Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0221

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 221/2009, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009 , jätetilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 2150/2002 muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti )

OJ L 87, 31.3.2009, p. 157–159 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 017 P. 123 - 125

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/221/oj

31.3.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 87/157


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 221/2009,

annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009,

jätetilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 2150/2002 muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 285 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ovat kuulleet Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 2150/2002 (2) säädetään, että tietyistä toimenpiteistä on päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (3) mukaisesti.

(2)

Päätöstä 1999/468/EY on muutettu päätöksellä 2006/512/EY (4), jossa otettiin käyttöön valvonnan käsittävä sääntelymenettely sellaisten laajakantoisten toimenpiteiden osalta, joiden tarkoituksena on muuttaa perustamissopimuksen 251 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen annetun perussäädöksen muita kuin keskeisiä osia, myös poistamalla joitakin niistä tai täydentämällä säädöstä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla.

(3)

Päätökseen 2006/512/EY liittyvän Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission lausuman (5) mukaan valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn soveltaminen jo voimassa oleviin perustamissopimuksen 251 artiklan mukaisessa menettelyssä annettuihin säädöksiin edellyttää, että niitä mukautetaan niihin sovellettavia menettelyjä noudattaen.

(4)

Komissiolle olisi siirrettävä toimivalta määrittää laatuselvitysten asianmukaiset laadunarviointiperusteet ja sisältö, panna täytäntöön kokeilututkimusten tulokset ja mukauttaa liitteiden sisältö. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa asetuksen (EY) N:o 2150/2002 muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

(5)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 2150/2002 olisi muutettava,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 2150/2002 seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Komissio laatii tämän asetuksen liitteessä III olevan tilastonimikkeistön ja päätöksellä 2000/532/EY (6) perustetun jäteluettelon välisen vastaavuustaulukon. Tämä toimenpide, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään tämän asetuksen 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

2)

Korvataan 3 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jäsenvaltioiden on toisen alakohdan mukaisesti määriteltäviä laatu- ja tarkkuusvaatimuksia noudattaen hankittava liitteessä I ja II lueteltujen ominaistietojen määrittelemiseen tarvittavat tiedot joko

tutkimuksin,

käyttämällä hallinnollisia tai muita lähteitä, esimerkiksi jätehuoltoa koskevan yhteisön lainsäädännön mukaisia raportointivelvoitteita,

näytteisiin sekä jätteisiin liittyviin estimaattoreihin perustuvin tilastollisin estimointimenetelmin, tai

yhdistämällä mainittuja menetelmiä.

Komissio määrittelee laatu- ja tarkkuusvaatimukset. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Tiedonantorasituksen keventämiseksi kansalliset viranomaiset ja komissio voivat käyttää hallinnollisia tietolähteitä niiden rajoitusten ja ehtojen mukaisesti, jotka kukin jäsenvaltio ja komissio ovat toimivaltaansa kuuluvilla aloilla vahvistaneet.”

3)

Korvataan 4 artiklan 3 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Komissio vastaa kokeilututkimusten kuluista 100 prosenttiin asti. Kokeilututkimusten tulosten perusteella komissio toteuttaa tarvittavat täytäntöönpanotoimenpiteet. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään tämän asetuksen 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

4)

Korvataan 5 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Komissio ilmoittaa kokeilututkimusten tulosten pohjalta Euroopan parlamentille ja neuvostolle mahdollisuuksista koota tilastoja kokeilututkimuksiin kuuluvista, jätteen tuontiin ja vientiin liittyvistä toimista ja ominaispiirteistä. Komissio toteuttaa tarvittavat täytäntöönpanotoimenpiteet. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

5)

Korvataan 6 artikla seuraavasti:

”6 artikla

Täytäntöönpanotoimenpiteet

1.   Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet hyväksytään 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.

Tällaisia toimenpiteitä ovat erityisesti

a)

tulosten tuottaminen 3 artiklan 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti, ottaen huomioon jäsenvaltion taloudelliset rakenteet ja tekniset edellytykset. Näissä toimenpiteissä voidaan sallia, että yksittäinen jäsenvaltio jättää erittelyssä joitain tietoja toimittamatta, kunhan osoitetaan, että asian vaikutus tilastojen laatuun on rajoitettu. Aina kun poikkeuksia myönnetään, on esitettävä kutakin liitteessä I olevan 2 jakson 1 kohdassa ja 8 jakson 1 kohdassa lueteltua nimikettä koskeva kokonaisjätemäärä;

b)

jäsenvaltioiden tulosten toimittamisessa noudattaman asianmukaisen muodon vahvistaminen kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.

2.   Erityisesti seuraaviin tarkoituksiin liittyvät toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia myös täydentämällä sitä, hyväksytään kuitenkin 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen:

a)

mukauttaminen tietojen keräämisessä ja tilastollisessa käsittelyssä sekä tulosten käsittelyssä ja toimittamisessa tapahtuvaan taloudelliseen ja tekniseen kehitykseen;

b)

liitteessä I, II ja III lueteltujen määrittelyjen mukauttaminen;

c)

asianmukaisten laadunarviointiperusteiden ja liitteessä I ja II olevassa 7 jaksossa tarkoitettujen laatuselvitysten sisällön määritteleminen;

d)

kokeilututkimusten tulosten täytäntöönpano 4 artiklan 3 kohdan ja 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti.”

6)

Korvataan 7 artikla seuraavasti:

”7 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa päätöksen 89/382/ETY, Euratom (7) 1 artiklalla perustettu tilasto-ohjelmakomitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan kolme kuukautta.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

4.   Komissio toimittaa ehdotuksen toimenpiteiksi, jotka se aikoo antaa tilasto-ohjelmakomitean käsiteltäviksi, jätteistä 5 päivänä huhtikuuta 2006 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2006/12/EY (8) perustetulle komitealle.

7)

Korvataan 8 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Komissio toimittaa kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 4 artiklan 3 kohdassa ja 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kokeilututkimusten edistymisestä. Komissio ehdottaa tarvittaessa kokeilututkimusten tarkistamista, josta päätetään 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

8)

Muutetaan liite I seuraavasti:

a)

Korvataan 2 jakson 2 kohta seuraavasti:

”2.

Noudattaen direktiivin 94/62/EY velvoitetta antaa kertomus komissio laatii ohjelman sellaisia kokeilututkimuksia varten, jotka jäsenvaltiot voivat vapaaehtoisuuden pohjalta toteuttaa sen arvioimiseksi, onko 1 kohdassa säädettyyn yhdistelmäluetteloon syytä sisällyttää pakkausjätteet jätenimikkeenä (Jätteiden tilastonimikkeistö, kolmas versio). Komissio vastaa näiden kokeilututkimusten kuluista 100 prosenttiin asti. Kokeilututkimusten tulosten perusteella komissio toteuttaa tarvittavat täytäntöönpanotoimenpiteet. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

b)

Korvataan 7 jakson 1 kohta seuraavasti:

”1.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kunkin 8 jaksossa luetellun nimikkeen (toimialat ja kotitaloudet) osalta se prosenttiosuus, jonka toimitetut tilastot kattavat kunkin nimikkeen perusjoukosta. Kattavuuden vähimmäisvaatimukset määrittelee komissio. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

9)

Muutetaan liite II seuraavasti:

a)

Korvataan 7 jakson 1 kohta seuraavasti:

”1.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 3 jaksossa lueteltujen ominaistietojen ja kunkin 8 jakson 2 kohdassa luetellun toimenpidetyypin nimikkeen osalta se prosenttiosuus, jonka toimitetut tilastot kattavat kunkin nimikkeen perusjoukosta. Kattavuuden vähimmäisvaatimukset määrittelee komissio. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

b)

Korvataan 8 jakson 3 kohta seuraavasti:

”3.

Komissio laatii ohjelman sellaisia kokeilututkimuksia varten, jotka jäsenvaltiot toteuttavat vapaaehtoisuuden pohjalta. Kokeilututkimusten tarkoituksena on arvioida sitä, onko tietojen saaminen direktiivin 2006/12/EY liitteessä II A ja II B määritellyillä esikäsittelytoimenpiteillä käsitellyistä jätemääristä tarkoituksenmukaista ja toteutettavissa. Komissio vastaa näiden kokeilututkimusten kuluista 100 prosenttiin asti. Komissio toteuttaa tarvittavat täytäntöönpanotoimenpiteet kokeilututkimusten johtopäätösten pohjalta. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 11 päivänä maaliskuuta 2009.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. VONDRA


(1)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 23. syyskuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 26. helmikuuta 2009.

(2)  EYVL L 332, 9.12.2002, s. 1.

(3)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(4)  EUVL L 200, 22.7.2006, s. 11.

(5)  EUVL C 255, 21.10.2006, s. 1.

(6)  EYVL L 226, 6.9.2000, s. 3.”

(7)  EYVL L 181, 28.6.1989, s. 47.

(8)  EUVL L 114, 27.4.2006, s. 9.”


Top