EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0750

2009/750/EY: Komission päätös, tehty 6 päivänä lokakuuta 2009 , eurooppalaisen sähköisen tietullipalvelun ja sen teknisten osien määrittelystä (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 7547) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 268, 13.10.2009, p. 11–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 036 P. 224 - 242

No longer in force, Date of end of validity: 18/10/2021; Kumoaja 32020R0204

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/750/oj

13.10.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 268/11


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 6 päivänä lokakuuta 2009,

eurooppalaisen sähköisen tietullipalvelun ja sen teknisten osien määrittelystä

(tiedoksiannettu numerolla K(2009) 7547)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2009/750/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuudesta yhteisössä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/52/EY (1) ja erityisesti sen 4 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2004/52/EY mukaan komissio määrittelee eurooppalaisen sähköisen tietullipalvelun (EETS, European Electronic Toll Service) direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

(2)

EETS:n käyttäjien on yhden EETS-palveluntarjoajan kanssa tehtävän palvelusopimuksen perusteella voitava direktiivin 2004/52/EY 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti maksaa tietullinsa kaikissa Euroopan tieverkoston EETS-tietullikohteissa muun muassa yhden ajoneuvolaitteen (OBE, on-board equipment) avulla, jota voidaan käyttää kaikissa EETS-tietullikohteissa.

(3)

Tämän päätöksen soveltamisalaan kuuluu jäsenvaltioiden, tietullioperaattoreiden, palveluntarjoajien ja tienkäyttäjien välinen tiedonvaihto sen varmistamiseksi, että EETS:n puitteissa aiheutuvat tietullit ilmoitetaan oikein.

(4)

EETS:n käyttö edellyttää henkilötietojen käsittelyä, jossa noudatetaan tiukasti muun muassa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveihin 95/46/EY (2) ja 2002/58/EY (3) sisältyviä asiaa koskevia yhteisön sääntöjä.

(5)

Tietullioperaattorien on annettava kaikille EETS-palveluntarjoajille oikeus tarjota EETS-palvelu tietullikohteissaan syrjimättömästi.

(6)

Jotta kaikille EETS-palveluntarjoajille taattaisiin avoimuus ja syrjimättömin ehdoin oikeus tarjota EETS-palvelua tietullikohteissa, tietullioperaattorien on julkaistava kaikki tarvittavat tiedot toimintaoikeuksista EETS-tietullikohteen määrityksessä.

(7)

EETS perustuu avoimuuteen sekä tehokkaan ja tasapuolisen hinnoittelun periaatteisiin.

(8)

On varmistettava, että käytössä on sovittelumenettely tietullioperaattorien ja EETS-palveluntarjoajien välisten riitojen ratkaisemiseksi sopimusneuvottelujen ja sopimussuhteen aikana. Tietullioperaattoreiden ja EETS-palveluntarjoajien olisi kuultava kansallisia sovitteluelimiä haettaessa ratkaisua riitaan, joka koskee syrjimätöntä oikeutta harjoittaa toimintaa EETS-tietullikohteissa.

(9)

Jotta voitaisiin huolehtia tehokkaasti EETS:n tasapuolisesta ja syrjimättömästä käytöstä ja välttää tarpeettomat hallinnolliset rasitteet, jäsenvaltioiden sovitteluelimiltä (4) edellytetään tiivistä yhteistyötä yhteisön sääntöjen soveltamisessa ja mahdollisten valitusten käsittelyssä rajoittamatta kuitenkaan muutoksenhakua oikeusteitse.

(10)

Tietullioperaattorit voivat noudattaa erilaisia tiemaksuperiaatteita käyttäjä- ja/tai ajoneuvoluokista riippuen, mutta ne eivät saa harjoittaa syrjintää EETS:n käyttäjien välillä palveluista sisämarkkinoilla 12 päivänä joulukuuta 2006 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2006/123/EY (5) (palveludirektiivi) tarkoitetulla tavalla.

(11)

EETS:n käyttäjien suorittamat tietullit eivät ylitä määrää, joka maksettaisiin vastaavina kansallisina/paikallisina tietulleina.

(12)

Tietullioperaattorit voivat kansallisia tai paikallisia tarkoituksia varten säilyttää käytössä tai ottaa käyttöön omia kansallisia tai paikallisia järjestelmiä, jotka voivat olla manuaalisia, automaattisia tai sähköisiä. EETS:llä täydennetään jäsenvaltioiden kansallisia tai paikallisia sähköisiä tiemaksujärjestelmiä; tiemaksujärjestelmiä käyttävien jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sähköisten tiemaksujärjestelmien käytön lisäämiseksi ja pyrittävä varmistamaan, että ainakin 50 prosenttia kunkin tiemaksuaseman liikennevirrasta voi käyttää sähköistä tiemaksujärjestelmää.

(13)

Tietulliperiaatteet perustuvat EU:n, kansalliseen tai paikalliseen lainsäädäntöön, ja niiden soveltamisesta vastaavat tietullioperaattorit. Kukin jäsenvaltio päättää syrjimättömästi tietulli-ilmoitusten seurannasta, soveltuvin osin EU:n lainsäädännön mukaisesti. EETS:n tulee tarjota yhteentoimivat keinot seurata, ilmoitetaanko tietullit oikein ajoneuvojen osalta, jotka ilmoittavat käyttävänsä EETS:ää.

(14)

Tiemaksuteknologia mahdollistaa tietullien perimisen tarvitsematta käyttää puomeja perimisen varmistamiseksi, mikä parantaa tieturvallisuutta ja vähentää ruuhkautumista.

(15)

Tiemaksutuloilla rahoitetaan yleisesti liikenneinfrastruktuurien rakentamista ja ylläpitoa; tietullinsa maksamatta jättävät liikenteenharjoittajat vähentäisivät jäsenvaltioilta ja yhteisöltä tähän tarkoitukseen varattuja varoja ja saisivat epäoikeudenmukaisen kilpailuedun verrattuna liikenteenharjoittajiin, jotka maksavat tietullit; tietullien kiertäminen heikentäisi liikennepoliittisten tavoitteiden saavuttamista liikenteen ja ruuhkien hallinnassa ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemisessä.

(16)

On syytä määritellä koko yhteisöä varten EETS:ään sovellettavat olennaiset vaatimukset.

(17)

EETS:ään liittyy teknisiä ja organisatorisia näkökohtia. Kumpiakin varten on täsmennettävä olennaiset vaatimukset, jotta EETS:n yhteentoimivuus toteutuisi kaikilta osin. Koko yhteisöä varten on määritettävä tekniset eritelmät erityisesti osatekijöiden ja rajapintojen osalta, jotta tekniset olennaiset vaatimukset voidaan täyttää.

(18)

Tiesektorin hankintamenettelyjä koskevien asianomaisten säännösten ja erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/18/EY (6) noudattamiseksi hankintaviranomaisten olisi liitettävä tekniset eritelmät hankintailmoituksiin tai muuhun dokumentaatioon, kuten kunkin hankintasopimuksen yleisiin asiakirjoihin tai tarjouseritelmiin. Tekniset eritelmät voidaan määritellä viittaamalla tiettyihin asiakirjoihin; on tarpeen laatia viiteasiakirjoina käytettävien teknisten eritelmien kokoelma.

(19)

Direktiivin 2004/18/EY mukaan tekninen eritelmä voidaan määrittää muun muassa viittaamalla eurooppalaiseen standardiin, yhtenäistettyyn standardiin, eurooppalaiseen tekniseen hyväksyntään tai yhteiseen tekniseen eritelmään. Yhtenäistetyn standardin laatii eurooppalainen standardointielin, kuten Euroopan standardointikomitea (CEN), Euroopan sähkötekniikan standardointikomitea (CENELEC) tai Euroopan telealan standardointilaitos (ETSI) komission toimeksiannosta, ja viittaus siihen julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (7).

(20)

Kansainvälinen standardointijärjestelmä, joka pystyy tuottamaan kansainvälisten kauppakumppanien tosiasiallisesti käyttämiä ja yhteisön politiikan vaatimukset täyttäviä standardeja, olisi yhteisön etujen mukainen. Tämän vuoksi eurooppalaisten standardointielinten olisi jatkettava yhteistyötään kansainvälisten standardointielinten kanssa.

(21)

Myöhemmin voi olla tarpeen määritellä lisää teknisiä eritelmiä tai muita standardeja. Näiden eritelmien olisi tuettava yhteisön tasolla yhdenmukaistettuja EETS-vaatimuksia.

(22)

Menettelyjen, joita käytetään arvioitaessa EETS:n yhteentoimivuuden osatekijöiden eritelmien mukaisuutta ja käyttöönsoveltuvuutta, olisi perustuttava Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 768/2008/EY (8) säädettyjen moduulien käyttöön. Teollisuuden kehityksen edistämiseksi olisi laadittava mahdollisimman laajasti laadunvarmistusjärjestelmää hyödyntäviä menettelyjä. Ilmoitettujen laitosten, joiden tehtävänä on arvioida EETS:n yhteentoimivuuden osatekijöiden eritelmien mukaisuus ja käyttöönsoveltuvuus, on voitava kyseisten menettelyjen perusteella vakuuttua siitä, että tulos on suunnittelu-, rakennus- ja käyttöönottovaiheessa sekä toiminnan aikana sovellettavien lainsäädännöllisten, teknisten ja toiminnallisten määräysten mukainen. Menettelyjen johdosta valmistajien on myös voitava luottaa siihen, että ne saavat yhtäläisen kohtelun kaikissa maissa.

(23)

Kyseisten ilmoitettujen laitosten on koordinoitava päätöksiään mahdollisimman tiiviisti.

(24)

Eritelmien mukaisuuden arviointi voi osoittautua riittämättömäksi arvioitaessa yhteentoimivuutta käytännössä; siksi tarvitaan myös CE-merkintä käyttöönsoveltuvuudesta.

(25)

Direktiivin 2004/52/EY 4 artiklan 4 kohdan mukaan komissio tekee EETS:n määrittelyä koskevat päätökset noudattaen menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehtyä neuvoston päätöstä 1999/468/EY (9). Direktiivin 2004/52/EY liitettä voidaan tarvittaessa muuttaa teknisistä syistä sen 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

(26)

Tämä päätös perustuu työhön, jota on tehty komission tukemissa yleiseurooppalaisissa tutkimushankkeissa (10), joihin on osallistunut keskeisiä intressitahoja, sekä komission perustamissa asiantuntijaryhmissä, joiden tavoitteena on ollut määrittää tarkasti EETS:n sisältö ja organisaatiorakenne.

(27)

EETS:n käyttöönoton tärkeyden vuoksi komission olisi tehtävä tilannearvio 18 kuukauden kuluttua tämän päätöksen voimaantulosta. Komissio, jota avustaa sähköisiä tietullipalveluja käsittelevä komitea, ehdottaa tarvittavia toimenpiteitä EETS:n käyttöä koskevan väliarvioinnin päätelmien pohjalta.

(28)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 2004/52/EY 5 artiklan 1 kohdalla perustetun sähköisiä tietullipalveluja käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

I   LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Tässä päätöksessä määritellään eurooppalainen sähköinen tietullipalvelu (EETS, European Electronic Toll Service).

Siinä esitetään tarvittavat tekniset eritelmät ja vaatimukset tätä tarkoitusta varten sekä EETS:n toimintaan liittyvät sopimussäännöt.

2.   Päätöksessä säädetään EETS-palveluntarjoajien, tietullioperaattorien ja EETS:n käyttäjien oikeuksista ja velvoitteista.

2 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan

a)

’EETS-tietullikohteella’ direktiivin 2004/52/EY soveltamisalaan kuuluvaa tietullikohdetta;

b)

’EETS-palveluntarjoajalla’ 3 artiklan vaatimukset täyttävää ja sijoittautumisjäsenvaltiossaan rekisteröityä oikeussubjektia, joka tarjoaa EETS:n käyttömahdollisuuden EETS:n käyttäjälle;

c)

’EETS:n käyttäjällä’ luonnollista tai oikeushenkilöä, joka tekee sopimuksen EETS-palveluntarjoajan kanssa voidakseen käyttää EETS:ää;

d)

’yhteentoimivuuden osatekijöillä’ sellaista EETS:ään kuuluvan tai siihen liitettäväksi tarkoitetun laitteen perusosaa, osien ryhmää, osakokonaisuutta tai kokonaisuutta, josta palvelun yhteentoimivuus riippuu suoraan tai epäsuorasti ja joita voivat olla aineellisten esineiden lisäksi myös aineettomat hyödykkeet kuten tietokoneohjelmat;

e)

’ajoneuvolaitteilla’ laitteisto- ja ohjelmistokomponenttien kokonaisuutta, joka tarvitaan EETS:n käyttämiseksi ja joka on asennettu ajoneuvoon tietojen keräämistä, tallentamista, käsittelyä, vastaanottamista ja lähettämistä varten;

f)

’käyttöönsoveltuvuudella’ yhteentoimivuuden osatekijän kykyä ylläpitää määrättyä suoritustasoa käytössä, kun se toimii tarkoituksensa mukaisesti osana EETS:ää suhteessa tietullioperaattorin järjestelmään;

g)

’tariffiluokalla’ niiden ajoneuvojen ryhmää, jota tietullioperaattori kohtelee samalla tavoin;

h)

’tariffijärjestelmällä’ tietullien kohdentamista eri tariffiluokille tietullioperaattorin toimesta;

i)

’teknisellä eritelmällä’ direktiivin 2004/18/EY 23 artiklassa ja liitteessä VI määriteltyä eritelmää;

j)

’tietullilla’ maksua, veroa tai muuta maksuvelvollisuutta, joka peritään ajoneuvon liikkumisesta tietullikohteessa;

k)

’tietullioperaattorilla’ julkista tai yksityistä organisaatiota, joka perii tietullit EETS-tietullikohteessa liikkuvilta ajoneuvoilta;

l)

’tietullin perustiedoilla’ vastuullisen tietullioperaattorin määrittelemiä tietoja, jotka tarvitaan tietullin määrittämiseksi tietyssä tietullikohteessa liikkuvalle ajoneuvolle ja tietullitapahtuman suorittamiseksi;

m)

’tietulli-ilmoituksella’ palveluntarjoajan ja tietullioperaattorin keskenään sopimassa muodossa tietullioperaattorille tehtävää ilmoitusta, joka vahvistaa ajoneuvon liikkumisen tietullikohteessa;

n)

’tietullikohteella’ EU:n alueen osaa, Euroopan tieverkoston osaa taikka rakennetta, kuten tunnelia, siltaa tai lauttaa, jossa tietulli peritään;

o)

’tietullisäännöstöllä’ tietullin perimiseen tietullikohteessa sovellettavia sääntöjä, myös täytäntöönpanosääntöjä;

p)

’tietullitapahtumalla’ toimenpidettä tai toimenpiteiden sarjaa, jossa tietullioperaattorille esitetään tietulli-ilmoitus;

q)

’ajoneuvon luokitusperusteilla’ ajoneuvotietoja, joiden mukaisesti tietullit lasketaan tietullin perustietojen perusteella.

II   LUKU

YLEISET PERIAATTEET

3 artikla

EETS-palveluntarjoajia koskevat vaatimukset

EETS-palveluntarjoajien on haettava rekisteröintiä sijoittautumisjäsenvaltiossaan, ja rekisteröinti on myönnettävä, jos EETS-palveluntarjoaja täyttää seuraavat vaatimukset:

a)

sillä on EN ISO 9001 -sertifikaatti tai vastaava;

b)

se osoittaa, että sillä on tekniset laitteet sekä EY-vakuutus tai EY-todistus yhteentoimivuuden osatekijöiden vaatimustenmukaisuudesta siten kuin tämän päätöksen liitteessä IV olevassa 1 kohdassa säädetään;

c)

se osoittaa pätevyytensä sähköisten tietullipalvelujen tarjoamisessa tai asiankuuluvilla aloilla;

d)

sillä on asianmukainen vakavaraisuus;

e)

sillä on jatkuva ja kattava riskinhallintasuunnitelma, joka auditoidaan vähintään joka toinen vuosi;

f)

sillä on hyvä maine.

4 artikla

EETS-palveluntarjoajien oikeudet ja velvollisuudet

1.   EETS-palveluntarjoajien on tehtävä EETS-palvelusopimukset kaikkien EETS-tietullikohteiden osalta 24 kuukauden kuluessa siitä, kun ne on rekisteröity 19 artiklan mukaisesti.

EETS-palveluntarjoajan on huolehdittava siitä, että palvelu kattaa jatkuvasti kaikki EETS-tietullikohteet. Jos EETS-tietullikohteet muuttuvat tai jos jokin muu syy estää palvelun täyden kattavuuden, EETS-palveluntarjoajan on palautettava palvelu täysin kattavaksi kuuden kuukauden kuluessa.

2.   EETS-palveluntarjoajien on ilmoitettava EETS:n käyttäjille palvelunsa kattavuus EETS-tietullikohteissa sekä mahdolliset muutokset tässä kattavuudessa.

EETS-palveluntarjoajien on tehtävä rekisteröintijäsenvaltiolle vuosittain ilmoitus palvelunsa kattavuudesta EETS-tietullikohteissa.

3.   Tarvittaessa EETS-palveluntarjoajien on annettava EETS:n käyttäjien käyttöön ajoneuvolaitteet, jotka täyttävät tässä päätöksessä säädetyt asianomaiset tekniset vaatimukset. Niiden on osoitettava näiden vaatimusten täyttyminen.

4.   EETS-palveluntarjoajien on seurattava palvelutasonsa toteutumista. Niillä on oltava käytössä auditoituja toimintaprosesseja, jotka tarjoavat asianmukaisia keinoja torjua suorituskykyongelmia tai eheyden loukkausyrityksiä.

5.   EETS-palveluntarjoajien on tarjottava asianmukaista palvelua ja teknistä tukea, jotta ajoneuvolaitteiden personointi voidaan suorittaa oikein. EETS-palveluntarjoajat vastaavat ajoneuvolaitteisiinsa tai tietojärjestelmäänsä tallennetuista muuttumattomista ajoneuvon luokitusperusteista. Muuttuvat ajoneuvon luokitusperusteet, jotka voivat vaihdella matkasta toiseen tai saman matkan aikana ja jotka on määrä antaa itse ajoneuvossa, on voitava asettaa asianmukaisen käyttöliittymän kautta.

6.   EETS-palveluntarjoajien on ylläpidettävä luetteloja EETS:n käyttäjien kanssa tekemiinsä EETS-palvelusopimuksiin liittyvistä käytöstä poistetuista ajoneuvolaitteista. Luettelojen ylläpitämisessä on noudatettava tiukasti muun muassa direktiiveihin 95/46/EY ja 2002/58/EY sisältyviä yhteisön tietosuojasääntöjä.

7.   EETS-palveluntarjoajien on julkaistava sopimusperiaatteensa, joita ne soveltavat EETS:n käyttäjien kanssa tekemiinsä palvelusopimuksiin.

8.   EETS-palveluntarjoajien yksittäisille EETS:n käyttäjille toimittamissa laskuissa on erotettava selkeästi EETS-palveluntarjoajan palvelumaksut käyttäjälle aiheutuneista tiemaksuista ja täsmennettävä – ellei käyttäjä päätä toisin – tiemaksujen aiheutumisaika ja -paikka sekä yksittäisten tiemaksujen koostumus käyttäjälle merkityksellisellä tavalla.

9.   EETS-palveluntarjoajien on ilmoitettava EETS:n käyttäjälle mahdollisimman pian kaikista hänen tiliinsä liittyvistä tietulli-ilmoituksen tekemättäjätöistä ja annettava mahdollisuuksien mukaan tilaisuus korjata tilanne ennen täytäntöönpanotoimiin ryhtymistä.

10.   EETS-palveluntarjoajien on valvontatoimissaan toimittava yhteistyössä tietullioperaattoreiden kanssa.

5 artikla

Tietullioperaattoreiden oikeudet ja velvollisuudet

1.   Jos EETS-tietullikohde ei vastaa direktiivissä 2004/52/EY ja tässä päätöksessä säädettyjä teknisiä ja menettelyllisiä yhteentoimivuusvaatimuksia, vastuullisen tietullioperaattorin on arvioitava ongelma asianosaisten kanssa ja vastuunsa puitteissa toteutettava korjaavat toimenpiteet tiemaksujärjestelmän yhteentoimivuuden varmistamiseksi EETS:n puitteissa. Tietullioperaattorin on tarvittaessa ilmoitettava asiasta jäsenvaltiolle 19 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun rekisterin päivittämiseksi.

2.   Kunkin tietullioperaattorin on liitteen I mukaisesti laadittava ja pidettävä ajan tasalla EETS-tietullikohteen määritys, jossa esitetään yleiset ehdot, joiden mukaisesti EETS-palveluntarjoajat voivat harjoittaa toimintaa sen tietullikohteissa.

3.   Tietullioperaattoreiden on hyväksyttävä syrjimättömästi kaikki EETS-palveluntarjoajat, jotka haluavat tarjota EETS-palveluja tietullioperaattorin vastuulle kuuluvassa EETS-tietullikohteessa tai -kohteissa.

EETS-palveluntarjoajan hyväksyminen tietullikohteeseen riippuu siitä, täyttyvätkö EETS-tietullikohteen määrityksessä asetetut yleiset ehdot, kun tavoitteena on saattaa neuvottelut päätökseen 4 artiklan 1 kohdassa mainitussa määräajassa, ja hyväksymisen ehdoksi voidaan asettaa myös erityisiä sopimusehtoja.

Jos tietullioperaattori ja EETS-palveluntarjoaja eivät pääse sopimukseen, asia voidaan antaa kyseisestä tietullikohteesta vastaavan sovitteluelimen käsiteltäväksi.

4.   Tietullioperaattoreiden EETS:n käyttäjiltä perimä tietulli ei saa ylittää vastaavaa kansallista tai paikallista tietullia.

5.   Tietullioperaattoreiden on EETS-tietullikohteissaan hyväksyttävä kanssaan sopimussuhteessa olevilta EETS-palveluntarjoajilta kaikki toimintakelpoiset ajoneuvolaitteet, jotka on sertifioitu liitteen IV mukaisesti ja jotka eivät sisälly 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun käytöstä poistettujen ajoneuvolaitteiden luetteloon.

Tietullioperaattoreiden on ylläpidettävä internetsivustollaan helposti saatavilla olevaa julkista luetteloa kaikista EETS-palveluntarjoajista, joiden kanssa ne ovat tehneet sopimuksen.

6.   Tietullioperaattori voi vaatia EETS-palveluntarjoajaa kanssaan yhteistyöhön ennalta ilmoittamattomissa ja yksityiskohtaisissa tiemaksujärjestelmän testeissä, joiden kohteena ovat tietullioperaattorin EETS-tietullikohteessa tai -kohteissa liikkuvat tai hiljattain liikkuneet ajoneuvot. Tällaisten testien kohteena vuoden aikana olevien ajoneuvojen määrän on yksittäisen EETS-palveluntarjoajan osalta oltava suhteessa kyseisen EETS-palveluntarjoajan vuotuiseen keskimääräiseen liikennemäärään tai liikenne-ennusteisiin tietullioperaattorin EETS-tietullikohteessa tai -kohteissa.

7.   Jos EETS:n toiminta häiriytyy tietullioperaattorista johtuvista syistä, tietullioperaattorin on huolehdittava alempitasoisesta palvelusta, jonka turvin 5 kohdassa tarkoitetuilla laitteilla varustetut ajoneuvot voivat liikkua turvallisesti mahdollisimman vähäisin viivein ja ilman, että niiden katsotaan syyllistyvän tietullien kiertämiseen.

8.   Tietullioperaattoreiden on toimittava syrjimättömästi yhteistyössä EETS-palveluntarjoajien ja/tai valmistajan ja/tai ilmoitetun laitoksen kanssa yhteentoimivuuden osatekijöiden käyttöönsoveltuvuuden arvioimiseksi tietullikohteissaan.

6 artikla

Tietullin perustiedot

Tietullioperaattoreiden on ilmoitettava tietullin perustietojensa mahdollisista muutoksista jäsenvaltio(i)lle, jo(i)ssa niiden tietullikohteet sijaitsevat, muun muassa seuraavilta osin:

a)

EETS-tietullikohteen määrittely, erityisesti sen maantieteellinen laajuus ja tietullin kohteena oleva infrastruktuuri;

b)

tietullin luonne ja perintäperiaatteet;

c)

ajoneuvot, joita tietulli koskee;

d)

ajoneuvon luokitusperusteet (kuten akselimäärä, perävaunun suurin sallittu paino, jousitustyyppi jne.) ja niiden yhteydet tietullioperaattorin tariffirakenteeseen;

e)

vaaditut tietulli-ilmoitukset.

7 artikla

Tietullit

1.   Tietullioperaattorin on määritettävä tietulli muun muassa ajoneuvon luokituksen perusteella. Ajoneuvon luokitus on määritettävä liitteessä VI olevien ajoneuvon luokitusperusteiden mukaisesti. Jos EETS-palveluntarjoajan käyttämä ajoneuvon luokitus poikkeaa tietullioperaattorin käyttämästä, sovelletaan tietullioperaattorin käyttämää luokitusta, jollei sen voida osoittaa olevan virheellinen.

2.   Sen lisäksi, että tietullioperaattori vaatii EETS-palveluntarjoajalta maksun kaikista perustelluista tietulli-ilmoituksista, tietullioperaattori voi vaatia EETS-palveluntarjoajalta maksun myös kaikista kyseisen EETS-palveluntarjoajan hallinnoimaan käyttäjätiliin liittyvistä perustelluista tietulli-ilmoituksen tekemättäjätöistä.

3.   Jos EETS-palveluntarjoaja on lähettänyt tietullioperaattorille 4 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun luettelon käytöstä poistetuista ajoneuvolaitteista, EETS-palveluntarjoaja ei enää vastaa kyseisten käytöstä poistettujen ajoneuvolaitteiden käytön kautta tämän jälkeen mahdollisesti aiheutuvista tiemaksuista. Tietullioperaattorit ja EETS-palveluntarjoajat sopivat keskenään käytöstä poistettujen ajoneuvolaitteiden luettelon sisältämien kohtien määrästä, luettelon muodosta ja luettelon päivityksestä.

4.   Mikroaaltoteknologiaan perustuvissa järjestelmissä tietullioperaattoreiden on ilmoitettava perustellut tietulli-ilmoitukset EETS-palveluntarjoajille kulloisenkin EETS-palveluntarjoajan käyttäjille aiheutuneiden tiemaksujen osalta.

8 artikla

Kirjanpito

Jos sama organisaatio hoitaa sekä tietullioperaattorin että EETS-palveluntarjoajan tehtäviä, jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kummankin toiminnon osalta laaditaan erilliset ja erikseen julkaistavat tuloslaskelmat ja taseet ja että toimintojen väliset ristikkäistuet vältetään.

Tietullioperaattorin ja EETS-palveluntarjoajan kirjanpitojärjestelmien on oltava erillisiä kaikkien muuntyyppisten toimintojen kirjanpidosta, jotta EETS-palvelujen tarjontaan liittyvät kustannukset ja hyödyt voidaan arvioida selkeästi.

9 artikla

EETS:n käyttäjien oikeudet ja velvollisuudet

1.   EETS:n käyttäjät voivat tilata EETS-palvelunsa miltä tahansa EETS-palveluntarjoajalta riippumatta kansalaisuudesta, asuinvaltiosta tai ajoneuvon rekisteröintivaltiosta. Palvelusopimuksen tekemisen yhteydessä EETS:n käyttäjille on ilmoitettava asianmukaisesti heidän henkilötietojensa käsittelystä ja oikeuksista, jotka heillä on sovellettavan tietosuojalainsäädännön nojalla.

2.   EETS:n käyttäjien on varmistettava, että kaikki niiden EETS-palveluntarjoajalle antamat käyttäjä- ja ajoneuvotiedot ovat oikeita.

3.   EETS:n käyttäjien on toteutettava kaikki mahdolliset toimenpiteet varmistaakseen, että ajoneuvolaitteet toimivat ajoneuvon liikkuessa EETS-tietullikohteessa.

4.   EETS:n käyttäjien on käytettävä ajoneuvolaitteita EETS-palveluntarjoajan ohjeiden mukaisesti erityisesti muuttuvien ajoneuvon luokitusperusteiden ilmoittamisessa.

5.   Maksamalla tietullin EETS-palveluntarjoajalleen EETS:n käyttäjän katsotaan täyttävän maksuvelvoitteensa kyseistä tietullioperaattoria kohtaan.

III   LUKU

SOVITTELUELIN

10 artikla

Perustaminen ja tehtävät

1.   Jokaisen jäsenvaltion, jossa on vähintään yksi EETS-tietullikohde, on nimettävä tai perustettava sovitteluelin, joka helpottaa sovittelua sen alueella tietullikohdetta hoitavien tietullioperaattorien ja kyseisten tietullioperaattorien kanssa sopimussuhteessa olevien tai sopimusneuvotteluja käyvien EETS-palveluntarjoajien välillä. Sovitteluelimellä on erityisesti oltava valtuudet tutkia, ovatko tietullioperaattorin eri EETS-palveluntarjoajille asettamat sopimusehdot syrjimättömiä ja ilmentävätkö ne tasapuolisesti sopimuksen osapuolten kustannuksia ja riskejä.

2.   Kyseisen jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että sen sovitteluelin on organisaationsa ja oikeudellisen rakenteensa puolesta riippumaton tietullioperaattoreiden ja EETS-palveluntarjoajien kaupallisista eduista.

11 artikla

Välitysmenettely

1.   Tietullioperaattorin tai EETS-palveluntarjoajan olisi pyydettävä sovitteluelintä toimimaan välittäjänä mahdollisissa niiden sopimussuhteisiin tai -neuvotteluihin liittyvissä riidoissa.

2.   Sovitteluelimen on ilmoitettava kuukauden kuluttua välityspyynnön vastaanottamisesta, onko sillä hallussaan kaikki sovittelun edellyttämät asiakirjat.

3.   Sovitteluelimen on annettava lausuntonsa riita-asiassa kuuden kuukauden kuluessa välityspyynnön vastaanottamisesta.

4.   Sovitteluelimen tehtävien helpottamiseksi jäsenvaltioiden on annettava sille valtuudet pyytää asiaankuuluvia tietoja tietullioperaattoreilta, EETS-palveluntarjoajilta ja mahdollisilta kolmansilta osapuolilta, jotka osallistuvat EETS-palvelujen tarjoamiseen kyseisessä jäsenvaltiossa.

5.   Kansallisten sovitteluelinten on vaihdettava tietoa toiminnastaan, periaatteistaan ja käytännöistään.

IV   LUKU

TEKNISET SÄÄNNÖKSET

12 artikla

Palvelun yhtenäisyys ja jatkuvuus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että EETS tarjotaan EETS:n käyttäjille yhtenäisenä ja jatkuvana palveluna. Tämä tarkoittaa, että

a)

kun ajoneuvon luokitusperusteet, mukaan lukien muuttuvat luokitusperusteet, on tallennettu ja/tai ilmoitettu, käyttäjän toimenpiteitä ei enää vaadita ajoneuvossa matkan aikana, elleivät ajoneuvon ominaispiirteet muutu;

b)

ihmisen vuorovaikutus tietyn ajoneuvolaitteen kanssa pysyy samana EETS-tietullikohteesta riippumatta.

13 artikla

EETS:ää koskevat vaatimukset

1.   EETS:n on täytettävä liitteessä III säädetyt olennaiset vaatimukset.

2.   Tiemaksujen lisäksi EETS:n ajoneuvolaitteiden olisi mahdollistettava muiden sijaintisidonnaisten palvelujen toteuttaminen tulevaisuudessa. EETS:n ajoneuvolaitteiden käyttö muihin tarkoituksiin ei saa haitata tiemaksutoimintoja missään tietullikohteessa.

14 artikla

Yhteentoimivuuden osatekijät

1.   Yhteentoimivuuden osatekijöiden, mukaan lukien rajapinnat, on täytettävä liitteessä II säädetyt vaatimukset.

Jäsenvaltioiden on pidettävä asianomaisten olennaisten vaatimusten mukaisina sellaisia yhteentoimivuuden osatekijöitä, joissa on CE-merkintä.

2.   Yhteentoimivuuden osatekijöiden eritelmien mukaisuus ja/tai käyttöönsoveltuvuus arvioidaan liitteessä IV säädetyllä tavalla.

EETS:n yhteentoimivuuden osatekijät voidaan varustaa CE-merkinnällä, jos niille on annettu eritelmien mukaisuutta ja/tai käyttöönsoveltuvuutta koskeva EY-vakuutus.

3.   Eritelmien mukaisuutta ja/tai käyttöönsoveltuvuutta koskevat EY-vakuutukset laatii yhteentoimivuuden osatekijöiden valmistaja, EETS-palveluntarjoaja tai valtuutettu edustaja liitteen IV mukaisesti.

Vakuutuksen sisällön on oltava liitteessä IV olevan 3 osan mukainen.

4.   Jäsenvaltiot eivät saa tähän päätökseen perustuen kieltää, rajoittaa tai estää tuomasta markkinoille yhteentoimivuuden osatekijöitä niiden käyttämiseksi EETS:ssä, jos niille on annettu CE-merkintä tai vakuutus eritelmien mukaisuudesta ja/tai käyttöönsoveltuvuudesta. Erityisesti jäsenvaltiot eivät voi vaatia tarkastuksia, jotka on jo suoritettu osana menettelyä, jossa eritelmien mukaisuus ja/tai käyttöönsoveltuvuus on tarkastettu.

5.   Kun EETS:n kannalta merkitykselliset tekniset eritelmät julkaistaan tämän päätöksen tekemisen jälkeen, komissio arvioi niiden sovellettavuuden direktiivin 2004/52/EY 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

V   LUKU

SUOJALAUSEKKEET

15 artikla

1.   Jos jäsenvaltiolla on syytä uskoa, että yhteentoimivuuden osatekijät, joille on annettu CE-merkintä ja jotka on saatettu markkinoille, eivät tarkoituksensa mukaisesti käytettyinä todennäköisesti täytä olennaisia vaatimuksia, sen on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet niiden käyttöalan rajoittamiseksi, niiden käytön kieltämiseksi tai niiden poistamiseksi markkinoilta. Jäsenvaltion on välittömästi ilmoitettava komissiolle toteutetuista toimenpiteistä ja esitettävä tekemäänsä päätökseen johtaneet syyt ja erityisesti, johtuuko vaatimustenvastaisuus

a)

teknisten eritelmien virheellisestä soveltamisesta;

b)

teknisissä eritelmissä olevista puutteista.

2.   Komissio kuulee viipymättä eri osapuolia.

a)

Jos komissio katsoo tämän kuulemisen jälkeen, että toimenpide on perusteltu, se ilmoittaa asiasta välittömästi kyseiselle jäsenvaltiolle sekä muille jäsenvaltioille.

b)

Jos komissio eri osapuolten kuulemisen jälkeen katsoo, että toimenpide ei ole perusteltu, se ilmoittaa asiasta välittömästi kyseiselle jäsenvaltiolle ja valmistajalle tai tämän yhteisöön sijoittautuneelle valtuutetulle edustajalle sekä muille jäsenvaltioille.

3.   Jos yhteentoimivuuden osatekijät, joille on annettu CE-merkintä, eivät ole yhteentoimivuusvaatimusten mukaisia, toimivaltaisen jäsenvaltion on vaadittava valmistajaa tai tämän yhteisöön sijoittautunutta valtuutettua edustajaa saattamaan yhteentoimivuuden osatekijä eritelmien mukaiseksi ja/tai käyttöönsoveltuvaksi kyseisen jäsenvaltion määrittämien edellytysten mukaisesti sekä ilmoitettava asiasta komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

16 artikla

Päätökset, jotka koskevat yhteentoimivuuden osatekijöiden eritelmien mukaisuuden tai käyttöönsoveltuvuuden arviointia, sekä 15 artiklan nojalla tehdyt päätökset on perusteltava yksityiskohtaisesti. Päätöksestä on ilmoitettava viipymättä sille, jota asia koskee, ja samalla on ilmoitettava kyseisessä jäsenvaltiossa voimassa olevan lainsäädännön mukaisista muutoksenhakukeinoista ja niille asetetuista määräajoista.

VI   LUKU

HALLINNOLLISET JÄRJESTELYT

17 artikla

Ilmoitetut laitokset

1.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille liitteessä IV tarkoitetun eritelmien mukaisuuden tai käyttöönsoveltuvuuden arviointimenettelyn suorittamisesta tai valvonnasta vastaavat laitokset, kunkin laitoksen tehtäväalue sekä komissiolta etukäteen saatu tunnusnumero. Komissio julkaisee Euroopan unionin virallisessa lehdessä luettelon näistä laitoksista, niiden tunnusnumeroista ja tehtäväalueista sekä huolehtii tämän luettelon pitämisestä ajan tasalla.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettavia laitoksia arvioidessaan sovellettava liitteessä V säädettyjä perusteita. Laitosten, jotka täyttävät asianomaisissa eurooppalaisissa standardeissa määritetyt arviointiperusteet, katsotaan täyttävän mainitut perusteet.

3.   Jäsenvaltion on peruutettava laitokselta hyväksyntä, jos laitos ei enää täytä liitteessä V säädettyjä perusteita. Jäsenvaltion on ilmoitettava tästä viipymättä komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

4.   Jos jäsenvaltio tai komissio katsoo, ettei jonkin toisen jäsenvaltion ilmoittama laitos täytä asianmukaisia perusteita, asia annetaan sähköisiä tietullipalveluja käsittelevän komitean käsiteltäväksi, ja se antaa siitä lausuntonsa kolmen kuukauden kuluessa. Komitean lausunnon perusteella komissio ilmoittaa kyseessä olevalle jäsenvaltiolle mahdolliset muutokset, jotka ovat välttämättömiä, jotta ilmoitettu laitos voisi säilyttää sille myönnetyn aseman.

18 artikla

Koordinaatioryhmä

Perustetaan tämän päätöksen 17 artiklan 1 kohdan nojalla ilmoitettujen laitosten koordinaatioryhmä, jäljempänä ’koordinaatioryhmä’, sähköisiä tietullipalveluja käsittelevän komitean työryhmänä kyseisen komitean työjärjestyksen mukaisesti.

Koordinaatioryhmä laatii ja pitää ajan tasalla kattavan luettelon standardeista, teknisistä eritelmistä ja normatiivisista asiakirjoista, joiden suhteen EETS:n yhteentoimivuuden osatekijöiden eritelmien mukaisuutta ja käyttöönsoveltuvuutta voidaan arvioida. Koordinaatioryhmä toimii foorumina keskusteluille mahdollisista ongelmista liittyen eritelmien mukaisuuden ja käyttöönsoveltuvuuden arviointimenettelyihin sekä näiden ongelmien ratkaisuehdotuksista.

19 artikla

Rekisterit

1.   Tämän päätöksen täytäntöönpanoa varten kunkin jäsenvaltion on ylläpidettävä kansallista sähköistä rekisteriä seuraavista:

a)

alueellaan olevat EETS-tietullikohteet, mukaan lukien seuraavat tiedot:

vastaavat tietullioperaattorit,

käytetyt tiemaksuteknologiat,

tietullin perustiedot,

EETS-tietullikohteen määritys,

EETS-palveluntarjoajat, jotka ovat tehneet EETS-sopimuksen kyseisen tietullioperaattorin kanssa.

Jäsenvaltion on kirjattava muutokset, mukaan lukien tarvittaessa niiden voimaantulopäivä, tietullioperaattoreiden rekisteriin heti niiden vahvistamisen jälkeen ottaen huomioon liitteessä VI oleva 3 ja 4 kohta;

b)

EETS-palveluntarjoajat, jotka jäsenvaltio on rekisteröinyt 3 artiklan mukaisesti.

Jollei toisin säädetä, jäsenvaltioiden on tarkastettava vähintään kerran vuodessa, että 3 artiklan a, d, e ja f alakohdan sekä 4 artiklan 2 kohdan vaatimukset edelleen täyttyvät ja päivitettävä rekisteri vastaavasti. Rekisterin on sisällettävä myös 3 artiklan e alakohdassa tarkoitetun auditoinnin päätelmät. Jäsenvaltiota ei voida saattaa vastuuseen rekisterissään mainittujen EETS-palveluntarjoajien toimista.

2.   Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että kaikki kansallisessa sähköisessä rekisterissä olevat tiedot ovat paikkansa pitäviä ja ajan tasalla.

3.   Rekisterien on oltava yleisön käytettävissä sähköisessä muodossa.

4.   Rekisterien on oltava käytettävissä 9 kuukauden kuluessa tämän päätöksen voimaantulosta.

5.   Rekistereistä vastaavien jäsenvaltioiden viranomaisten on kunkin kalenterivuoden lopussa toimitettava muiden jäsenvaltioiden vastaaville viranomaisille ja komissiolle EETS-tietullikohteiden ja EETS-palveluntarjoajien rekisterit sähköisessä muodossa. Mahdolliset epäjohdonmukaisuudet suhteessa jonkin jäsenvaltion tilanteeseen on tuotava rekisterinpitäjänä toimivan jäsenvaltion ja komission tietoon.

VII   LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

20 artikla

Pilottijärjestelmät

EETS:n teknologian kehittämiseksi jäsenvaltiot voivat tilapäisesti sallia rajatuissa osissa tietullikohteitaan ja samanaikaisesti EETS-vaatimusten mukaisen järjestelmän kanssa tiemaksujärjestelmiä, jotka pilotoivat uusia teknologioita tai uusia konsepteja, jotka poikkeavat yhdestä tai useammasta direktiivin 2004/52/EY tai tämän päätöksen säännöksestä.

Pilottijärjestelmien salliminen edellyttää komission etukäteishyväksyntää. Ne voidaan sallia ensi vaiheessa enintään kolmeksi vuodeksi.

EETS-palveluntarjoajien ei tarvitse osallistua pilottijärjestelmiin.

21 artikla

Kertomus

Komissio laatii 18 kuukauden kuluessa tämän päätöksen voimaantulosta raportin EETS:n toteutuksen edistymisestä.

22 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 6 päivänä lokakuuta 2009.

Komission puolesta

Antonio TAJANI

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 166, 30.4.2004, s. 124.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2002, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37).

(4)  Välityksestä huolehtivan sovitteluelimen käytännön toteuttamisesta päättää kukin jäsenvaltio itse edellyttäen, että tällöin täytetään IV luvun vaatimukset, joilla kaikille EETS-palveluntarjoajille taataan tasapuoliset toimintamahdollisuudet kansallisissa EETS-tiemaksukohteissa.

(5)  EUVL L 376, 27.12.2006, s. 36.

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/18/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta (EUVL L 134, 30.4.2004, s. 114).

(7)  Yhdenmukaistamista ja standardointia koskeva uusi lähestymistapa on määritelty keskeisiltä osiltaan neuvoston 7 päivänä toukokuuta 1985 antamassa sitä koskevassa päätöslauselmassa. (EYVL C 136, 4.6.1985. s. 1).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 768/2008/EY, tehty 9 päivänä heinäkuuta 2008, tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvistä yhteisistä puitteista ja päätöksen 93/465/ETY kumoamisesta (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 82).

(9)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(10)  CESARE- ja RCI-hankkeet.


LIITE I

EETS-TIETULLIKOHTEEN MÄÄRITYKSEN SISÄLTÖ

EETS-tietullikohteen määrityksessä on oltava seuraavat tiedot:

1.

Selvitys vaatimuksista EETS-palveluntarjoajia kohtaan. Tähän sisältyvät vähintään EETS-palveluntarjoajille asetettavat kiinteät maksut, jotka määräytyvät EETS-vaatimusten mukaisen järjestelmän tarjoamisesta, toiminnasta ja ylläpidosta tietullioperaattorille aiheutuvien kustannusten mukaan, jos kyseisiä kustannuksia ei sisällytetä tietulliin.

Selvitys voi sisältää myös määräykset pankkitakuusta tai vastaavasta rahoitusvälineestä, joka ei saa ylittää EETS-palveluntarjoajan tietullitapahtumista kyseisen tietullikohteen osalta maksamaa kuukausittaista keskimäärää. Keskimäärä lasketaan EETS-palveluntarjoajan tietullitapahtumista edellisvuoden aikana kyseisen tietullikohteen osalta maksaman kokonaismäärän perusteella. Jos kyseessä on vastaperustettu yritys, laskenta perustuu kuukausittaiseen keskimäärään, joka tietullitapahtumista ennakoidaan tulevan EETS-palveluntarjoajan maksettavaksi kyseisen tietullikohteen osalta EETS-palveluntarjoajan liiketoimintasuunnitelmassa arvioidun sopimusten lukumäärän ja sopimuskohtaisen keskimääräisen tietullin mukaan.

2.

Selvitys menettelyllisistä ehdoista, jotka eivät saa olla syrjiviä ja joiden on sisällettävä ainakin:

a)

tietullin perintäperiaatteet (varmennusparametrit, tietullin perustiedot, mustat listat jne.);

b)

menettelyt ja palvelutasosopimus (missä muodossa tietulli-ilmoitusdata annetaan, milloin ja kuinka usein nämä tiedot on toimitettava, puuttuvien tai väärien ilmoitusten hyväksytty prosenttiosuus, tietulli-ilmoitusdatan tarkkuus, toimintavalmiustaso jne.);

c)

laskutusperiaatteet;

d)

maksuperiaatteet;

e)

tietullioperaattorin ja EETS-palveluntarjoajan kahdenvälisissä neuvotteluissa sovittavat kaupalliset ehdot, mukaan lukien palvelutasovaatimukset.


LIITE II

EETS:ÄÄN OSALLISTUVIEN TEHTÄVÄT JA RAJAPINNAT

1.

EETS:n käyttäjät eivät ole suoraan vuorovaikutuksessa tietullioperaattorien kanssa EETS:n puitteissa. Vuorovaikutus EETS:n käyttäjien ja EETS-palveluntarjoajien (tai niiden ajoneuvolaitteiden) välillä voi riippua palveluntarjoajasta vaarantamatta EETS:n yhteentoimivuutta.

2.

EETS-palveluntarjoajien ja tietullioperaattoreiden sähköisiä rajapintoja on kahdenlaisia: tienvarren sähköisiä rajapintoja EETS-palveluntarjoajien ajoneuvolaitteiden ja tietullioperaattorin kiinteiden tai mobiililaitteiden välillä sekä EETS-palveluntarjoajan ja tietullioperaattorin taustajärjestelmien väliset sähköiset rajapinnat.

3.

Ajoneuvolaitteiden ja tietullioperaattorin kiinteiden tai mobiililaitteiden välisten standardoitujen tienvarren sähköisten rajapintojen on mahdollistettava vähintään

a)

DSRC-tekniikalla (Dedicated Short-Range Communication) toteutettavat veloitustapahtumat;

b)

vaatimustenmukaisuuden tarkastukset reaaliajassa;

c)

paikannuksen tukeminen (tarvittaessa).

EETS-palveluntarjoajien on huolehdittava siitä, että ajoneuvolaitteissa on kaikki nämä kolme rajapintaa. Tietullioperaattorit voivat vaatimustensa mukaan sisällyttää osan tai kaikki näistä rajapinnoista tienvarren kiinteisiin tai mobiililaitteisiinsa.

4.

EETS-palveluntarjoajien on sisällytettävä taustajärjestelmiinsä vähintään seuraavassa mainitut standardoidut rajapinnat. Tietullioperaattoreiden on sisällytettävä taustajärjestelmiinsä kaikki kyseiset rajapinnat, mutta niillä on mahdollisuus valita, tukevatko rajapinnat joko pelkästään GNSS- tai pelkästään DSRC-veloitusprosessia.

a)

Tietulli-ilmoitusdatan siirto EETS-palveluntarjoajien ja tietullioperaattorien välillä, erityisesti

tiemaksupyyntöjen toimitus ja validointi DSRC-veloitustapahtumiin perustuen,

GNSS-tietulli-ilmoitusten toimitus ja validointi;

b)

laskutus / maksujen tilittäminen;

c)

tiedonvaihto poikkeustapausten käsittelemiseksi:

DSRC-veloitusprosessissa,

GNSS-veloitusprosessissa;

d)

EETS:n mustien listojen vaihto;

e)

suojattujen objektien vaihto;

f)

tietullin perustietojen lähettäminen tietullioperaattoreilta EETS-palveluntarjoajille.


LIITE III

OLENNAISET VAATIMUKSET

1.   Yleiset vaatimukset

1.1   Turvallisuus/terveys

Käyttäjien käsiteltäviksi tarkoitetut laitteet on suunniteltava siten, etteivät ne vaaranna laitteiden turvallista käyttöä tai käyttäjien terveyttä ja turvallisuutta, jos niitä käytetään ennakoitavissa olevalla tavalla ohjeiden vastaisesti.

1.2   Palvelun luotettavuus ja jatkuvuus

EETS:n toimintaan liittyvien kiinteiden tai liikkuvien komponenttien seuranta ja kunnossapito on järjestettävä, toteutettava ja mitoitettava siten, että ne pysyvät toimintakuntoisina tarkoitetuissa olosuhteissa.

EETS:n ratkaisujen on oltava sellaisia, että järjestelmä pystyy sen komponenttien vioittuessa tai joutuessa toimintahäiriöön jatkamaan toimintaansa, mahdollisesti vajaatoimintatilassa, siten, että EETS:n käyttäjille aiheutuu mahdollisimman vähän viiveitä.

1.3   Ympäristönsuojelu

Ajoneuvolaitteet ja maanpäällinen infrastruktuuri on suunniteltava ja toteutettava siten, että ne ovat sähkömagneettisilta ominaisuuksiltaan yhteensopivia sellaisten laitteistojen, laitteiden ja julkisten tai yksityisten verkkojen kanssa, joita ne saattavat häiritä.

1.4   Tekninen yhteensopivuus

EETS-palveluntarjoajien ja tietullioperaattoreiden laitteiden on oltava teknisiltä ominaisuuksiltaan yhteensopivia, kun niillä on keskinäisiä rajapintoja EETS:ssä.

1.5   Tietoturvallisuus/yksityisyys

1.

EETS:n on tarjottava keinot suojella tietullioperaattoreita, EETS-palveluntarjoajia ja EETS:n käyttäjiä petoksilta ja väärinkäytöksiltä.

2.

EETS:n tulee tarjota tarvittava tietoturvallisuus EETS-ympäristössä tallennettujen, käsiteltyjen ja siirrettyjen tietojen suojaamiseksi. Turvaominaisuuksien on suojattava EETS:n toimijoita vahingoilta tai haitoilta, joita voi aiheutua, jos eurooppalaiselle monikäyttäjäympäristölle tarkoituksenmukainen arkojen käyttäjätietojen käytettävyys, luottamuksellisuus, eheys, todentaminen, kiistämättömyys ja käytön valvonta on puutteellista.

2.   Erityisvaatimukset

2.1   Infrastruktuurivaatimukset

2.1.1   Yleistä

2.1.1.1   Sen varmistamiseksi, että jäsenvaltioissa jo käyttöönotetut sähköiset tiemaksujärjestelmät ja eurooppalaisen sähköisen tietullipalvelun puitteissa tulevaisuudessa käyttöönotettavat järjestelmät ovat keskenään yhteentoimivia käyttäjille koko yhteisössä, EETS:n infrastruktuurin on oltava direktiivin 2004/52/EY 2 artiklan 1 kohdan ja 4 artiklan 3 kohdan mukainen.

2.1.1.2   EETS:n infrastruktuurilla on varmistettava tietulli-ilmoitusdatan oikeellisuus, jota tietullisäännöstön vaatimukset edellyttävät, jotta EETS:n käyttäjiä voidaan kohdella tasapuolisesti tietullien ja muiden maksujen suhteen (tasapuolisuus).

2.1.1.3   Liitteessä II kuvattujen EETS:n rajapintavaatimusten mukaisesti on toteutettava tietullioperaattoreiden ja EETS-palveluntarjoajien laitteiden väliset yhteiset tiedonsiirtokäytännöt. EETS-palveluntarjoajien on yhteentoimivien tiedonsiirtokanavien kautta annettava tietullioperaattoreille suojatut tiedot tietullioperaatioista ja valvonnasta/täytäntöönpanosta sovellettavien teknisten eritelmien mukaisesti.

2.1.1.4   EETS:n on tarjottava tietullioperaattoreille keinot havaita helposti ja yksiselitteisesti, onko niiden tietullikohteessa liikkuva ja väitetysti EETS:ää käyttävä ajoneuvo varustettu hyväksytyillä ja oikein toimivilla EETS:n ajoneuvolaitteilla, jotka antavat paikkansapitävät tiedot.

2.1.1.5   Ajoneuvolaitteiden on tarjottava tietullioperaattoreille keinot yksilöidä niistä vastaava EETS-palveluntarjoaja. Ajoneuvolaitteiden on seurattava säännöllisesti kyseistä toimintoa sekä poikkeaman ilmetessä kytkeydyttävä pois päältä ja mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava häiriöstä EETS-palveluntarjoajalle.

2.1.1.6   EETS-laitteet on soveltuvin osin suunniteltava siten, että niiden yhteentoimivuuden osatekijöissä sovelletaan avoimia standardeja.

2.1.1.7   EETS:n ajoneuvolaitteissa on oltava käyttöliittymä, joka ilmoittaa käyttäjälle, että ajoneuvolaitteet toimivat tarkoitetulla tavalla, sekä liittymä muuttuvien ajoneuvon luokitusperusteiden ilmoittamiseksi ja niitä koskevien asetusten tekemiseksi.

2.1.1.8   Ajoneuvolaitteet on asennettava turvallisesti ja luotettavasti. Asennuksen on vastattava vaatimuksia, joita sovelletaan kuljettajan etunäkökenttään (1) ja ajoneuvon sisustukseen (2).

2.1.1.9   Tietullioperaattoreiden on soveltuvissa tapauksissa informoitava kuljettajia tienvarsiopasteilla tai muilla tavoin vaatimuksesta maksaa tietulli ajoneuvon liikkumisesta tietullikohteessa erityisesti kuljettajien tullessa tietullikohteeseen ja lähtiessä sieltä.

2.1.2   Mikroaaltoteknologiaan perustuvat tiemaksujärjestelmät

Mikroaaltoteknologiaan perustuvien EETS-sovellusten on tuettava

EETS-palveluntarjoajien ajoneuvolaitteiden osalta EN 15509 -standardia sekä ETSI ES 200674-1 -standardia ja siihen liittyviä Technical Report -asiakirjoja (protokollan toteutus),

tietullioperaattoreiden tienvarren kiinteiden ja mobiililaitteiden osalta EN 15509 -standardia. Italiassa nämä tietullioperaattoreiden kiinteät ja mobiililaitteet voivat tukea sen sijaan ETSI ES 200674-1 -standardia ja siihen liittyviä Technical Report -asiakirjoja (protokollan toteutus).

2.1.3   Maailmanlaajuiseen satelliittinavigointijärjestelmään (GNSS) perustuvat tiemaksujärjestelmät

EETS-palveluntarjoajien on seurattava satelliittinavigointi- ja paikannustietojen saatavuutta.

EETS-palveluntarjoajien on ilmoitettava tietullioperaattoreille mahdollisista vaikeuksista, joita niillä on tietulli-ilmoitusdatan määrityksessä satelliittisignaalien perusteella. Tietullioperaattoreiden on käytettävä saamiaan tietoja ongelma-alueiden yksilöimiseksi ja tarvittaessa tarjottava täydentäviä sijaintitietoja EETS-palveluntarjoajien kanssa sovittavalla tavalla.

2.2   Toimintaa ja hallintaa koskevat vaatimukset

1.

EETS:n on täytettävä yksilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaata liikkuvuutta koskevan EU:n lainsäädännön vaatimukset. Erityisesti on varmistettava direktiivin 95/46/EY ja direktiivin 2002/58/EY noudattaminen.

2.

Tietullioperaattoreiden ja EETS-palveluntarjoajien on laadittava valmiussuunnitelmat merkittävien häiriöiden välttämiseksi liikennevirroissa tilanteissa, joissa EETS:n käyttö keskeytyy.


(1)  Komission direktiivi 90/630/ETY, annettu 30 päivänä lokakuuta 1990, moottoriajoneuvojen kuljettajien näkökenttää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 77/649/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (EYVL L 341, 6.12.1990, s. 20).

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/4/EY, annettu 28 päivänä helmikuuta 2000, moottoriajoneuvojen sisustusta (muut matkustajatilan sisäiset osat kuin taustapeilit, hallintalaitteiden sijoittelu, katto tai kattoluukku, selkänojat ja istuimien takaosat) koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 74/60/ETY muuttamisesta (EYVL L 87, 8.4.2000, s. 22).


LIITE IV

YHTEENTOIMIVUUDEN OSATEKIJÖIDEN ERITELMIEN MUKAISUUS JA KÄYTTÖÖNSOVELTUVUUS

EY-VAKUUTUKSET

1.   Eritelmien mukaisuus

Yhteentoimivuuden osatekijöiden (mukaan lukien tienvarsilaitteet ja rajapinnat) vaatimustenmukaisuuden arvioimiseksi tässä päätöksessä säädettyihin vaatimuksiin ja kaikkiin asianomaisiin teknisiin eritelmiin nähden EETS-palveluihin käytettävien yhteentoimivuuden osatekijöiden valmistajan tai sen valtuutetun edustajan on valittava menettelyt päätöksessä N:o 768/2008/EY säädettyjen moduulien joukosta. Sen on menettelyjen tuloksena laadittava yhteentoimivuuden osatekijöille EY-vakuutus vaatimustenmukaisuudesta eritelmiin nähden, tapauksen mukaan saatuaan ensin tarkastustodistuksen ilmoitetulta laitokselta.

Vaatimustenmukaisuuden arviointia varten valitusta päätöksessä N:o 768/2008/EY säädetystä moduulista riippuen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus koskee valmistajan itse tekemää arviointia taikka yhden tai useamman ilmoitetun laitoksen tekemää arviointia siitä, ovatko yhteentoimivuuden osatekijät sellaisenaan, erillään arvioituina, niiden teknisten eritelmien vaatimusten mukaisia, jotka niiden on täytettävä.

2.   Käyttöönsoveltuvuus (palvelun yhteentoimivuus)

Yhteentoimivuuden osatekijöiden käyttöönsoveltuvuus arvioidaan pitämällä osatekijöitä toiminnassa palvelun aikana sellaisten tietullioperaattoreiden EETS-tiemaksujärjestelmässä, joiden tietullikohteessa kyseiset ajoneuvolaitteet tulevat liikkumaan tietyn toimintajakson aikana.

Jotta tällainen käytönaikaisiin kokemuksiin perustuva tyyppitarkastus voidaan suorittaa yhteentoimivuuden osatekijöiden käytönaikaisen yhteentoimivuuden osoittamiseksi, valmistajan, EETS-palveluntarjoajan tai valtuutetun edustajan on

a)

joko toimittava suoraan yhteistyössä tietullioperaattori(e)n kanssa, jonka (joiden) tietullikohteessa ajoneuvolaitteet tulevat liikkumaan. Tässä tapauksessa

valmistajan, EETS-palveluntarjoajan tai valtuutetun edustajan on

1.

otettava käyttöön yksi tai useampia tuoteyksiköitä, jota edustavat aiottua tuotetta;

2.

seurattava yhteentoimivuuden osatekijöiden käytönaikaista toimintaa tietullioperaattori(e)n hyväksymässä ja valvomassa menettelyssä;

3.

annettava tietullioperaattor(e)ille näyttö siitä, että yhteentoimivuuden osatekijät täyttävät kaikki kyseis(t)en tietullioperaattori(e)n yhteentoimivuusvaatimukset;

4.

laadittava käyttöönsoveltuvuusvakuutus tietullioperaattori(e)n antaman käyttöönsoveltuvuustodistuksen saatuaan. Käyttöönsoveltuvuusvakuutus kattaa tietullioperaattori(e)n arvion siitä, soveltuvatko EETS:n yhteentoimivuuden osatekijät käyttöön kyseis(t)en tietullioperaattori(e)n EETS-ympäristössä;

ja tietullioperaattori(e)n on

1.

sovittava käytönaikaisiin kokemuksiin perustuvan hyväksynnän ohjelmasta;

2.

hyväksyttävä menettely, jossa käytönaikaista toimintaa seurataan tietullioperaattori(e)n tietullikohteissa, ja tehtävä yksittäiset tarkastukset;

3.

arvioitava käytönaikainen yhteentoimivuus järjestelmäänsä nähden;

4.

annettava todistus käyttöönsoveltuvuudesta tietullikohteissaan, jos yhteentoimivuuden osatekijät toimivat hyväksyttävästi;

b)

tai vaihtoehtoisesti käännyttävä ilmoitetun laitoksen puoleen. Tässä tapauksessa

valmistajan, EETS-palveluntarjoajan tai valtuutetun edustajan on

1.

otettava käyttöön yksi tai useampia tuoteyksiköitä, jotka edustavat aiottua tuotetta;

2.

seurattava yhteentoimivuuden osatekijöiden käytönaikaista toimintaa ilmoitetun laitoksen hyväksymässä ja valvomassa menettelyssä (päätöksessä N:o 768/2008/EY säädettyjen vastaavien moduulien kanssa yhdenmukaisella tavalla);

3.

annettava ilmoitetulle laitokselle näyttö siitä, että yhteentoimivuuden osatekijät täyttävät kaikki tämän päätöksen vaatimukset; tähän sisältyvät myös käytönaikaisten kokemusten tulokset;

4.

laadittava EY-käyttöönsoveltuvuusvakuutus ilmoitetun laitoksen antaman käyttöönsoveltuvuustodistuksen saatuaan. EY-käyttöönsoveltuvuusvakuutus kattaa ilmoitetun laitoksen arvion/tarkastelun siitä, soveltuvatko EETS:n yhteentoimivuuden osatekijät käyttöön valitun (valittujen) tietullioperaattori(e)n EETS-ympäristössä ja – erityisesti rajapintojen tapauksessa – suhteessa teknisiin eritelmiin, varsinkin toiminnallisiin teknisiin eritelmiin, joita tarkastus koskee;

ja ilmoitetun laitoksen on

1.

otettava huomioon vakuutus vaatimustenmukaisuudesta eritelmiin nähden. Siksi käytönaikaisessa tarkastuksessa ei pidä arvioida uudelleen tyyppieritelmiä, joita vaatimustenmukaisuusvakuutus jo koskee, paitsi jos on näyttöä siitä, että esille tulleet yhteentoimivuusongelmat liittyvät kyseisiin eritelmiin;

2.

järjestettävä yhteistyö valmistajan valitseman (valitsemien) tietullioperaattori(e)n kanssa;

3.

tarkastettava tekninen dokumentaatio ja käytönaikaisiin kokemuksiin perustuvan hyväksynnän ohjelma;

4.

hyväksyttävä menettely, jossa käytönaikaista toimintaa seurataan, ja suoritettava yksittäiset tarkastukset;

5.

arvioitava käytönaikainen yhteentoimivuus tietullioperaattori(e)n järjestelmiin ja toimintaprosesseihin nähden;

6.

annettava käyttöönsoveltuvuustodistus, jos yhteentoimivuuden osatekijät toimivat tyydyttävästi;

7.

annettava selvitysraportti, jos yhteentoimivuuden osatekijät eivät toimi tyydyttävästi. Raportissa on myös tarkasteltava ongelmia, joita voi syntyä, elleivät tietullioperaattorin järjestelmät ja prosessit vastaa sovellettavia standardeja ja teknisiä eritelmiä. Raportissa on mahdollisuuksien mukaan annettava suosituksia ongelmien ratkaisemiseksi.

3.   EY-vakuutusten sisältö

Eritelmien mukaisuutta ja käyttöönsoveltuvuutta koskevat EY-vakuutukset ja niihin liittyvät asiakirjat on päivättävä ja allekirjoitettava.

Vakuutukset on laadittava samalla kielellä kuin käyttöohjeet ja niihin on sisällytettävä seuraavat kohdat:

a)

direktiiviviittaukset;

b)

valmistajan, EETS-palveluntarjoajan tai tämän yhteisöön sijoittautuneen valtuutetun edustajan nimi ja osoite (toiminimi ja täydellinen osoite, edustajan osalta myös valmistajan tai toteuttajan toiminimi);

c)

yhteentoimivuuden osatekijöiden kuvaus (merkki, tyyppi, versio jne.);

d)

eritelmien mukaisuutta tai käyttöönsoveltuvuutta koskevan vakuutuksen laatimisessa noudatettu menettely;

e)

asian kannalta merkitykselliset vaatimukset, jotka yhteentoimivuuden osatekijät täyttävät, ja erityisesti niiden käyttöehdot;

f)

tarvittaessa eritelmien mukaisuuden tai käyttöönsoveltuvuuden arviointimenettelyyn osallistuneen tietullioperaattorin (osallistuneiden tietullioperaattoreiden) / ilmoitetun laitoksen (ilmoitettujen laitosten) nimi ja osoite;

g)

tarvittaessa viittaukset teknisiin eritelmiin;

h)

sen allekirjoittajan henkilöllisyys, jolla on oikeus tehdä sitoumuksia valmistajan tai tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan puolesta.


LIITE V

VÄHIMMÄISPERUSTEET, JOTKA JÄSENVALTIOIDEN ON OTETTAVA HUOMIOON LAITOKSIA ILMOITETTAESSA

a)

Laitoksella on oltava EN 45000 -standardisarjan mukainen akkreditointi.

b)

Laitoksen ja sen henkilökunnan on tehtävä tarkastukseen liittyvät toimet mahdollisimman suurta ammattietiikkaa ja teknistä pätevyyttä osoittaen ja heidän on oltava riippumattomia kaikesta sellaisesta painostuksesta ja houkutteista, erityisesti taloudellisesta, jotka voisivat vaikuttaa heidän arviointiinsa tai tarkastuksen tuloksiin, erityisesti niiden henkilöiden tai henkilöryhmien taholta, joiden etuihin tarkastuksen tulokset vaikuttavat.

c)

Tarkastusten suorittamisesta tai valvonnasta vastaava laitos, sen johtaja ja henkilöstö eivät saa suoraan eivätkä valtuutettuina edustajina osallistua yhteentoimivuuden osatekijöiden suunnitteluun, valmistukseen, kokoonpanoon, markkinoille saattamiseen tai ylläpitoon taikka niiden käyttöön. Tämä ei sulje pois mahdollisuutta vaihtaa teknistä tietoa valmistajan tai kokoonpanijan ja laitoksen välillä.

d)

Laitoksen omistuksessa tai käytettävissä on oltava tarvittavat välineet, jotta se voi asianmukaisesti hoitaa tarkastusten toteuttamiseen liittyvät hallinnolliset ja tekniset tehtävät.

e)

Tarkastuksista vastaavalla henkilöstöllä on oltava

vaadittava tekninen ja ammatillinen koulutus,

riittävät tiedot tehtäviä tarkastuksia koskevista vaatimuksista ja riittävä kokemus tällaisten tarkastusten suorittamisesta,

kyky laatia todistuksia, pöytäkirjoja ja selosteita, joilla todennetaan tarkastuksen tulokset.

f)

Tarkastushenkilöstön riippumattomuus on taattava. Henkilöstön palkkaus ei saa riippua suoritettujen tarkastusten määrästä eikä niiden tuloksista.

g)

Laitoksella on oltava vastuuvakuutus, jollei tällainen vastuu kuulu valtiolle kansallisen lainsäädännön mukaisesti tai jollei jäsenvaltio suorita itse näitä tarkastuksia.

h)

Laitoksen henkilöstöllä on oltava salassapitovelvollisuus kaikkien niiden tietojen suhteen, joita se saa suorittaessaan tehtäviään direktiivin 2004/52/EY ja tämän päätöksen mukaisesti tai direktiivin täytäntöönpanemiseksi annettujen kansallisten säädösten nojalla (ei kuitenkaan suhteessa sen valtion toimivaltaisiin hallintoviranomaisiin, jossa laitos toimii).


LIITE VI

AJONEUVON LUOKITUSPERUSTEET

1.   Yleiset säännökset

1.1

EETS:n tukemat ajoneuvon luokitusperusteet eivät saa rajoittaa tariffijärjestelmien valintaa tietullioperaattoreiden toimesta. EETS:n on oltava tarpeeksi joustava, jotta luokitusperusteet voivat kehittyä ennakoitavissa olevien tulevien tarpeiden mukaisesti.

1.2

Tietullioperaattorien on ilmoitettava, miten käytetyt ajoneuvon luokitusperusteet liittyvät sen tariffiluokkiin. Ilmoitus on tehtävä kunkin tariffijärjestelmän osalta, jota sovelletaan tietullioperaattorin vastuulla olevissa tietullikohteissa ja 19 artiklan säännösten mukaisesti vähintään kolme kuukautta ennen sen käyttöä.

1.3

Tietullioperaattorin on 19 artiklan säännösten mukaisesti julkaistava ajoneuvoluokittain eritelty tariffirakenteensa kunkin tariffijärjestelmän osalta, jota sovelletaan tietullioperaattorin vastuulla olevissa tietullikohteissa.

2.   Ajoneuvon luokitusperusteet

2.1

Edellä olevan yleisen säännöksen 1.1 soveltamista rajoittamatta tietullioperaattori voi käyttää ajoneuvon luokitusperusteina

a)

mitä tahansa mitattavissa olevaa parametria, joka voidaan mitata yksiselitteisesti sen tienvarsilaitteilla;

b)

mitä tahansa EN 15509 -standardin sekä ETSI ES 200674-1 -standardin ja siihen liittyvien Technical Report -asiakirjojen (protokollan toteutus) tukemaa ajoneuvon luokitusperustetta;

c)

ajoneuvon luokitusperusteita, jotka ovat pakollisia ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoissa (1) ja jotka on standardoitu CEN ISO/TS24534 -standardilla;

d)

tiemaksujärjestelmissä jo käytettäviä muuttuvia ajoneuvon luokitusperusteita, kuten akselien lukumäärä (myös ylösnostettuna), perävaunut jne.;

e)

seuraavia ympäristöperusteita:

ajoneuvon päästöluokka eli neuvoston direktiivin 88/77/ETY (2) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/38/EY (3) mukainen ympäristöluokitus,

yhdenmukaistettu CO2-peruste, esimerkiksi ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoihin sisältyvä yhdenmukaistettu yhteisön koodi V.7.

2.2

Tietullikohteessa liikkuessaan ajoneuvon ajoneuvolaitteiden on voitava ilmoittaa ajoneuvon luokitusperusteet ja ajoneuvolaitteen statustiedot tietullioperaattorin tietulli-ilmoitusten seurantalaitteelle.

3.   Uudet ajoneuvon luokitusperusteet

Jos tietullioperaattori aikoo ottaa käyttöön uusia ajoneuvon luokitusperusteita, jäsenvaltion, jossa tietullioperaattori on rekisteröity, on ilmoitettava asiasta komissiolle ja muille jäsenvaltioille. Komissio antaa asian direktiivin 2004/52/EY 5 artiklan 1 kohdalla perustetun sähköisiä tietullipalveluja käsittelevän komitean käsiteltäväksi ja antaa lausuntonsa kuuden kuukauden kuluessa direktiivin 2004/52/EY 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

4.   Uudet tariffijärjestelmät

4.1

Jos uusi tariffijärjestelmä perustuu ajoneuvon luokitusperusteisiin, jotka ovat jo käytössä vähintään yhdessä EETS-tietullikohteessa, EETS-palveluntarjoajien on tuettava uutta tariffijärjestelmää sen voimaantulopäivästä.

4.2

Jos uusi tariffijärjestelmä sisältää yhden tai useampia uusia ajoneuvon luokitusperusteita, noudatetaan 3 kohdassa säädettyä menettelyä.


(1)  Neuvoston direktiivi 1999/37/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1999, ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoista (EYVL L 138, 1.6.1999, s. 57).

(2)  Neuvoston direktiivi 88/77/ETY, annettu 3 päivänä joulukuuta 1987, ajoneuvojen puristussytytysmoottoreiden kaasumaisten ja hiukkasmaisten päästöjen sekä ajoneuvoissa käytettävien maa- tai nestekaasulla toimivien ottomoottoreiden kaasupäästöjen torjumiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 36, 9.2.1988, s. 33).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/38/EY, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, verojen ja maksujen kantamisesta raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä annetun direktiivin 1999/62/EY muuttamisesta (EUVL L 157, 9.6.2006, s. 8).


Top