EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0375

2009/375/EY: Komission päätös, tehty 8 päivänä toukokuuta 2009 , elintarviketurvallisuuden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kasvinsuojelun alan koulutusvälineitä koskevan vuoden 2009 työohjelman rahoittamisesta

OJ L 116, 9.5.2009, p. 54–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/375/oj

9.5.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 116/54


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 8 päivänä toukokuuta 2009,

elintarviketurvallisuuden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kasvinsuojelun alan koulutusvälineitä koskevan vuoden 2009 työohjelman rahoittamisesta

(2009/375/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (1) ja erityisesti sen 75 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 soveltamissäännöistä 23 päivänä joulukuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 (2) ja erityisesti sen 90 artiklan,

ottaa huomioon kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä 8 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY (3) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan i alakohdan,

ottaa huomioon rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (4) ja erityisesti sen 51 artiklan sekä 66 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan,

ottaa huomioon kansanterveysalalla toteutettavaa yhteisön toimintaa hallinnoivan toimeenpanoviraston ”kansanterveysalan toimintaohjelman toimeenpanovirasto” perustamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesti 15 päivänä joulukuuta 2004 tehdyn komission päätöksen 2004/858/EY (5) ja erityisesti sen 6 artiklan,

ottaa huomioon kansanterveysalan toimintaohjelman 2003–2008, sellaisena kuin se on hyväksyttynä päätöksellä N:o 1786/2002/EY, kansanterveysalan toimintaohjelman 2008–2013, sellaisena kuin se on hyväksyttynä päätöksellä N:o 1350/2007/EY, kuluttajaohjelman 2007–2013, sellaisena kuin se on hyväksyttynä päätöksellä N:o 1926/2006/EY, sekä asetuksen (EY) N:o 882/2004 ja direktiivin 2000/29/EY kattamien elintarviketurvallisuutta koskevien koulutustoimenpiteiden täytäntöönpanoon liittyvien tehtävien suorittamiseksi terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanovirastolle annettavasta valtuutuksesta 9 päivänä syyskuuta 2008 tehdyn komission päätöksen K(2008) 4943,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 75 artiklan ja asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 90 artiklan mukaisesti tehdään ennen menoihin sitoutumista rahoituspäätös, jossa määritetään talousarviosta rahoitettavia menoja aiheuttavan toiminnan keskeiset osat.

(2)

Monissa elintarviketurvallisuutta, eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä kasvinsuojelua käsittelevissä säädöksissä säädetään erilaisista koulutusvälineitä koskevista toimista. Kyseiset toimet on rahoitettava yhteisön talousarviosta. Kyseeseen tulevien toimien rahoituksesta olisi tehtävä yksi ainoa päätös.

(3)

Päätöksen 2004/858/EY 4 ja 6 artiklan mukaisesti terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanovirasto suorittaa tiettyjä asetuksen (EY) N:o 882/2004 ja direktiivin 2000/29/EY kattamien elintarviketurvallisuutta koskevien koulutustoimenpiteiden täytäntöönpanoon liittyviä tehtäviä, ja sen olisi saatava tarkoitusta varten tarvittavat määrärahat,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään liitteessä oleva työohjelma, joka koskee elintarviketurvallisuuden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kasvinsuojelun alan koulutusvälineisiin liittyvien toimien rahoitusta vuonna 2009.

Terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston pääjohtaja vastaa työohjelman julkaisemisesta ja toteuttamisesta.

Kumulatiivisia muutoksia, jotka ovat enintään 20 prosenttia, ei pidetä tiettyjä toimintalinjoja koskevan ohjeellisen enimmäistalousarvion puitteissa olennaisina edellyttäen, että ne eivät huomattavasti vaikuta työsuunnitelman luonteeseen eivätkä tavoitteisiin. Varainhoitoasetuksen 59 artiklassa tarkoitettu tulojen ja menojen hyväksyjä saa hyväksyä tällaisia muutoksia moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaisesti.

2 artikla

Budjettikohtaan 17 01 04 31 merkitty toiminta-avustus on maksettava terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanovirastolle.

3 artikla

Liitteenä olevan työohjelman kattamia määrärahoja voidaan käyttää viivästyskoron maksamiseen asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 83 artiklan mukaisesti.

Tehty Brysselissä 8 päivänä toukokuuta 2009.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(2)  EYVL L 357, 31.12.2002, s. 1.

(3)  EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1.

(4)  EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1, oikaisu EUVL L 191, 28.5.2004, s. 1.

(5)  EUVL L 369, 16.12.2004, s. 73.


LIITE

Elintarviketurvallisuuden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kasvinsuojelun alan koulutusvälineitä koskeva vuoden 2009 työohjelma

KOULUTUS

1.   Budjettikohdat: 17 04 07 01 ja 17 04 04 01

Oikeusperusta

Asetus (EY) N:o 882/2004, 51 artikla ja 66 artiklan 1 kohdan b alakohta,

direktiivi 2000/29/EY ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan i alakohta.

Kyseisistä budjettikohdista rahoitettavan toiminnan tavoitteena on kehittää, järjestää ja toteuttaa kursseja, työpajoja tai seminaareja yhteisössä ja kolmansissa maissa sen varmistamiseksi, että virallista valvontaa suorittavalla henkilöstöllä on riittävä koulutus. Hallituksen virkamiehille, kansallisille viranomaisille ja laboratorioasiantuntijoille annetaan näiden kurssien ja seminaarien avulla tietoa ja koulutusta yhteisön rehu-, elintarvike- ja kasvinsuojelulainsäädännöstä sekä valvontavaatimuksista, jotka rehujen ja elintarvikkeiden sekä kasvien ja kasvituotteiden on täytettävä, jotta ne voidaan päästää yhteisön markkinoille.

Komissio osallistuu jäsenvaltioissa järjestettävään virkamiesten koulutukseen siten, että se täydentää kansallista koulutusta koulutustoimilla, joissa perehdytään yhteisön kannalta tärkeisiin näkökohtiin.

Vuoden 2009 koulutustoimissa käsitellään seuraavia aiheita:

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) periaatteiden mukaiset elintarvikkeiden ja rehujen valvontamenettelyt, HACCP-järjestelmien toteuttamista koskevissa tarkastuksissa sovellettavat tekniikat,

eläintautien torjunta ja tarkastukset,

elintarvikehygienia ja -valvonta: kala, liha ja maitotuotteet,

tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisy, valvonta ja hävittäminen,

kasvinsuojelun valvonta,

elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit,

muuntogeenisten organismien analyysi,

EU:n elintarvikesäännöstö ja elintarvikkeiden tuonnille asetetut vaatimukset,

erittäin tarttuvan lintuinfluenssan määritys ja valvonta,

muut eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvinsuojelua ja elintarvikkeiden turvallisuutta koskevat kysymykset, yhteistyö muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa elintarviketurvallisuutta koskevien koulutustoimenpiteiden alalla.

(12 300 000 euroa)

Rahoitus julkisten hankintojen kautta.

Vuoden aikana tehtäviä hankintoja varten on varattu määrärahoja yhteensä 12 300 000 euroa.

Kutakin edellä mainittua teknistä aihepiiriä varten tehdään yksi tai useampi erillinen palveluhankintasopimus. Arvion mukaan palveluhankintasopimuksia tehdään nelisentoista. Koulutuksen organisatorisista ja logistisista seikoista huolehtivat lähinnä ulkoiset sopimuspuolet.

Tavoitteena on käynnistää hankintamenettely mahdollisimman nopeasti (todennäköisesti maalis–kesäkuussa), jotta sopimukset saadaan tehdyksi vuonna 2009.

12 300 000 euron kokonaismäärärahasta 12 000 000 euroa (asetuksen (EY) N:o 882/2004 ja direktiivin 2000/29/EY mukaisten elintarviketurvallisuustoimien rahoittaminen) tulee viraston hallinnoitavaksi ja täytäntöön pantavaksi (komission päätös 2008/544/EY (1)). Jäljelle jäävät 300 000 euroa käyttää komissio muuntogeenisiä organismeja koskevan ohjelman kattamiseksi.

2.   Budjettikohta: 17 01 04 05

Oikeusperusta

Asetus (EY) N:o 882/2004, 66 artiklan 1 kohdan c alakohta.

Tästä budjettikohdasta rahoitettavilla toimilla on seuraavat tavoitteet:

Erityiskoulutusohjelmia koskeva eLearning-pilottihanke, jonka tarkoituksena on ”Koulutuksen parantaminen elintarvikkeiden turvallisuuden lisäämiseksi” ohjelman saattaminen laajemmin virallisia tarkastuksia suorittavien henkilöiden tietoon sekä EU:n jäsenvaltioissa että kolmansissa maissa.

Tutkimus parhaiden toimintamallien kartoittamiseksi ja määrittämiseksi ”Koulutuksen parantaminen elintarvikkeiden turvallisuuden lisäämiseksi” -ohjelman yhteydessä, tarkoituksena kouluttajakoulutuksen edistäminen erityistarpeisiin mukautettavia koulutusvälineitä tarkentamalla.

Koulutusohjelmajärjestelyjen parantamiseksi on rahoitettava myös tietoteknisiä laitteita ja välineitä sekä tiedotusmateriaalia ja informaatio- ja viestintätukea.

(370 000 euroa)

Rahoitus: nykyiset puitesopimukset ja/tai julkiset hankintamenettelyt

Arvion mukaan palveluhankintasopimuksia tehdään neljä.

Suuntaa-antava aikataulu sopimusten tekoa varten: maalis–heinäkuu.

3.   Budjettikohta: 17 01 04 31

Oikeusperusta:

Päätös 2004/858/EY, ja erityisesti sen 6 artikla.

Viraston toimintaa vuonna 2009 rahoitetaan yhteisön yleisestä talousarviosta rahoitusnäkymäotsakkeeseen 2 kuuluvien ohjelmien yhteydessä. Budjettikohdasta 17 01 04 31 suoritetaan viraston toiminta-avustus ”Koulutuksen parantaminen elintarvikkeiden turvallisuuden lisäämiseksi” -ohjelman osalta. Neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 (2) 12 artiklan 3 kohdan mukaisesti toiminta-avustus on otettava niiden yhteisön ohjelmien varoista, joita virasto hallinnoi. Vuoden 2009 talousarvioon on sisällytetty kaksi erillistä budjettikohtaa terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanovirastolle maksettavaa avustusta varten, toinen rahoitusnäkymäotsakkeeseen 2 ja toinen otsakkeeseen 3b kuuluvia ohjelmia varten.

(1 100 000 euroa)

Tiivistelmä

Nro

Nimitys

Budjettikohta

Oikeusperusta

Määrä

(euroina)

1

Koulutus: koulutusohjelman toteuttamista koskevat sopimukset ulkopuolisten toimittajien kanssa

17 04 07 01

Asetus (EY) N:o 882/2004

11 300 000

17 04 04 01

direktiivi 2000/29/EY

1 000 000

2

Koulutus: vuotuinen raportti, eLearning-pilottihanke, paras toimintamalli, tietotekniset laitteet ja välineet, tiedotusmateriaali, informaatio- ja viestintätuki

17 01 04 05

Asetus (EY) N:o 882/2004

370 000

3

Toiminta-avustus

17 01 04 31

Päätös 2008/544/EY

1 100 000

Yhteensä

 

 

13 770 000


(1)  EUVL L 173, 3.7.2008, s. 27.

(2)  EYVL L 11, 16.1.2003, s. 1.


Top