EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0219

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 219/2009, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009 , eräiden perustamissopimuksen 251 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisten säädösten mukauttamisesta neuvoston päätökseen 1999/468/EY valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn osalta — Valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn mukauttaminen — Toinen osa

OJ L 87, 31.3.2009, p. 109–154 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 004 P. 212 - 257

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/219/oj

31.3.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 87/109


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 219/2009,

annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009,

eräiden perustamissopimuksen 251 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisten säädösten mukauttamisesta neuvoston päätökseen 1999/468/EY valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn osalta

Valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn mukauttaminen — Toinen osa

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan, 44 artiklan 1 kohdan, 71 artiklan, 80 artiklan 2 kohdan, 95 artiklan, 152 artiklan 4 kohdan b alakohdan, 175 artiklan 1 kohdan sekä 179 ja 285 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon (2),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehtyä neuvoston päätöstä 1999/468/EY (4) on muutettu päätöksellä 2006/512/EY (5), jolla otettiin käyttöön valvonnan käsittävä sääntelymenettely sellaisten laajakantoisten toimenpiteiden hyväksymiseksi, joiden tarkoituksena on muuttaa perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen annetun perussäädöksen muita kuin keskeisiä osia, myös poistamalla joitakin niistä tai täydentämällä perussäädöstä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla.

(2)

Jotta valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä voidaan soveltaa jo voimassa oleviin perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen annettuihin säädöksiin, niitä on päätöstä 2006/512/EY koskevan Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission lausuman (6) mukaisesti mukautettava niihin sovellettavia menettelyjä noudattaen.

(3)

Koska säädöksiin tehtävät muutokset ovat luonteeltaan teknisiä ja koskevat ainoastaan komiteamenettelyitä, jäsenvaltioiden ei direktiivien osalta tarvitse saattaa muutoksia osaksi kansallista lainsäädäntöään,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteessä luetellut säädökset mukautetaan mainitun liitteen mukaisesti päätökseen 1999/468/EY, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY.

2 artikla

Viittauksia liitteessä mainittujen säädösten säännöksiin pidetään viittauksina näihin säännöksiin sellaisina kuin ne ovat mukautettuina tällä asetuksella.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 11 päivänä maaliskuuta 2009.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. VONDRA


(1)  EUVL C 224, 30.8.2008, s. 35.

(2)  EUVL C 117, 14.5.2008, s. 1.

(3)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 23. syyskuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä) ja neuvoston päätös, tehty 16. helmikuuta 2009.

(4)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(5)  EUVL L 200, 22.7.2006, s. 11.

(6)  EUVL C 255, 21.10.2006, s. 1.


LIITE

1.   HUMANITAARINEN APU

Neuvoston asetus (EY) N:o 1257/96, annettu 20 päivänä kesäkuuta 1996, humanitaarisesta avusta  (1)

Asetuksen (EY) N:o 1257/96 osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta hyväksyä tämän asetuksen täytäntöönpanoa koskevia toimenpiteitä. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa asetuksen (EY) N:o 1257/96 muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 1257/96 seuraavasti:

1)

Korvataan 13 artiklan neljäs kohta seuraavasti:

”Komissio päättää 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua hallintomenettelyä noudattaen ja 15 artiklan 2 kohdan toisen luetelmakohdan asettamissa rajoissa niiden toimien jatkamisesta, joihin on ryhdytty kiireellistä menettelyä käyttäen.”

2)

Korvataan 15 artikla seuraavasti:

”15 artikla

1.   Komissio hyväksyy tämän asetuksen täytäntöönpanoa koskevat toimenpiteet. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 17 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

2.   Komissio päättää 17 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen

2 artiklan c alakohdassa tarkoitetuille humanitaaristen toimien suojaamistoimille annettavasta yhteisön rahoituksesta,

komission kiireellisistä toimenpiteistä tai jäsenvaltioiden erityistoimielinten suorittamien kiireellisten toimenpiteiden rahoittamisesta.

3.   Noudattaen 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua hallintomenettelyä komissio

hyväksyy kokonaissuunnitelmat toimille tietyssä maassa tai tietyllä alueella, jolla humanitaarinen kriisi on syntynyt, ottamalla erityisesti huomioon kriisin laajuudesta ja monitahoisuudesta todennäköisesti johtuva jatkuvuus samoin kuin niiden rahoituksen vaatimat määrärahat; tässä yhteydessä komissio ja jäsenvaltiot tutkivat näiden kokonaissuunnitelmien täytäntöönpanon painopistealueita,

tekee päätökset toimenpidekokonaisuuksista, jotka ylittävät kaksi miljoonaa ecua, tämän kuitenkaan rajoittamatta 13 artiklan säännösten soveltamista.”

3)

Korvataan 17 artikla seuraavasti:

”17 artikla

1.   Komissiota avustaa komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan yksi kuukausi.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan yksi kuukausi.

4.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

2.   YRITYSTOIMINTA

2.1   Neuvoston direktiivi 75/324/ETY, annettu 20 päivänä toukokuuta 1975, aerosoleja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä  (2)

Direktiivin 75/324/ETY osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta hyväksyä direktiiviin tarvittavat tekniset muutokset sekä muutokset, jotka ovat tarpeen direktiivin liitteen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 75/324/ETY muita kuin keskeisiä osia, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 75/324/ETY seuraavasti:

1)

Korvataan 5 artikla seuraavasti:

”5 artikla

Komissio hyväksyy muutokset, jotka ovat tarpeen tämän direktiivin liitteen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Muutetaan 7 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

b)

Kumotaan 3 kohta.

3)

Korvataan 10 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Komissio voi hyväksyä tähän direktiiviin tarvittavat tekniset mukautukset. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Tällöin suojatoimenpiteisiin ryhtynyt jäsenvaltio saa pitää ne voimassa siihen asti, kunnes mukautukset tulevat voimaan.”

2.2   Neuvoston direktiivi 93/15/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähdystarvikkeiden markkinoille saattamista ja valvontaa koskevien säännösten yhdenmukaistamisesta  (3)

Direktiivin 93/15/ETY osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta mukauttaa direktiiviä Yhdistyneiden Kansakuntien suositusten tulevien muutosten huomioon ottamiseksi sekä päättää 14 artiklan toisen kohdan soveltamisedellytyksistä. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 93/15/ETY muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 93/15/ETY seuraavasti:

1)

Korvataan 13 artikla seuraavasti:

”13 artikla

1.   Komissiota avustaa komitea.

2.   Komitea tutkii kaikki tämän direktiivin soveltamista koskevat kysymykset.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

4.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

5.   Komissio hyväksyy 3 kohdassa tarkoitettua hallintomenettelyä noudattaen täytäntöönpanotoimenpiteitä etenkin Yhdistyneiden Kansakuntien suositusten tulevien muutosten huomioon ottamiseksi.”

2)

Korvataan 14 artiklan toinen kohta seuraavasti:

”Jäsenvaltioiden on varmistettava, että näillä räjähdystarvikealan yrityksillä on räjähdystarvikkeiden hallussapidon valvontajärjestelmä, jonka avulla niiden hallussapitäjä voidaan yksilöidä koska tahansa. Komissio voi hyväksyä toimenpiteitä, joilla vahvistetaan tämän kohdan soveltamisedellytykset. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 13 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2.3   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/14/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, ulkona käytettävien laitteiden melupäästöjä ympäristöön koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä  (4)

Direktiivin 2000/14/EY osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta hyväksyä täytäntöönpanotoimenpiteitä liitteen III mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 2000/14/EY muita kuin keskeisiä osia, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2000/14/EY seuraavasti:

1)

Muutetaan 18 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

b)

Kumotaan 3 kohta.

2)

Lisätään artikla seuraavasti:

”18 a artikla

Komissio hyväksyy täytäntöönpanotoimenpiteitä liitteen III mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen edellyttäen, ettei niillä ole mitään suoraa vaikutusta 12 artiklassa lueteltujen laitteiden mitattuun äänitehotasoon, erityisesti lisäämällä viittaukset asianomaisiin eurooppalaisiin standardeihin.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

3)

Korvataan 19 artiklan b alakohta seuraavasti:

”b)

avustettava komissiota liitteen III mukauttamisessa tekniikan kehitykseen;”.

2.4   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2003/2003, annettu 13 päivänä lokakuuta 2003, lannoitteista  (5)

Asetuksen (EY) N:o 2003/2003 osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta mukauttaa asetuksen liitteet tekniikan kehitykseen, mukauttaa mittaus-, näytteenotto- ja analyysimenetelmiä, hyväksyä valvontatoimia koskevia sääntöjä sekä lisätä uusia EY-lannoitetyyppejä. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa asetuksen (EY) N:o 2003/2003 muita kuin keskeisiä osia, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 2003/2003 seuraavasti:

1)

Korvataan 29 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Komissio mukauttaa ja ajanmukaistaa mittaus-, näytteenotto- ja analyysimenetelmät ja käyttää tällöin eurooppalaisia standardeja aina, kun se on mahdollista. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 32 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Samaa menettelyä noudatetaan tässä artiklassa ja 8, 26 ja 27 artiklassa tarkoitettuja tarkastustoimenpiteitä varten laadittuja täytäntöönpanosääntöjä hyväksyttäessä. Nämä säännöt koskevat erityisesti sitä, kuinka usein kokeet on uusittava, sekä niitä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on varmistaa, että markkinoille saatettu lannoite on samanlainen kuin testattu lannoite.”

2)

Muutetaan 31 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Komissio mukauttaa liitettä I lisäämällä siihen uusia lannoitetyyppejä.”

b)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Komissio mukauttaa liitteet tekniikan kehitykseen.”

c)

Lisätään kohta seuraavasti:

”4.   Edellä 1 ja 3 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 32 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

3)

Korvataan 32 artikla seuraavasti:

”32 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan kolme kuukautta.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

2.5   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/9/EY, annettu 11 päivänä helmikuuta 2004, hyvän laboratoriokäytännön (GLP) tarkastamisesta ja todentamisesta (kodifioitu toisinto)  (6)

Direktiivin 2004/9/EY osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta mukauttaa liite I tekniikan kehitykseen ja muuttaa 2 artiklan 2 kohdassa esitettyä sanamuotoa. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 2004/9/EY muita kuin keskeisiä osia, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2004/9/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 6 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos komissio katsoo, että tähän direktiiviin on tarpeen tehdä muutoksia 1 kohdassa tarkoitettujen kysymysten ratkaisemiseksi, se hyväksyy nämä muutokset.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 7 artikla seuraavasti:

”7 artikla

1.   Komissiota avustaa neuvoston direktiivin 67/548/ETY (7) 29 artiklan 1 kohdalla perustettu komitea, jäljempänä ’komitea’.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan kolme kuukautta.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

3)

Korvataan 8 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Komissio hyväksyy täytäntöönpanotoimenpiteet seuraavia varten:

a)

edellä 2 artiklan 2 kohdassa esitetyn sanamuodon mukauttaminen;

b)

liitteen I mukauttaminen tekniikan kehitykseen.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2.6   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/10/EY, annettu 11 päivänä helmikuuta 2004, hyvän laboratoriokäytännön periaatteiden noudattamista kemiallisten aineiden kokeissa ja periaatteiden noudattamisen todentamista koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (kodifioitu toisinto)  (8)

Direktiivin 2004/10/EY osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta mukauttaa liite I tekniseen kehitykseen. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 2004/10/EY muita kuin keskeisiä osia, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2004/10/EY seuraavasti:

1)

Lisätään artikla seuraavasti:

”3 a artikla

Komissio voi mukauttaa liitteen I tekniikan kehitykseen hyvää laboratoriokäytäntöä koskevien periaatteiden osalta.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 4 artikla seuraavasti:

”4 artikla

1.   Komissiota avustaa neuvoston direktiivin 67/548/ETY (9) 29 artiklan 1 kohdalla perustettu komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

3)

Korvataan 5 artiklan 2 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

”Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanotoimenpiteitä tehdäkseen tähän direktiiviin tarvittavat tekniset mukautukset.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Kolmannessa alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa suojatoimenpiteistä päättänyt jäsenvaltio voi pitää ne voimassa, kunnes nämä mukautukset tulevat voimaan.”

2.7   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 273/2004, annettu 11 päivänä helmikuuta 2004, huumausaineiden lähtöaineista  (10)

Asetuksen (EY) N:o 273/2004 osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta hyväksyä täytäntöönpanotoimenpiteitä. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa asetuksen (EY) N:o 273/2004 muita kuin keskeisiä osia, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 273/2004 seuraavasti:

1)

Muutetaan 14 artikla seuraavasti:

a)

korvataan johdantolause seuraavasti:

”Komissio hyväksyy tarvittaessa seuraavat täytäntöönpanotoimenpiteet:”;

b)

lisätään alakohdat seuraavasti:

”Ensimmäisen kohdan a–e alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 15 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Ensimmäisen kohdan f alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet hyväksytään 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua hallintomenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 15 artikla seuraavasti:

”15 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa neuvoston asetuksen (EY) N:o 111/2005 (11) 30 artiklalla perustettu komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan kolme kuukautta.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

2.8   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 648/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, pesuaineista  (12)

Asetuksen (EY) N:o 648/2004 osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta mukauttaa asetuksen liitteitä ja tehdä tarvittaessa kaikki tarkistukset tai lisäykset, jotka ovat tarpeen mainitun asetuksen soveltamiseksi liuotinpohjaisiin pesuaineisiin. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa asetuksen (EY) N:o 648/2004 muita kuin keskeisiä osia, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 648/2004 seuraavasti:

1)

Poistetaan johdanto-osan 27 kappale.

2)

Korvataan 12 artikla seuraavasti:

”12 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan kolme kuukautta.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

3)

Korvataan 13 artikla seuraavasti:

”13 artikla

Liitteiden mukauttaminen

1.   Komissio hyväksyy liitteiden mukauttamiseksi tarpeelliset muutokset ja käyttää tällöin eurooppalaisia standardeja aina, kun se on mahdollista.

2.   Komissio hyväksyy kaikki tarkistukset tai lisäykset, jotka ovat tarpeen tämän asetuksen soveltamiseksi liuotinpohjaisiin pesuaineisiin.

3.   Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

4)

Korvataan liitteessä VII olevassa A osassa oleva kuudes kohta seuraavasti:

”Jos SCCNFP myöhemmin asettaa ainekohtaiset riskiin perustuvat pitoisuusrajat hajusteallergeeneille, komissio ehdottaa, että edellä mainittu 0,01 prosentin raja korvataan niillä. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2.9   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 726/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta  (13)

Asetuksen (EY) N:o 726/2004 osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta mukauttaa eräitä säännöksiä ja liitteitä, hyväksyä uusia säännöksiä sekä määrittää erityisiä soveltamisedellytyksiä. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa asetuksen (EY) N:o 726/2004 muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 726/2004 seuraavasti:

1)

Korvataan 3 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Viraston toimivaltaisen komitean kuulemisen jälkeen komissio voi mukauttaa liitettä tekniikan ja tieteen kehittymisen perusteella ja hyväksyä tarpeelliset muutokset keskitetyn menettelyn soveltamisalaa laajentamatta.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 87 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 14 artiklan 7 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

”Komissio antaa asetuksen, jossa vahvistetaan tällaisen luvan myöntämistä koskevat säännökset. Tämä toimenpide, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 87 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

3)

Korvataan 16 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Komissio hyväksyy virastoa kuultuaan tarpeelliset säännökset myyntiluvan ehtoja koskevien muutosten arvioimiseksi asetuksen muodossa. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 87 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

4)

Muutetaan 24 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Ihmisille tarkoitetun lääkkeen myyntiluvan haltijan on huolehdittava siitä, että kaikki kolmannen maan alueella ilmenevät epäillyt vakavat odottamattomat haittavaikutukset ja epäilyt lääkkeen kautta tapahtuvasta tartunnanaiheuttajan leviämisestä ilmoitetaan jäsenvaltioille ja virastolle viipymättä ja viimeistään 15 päivän kuluttua tiedon vastaanottamisesta. Komissio hyväksyy säännökset, jotka koskevat yhteisössä tai kolmannessa maassa ilmenneiden sellaisten epäiltyjen odottamattomien haittavaikutusten ilmoittamista, jotka eivät ole vakavia. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 87 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

b)

Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Komissio voi antaa säännöksiä 3 kohdan muuttamiseksi sen toimivuudesta saadun kokemuksen perusteella. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 87 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

5)

Korvataan 29 artikla seuraavasti:

”29 artikla

Komissio voi hyväksyä kaikki mahdollisesti tarvittavat muutokset tämän luvun säännösten saattamiseksi ajan tasalle tieteen ja tekniikan kehityksen huomioon ottamiseksi. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 87 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

6)

Korvataan 41 artiklan 6 kohta seuraavasti:

”6.   Komissio hyväksyy virastoa kuultuaan tarpeelliset säännökset myyntiluvan ehtoja koskevien muutosten arvioimiseksi asetuksen muodossa. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 87 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

7)

Muutetaan 49 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Eläinlääkkeen myyntiluvan haltijan on huolehdittava siitä, että kaikki kolmannen maan alueella ilmenevät epäillyt vakavat odottamattomat haittavaikutukset ja ihmiseen kohdistuvat haittavaikutukset sekä epäilyt lääkkeen kautta tapahtuvasta taudinaiheuttajan leviämisestä ilmoitetaan jäsenvaltioille ja virastolle viipymättä ja viimeistään 15 päivän kuluttua tiedon vastaanottamisesta. Komissio hyväksyy säännökset, jotka koskevat yhteisössä tai kolmannessa maassa ilmenneiden sellaisten epäiltyjen odottamattomien haittavaikutusten ilmoittamista, jotka eivät ole vakavia. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 87 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

b)

Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Komissio voi hyväksyä säännöksiä 3 kohdan muuttamiseksi sen toimivuudesta saadun kokemuksen perusteella. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 87 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

8)

Korvataan 54 artikla seuraavasti:

”54 artikla

Komissio voi hyväksyä kaikki mahdollisesti tarvittavat muutokset tämän luvun säännösten saattamiseksi ajan tasalle tieteen ja tekniikan kehityksen huomioon ottamiseksi. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 87 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

9)

Korvataan 70 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Komissio hyväksyy kuitenkin säännökset, joissa vahvistetaan ne olosuhteet, joiden vallitessa pienet ja keskisuuret yritykset voivat maksaa alennettuja maksuja, lykätä maksujen suorittamista tai saada hallinnollista apua. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 87 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

10)

Korvataan 84 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Komissio voi määrätä viraston pyynnöstä tämän asetuksen nojalla annettujen myyntilupien haltijoille taloudellisia seuraamuksia, jos kyseisten lupien yhteydessä vahvistettuja velvollisuuksia ei noudateta. Komissio vahvistaa näiden seuraamusten enimmäismäärät samoin kuin seuraamusten edellytyksiä ja niiden perimistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 87 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

11)

Muutetaan 87 artikla seuraavasti:

a)

Lisätään kohta seuraavasti:

”2 a.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

b)

Kumotaan 4 kohta.

3.   YMPÄRISTÖ

3.1   Neuvoston direktiivi 82/883/ETY, annettu 3 päivänä joulukuuta 1982, menettelytavoista titaanidioksiditeollisuuden jätteiden vaikutuksen alaisena olevien ympäristöjen valvomiseksi ja tarkkailemiseksi  (14)

Direktiivin 82/883/ETY osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta mukauttaa liitteiden sisältö tieteen ja tekniikan kehitykseen sarakkeessa ”vapaaehtoinen” lueteltujen muuttujien ja suositeltavien mittausmenetelmien osalta. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 82/883/ETY muita kuin keskeisiä osia, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 82/883/ETY seuraavasti:

1)

Korvataan 9 artikla seuraavasti:

”9 artikla

Komissio hyväksyy tarpeelliset muutokset liitteiden sisällön mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen sarakkeessa ”vapaaehtoinen” lueteltujen muuttujien ja suositeltavien mittausmenetelmien osalta.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 11 artikla seuraavasti:

”11 artikla

1.   Komissiota avustaa komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

3.2   Neuvoston direktiivi 86/278/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1986, ympäristön, erityisesti maaperän, suojelusta käytettäessä puhdistamolietettä maanviljelyssä  (15)

Direktiivin 86/278/ETY osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta mukauttaa direktiivin liitteissä olevia määräyksiä tekniikan ja tieteen kehitykseen. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 86/278/ETY muita kuin keskeisiä osia, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 86/278/ETY seuraavasti:

1)

Korvataan 13 artikla seuraavasti:

”13 artikla

Komissio mukauttaa tekniikan ja tieteen kehitykseen tämän direktiivin liitteissä olevia määräyksiä, lukuun ottamatta liitteissä I A, I B ja I C lueteltuja muuttujia ja lukuarvoja, sekä kaikkia sellaisia tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa lukuarvojen arviointiin, ja liitteissä II A ja II B tarkoitettuja analyysimuuttujia.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 15 artikla seuraavasti:

”15 artikla

1.   Komissiota avustaa komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

3.3   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/62/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1994, pakkauksista ja pakkausjätteistä  (16)

Direktiivin 94/62/EY osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta tarkastella ja tarvittaessa muuttaa pakkauksen määritelmää kuvaavia esimerkkejä sekä vahvistaa edellytykset, joilla raskasmetallien pitoisuustasoja pakkauksissa tai niiden osissa ei sovelleta eräisiin materiaaleihin eikä tuotekiertoihin, pakkaustyypit, joita pitoisuustasoja koskeva vaatimus ei koske, sekä tekniset toimenpiteet tämän direktiivin säännösten soveltamisessa esiin tulevien ongelmien ratkaisemiseksi. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 94/62/EY muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 94/62/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 3 artiklan 1 kohdan neljäs alakohta seuraavasti:

”Komissio tarkastelee tarvittaessa liitteessä I tarkoitettuja pakkauksen määritelmän kuvaavia esimerkkejä ja muuttaa niitä tarpeen mukaan. Ensisijaisina käsitellään seuraavia tuotteita: CD-levykotelot ja videokasettikotelot, kukkaruukut, putkilot ja rullat, joiden ympärille on kiedottu joustavaa materiaalia, etikettitarrojen taustapaperit ja käärepaperi. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 21 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 11 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Komissio määrittelee edellytykset, joilla 1 kohdassa tarkoitettuja pitoisuustasoja ei sovelleta kierrätettyihin materiaaleihin eikä suljetussa ja valvotussa ketjussa tapahtuviin tuotekiertoihin, sekä pakkaustyypit, joita 1 kohdan kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitettu vaatimus ei koske.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 21 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

3)

Korvataan 12 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Annettavien tietojen ja niiden esitystavan yhdenmukaistamiseksi ja niiden vastaavuuden varmistamiseksi eri jäsenvaltioiden välillä jäsenvaltioiden on toimitettava saatavissa olevat tietonsa komissiolle käyttäen taulukkoja, jotka vahvistetaan liitteen III perusteella ja 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.”

4)

Korvataan 19 artikla seuraavasti:

”19 artikla

Tieteen ja tekniikan kehitykseen mukauttaminen

1.   Tarvittavat muutokset 8 artiklan 2 kohdassa ja 10 artiklan toisen kohdan viimeisessä luetelmakohdassa tarkoitetun tunnistusjärjestelmän ja 12 artiklan 3 kohdassa ja liitteessä III tarkoitettujen tietokantojen järjestelmään liittyvien taulukoiden rakenteen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen hyväksytään 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.

2.   Komissio hyväksyy tarvittavat muutokset liitteessä I tarkoitettujen pakkauksen määritelmää kuvaavien esimerkkien mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 21 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

5)

Korvataan 20 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Komissio määrittelee, mitä teknisiä toimenpiteitä tarvitaan niiden tämän direktiivin säännösten soveltamista koskevien ongelmien ratkaisemiseen, jotka liittyvät erityisesti inertteihin pakkausmateriaaleihin, joita saatetaan yhteisön markkinoille hyvin pieninä määrinä (eli noin 0,1 painoprosenttia), sairaalatarvikkeiden ja lääketuotteiden kuluttajapakkauksiin, pieniin pakkauksiin ja ylellisyystuotteiden pakkauksiin. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 21 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

6)

Korvataan 21 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

3.4   Neuvoston direktiivi 1999/32/EY, annettu 26 päivänä huhtikuuta 1999, tiettyjen nestemäisten polttoaineiden rikkipitoisuuden vähentämisestä  (17)

Direktiivin 1999/32/EY osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta laatia päästönvähentämisteknologioiden käyttöä yhteisön suljetuilla satama-alueilla, satamissa ja suistoissa koskevat kriteerit kaikkien lippujen alla purjehtiville aluksille, sekä hyväksyä muutoksia, joita tarvitaan tieteen ja tekniikan kehitykseen perustuvien teknisten mukautusten tekemiseksi eräisiin säännöksiin. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 1999/32/EY muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 1999/32/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 4 c artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Komissio laatii päästönvähentämisteknologioiden käyttöä yhteisön suljetuilla satama-alueilla, satamissa ja suistoissa koskevat kriteerit kaikkien lippujen alla purjehtiville aluksille. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Komissio ilmoittaa nämä kriteerit IMOlle.”

2)

Korvataan 7 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Komissio hyväksyy muutokset, joita tarvitaan tieteen ja tekniikan kehitykseen perustuvien teknisten mukautusten tekemiseksi 2 artiklan 1, 2, 3, 3 a, 3 b ja 4 alakohtaan tai 6 artiklan 2 kohtaan. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Nämä muutokset eivät saa suoraan vaikuttaa tämän direktiivin soveltamisalaan tai tässä direktiivissä määrättyjen polttoaineiden rikkipitoisuuden raja-arvoihin.”

3)

Korvataan 9 artikla seuraavasti:

”9 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

3.5   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/81/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2001, tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisista päästörajoista  (18)

Direktiivin 2001/81/EY osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta saattaa ajan tasalle liitteen III mukaisesti käytettävät menetelmät. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa kyseisen direktiivin muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2001/81/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 7 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Komissio saattaa ajan tasalle liitteen III mukaisesti käytettävät menetelmät. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, hyväksytään 13 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 13 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

3.6   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/87/EY, annettu 13 päivänä lokakuuta 2003, kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä  (19)

Direktiivin 2003/87/EY osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta hyväksyä säännökset 11 b artiklan 5 kohdan täytäntöönpanemiseksi, hyväksyä ohjeita päästöjen tarkkailua ja raportointia varten, antaa asetus standardoidusta ja suojatusta rekisterijärjestelmästä mukaan luettuna säännökset päästövähennysyksiköiden ja sertifioitujen päästövähennysten käytöstä ja yksilöinnistä yhteisön järjestelmässä sekä tällaisen käytön laajuuden seurannasta, muuttaa 22 artiklan mukaisesti liitettä III, hyväksyä sellaisten toimintojen ja kasvihuonekaasujen sisällyttäminen, joita ei ole lueteltu liitteessä I, laatia tarvittavat säännökset, jotka liittyvät päästöoikeuksien vastavuoroiseen tunnustamiseen kolmansien maiden kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti, sekä hyväksyä standardoituja tai hyväksyttyjä menetelmiä muiden kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailua varten. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 2003/87/EY muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2003/87/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 11 b artiklan 7 kohta seuraavasti:

”7.   Komissio hyväksyy säännökset 3 ja 4 kohdan täytäntöönpanemiseksi, erityisesti kaksinkertaisen laskennan välttämiseksi, 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen. Komissio hyväksyy säännökset tämän artiklan 5 kohdan täytäntöönpanemiseksi siinä tapauksessa, että isäntämaaosapuoli täyttää kaikki kelpoisuusehdot yhteistoteutuksen hanketoimintoja varten. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 23 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 14 artiklan 1 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

”Komissio hyväksyy ohjeet liitteessä I luetelluista toiminnoista aiheutuvien, näihin toimintoihin liittyvien nimettyjen kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailua ja raportointia varten. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 23 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

3)

Korvataan 19 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi komissio antaa asetuksen standardoidusta ja suojatusta rekisterijärjestelmästä. Rekisterit koostuvat standardoiduista sähköisistä tietokannoista, joiden yhteisten tietojen avulla voidaan seurata päästöoikeuksien myöntämistä, hallussapitoa, siirtämistä ja mitätöimistä, taata yleisölle oikeus tutustua tietoihin ja luottamuksellisuus tarvittaessa sekä varmistaa, ettei suoriteta siirtoja, jotka ovat Kioton pöytäkirjasta johtuvien velvoitteiden vastaisia. Asetuksessa on annettava säännöksiä myös päästövähennysyksiköiden ja sertifioitujen päästövähennysten käytöstä ja yksilöinnistä yhteisön järjestelmässä sekä tällaisen käytön laajuuden seurannasta. Tämä toimenpide, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 23 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

4)

Korvataan 22 artikla seuraavasti:

”22 artikla

Liitteen III muuttaminen

Komissio voi muuttaa liitettä III, perusteita 1, 5 ja 7 lukuun ottamatta, kauden 2008–2012 osalta 21 artiklassa säädettyjen kertomusten sekä tämän direktiivin soveltamisesta saadun kokemuksen perusteella. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 23 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

5)

Korvataan 23 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

6)

Muutetaan 24 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Ottaen huomioon kaikki asiaankuuluvat perusteet, erityisesti vaikutukset sisämarkkinoihin, mahdollinen kilpailun vääristyminen, järjestelmän tarkoituksenmukaisuus ympäristön kannalta sekä suunnitellun tarkkailu- ja raportointijärjestelmän luotettavuus jäsenvaltiot voivat vuodesta 2008 alkaen soveltaa päästöoikeuksien kauppaa tämän direktiivin mukaisesti:

a)

laitoksiin, joita ei ole lueteltu liitteessä I, mikäli komissio hyväksyy tällaisten laitosten sisällyttämisen 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen, ja

b)

toimintoihin ja kasvihuonekaasuihin, joita ei ole lueteltu liitteessä I, mikäli komissio hyväksyy tällaisten toimintojen ja kasvihuonekaasujen sisällyttämisen. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 23 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Jäsenvaltiot voivat vuodesta 2005 alkaen soveltaa samoin edellytyksin päästöoikeuksien kauppaa laitoksiin, jotka harjoittavat liitteessä I lueteltuja toimintoja, joiden kapasiteetti alittaa mainitussa liitteessä tarkoitetut rajat.”

b)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Komissio voi omasta aloitteestaan hyväksyä tai se hyväksyy jäsenvaltion pyynnöstä niiden päästöjen tarkkailua ja raportointia koskevat ohjeet, jotka aiheutuvat sellaisista toiminnoista, laitoksista ja kasvihuonekaasuista, joita ei luetella liitteessä I, mikäli näiden päästöjen tarkkailu ja raportointi on mahdollista suorittaa riittävällä tarkkuudella.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 23 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

7)

Korvataan 25 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Kun 1 kohdassa tarkoitettu sopimus on tehty, komissio hyväksyy tarvittavat säännökset, jotka liittyvät päästöoikeuksien vastavuoroiseen tunnustamiseen mainitun sopimuksen mukaisesti. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 23 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

8)

Korvataan liitteessä IV väliotsikon ”Muiden kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailu” jälkeinen kohta seuraavasti:

”Käytetään standardoituja tai hyväksyttyjä menetelmiä, jotka komissio kehittää yhteistyössä kaikkien sidosryhmien kanssa. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 23 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

3.7   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 850/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä  (20)

Asetuksen (EY) N:o 850/2004 osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta vahvistaa eräät liitteissä olevat pitoisuusrajat, muuttaa liitteitä, kun yleissopimukseen tai pöytäkirjaan lisätään aine, muuttaa nykyisiä merkintöjä sekä mukauttaa liitteet tieteen ja tekniikan kehitykseen. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa asetuksen (EY) N:o 850/2004 muita kuin keskeisiä osia, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 850/2004 seuraavasti:

1)

Muutetaan 7 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 4 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

jäte, joka sisältää jotakin liitteessä IV mainittua ainetta tai on sen saastuttama, voidaan muulla tavoin loppukäsitellä tai hyödyntää noudattaen yhteisön asiaankuuluvia säädöksiä, jos mainittujen aineiden pitoisuus jätteessä on alhaisempi kuin liitteessä IV annettavat pitoisuusrajat. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 17 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Siihen saakka kunnes pitoisuusrajat on vahvistettu tällaisella menettelyllä, jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi hyväksyä ja soveltaa pitoisuusrajoja tai erityisiä teknisiä vaatimuksia tässä alakohdassa tarkoitettuun jätteiden loppukäsittelyyn ja hyödyntämiseen;”;

b)

korvataan 5 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Komissio määrittelee liitteessä V olevan 2 osan pitoisuusrajat tämän artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettua tarkoitusta varten. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 17 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 14 artikla seuraavasti:

”14 artikla

Liitteiden muuttaminen

1.   Kun yleissopimukseen tai pöytäkirjaan lisätään aine, komissio muuttaa tarvittaessa liitteitä I, II ja III tätä vastaavasti.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 16 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

2.   Kun yleissopimukseen tai pöytäkirjaan lisätään aine, komissio muuttaa tarvittaessa liitettä IV tätä vastaavasti.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 17 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

3.   Komissio hyväksyy liitteissä I, II ja III olevien nykyisten merkintöjen muutokset, mukaan luettuna niiden mukauttaminen tieteen ja tekniikan kehitykseen.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 16 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

4.   Komissio hyväksyy liitteessä IV oleviin nykyisiin merkintöihin sekä liitteeseen V tehtävät muutokset, mukaan luettuna niiden mukauttaminen tieteen ja tekniikan kehitykseen.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 17 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

3)

Korvataan 16 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

4)

Korvataan 17 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

3.8   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/107/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 2004, ilmassa olevasta arseenista, kadmiumista, elohopeasta, nikkelistä ja polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä  (21)

Direktiivin 2004/107/EY osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta mukauttaa eräät säännökset ja liitteet tieteen ja tekniikan kehitykseen. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 2004/107/EY muita kuin keskeisiä osia, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2004/107/EY seuraavasti:

1)

Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 9 kohta seuraavasti:

”9.   Pitoisuuksien tasoista riippumatta on perustettava yksi taustanäytteenottopaikka kutakin 100 000 km2:n aluetta varten ilmassa olevan arseenin, kadmiumin, nikkelin, kaasumaisen elohopean kokonaismäärän, bentso(a)pyreenin ja muiden 8 kohdassa tarkoitettujen polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen pitoisuuksien sekä arseenin, kadmiumin, elohopean, nikkelin, bentso(a)pyreenin ja muiden 8 kohdassa tarkoitettujen polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen kokonaislaskeuman suuntaa antavia mittauksia varten. Kunkin jäsenvaltion on perustettava ainakin yksi mittausasema. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin tarvittavan alueellisen erottelukyvyn saavuttamiseksi sopia 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen laadittavien suuntaviivojen mukaisesti perustavansa yhden tai useamman yhteisen mittausaseman, jotka kattavat yhteisen valtionrajan jakavien jäsenvaltioiden naapurialueet. Lisäksi suositellaan hiukkasmaisen ja kaasumaisen kaksiarvoisen elohopean mittaamista. Seurantaa on tarvittaessa koordinoitava Euroopan ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumisen tarkkailua ja arviointia koskevan yhteistyöohjelman (European Monitoring and Evaluation of Pollutants, EMEP) kanssa. Näytteenottopaikat näiden epäpuhtauksien seuraamiseksi on valittava siten, että voidaan tunnistaa epäpuhtauksien maantieteellinen vaihtelu ja pitkän aikavälin kehitys. Tässä yhteydessä sovelletaan liitteessä III olevia I, II ja III osaa.”

b)

Korvataan 15 kohta seuraavasti:

”15.   Komissio hyväksyy muutokset, jotka tarvitaan tämän artiklan ja liitteessä II olevan II osan ja liitteiden III, IV ja V säännösten mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Niistä ei saa seurata tavoitearvoihin suoria tai välillisiä muutoksia.”

2)

Korvataan 5 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Komissio vahvistaa 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen yksityiskohtaiset järjestelyt tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti toimitettavien tietojen toimittamiseksi edelleen.”

3)

Korvataan 6 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

4)

Korvataan liitteessä V oleva V kohta seuraavasti:

”V.   Ilmanlaadun mallintamisen vertailutekniikat

Ilmanlaadun mallintamisen vertailutekniikoita ei voida tällä hetkellä yksilöidä. Komissio voi tehdä muutoksia tämän kohdan mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

3.9   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1013/2006, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2006, jätteiden siirrosta  (22)

Asetuksen (EY) N:o 1013/2006 osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta muuttaa liitteitä asetuksen (EY) N:o 1013/2006 58 artiklan mukaisesti sekä hyväksyä tiettyjä lisätoimenpiteitä asetuksen (EY) N:o 1013/2006 59 artiklan mukaisesti. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa asetuksen (EY) N:o 1013/2006 muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 1013/2006 seuraavasti:

1)

Korvataan 11 artiklan 3 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

”Jos tyydyttävää ratkaisua ei löydetä, jompikumpi näistä jäsenvaltioista voi antaa asian komission ratkaistavaksi. Tällöin asia ratkaistaan 59 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 58 artikla seuraavasti:

”58 artikla

Liitteiden muuttaminen

1.   Komissio voi muuttaa liitteitä tieteellisen ja teknisen kehityksen huomioon ottamiseksi. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 59 a artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Lisäksi:

a)

liitteitä I, II, III, IIIA, IV ja V muutetaan Baselin yleissopimuksen ja OECD:n päätöksen mukaisesti sovittujen muutosten huomioon ottamiseksi;

b)

jätteitä, joita ei ole luokiteltu, voidaan lisätä liitteeseen IIIB, IV tai V väliaikaisesti, kunnes on tehty päätös niiden sisällyttämisestä Baselin yleissopimuksen tai OECD:n päätöksen asiaankuuluviin liitteisiin;

c)

jäsenvaltion pyynnöstä kahden tai useamman jätetyypin seoksia, jotka on lueteltu liitteessä III, voidaan 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa harkita lisättäväksi väliaikaisesti liitteeseen IIIA, kunnes on tehty päätös niiden sisällyttämisestä Baselin yleissopimuksen tai OECD:n päätöksen asiaankuuluviin liitteisiin. Liitteeseen IIIA voi sisältyä ehto, jonka mukaan yhtä tai useampaa sen nimikettä ei sovelleta sellaisiin maihin tapahtuvassa viennissä, joihin ei sovelleta OECD:n päätöstä;

d)

määritetään 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut poikkeustapaukset, ja tarvittaessa tällaiset jätteet lisätään liitteeseen IVA ja V ja poistetaan liitteestä III;

e)

muutetaan liitettä V direktiivin 91/689/ETY 1 artiklan 4 kohdan mukaisesti vahvistetun vaarallisten jätteiden luettelon muutoksia vastaavasti;

f)

muutetaan liitettä VIII asiaa koskevia kansainvälisiä yleissopimuksia ja sopimuksia vastaavasti.

2.   Liitettä IX muutettaessa otetaan eräiden ympäristöä koskevien direktiivien täytäntöönpanoon liittyvien kertomusten standardoinnista ja järkeistämisestä 23 päivänä joulukuuta 1991 annetulla neuvoston direktiivillä 91/692/ETY (23) perustettu komitea täysin mukaan asian käsittelyyn.

3)

Korvataan 59 artikla seuraavasti:

”59 artikla

Lisätoimenpiteet

1.   Komissio voi hyväksyä 59 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen seuraavat tämän asetuksen täytäntöönpanoon liittyvät lisätoimenpiteet:

a)

ohjeet 12 artiklan 1 kohdan g alakohdan soveltamiseksi;

b)

ohjeet 15 artiklan soveltamiseksi sellaisen jätteen tunnistamista ja jäljittämistä varten, joka muuttuu merkittävästi väliaikaisen hyödyntämis- tai huolehtimistoimen yhteydessä;

c)

ohjeet toimivaltaisten viranomaisten laittomien siirtojen yhteydessä tehtävää yhteistyötä varten 24 artiklan mukaisesti;

d)

tekniset vaatimukset ja käytännön järjestelyt sähköisen tietojensiirron toteuttamista varten asiakirjojen ja tietojen toimittamiseksi 26 artiklan 4 kohdan mukaisesti;

e)

muut kielten käyttöä koskevat ohjeet 27 artiklan mukaisesti;

f)

lisäselvitys II osaston menettelyvaatimuksista siltä osin kuin kyse on niiden soveltamisesta jätteiden vientiin yhteisöstä, niiden tuontiin yhteisöön ja kauttakulkuun yhteisön kautta;

g)

määrittelemättömiä oikeudellisia termejä koskevat lisäsuositukset.

2.   Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanotoimenpiteitä seuraavasti:

a)

rahoitusvakuuden tai vastaavan vakuutuksen laskemismenetelmä 6 artiklan mukaisesti;

b)

muut 14 artiklassa tarkoitettuihin ennakkohyväksyttyihin hyödyntämislaitoksiin liittyvät ehdot ja vaatimukset.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 59 a artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

4)

Lisätään artikla seuraavasti:

”59 a artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa direktiivin 2006/12/EY 18 artiklan 1 kohdalla perustettu komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan kolme kuukautta.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

5)

Muutetaan 63 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

”Tätä siirtymäkautta voidaan kuitenkin muun kuin lasijätteen, paperijätteen ja käytettyjen ilmarenkaiden osalta jatkaa enintään 31 päivään joulukuuta 2012 asti 59 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.”

b)

Korvataan 4 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

”Tätä siirtymäkautta voidaan jatkaa enintään 31 päivään joulukuuta 2012 asti 59 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.”

c)

Muutetaan 5 kohta seuraavasti:

i)

Korvataan kolmas alakohta seuraavasti:

”Tätä siirtymäkautta voidaan jatkaa enintään 31 päivään joulukuuta 2015 asti 59 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.”

ii)

Korvataan viides alakohta seuraavasti:

”Tätä siirtymäkautta voidaan jatkaa enintään 31 päivään joulukuuta 2015 asti 59 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.”

4.   EUROSTAT

4.1   Neuvoston asetus (ETY) N:o 3924/91, annettu 19 päivänä joulukuuta 1991, teollista tuotantoa koskevan yhteisön tietojen keruun aikaansaamisesta  (24)

Asetuksen (ETY) N:o 3924/91 osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta päivittää tuossa asetuksessa tarkoitettu tuoteluettelo. Komissiolle olisi lisäksi siirrettävä toimivalta hyväksyä eräiden tuotteiden edustavuutta ja niitä koskevien tietojen keruun määräaikoja sekä kyselyjen sisältöä koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja vahvistaa täytäntöönpanotoimenpiteet, mukaan luettuina toimenpiteet tietojen keräämisen ja käsittelyn mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa asetuksen (ETY) N:o 3924/91 muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi asetus (ETY) N:o 3924/91 seuraavasti:

1)

Korvataan 2 artiklan 6 kohta seuraavasti:

”6.   Komissio päivittää Prodcom-luettelon ja tiedot, jotka on kerättävä kustakin nimikkeestä. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, hyväksytään 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohdassa ilmaisu ”10 artiklan mukaista menettelytapaa noudattaen” ilmaisulla ”10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua hallintomenettelyä noudattaen”.

b)

Korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Tarvittaessa komissio hyväksyy yksityiskohtaiset säännöt 3 kohdan soveltamiseksi, mukaan luettuna toimenpiteet tekniikan kehitykseen mukauttamiseksi. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, hyväksytään 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

3)

Korvataan 4 artikla seuraavasti:

”4 artikla

Tietojen keruun määräajat

Tiedot on kerättävä kalenterivuosittain.

Komissio voi kuitenkin eräiden Prodcom-luettelon nimikkeiden osalta päättää, että tiedot kerätään kuukausittain tai neljännesvuosittain. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, hyväksytään 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

4)

Korvataan 5 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jäsenvaltioiden on kerättävä tarpeelliset tiedot kyselylomakkeilla, joiden sisällön on oltava komission määrittelemien yksityiskohtaisten sääntöjen mukainen. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, hyväksytään 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

5)

Korvataan 6 artikla seuraavasti:

”6 artikla

Tulosten käsittely

Jäsenvaltioiden on käsiteltävä 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut täytetyt kyselylomakkeet tai 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista muista lähteistä saadut tiedot komission hyväksymien tarkempien säännösten mukaisesti. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

6)

Korvataan 7 artiklan 2 kohdassa ilmaisu ”10 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen” ilmaisulla ”10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua hallintomenettelyä noudattaen”.

7)

Kumotaan 9 artikla.

8)

Korvataan 10 artikla seuraavasti:

”10 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa neuvoston päätöksellä 89/382/ETY, Euratom (25) perustettu tilasto-ohjelmakomitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan kolme kuukautta.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

4.2   Neuvoston direktiivi 96/16/EY, annettu 19 päivänä maaliskuuta 1996, maitoa ja maitovalmisteita koskevien tilastotietojen keruusta  (26)

Direktiivin 96/16/EY osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta hyväksyä maatiloihin liittyvät määritelmät, joiden mukaisesti jäsenvaltiot keräävät tiedot maidon tuotannosta ja sen käytöstä, hyväksyä luettelo maitovalmisteista, joista kerätään tietoa, sekä laatia yhdenmukaisia määritelmiä, joita käytetään tulosten toimittamisessa komissiolle. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 96/16/EY muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 96/16/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   tehtävä vuosittain tutkimus maidon tuotannosta ja käytöstä komission määrittelemillä maatiloilla. Toimenpiteet, jotka koskevat maatilojen määrittelyä ja joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 3 artiklan 2 ja 3 kohta seuraavasti:

”2.   Komissio hyväksyy luettelon maitovalmisteista, joista kerätään tietoa. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

3.   Komissio laatii yhdenmukaiset määritelmät tulosten ilmoittamista varten. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

3)

Korvataan 5 artiklan 2 kohdassa ja 6 artiklan 1 kohdassa ilmaisu ”7 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen” ilmaisulla ”7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen”.

4)

Korvataan 7 artikla seuraavasti:

”7 artikla

1.   Komissiota avustaa päätöksellä 72/279/ETY perustettu pysyvä maataloustilastokomitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan kolme kuukautta.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

4.3   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/109/EY, annettu 19 päivänä joulukuuta 2001, tilastotietojen keruusta jäsenvaltioissa tiettyjen hedelmäpuulajien viljelmien tuotantomahdollisuuksien määrittämiseksi  (27)

Direktiivin 2001/109/EY osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta muuttaa hedelmäpuulajien luetteloa sekä taulukkoa, jossa osoitetaan ne lajit, joista kerätään tietoja eri jäsenvaltioissa, hyväksyä yksityiskohtaiset säännöt eräiden artiklojen soveltamiseksi sekä vahvistaa jäsenvaltioissa noudatettavat tuotantoalueiden rajat. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 2001/109/EY muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2001/109/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklan 2 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

”Komissio voi muuttaa luetteloa mainituista lajeista sekä tätä taulukkoa. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 2 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Komissio hyväksyy yksityiskohtaiset säännöt asiaankuuluvia tuloksia tuottavan tietojenkeruun järjestämisestä. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

3)

Korvataan 3 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Komissio hyväksyy yksityiskohtaiset säännöt otantatutkimusten järjestämisestä. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

4)

Korvataan 4 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tulokset on toimitettava tuotantoalueittain. Komissio vahvistaa jäsenvaltioissa noudatettavat tuotantoalueiden rajat. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

5)

Korvataan 8 artikla seuraavasti:

”8 artikla

1.   Komissiota avustaa neuvoston päätöksellä 72/279/ETY (28) perustettu pysyvä maataloustilastokomitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 1–4 kohtaa ja 5 kohdan a alakohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

4.4   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 91/2003, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, rautatieliikenteen tilastoista  (29)

Asetuksen (EY) N:o 91/2003 osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta mukauttaa määritelmiä ja hyväksyä lisäsäännöksiä, mukauttaa liitteiden sisältöä sekä eritellä tulosten laatua ja vertailtavuutta koskevia kertomuksia varten toimitettavat tiedot. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa asetuksen (EY) N:o 91/2003 muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 91/2003 seuraavasti:

1)

Korvataan 3 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Komissio voi mukauttaa 1 kohdassa annettuja määritelmiä ja hyväksyä tilastojen yhdenmukaisuuden edellyttämiä uusia määritelmiä. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, hyväksytään 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Liitteissä B ja D on yksinkertaistettua ilmoitusta koskevia vaatimuksia, joita jäsenvaltiot voivat käyttää liitteiden A ja C mukaisten tavanomaisesti käytettävien yksityiskohtaisten ilmoitusvaatimusten vaihtoehtoina niiden yritysten osalta, joiden tavaraliikenteen kokonaismäärä on alle 500 miljoonaa tonnikilometriä tai henkilöliikenteen kokonaismäärä on alle 200 miljoonaa henkilökilometriä. Komissio voi mukauttaa näitä kynnysarvoja. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

b)

Korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Komissio voi muuttaa liitteiden sisältöä. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

3)

Korvataan 10 artikla seuraavasti:

”10 artikla

Täytäntöönpanomenettelyt

1.   Tilastojen Eurostatille toimittamiseen liittyvät järjestelyt hyväksytään 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.

2.   Komissio hyväksyy seuraavat täytäntöönpanotoimenpiteet:

a)

yksinkertaistettua ilmoitusta koskevien kynnysarvojen mukauttaminen (4 artikla);

b)

määritelmien mukauttaminen ja lisämääritelmien hyväksyminen (3 artiklan 2 kohta);

c)

liitteiden sisällön mukauttaminen (4 artikla);

d)

tulosten laatua ja vertailtavuutta koskevia kertomuksia varten toimitettavien tietojen erittely (8 artiklan 2 kohta).

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, hyväksytään 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

4)

Korvataan 11 artikla seuraavasti:

”11 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa päätöksellä 89/382/ETY, Euratom perustettu tilasto-ohjelmakomitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan kolme kuukautta.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa ja 5 kohdan a alakohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

5)

Korvataan liitteessä H olevassa 5 kohdassa ilmaisu ”11 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti” ilmaisulla ”11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen”.

4.5   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 437/2003, annettu 27 päivänä helmikuuta 2003, matkustajien, rahdin ja postin lentokuljetuksia koskevista tilastotiedoista  (30)

Asetuksen (EY) N:o 437/2003 osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta vahvistaa tarkkuusvaatimuksia, määritellä tiedostoja ja hyväksyä tiettyjä täytäntöönpanotoimenpiteitä. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa asetuksen (EY) N:o 437/2003 muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 437/2003 seuraavasti:

1)

Korvataan 5 artikla seuraavasti:

”5 artikla

Tilastojen tarkkuus

Tietojen keruun on perustuttava täydelliseen laskentaan, jollei komissio ole asettanut muita tarkkuusvaatimuksia. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 7 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Tulokset toimitetaan liitteessä I esitettyjen tiedostojen mukaisesti. Komissio määrittelee tiedostot. Nämä toimenpiteet, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Komissio määrittelee tiedostojen toimittamisessa käytettävän välineen 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.”

3)

Korvataan 10 artikla seuraavasti:

”10 artikla

Täytäntöönpanotoimenpiteet

1.   Seuraavat täytäntöönpanotoimenpiteet hyväksytään 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen:

3 artiklan 2 kohdan soveltamisalaan kuuluvien yhteisön lentoasemien luettelo,

tunnusten ja tulosten komissiolle toimittamiseen käytettävän välineen kuvaus (7 artikla),

tilastotulosten levittäminen (8 artikla).

2.   Komissio hyväksyy seuraavat täytäntöönpanotoimenpiteet:

asetuksen liitteiden eritelmien mukauttaminen,

kerättävien tietojen mukauttaminen (3 artikla),

tilastojen tarkkuus (5 artikla),

tiedostojen kuvaus (7 artikla).

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

4)

Korvataan 11 artikla seuraavasti:

”11 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa päätöksellä 89/382/ETY, Euratom perustettu tilasto-ohjelmakomitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan kolme kuukautta.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa ja 5 kohdan a alakohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

4.6   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 48/2004, annettu 5 päivänä joulukuuta 2003, viitevuosia 2003–2009 koskevien yhteisön vuosittaisten terästeollisuustilastojen tuottamisesta  (31)

Asetuksen (EY) N:o 48/2004 osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta pitää asetuksessa tarkoitettua tilasto-ominaisuuksien luetteloa ajan tasalla. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa asetuksen (EY) N:o 48/2004 muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 48/2004 seuraavasti:

1)

Korvataan 7 artikla seuraavasti:

”7 artikla

Täytäntöönpanotoimenpiteet

1.   Tämän asetuksen täytäntöönpanotoimenpiteet, jotka koskevat lähetettävien tietojen muotoja ja ensimmäistä lähetysjaksoa, hyväksytään 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.

2.   Tämän asetuksen täytäntöönpanotoimenpiteet, jotka koskevat tilasto-ominaisuuksien luettelon ajan tasalla pitämistä ja joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, hyväksytään 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen, edellyttäen että niistä ei aiheudu jäsenvaltioille merkittävästi lisää työtä.”

2)

Korvataan 8 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

5.   SISÄMARKKINAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/25/EY, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, julkisista ostotarjouksista  (32)

Direktiivin 2004/25/EY osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta hyväksyä säännöt tarjousasiakirjan sisältöä koskevan 6 artiklan 3 kohdan soveltamista varten. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 2004/25/EY muita kuin keskeisiä osia, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Direktiivissä 2004/25/EY säädetään komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa koskevasta ajallisesta rajoituksesta. Päätöksen 1999/468/EY muuttamisesta tehtyä päätöstä 2006/512/EY koskevassa Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission lausumassa todetaan, että päätös 2006/512/EY on horisontaalinen ja tyydyttävä ratkaisu yhteispäätösmenettelyssä annettujen säädösten täytäntöönpanon valvontaa koskeviin Euroopan parlamentin pyyntöihin ja että sen vuoksi komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa ilman ajallisia rajoituksia. Valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttöönoton johdosta direktiivissä 2004/25/EY oleva säännös ajallisesta rajoituksesta olisi poistettava.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2004/25/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 6 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Komissio voi hyväksyä 3 kohdassa olevan luettelon muuttamista koskevat säännöt. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Muutetaan 18 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

b)

Kumotaan 3 kohta.

6.   TERVEYS JA KULUTTAJANSUOJA

6.1   Neuvoston direktiivi 79/373/ETY, annettu 2 päivänä huhtikuuta 1979, rehuseosten liikkuvuudesta  (33)

Direktiivin 79/373/ETY osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta hyväksyä poikkeuksia rehujen pakkauksia koskevista säännöksistä sekä muuttaa liitettä. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 79/373/ETY muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 79/373/ETY seuraavasti:

1)

Korvataan 4 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Komissio päättää yhteisön tasolla hyväksyttävistä poikkeuksista 1 kohdassa säädetystä periaatteesta. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän säädöksen muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, hyväksytään 13 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen, edellyttäen, että kyseessä olevat rehuseokset voidaan tunnistaa ja niiden laatu taata.”

2)

Korvataan 10 artikla seuraavasti:

”10 artikla

Ottaen huomioon tieteen ja tekniikan kehitys, komissio:

a)

vahvistaa useita rehuaineksia käsittävät ryhmät;

b)

hyväksyy rehuseosten energia-arvon laskentamenetelmät;

c)

hyväksyy liitteeseen tehtävät muutokset.

Kaikki edellä mainitut toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, hyväksytään 13 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

3)

Korvataan 13 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

6.2   Neuvoston direktiivi 82/471/ETY, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1982, tietyistä eläinten ruokinnassa käytettävistä tuotteista  (34)

Direktiivin 82/471/ETY osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta hyväksyä muutoksia ja asettaa tarvittavat perusteet direktiivissä tarkoitettujen tuotteiden määrittelemiseksi. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 82/471/ETY muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Kiireellisyyden vuoksi on direktiiviin tehtäviä muutoksia hyväksyttäessä tarpeen soveltaa päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 6 kohdassa säädettyä kiireellistä menettelyä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 82/471/ETY seuraavasti:

1)

Muutetaan 6 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Komissio päättää tieteellisen ja teknisen tiedon kehityksen perusteella liitteeseen tehtävistä muutoksista. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 13 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Liitteessä olevissa 1.1 ja 1.2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden osalta komissio kuulee eläinten ravitsemusta käsittelevää tiedekomiteaa ja elintarvikealan tiedekomiteaa.

Jos kysymyksessä kuitenkin ovat 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut n-alkaaneilla kasvatetuista Candida-hiivoista peräisin olevat tuotteet, komission on tehtävä päätös kahden vuoden kuluessa siitä, kun tämä direktiivi on annettu tiedoksi, ja kuultuaan eläinten ravitsemusta käsittelevää tiedekomiteaa ja elintarvikealan tiedekomiteaa.”

b)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Komissio voi päättää perusteista, erityisesti koostumuksen ja puhtauden sekä fysikaalis-kemiallisten ja biologisten ominaisuuksien perusteista, joiden avulla tähän direktiiviin sisällytetyt tuotteet voidaan määritellä, olemassa olevan tieteellisen ja teknisen tiedon perusteella. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 13 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 7 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa ilmaisu ”13 artiklassa” ilmaisulla ”13 artiklan 2 kohdassa”.

3)

Korvataan 8 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos komissio katsoo, että direktiiviä on tarpeen muuttaa 1 kohdassa tarkoitettujen ongelmien vähentämiseksi sekä ihmisten ja eläinten terveydestä huolehtimiseksi, se toteuttaa tällaiset toimenpiteet. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 13 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua kiireellistä menettelyä noudattaen. Tässä tapauksessa suojatoimenpiteet toteuttanut jäsenvaltio saa pitää ne voimassa, kunnes muutokset tulevat voimaan.”

4)

Muutetaan 13 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

b)

Lisätään kohta seuraavasti:

”4.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1, 2, 4 ja 6 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

5)

Kumotaan 14 artikla.

6.3   Neuvoston direktiivi 96/25/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1996, rehuaineiden liikkuvuudesta ja käytöstä  (35)

Direktiivin 96/25/EY osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta laatia luettelo aineista, joiden liikkeeseen laskemista tai käyttöä eläinten ruokinnassa on rajoitettu tai se on kielletty, ja muuttaa liitettä tieteen ja tekniikan kehityksen huomioon ottamiseksi. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 96/25/EY muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Kun valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn tavallisesti kuuluvia määräaikoja ei erittäin kiireellisessä tapauksessa voida noudattaa, komission olisi voitava soveltaa päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 6 kohdassa säädettyä kiireellistä menettelyä, kun on kyse sellaisia aineita koskevan luettelon muuttamisesta, joiden liikkeeseen laskemista tai käyttöä eläinten ruokinnassa on rajoitettu tai se on kielletty.

Tehokkuussyistä olisi valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn tavallisesti kuuluvia määräaikoja lyhennettävä hyväksyttäessä liitteeseen tehtäviä muutoksia tieteen ja tekniikan kehityksen huomioon ottamiseksi.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 96/25/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 5 artiklan 1 kohdan g alakohdan toinen luetelmakohta seuraavasti:

”—

komission laatimassa luettelossa olevien yhteisön toimenpiteiden mukaisesti. Tämä toimenpide, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 13 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 11 artikla seuraavasti:

”11 artikla

1.   Direktiivin 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen voidaan hyväksyä lueteltujen rehuaineiden numerointijärjestelmä, joka perustuu rehuaineiden alkuperään, käytetyn tuotteen/sivutuotteen osaan, käsittelyyn ja ikään ja/tai laatuun ja mahdollistaa rehujen tunnistamisen kansainvälisellä tasolla erityisesti nimen ja kuvauksen perusteella.

2.   Direktiivin 3 artiklan säännösten noudattamisen varmistamiseksi komissio laatii luettelon aineista, joiden liikkeeseen laskemista tai käyttöä eläinten ruokinnassa on rajoitettu tai se on kielletty. Tämä toimenpide, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 13 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

3.   Komissio muuttaa 2 kohdassa tarkoitettua luetteloa tieteen ja tekniikan kehityksen huomioon ottamiseksi. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 13 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Jos on kyse erittäin kiireellisestä tapauksesta, komissio voi käyttää 13 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua kiireellistä menettelyä näitä toimenpiteitä hyväksyttäessä.

4.   Komissio päättää liitteeseen tehtävistä muutoksista tieteen ja tekniikan kehityksen huomioon ottamiseksi. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 13 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

3)

Muutetaan 13 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

b)

Lisätään kohdat seuraavasti:

”4.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa ja 5 kohdan b alakohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 3 kohdan c alakohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan kaksi kuukautta, 4 kohdan b alakohdassa säädetyksi määräajaksi yksi kuukausi ja 4 kohdan e alakohdassa säädetyksi määräajaksi kaksi kuukautta.

5.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1, 2, 4 ja 6 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

6.4   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/32/EY, annettu 7 päivänä toukokuuta 2002, haitallisista aineista eläinten rehuissa  (36)

Direktiivin 2002/32/EY osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta muuttaa liitteitä I ja II ja mukauttaa niitä tieteellisen ja teknisen tiedon kehityksen perusteella sekä määritellä detoksikaatiomenetelmiä varten ylimääräisiä perusteita. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 2002/32/EY muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Kun valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn tavallisesti kuuluvia määräaikoja ei erittäin kiireellisessä tapauksessa voida noudattaa, komission olisi voitava soveltaa päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 6 kohdassa säädettyä kiireellistä menettelyä hyväksyttäessä liitteisiin I ja II tieteellisen ja teknisen tiedon kehityksen perusteella tehtäviä mukautuksia.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2002/32/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 7 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”2.   Siitä, muutetaanko liitteitä I ja II, on tehtävä päätös välittömästi. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 11 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua kiireellistä menettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 8 artiklan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

”1.   Komissio mukauttaa liitteitä I ja II tieteellisen ja teknisen tiedon kehityksen perusteella. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Jos on kyse erittäin kiireellisestä tapauksesta, komissio voi käyttää 11 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua kiireellistä menettelyä näitä toimenpiteitä hyväksyttäessä.

2.   Lisäksi komissio:

hyväksyy 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen määräajoin liitteistä I ja II ajan tasalle saatetun toisinnon, joka sisältää niihin 1 kohdan mukaisesti tehdyt mukautukset,

voi määrittää detoksikaatiomenetelmien hyväksymisperusteita niiden perusteiden täydennykseksi, joista on säädetty niiden eläinten rehuksi tarkoitettujen tuotteiden osalta, jotka on käsitelty tällaisilla menetelmillä. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

3)

Korvataan 11 artikla seuraavasti:

”11 artikla

1.   Komissiota avustaa neuvoston päätöksen 70/372/ETY (37) 1 artiklalla perustettu pysyvä rehukomitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan kolme kuukautta.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

4.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1, 2, 4 ja 6 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

4)

Kumotaan 12 artikla.

6.5   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 998/2003, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista  (38)

Asetuksen (EY) N:o 998/2003 osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta muuttaa liitteessä I olevassa C osassa olevaa eläinlajien luetteloa sekä liitteessä II olevassa B ja C osassa olevia maiden ja alueiden luetteloja, vahvistaa muita sairauksia kuin raivotautia koskevia erityisvaatimuksia liitteessä II olevan B osan 2 jaksossa lueteltujen jäsenvaltioiden ja alueiden osalta, hyväksyä kolmansista maista peräisin olevien, liitteessä I olevassa C osassa lueteltuihin lajeihin kuuluvien eläinten kuljetukseen sovellettavat vaatimukset sekä hyväksyä liitteessä I olevissa A ja B osassa lueteltuihin lajeihin kuuluvien eläinten kuljetuksille teknisiä vaatimuksia. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Tehokkuussyistä olisi eräiden kolmansien maiden luettelon hyväksymisen osalta lyhennettävä valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn tavallisesti kuuluvia määräaikoja.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 998/2003 seuraavasti:

1)

Korvataan 7 artikla seuraavasti:

”7 artikla

Liitteessä I olevassa C osassa lueteltuihin lajeihin kuuluvien eläinten kuljetuksiin jäsenvaltioiden välillä tai liitteessä II olevan B osan 2 jaksossa tarkoitetulta alueelta ei sovelleta raivotautia koskevia vaatimuksia. Komissio vahvistaa tarvittaessa muita sairauksia koskevia erityisvaatimuksia, mahdollinen eläinten määrää koskeva rajoitus mukaan luettuna. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 24 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Tällaisten eläinten mukana olevaksi määrätyn todistuksen malli voidaan laatia 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 9 artikla seuraavasti:

”9 artikla

Komissio hyväksyy kolmansista maista peräisin olevien, liitteessä I olevassa C osassa lueteltuihin lajeihin kuuluvien eläinten kuljetukseen sovellettavat vaatimukset. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 24 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Eläinten mukana olevaksi määrätyn todistuksen malli laaditaan 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.”

3)

Muutetaan 10 artikla seuraavasti:

a)

korvataan johdantolause seuraavasti:

”Komissio vahvistaa luettelon liitteessä II olevassa C osassa tarkoitetuista kolmansista maista. Jotta maa voidaan hyväksyä luetteloon, sen on osoitettava etukäteen raivotautitilanteensa ja se, että”;

b)

lisätään alakohta seuraavasti:

”Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 24 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

4)

Korvataan 17 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

”Komissio voi hyväksyä liitteessä I olevissa A ja B osassa lueteltuihin lajeihin kuuluvien eläinten kuljetuksille muita teknisiä vaatimuksia kuin ne, jotka on vahvistettu tässä asetuksessa. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 24 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

5)

Korvataan 19 artikla seuraavasti:

”19 artikla

Komissio voi muuttaa liitteessä I olevaa C osaa ja liitteessä II olevaa B ja C osaa, jos tässä asetuksessa tarkoitettujen eläinlajien tautitilanne, erityisesti raivotautitilanne, muuttuu yhteisössä tai kolmansissa maissa, sekä tarvittaessa rajoittaa niiden eläinten määrää, joita voidaan kuljettaa tämän asetuksen mukaisesti. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 24 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

6)

Korvataan 21 artikla seuraavasti:

”21 artikla

Komissio voi hyväksyä siirtymäsäännöksiä, jotta nykyisestä järjestelmästä voidaan siirtyä tällä asetuksella perustettuun järjestelmään. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 24 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

7)

Muutetaan 24 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

b)

Lisätään kohta seuraavasti:

”5.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa ja 5 kohdan b alakohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 3 kohdan c alakohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan kaksi kuukautta, 4 kohdan b alakohdassa säädetyksi määräajaksi yksi kuukausi ja 4 kohdan e alakohdassa säädetyksi määräajaksi kaksi kuukautta.”

6.6   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/99/EY, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, tiettyjen zoonoosien ja niiden aiheuttajien seurannasta  (39)

Direktiivin 2003/99/EY osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta laatia koordinoituja seurantaohjelmia, jotka koskevat zoonooseja ja zoonoosin aiheuttajia. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 2003/99/EY muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Kiireellisyyden vuoksi on tarpeen soveltaa päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 6 kohdassa säädettyä kiireellistä menettelyä hyväksyttäessä direktiivin 2003/99/EY liitteeseen I tehtäviä muutoksia zoonoosien ja zoonoosin aiheuttajien lisäämiseksi liitteessä oleviin luetteloihin tai poistamiseksi niistä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2003/99/EY seuraavasti:

1)

Muutetaan 4 artiklan 4 kohta seuraavasti:

a)

korvataan johdantolause seuraavasti:

”Komissio voi muuttaa liitettä I zoonoosien tai niiden aiheuttajien lisäämiseksi siinä oleviin luetteloihin tai poistamiseksi niistä ottaen huomioon erityisesti seuraavat perusteet:”;

b)

lisätään alakohta seuraavasti:

”Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 12 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua kiireellistä menettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 5 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jos 4 artiklan mukaisen rutiiniseurannan avulla kerätyt tiedot eivät ole riittäviä, komissio voi laatia koordinoituja seurantaohjelmia, jotka koskevat yhtä tai useampaa zoonoosia ja/tai zoonoosin aiheuttajaa, erityisesti silloin, kun havaitaan erityisiä tarpeita arvioida riskejä tai vahvistaa zoonooseihin tai niiden aiheuttajiin liittyviä viitearvoja jäsenvaltioissa tai yhteisön tasolla. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

3)

Korvataan 11 artikla seuraavasti:

”11 artikla

Liitteiden muutokset ja siirtymä- tai täytäntöönpanotoimenpiteet

Komissio voi muuttaa liitteitä II, III ja IV. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Sellaiset laajakantoiset siirtymätoimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, etenkin direktiivissä säädettyjen vaatimusten lisäerittelyillä, hyväksytään 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muita täytäntöönpano- tai siirtymätoimenpiteitä voidaan hyväksyä 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.”

4)

Muutetaan 12 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

b)

Lisätään kohta seuraavasti:

”4.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1, 2, 4 ja 6 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

6.7   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, elintarvikehygieniasta  (40)

Asetuksen (EY) N:o 852/2004 osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta antaa säännöksiä, jotka koskevat erityisiä hygieniasääntöjä ja laitosten hyväksymistä, sekä myöntää eräin edellytyksin poikkeuksia liitteiden I ja II osalta. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa asetuksen (EY) N:o 852/2004 muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 852/2004 seuraavasti:

1)

Korvataan 4 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Komissio vahvistaa 3 kohdassa tarkoitetut vaatimukset ja tavoitteet sekä niihin liittyvät näytteenotto- ja analyysimenetelmät. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 6 artiklan 3 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

komission tekemä päätös. Tämä toimenpide, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

3)

Korvataan 12 artikla seuraavasti:

”12 artikla

Sellaiset laajakantoiset siirtymätoimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, etenkin tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten lisäerittelyillä, hyväksytään 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muita täytäntöönpano- tai siirtymätoimenpiteitä voidaan hyväksyä 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.”

4)

Muutetaan 13 artikla seuraavasti:

a)

Muutetaan 1 kohta seuraavasti:

i)

korvataan johdantokappale seuraavasti:

”Komissio voi mukauttaa tai ajantasaistaa tämän asetuksen liitteitä I ja II seuraavat seikat huomioon ottaen:”;

ii)

lisätään alakohta seuraavasti:

”Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, hyväksytään 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

b)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Komissio voi myöntää poikkeuksia liitteiden I ja II osalta erityisesti 5 artiklan täytäntöönpanon helpottamiseksi pienille yrityksille, ottaen asiaan liittyvät riskitekijät huomioon ja edellyttäen, että poikkeukset eivät vaikuta tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamiseen. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

5)

Korvataan 14 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

6.8   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä  (41)

Asetuksen (EY) N:o 853/2004 osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta antaa säännöksiä, jotka koskevat elintarvikealan toimijoihin sovellettavia yleisiä velvoitteita ja elintarvikkeiden markkinoille saattamiseen Ruotsissa ja Suomessa sovellettavia erityistakuita, sekä myöntää eräin edellytyksin poikkeuksia liitteistä. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa asetuksen (EY) N:o 853/2004 muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 853/2004 seuraavasti:

1)

Korvataan 3 artiklan 2 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

”Elintarvikealan toimijat eivät saa pintakontaminaation poistamiseksi eläinperäisistä tuotteista käyttää muita aineita kuin juomakelpoista vettä – tai puhdasta vettä, jos asetuksessa (EY) N:o 852/2004 tai tässä asetuksessa sallitaan sen käyttö – ellei komissio ole hyväksynyt aineen käyttöä. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 8 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.

a)

Komissio voi saattaa 1 ja 2 kohdan vaatimukset ajan tasalle erityisesti jäsenvaltioiden valvontaohjelmien muutosten tai asetuksen (EY) N:o 852/2004 mukaisesti tapahtuvan mikrobiologisten vaatimusten vahvistamisen huomioon ottamiseksi. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, hyväksytään 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

b)

Noudattaen 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä voidaan tämän artiklan 2 kohdassa vahvistetut säännöt ulottaa koskemaan kaikkien tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen elintarvikkeiden osalta kokonaisuudessaan tai osittain mitä tahansa jäsenvaltiota tai jäsenvaltion aluetta, jolla on Ruotsin ja Suomen osalta hyväksyttyä ohjelmaa vastaavaksi tunnustettu valvontaohjelma kyseisten eläinperäisten elintarvikkeiden osalta.”

3)

Korvataan 9 artikla seuraavasti:

”9 artikla

Sellaiset laajakantoiset siirtymätoimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, etenkin tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten lisäerittelyillä, hyväksytään 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muita täytäntöönpano- tai siirtymätoimenpiteitä voidaan hyväksyä 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.”

4)

Muutetaan 10 artikla seuraavasti:

a)

Muutetaan 1 kohta seuraavasti:

i)

korvataan johdantokappale seuraavasti:

”Komissio voi mukauttaa tai ajantasaistaa liitteitä II ja III seuraavien seikkojen huomioon ottamiseksi:”;

ii)

lisätään alakohta seuraavasti:

”Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, hyväksytään 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

b)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Komissio voi myöntää vapautuksia liitteistä II ja III edellyttäen, että vapautukset eivät vaikuta tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamiseen. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

5)

Korvataan 11 artiklan johdantokappale seuraavasti:

”Rajoittamatta 9 artiklan ja 10 artiklan 1 kohdan yleistä soveltamista voidaan 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen vahvistaa täytäntöönpanotoimenpiteitä ja 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen hyväksyä muutoksia liitteeseen II tai III toimenpiteinä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia ja jotka koskevat:”.

6)

Korvataan 12 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

6.9   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 854/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä  (42)

Asetuksen (EY) N:o 854/2004 osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta muuttaa tai mukauttaa sen liitteitä sekä hyväksyä siirtymätoimenpiteitä, etenkin tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten lisäerittelyjä. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa asetuksen (EY) N:o 854/2004 muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 854/2004 seuraavasti:

1)

Korvataan 16 artikla seuraavasti:

”16 artikla

Sellaisia laajakantoisia siirtymätoimenpiteitä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, etenkin tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten lisäerittelyillä, hyväksytään 19 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muita täytäntöönpano- tai siirtymätoimenpiteitä voidaan hyväksyä 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 17 artiklan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

”1.   Komissio voi muuttaa tai täydentää liitteitä I, II, III, IV, V ja VI tieteellisen ja teknisen kehityksen huomioon ottamiseksi. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, hyväksytään 19 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

2.   Komissio voi myöntää vapautuksia liitteistä I, II, III, IV, V ja VI, edellyttäen että vapautukset eivät vaikuta tämän asetuksen tavoitteiden täyttymiseen. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 19 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

3)

Korvataan 18 artiklan johdantokappale seuraavasti:

”Rajoittamatta 16 artiklan ja 17 artiklan 1 kohdan yleistä soveltamista voidaan 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen vahvistaa täytäntöönpanotoimenpiteitä ja 19 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen hyväksyä muutoksia liitteeseen I, II, III, IV, V tai VI toimenpiteinä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia ja jotka koskevat seuraavia seikkoja:”

4)

Korvataan 19 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

6.10   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 183/2005, annettu 12 päivänä tammikuuta 2005, rehuhygieniaa koskevista vaatimuksista  (43)

Asetuksen (EY) N:o 183/2005 osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta määrittää mikrobiologiset vaatimukset ja erityiset päämäärät, joita rehualan toimijoiden on noudatettava, päättää laitosten hyväksymistä koskevista toimenpiteistä, muuttaa liitteitä I, II ja III sekä myöntää poikkeuksia mainituista liitteistä. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa asetuksen (EY) N:o 183/2005 muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 183/2005 seuraavasti:

1)

Korvataan 5 artiklan 3 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Komissio määrittää a ja b alakohdassa tarkoitetut vaatimukset ja päämäärät. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 31 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 10 artiklan 3 alakohta seuraavasti:

”3)   hyväksyntä vaaditaan komission antamassa asetuksessa. Tämä toimenpide, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 31 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

3)

Korvataan 27 artikla seuraavasti:

”27 artikla

Liitteiden I, II ja III muuttaminen

Liitteitä I, II ja III voidaan muuttaa, jotta otetaan huomioon:

a)

hyvän käytännön ohjeistojen kehittäminen;

b)

edellä 6 artiklan mukaisten HACCP-järjestelmien täytäntöönpanosta saatu kokemus;

c)

teknologinen kehitys;

d)

tieteelliset lausunnot, erityisesti uudet riskinarvioinnit;

e)

rehujen turvallisuutta koskevien tavoitteiden asettaminen;

ja

f)

erityistoimia koskevien vaatimusten kehittäminen.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 31 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

4)

Korvataan 28 artikla seuraavasti:

”28 artikla

Poikkeukset liitteistä I, II ja III

Komissio voi erityisistä syistä myöntää poikkeuksia liitteistä I, II ja III edellyttäen, että tällaiset poikkeukset eivät vaikuta tämän asetuksen tavoitteiden täyttymiseen. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 31 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

5)

Korvataan 31 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

7.   ENERGIA JA LIIKENNE

7.1   Neuvoston asetus (ETY) N:o 3821/85, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, tieliikenteen valvontalaitteista  (44)

Asetuksen (ETY) N:o 3821/85 osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta tehdä tarvittavat muutokset liitteiden mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa asetuksen (ETY) N:o 3821/85 muita kuin keskeisiä osia, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi asetus (ETY) N:o 3821/85 seuraavasti:

1)

Korvataan 5 artiklan toinen kohta seuraavasti:

”Järjestelmän turvallisuuden osalta on noudatettava liitteen I B teknisiä määräyksiä. Komissio valvoo, että tuossa liitteessä määrätään, että EY-tyyppihyväksyntä voidaan myöntää valvontalaitteistolle vasta sitten, kun koko järjestelmä (itse valvontalaite, muistikortti ja vaihdelaatikon sähkökytkennät) on osoittautunut sellaiseksi, ettei sitä voi käsitellä tai ettei ajoaikaa koskevia tietoja voi muuttaa. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Viimeisimmän käsittelytekniikan täysin tunteva henkilöstö suorittaa tarpeelliset testit asian varmistamiseksi.”

2)

Korvataan 17 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Muutokset, joita tarvitaan liitteiden mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen ja joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

3)

Korvataan 18 artikla seuraavasti:

”18 artikla

1.   Komissiota avustaa komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

7.2   Neuvoston direktiivi 97/70/EY, annettu 11 päivänä joulukuuta 1997, yhdenmukaistetun turvallisuusjärjestelmän luomisesta kalastusaluksille, joiden pituus on 24 metriä tai enemmän  (45)

Direktiivin 97/70/EY osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta hyväksyä säännöksiä, jotka koskevat Torremolinoksen pöytäkirjan liitteen määräysten yhdenmukaistettua tulkintaa ja direktiivin täytäntöönpanoa. Lisäksi komissiolle olisi siirrettävä toimivalta muuttaa eräitä direktiivin säännöksiä sekä sen liitteitä, jotta direktiivissä voidaan soveltaa Torremolinoksen pöytäkirjaan tehtyjä muutoksia, jotka ovat tulleet voimaan direktiivin antamisen jälkeen. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 97/70/EY muita kuin keskeisiä osia, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 97/70/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 4 artiklan 4 kohdan b alakohdassa ilmaisu ”9 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti” ilmaisulla ”9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen”.

2)

Korvataan 8 artiklan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Seuraavat mukautukset, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 9 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen:

a)

säännöksiä voidaan antaa ja yhdistää

Torremolinoksen pöytäkirjan liitteen niiden määräysten yhdenmukaistettua tulkintaa varten, jotka on jätetty yksittäisten sopimuspuolten hallintojen harkintavaltaan, siinä määrin kuin on tarpeen niiden johdonmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi yhteisössä,

tämän direktiivin täytäntöönpanoa varten laajentamatta sen soveltamisalaa.

b)

Tämän direktiivin 2, 3, 4, 6 ja 7 artiklaa voidaan mukauttaa ja sen liitteitä tarkistaa, jotta tässä direktiivissä voidaan soveltaa Torremolinoksen pöytäkirjaan tehtyjä muutoksia, jotka ovat tulleet voimaan tämän direktiivin antamisen jälkeen.”

3)

Korvataan 9 artikla seuraavasti:

”9 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2099/2002 (46) 3 artiklalla perustettu meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevä komitea (COSS-komitea).

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (47) 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan kaksi kuukautta.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

7.3   Neuvoston direktiivi 1999/35/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1999, pakollisesta katsastusjärjestelmästä säännöllisen ro-ro-alusliikenteen ja suurnopeusmatkustaja-alusliikenteen turvallisen harjoittamisen varmistamiseksi  (48)

Direktiivin 1999/35/EY osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta mukauttaa liitteitä, määritelmiä sekä viittauksia yhteisön säädöksiin ja Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) asiakirjoihin niiden saattamiseksi yhdenmukaisiksi sellaisten yhteisön tai IMO:n toimenpiteiden kanssa, jotka ovat tulleet voimaan myöhemmin. Lisäksi komissiolle olisi siirrettävä toimivalta muuttaa liitteitä direktiivillä perustetun järjestelmän parantamiseksi. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 1999/35/EY muita kuin keskeisiä osia, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 1999/35/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan viimeisessä virkkeessä, 11 artiklan 6 ja 8 kohdassa sekä 13 artiklan 3 kohdan toisessa ja viimeisessä virkkeessä ilmaus ”16 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti” ilmauksella ”16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun sääntelymenettelyn mukaisesti”.

2)

Korvataan 16 artikla seuraavasti:

”16 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2099/2002 (49) 3 artiklalla perustettu meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevä komitea (COSS-komitea).

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan kaksi kuukautta.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

3)

Korvataan 17 artikla seuraavasti:

”17 artikla

Muuttamismenettely

Tämän direktiivin liitteitä, määritelmiä, viittauksia yhteisön säädöksiin ja viittauksia IMO:n asiakirjoihin voidaan mukauttaa siinä määrin kuin on tarpeen niiden saattamiseksi sellaisten yhteisön tai IMO:n säännösten mukaisiksi, jotka ovat tulleet voimaan, tämän direktiivin soveltamisalaa kuitenkaan laajentamatta.

Liitteitä voidaan mukauttaa myös, jos se on tarpeen tällä direktiivillä perustetun järjestelmän parantamiseksi, direktiivin soveltamisalaa kuitenkaan laajentamatta.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 16 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Edellä 2 artiklassa tarkoitettuihin kansainvälisiin välineisiin tehdyt muutokset voidaan jättää tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle asetuksen (EY) N:o 2099/2002 5 artiklaa noudattaen.”

7.4   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 417/2002, annettu 18 päivänä helmikuuta 2002, yksirunkoisiin öljysäiliöaluksiin sovellettavien kaksoisrunkoa tai vastaavaa rakennetta koskevien rakennevaatimusten nopeutetusta käyttöönotosta  (50)

Asetuksen (EY) N:o 417/2002 osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta muuttaa eräitä viittauksia Marpol 73/78 -yleissopimuksen asianomaisiin sääntöihin sekä päätöslauselmiin MEPC 111(50) ja 94(46) niiden saattamiseksi niitä muutoksia vastaaviksi, jotka Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO) hyväksyy näihin sääntöihin ja päätöslauselmiin, edellyttäen, että tällaisilla muutoksilla ei laajenneta mainitun asetuksen soveltamisalaa. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa asetuksen (EY) N:o 417/2002 muita kuin keskeisiä osia, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 417/2002 seuraavasti:

1)

Korvataan 10 artikla seuraavasti:

”10 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2099/2002 (51) 3 artiklalla perustettu meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevä komitea (COSS-komitea).

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

2)

Korvataan 11 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

”Komissio voi muuttaa tässä asetuksessa olevia viittauksia Marpol 73/78 -yleissopimuksen I liitteessä oleviin sääntöihin sekä päätöslauselmiin MEPC 111(50) ja MEPC 94(46), sellaisina kuin ne ovat muutettuina päätöslauselmilla MEPC 99(48) ja MEPC 112(50), näiden viittausten saattamiseksi niitä muutoksia vastaaviksi, jotka IMO hyväksyy näihin sääntöihin ja päätöslauselmiin, edellyttäen, että tällaisilla muutoksilla ei laajenneta tämän asetuksen soveltamisalaa. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

7.5   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 782/2003, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2003, orgaanisten tinayhdisteiden kieltämisestä aluksissa  (52)

Asetuksen (EY) N:o 782/2003 osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta vahvistaa eräille aluksille yhdenmukainen katsastusta ja todistuskirjalla varustamista koskeva järjestelmä, toteuttaa kolmannen valtion lippua käyttäviä aluksia koskevia tiettyjä toimenpiteitä, vahvistaa menettelyt satamavaltioiden suorittamaa valvontaa varten sekä muuttaa eräitä viittauksia ja liitteitä, jotta voidaan ottaa huomioon kansainvälisellä tasolla ja erityisesti IMO:ssa tapahtuva kehitys tai parantaa mainitun asetuksen tehokkuutta saatujen kokemusten perusteella. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa asetuksen (EY) N:o 782/2003 muita kuin keskeisiä osia, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 782/2003 seuraavasti:

1)

Muutetaan 6 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdan b alakohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Komissio voi tarvittaessa vahvistaa näille aluksille yhdenmukaisen katsastusta ja todistuskirjalla varustamista koskevan järjestelmän. Tämä toimenpide, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

b)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos AFS-yleissopimus ei ole tullut voimaan [1 päivään tammikuuta 2007 mennessä], komissio toteuttaa tarvittavat toimenpiteet, jotta kolmannen valtion lippua käyttävät alukset voivat osoittaa täyttävänsä 5 artiklan vaatimukset. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 7 artiklan toinen kohta seuraavasti:

”Jos AFS-yleissopimus ei ole tullut voimaan 1 päivään tammikuuta 2007 mennessä, komissio vahvistaa asianmukaiset menettelyt tällaista valvontaa varten. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

3)

Korvataan 8 artikla seuraavasti:

”8 artikla

Komissio voi muuttaa viittauksia AFS-yleissopimukseen, AFS-todistuskirjaan, AFS-ilmoitukseen ja AFS-vaatimuksenmukaisuusvakuutukseen ja tämän asetuksen liitteitä, mukaan lukien AFS-yleissopimuksen 11 artiklaan liittyvät asiaankuuluvat IMO:n suuntaviivat, jotta otetaan huomioon kansainvälisellä tasolla ja erityisesti IMO:ssa tapahtuva kehitys tai parannetaan tämän asetuksen tehokkuutta saatujen kokemusten perusteella. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

4)

Korvataan 9 artikla seuraavasti:

”9 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2099/2002 (53) 3 artiklalla perustettu meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevä komitea (COSS-komitea).

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

7.6   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/8/EY, annettu 11 päivänä helmikuuta 2004, hyötylämmön tarpeeseen perustuvan sähkön ja lämmön yhteistuotannon edistämisestä sisämarkkinoilla  (54)

Direktiivin 2004/8/EY osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta tarkastella lämmön ja sähkön erillisen tuotannon yhdenmukaistettuja hyötysuhteen viitearvoja, mukauttaa 13 artiklassa tarkoitetut kynnysarvot tekniikan kehitykseen, määrittää tuon direktiivin liitteen II täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevat yksityiskohtaiset ohjeet, rakennusasteen määrittäminen mukaan luettuna, ja mukauttaa näitä ohjeita tekniikan kehitykseen. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 2004/8/EY muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2004/8/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 4 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Komissio tarkastelee 1 kohdassa tarkoitettuja lämmön ja sähkön erillisen tuotannon yhdenmukaistettuja hyötysuhteen viitearvoja ensimmäisen kerran 21 päivänä helmikuuta 2011 ja sen jälkeen joka neljäs vuosi teknologisen kehityksen ja energialähteiden jakautumisessa tapahtuneiden muutosten huomioonottamiseksi. Tarkastelusta aiheutuvat toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 13 artikla seuraavasti:

”13 artikla

Mukauttaminen tekniikan kehitykseen

1.   Komissio mukauttaa liitteessä II olevassa a kohdassa tarkoitettuja yhteistuotannosta saatavan sähkön laskemiseen käytettäviä kynnysarvoja tekniikan kehitykseen. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

2.   Komissio mukauttaa liitteessä III olevassa a kohdassa tarkoitettuja yhteistuotannon hyötysuhteen ja primäärienergian säästöjen laskemiseen käytettäviä kynnysarvoja tekniikan kehitykseen. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

3.   Komissio mukauttaa liitteessä II olevassa d kohdassa tarkoitetun rakennusasteen määrittämistä koskevia ohjeita tekniikan kehitykseen. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

3)

Korvataan 14 artikla seuraavasti:

”14 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

4)

Korvataan liitteessä II oleva e alakohta seuraavasti:

”e)

Komissio määrittää yksityiskohtaiset ohjeet liitteen II täytäntöönpanoa ja soveltamista varten, rakennusasteen määrittäminen mukaan luettuna. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

7.7   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/52/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuudesta yhteisössä  (55)

Direktiivin 2004/52/EY osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta mukauttaa liitettä ja tehdä päätöksiä, jotka koskevat eurooppalaisen sähköisen tiemaksujärjestelmän määrittelyä. Lisäksi komissiolle olisi siirrettävä toimivalta tehdä eurooppalaisen sähköisen tiemaksujärjestelmän toteuttamista koskevia teknisiä päätöksiä. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 2004/52/EY muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2004/52/EY seuraavasti:

1)

Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Liitettä voidaan tarvittaessa mukauttaa teknisistä syistä. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

b)

Korvataan 4, 5 ja 6 kohta seuraavasti:

”4.   Komissio tekee eurooppalaisen sähköisen tiemaksujärjestelmän määrittelyä koskevat päätökset. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Päätökset tehdään vain, jos kaikki edellytykset yhteentoimivuudelle kaikilta, myös teknisiä, oikeudellisia ja kaupallisia edellytyksiä koskevilta osin, ovat asianmukaisten tutkimusten perusteella arvioiden olemassa.

5.   Komissio tekee eurooppalaisen sähköisen tiemaksujärjestelmän toteuttamista koskevat tekniset päätökset. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 5 artikla seuraavasti:

”5 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa sähköisiä tiemaksujärjestelmiä käsittelevä komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

7.8   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 725/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, alusten ja satamarakenteiden turvatoimien parantamisesta  (56)

Asetuksen (EY) N:o 725/2004 osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta päättää, olisiko liitteisiin tehtäviä muutoksia, jotka koskevat tiettyjä kansainväliseen liikenteeseen automaattisesti sovellettavia, merenkulun turvatoimia tehostavia SOLAS-yleissopimuksen sekä alusten ja satamarakenteiden kansainvälisen turvasäännöstön (ISPS-säännöstö) erityismääräyksiä, sovellettava myös kansallisessa liikenteessä liikennöiviin aluksiin ja niitä palveleviin satamarakenteisiin. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa asetuksen (EY) N:o 725/2004 muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Asetuksessa (EY) N:o 725/2004 määritellään turvavaatimukset ja -toimet, ja se perustuu kansainvälisiin välineisiin, joita voidaan muuttaa. Kun valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn tavallisesti kuuluvia määräaikoja ei erittäin kiireellisissä tapauksissa voida noudattaa, komission olisi voitava soveltaa päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 6 kohdassa säädettyä kiireellistä menettelyä.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 725/2004 seuraavasti:

1)

Korvataan 10 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Komissio päättää 2 artiklassa tarkoitettuihin kansainvälisiin välineisiin tehtyjen, tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia kotimaanliikenteessä liikennöiviä aluksia ja niitä palvelevia satamarakenteita koskevien muutosten sisällyttämisestä tähän asetukseen, mikäli niissä on kyse SOLAS-yleissopimuksen ja ISPS-säännöstön määräysten teknisestä ajantasaistamisesta. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 11 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen; jos kyse on erittäin kiireellisestä tapauksesta, komissio voi käyttää 11 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua kiireellistä menettelyä. Tämän artiklan 5 kohdassa säädettyä vaatimustenmukaisuuden tarkastusmenettelyä ei sovelleta näihin tapauksiin.”

2)

Korvataan 10 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Komissio voi tämän asetuksen soveltamisalaa laajentamatta hyväksyä säännöksiä ISPS-säännöstön pakollisten määräysten soveltamista koskevien yhdenmukaisten menettelyjen määrittämiseksi. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 11 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Jos on kyse erittäin kiireellisestä tapauksesta, komissio voi käyttää 11 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua kiireellistä menettelyä.”

3)

Korvataan 11 artikla seuraavasti:

”11 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan yksi kuukausi.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 6 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 6 artiklan b ja c alakohdassa säädetyiksi määräajoiksi vahvistetaan yksi kuukausi.

4.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

5.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1, 2, 4 ja 6 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

7.9   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 789/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, lasti- ja matkustaja-alusten siirtämisestä yhteisössä rekistereiden välillä  (57)

Asetuksen (EY) N:o 789/2004 osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta muuttaa eräitä määritelmiä, jotta voidaan ottaa huomioon tapahtunut kansainvälinen kehitys erityisesti Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (IMO) ja parantaa asetuksen tehokkuutta saatujen kokemusten ja tekniikan kehityksen perusteella. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa asetuksen (EY) N:o 789/2004 muita kuin keskeisiä osia, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 789/2004 seuraavasti:

1)

Korvataan 7 artikla seuraavasti:

”7 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2099/2002 (58) 3 artiklalla perustettu meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevä komitea (COSS-komitea).

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan kaksi kuukautta.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

2)

Korvataan 9 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Komissio voi muuttaa 2 artiklassa olevia määritelmiä, jotta voidaan ottaa huomioon tapahtunut kansainvälinen kehitys erityisesti Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (IMO) ja parantaa tämän asetuksen tehokkuutta saatujen kokemusten ja tekniikan kehityksen perusteella, mikäli nämä muutokset eivät laajenna asetuksen soveltamisalaa. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

7.10   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/44/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, yhdenmukaistetuista jokitiedotuspalveluista (RIS) Euroopan yhteisön sisävesillä  (59)

Direktiivin 2005/44/EY osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta mukauttaa liitteitä tekniikan kehitykseen. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 2005/44/EY muita kuin keskeisiä osia, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2005/44/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 10 artikla seuraavasti:

”10 artikla

Muuttamismenettely

Liitteet I ja II voidaan muuttaa tämän direktiivin soveltamisesta saadun kokemuksen perusteella ja mukauttaa ne tekniikan kehitykseen. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 11 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 11 artikla seuraavasti:

”11 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa sisävesiväylien tavara- ja matkustajaliikenteeseen myönnettyjen kansallisten pätevyyskirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta 16 päivänä joulukuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/672/ETY (60) 7 artiklalla perustettu komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 3 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan kolme kuukautta.

4.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

5.   Komissio kuulee säännöllisesti alan edustajia.

7.11   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/65/EY, annettu 26 päivänä lokakuuta 2005, satamien turvallisuuden parantamisesta  (61)

Direktiivin 2005/65/EY osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta mukauttaa liitteitä. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 2005/65/EY muita kuin keskeisiä osia, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Direktiivissä 2005/65/EY määritellään turvavaatimukset ja -toimet, ja se perustuu kansainvälisiin välineisiin, joita voidaan muuttaa. Kun valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn tavallisesti kuuluvia määräaikoja ei erittäin kiireellisissä tapauksissa voida noudattaa, komission olisi direktiivin liitteitä muutettaessa voitava soveltaa päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 6 kohdassa säädettyä kiireellistä menettelyä.

Korvataan sen vuoksi direktiivin 2005/65/EY 14 ja 15 artikla seuraavasti:

”14 artikla

Mukautukset

Komissio voi muuttaa liitteitä I–IV tämän direktiivin soveltamisalaa laajentamatta. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Jos on kyse erittäin kiireellisestä tapauksesta, komissio voi käyttää 15 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua kiireellistä menettelyä.

15 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa asetuksella (EY) N:o 725/2004 perustettu komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1, 2, 4 ja 6 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”


(1)  EYVL L 163, 2.7.1996, s. 1.

(2)  EYVL L 147, 9.6.1975, s. 40.

(3)  EYVL L 121, 15.5.1993, s. 20.

(4)  EYVL L 162, 3.7.2000, s. 1.

(5)  EUVL L 304, 21.11.2003, s. 1.

(6)  EUVL L 50, 20.2.2004, s. 28.

(7)  EYVL  196, 16.8.1967, s. 1.”

(8)  EUVL L 50, 20.2.2004, s. 44.

(9)  EYVL  196, 16.8.1967, s. 1.”

(10)  EUVL L 47, 18.2.2004, s. 1.

(11)  EUVL L 22, 26.1.2005, s. 1.”

(12)  EUVL L 104, 8.4.2004, s. 1.

(13)  EUVL L 136, 30.4.2004, s. 1.

(14)  EYVL L 378, 31.12.1982, s. 1.

(15)  EYVL L 181, 4.7.1986, s. 6.

(16)  EYVL L 365, 31.12.1994, s. 10.

(17)  EYVL L 121, 11.5.1999, s. 13.

(18)  EYVL L 309, 27.11.2001, s. 22.

(19)  EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32.

(20)  EUVL L 229, 29.6.2004, s. 5.

(21)  EUVL L 23, 26.1.2005, s. 3.

(22)  EUVL L 190, 12.7.2006, s. 1.

(23)  EYVL L 377, 31.12.1991, s. 48.”

(24)  EYVL L 374, 31.12.1991, s. 1.

(25)  EYVL L 181, 28.6.1989, s. 47.”

(26)  EYVL L 78, 28.3.1996, s. 27.

(27)  EYVL L 13, 16.1.2002, s. 21.

(28)  EYVL L 179, 7.8.1972, s. 1.”

(29)  EYVL L 14, 21.1.2003, s. 1.

(30)  EUVL L 66, 11.3.2003, s. 1.

(31)  EUVL L 7, 13.1.2004, s. 1.

(32)  EUVL L 142, 30.4.2004, s. 12.

(33)  EYVL L 86, 6.4.1979, s. 30.

(34)  EYVL L 213, 21.7.1982, s. 8.

(35)  EYVL L 125, 23.5.1996, s. 35.

(36)  EYVL L 140, 30.5.2002, s. 10.

(37)  EYVL L 170, 3.8.1970, s. 1.”

(38)  EUVL L 146, 13.6.2003, s. 1.

(39)  EUVL L 325, 12.12.2003, s. 31.

(40)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 1.

(41)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55.

(42)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 206.

(43)  EUVL L 35, 8.2.2005, s. 1.

(44)  EYVL L 370, 31.12.1985, s. 8.

(45)  EYVL L 34, 9.2.1998, s. 1.

(46)  EYVL L 324, 29.11.2002, s. 1.

(47)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.”

(48)  EYVL L 138, 1.6.1999, s. 1.

(49)  EYVL L 324, 29.11.2002, s. 1.”

(50)  EYVL L 64, 7.3.2002, s. 1.

(51)  EYVL L 324, 29.11.2002, s. 1.”

(52)  EUVL L 115, 9.5.2003, s. 1.

(53)  EYVL L 324, 29.11.2002, s. 1.”

(54)  EUVL L 52, 21.2.2004, s. 50.

(55)  EUVL L 166, 30.4.2004, s. 124.

(56)  EUVL L 129, 29.4.2004, s. 6.

(57)  EUVL L 138, 30.4.2004, s. 19.

(58)  EYVL L 324, 29.11.2002, s. 1.”

(59)  EUVL L 255, 30.9.2005, s. 152.

(60)  EYVL L 373, 31.12.1991, s. 29.”

(61)  EUVL L 310, 25.11.2005, s. 28.


Aikajärjestyksen mukainen hakemisto

1)

Neuvoston direktiivi 75/324/ETY, annettu 20 päivänä toukokuuta 1975, aerosoleja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä

2)

Neuvoston direktiivi 79/373/ETY, annettu 2 päivänä huhtikuuta 1979, rehuseosten liikkuvuudesta

3)

Neuvoston direktiivi 82/471/ETY, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1982, tietyistä eläinten ruokinnassa käytettävistä tuotteista

4)

Neuvoston direktiivi 82/883/ETY, annettu 3 päivänä joulukuuta 1982, menettelytavoista titaanidioksiditeollisuuden jätteiden vaikutuksen alaisena olevien ympäristöjen valvomiseksi ja tarkkailemiseksi

5)

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3821/85, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, tieliikenteen valvontalaitteista

6)

Neuvoston direktiivi 86/278/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1986, ympäristön, erityisesti maaperän, suojelusta käytettäessä puhdistamolietettä maanviljelyssä

7)

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3924/91, annettu 19 päivänä joulukuuta 1991, teollista tuotantoa koskevan yhteisön tietojen keruun aikaansaamisesta

8)

Neuvoston direktiivi 93/15/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähdystarvikkeiden markkinoille saattamista ja valvontaa koskevien säännösten yhdenmukaistamisesta

9)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/62/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1994, pakkauksista ja pakkausjätteistä

10)

Neuvoston direktiivi 96/16/EY, annettu 19 päivänä maaliskuuta 1996, maitoa ja maitovalmisteita koskevien tilastotietojen keruusta

11)

Neuvoston direktiivi 96/25/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1996, rehuaineiden liikkuvuudesta ja käytöstä

12)

Neuvoston asetus (EY) N:o 1257/96, annettu 20 päivänä kesäkuuta 1996, humanitaarisesta avusta

13)

Neuvoston direktiivi 97/70/EY, annettu 11 päivänä joulukuuta 1997, yhdenmukaistetun turvallisuusjärjestelmän luomisesta kalastusaluksille, joiden pituus on 24 metriä tai enemmän

14)

Neuvoston direktiivi 1999/32/EY, annettu 26 päivänä huhtikuuta 1999, tiettyjen nestemäisten polttoaineiden rikkipitoisuuden vähentämisestä

15)

Neuvoston direktiivi 1999/35/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1999, pakollisesta katsastusjärjestelmästä säännöllisen ro-ro-alusliikenteen ja suurnopeusmatkustaja-alusliikenteen turvallisen harjoittamisen varmistamiseksi

16)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/14/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, ulkona käytettävien laitteiden melupäästöjä ympäristöön koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä

17)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/81/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2001, tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisista päästörajoista

18)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/109/EY, annettu 19 päivänä joulukuuta 2001, tilastotietojen keruusta jäsenvaltioissa tiettyjen hedelmäpuulajien viljelmien tuotantomahdollisuuksien määrittämiseksi

19)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 417/2002, annettu 18 päivänä helmikuuta 2002, yksirunkoisiin öljysäiliöaluksiin sovellettavien kaksoisrunkoa tai vastaavaa rakennetta koskevien rakennevaatimusten nopeutetusta käyttöönotosta

20)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/32/EY, annettu 7 päivänä toukokuuta 2002, haitallisista aineista eläinten rehuissa

21)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 91/2003, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, rautatieliikenteen tilastoista

22)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 437/2003, annettu 27 päivänä helmikuuta 2003, matkustajien, rahdin ja postin lentokuljetuksia koskevista tilastotiedoista

23)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 782/2003, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2003, orgaanisten tinayhdisteiden kieltämisestä aluksissa

24)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 998/2003, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista

25)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2003/2003, annettu 13 päivänä lokakuuta 2003, lannoitteista

26)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/87/EY, annettu 13 päivänä lokakuuta 2003, kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä

27)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/99/EY, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, tiettyjen zoonoosien ja niiden aiheuttajien seurannasta

28)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 48/2004, annettu 5 päivänä joulukuuta 2003, viitevuosia 2003–2009 koskevien yhteisön vuosittaisten terästeollisuustilastojen tuottamisesta

29)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 273/2004, annettu 11 päivänä helmikuuta 2004, huumausaineiden lähtöaineista

30)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/8/EY, annettu 11 päivänä helmikuuta 2004, hyötylämmön tarpeeseen perustuvan sähkön ja lämmön yhteistuotannon edistämisestä sisämarkkinoilla

31)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/9/EY, annettu 11 päivänä helmikuuta 2004, hyvän laboratoriokäytännön (GLP) tarkastamisesta ja todentamisesta (kodifioitu toisinto)

32)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/10/EY, annettu 11 päivänä helmikuuta 2004, hyvän laboratoriokäytännön periaatteiden noudattamista kemiallisten aineiden kokeissa ja periaatteiden noudattamisen todentamista koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (kodifioitu versio)

33)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 648/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, pesuaineista

34)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 725/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, alusten ja satamarakenteiden turvatoimien parantamisesta

35)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 726/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta

36)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 789/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, lasti- ja matkustaja-alusten siirtämisestä yhteisössä rekistereiden välillä

37)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/25/EY, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, julkisista ostotarjouksista

38)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 850/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä

39)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, elintarvikehygieniasta

40)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä

41)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 854/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä

42)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/52/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuudesta yhteisössä

43)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/107/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 2004, ilmassa olevasta arseenista, kadmiumista, elohopeasta, nikkelistä ja polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä

44)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 183/2005, annettu 12 päivänä tammikuuta 2005, rehuhygieniaa koskevista vaatimuksista

45)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/44/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, yhdenmukaistetuista jokitiedotuspalveluista (RIS) Euroopan yhteisön sisävesillä

46)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/65/EY, annettu 26 päivänä lokakuuta 2005, satamien turvallisuuden parantamisesta

47)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1013/2006, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2006, jätteiden siirrosta


Top