Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009H0708(02)

Euroopan parlamentin ja neuvoston suositus, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009 , ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalaisen siirtojärjestelmän (ECVET) perustamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ C 155, 8.7.2009, p. 11–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

8.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 155/11


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON SUOSITUS,

annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009,

ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalaisen siirtojärjestelmän (ECVET) perustamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2009/C 155/02

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 149 artiklan 4 kohdan ja 150 artiklan 4 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ottaa huomioon alueiden komitean lausunnon (2),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (3)

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Kansalaisten tietojen, taitojen ja pätevyyksien kehittäminen ja niiden tunnustaminen on ehdottoman tärkeää heidän henkilökohtaisen ja ammatillisen kehityksensä ja yhteisön kilpailukyvyn ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden kannalta. Niiden avulla olisi edistettävä työntekijöiden ja opiskelijoiden liikkumista rajojen yli sekä pyrittävä vastaamaan kysynnän ja tarjonnan vaatimuksiin Euroopan työmarkkinoilla. Näin ollen yhteisön tasolla olisi edistettävä kaikkien henkilöiden osallistumista rajattomaan elinikäiseen oppimiseen ja tuettava henkilöiden virallisen, epävirallisen ja arkioppimisen yhteydessä saavuttamien oppimistulosten siirtoa, tunnustamista ja keräämistä.

(2)

Lissabonissa vuonna 2000 kokoontunut Eurooppa-neuvosto totesi päätelmissään tutkintojen selkeyttämisen yhdeksi päätekijöistä pyrittäessä mukauttamaan koulutusjärjestelmiä osaamisyhteiskunnan vaatimuksiin yhteisössä. Lisäksi Barcelonassa vuonna 2002 kokoontunut Eurooppa-neuvosto painotti selkeyden ja tunnustamismenettelyjen parantamisen tärkeyttä ammatillisessa koulutuksessa.

(3)

Ammatilliset koulutusjärjestelmät, jotka ovat yksi elinikäisen oppimisen tärkeimmistä aloista, liittyvät suoraan sekä kunkin jäsenvaltion yleissivistävään ja korkea-asteen koulutukseen että niiden työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaan. Vaikutuksensa monialaisuudesta johtuen ne edistävät Euroopan talouden kilpailukyvyn lisäksi myös työmarkkinoiden tarpeiden täyttämistä sekä sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja tasa-arvoa ja kansalaisten osallisuutta ja aktivoitumista.

(4)

Ammatillisen koulutuksen tehostetun yhteistyön edistämisestä Euroopassa (Kööpenhaminan prosessi) 19 päivänä joulukuuta 2002 annetussa neuvoston päätöslauselmassa (4) ja vuonna 2004 annetussa Koulutus 2010 -työohjelman täytäntöönpanon edistymistä koskevassa neuvoston ja komission yhteisessä väliraportissa (5) painotettiin ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten siirtojärjestelmän tärkeyttä, ja täytäntöönpanon edistymistä koskevassa neuvoston ja komission yhteisessä raportissa vuodelta 2008 (6) korostettiin tarvetta ponnistella enemmän ammatillisen koulutuksen laadun ja houkuttelevuuden parantamiseksi.

(5)

Ammatillista koulutusta koskevan tehostetun eurooppalaisen yhteistyön tulevista painopisteistä 15 päivänä marraskuuta 2004 annetuissa neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätelmissä painotettiin ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalaisen siirtojärjestelmän kehittämistä ja toteuttamista, jotta opiskelijat voisivat hyödyntää oppimispoluillaan suorittamiaan opintoja siirtyessään yhdestä ammatillisesta koulutusjärjestelmästä toiseen.

(6)

Tämän suosituksen tarkoituksena on luoda ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä, jäljempänä ”ECVET-järjestelmä”, jolla edistetään tutkintoa suorittavien opiskelijoiden arvioitujen oppimistulosten siirtoa, tunnustamista ja keräämistä. Tämä parantaa kansalaisten oppimistulosten yleistä ymmärrettävyyttä ja avoimuutta ja kansainvälistä liikkuvuutta sekä oppimistulosten siirrettävyyttä jäsenvaltioiden välillä ja tarvittaessa jäsenvaltioiden sisällä rajat ylittävällä elinikäisen oppimisen alueella, ja se myös edistää liikkuvuutta ja tutkintojen siirrettävyyttä kansallisella tasolla talouden eri alojen välillä ja työmarkkinoilla; lisäksi se edistää eurooppalaisen yhteistyön kehittämistä ja laajentamista koulutuksen alalla.

(7)

ECVET-järjestelmän pitäisi perustua liitteessä II oleviin periaatteisiin ja teknisiin määritelmiin. Lisäksi sen olisi perustuttava yleisiin laadunvarmistuksen periaatteisiin, jotka sisältyvät ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksesta 28 päivänä toukokuuta 2004 annettuihin neuvoston päätelmiin ja [ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalaisen viitekehyksen perustamisesta] 18. päivänä kesäkuuta 2009 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston suositukseen (7).

(8)

ECVET-järjestelmää voidaan soveltaa kaikkiin oppimistuloksiin, joiden pitäisi lähtökohtaisesti olla suoritettavissa erilaisten koulutusten ja oppimispolkujen kautta elinikäisen oppimisen edistämiseksi luodun eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen kaikilla tasoilla ja sen jälkeen siirrettävissä ja tunnustettavissa. Näin ollen tällä suosituksella edistetään laajempia elinikäisen oppimisen tavoitteita ja parannetaan työntekijöiden ja opiskelijoiden työllistymistä, valmiutta liikkua ja sosiaalista osallisuutta. Tämä suositus edistää erityisesti joustavien ja yksilöllisten oppimispolkujen luomista sekä epävirallisen ja arkioppimisen kautta hankittujen oppimistulosten tunnustamista.

(9)

Avoimet laadunvarmistusperiaatteet, tietojenvaihto ja tutkinnoista vastaavien organisaatioiden, ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja muiden asianomaisten sidosryhmien välisten kumppanuuksien luominen edistävät keskinäisen luottamuksen rakentamista ja helpottavat tämän suosituksen täytäntöönpanoa.

(10)

Tämän suosituksen tarkoituksena on parantaa ammatillisen koulutuksen opintosuoritusjärjestelmien ja korkea-asteen koulutukseen liittyvän eurooppalaisen opintosuoritusten siirtojärjestelmän (ECTS) yhteensopivuutta, vertailtavuutta ja täydentävyyttä ja edistää näin liikkuvuutta koulutustasojen välillä kansallisen lainsäädännön ja käytäntöjen mukaisesti.

(11)

Epäviralliseen ja arkioppimiseen perustuvien arvioitujen oppimistulosten tunnistamista ja tunnustamista olisi edistettävä epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen yhteisistä eurooppalaisista tunnistamis- ja tunnustamisperiaatteista 28 päivänä toukokuuta 2004 annettujen neuvoston päätelmien mukaisesti.

(12)

Tämä suositus täydentää eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen perustamisesta elinikäisen oppimisen edistämiseksi 23 päivänä huhtikuuta 2008 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston suositusta (8), jossa jäsenvaltioita kehotetaan edistämään tiiviitä yhteyksiä EQF:n sekä korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten nykyisten tai tulevien eurooppalaisten siirtojärjestelmien välillä. EQF:n päätavoitteena on lisätä suoritettujen tutkintojen avoimuutta, vertailtavuutta ja siirrettävyyttä, kun taas ECVET-järjestelmällä pyritään helpottamaan tutkintoa suorittavien henkilöiden oppimistulosten siirtoa, tunnustamista ja keräämistä.

(13)

Tässä suosituksessa otetaan huomioon yhteisön yhteisistä puitteista tutkintojen ja pätevyyksien selkeyttämiseksi (Europass) 15 päivänä joulukuuta 2004 tehty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös 2241/2004/EY (9) sekä koulutukseen liittyvästä valtioiden rajat ylittävästä liikkuvuudesta yhteisössä: Liikkuvuutta koskeva eurooppalainen laatuperuskirja, 18 päivänä joulukuuta 2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston suositus (10).

(14)

Tämän suosituksen tarkoituksena on parantaa toimivaltaisten paikallis- ja alueviranomaisten osallistumista tarvittaessa kansallisten tai muiden tutkintojen viitekehysten tai tutkintojärjestelmien liittämiseen ECVET-järjestelmään.

(15)

Tämä suositus ei saisi rajoittaa ammattipätevyyden tunnustamisesta 7 päivänä syyskuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY (11) soveltamista. Kyseisessä direktiivissä vahvistetaan sekä asianomaisten kansallisten viranomaisten että muuttajien oikeudet ja velvollisuudet. ECVET-järjestelmän käyttö ei myöskään saisi vaikuttaa työmarkkinoille pääsyyn, kun ammattipätevyysvaatimukset on tunnustettu direktiivin 2005/36/EY mukaisesti. ECVET-järjestelmä ei myöskään anna kansalaisille uutta oikeutta saada oppimistulokset tai opintopisteet automaattisesti tunnustetuiksi.

(16)

ECVET-järjestelmän käyttöön ottaminen ja toteuttaminen on perustamissopimuksen 149 ja 150 artiklan nojalla vapaaehtoista, ja siksi se voidaan järjestää ainoastaan voimassa olevien kansallisten lakien ja säännösten mukaisesti.

(17)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän suosituksen tavoitteita eli jäsenvaltioiden toiminnan tukemista ja täydentämistä, niiden välisen yhteistyön helpottamista sekä avoimuuden lisäämistä ja liikkuvuuden ja elinikäisen oppimisen edistämistä, vaan ne voidaan toiminnan laajuuden vuoksi saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti suosituksessa ei ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen, sillä suosituksessa ei korvata tai määritellä kansallisia tutkintojärjestelmiä ja/tai tutkintoja ja/tai kansallisia opintosuoritusjärjestelmiä, siinä ei määrätä täsmällisistä oppimistuloksista tai yksilöllisistä pätevyyksistä eikä sen tavoitteena tai edellytyksenä ole tutkintojärjestelmien pilkkominen tai yhtenäistäminen,

SUOSITTAVAT, ETTÄ JÄSENVALTIOT

1.

tukevat ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten ja arvosanojen eurooppalaista siirtojärjestelmää, jäljempänä ’ECVET-järjestelmä’, EQF:n kaikilla tasoilla liitteissä I ja II esitetyllä tavalla ammatillisen koulutuksen tutkintojen yhteydessä edistääkseen liikkuvuutta valtioiden rajojen yli sekä oppimistulosten tunnustamista ammatillisessa koulutuksessa ja rajat ylittävää elinikäistä oppimista,

2.

luovat tarvittavat edellytykset ja ryhtyvät tarvittaessa toimiin, jotta ECVET-järjestelmä on mahdollista ottaa kokeiden ja testien perusteella asteittain käyttöön vuodesta 2012 alkaen kansallisen lainsäädännön ja kansallisten käytäntöjen mukaisesti ammatillisessa koulutuksessa eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen kaikilla tasoilla ja jotta sitä voidaan käyttää henkilöiden epävirallisen tai arkioppimisen yhteydessä saavuttamien oppimistulosten siirtoon, tunnustamiseen ja keräämiseen,

3.

tukevat ja kehittävät kansallisia ja Euroopan laajuisia kumppanuuksia ja verkostoja, joihin kuuluu tutkinto- ja koulutustodistuksista vastaavia organisaatioita ja viranomaisia, ammatillisen koulutuksen järjestäjiä, työmarkkinaosapuolia ja muita asianosaisia toimijoita, jotka ovat valmiita kokeilemaan, toteuttamaan ja edistämään ECVET-järjestelmää,

4.

varmistavat, että ammatillisen koulutuksen alan sidosryhmät ja yksityishenkilöt saavat tietoa ja opastusta ECVET-järjestelmän käytöstä ja helpottavat samalla tietojenvaihtoa jäsenvaltioiden välillä. Lisäksi on varmistettava, että toimivaltaiset viranomaiset tiedottavat riittävästi ECVET-järjestelmän soveltamisesta tutkintoihin ja että toimivaltaisten viranomaisten antamissa Europass-asiakirjoissa on esitetty selkeästi tarpeelliset tiedot,

5.

soveltavat ECVET-järjestelmää käyttäessään kansallisen lainsäädännön ja käytäntöjen mukaisesti yhteisiä ammatillisen koulutuksen laadunvarmistusperiaatteita, jotka sisältyvät ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksesta 28 päivänä toukokuuta 2004 annettuihin neuvoston päätelmiin, erityisesti oppimistulosten arviointiin, tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyen,

6.

varmistavat, että asianmukaisilla tasoilla on kunkin jäsenvaltion lainsäädännön, koulutusrakenteiden ja -vaatimusten mukaiset toimivat koordinointi- ja seurantamekanismit, jotta ECVET-järjestelmän toteuttamiseksi tehtyjen aloitteiden laatu, avoimuus ja yhdenmukaisuus voidaan taata.

KANNATTAVAT KOMISSION AIKOMUSTA

1.

tukea jäsenvaltioita 1–6 kohdassa tarkoitettujen tehtävien suorittamisessa ja liitteessä II esitettyjen ECVET-järjestelmän periaatteiden ja teknisten määritelmien käytössä erityisesti helpottamalla testausta, yhteistyötä, vastavuoroista oppimista, kampanjointia sekä tiedotustoimien ja kuulemisten käynnistämistä niin, että samalla taataan ohjeiden saanti kaikille asiasta kiinnostuneille kansalaisille,

2.

kehittää käyttöoppaita ja välineitä ja mukauttaa asianomaiset Europass-asiakirjat yhteistyössä jäsenvaltioiden, kansallisten ja eurooppalaisten asiantuntijoiden ja käyttäjien kanssa; kehittää asiantuntemusta ECVET-järjestelmän ja korkea-asteen koulutuksessa käytetyn ECTS:n välisen yhteensopivuuden ja täydentävyyden lujittamiseksi yhteistyössä ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen unionin ja kansallisen tason asiantuntijoiden ja käyttäjien kanssa ja tiedottaa säännöllisesti ECVET-järjestelmän kehityksestä,

3.

edistää asiaankuuluvista eurooppalaisista ammatillisen koulutuksen sidosryhmistä ja kansallisista toimivaltaisista organisaatioista koostuvan ECVET-verkoston toimintaa ja osallistua siihen yhdessä jäsenvaltioiden kanssa tarkoituksena levittää ja tukea ECVET-järjestelmän käyttöä jäsenvaltioissa ja luoda kestävä foorumi tietojen ja kokemusten vaihdolle jäsenvaltioiden välillä; perustaa tämän verkoston puitteissa ECVET-käyttäjien ryhmä myötävaikuttaakseen käyttöoppaan päivittämiseen ja edistääkseen laadukasta ja johdonmukaista yhteistyötä ECVET-järjestelmän toteuttamisessa,

4.

seurata toteutettuja toimenpiteitä, kokeilujen ja testien tulokset mukaan lukien, ja ryhtyä jatkotoimiin sekä arvioituaan toteutetut toimenpiteet yhdessä jäsenvaltioiden kanssa raportoida 18 päivänä kesäkuuta 2014 mennessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle saaduista kokemuksista ja vaikutuksista tulevaisuuteen sekä tarvittaessa tarkistaa ja muuttaa suositusta ja saattaa ajan tasalle liitteitä ja ohjeita yhdessä jäsenvaltioiden kanssa.

Annettu Brysselissä 18 päivänä kesäkuuta 2009.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

Štefan FÜLE


(1)  EUVL C 100, 30.4.2009, s. 140.

(2)  EUVL C 325, 19.12.2008, s. 48.

(3)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 18. joulukuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 11. toukokuuta 2009.

(4)  EYVL C 13, 18.1.2003, s. 2.

(5)  EUVL C 104, 30.4.2004, s. 1.

(6)  EUVL C 86, 5.4.2008, s. 1.

(7)  Katso tämän virallisen lehden sivu 1.

(8)  EUVL C 111, 6.5.2008, s. 1.

(9)  EUVL L 390, 31.12.2004, s. 6.

(10)  EUVL L 394, 30.12.2006, s. 5.

(11)  EUVL L 255, 30.9.2005, s. 22.


LIITE I

MÄÄRITELMÄT

Tässä suosituksessa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

a)

tutkinnolla tarkoitetaan arviointi-, tunnistamis- ja tunnistamisprosessin virallista tulosta, joka saadaan, kun toimivaltainen organisaatio vahvistaa, että henkilö on suorittanut tietyt vaatimukset täyttävät oppimistulokset;

b)

oppimistuloksilla tarkoitetaan toteamusta siitä, mitä opiskelija tietää, ymmärtää ja pystyy tekemään oppimisprosessin päätteeksi; oppimistulokset määritellään tietoina, taitoina ja pätevyyksinä;

c)

oppimistulosyksiköllä (yksiköllä) tarkoitetaan tutkinnon osaa, joka koostuu johdonmukaisesta tietojen, taitojen ja pätevyyden kokonaisuudesta ja joka voidaan arvioida ja tunnistaa;

d)

oppimistuloksista myönnettävällä opintosuorituksella (opintosuorituksella) tarkoitetaan henkilön sellaisten oppimistulosten joukkoa, jotka on arvioitu ja joita voidaan kerätä tutkintoa varten tai siirtää toiseen opinto-ohjelmaan tai tutkintoon;

e)

toimivaltaisella organisaatiolla tarkoitetaan organisaatiota, joka on vastuussa tutkintojen suunnittelusta ja myöntämisestä tai yksiköiden tunnustamisesta tai muista ECVET-järjestelmään liittyvistä toimista, kuten ECVET-pisteiden myöntämisestä tutkinnoille ja yksiköille sekä oppimistulosten arvioinnista, tunnistamisesta ja tunnustamisesta järjestelmään osallistuvien maiden sääntöjen ja käytäntöjen mukaisesti;

f)

oppimistulosten arvioinnilla tarkoitetaan menetelmiä ja menettelyjä, joilla määritetään oppijan tosiasiallisesti saavuttamien tietojen, taitojen ja pätevyyden taso;

g)

oppimistulosten tunnistamisella tarkoitetaan menettelyä, jossa varmistetaan, että oppijan saavuttamat arvioidut oppimistulokset vastaavat tiettyjä jonkin tutkinnon osaan tai tutkintoon vaadittavia tuloksia;

h)

oppimistulosten tunnustamisella tarkoitetaan menettelyä, jolla saavutetut oppimistulokset vahvistetaan virallisesti myöntämällä tutkinnon osia tai tutkintoja;

i)

ECVET-pisteillä tarkoitetaan tutkintoon kuuluvien oppimistulosten numeerisesti esitettyä kokonaispainoarvoa ja tutkinnon osien suhteellista painoarvoa tutkinnosta.


LIITE II

ECVET-JÄRJESTELMÄ – PERIAATTEET JA TEKNISET MÄÄRITELMÄT

ECVET-järjestelmä on tekninen kehys tutkintoa suorittavien oppimistulosten siirtoa, tunnustamista ja tarvittaessa keräämistä varten. ECVET-välineet ja -metodologia käsittää tutkintojen kuvauksen tutkinnon osina niistä saatavine pisteineen, siirto- ja keräämisprosessin sekä täydentävät asiakirjat kuten opiskelusopimukset, opintosuoritusotteet ja ECVET-käyttöoppaat.

ECVET-järjestelmä on tarkoitettu edistämään oppimistulosten tunnustamista liikkuvuuden yhteydessä kansallisen lainsäädännön mukaisesti tutkinnon suorittamista varten. On huomattava, että ECVET-järjestelmä ei anna kansalaisille uutta oikeutta saada oppimistulokset tai opintopisteet automaattisesti tunnustetuiksi. Sitä sovelletaan tiettyyn tutkintoon jäsenvaltioissa sovellettavan lainsäädännön ja niissä sovellettavien sääntöjen ja määräysten mukaisesti ja seuraavia periaatteita ja teknisiä määritelmiä noudattaen.

1.   Oppimistulosyksiköt

Oppimistulosyksikkö on tutkinnon rakenneosa, joka koostuu johdonmukaisesta yhdistelmästä tietoja, taitoja ja pätevyyksiä, jotka voidaan arvioida ja tunnistaa, ja jolle voidaan antaa tietty ECVET-pistemäärä. Tutkinto on lähtökohtaisesti useiden yksiköiden muodostama kokonaisuus. Opiskelija voi siis saada tutkinnon keräämällä vaaditut yksiköt, jotka on suoritettu eri maissa ja eri ympäristöissä (virallisen ja tarvittaessa epävirallisen ja arkioppimisen yhteydessä) noudattaen osien keräämistä ja oppimistulosten tunnustamista koskevaa kansallista lainsäädäntöä.

Tutkinnon muodostavien yksiköiden olisi oltava

esitetty ymmärrettävästi kuvaamalla niihin sisältyvät tiedot, taidot ja pätevyydet;

muodostettu ja jäsennelty johdonmukaisesti suhteessa koko tutkintoon;

muodostettu siten, että yksikköön sisältyvät oppimistulokset voidaan arvioida ja tunnistaa erikseen.

Oppimistulosyksikkö voi liittyä vain tiettyyn yksittäiseen tutkintoon tai olla yhteinen useille tutkinnoille. Yksikön muodostavien vaadittujen oppimistulosten suorittaminen ei ole sidottu tiettyyn suoritustapaan tai -paikkaan. Näin ollen oppimistulosyksikön käsitettä ei saa sekoittaa virallisen opetusohjelman tai koulutuksen osioon.

Toimivaltaiset organisaatiot ja koulutusprosessiin osallistuvat kumppanit laativat kansallisten tai alueellisten sääntöjen mukaiset säännöt ja menettelyt, jotka koskevat oppimistulosyksiköiden ominaisuuksien määrittämistä ja kyseisten yksiköiden yhdistämistä ja keräämistä tiettyä tutkintoa varten.

Oppimistulosyksikön määritelmiin olisi sisällytettävä:

yksikön yleinen nimi;

tarvittaessa sen tutkinnon (tai tutkintojen) yleinen nimi, johon yksikkö kuuluu;

tutkinnon eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen mukainen viitetaso ja tutkintoon liittyvät ECVET-pisteet sekä tarvittaessa tutkinnon kansallisen tutkintojen viitekehyksen mukainen taso;

yksikköön sisältyvät oppimistulokset;

näiden oppimistulosten arviointimenettelyt ja -kriteerit;

yksikköön liittyvät ECVET-pisteet;

tarvittaessa yksikön voimassaoloaika.

2.   Oppimistulosten siirto ja kerääminen, ECVET-kumppanuudet

ECVET-järjestelmässä yhdessä ympäristössä suoritetut oppimistulokset arvioidaan ja siirretään myönteisen arvioinnin jälkeen toiseen ympäristöön. Tässä toisessa ympäristössä toimivaltainen organisaatio tunnistaa ja tunnustaa oppimistulokset osaksi kyseisen henkilön tavoitteleman tutkinnon vaatimuksia. Tämän jälkeen tutkinnon osia voidaan kerätä kyseistä tutkintoa varten kansallisten tai alueellisten sääntöjen mukaisesti. Koulutusprosessiin osallistuvat toimivaltaiset organisaatiot ja kumppanit laativat oppimistulosyksiköiden arvioinnissa, tunnistamisessa ja keräämisessä sovellettavat menettelyt ja ohjeet.

ECVET-järjestelmään perustuvaa opintosuoritusten siirtoa, jota sovelletaan virallisen oppimisen yhteydessä suoritettuihin oppimistuloksiin, olisi edistettävä luomalla toimivaltaisten organisaatioiden kumppanuuksia ja verkostoja, joissa jokaisella organisaatiolla on omassa toimintaympäristössään oikeus myöntää tutkintoja ja yksiköitä tai suoritettuja oppimistuloksia vastaavia opintosuorituksia siirtoa ja tunnistamista varten.

Kumppanuuksien tarkoituksena on:

tarjota kumppaneiden yhteistyölle ja verkostoitumiselle yleinen kehys, jonka avulla luodaan keskinäisen luottamuksen ilmapiiri, kuten on esitetty yhteisymmärryspöytäkirjassa;

auttaa kumppaneita suunnittelemaan erityisjärjestelyjä opiskelijoiden opintosuoritusten siirtoa varten.

Yhteisymmärryspöytäkirjassa olisi vahvistettava, että kumppanit:

hyväksyvät toistensa aseman toimivaltaisina organisaatioina;

hyväksyvät toistensa laadunvarmistus-, arviointi-, tunnistamis- ja tunnustamiskriteerit ja -menettelyt riittävinä opintosuoritusten siirtoa varten;

sopivat kumppanuuden toimintaehdoista, kuten tavoitteista, kestosta ja yhteisymmärryspöytäkirjan tarkistamisjärjestelyistä;

sopivat tutkintojen vertailukelpoisuudesta opintosuoritusten siirtoa varten ja käyttävät eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä määritettyjä viitetasoja;

määrittelevät kyseiseen menettelyyn mahdollisesti liittyvät muut toimijat ja toimivaltaiset organisaatiot sekä näiden tehtävät.

Jotta ECVET-järjestelmää voitaisiin soveltaa epävirallisen ja arkioppimisen yhteydessä tai yhteisymmärryspöytäkirjan puitteiden ulkopuolella suoritettuihin oppimistuloksiin, toimivaltaisen organisaation, jolla on oikeus tutkintojen, yksiköiden tai opintosuoritusten myöntämiseen, olisi laadittava menettelyt ja luotava mekanismit oppimistulosten määrittämiseen, tunnistamiseen ja tunnustamiseen myöntämällä niitä vastaavat yksiköt ja niihin liittyvät ECVET-pisteet.

3.   Opiskelusopimus ja opintosuoritusote

Jotta opintosuorituksia voitaisiin siirtää, kun kyseessä on kaksi kumppania ja liikkuvuutta hyödyntävä opiskelija, molemmat koulutus- ja tunnistamisprosessiin osallistuvat toimivaltaiset organisaatiot ja opiskelija tekevät opiskelusopimuksen yhteisymmärryspöytäkirjan puitteissa. Opiskelusopimuksessa pitäisi

erottaa toisistaan toimivaltainen ”lähettävä oppilaitos” ja ”vastaanottava oppilaitos” (1);

määritellä tietyt ehdot liikkuvuusjaksolle, kuten opiskelijan henkilöllisyys, liikkuvuusjakson kesto, suoritettavat oppimistulokset ja niihin liittyvät ECVET-pisteet.

Opiskelusopimuksessa olisi vahvistettava, että jos opiskelija on suorittanut edellytetyt oppimistulokset ja ”vastaanottava oppilaitos” on arvioinut ne hyväksytyiksi, ”lähettävän oppilaitoksen” olisi tunnistettava ja tunnustettava tulokset osaksi tutkintovaatimuksia toimivaltaisen organisaation antamien sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti.

Siirtoa voidaan soveltaa kumppaneiden välillä virallisessa ja tarvittaessa epävirallisessa ja arki-oppimisen yhteydessä saavutettuihin oppimistuloksiin. Näin ollen saavutetuista oppimistuloksista myönnettyjen opintosuoritusten siirrossa on kolme vaihetta:

”Vastaanottava oppilaitos” arvioi saavutetut oppimistulokset ja myöntää opiskelijalle opintosuorituksen. Suoritetut oppimistulokset ja vastaavat ECVET-pisteet merkitään opiskelijan ”opintosuoritusotteeseen” (2);

”Lähettävä oppilaitos” tunnistaa opintosuorituksen asianmukaisena merkintänä opiskelijan saavutuksista;

”Lähettävä oppilaitos” tunnustaa suoritetut oppimistulokset. Tämän tunnustamisen perusteella myönnetään yksiköitä ja niitä vastaavia ECVET-pisteitä ”lähettävän oppilaitoksen järjestelmän” sääntöjen mukaisesti.

Se, tunnistaako ja tunnustaako toimivaltainen ”lähettävä oppilaitos” oppimistulokset, riippuu siitä, onko toimivaltainen ”vastaanottava oppilaitos” arvioinut oppimistulokset hyväksyttäviksi sovittujen menettelyjen ja laadunvarmistuskriteereiden mukaisesti.

4.   ECVET-pisteet

ECVET-pisteet tarjoavat täydentävää numeerista tietoa tutkinnoista ja yksiköistä. Niillä ei ole itsenäistä arvoa ilman kytköstä sen tutkinnon saavutettuihin oppimistuloksiin, johon ne viittaavat, ja ne kuvaavat yksiköiden suorittamista ja keräämistä. Jotta ECVET-pisteitä käytettäisiin yhdenmukaisesti, sovelletaan käytäntöä, jonka mukaan virallisessa täysipäiväisessä ammatillisessa koulutuksessa vuoden aikana todennäköisesti suoritettavat oppimistulokset vastaavat 60:tä pistettä.

ECVET-järjestelmässä pisteiden myöntämiseen kuuluu yleensä kaksi vaihetta: ensin ECVET-pisteet määritetään koko tutkinnolle ja sen jälkeen sen yksiköille. Tietyn tutkinnon yhteydessä vertailukohtana käytetään yhtä virallista oppimisympäristöä. Käytäntönä on, että kyseisestä tutkinnosta saa täydet ECVET-pisteet. Pisteiden kokonaismäärästä annetaan sitten ECVET-pisteitä kullekin yksikölle sen mukaan, mikä on niiden suhteellinen painoarvo tutkinnosta.

Tutkinnoille, joille ei ole viitteeksi virallista oppimispolkua, voidaan antaa ECVET-pisteitä vertaamalla tutkintoa toiseen tutkintoon, jolle on virallinen viiteympäristö. Jotta tutkintoja voitaisiin vertailla, toimivaltaisen organisaation olisi viitattava vastaavaan eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen tasoon tai mahdollisesti kansallisen tutkintojen viitekehyksen tasoon tai oppimistulosten samankaltaisuuteen jollakin hyvin samankaltaisella ammattialalla.

Oppimistulosyksiköiden suhteellinen painoarvo tutkinnosta olisi määritettävä seuraavin kriteerein tai niiden yhdistelmin:

yksikön muodostavien oppimistulosten suhteellinen merkittävyys työmarkkinoille osallistumisen, toiselle tutkintotasolle etenemisen tai sosiaalisen integraation kannalta;

yksikköön sisältyvien oppimistulosten vaikeusaste, laajuus ja kattavuus;

opiskelijalta edellytettävä työpanos yksikköön vaadittavien tietojen, taitojen ja pätevyyksien saavuttamiseksi.

Useille tutkinnoille yhteisen yksikön ECVET-pisteinä ilmoitettu painoarvo voi vaihdella tutkinnosta toiseen.

ECVET-pisteiden myöntäminen on normaalisti osa tutkintojen ja yksiköiden suunnittelua. ECVET-pisteet määrittelee toimivaltainen organisaatio, joka on vastuussa tutkintojen suunnittelusta ja ylläpidosta tai jolle on erityisesti annettu tämä tehtävä. Niissä maissa, joissa on jo käytössä kansallinen pistejärjestelmä, asianomaiset toimivaltaiset organisaatiot toteuttavat järjestelyt kansallisten opintosuorituspisteiden muuttamiseksi ECVET-pisteiksi.

ECVET-pisteitä myönnetään, kun tutkinto tai yksikkö on suoritettu loppuun riippumatta niiden suorittamiseen vaadittavasta ajasta.

Yleensä tutkinnon osan siirtoon liittyy vastaavien ECVET-pisteiden siirto ottamalla pisteet huomioon siirrettyjä oppimistuloksia tunnustettaessa kansallisten tai alueellisten sääntöjen mukaisesti. Toimivaltainen laitos voi tarvittaessa harkita uudelleen ECVET-pisteiden huomioon ottamista, kunhan tätä varten laaditut säännöt ja menettelyt ovat avoimia ja perustuvat laadunvarmistusperiaatteisiin.

Epävirallisen tai arkioppimisen yhteydessä suoritetusta tutkinnosta, jolle voidaan määrittää viitteeksi virallinen oppimispolku, ja sen yksiköistä myönnetään samat ECVET-pisteet kuin viitteenä käytetystä tutkinnosta, koska suoritetut oppimistulokset ovat samat.


(1)  ”Lähettävä oppilaitos” on laitos, joka tunnistaa ja tunnustaa opiskelijan saavuttamat oppimistulokset. ”Vastaanottava oppilaitos” on laitos, joka antaa kyseisiin oppimistuloksiin liittyvää koulutusta ja arvioi saavutetut oppimistulokset.

(2)  Opintosuoritusote on asiakirja, jossa opiskelijan arvioidut oppimistulokset, yksiköt ja myönnetyt ECVET-pisteet esitetään yksityiskohtaisesti.


Top