Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0019

2009/19/EY: Komission päätös, tehty 9 päivänä tammikuuta 2009 , päätöksen 2008/655/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse bluetongue-taudin vastaisen hätärokotusohjelman hyväksymisestä tietyissä jäsenvaltioissa ja yhteisön rahoitusosuuden määrän vahvistamisesta vuosiksi 2007 ja 2008 (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 8966)

OJ L 8, 13.1.2009, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/19(2)/oj

13.1.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 8/31


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 9 päivänä tammikuuta 2009,

päätöksen 2008/655/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse bluetongue-taudin vastaisen hätärokotusohjelman hyväksymisestä tietyissä jäsenvaltioissa ja yhteisön rahoitusosuuden määrän vahvistamisesta vuosiksi 2007 ja 2008

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 8966)

(Ainoastaan tšekin-, tanskan-, hollannin-, ranskan-, saksan-, italian-, portugalin-, espanjan- ja ruotsinkieliset tekstit ovat todistusvoimaisia)

(2009/19/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon bluetongue-taudin valvontaa ja hävittämistä koskevista erityissäännöksistä 20 päivänä marraskuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/75/EY (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 26 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn neuvoston päätöksen 90/424/ETY (2) ja erityisesti sen 3 artiklan 3 ja 4 kohdan ja 5 kohdan toisen luetelmakohdan;

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Bluetongue-taudin vastaisen hätärokotusohjelman hyväksymisestä tietyissä jäsenvaltioissa ja yhteisön rahoitusosuuden määrän vahvistamisesta vuosiksi 2007 ja 2008 24 päivänä heinäkuuta 2008, tehdyssä komission päätöksessä 2008/655/EY (3) hyväksyttiin Belgian, Tšekin, Tanskan, Saksan, Espanjan, Ranskan, Italian, Luxemburgin, Alankomaiden ja Portugalin rokotusohjelmat ja vahvistettiin yhteisön rahoitusosuuden enimmäismäärä.

(2)

Bluetongue-tautitapauksia sattui vuoden 2008 jälkipuoliskolla useissa jäsenvaltioissa. Erityisesti serotyypin 8 bluetongue-tautia tavattiin ensimmäisen kerran Itävallassa ja Ruotsissa. Uusia serotyypin 8 bluetongue-tautitapauksia todettiin Tanskassa ja Espanjassa. Lisäksi serotyypin 1 bluetongue-tauti levisi edelleen Ranskassa, Espanjassa ja Portugalissa.

(3)

Koska taudinpurkaukset Itävallassa ja Ruotsissa sattuivat päätöksen 2008/655/EY julkaisemisen jälkeen, nämä kaksi jäsenvaltiota toimittivat rokotusohjelmansa liian myöhään kyseisen päätöksen 4 artiklan 2 kohdassa esitettyyn määräaikaan nähden. Tämän vuoksi kyseisiin jäsenvaltioihin ei pitäisi soveltaa välikertomuksia koskevia säännöksiä, mukaan luettuina säännökset, jotka koskevat yhteisön rahoitusosuuden vähentämistä.

(4)

Asianomaiset jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet komissiolle ja muille jäsenvaltioille taudin esiintymisestä. Kyseiset jäsenvaltiot ovat esittäneet hätärokottamista koskevat uudet tai muutetut ohjelmansa, joissa annetaan arviot vuosina 2007 ja 2008 tarvittavien rokoteannosten määristä ja rokottamisen kustannuksista. Komissio on arvioinut Itävallan ja Ruotsin toimittamat uudet ohjelmat ja Tanskan, Espanjan, Ranskan, Alankomaiden ja Portugalin toimittamat muutetut ohjelmat niin eläinlääkinnälliseltä kuin taloudelliselta kannalta ja todennut ohjelmien vastaavan yhteisön eläinlääkintälainsäädäntöä. Eläinten rokottaminen bluetongue-tautia vastaan asianomaisissa jäsenvaltioissa olisi näin ollen hyväksyttävä direktiivin 2000/75/EY 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(5)

Kustannusten tukikelpoisuus rajoittuu tällä hetkellä kuluihin, jotka on maksettu 1 päivästä marraskuuta 200731 päivään joulukuuta 2008 ulottuvalla ajanjaksolla. Hätärokotusohjelmat ovat kuitenkin voimassa vuoden 2008 loppuun. Näin ollen rokotuksen varsinaisen toteuttamisen olisi toimittava kustannusten tukikelpoisuuden määräytymisperusteena. Edellä mainittuna ajanjaksona toteutetut toimenpiteet voivat saada yhteisrahoitusta.

(6)

Päätöstä 2008/655/EY olisi sen vuoksi muutettava.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2008/655/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Hyväksytään 1 päivän marraskuuta 2007 ja 31 päivän joulukuuta 2008 väliseksi ajaksi Belgian, Tšekin, Tanskan, Saksan, Espanjan, Ranskan, Italian, Luxemburgin, Alankomaiden, Itävallan, Portugalin ja Ruotsin toimittamat rokotusohjelmat, jotka koostuvat teknisistä ja rahoitusta koskevista säännöksistä.”

2)

Korvataan 2 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Belgia, Tšekki, Tanska, Saksa, Espanja, Ranska, Italia, Luxemburg, Alankomaat, Itävalta, Portugali ja Ruotsi ovat oikeutettuja yhteisön erityiseen rahoitusosuuteen 1 artiklassa tarkoitettuja bluetongue-tautia vastaan toteutettavia hätärokotusohjelmia varten osana bluetongue-taudin torjumiseksi vuosina 2007 ja 2008 toteutettavia hätätoimenpiteitä; yhteisön erityisen rahoitusosuuden määrä on:”.

3)

Korvataan 4 artiklan 1 kohdan d alakohta seuraavasti:

”d)

rahoitusta koskeva loppukertomus liitteen mukaisena sähköisenä tiedostona, josta ilmenevät jäsenvaltiolle 1 päivän marraskuuta 2007 ja 31 päivän joulukuuta 2008 välisenä aikana kertyneet kustannukset, jotka on maksettu ennen kertomuksen toimittamista;”.

4)

Lisätään 4 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Itävallan ja Ruotsin toimittamiin ohjelmiin ei kuitenkaan sovelleta 1 kohdan a ja b alakohtaa eikä 2 kohtaa.”

2 artikla

Osoittaminen

Tämä päätös on osoitettu Belgian kuningaskunnalle, Tšekin tasavallalle, Tanskan kuningaskunnalle, Saksan liittotasavallalle, Espanjan kuningaskunnalle, Ranskan tasavallalle, Italian tasavallalle, Luxemburgin suurherttuakunnalle, Alankomaiden kuningaskunnalle, Itävallan tasavallalle, Portugalin tasavallalle ja Ruotsin kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 9 päivänä tammikuuta 2009.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 327, 22.12.2000, s. 74.

(2)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 19.

(3)  EUVL L 214, 9.8.2008, s. 66.


Top