.

Polttoaine: dieselöljy/bensiini/nestekaasu/maakaasu tai biokaasu/etanoli/biodiesel/vety (1)

26.1

Yhdellä polttoaineella toimiva/kahdella polttoaineella toimiva/polttoainevaatimuksiltaan joustava (flex fuel) (1) ajoneuvo

27.

Suurin nettoteho (g): … kW pyörintänopeudella … rpm, tai jatkuva nimellisteho (sähkömoottori) … kW (1)

Suurin nopeus

29.

Suurin nopeus: … km/h

Akselit ja jousitus

30.

Akselien raideväli(t):

1.

… mm

2.

… mm

3.

… mm

35.

Rengas/pyörä-yhdistelmä (h): …

Jarrut

36.

Perävaunun jarruliitäntä mekaaninen/sähköinen/pneumaattinen/hydraulinen (1)

Kori

41.

Ovien lukumäärä ja järjestely: …

42.

Istumapaikkojen lukumäärä (kuljettaja mukaan luettuna) (k): …

Päästöt

46.

Melutaso

Paikallaan oleva ajoneuvo: … dB(A) moottorin pyörintänopeudella: … rpm

Ohiajomelu: … dB(A)

47.

Päästöluokka (l): Euro …

48.

Pakokaasupäästöt (m):

Sovellettavan perussäädöksen ja viimeisimmän muutossäädöksen numero: …

1.1

Testausmenettely: Tyyppi I tai ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Hiukkaset: …

Savun opasiteetti (ELR): … (m-1)

1.2

Testausmenettely: Tyyppi I (Euro 5 tai 6 (1))

 

CO: …

 

THC: …

 

NMHC: …

 

NOx: …

 

THC + NOx: …

 

Hiukkaset (massa): …

 

Hiukkaset (lukumäärä): …

2.

Testausmenettely: ETC (jos soveltuu)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Hiukkaset: …

48.1

Savu, absorptiokertoimen korjattu arvo: … (m-1)

49.

CO2-päästöt/polttoaineenkulutus/sähkönkulutus (m):

1.

Kaikki käyttövoimajärjestelmät lukuun ottamatta pelkästään sähköllä toimivia ajoneuvoja

 

CO2-päästöt

Polttoaineenkulutus

Kaupunkiajo:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Maantieajo:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Yhdistetty:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Painotettu, yhdistetty

… g/km

… l/100 km

2.

Puhtaasti sähkökäyttöiset ajoneuvot ja ajoneuvon ulkopuolelta ladattavat sähköhybridiajoneuvot

Sähköenergian kulutus (painotettu, yhdistetty (1))

… Wh/km

Sähkökäytön toimintasäde

… km

Muut tiedot

52.

Huomautuksia (n): …

SIVU 2

AJONEUVOLUOKKA M2

(keskeneräiset ajoneuvot)

Sivu 2

Yleiset rakenteelliset ominaisuudet

1.

Akseleiden lukumäärä: … ja pyörien lukumäärä: …

1.1

Paripyörillä varustettujen akselien lukumäärä ja sijainti: …

2.

Ohjaavat akselit (lukumäärä, sijainti): …

3.

Vetävät akselit (lukumäärä, sijainti, kytkentä muihin akseleihin): … …

Päämitat

4.

Akseliväli (e): … mm

4.1

Akselien etäisyys:

 

1-2: … mm

 

2-3: … mm

 

3-4: … mm

5.1

Suurin sallittu pituus: … mm

6.1

Suurin sallittu leveys: … mm

7.1

Suurin sallittu korkeus: … mm

12.1

Suurin sallittu takaylitys: … mm

Massat

14.

Ajokuntoisen keskeneräisen ajoneuvon massa: … kg (f)

14.1

Tämän massan jakautuminen akseleille:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg jne.

15.

Valmistuneen ajoneuvon vähimmäismassa: … kg

15.1

Tämän massan jakautuminen akseleille:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

16.

Suurimmat teknisesti sallitut massat

16.1

Suurin teknisesti sallittu massa kuormitettuna: … kg

16.2

Kunkin akselin suurin teknisesti sallittu akselimassa:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg jne.

16.3

Kunkin akseliryhmän suurin teknisesti sallittu akselimassa:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg jne.

16.4

Suurin teknisesti sallittu yhdistelmän kokonaismassa: … kg

17.

Suunnitellut suurimmat sallitut massat rekisteröinnissä/käytössä kansallisessa/kansainvälisessä liikenteessä (1)(o)

17.1

Suurin rekisteröinnissä/käytössä sallittu suunniteltu kokonaismassa: … kg

17.2

Suurin rekisteröinnissä/käytössä sallittu suunniteltu massa kutakin akselia kohti

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.3

Suurin rekisteröinnissä/käytössä sallittu suunniteltu massa kuormitettuna kutakin akseliryhmää kohti:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.4

Yhdistelmän suurin rekisteröinnissä/käytössä sallittu suunniteltu massa: … kg

18.

Suurin teknisesti sallittu vedettävä massa eri perävaunutyypeillä:

18.1

Varsinainen perävaunu: … kg

18.3

Keskiakseliperävaunu: … kg

18.4

Jarruton perävaunu: … kg

19.

Suurin teknisesti sallittu staattinen massa kytkentäkohdassa: … kg

Käyttövoimayksikkö

20.

Moottorin valmistaja: …

21.

Moottorin tunnus sellaisena kuin se on moottoriin merkittynä: …

22.

Toimintaperiaate: …

23.

Pelkkä sähkö: kyllä/ei (1)

23.1

[Sähkö]hybridiajoneuvo: kyllä/ei (1)

24.

Sylinterien lukumäärä ja järjestely: …

25.

Moottorin iskutilavuus: … cm3

26.

Polttoaine: dieselöljy/bensiini/nestekaasu/maakaasu tai biokaasu/etanoli/biodiesel/vety (1)

26.1

Yhdellä polttoaineella toimiva/kahdella polttoaineella toimiva/polttoainevaatimuksiltaan joustava (flex fuel) (1) ajoneuvo

27.

Suurin nettoteho (g): … kW pyörintänopeudella … rpm, tai jatkuva nimellisteho (sähkömoottori) … kW (1)

28.

Vaihdelaatikko (tyyppi): …

Suurin nopeus

29.

Suurin nopeus: … km/h

Akselit ja jousitus

30.

Akselien raideväli(t):

1.

… mm

2.

… mm

3.

… mm

33.

Vetävä(t) akseli(t) varustettu ilmajousituksella tai vastaavalla: kyllä/ei (1)

35.

Rengas/pyörä-yhdistelmä (h): …

Jarrut

36.

Perävaunun jarruliitäntä mekaaninen/sähköinen/pneumaattinen/hydraulinen (1)

37.

Paine perävaunun jarrujärjestelmän syöttöjohdossa: … bar

Kytkentälaite

44.

Mahdollisen kytkentälaitteen hyväksyntämerkintä: …

45.

Asennettaviksi soveltuvien kytkentälaitteiden tyypit tai luokat: …

45.1

Ominaisarvot (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Päästöt

46.

Melutaso

Paikallaan oleva ajoneuvo: … dB(A) moottorin pyörintänopeudella: … rpm

Ohiajomelu: … dB(A)

47.

Päästöluokka (l): Euro …

48.

Pakokaasupäästöt (m):

Sovellettavan perussäädöksen ja viimeisimmän muutossäädöksen numero: …

1.1

Testausmenettely: Tyyppi I tai ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Hiukkaset: …

Savun opasiteetti (ELR): … (m-1)

1.2

Testausmenettely: Tyyppi I (Euro 5 tai 6 (1))

 

CO: …

 

THC: …

 

NMHC: …

 

NOx: …

 

THC + NOx: …

 

Hiukkaset (massa): …

 

Hiukkaset (lukumäärä): …

2.

Testausmenettely: ETC (jos soveltuu)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Hiukkaset: …

48.1

Savu, absorptiokertoimen korjattu arvo: … (m-1)

Muut tiedot

52.

Huomautuksia (n): …

SIVU 2

AJONEUVOLUOKKA M3

(keskeneräiset ajoneuvot)

Sivu 2

Yleiset rakenteelliset ominaisuudet

1.

Akseleiden lukumäärä: … ja pyörien lukumäärä: …

1.1

Paripyörillä varustettujen akselien lukumäärä ja sijainti: …

2.

Ohjaavat akselit (lukumäärä, sijainti): …

3.

Vetävät akselit (lukumäärä, sijainti, kytkentä muihin akseleihin): … …

Päämitat

4.

Akseliväli (e): … mm

4.1

Akselien etäisyys:

 

1-2: … mm

 

2-3: … mm

 

3-4: … mm

5.1

Suurin sallittu pituus: … mm

6.1

Suurin sallittu leveys: … mm

7.1

Suurin sallittu korkeus: … mm

12.1

Suurin sallittu takaylitys: … mm

Massat

14.

Ajokuntoisen keskeneräisen ajoneuvon massa: … kg (f)

14.1

Tämän massan jakautuminen akseleille:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg jne.

15.

Valmistuneen ajoneuvon vähimmäismassa: … kg

15.1

Tämän massan jakautuminen akseleille:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

16.

Suurimmat teknisesti sallitut massat

16.1

Suurin teknisesti sallittu massa kuormitettuna: … kg

16.2

Kunkin akselin suurin teknisesti sallittu akselimassa:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg jne.

16.3

Kunkin akseliryhmän suurin teknisesti sallittu akselimassa:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg jne.

16.4

Suurin teknisesti sallittu yhdistelmän kokonaismassa: … kg

17.

Suunnitellut suurimmat sallitut massat rekisteröinnissä/käytössä kansallisessa/kansainvälisessä liikenteessä (1)(o)

17.1

Suurin rekisteröinnissä/käytössä sallittu suunniteltu kokonaismassa: … kg

17.2

Suurin rekisteröinnissä/käytössä sallittu suunniteltu massa kutakin akselia kohti:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.3

Suurin rekisteröinnissä/käytössä sallittu suunniteltu massa kuormitettuna kutakin akseliryhmää kohti:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.4

Yhdistelmän suurin rekisteröinnissä/käytössä sallittu suunniteltu massa: … kg

18.

Suurin teknisesti sallittu vedettävä massa eri perävaunutyypeillä:

18.1

Varsinainen perävaunu: … kg

18.3

Keskiakseliperävaunu: … kg

18.4

Jarruton perävaunu: … kg

19.

Suurin teknisesti sallittu staattinen massa kytkentäkohdassa: … kg

Käyttövoimayksikkö

20.

Moottorin valmistaja: …

21.

Moottorin tunnus sellaisena kuin se on moottoriin merkittynä: …

22.

Toimintaperiaate: …

23.

Pelkkä sähkö: kyllä/ei (1)

23.1

[Sähkö]hybridiajoneuvo: kyllä/ei (1)

24.

Sylinterien lukumäärä ja järjestely: …

25.

Moottorin iskutilavuus: … cm3

26.

Polttoaine: dieselöljy/bensiini/nestekaasu/maakaasu tai biokaasu/etanoli/biodiesel/vety (1)

26.1

Yhdellä polttoaineella toimiva/kahdella polttoaineella toimiva/polttoainevaatimuksiltaan joustava (flex fuel) (1) ajoneuvo

27.

Suurin nettoteho (g): … kW pyörintänopeudella … rpm, tai jatkuva nimellisteho (sähkömoottori) … kW (1)

28.

Vaihdelaatikko (tyyppi): …

Suurin nopeus

29.

Suurin nopeus: … km/h

Akselit ja jousitus

30.1

Kunkin ohjaavan akselin raideväli: … mm

30.2

Kaikkien muiden akseleiden raideväli: … mm

32.

Kuormitettavien akselien sijainti: … mm

33.

Vetävä(t) akseli(t) varustettu ilmajousituksella tai vastaavalla: kyllä/ei (1)

35.

Rengas/pyörä-yhdistelmä (h): …

Jarrut

36.

Perävaunun jarruliitäntä mekaaninen/sähköinen/pneumaattinen/hydraulinen (1)

37.

Paine perävaunun jarrujärjestelmän syöttöjohdossa: … bar

Kytkentälaite

44.

Mahdollisen kytkentälaitteen hyväksyntämerkintä: …

45.

Asennettaviksi soveltuvien kytkentälaitteiden tyypit tai luokat: …

45.1

Ominaisarvot (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Päästöt

46.

Melutaso

Paikallaan oleva ajoneuvo: … dB(A) moottorin pyörintänopeudella: … rpm

Ohiajomelu: … dB(A)

47.

Päästöluokka (l): Euro …

48.

Pakokaasupäästöt (m):

Sovellettavan perussäädöksen ja viimeisimmän muutossäädöksen numero: …

1.

Testausmenettely: Tyyppi I tai ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Hiukkaset: …

Savun opasiteetti (ELR): … (m-1)

2.

Testausmenettely: ETC (jos soveltuu)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Hiukkaset: …

48.1

Savu, absorptiokertoimen korjattu arvo: … (m-1)

Muut tiedot

52.

Huomautuksia (n): …

SIVU 2

AJONEUVOLUOKKA N1

(keskeneräiset ajoneuvot)

Sivu 2

Yleiset rakenteelliset ominaisuudet

1.

Akseleiden lukumäärä: … ja pyörien lukumäärä: …

1.1

Paripyörillä varustettujen akselien lukumäärä ja sijainti: …

3.

Vetävät akselit (lukumäärä, sijainti, kytkentä muihin akseleihin): … …

Päämitat

4.

Akseliväli (e): … mm

4.1

Akselien etäisyys:

 

1-2: … mm

 

2-3: … mm

 

3-4: … mm

5.1

Suurin sallittu pituus: … mm

6.1

Suurin sallittu leveys: … mm

7.1

Suurin sallittu korkeus: … mm

8.

Vetopöydän etäisyys puoliperävaunun vetoajoneuvon osalta (vähimmäis- ja enimmäisetäisyys): … mm

12.1

Suurin sallittu takaylitys: … mm

Massat

14.

Ajokuntoisen keskeneräisen ajoneuvon massa: … kg (f)

14.1

Tämän massan jakautuminen akseleille:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg jne.

15.

Valmistuneen ajoneuvon vähimmäismassa: … kg

15.1

Tämän massan jakautuminen akseleille:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

16.

Suurimmat teknisesti sallitut massat

16.1

Suurin teknisesti sallittu massa kuormitettuna: … kg

16.2

Kunkin akselin suurin teknisesti sallittu akselimassa:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg jne.

16.4

Suurin teknisesti sallittu yhdistelmän kokonaismassa: … kg

18.

Suurin teknisesti sallittu vedettävä massa eri perävaunutyypeillä:

18.1

Varsinainen perävaunu: … kg

18.2

Puoliperävaunu: … kg

18.3

Keskiakseliperävaunu: … kg

18.4

Jarruton perävaunu: … kg

19.

Suurin teknisesti sallittu staattinen massa kytkentäkohdassa: … kg

Käyttövoimayksikkö

20.

Moottorin valmistaja: …

21.

Moottorin tunnus sellaisena kuin se on moottoriin merkittynä: …

22.

Toimintaperiaate: …

23.

Pelkkä sähkö: kyllä/ei (1)

23.1

[Sähkö]hybridiajoneuvo: kyllä/ei (1)

24.

Sylinterien lukumäärä ja järjestely: …

25.

Moottorin iskutilavuus: … cm3

26.

Polttoaine: dieselöljy/bensiini/nestekaasu/maakaasu tai biokaasu/etanoli/biodiesel/vety (1)

26.1

Yhdellä polttoaineella toimiva/kahdella polttoaineella toimiva/polttoainevaatimuksiltaan joustava (flex fuel) (1) ajoneuvo

27.

Suurin nettoteho (g): … kW pyörintänopeudella … rpm, tai jatkuva nimellisteho (sähkömoottori) … kW (1)

28.

Vaihdelaatikko (tyyppi): …

Suurin nopeus

29.

Suurin nopeus: … km/h

Akselit ja jousitus

30.

Akselien raideväli(t):

1.

… mm

2.

… mm

3.

… mm

35.

Rengas/pyörä-yhdistelmä (h): …

Jarrut

36.

Perävaunun jarruliitäntä mekaaninen/sähköinen/pneumaattinen/hydraulinen (1)

37.

Paine perävaunun jarrujärjestelmän syöttöjohdossa: … bar

Kytkentälaite

44.

Mahdollisen kytkentälaitteen hyväksyntämerkintä: …

45.

Asennettaviksi soveltuvien kytkentälaitteiden tyypit tai luokat: …

45.1

Ominaisarvot (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Päästöt

46.

Melutaso

Paikallaan oleva ajoneuvo: … dB(A) moottorin pyörintänopeudella: … rpm

Ohiajomelu: … dB(A)

47.

Päästöluokka (l): Euro …

48.

Pakokaasupäästöt (m):

Sovellettavan perussäädöksen ja viimeisimmän muutossäädöksen numero: …

1.1

Testausmenettely: Tyyppi I tai ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Hiukkaset: …

Savun opasiteetti (ELR): … (m-1)

1.2

Testausmenettely: Tyyppi I (Euro 5 tai 6 (1))

 

CO: …

 

THC: …

 

NMHC: …

 

NOx: …

 

THC + NOx: …

 

Hiukkaset (massa): …

 

Hiukkaset (lukumäärä): …

2.

Testausmenettely: ETC (jos soveltuu)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Hiukkaset: …

48.1

Savu, absorptiokertoimen korjattu arvo: … (m-1)

49.

CO2-päästöt/polttoaineenkulutus/sähkönkulutus (m):

1.

Kaikki käyttövoimajärjestelmät lukuun ottamatta pelkästään sähköllä toimivia ajoneuvoja

 

CO2-päästöt

Polttoaineenkulutus

Kaupunkiajo:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Maantieajo:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Yhdistetty:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Painotettu, yhdistetty

… g/km

… l/100 km

2.

Puhtaasti sähkökäyttöiset ajoneuvot ja ajoneuvon ulkopuolelta ladattavat sähköhybridiajoneuvot

Sähköenergian kulutus (painotettu, yhdistetty (1))

… Wh/km

Sähkökäytön toimintasäde

… km

Muut tiedot

52.

Huomautuksia (n): …

SIVU 2

AJONEUVOLUOKKA N2

(keskeneräiset ajoneuvot)

Sivu 2

Yleiset rakenteelliset ominaisuudet

1.

Akseleiden lukumäärä: … ja pyörien lukumäärä: …

1.1

Paripyörillä varustettujen akselien lukumäärä ja sijainti: …

2.

Ohjaavat akselit (lukumäärä, sijainti): …

3.

Vetävät akselit (lukumäärä, sijainti, kytkentä muihin akseleihin): … …

Päämitat

4.

Akseliväli (e): … mm

4.1

Akselien etäisyys:

 

1-2: … mm

 

2-3: … mm

 

3-4: … mm

5.1

Suurin sallittu pituus: … mm

6.1

Suurin sallittu leveys: … mm

8.

Vetopöydän etäisyys puoliperävaunun vetoajoneuvon osalta (vähimmäis- ja enimmäisetäisyys): … mm

12.1

Suurin sallittu takaylitys: … mm

Massat

14.

Ajokuntoisen keskeneräisen ajoneuvon massa: … kg (f)

14.1

Tämän massan jakautuminen akseleille:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg jne.

15.

Valmistuneen ajoneuvon vähimmäismassa: … kg

15.1

Tämän massan jakautuminen akseleille:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

16.

Suurimmat teknisesti sallitut massat

16.1

Suurin teknisesti sallittu massa kuormitettuna: … kg

16.2

Kunkin akselin suurin teknisesti sallittu akselimassa:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg jne.

16.3

Kunkin akseliryhmän suurin teknisesti sallittu akselimassa:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg jne.

16.4

Suurin teknisesti sallittu yhdistelmän kokonaismassa: … kg

17.

Suunnitellut suurimmat sallitut massat rekisteröinnissä/käytössä kansallisessa/kansainvälisessä liikenteessä (1) (o)

17.1

Suurin rekisteröinnissä/käytössä sallittu suunniteltu kokonaismassa: … kg

17.2

Suurin rekisteröinnissä/käytössä sallittu suunniteltu massa kutakin akselia kohti:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.3

Suurin rekisteröinnissä/käytössä sallittu suunniteltu massa kuormitettuna kutakin akseliryhmää kohti:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.4

Yhdistelmän suurin rekisteröinnissä/käytössä sallittu suunniteltu massa: … kg

18.

Suurin teknisesti sallittu vedettävä massa eri perävaunutyypeillä:

18.1

Varsinainen perävaunu: … kg

18.2

Puoliperävaunu: … kg

18.3

Keskiakseliperävaunu: … kg

18.4

Jarruton perävaunu: … kg

19.

Suurin teknisesti sallittu staattinen massa kytkentäkohdassa: … kg

Käyttövoimayksikkö

20.

Moottorin valmistaja: …

21.

Moottorin tunnus sellaisena kuin se on moottoriin merkittynä: …

22.

Toimintaperiaate: …

23.

Pelkkä sähkö: kyllä/ei (1)

23.1

[Sähkö]hybridiajoneuvo: kyllä/ei (1)

24.

Sylinterien lukumäärä ja järjestely: …

25.

Moottorin iskutilavuus: … cm3

26.

Polttoaine: dieselöljy/bensiini/nestekaasu/maakaasu tai biokaasu/etanoli/biodiesel/vety (1)

26.1

Yhdellä polttoaineella toimiva/kahdella polttoaineella toimiva/polttoainevaatimuksiltaan joustava (flex fuel) (1) ajoneuvo

27.

Suurin nettoteho (g): … kW pyörintänopeudella … rpm, tai jatkuva nimellisteho (sähkömoottori) … kW (1)

28.

Vaihdelaatikko (tyyppi): …

Suurin nopeus

29.

Suurin nopeus: … km/h

Akselit ja jousitus

31.

Ylösnostettavien akselien sijainti: …

32.

Kuormitettavien akselien sijainti: …

33.

Vetävä(t) akseli(t) varustettu ilmajousituksella tai vastaavalla: kyllä/ei (1)

35.

Rengas/pyörä-yhdistelmä (h): …

Jarrut

36.

Perävaunun jarruliitäntä mekaaninen/sähköinen/pneumaattinen/hydraulinen (1)

37.

Paine perävaunun jarrujärjestelmän syöttöjohdossa: … bar

Kytkentälaite

44.

Mahdollisen kytkentälaitteen hyväksyntämerkintä: …

45.

Asennettaviksi soveltuvien kytkentälaitteiden tyypit tai luokat: …

45.1