EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0245

Komission asetus (EY) N:o 245/2009, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2009 , Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/32/EY täytäntöönpanemisesta loistelamppujen, joissa ei ole sisäistä virranrajoitinta, suurpainepurkauslamppujen sekä virranrajoittimien ja valaisimien, joissa voidaan käyttää tällaisia lamppuja, ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/55/EY kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 76, 24.3.2009, p. 17–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 065 P. 60 - 87

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/02/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/245/oj

24.3.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 76/17


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 245/2009,

annettu 18 päivänä maaliskuuta 2009,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/32/EY täytäntöönpanemisesta loistelamppujen, joissa ei ole sisäistä virranrajoitinta, suurpainepurkauslamppujen sekä virranrajoittimien ja valaisimien, joissa voidaan käyttää tällaisia lamppuja, ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/55/EY kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon energiaa käyttävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista sekä neuvoston direktiivin 92/42/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 96/57/EY ja 2000/55/EY muuttamisesta 6 päivänä heinäkuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/32/EY (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 1 kohdan,

on kuullut ekologisen suunnittelun kuulemisfoorumia,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2005/32/EY nojalla komissio asettaa ekologista suunnittelua koskevia vaatimuksia eli ekosuunnitteluvaatimuksia energiaa käyttäville tuotteille, jotka edustavat merkittävää myyntivolyymiä ja kauppaa ja aiheuttavat merkittävän ympäristövaikutuksen ja joihin liittyy merkittäviä mahdollisuuksia ympäristövaikutusten parantamiseen ilman, että siitä aiheutuu kohtuuttomia kustannuksia.

(2)

Direktiivin 2005/32/EY 16 artiklan 2 kohdan toisessa luetelmakohdassa säädetään, että komissio ottaa 19 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen, 15 artiklan 2 kohdassa esitettyjen perusteiden mukaisesti ja ekologisen suunnittelun kuulemisfoorumia kuultuaan käyttöön tarpeen mukaan täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotka kohdistuvat palvelusektorin valaistustuotteisiin.

(3)

Komissio on tehnyt kaksi taustaselvitystä, joissa analysoidaan palvelusektorilla tyypillisesti käytettäviin valaistustuotteisiin (toimistovalaistukseen ja tie- ja katuvalaistukseen) liittyviä teknisiä, taloudellisia ja ympäristönäkökohtia. Selvitykset on tehty yhdessä yhteisöstä ja sen ulkopuolisista maista tulevien sidosryhmien ja intressitahojen kanssa, ja niiden tulokset on julkistettu Euroopan komission Europa-verkkosivulla.

(4)

Pakollisia ekosuunnitteluvaatimuksia sovelletaan markkinoille saatettuihin tuotteisiin riippumatta siitä, mihin ne on asennettu, joten vaatimukset eivät voi olla riippuvaisia siitä sovelluksesta, jossa tuotetta käytetään (kuten toimistovalaistus tai tie- ja katuvalaistus). Siksi tässä asetuksessa olisi käsiteltävä erityisiä tuotteita, kuten loistelamppuja ilman sisäistä virranrajoitinta, suurpainepurkauslamppuja sekä virranrajoittimia ja valaisimia, joissa tällaisia lamppuja voidaan käyttää. Ohjeelliset viitearvot voivat ohjata käyttäjiä käyttämään tietyn sovelluksen (kuten toimistovalaistuksen tai tie- ja katuvalaistuksen) parasta saatavilla olevaa teknologiaa.

(5)

Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia tuotteita on tarkoitus käyttää pääasiassa yleisvalaistukseen, eli ne tuottavat luonnonvaloa korvaavaa keinovaloa, joka mahdollistaa ihmisen normaalit näköhavainnot. Erikoiskäyttöön tarkoitetut lamput (kuten tietokoneiden näytöissä, kopiokoneissa, solariumeissa, akvaariovalaistuksessa ja muissa vastaavissa sovelluksissa käytettävät lamput) eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan.

(6)

Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien energiaa käyttävien tuotteiden ympäristönäkökohdat, joita pidetään tämän asetuksen soveltamisen kannalta merkityksellisinä, ovat

a)

käytönaikainen energiankulutus;

b)

lamppujen elohopeapitoisuus.

(7)

Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin tuotteisiin liittyvän vuotuisen sähkönkulutuksen on arvioitu olleen yhteisössä 200 terawattituntia vuonna 2005, mikä vastaa 80 miljoonan tonnin hiilidioksidipäästöjä. Jos erityistoimenpiteitä ei toteuteta, kulutuksen ennustetaan kasvavan 260 terawattituntiin vuonna 2020. Taustaselvitykset osoittivat, että tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden sähkönkulutusta voidaan vähentää huomattavasti.

(8)

Käytössä olevien lamppujen arvioitiin sisältävän 12,6 tonnia elohopeaa vuonna 2005. Jos erityistoimenpiteitä ei toteuteta, käytössä olevien lamppujen sisältämän elohopeamäärän arvioidaan kasvavan 18,6 tonniin vuonna 2020. On kuitenkin osoitettu, että tätä määrää voidaan vähentää huomattavasti.

(9)

Koska niin sanotun valosaasteen ympäristövaikutusten mittaamiseksi ei ole kansainvälisesti hyväksyttyä tieteellistä menetelmää, sen merkitystä ei ole voitu arvioida. On kuitenkin yleisesti tunnustettua, että palvelusektorin valaistuslaitteiden valotehokkuuden parantamiseen tähtäävillä toimenpiteillä voi olla myönteinen vaikutus valosaasteeseen.

(10)

Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden sähkönkulutuksen vähentäminen olisi toteutettava olemassa olevilla kustannustehokkailla avoimilla teknologioilla, joilla saadaan alennettua laitteiden hankinta- ja käyttökustannuksia.

(11)

Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden ekosuunnitteluvaatimukset olisi asetettava siten, että niiden avulla parannetaan asianomaisten tuotteiden ympäristönsuojelullista tasoa, parannetaan sisämarkkinoiden toimivuutta ja edistetään yhteisön tavoitetta vähentää energiankulutusta 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä.

(12)

Tämän asetuksen on tarkoitus lisätä sen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden energiatehokkuutta parantavien tekniikoiden markkinaosuutta ja johtaa tätä kautta arviolta 38 terawattitunnin energiansäästöön vuonna 2020 verrattuna kehityksen jatkumiseen nykyisellään.

(13)

Energiatehokkuusvaatimusten asettaminen tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluville lampuille johtaa myös niiden kokonaiselohopeapitoisuuden laskuun.

(14)

Ekosuunnitteluvaatimusten ei tulisi vaikuttaa kielteisesti tuotteen toiminnallisuuteen eikä aiheuttaa kielteisiä terveys-, turvallisuus- tai ympäristövaikutuksia. Erityisesti käyttövaiheen pienentyneestä sähkönkulutuksesta saatavan hyödyn olisi oltava merkittävämpi kuin tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden tuotantovaiheessa mahdollisesti tapahtuva ympäristövaikutusten lisäys.

(15)

Ekosuunnitteluvaatimusten vaiheittainen voimaantulo antanee valmistajille riittävästi aikaa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden uudelleensuunnitteluun, jos se on tarpeen. Voimaantulovaiheet olisi ajoitettava niin, että markkinoilla jo olevien laitteiden toiminnallisuuteen liittyvät kielteiset vaikutukset vältetään ja loppukäyttäjille ja valmistajille, erityisesti pk-yrityksille, aiheutuvat kustannusvaikutukset otetaan huomioon samalla, kun varmistetaan tämän asetuksen tavoitteiden toteutuminen kohtuullisessa ajassa. 8 artiklan mukaisessa uudelleentarkastelussa olisi käsiteltävä muun muassa sitä, ovatko liitteessä III olevassa 2.1.C kohdassa suurpainepurkauslamppujen virranrajoittimille asetetut suorituskykyvaatimukset saavutettavissa kahdeksan vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.

(16)

Vaihtolamppujen poistaminen markkinoilta olisi suunniteltava siten, että otetaan huomioon loppukäyttäjillä aiheutuvat vaikutukset. Jäsenvaltiot voivat asettaa tiukempia vaatimuksia valaistusjärjestelmille.

(17)

Asianomaiset tuoteparametrit olisi mitattava ottaen huomioon yleisesti parhaana pidetyt mittausmenetelmät. Valmistajat voivat soveltaa direktiivin 2005/32/EY 10 artiklan mukaisesti laadittuja yhdenmukaistettuja standardeja.

(18)

Tässä asetuksessa olisi direktiivin 2005/32/EY 8 artiklan mukaisesti täsmennettävä, että sovellettava vaatimustenmukaisuuden arviointimenetelmä on direktiivin 2005/32/EY liitteessä IV säädetty sisäinen suunnittelun valvonta tai direktiivin 2005/32/EY liitteessä V säädetty vaatimustenmukaisuuden arvioinnin hallintajärjestelmä.

(19)

Vaatimustenmukaisuuden tarkastamisen helpottamiseksi valmistajien olisi annettava direktiivin 2005/32/EY liitteissä V ja VI tarkoitetuissa teknisissä asiakirjoissa myös tällä asetuksella asetettaviin vaatimuksiin liittyvät tiedot.

(20)

Oikeudellisesti sitovien vaatimusten asettamisen lisäksi myös parasta saatavilla olevaa teknologiaa koskevien ohjeellisten viitearvojen määrittely tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluville tuotteille auttaa varmistamaan, että tietoa on laajasti ja helposti saatavilla. Tämä on erityisen hyödyllistä pk-yrityksille ja erittäin pienille yrityksille, sillä se edesauttaa sellaisten suunnitteluratkaisujen käyttöönottoa, joilla voidaan parhaiten parantaa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden ympäristönsuojelullista tasoa koko niiden elinkaaren aikana.

(21)

Vaikka loistelamppujen ja suurpainepurkauslamppujen elohopeapitoisuutta pidetään merkittävänä ympäristönäkökohtana, sitä on asianmukaista säädellä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/95/EY (2), joka kattaa myös tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle jätetyt lampputyypit.

(22)

Loistelamppujen virranrajoittimien energiatehokkuusvaatimuksista 18 päivänä syyskuuta 2000 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/55/EY (3) on direktiivin 2005/32/EY täytäntöönpanotoimenpide, joka vaikuttaa edelleen käytössä oleviin virranrajoittimiin, koska valaisimien ja magneettisten kuristimien käyttöikä on pitkä. Lisäparannuksia voidaan kuitenkin vielä saavuttaa, joten olisi asianmukaista ottaa käyttöön tiukemmat energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset kuin direktiivissä 2000/55/EY säädetään. Tästä syystä direktiivi 2000/55/EY olisi korvattava tällä asetuksella.

(23)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 2005/32/EY 19 artiklan 1 kohdalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

Tällä asetuksella vahvistetaan ekosuunnitteluvaatimukset loistelamppujen, joissa ei ole sisäistä virranrajoitinta, suurpainepurkauslamppujen sekä virranrajoittimien ja valaisimien, joissa voidaan käyttää tällaisia lamppuja, siten kuin nämä tuotteet on määritelty 2 artiklassa, markkinoille saattamiselle. Vaatimuksia sovelletaan myös silloin, kun nämä tuotteet on integroitu muihin energiaa käyttäviin tuotteisiin.

Tällä asetuksella vahvistetaan myös ohjeelliset viitearvot toimistovalaistuksessa ja tie- ja katuvalaistuksessa käytettäviksi tarkoitetuille tuotteille.

Tämän asetuksen vaatimuksia ei sovelleta liitteessä I lueteltuihin tuotteisiin.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan direktiivin 2005/32/EY määritelmiä. Lisäksi sovelletaan seuraavia määritelmiä:

1)

’yleisvalaistuksella’ tarkoitetaan riittävän tasaista valaistusta, jossa ei oteta huomioon alueen paikallisia erityisvaatimuksia;

2)

’toimistovalaistuksella’ tarkoitetaan toimistojen kiinteää valaistusjärjestelmää, jonka tarkoituksena on mahdollistaa havaitsemiseen perustuvien tehtävien tehokas ja tarkka toteuttaminen;

3)

’tie- ja katuvalaistuksella’ tarkoitetaan valaistustapaa ja -tyyppiä, jonka tarkoituksena on tarjota hyvä näkyvyys yleisten teiden ja katujen käyttäjille pimeän ajan liikenneturvallisuuden, liikenteen sujuvuuden ja yleisen turvallisuuden parantamiseksi;

4)

’purkauslampulla’ tarkoitetaan lamppua, jossa valontuotto perustuu, suoraan tai epäsuorasti, kaasussa, metallihöyryssä tai useiden kaasujen ja höyryjen seoksessa tapahtuvaan sähköpurkaukseen;

5)

’virranrajoittimella’ tarkoitetaan laitetta, jota käytetään pääasiassa rajoittamaan lamppuun (lamppuihin) tuleva virta vaadittuun arvoon, jos se on liitetty virranlähteen ja yhden tai useamman purkauslampun väliin. Virranrajoitin voi myös sisältää valmiudet syöttöjännitteen muuntamiseen, lampun himmentämiseen, tehokertoimen korjaamiseen ja, joko yksin tai yhdessä sytytyslaitteen kanssa, vaadittujen olosuhteiden luomiseen lampun (lamppujen) syttymiselle;

6)

’valaisimella’ tarkoitetaan laitetta, joka levittää, suodattaa tai muuttaa yhdestä tai useammasta valonlähteestä tulevaa valoa ja johon sisältyvät kaikki osat, joita tarvitaan valonlähteiden ja tarvittaessa kytkentäapulaitteiden tukemiseen, kiinnittämiseen ja suojaamiseen sekä niiden liittämiseen virranlähteeseen, mutta eivät itse valonlähteet;

7)

’loistelampuilla’ tarkoitetaan pienpaine-elohopeatyyppisiä purkauslamppuja, joissa suurin osa valosta emittoituu yhdestä tai useammasta loisteainekerroksesta, jonka purkauksen aiheuttama ultraviolettisäteily virittää;

8)

’loistelampuilla, joissa ei ole sisäistä virranrajoitinta’ tarkoitetaan yksi- ja kaksikantaisia loistelamppuja, joihin ei kuulu kiinteänä osana virranrajoitinta;

9)

’suurpainepurkauslampuilla’ tarkoitetaan sähköpurkauslamppuja, joissa seinämän lämpötila stabiloi valoa tuottavan kaaren ja kaaresta kuvun seinämään kohdistuva tehotiheys on suurempi kuin 3 wattia neliösenttimetriä kohden.

Liitteissä I ja III–VII sovelletaan liitteessä II esitettyjä määritelmiä.

3 artikla

Ekosuunnitteluvaatimukset

Loistelamppuja, joissa ei ole sisäistä virranrajoitinta, suurpainepurkauslamppuja sekä virranrajoittimia ja valaisimia, joissa voidaan käyttää tällaisia lamppuja, koskevat ekosuunnitteluvaatimukset esitetään liitteessä III.

4 artikla

Vaatimustenmukaisuuden arviointi

Direktiivin 2005/32/EY 8 artiklassa tarkoitettu vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely on joko direktiivin 2005/32/EY liitteessä IV säädetty sisäinen suunnittelun valvonta tai direktiivin 2005/32/EY liitteessä V säädetty hallintajärjestelmä.

Direktiivin 2005/32/EY 8 artiklan mukaista vaatimustenmukaisuuden arviointia varten laadittavaan tekniseen asiakirja-aineistoon on sisällyttävä jäljennös liitteessä III olevan 1.3, 2.2 ja 3.2 kohdan mukaisesti annetuista tuotetiedoista.

5 artikla

Tarkastusmenettely markkinavalvontaa varten

Valvontatarkastukset tehdään liitteessä IV säädetyn tarkastusmenettelyn mukaisesti.

6 artikla

Ohjeelliset viitearvot

Tällä hetkellä markkinoiden parhaiten suoriutuvia tuotteita ja tekniikoita edustavat ohjeelliset viitearvot esitetään

a)

liitteessä V loistelampuille, joissa ei ole sisäistä virranrajoitinta, suurpainepurkauslampuille sekä virranrajoittimille ja valaisimille, joissa voidaan käyttää tällaisia lamppuja;

b)

liitteessä VI ja VII toimistovalaistuksessa ja tie- ja katuvalaistuksessa käytettäviksi tarkoitetuille tuotteille.

7 artikla

Kumoaminen

Kumotaan direktiivi 2000/55/EY vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.

8 artikla

Uudelleentarkastelu

Viimeistään viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta komissio tarkastelee sitä uudelleen tekniikan kehityksen valossa.

9 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Liitteessä III esitettyjä vaatimuksia sovelletaan mainitussa liitteessä vahvistetun aikataulun mukaisesti.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä maaliskuuta 2009.

Komission puolesta

Andris PIEBALGS

Komission jäsen


(1)  EUVL L 191, 22.7.2005, s. 29.

(2)  EUVL L 37, 13.2.2003, s. 19.

(3)  EYVL L 279, 1.11.2000, s. 33.


LIITE I

Yleiset poikkeukset

1.

Tämän asetuksen säännöksiä ei sovelleta seuraaviin lamppuihin:

a)

lamput, jotka eivät ole liitteessä II annetun määritelmän mukaisia valkoisia valonlähteitä; tätä poikkeusta ei sovelleta suurpainenatriumlamppuihin;

b)

lamput, jotka ovat liitteessä II annetun määritelmän mukaisia suunnattuja valonlähteitä;

c)

lamput, jotka on tarkoitettu käytettäviksi muissa sovelluksissa kuin yleisvalaistuksessa, ja lamput, jotka on integroitu muihin tuotteisiin, joilla ei luoda yleisvalaistusta;

d)

lamput, joilla on seuraavat ominaisuudet:

vähintään 6 prosenttia alueen 250–780 nm kokonaissäteilystä on alueella 250–400 nm,

vähintään 11 prosenttia alueen 250–780 nm kokonaissäteilystä on alueella 630–780 nm,

vähintään 5 prosenttia alueen 250–780 nm kokonaissäteilystä on alueella 640–700 nm, ja

säteilyn huippuarvo on alueella 315–400 nm (UVA) tai 280–315 nm (UVB);

e)

kaksikantaiset loistelamput, joilla on seuraavat ominaisuudet:

läpimitta enintään 7 mm (T2),

läpimitta 16 mm (T5) ja lampun teho P ≤ 13W tai P > 80W,

läpimitta 38 mm (T12), Medium BiPin -kanta (G13), värinkorjaussuotimen raja-arvo (cc): +/–5m (+magenta, –vihreä); CIE-koordinaatit: x=0,330, y=0,335 ja x=0,415, y=0,377, ja

läpimitta 38 mm (T12) ja varustettu ulkoisella sytytysliuskalla;

f)

yksikantaiset loistelamput, joilla on seuraavat ominaisuudet: läpimitta 16 mm (T5), 4-nastainen 2G11-kanta, Tc=3 200K värikoordinaateilla x=0,415, y=0,377 ja Tc=5 500K värikoordinaateilla x=0,330, y=0,335;

g)

suurpainepurkauslamput, joiden Tc > 7 000K;

h)

suurpainepurkauslamput, joiden efektiivinen UV-ominaissäteilyteho on yli 2mW/klm; ja

i)

suurpainepurkauslamput, joiden kanta on jokin muu kuin E27, E40 tai PGZ12.

2.

Vaatimuksia ei sovelleta seuraaviin lamppuihin:

a)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2006/95/EY (1) tarkoitetut varavalaistuksen valaisimet ja hätämerkkien valaisimet;

b)

valaisimet, joihin sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/9/EY (2), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/92/EY (3), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/42/EY (4), neuvoston direktiivin 93/42/ETY (5) ja neuvoston direktiivin 88/378/ETY (6) vaatimuksia, sekä näiden vaatimusten soveltamisalaan kuuluviin laitteisiin integroidut valaisimet.


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/95/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, tietyllä jännitealueella toimivia sähkölaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (kodifioitu toisinto) (EUVL L 374, 27.12.2006, s. 10).

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/9/EY, annettu 23 päivänä maaliskuuta 1994, räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettuja laitteita ja suojajärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 100, 19.4.1994, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/92/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1999, vähimmäisvaatimuksista räjähdyskelpoisten ilmaseosten aiheuttamalle vaaralle mahdollisesti alttiiksi joutuvien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelun parantamiseksi (EYVL L 23, 28.1.2000, s. 57).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/42/EY, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, koneista ja direktiivin 95/16/EY muuttamisesta (uudelleenlaadittu) (EUVL L 157, 9.6.2006, s. 24).

(5)  Neuvoston direktiivi 93/42/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1993, lääkinnällisistä laitteista (EYVL L 169, 12.7.1993, s. 1).

(6)  Neuvoston direktiivi 88/378/ETY, annettu 3 päivänä toukokuuta 1988, lelujen turvallisuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 187, 16.7.1988, s. 1).


LIITE II

Soveltamisalaan kuuluvat tekniset parametrit ja liitteissä I ja III–VII käytettävät määritelmät

1.   Ekosuunnitteluvaatimuksiin liittyvät tekniset parametrit

Tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten noudattamiseksi ja niiden noudattamisen varmentamiseksi on määriteltävä seuraavat parametrit luotettavilla, tarkoilla ja toistettavissa olevilla mittausmenettelyillä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt mittausmenetelmät.

a)

’valonlähteen valotehokkuus’, ’valonlähteen tehokkuus’ tai ’lampun tehokkuus’, joka tarkoittaa emittoidun valovirran (Ф) suhdetta valonlähteen kuluttamaan tehoon (Psource). ηsource = Ф / Psource. Yksikkö: lm/W. Apulaitteissa kuten virranrajoittimissa tapahtuvaa tehohäviötä ei lasketa mukaan valonlähteen kuluttamaan tehoon;

b)

’valovirran alenemakerroin’ (Lamp Lumen Maintenance Factor, LLMF), joka tarkoittaa lampun määrätyn käyttöajan jälkeen emittoiman valovirran suhdetta alkuperäiseen valovirtaan;

c)

’lampun eloonjäämiskerroin’ (Lamp Survival Factor, LSF), joka tarkoittaa sitä osuutta lamppujen kokonaismäärästä, joka toimii edelleen määrätyn ajan jälkeen määrätyissä olosuhteissa ja määrätyllä sytytystiheydellä;

d)

’virranrajoittimen hyötysuhde’ (ηballast), joka tarkoittaa lampun tehon (virranrajoittimen lähtötehon) suhdetta lamppu-virranrajoitinpiirin tulotehoon, kun mahdolliset anturit, verkkoliitännät ja muut apukuormitukset on kytketty irti;

e)

’värilaatu’, joka tarkoittaa väriärsykkeen laatua, joka voidaan ilmaista joko värikoordinaattien avulla tai hallitsevan aallonpituuden tai komplementtiaallonpituuden ja ärsykepuhtauden avulla yhdessä;

f)

’valovirta’, joka tarkoittaa suuretta, joka johdetaan säteilytehosta arvioimalla säteilyä ihmisen silmän spektrisen herkkyyden perusteella;

g)

’ekvivalentti värilämpötila’ (Tc [K]), joka tarkoittaa sellaisen Planckin säteilijän (mustan kappaleen) lämpötilaa, jonka aistittu väri läheisimmin muistuttaa tietyn ärsykkeen väriä samalla valoisuudella ja samoissa määrätyissä katseluolosuhteissa;

h)

’värintoisto’ (Ra), joka tarkoittaa valolajin vaikutusta esineiden värin toistumiseen, kun sitä verrataan tietoisesti tai tiedostamatta värin toistumiseen vertailuvalossa;

i)

’efektiivinen UV-ominaissäteilyteho’, joka tarkoittaa lampun ultraviolettisäteilyn efektiivistä tehoa suhteessa sen valovirtaan (yksikkö: mW/klm);

j)

’kotelointiluokka’, joka tarkoittaa merkintäjärjestelmää, joka osoittaa, missä määrin kotelointi suojaa pölyn, vieraiden esineiden ja kosteuden tunkeutumiselta, ja jossa annetaan lisätietoja tällaisesta suojauksesta.

2.   Ohjeellisiin viitearvoihin liittyvät tekniset parametrit

a)

’lampun elohopeapitoisuus’, joka tarkoittaa lampun sisältämää elohopeamäärää;

b)

’valaisimen alenemakerroin’ (Luminaire Maintenance Factor, LMF), joka tarkoittaa määrätyn ajan jälkeen laskettua valaisimen käyttöhyötysuhteen suhdetta alkuperäiseen käyttöhyötysuhteeseen;

c)

valaisinjärjestelmän ’valaistushyötysuhde’ (Utilization Factor, UF) mittaustasolla, joka tarkoittaa mittauspintaan tulevan valovirran suhdetta järjestelmään kuuluvien valaisimien yksittäisten valovirtojen summaan.

3.   Määritelmät

a)

’Suunnattu valonlähde’ (Directional Light Source, DLS) tarkoittaa valonlähdettä, jossa vähintään 80 prosenttia säteilevästä valosta on π steradiaanin avaruuskulman sisällä (vastaa kartiota, jonka kulma on 120°).

b)

’Valkoinen valonlähde’ tarkoittaa valonlähdettä, jonka värikoordinaatit täyttävät seuraavat vaatimukset:

0,270 < x < 0,530

– 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,2199 < y < – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,1595

c)

’Mitoitusarvo’ tarkoittaa tuotteen ominaispiirteen määrällistä arvoa tässä asetuksessa tai sovellettavissa standardeissa määritellyissä käyttöolosuhteissa. Ellei toisin mainita, kaikki tuoteparametrien raja-arvot on ilmaistu mitoitusarvoina.

d)

’Nimellisarvo’ tarkoittaa likimääräistä määrällistä arvoa, jota käytetään tuotteen määrittämiseen tai yksilöimiseen.

e)

’Valosaaste’ tarkoittaa keinovalojen kaikkien haitallisten vaikutusten yhteenlaskettua vaikutusta ympäristöön, mukaan luettuna häiriövalon vaikutus.

f)

’Häiriövalo’ tarkoittaa, että osa valaistusjärjestelmän valosta ei täytä tarkoitusta, johon järjestelmä on suunniteltu. Siihen sisältyvät:

valaistavan alueen ulkopuolelle suunnittelemattomasti tuleva valo,

hajavalo valaistusjärjestelmän ympäristössä,

valonhehku taivaalla, eli yötaivaan kirkastuminen säteilyn (näkyvän tai näkymättömän) suoran tai epäsuoran heijastumisen johdosta, kun heijastunut säteily siroaa ilmakehän aineosista (kaasumolekyyleistä, aerosoleista ja hiukkasista) tarkkailusuuntaan.

g)

’EBb’ (Efficiency Base ballast) tarkoittaa lampun mitoitustehon (Plamp) ja virranrajoittimen hyötysuhteen suhdetta.

Yksi- ja kaksikantaisten loistelamppujen virranrajoittimien osalta EBbFL lasketaan seuraavasti:

 

Kun Plamp ≤ 5 W: EBbFL = 0,71

 

Kun 5 W < Plamp < 100 W: EBbFL = Plamp/(2*sqrt(Plamp/36)+38/36*Plamp +1)

 

Kun Plamp ≥ 100 W: EBbFL = 0,91

h)

’Lampun ulkovaippa’ tarkoittaa lampun toista ulompaa vaippaa, jota ei tarvita valon tuottamiseen, kuten ulkokuorta, joka estää elohopeaa ja lasia pääsemästä ympäristöön lampun särkyessä. Määriteltäessä, onko lampussa ulkovaippa, huomioon ei oteta suurpainepurkauslamppujen purkausputkia.

i)

’Valonlähteen ohjauslaitteistolla’ tarkoitetaan virranlähteen ja yhden tai useamman valonlähteen välissä olevaa yhtä tai useampaa komponenttia, joilla voidaan muuntaa syöttöjännitettä, rajoittaa lamppuun (lamppuihin) tuleva virta vaadittuun arvoon, antaa syttymisjännite ja esihehkutusvirta, estää kylmäsytytys, korjata tehokerrointa tai vähentää radiohäiriöitä. Virranrajoittimet, halogeenimuuttajat ja -muuntajat ja lediohjaimet ovat esimerkkejä valonlähteen ohjauslaitteistoista.

j)

’Suurpaine-elohopealamppu’ tarkoittaa suurpainepurkauslamppua, jossa pääosa valosta tuotetaan, suoraan tai epäsuorasti, yli 100 kilopascalin osapaineessa toimivan elohopean säteilyn avulla.

k)

’Suurpainenatriumlamppu’ tarkoittaa suurpainepurkauslamppua, jossa valoa tuotetaan, suoraan tai epäsuorasti, pääosin noin 10 kilopascalin osapaineessa toimivan natriumhöyryn säteilyn avulla.

l)

’Monimetallilamppu’ tarkoittaa suurpainepurkauslamppua, jossa valoa tuotetaan metallihöyryn, metallihalidien ja metallihalidien hajoamistuotteiden seoksen säteilyn avulla.

m)

’Elektroninen tai suurtaajuusvirranrajoitin’ tarkoittaa verkkovirralla ja yleensä korkealla taajuudella toimivaa vaihtovirta-vaihtovirta-vaihtosuuntaajaa, mukaan luettuna yhden tai useamman loisteputkivalaisimen sytyttämiseen ja käyttöön tarvittavat stabilointielementit.

n)

’Kirkas lamppu’ tarkoittaa suurpainepurkauslamppua, jossa on läpinäkyvä ulkokuori tai ulkoputki, jonka sisällä valoa tuottava purkausputki on selvästi nähtävissä (esim. kirkaslasilamppu).


LIITE III

Ekosuunnitteluvaatimukset loistelampuille, suurpainepurkauslampuille sekä virranrajoittimille ja valaisimille, joissa voidaan käyttää tällaisia lamppuja

Kunkin ekosuunnitteluvaatimuksen osalta mainitaan jäljempänä ajankohta, josta lähtien sitä sovelletaan. Jollei vaatimusta korvata tai jollei toisin mainita, vaatimus pysyy voimassa yhdessä muiden myöhemmin käyttöönotettujen vaatimusten kanssa.

1.   VAATIMUKSET LOISTELAMPUILLE, JOISSA EI OLE SISÄISTÄ VIRRANRAJOITINTA, JA SUURPAINEPURKAUSLAMPUILLE

1.1   Lamppujen tehokkuusvaatimukset

A.   Ensimmäisen vaiheen vaatimukset

Vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta:

Kaksikantaisilla loistelampuilla, joiden läpimitta on 16 mm ja 26 mm (T5 ja T8-lampuilla) on oltava vähintään taulukossa 1 määritellyt valotehokkuuden mitoitusarvot 25 °C:ssa.

Jos nimellisteho poikkeaa taulukossa 1 mainituista, lamppujen valotehokkuuden on vastattava lähimpää tehon arvoa, lukuun ottamatta yli 50 W:n T8-lamppuja, joiden valotehokkuuden on oltava vähintään 83 lm/W. Jos nimellisteho on yhtä kaukana kahdesta lähimmästä taulukossa annetusta tehoarvosta, lampun valotehokkuuden on vastattava korkeampaa arvoa. Jos nimellisteho on korkeampi kuin korkein taulukossa annettu arvo, lampun valotehokkuuden on vastattava korkeinta arvoa.

Taulukko 1

T8- ja T5-lamppujen vähimmäistehokkuuden mitoitusarvot

T8 (26 mm Ø)

T5 (16 mm Ø)

Korkea hyötysuhde

T5 (16 mm Ø)

Korkea teho

Nimellisteho (W)

Valotehokkuuden mitoitusarvo (lm/W), 100 h:n alkuarvo

Nimellisteho (W)

Valotehokkuuden mitoitusarvo (lm/W), 100 h:n alkuarvo

Nimellisteho (W)

Valotehokkuuden mitoitusarvo (lm/W), 100 h:n alkuarvo

15

63

14

86

24

73

18

75

21

90

39

79

25

76

28

93

49

88

30

80

35

94

54

82

36

93

 

80

77

38

87

 

58

90

70

89

Yksikantaisilla loistelampuilla on oltava seuraavat valotehokkuuden mitoitusarvot 25 °C:ssa.

Jos nimellisteho tai lampun muoto poikkeaa taulukoissa 2–5 mainituista, lampun valotehokkuuden on vastattava lähimpää tehon arvoa ja lähinnä vastaavaa muotoa. Jos nimellisteho on yhtä kaukana kahdesta lähimmästä taulukossa annetusta tehoarvosta, lampun valotehokkuuden on vastattava korkeampaa arvoa. Jos nimellisteho on korkeampi kuin korkein taulukossa annettu arvo, lampun valotehokkuuden on vastattava korkeinta arvoa.

Taulukko 2

Sähkömagneettisen tai elektronisen virranrajoittimen kanssa käytettävien yksikantaisten loistelamppujen vähimmäistehokkuuden mitoitusarvot

Pieni U-putki, kanta G23 (2 nastaa) tai 2G7 (4 nastaa)

Image Image

Kaksi rinnakkaista putkea, kanta G24d (2 nastaa) tai G24q (4 nastaa)

Image Image

Kolme rinnakkaista putkea, kanta GX24d (2 nastaa) tai GX24q (4 nastaa)

Image Image

Nimellisteho (W)

Valotehokkuuden mitoitusarvo (lm/W), 100 h:n alkuarvo

Nimellisteho (W)

Valotehokkuuden mitoitusarvo (lm/W), 100 h:n alkuarvo

Nimellisteho (W)

Valotehokkuuden mitoitusarvo (lm/W), 100 h:n alkuarvo

5

50

10

60

13

69

7

57

13

69

18

67

9

67

18

67

26

66

11

82

26

66

32

75

 

42

76

57

75

70

74


Taulukko 3

Elektronisen virranrajoittimen kanssa käytettävien yksikantaisten loistelamppujen vähimmäistehokkuuden mitoitusarvot

Neljä rinnakkaista putkea, kanta GX24q (4 nastaa)

Image

Pitkä U-putki, kanta 2G11 (4 nastaa)

Image Image

4 sauvaa yhdessä tasossa, kanta 2G10 (4 nastaa)

Image

Nimellisteho

(W)

Valotehokkuuden mitoitusarvo (lm/W), 100 h:n alkuarvo

Nimellisteho

(W)

Valotehokkuuden mitoitusarvo (lm/W), 100 h:n alkuarvo

Nimellisteho

(W)

Valotehokkuuden mitoitusarvo (lm/W), 100 h:n alkuarvo

57

75

18

67

18

61

70

74

24

75

24

71

 

34

82

36

78

36

81

 

40

83

55

82

80

75


Taulukko 4

Nelikulmaisten tai (erittäin) suuritehoisten yksikantaisten loistelamppujen vähimmäistehokkuuden mitoitusarvot

Neliönmuotoinen putki yhdessä tasossa, kanta GR8 (2 nastaa), GR10q (4 nastaa) tai GRY10q3 (4 nastaa)

Image

Neljä tai kolme rinnakkaista T5-putkea, kanta 2G8 (4 nastaa)

Image

Nimellisteho (W)

Valotehokkuuden mitoitusarvo (lm/W), 100 h:n alkuarvo

Nimellisteho (W)

Valotehokkuuden mitoitusarvo (lm/W), 100 h:n alkuarvo

10

65

60

67

16

66

82

75

21

64

85

71

28

73

120

75

38

71

 

55

71


Taulukko 5

Ympyränmuotoisten T9- ja T5-lamppujen vähimmäistehokkuuden mitoitusarvot

Ympyränmuotoinen T9-putki, putken läpimitta 29 mm, kanta G10q

Image

Ympyränmuotoinen T5-putki, putken läpimitta 16 mm, kanta 2GX13

Image

Nimellisteho (W)

Valotehokkuuden mitoitusarvo (lm/W), 100 h:n alkuarvo

Nimellisteho (W)

Valotehokkuuden mitoitusarvo (lm/W), 100 h:n alkuarvo

22

52

22

77

32

64

40

78

40

70

55

75

60

60

60

80

Sekä yksi- että kaksikantaisiin loistelamppuihin sovellettavat korjaukset

Valotehokkuus 25 °C:ssa voi olla edellisissä taulukoissa vaadittuja arvoja matalampi seuraavissa tapauksissa:

Taulukko 6

Vähennysprosentit vähimmäistehokkuuden mitoitusarvosta loistelampuille, joilla on korkea värilämpötila, korkea värintoisto ja/tai ulkovaippa

Lampun parametri

Vähennys valotehokkuudesta 25 °C:ssa

Tc ≥ 5 000 K

–10 %

95 > Ra > 90

–20 %

Ra > 95

–30 %

Ulkovaippa

–10 %

Vähennykset ovat kumulatiivisia.

Jos yksi- tai kaksikantaisten loistelamppujen optimilämpötila ei ole 25 °C, niiden on silti täytettävä optimilämpötilassaan edellisten taulukkojen mukaiset valotehokkuusvaatimukset.

B.   Toisen vaiheen vaatimukset

Kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta seuraavia tehokkuusvaatimuksia sovelletaan loistelamppuihin, joissa ei ole sisäistä virranrajoitinta, sekä suurpainepurkauslamppuihin.

Kaksikantaiset loistelamput

Vaatimuksia, joita sovelletaan ensimmäisen vaiheen aikana kaksikantaisiin, läpimitaltaan 26 mm:n (T8) loistelamppuihin, sovelletaan kaikkiin kaksikantaisiin loistelamppuihin niiden läpimitasta riippumatta.

Näillä lampuilla on oltava sen T8-lampun vähimmäistehokkuus, jonka teho on lähimpänä niiden omaa tehoa. Jos nimellisteho on korkeampi kuin korkein taulukossa annettu arvo, lampun valotehokkuuden on vastattava korkeinta arvoa.

Ensimmäistä vaihetta varten määritellyt korjaukset (taulukko 6) pysyvät voimassa.

Suurpainepurkauslamput

Lamppujen, joissa Tc ≥ 5 000K tai joissa on ulkovaippa, on täytettävä taulukoissa 7, 8 ja 9 määritellyt sovellettavat lampun tehokkuusvaatimukset vähintään 90-prosenttisesti.

Suurpainenatriumlampuilla, joissa Ra ≤ 60, on oltava vähintään taulukossa 7 esitetyt valotehokkuuden mitoitusarvot.

Taulukko 7

Suurpainenatriumlamppujen vähimmäistehokkuuden mitoitusarvot

Lampun nimellisteho [W]

Lampun tehokkuuden mitoitusarvo [lm/W] – Kirkkaat lamput

Lampun tehokkuuden mitoitusarvo [lm/W] – Muut kuin kirkkaat lamput

W ≤ 45

≥ 60

≥ 60

45 < W ≤ 55

≥ 80

≥ 70

55 < W ≤ 75

≥ 90

≥ 80

75 < W ≤ 105

≥ 100

≥ 95

105 < W ≤ 155

≥ 110

≥ 105

155 < W ≤ 255

≥ 125

≥ 115

255 < W ≤ 605

≥ 135

≥ 130

Taulukossa 7 esitettyjä vaatimuksia sovelletaan jälkiasennettaviin suurpainenatriumlamppuihin, jotka on tarkoitettu käytettäviksi suurpaine-elohopealamppujen ohjauslaitteistossa, vasta kuusi vuotta tämän asetuksen voimaantulon jälkeen.

Monimetallilampuilla, joissa Ra ≤ 80, ja suurpainenatriumlampuilla, joissa Ra > 60, on oltava vähintään taulukossa 8 esitetyt valotehokkuuden mitoitusarvot.

Taulukko 8

Monimetallilamppujen vähimmäistehokkuuden mitoitusarvot

Lampun nimellisteho [W]

Lampun tehokkuuden mitoitusarvo [lm/W] – Kirkkaat lamput

Lampun tehokkuuden mitoitusarvo [lm/W] – Muut kuin kirkkaat lamput

W ≤ 55

≥ 60

≥ 60

55 < W ≤ 75

≥ 75

≥ 70

75 < W ≤ 105

≥ 80

≥ 75

105 < W ≤ 155

≥ 80

≥ 75

155 < W ≤ 255

≥ 80

≥ 75

255 < W ≤ 405

≥ 85

≥ 75

Kuuden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta muilla suurpainepurkauslampuilla on oltava vähintään taulukossa 9 esitetyt valotehokkuuden mitoitusarvot.

Taulukko 9

Muiden suurpainepurkauslamppujen vähimmäistehokkuuden mitoitusarvot

Lampun nimellisteho [W]

Lampun tehokkuuden mitoitusarvo [lm/W]

W ≤ 40

50

40 < W ≤ 50

55

50 < W ≤ 70

65

70 < W ≤ 125

70

125 < W

75

C.   Kolmannen vaiheen vaatimukset

Kahdeksan vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta:

Loistelamput, joissa ei ole sisäistä virranrajoitinta, on suunniteltava toimimaan virranrajoittimien kanssa, jotka kuuluvat vähintään energiatehokkuusluokkaan A2 liitteessä III olevan 2.2 kohdan mukaisesti.

Monimetallilampuilla on oltava vähintään taulukossa 10 esitetyt valotehokkuuden mitoitusarvot.

Taulukko 10

Monimetallilamppujen vähimmäistehokkuuden mitoitusarvot (3. vaihe)

Lampun nimellisteho [W]

Lampun tehokkuuden mitoitusarvo [lm/W] – Kirkkaat lamput

Lampun tehokkuuden mitoitusarvo [lm/W] – Muut kuin kirkkaat lamput

W ≤ 55

≥ 70

≥ 65

55 < W ≤ 75

≥ 80

≥ 75

75 < W ≤ 105

≥ 85

≥ 80

105 < W ≤ 155

≥ 85

≥ 80

155 < W ≤ 255

≥ 85

≥ 80

255 < W ≤ 405

≥ 90

≥ 85

Lamppujen, joissa Tc ≥ 5 000K tai joissa on ulkovaippa, on täytettävä sovellettavat tehokkuusvaatimukset vähintään 90-prosenttisesti.

1.2   Lamppujen suorituskykyvaatimukset

A.   Ensimmäisen vaiheen vaatimukset

Vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta:

Liitteessä III olevan 1.1.A kohdan vaatimusten piiriin kuuluvien loistelamppujen, joissa ei ole sisäistä virranrajoitinta, värintoistoindeksin (Ra) on oltava vähintään 80.

B.   Toisen vaiheen vaatimukset

Kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta:

Loistelamppujen, joissa ei ole sisäistä virranrajoitinta, värintoistoindeksin (Ra) on oltava vähintään 80. Niillä on oltava vähintään taulukossa 11 esitetyt valovirran alenemakertoimet.

Taulukko 11

Yksi- ja kaksikantaisten loistelamppujen valovirran alenemakertoimet (2. vaihe)

Valovirran alenemakerroin

Käyttötunnit

Lampputyyppi

2 000

4 000

8 000

16 000

Muulla kuin suurtaajuusvirranrajoittimella toimivat kaksikantaiset loistelamput

0,95

0,92

0,90

Esihehkutuksella varustetulla suurtaajuusvirranrajoittimella toimivat kaksikantaiset loistelamput

0,97

0,95

0,92

0,90

Muulla kuin suurtaajuusvirranrajoittimella toimivat yksikantaiset loistelamput

0,95

0,90

0,80

Esihehkutuksella varustetulla suurtaajuusvirranrajoittimella toimivat yksikantaiset loistelamput

0,97

0,90

0,80

Loistelampuilla, joissa ei ole sisäistä virranrajoitinta, on oltava vähintään taulukossa 12 esitetyt lampun eloonjäämiskertoimet.

Taulukko 12

Yksi- ja kaksikantaisten loistelamppujen eloonjäämiskertoimet (2. vaihe)

Lampun eloonjäämiskerroin

Käyttötunnit

Lampputyyppi

2 000

4 000

8 000

16 000

Muulla kuin suurtaajuusvirranrajoittimella toimivat kaksikantaiset loistelamput

0,99

0,97

0,90

Esihehkutuksella varustetulla suurtaajuusvirranrajoittimella toimivat kaksikantaiset loistelamput

0,99

0,97

0,92

0,90

Muulla kuin suurtaajuusvirranrajoittimella toimivat yksikantaiset loistelamput

0,95

0,92

0,50

Esihehkutuksella varustetulla suurtaajuusvirranrajoittimella toimivat yksikantaiset loistelamput

0,95

0,90

0,87

Suurpainenatriumlampuilla on oltava vähintään taulukossa 13 esitetyt valovirran alenemakertoimet ja lampun eloonjäämiskertoimet.

Taulukko 13

Suurpainenatriumlamppujen valovirran alenemakertoimet ja lampun eloonjäämiskertoimet (2. vaihe)

Käyttötunnit

Valovirran alenemakerroin

Lampun eloonjäämiskerroin

12 000 (P ≤ 75 W)

> 0,80

> 0,90

16 000 (P > 75 W)

> 0,85

> 0,90

C.   Kolmannen vaiheen vaatimukset

Kahdeksan vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta:

Monimetallilampuilla on oltava vähintään taulukossa 14 esitetyt valovirran alenemakertoimet ja lampun eloonjäämiskertoimet.

Taulukko 14

Monimetallilamppujen valovirran alenemakertoimet ja lampun eloonjäämiskertoimet (3. vaihe)

Käyttötunnit

Valovirran alenemakerroin

Lampun eloonjäämiskerroin

12 000

> 0,80

> 0,80

1.3   Lamppujen tuotetietovaatimukset

Vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta valmistajien on annettava vapaasti käytettävissä olevilla internetsivustoilla ja muilla tarkoituksenmukaisiksi katsomillaan tavoilla vähintään seuraavat tiedot kustakin valmistamastaan loistelampusta, jossa ei ole sisäistä virranrajoitinta, ja kustakin valmistamastaan suurpainepurkauslampusta. Tiedot on sisällytettävä myös tekniseen asiakirja-aineistoon, joka laaditaan direktiivin 2005/32/EY 8 artiklan mukaista vaatimustenmukaisuuden arviointia varten.

a)

Lampun tehon (W) nimellis ja mitoitusarvo.

b)

Lampun valovirran nimellis ja mitoitusarvo.

c)

Lampun tehokkuuden mitoitusarvo 100 h:ssa vakio-olosuhteissa (25 °C, T5-lampuille 35 °C). Loistelamppujen tapauksessa tämä on tarvittaessa ilmoitettava sekä 50 Hz:n taajuudella (verkkotaajuus) että yli 50 Hz:n taajuudella (suurtaajuus), kun valovirran mitoitusarvo on kaikissa tapauksissa sama; tällöin on ilmoitettava suurtaajuuskäytön osalta testiolosuhteiden kalibrointivirta ja/tai suurtaajuusgeneraattorin jännitteen mitoitusarvo sekä generaattorin resistanssi. Tiedoissa on mainittava selvästi, että apulaitteista, kuten virranrajoittimista, johtuvat virtahäviöt eivät sisälly valonlähteen virrankulutukseen.

d)

Valovirran alenemakertoimen mitoitusarvo käyttötuntimäärille 2 000 h, 4 000 h, 6 000 h, 8 000 h, 12 000 h, 16 000 h ja 20 000 h (8 000 h:iin saakka sellaisten uusien markkinoille saatettujen lamppujen osalta, joiden osalta tietoja ei ole vielä käytettävissä). Jos sekä 50 Hz:n käyttö että suurtaajuuskäyttö on mahdollinen, on ilmoitettava, kumpaa käytettiin testiä varten.

e)

Lampun eloonjäämiskertoimen mitoitusarvo käyttötuntimäärille 2 000 h, 4 000 h, 6 000 h, 8 000 h, 12 000 h, 16 000 h ja 20 000 h (8 000 h:iin saakka sellaisten uusien markkinoille saatettujen lamppujen osalta, joista tietoja ei ole vielä käytettävissä). Jos sekä 50 Hz:n käyttö että suurtaajuuskäyttö on mahdollinen, on ilmoitettava, kumpaa käytettiin testiä varten.

f)

Lampun elohopeapitoisuus muodossa X,X mg.

g)

Lampun värintoistoindeksi (Ra).

h)

Lampun värilämpötila.

i)

Ympäristön lämpötila, jossa lampun valovirran on suunniteltu olevan suurimmillaan. Jos lamppu ei täytä liitteessä III olevan 1.1 kohdan mukaista sovellettavaa valotehokkuusvaatimusta vähintään 90-prosenttisesti (T5-lamppujen osalta 100-prosenttisesti) ympäristön lämpötilan ollessa 25 °C, on ilmoitettava, ettei lamppu sovellu sisäkäyttöön normaaleissa sisälämpötiloissa.

2.   VAATIMUKSET VIRRANRAJOITTIMILLE, JOITA KÄYTETÄÄN ILMAN SISÄISTÄ VIRRANRAJOITINTA VALMISTETTUJEN LOISTELAMPPUJEN JA SUURPAINEPURKAUSLAMPPUJEN KANSSA

2.1   Virranrajoittimien energiatehokkuusvaatimukset

Sellaisten virranrajoittimien, joita voidaan käyttää eri tehoilla (multiwattage), on täytettävä seuraavat vaatimukset niiden kunkin käyttötehon mukaan.

A.   Ensimmäisen vaiheen vaatimukset

Vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta:

 

Energiatehokkuusindeksin mukaisen luokituksen on oltava vähintään B2 liitteessä III olevan 2.2 kohdan taulukossa 17 tarkoitetuille virranrajoittimille, A3 taulukossa 18 tarkoitetuille virranrajoittimille ja A1 taulukossa 19 tarkoitetuille himmennyskäyttöön soveltuville virranrajoittimille.

 

Himmennyksellä, joka vastaa 25 %:a käytettävän lampun suurimmasta valotehosta, lamppu-virranrajoitinpiirin tuloteho (Pin) saa olla enintään:

Pin < 50 % * PLratedballast

jossa PLrated on lampun mitoitusteho ja ηballast energiatehokkuuden vähimmäisarvo kyseisessä energiatehokkuusindeksin mukaisessa luokassa.

 

Loistelamppujen virranrajoitinten virrankulutus saa olla enintään 1,0 W, kun käytettävät lamput eivät emittoi lainkaan valoa normaaleissa käyttöolosuhteissa ja mahdolliset muut liitetyt komponentit (verkkoliitännät, anturit jne.) on kytketty irti. Jos niitä ei voi kytkeä irti, niiden virta on mitattava ja vähennettävä tuloksesta.

B.   Toisen vaiheen vaatimukset

Kolme vuotta tämän asetuksen voimaantulosta:

Suurpainepurkauslamppujen virranrajoittimilla on oltava taulukossa 15 esitetty hyötysuhde.

Taulukko 15

Suurpainepurkauslamppujen virranrajoittimien vähimmäishyötysuhde (2. vaihe)

Lampun nimellisteho (P)

W

Virranrajoittimen vähimmäishyötysuhde (ηballast)

%

P ≤ 30

65

30 < P ≤ 75

75

75 < P ≤ 105

80

105 < P ≤ 405

85

P > 405

90

Ilman sisäistä virranrajoitinta valmistettujen loistelamppujen kanssa käytettävien virranrajoittimien virrankulutus saa olla enintään 0,5 W, kun käytettävät lamput eivät emittoi lainkaan valoa normaaleissa käyttöolosuhteissa. Tätä vaatimusta sovelletaan virranrajoittimiin, kun mahdolliset muut liitetyt komponentit (verkkoliitännät, anturit jne.) on kytketty irti. Jos niitä ei voi kytkeä irti, niiden virta on mitattava ja vähennettävä tuloksesta.

C.   Kolmannen vaiheen vaatimukset

Kahdeksan vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta:

 

Virranrajoittimilla, jotka on tarkoitettu ilman sisäistä virranrajoitinta valmistetuille loistelampuille, on oltava seuraava hyötysuhde:

ηballast ≥ EBbFL

jossa EBbFL on määritelty liitteessä II olevan 3 kohdan g alakohdassa.

 

Suurpainepurkauslamppujen virranrajoittimilla on oltava taulukossa 16 esitetty hyötysuhde.

Taulukko 16

Suurpainepurkauslamppujen virranrajoittimien vähimmäishyötysuhde (3. vaihe)

Lampun nimellisteho (P)

W

Virranrajoittimen vähimmäishyötysuhde (ηballast)

%

P ≤ 30

78

30 < P ≤ 75

85

75 < P ≤ 105

87

105 < P ≤ 405

90

P > 405

92

2.2   Virranrajoittimien tuotetietovaatimukset

Virranrajoittimien valmistajien on annettava vapaasti käytettävissä olevilla internetsivustoilla ja muilla tarkoituksenmukaisiksi katsomillaan tavoilla vähintään seuraavat tiedot kustakin valmistamastaan virranrajoitinmallista. Tiedot on myös merkittävä näkyvästi ja pysyvästi virranrajoittimeen. Lisäksi ne on sisällytettävä tekniseen asiakirja-aineistoon, joka laaditaan direktiivin 2005/32/EY 8 artiklan mukaista vaatimustenmukaisuuden arviointia varten.

A.   Ensimmäisen vaiheen vaatimukset

Vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta:

Loistelamppujen virranrajoittimista on ilmoitettava energiatehokkuusindeksin (EEI) mukainen luokka jäljempänä annetun määritelmän mukaisesti.

”Energiatehokkuusindeksi” (EEI) on luokitusjärjestelmä, jonka mukaisesti ilman sisäistä virranrajoitinta valmistettujen loistelamppujen virranrajoittimet luokitellaan hyötysuhteen raja-arvojen perusteella. Himmennyskäyttöön soveltumattomien virranrajoitinten luokat ovat (hyötysuhteen mukaan alenevassa järjestyksessä) A2 BAT, A2, A3, B1 ja B2 ja himmennyskäyttöön soveltuvien virranrajoitinten luokat A1 BAT ja A1.

Taulukossa 17 esitetään energiatehokkuusindeksin mukaiset luokat virranrajoittimille, jotka on suunniteltu taulukossa mainituille lampuille tai muille lampuille, jotka on suunniteltu toimimaan samoilla virranrajoittimilla kuin taulukossa mainitut lamput (toisin sanoen referenssivirranrajoittimen tiedot ovat samat).

Taulukko 17

Himmennyskäyttöön soveltumattomien loistelamppujen virranrajoittimien energiatehokkuusindeksiä koskevat vaatimukset

LAMPUN TIEDOT

VIRRANRAJOITTIMEN HYÖTYSUHDE (Plamp / Pinput)

Himmennyskäyttöön soveltumattomat

Lampputyyppi

Nimellisteho

ILCOS-koodi

Mitoitusteho / tyypillinen teho

A2 BAT

A2

A3

B1

B2

50 Hz

HF

W

W

W

 

 

 

 

 

T8

15

FD-15-E-G13-26/450

15

13,5

87,8 %

84,4 %

75,0 %

67,9 %

62,0 %

T8

18

FD-18-E-G13-26/600

18

16

87,7 %

84,2 %

76,2 %

71,3 %

65,8 %

T8

30

FD-30-E-G13-26/900

30

24

82,1 %

77,4 %

72,7 %

79,2 %

75,0 %

T8

36

FD-36-E-G13-26/1200

36

32

91,4 %

88,9 %

84,2 %

83,4 %

79,5 %

T8

38

FD-38-E-G13-26/1050

38,5

32

87,7 %

84,2 %

80,0 %

84,1 %

80,4 %

T8

58

FD-58-E-G13-26/1500

58

50

93,0 %

90,9 %

84,7 %

86,1 %

82,2 %

T8

70

FD-70-E-G13-26/1800

69,5

60

90,9 %

88,2 %

83,3 %

86,3 %

83,1 %

TC-L

18

FSD-18-E-2G11

18

16

87,7 %

84,2 %

76,2 %

71,3 %

65,8 %

TC-L

24

FSD-24-E-2G11

24

22

90,7 %

88,0 %

81,5 %

76,0 %

71,3 %

TC-L

36

FSD-36-E-2G11

36

32

91,4 %

88,9 %

84,2 %

83,4 %

79,5 %

TCF

18

FSS-18-E-2G10

18

16

87,7 %

84,2 %

76,2 %

71,3 %

65,8 %

TCF

24

FSS-24-E-2G10

24

22

90,7 %

88,0 %

81,5 %

76,0 %

71,3 %

TCF

36

FSS-36-E-2G10

36

32

91,4 %

88,9 %

84,2 %

83,4 %

79,5 %

TC-D / DE

10

FSQ-10-E-G24q=1

FSQ-10-I-G24d=1

10

9,5

89,4 %

86,4 %

73,1 %

67,9 %

59,4 %

TC-D / DE

13

FSQ-13-E-G24q=1

FSQ-13-I-G24d=1

13

12,5

91,7 %

89,3 %

78,1 %

72,6 %

65,0 %

TC-D / DE

18

FSQ-18-E-G24q=2

FSQ-18-I-G24d=2

18

16,5

89,8 %

86,8 %

78,6 %

71,3 %

65,8 %

TC-D / DE

26

FSQ-26-E-G24q=1

FSQ-26-I-G24d=1

26

24

91,4 %

88,9 %

82,8 %

77,2 %

72,6 %

TC-T / TE

13

FSM-13-E-GX24q=1

FSM-13-I-GX24d=1

13

12,5

91,7 %

89,3 %

78,1 %

72,6 %

65,0 %

TC-T / TE

18

FSM-18-E-GX24q=2

FSM-18-I-GX24d=2

18

16,5

89,8 %

86,8 %

78,6 %

71,3 %

65,8 %

TC-T / TC-TE

26

FSM-26-E-GX24q=3

FSM-26-I-GX24d=3

26,5

24

91,4 %

88,9 %

82,8 %

77,5 %

73,0 %

TC-DD / DDE

10

FSS-10-E-GR10q

FSS-10-L/P/H-GR10q

10,5

9,5

86,4 %

82,6 %

70,4 %

68,8 %

60,5 %

TC-DD / DDE

16

FSS-16-E-GR10q

FSS-16-I-GR10q

FSS-10-L/P/H-GR10q

16

15

87,0 %

83,3 %

75,0 %

72,4 %

66,1 %

TC-DD / DDE

21

FSS-21-E-GR10q

FSS-21-I-GR10q

FSS-21-L/P/H-GR10q

21

19

89,4 %

86,4 %

79,2 %

73,9 %

68,8 %

TC-DD / DDE

28

FSS-28-E-GR10q

FSS-28-I-GR10q

FSS-28-L/P/H-GR10q

28

26

89,7 %

86,7 %

81,3 %

78,2 %

73,9 %

TC-DD / DDE

38

FSS-38-E-GR10q

FSS-38-L/P/H-GR10q

38,5

36

92,3 %

90,0 %

85,7 %

84,1 %

80,4 %

TC

5

FSD-5-I-G23

FSD-5-E-2G7

5,4

5

72,7 %

66,7 %

58,8 %

49,3 %

41,4 %

TC

7

FSD-7-I-G23

FSD-7-E-2G7

7,1

6,5

77,6 %

72,2 %

65,0 %

55,7 %

47,8 %

TC

9

FSD-9-I-G23

FSD-9-E-2G7

8,7

8

78,0 %

72,7 %

66,7 %

60,3 %

52,6 %

TC

11

FSD-11-I-G23

FSD-11-E-2G7

11,8

11

83,0 %

78,6 %

73,3 %

66,7 %

59,6 %

T5

4

FD-4-E-G5-16/150

4,5

3,6

64,9 %

58,1 %

50,0 %

45,0 %

37,2 %

T5

6

FD-6-E-G5-16/225

6

5,4

71,3 %

65,1 %

58,1 %

51,8 %

43,8 %

T5

8

FD-8-E-G5-16/300

7,1

7,5

69,9 %

63,6 %

58,6 %

48,9 %

42,7 %

T5

13

FD-13-E-G5-16/525

13

12,8

84,2 %

80,0 %

75,3 %

72,6 %

65,0 %

T9-C

22

FSC-22-E-G10q-29/200

22

19

89,4 %

86,4 %

79,2 %

74,6 %

69,7 %

T9-C

32

FSC-32-E-G10q-29/300

32

30

88,9 %

85,7 %

81,1 %

80,0 %

76,0 %

T9-C

40

FSC-40-E-G10q-29/400

40

32

89,5 %

86,5 %

82,1 %

82,6 %

79,2 %

T2

6

FDH-6-L/P-W4.3x8.5d-7/220

 

5

72,7 %

66,7 %

58,8 %

 

 

T2

8

FDH-8-L/P-W4.3x8.5d-7/320

 

7,8

76,5 %

70,9 %

65,0 %

 

 

T2

11

FDH-11-L/P-W4.3x8.5d-7/420

 

10,8

81,8 %

77,1 %

72,0 %

 

 

T2

13

FDH-13-L/P-W4.3x8.5d-7/520

 

13,3

84,7 %

80,6 %

76,0 %

 

 

T2

21

FDH-21-L/P-W4.3x8.5d-7/

 

21

88,9 %

85,7 %

79,2 %

 

 

T2

23

FDH-23-L/P-W4.3x8.5d-7/

 

23

89,8 %

86,8 %

80,7 %

 

 

T5-E

14

FDH-14-G5-L/P-16/550

 

13,7

84,7 %

80,6 %

72,1 %

 

 

T5-E

21

FDH-21-G5-L/P-16/850

 

20,7

89,3 %

86,3 %

79,6 %

 

 

T5-E

24

FDH-24-G5-L/P-16/550

 

22,5

89,6 %

86,5 %

80,4 %

 

 

T5-E

28

FDH-28-G5-L/P-16/1150

 

27,8

89,8 %

86,9 %

81,8 %

 

 

T5-E

35

FDH-35-G5-L/P-16/1450

 

34,7

91,5 %

89,0 %

82,6 %

 

 

T5-E

39

FDH-39-G5-L/P-16/850

 

38

91,0 %

88,4 %

82,6 %

 

 

T5-E

49

FDH-49-G5-L/P-16/1450

 

49,3

91,6 %

89,2 %

84,6 %

 

 

T5-E

54

FDH-54-G5-L/P-16/1150

 

53,8

92,0 %

89,7 %

85,4 %

 

 

T5-E

80

FDH-80-G5-L/P-16/1150

 

80

93,0 %

90,9 %

87,0 %

 

 

T5-E

95

FDH-95-G5-L/P-16/1150

 

95

92,7 %

90,5 %

84,1 %

 

 

T5-E

120

FDH-120-G5-L/P-16/1450

 

120

92,5 %

90,2 %

84,5 %

 

 

T5-C

22

FSCH-22-L/P-2GX13-16/225

 

22,3

88,1 %

84,8 %

78,8 %

 

 

T5-C

40

FSCH-40-L/P-2GX13-16/300

 

39,9

91,4 %

88,9 %

83,3 %

 

 

T5-C

55

FSCH-55-L/P-2GX13-16/300

 

55

92,4 %

90,2 %

84,6 %

 

 

T5-C

60

FSCH-60-L/P-2GX13-16/375

 

60

93,0 %

90,9 %

85,7 %

 

 

TC-LE

40

FSDH-40-L/P-2G11

 

40

91,4 %

88,9 %

83,3 %

 

 

TC-LE

55

FSDH-55-L/P-2G11

 

55

92,4 %

90,2 %

84,6 %

 

 

TC-LE

80

FSDH-80-L/P-2G11

 

80

93,0 %

90,9 %

87,0 %

 

 

TC-TE

32

FSMH-32-L/P-2GX24q=3

 

32

91,4 %

88,9 %

82,1 %

 

 

TC-TE

42

FSMH-42-L/P-2GX24q=4

 

43

93,5 %

91,5 %

86,0 %

 

 

TC-TE

57

FSM6H-57-L/P-2GX24q=5

FSM8H-57-L/P-2GX24q=5

 

56

91,4 %

88,9 %

83,6 %

 

 

TC-TE

70

FSM6H-70-L/P-2GX24q=6

FSM8H-70-L/P-2GX24q=6

 

70

93,0 %

90,9 %

85,4 %

 

 

TC-TE

60

FSM6H-60-L/P-2G8=1

 

63

92,3 %

90,0 %

84,0 %

 

 

TC-TE

62

FSM8H-62-L/P-2G8=2

 

62

92,2 %

89,9 %

83,8 %

 

 

TC-TE

82

FSM8H-82-L/P-2G8=2

 

82

92,4 %

90,1 %

83,7 %

 

 

TC-TE

85

FSM6H-85-L/P-2G8=1

 

87

92,8 %

90,6 %

84,5 %

 

 

TC-TE

120

FSM6H-120-L/P-2G8=1

FSM8H-120-L/P-2G8=1

 

122

92,6 %

90,4 %

84,7 %

 

 

TC-DD

55

FSSH-55-L/P-GR10q

 

55

92,4 %

90,2 %

84,6 %

 

 

Lisäksi sellaiset himmennyskäyttöön soveltumattomat virranrajoittimet, joita ei mainita taulukossa 17, luokitellaan energiantehokkuusindeksin mukaisiin luokkiin niiden hyötysuhteen perusteella taulukossa 18 kuvatulla tavalla.

Taulukko 18

Himmennyskäyttöön soveltumattomien loistelamppujen virranrajoittimien, joita ei ole mainittu taulukossa 17, energiatehokkuusindeksiä koskevat vaatimukset

ηballast

Energiatehokkuusluokka

≥ 0,94 * EBbFL

A3

≥ EBbFL

A2

≥ 1-0,75*(1-EBbFL)

A2 BAT

jossa EBbFL on määritelty liitteessä II olevan 3 kohdan g alakohdassa.

Lisäksi himmennyskäyttöön soveltuvat loistelamppujen virranrajoittimet luokitellaan sen luokan mukaan, johon virranrajoitin kuuluisi, kun sitä käytetään 100-prosenttisella valoteholla, taulukossa 19 kuvatulla tavalla.

Taulukko 19

Himmennyskäyttöön soveltuvien loistelamppujen virranrajoittimien energiatehokkuusindeksiä koskevat vaatimukset

Luokka, kun valoteho 100 %

Himmennyskäyttöön soveltuvan virranrajoittimen energiatehokkuusluokka

A3

A1

A2

A1 BAT

Sellaiset virranrajoittimet, joita voidaan käyttää eri tehoilla (multiwattage), on joko luokiteltava niiden alimman (huonoimman) hyötysuhteen mukaan tai asianomainen luokitus on ilmoitettava kunkin lampun osalta, jossa virranrajoitinta käytetään.

B.   Toisen vaiheen vaatimukset

Kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta:

Suurpainepurkauslamppujen virranrajoitinten osalta on ilmoitettava liitteessä II olevan 1 kohdan d alakohdassa määritelty virranrajoittimen hyötysuhde.

3.   VAATIMUKSET VALAISIMILLE, JOISSA KÄYTETÄÄN ILMAN SISÄISTÄ VIRRANRAJOITINTA VALMISTETTUJA LOISTELAMPPUJA JA SUURPAINE¬PURKAUSLAMPPUJA

3.1   Valaisinten energiatehokkuusvaatimukset

A.   Ensimmäisen vaiheen vaatimukset

Vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta:

Valaisinten, joissa käytetään ilman sisäistä virranrajoitinta valmistettuja loistelamppuja, virrankulutus ei saa ylittää sisäänrakennettujen virranrajoitinten virrankulutuksen yhteenlaskettua määrää, kun lamput, joissa niitä tavallisesti käytetään, eivät emittoi lainkaan valoa, ja kun mahdolliset muut liitetyt komponentit (verkkoliitännät, anturit jne.) on kytketty irti. Jos niitä ei voi kytkeä irti, niiden virta on mitattava ja vähennettävä tuloksesta.

B.   Toisen vaiheen vaatimukset

Kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta:

 

Valaisinten, joissa käytetään ilman sisäistä virranrajoitinta valmistettuja loistelamppuja ja suurpainepurkauslamppuja, on oltava yhteensopivia kolmannen vaiheen vaatimukset täyttävien virranrajoitinten kanssa; tämä ei koske valaisimia, joiden kotelointiluokka on vähintään IP4X.

 

Valaisinten, joissa käytetään suurpainepurkauslamppuja, virrankulutus ei saa ylittää sisäänrakennettujen virranrajoitinten virrankulutuksen yhteenlaskettua määrää, kun lamput, joissa niitä tavallisesti käytetään, eivät emittoi lainkaan valoa, ja kun mahdolliset muut liitetyt komponentit (verkkoliitännät, anturit jne.) on kytketty irti. Jos niitä ei voi kytkeä irti, niiden virta on mitattava ja vähennettävä tuloksesta.

C.   Kolmannen vaiheen vaatimukset

Kahdeksan vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta:

Kaikkien valaisinten, joissa käytetään ilman sisäistä virranrajoitinta valmistettuja loistelamppuja ja suurpainepurkauslamppuja, on oltava yhteensopivia kolmannen vaiheen vaatimukset täyttävien virranrajoitinten kanssa.

3.2   Valaisinten tuotetietovaatimukset

A.   Ensimmäisen vaiheen vaatimukset

Kahdeksantoista kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta:

Valaisinten, joissa käytetään ilman sisäistä virranrajoitinta valmistettuja loistelamppuja ja joiden kokonaisvalovirta on yli 2 000 lm, valmistajien on annettava vapaasti käytettävissä olevilla internetsivustoilla ja muilla tarkoituksenmukaisiksi katsomillaan tavoilla vähintään seuraavat tiedot kustakin valmistamastaan valaisinmallista. Tiedot on sisällytettävä myös tekniseen asiakirja-aineistoon, joka laaditaan direktiivin 2005/32/EY 8 artiklan mukaista vaatimustenmukaisuuden arviointia varten.

a)

Jos valaisin saatetaan markkinoille yhdessä virranrajoittimen kanssa, tiedot virranrajoittimen hyötysuhteesta liitteessä III olevan 2.2 kohdan mukaisesti virranrajoittimen valmistajan tietoja vastaavasti.

b)

Jos valaisin saatetaan markkinoille yhdessä lampun kanssa, lampun tehokkuus (lm/W) lampun valmistajan tietoja vastaavasti.

c)

Jos virranrajoitinta tai lamppua ei saateta markkinoille yhdessä valaisimen kanssa, on annettava valmistajien luetteloissa käytetyt viitetiedot niistä lamppu tai virranrajoitintyypeistä, jotka ovat yhteensopivia valaisimen kanssa (esim. lamppujen osalta ILCOS-koodit).

d)

Ylläpito-ohjeet sen varmistamiseksi, että valaisin säilyttää alkuperäisen laatunsa mahdollisimman hyvin koko käyttöikänsä ajan.

e)

Valaisimen purkamisohjeet.

B.   Toisen vaiheen vaatimukset

Kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta:

Ensimmäisen vaiheen tuotetietovaatimuksia sovelletaan myös valaisimiin, joissa käytetään suurpainepurkauslamppuja ja joiden kokonaisvalovirta on yli 2 000 lm. Lisäksi kaikissa valaisimissa, joissa käytetään suurpainepurkauslamppuja, on mainittava, että ne on suunniteltu liitteessä II tarkoitettuja kirkkaita ja/tai päällystettyjä lamppuja varten.


LIITE IV

Tarkastusmenettely markkinavalvontaa varten

Suorittaessaan direktiivin 2005/32/EY 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja markkinavalvontatarkastuksia jäsenvaltioiden viranomaisten on noudatettava liitteessä III säädettyjen vaatimusten osalta seuraavaa tarkastusmenettelyä:

Lamput

Jäsenvaltioiden viranomaisten on testattava satunnaisotos, joka sisältää vähintään kaksikymmentä saman mallin lamppua samalta valmistajalta.

Otoksen katsotaan olevan tämän asetuksen liitteessä III olevan 1 kohdan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos otoksen keskimääräiset testitulokset eivät poikkea enimmäis-, vähimmäis- tai ilmoitetuista arvoista yli 10 %:a.

Muussa tapauksessa mallin ei katsota täyttävän vaatimuksia.

Virranrajoittimet ja valaisimet

Jäsenvaltion viranomaisten on testattava yksi laite.

Mallin katsotaan olevan tämän asetuksen liitteessä III olevan 2 kohdan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos testitulokset eivät ylitä enimmäisarvoja.

Muussa tapauksessa on testattava vielä kolme laitetta. Mallin katsotaan olevan tämän asetuksen vaatimusten mukainen, jos kolmen jälkimmäisen testin tulosten keskiarvo ei ylitä enimmäisarvoja.

Muussa tapauksessa mallin ei katsota täyttävän vaatimuksia.


LIITE V

Ohjeelliset viitearvot loiste- ja suurpainepurkaustuotteille

(tiedoksi)

Tämän asetuksen antamisajankohtana kyseisten tuotteiden paras markkinoilla saatavilla oleva teknologia yksilöitiin seuraavasti:

1.   Lamppujen tehokkuus ja käyttöikä

Yksi- ja kaksikantaisten loistelamppujen viitearvoina ovat liitteessä III olevan 1.1 ja 1.2 kohdan taulukoissa mainitut parhaat arvot.

Suurpainepurkauslamput

Monimetallilamput (kirkkaat ja himmeät):

Taulukko 20

Monimetallilamppujen tehokkuuden ja suorituskyvyn ohjeelliset mitoitusarvot (viitetaso)

 

Ra ≥ 80

80 > Ra ≥ 60

Lampun nimellisteho [W]

Lampun tehokkuuden mitoitusarvo [lm/W]

Lampun tehokkuuden mitoitusarvo [lm/W]

W ≤ 55

≥ 80

≥ 95

55 < W ≤ 75

≥ 90

≥ 113

75 < W ≤ 105

≥ 90

≥ 116

105 < W ≤ 155

≥ 98

≥ 117

155 < W ≤ 255

≥ 105

 

255 < W ≤ 405

≥ 105

 


Käyttötunnit

Valovirran alenemakerroin

Lampun eloonjäämiskerroin

12 000

> 0,80

> 0,80

Suurpainenatriumlamput (kirkkaat ja himmeät):

Taulukko 21

Suurpainenatriumlamppujen tehokkuuden ja suorituskyvyn ohjeelliset mitoitusarvot (viitetaso)

Lampun nimellisteho [W]

Lampun tehokkuuden mitoitusarvo [lm/W]

W ≤ 55

≥ 88

55 < W ≤ 75

≥ 91

75 < W ≤ 105

≥ 107

105 < W ≤ 155

≥ 110

155 < W ≤ 255

≥ 128

255 < W ≤ 405

≥ 138


Käyttötunnit

Valovirran alenemakerroin

Lampun eloonjäämiskerroin

16 000

> 0,94

> 0,92

2.   Lamppujen elohopeapitoisuus

Energiatehokkaat loistelamput, joiden elohopeapitoisuus on pienin, sisältävät enintään 1,4 mg elohopeaa, ja energiatehokkaat suurpainepurkauslamput, joiden elohopeapitoisuus on pienin, sisältävät enintään 12 mg elohopeaa.

3.   Virranrajoittimien suorituskyky

Sovelluksissa, joissa himmennyskäyttö on hyödyllinen, viitearvot ovat seuraavat:

Energiatehokkuusindeksin mukaiseen luokkaan A1 BAT kuuluvat loistelamppujen virranrajoittimet, joilla aikaansaadaan portaaton himmennys 10 %:iin suurimmasta valotehosta.

Suurpainepurkauslamppujen virranrajoittimet, joiden hyötysuhde on 0,9 ja joilla aikaansaadaan portaaton himmennys 40 %:iin suurimmasta valotehosta (paras tunnettu tulos, tosiasiallinen himmennysaste voi riippua virranrajoittimen kanssa käytettävän suurpainepurkauslampun tyypistä).

4.   Valaisimien tuotetiedot

Viitearvoja edustavista valaisimista on annettava liitteessä III olevassa 3.2 kohdassa säädettyjen tietojen lisäksi seuraavat tuotetiedot vapaasti käytettävissä olevilla internetsivustoilla ja muilla tavoilla, jotka valmistajat katsovat tarkoituksenmukaisiksi:

Valaisimen CEN Flux Code tai täydelliset fotometriset tiedot.


LIITE VI

Ohjeelliset viitearvot toimistovalaistukseen tarkoitetuille tuotteille

(tiedoksi)

Tämän asetuksen antamisajankohtana kyseisten tuotteiden paras markkinoilla saatavilla oleva teknologia yksilöitiin seuraavasti:

1.   LAMPPUJEN VIITEARVOT

1.1   Lamppujen suorituskyky

Lampuilla on liitteen V mukainen tehokkuus.

Näillä lampuilla on taulukossa 22 esitetyt valovirran alenemakertoimet ja lampun eloonjäämiskertoimet.

Taulukko 22

Toimistovalaistuksen lamppujen ohjeelliset valovirran alenemakertoimet ja lampun eloonjäämiskertoimet (viitetaso)

Käyttötunnit

2 000

4 000

8 000

16 000

Valovirran alenemakerroin

0,97

0,93

0,90

0,90

Lampun eloonjäämiskerroin

0,99

0,99

0,98

0,93

Lisäksi nämä lamput ovat himmennettävissä vähintään 10 %:iin niiden suurimmasta valotehosta.

1.2   Lamppujen tuotetiedot

Lampuista on annettava seuraavat tiedot vapaasti käytettävissä olevilla internetsivustoilla ja muilla tavoilla, jotka valmistajat katsovat tarkoituksenmukaisiksi:

Soveltuvin osin liitteessä III olevassa 1.3 kohdassa vaaditut tiedot.

2.   VALONLÄHTEEN OHJAUSLAITTEISTOJEN VIITEARVOT

2.1   Valonlähteen ohjauslaitteistojen suorituskyky

Loistelamppujen virranrajoitinten energiatehokkuusindeksin mukainen luokka on vähintään A1 BAT liitteessä III olevan 2.2 kohdan mukaisesti, ja ne soveltuvat himmennyskäyttöön.

Suurpainepurkauslamppujen virranrajoitinten hyötysuhde on 88 % lampun tehon ollessa ≤ 100 W ja muissa tapauksissa 90 %, ja ne soveltuvat himmennyskäyttöön, jos samalla virranrajoittimella käytettyjen lamppujen yhteenlaskettu teho on yli 50 W.

Muuntyyppisten valonlähteen ohjauslaitteistojen hyötysuhde on 88 %, kun tuloteho on ≤ 100 W, ja muissa tapauksissa 90 % (sovellettavien mittausstandardien mukaisesti mitattuna), ja ne soveltuvat himmennyskäyttöön lampuissa, joiden yhteenlaskettu tuloteho on yli 55 W.

2.2   Valonlähteen ohjauslaitteistojen tuotetiedot

Valonlähteen ohjauslaitteistoista on annettava seuraavat tiedot vapaasti käytettävissä olevilla internetsivustoilla ja muilla tavoilla, jotka valmistajat katsovat tarkoituksenmukaisiksi:

Tiedot virranrajoittimen tai muuntyyppisen valonlähteen ohjauslaitteiston hyötysuhteesta.

3.   VALAISINTEN VIITEARVOT

3.1   Valaisinten suorituskyky

Valaisinten alenemakerroin on > 0,95, kun likaantumisaste vastaa tavanomaisia toimisto-olosuhteita ja puhdistusväli on 4 vuotta.

Jos valaisimissa käytetään loistelamppuja tai suurpainepurkauslamppuja, ne ovat yhteensopivia vähintään yhden liitteessä V mainittujen viitearvojen mukaisen lampputyypin kanssa.

Lisäksi kyseiset valaisimet ovat yhteensopivia valaistuksen ohjausjärjestelmien kanssa, joilla on seuraavat ominaisuudet:

läsnäolon havainnointi,

valoon reagoiva himmennys (päivänvalon ja/tai tilan heijastussuhteen muutokset),

valaistusvaatimuksiin mukautuva himmennys (työpäivän aikana, pitemmän ajanjakson aikana tai käytössä tapahtuvien muutosten vuoksi),

himmennys, joka kompensoi valaisimen likaantumista, lampun valotehon muutoksia sen käyttöiän aikana ja lampun vaihdosta johtuvaa tehokkuuden muutosta.

Yhteensopivuudesta voidaan huolehtia myös sisällyttämällä tarvittavat komponentit itse valaisimiin.

Yhteensopivuus tai valaisimen sisältämien komponenttien ominaisuudet on mainittava valaisimen tuoteasiakirjoissa.

3.2   Valaisinten tuotetiedot

Kustakin valaisinmallista on annettava seuraavat tiedot vapaasti käytettävissä olevilla internetsivustoilla ja muilla tavoilla, jotka valmistajat katsovat tarkoituksenmukaisiksi:

Soveltuvin osin liitteessä III olevassa 3.2 kohdassa ja liitteessä V vaaditut tiedot.

Lisäksi kaikille valaisimille (lukuun ottamatta valaisimia, joissa käytetään paljaita lamppuja ilman optiikkaa) on annettava valaisinten alenemakertoimen arvot sekä tarvittaessa puhdistusohjeet neljän vuoden ajalle seuraavaa mallia vastaavassa taulukossa:

Taulukko 23

Valaisimen alenemakertoimen ohjeelliset arvot (viitetaso)

Valaisinten alenemakertoimen arvot

Ympäristö

Puhdistusväli (vuosina)

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Hyvin puhdas

 

 

 

 

 

 

 

Puhdas

 

 

 

 

 

 

 

Normaali (valinnainen)

 

 

 

 

 

 

 

Likainen (valinnainen)

 

 

 

 

 

 

 

Taulukkoon on liitettävä vastuuvapauslauseke, jonka mukaan taulukossa annetut arvot ovat pelkästään ohjeellisia, minkä vuoksi yksittäisissä tapauksissa saavutettavat ylläpitoarvot voivat poiketa niistä.

Jos valaisimissa käytetään suunnattuja valonlähteitä (esim. heijastinkupulamput tai ledit), annetaan vain kulloinkin sovellettavat tiedot, esim. valovirran alenemakerroin × valaisimen alenemakerroin (eikä pelkkä valaisimen alenemakerroin).


LIITE VII

Ohjeelliset viitearvot tie- ja katuvalaistukseen tarkoitetuille tuotteille

(tiedoksi)

Tämän asetuksen antamisajankohtana kyseisten tuotteiden paras markkinoilla saatavilla oleva teknologia yksilöitiin seuraavasti:

1.   LAMPPUJEN VIITEARVOT

1.1   Lamppujen suorituskyky

Lampuilla on liitteen V mukainen tehokkuus.

Näillä lampuilla on taulukossa 24 esitetyt valovirran alenemakertoimet ja lampun eloonjäämiskertoimet.

Taulukko 24

Tie- ja katuvalaistuksen lamppujen ohjeelliset valovirran alenemakertoimet ja lampun eloonjäämiskertoimet (viitetaso)

Käyttötunnit

2 000

4 000

8 000

16 000

Valovirran alenemakerroin

0,98

0,97

0,95

0,92

Lampun eloonjäämiskerroin

0,99

0,98

0,95

0,92

Lisäksi nämä lamput ovat himmennettävissä vähintään 50 %:iin niiden suurimmasta valotehosta, kun lampun valotehon mitoitusarvo on yli 9 000 lm.

1.2   Lamppujen tuotetiedot

Lampuista on annettava seuraavat tiedot vapaasti käytettävissä olevilla internetsivustoilla ja muilla tavoilla, jotka valmistajat katsovat tarkoituksenmukaisiksi:

Soveltuvin osin liitteessä III olevassa 1.3 kohdassa vaaditut tiedot.

2.   VALONLÄHTEEN OHJAUSLAITTEISTOJEN VIITEARVOT

2.1   Valonlähteen ohjauslaitteistojen suorituskyky

Loistelamppujen virranrajoitinten energiatehokkuusindeksin mukainen luokka on vähintään A1 BAT liitteessä III olevan 2.2 kohdan mukaisesti, ja ne soveltuvat himmennyskäyttöön.

Suurpainepurkauslamppujen virranrajoitinten hyötysuhde on yli 87 %, kun lampun teho on ≤ 100 W, ja muissa tapauksissa yli 89 % (liitteen II mukaisesti mitattuna), ja ne soveltuvat himmennyskäyttöön, jos samalla virranrajoittimella käytettyjen lamppujen yhteenlaskettu teho on vähintään 55 W.

Muuntyyppisten valonlähteen ohjauslaitteistojen hyötysuhde on yli 87 %, kun tuloteho on ≤ 100 W, ja muissa tapauksissa yli 89 % (sovellettavien mittausstandardien mukaisesti mitattuna), ja ne soveltuvat himmennyskäyttöön lampuissa, joiden yhteenlaskettu tuloteho on vähintään 55 W.

2.2   Valonlähteen ohjauslaitteistojen tuotetiedot

Valonlähteen ohjauslaitteistoista on annettava seuraavat tiedot vapaasti käytettävissä olevilla internetsivustoilla ja muilla tavoilla, jotka valmistajat katsovat tarkoituksenmukaisiksi:

Tiedot virranrajoittimen tai muuntyyppisen valonlähteen ohjauslaitteiston hyötysuhteesta.

3.   VALAISINTEN VIITEARVOT

3.1   Valaisinten suorituskyky

Valaisinten optiikalla on seuraava kotelointiluokka:

IP65 tieluokille ME1–ME6 ja MEW1–MEW6

IP5x tieluokille CE0–CE5, S1–S6, ES, EV ja A

Kun valaisin on asennettu optimaalisesti, horisontin yläpuolelle säteilevän valon osuuden tulisi olla seuraavien raja-arvojen mukainen:

Taulukko 25

Tie- ja katuvalaistuksen valaisimien vaakatason yläpuolelle suuntautuvan valon hyötysuhteen (ULOR) ohjeelliset maksimiarvot tieluokittain (viitetaso)

Tieluokat ME1–ME6 ja MEW1–MEW6, kaikki valotehot

3 %

Tieluokat CE0–CE5, S1–S6, ES, EV ja A:

 

12 000 lm ≤ valonlähde

5 %

8 500 lm ≤ valonlähde < 12 000 lm

10 %

3 300 lm ≤ valonlähde < 8 500 lm

15 %

valonlähde < 3 300 lm

20 %

Alueilla, joilla valosaaste on ongelma, horisontin yläpuolelle säteilevän valon osuus on enintään 1 % kaikissa tieluokissa ja kaikilla valotehoilla.

Valaisimet on suunniteltu siten, että häiriövalon emissio vältetään mahdollisuuksien mukaan. Häiriövalon vähentämiseen tähtäävä valaisimen parantaminen ei kuitenkaan saa vähentää kokonaisenergiatehokkuutta järjestelmässä, jota varten valaisin on suunniteltu.

Jos valaisimissa käytetään loistelamppuja tai suurpainepurkauslamppuja, ne ovat yhteensopivia vähintään yhden liitteessä V mainittujen viitearvojen mukaisen lampputyypin kanssa.

Valaisimet ovat yhteensopivia järjestelmien kanssa, jotka on varustettu soveltuvilla himmennys- ja ohjausjärjestelmillä, jotka ottavat huomioon käytettävissä olevan päivänvalon sekä liikenne- ja sääolosuhteet ja myös kompensoivat pintaheijastuksen ajallista vaihtelua sekä järjestelmän alkuperäistä mitoitusta valovirran alenemakertoimen johdosta.

3.2   Valaisinten tuotetiedot

Asianomaisista malleista on annettava seuraavat tiedot vapaasti käytettävissä olevilla internetsivustoilla ja muilla tavoilla, jotka valmistajat katsovat tarkoituksenmukaisiksi:

a)

Soveltuvin osin liitteessä III olevassa 3.2 kohdassa ja liitteessä V vaaditut tiedot.

b)

Taulukko valaistushyötysuhteen arvoista määritetylle tieluokalle vakiotieolosuhteissa. Taulukossa esitetään valaistushyötysuhteen arvot, joilla saadaan aikaan suurin mahdollinen energiatehokkuus eri tieleveyksille ja pylväskorkeuksille, pylväiden enimmäisetäisyyksille sekä valaisimen ulottumille ja kallistumille (soveltuvin osin tieluokan ja valaisimen suunnittelun mukaan).

c)

Asennusohjeet valaistushyötysuhteen optimoimiseksi.

d)

Lisäasennussuositukset häiriövalon minimoimiseksi (jos tämä ei vaaranna valaistushyötysuhteen optimointia ja turvallisuutta).

e)

Kaikille valaisimille (lukuun ottamatta valaisimia, joissa käytetään paljaita lamppuja ilman optiikkaa) on annettava valaisinten alenemakertoimen arvot seuraavan mallin mukaisessa taulukossa:

Taulukko 26

Valaisimen alenemakertoimen ohjeelliset arvot (viitetaso)

Valaisinten alenemakertoimen arvot

Likaantumis-luokka

Altistusaika vuosina

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Korkea

 

 

 

 

 

 

 

Keskimääräinen

 

 

 

 

 

 

 

Alhainen

 

 

 

 

 

 

 

Jos valaisimissa käytetään suunnattuja valonlähteitä (esim. heijastinkupulamput tai ledit), annetaan vain kulloinkin sovellettavat tiedot, esim. valovirran alenemakerroin × valaisimen alenemakerroin (eikä pelkkä valaisimen alenemakerroin).


Top