Help Print this page 

Document 32009L0131

Title and reference
Komission direktiivi 2009/131/EY, annettu 16 päivänä lokakuuta 2009 , rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/57/EY liitteen VII muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
  • In force
OJ L 273, 17.10.2009, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 032 P. 103 - 104

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/131/oj
Multilingual display
Text

17.10.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 273/12


KOMISSION DIREKTIIVI 2009/131/EY,

annettu 16 päivänä lokakuuta 2009,

rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/57/EY liitteen VII muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta yhteisössä 17 päivänä kesäkuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/57/EY (1) ja erityisesti sen 27 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan rautatieviraston 17 päivänä huhtikuuta 2009 antaman suosituksen ERA/REC/XA/01-2009,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2004 (2) 9 b artiklan 2 kohdan mukaan Euroopan rautatieviraston, jäljempänä ’virasto’, on viimeistään 19 päivänä tammikuuta 2009 tarkasteltava uudelleen direktiivin 2008/57/EY liitteessä VII olevassa 1 jaksossa olevaa luetteloa parametreista ja annettava komissiolle tarkoituksenmukaisiksi katsomiaan suosituksia.

(2)

Koska direktiivin 2008/57/EY liitteessä VII olevaan 1 jaksoon sisältyy nykyisin kohtia, jotka eivät ole kalustoyksikköjä koskevia parametreja, tällaiset kohdat olisi poistettava.

(3)

Mainitun liitteen 1 jakso sisältää myös parametreja, jotka liittyvät pääasiassa vain siihen kalustoyksikön osaan, joka kuuluu liikkuvan kaluston osajärjestelmään. On tärkeää, että parametrien luettelo kattaa kaikki kalustoyksiköitä koskevat parametrit, jotka on tarkastettava käyttöönottoluvan antamista ja kansallisten sääntöjen luokittelua varten. Siksi siihen olisi sisällytettävä muita sellaisia osajärjestelmiä koskevat parametrit, jotka ovat osa kalustoyksikköä.

(4)

Direktiiviä 2008/57/EY olisi sen vuoksi muutettava.

(5)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 2008/57/EY 29 artiklan 1 kohdalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Korvataan direktiivin 2008/57/EY liitteessä VII oleva 1 jakso tämän direktiivin liitteellä.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 19 päivänä heinäkuuta 2010. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 16 päivänä lokakuuta 2009.

Komission puolesta

Antonio TAJANI

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 191, 18.7.2008, s. 1.

(2)  EUVL L 164, 30.4.2004, s. 1.


LIITE

”1.   Luettelo parametreista

1.1

Yleinen dokumentaatio

Yleinen dokumentaatio (kuten kuvaus uusista, uudistetuista tai parannetuista kalustoyksiköistä ja niiden käyttötarkoituksesta; rakennetta, korjaamista, käyttötoimintaa ja huoltoa koskevat tiedot; tekniset asiakirjat jne.)

1.2

Rakenne ja mekaaniset osat

Mekaaninen eheys ja kalustoyksiköiden välinen liityntä (mukaan luettuina puskimet ja vetolaitteet, käytävät), kalustoyksikön rakenteen ja varusteiden (esim. istuinten) lujuus, kuormauskyky, passiivinen turvallisuus (sisäinen ja ulkoinen törmäyksenkesto)

1.3

Kalustoyksikön ja radan vuorovaikutus sekä ulottumat

Mekaaniset rajapinnat infrastruktuuriin (mukaan luettuina staattinen ja dynaaminen käyttäytyminen, välykset ja sovitteet, ulottuma, pyörästöt jne.)

1.4

Jarrulaite

Jarruihin liittyvät osat (mukaan luettuina luistonestojärjestelmä, jarrun käyttölaitteet ja jarrutuskyky käyttö-, hätä- ja seisontatilassa)

1.5

Matkustajiin liittyvät osat

Matkustajien tilat ja matkustamoympäristö (mukaan luettuina ikkunat ja ovet, liikuntarajoitteisten henkilöiden asettamat vaatimukset jne.)

1.6

Ympäristöolot ja ilmavirran vaikutukset

Ympäristön vaikutus kalustoyksikköön ja kalustoyksikön vaikutus ympäristöön (mukaan luettuina aerodynaamiset olosuhteet ja rajapinta sekä kalustoyksikön ja rautatiejärjestelmän radan varressa olevan osan välillä että ulkoympäristön kanssa)

1.7

Ohjelmistojen ulkoiset varoitukset, merkinnät, toiminnot ja eheysvaatimukset

Ohjelmistojen ulkoiset varoitukset, merkinnät, toiminnot ja eheys, esim. turvallisuuteen liittyvät toiminnot, jotka vaikuttavat junan käyttäytymiseen, mukaan luettuna junan dataväylä

1.8

Kalustoyksikössä olevat virransyöttö- ja ohjausjärjestelmät

Kalustoyksikössä olevat käyttövoima-, virransyöttö- ja ohjausjärjestelmät sekä kalustoyksikön rajapinta virransyöttöinfrastruktuuriin ja kaikki sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen liittyvät näkökohdat

1.9

Henkilöstön tilat, rajapinnat ja ympäristö

Kalustoyksikössä olevat henkilöstön tilat, rajapinnat, työolosuhteet ja -ympäristö (mukaan luettuina junan ohjaamo, kuljettajan käyttöliittymä)

1.10

Paloturvallisuus ja evakuointi

1.11

Huolto

Kalustoyksikössä olevat laitteet ja rajapinnat huoltoa varten

1.12

Kalustoyksikössä olevat ohjaus-, hallinta- ja merkinantolaitteet

Kaikki kalustoyksikössä olevat laitteet, joita tarvitaan turvallisuuden varmistamiseksi ja sellaisten junien kulun ohjaamiseksi ja hallitsemiseksi, joilla on lupa liikkua verkossa, ja näiden laitteiden vaikutukset rautatiejärjestelmän radan varressa olevaan osaan

1.13

Erityiset käyttövaatimukset

Kalustoyksikön erityiset käyttövaatimukset (mukaan luettuina vajaatoimintatila, kalustoyksikön hinaus)

1.14

Rahtiin liittyvät osat

Rahtiin liittyvät vaatimukset ja ympäristö (mukaan luettuina vaarallisten aineiden edellyttämät erityislaitteet)

Edellä kursiivilla merkityt selitykset ja esimerkit on annettu ainoastaan tiedoksi eivätkä ne ole parametrien määritelmiä.”


Top