EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1275

Komission asetus (EY) N:o 1275/2008, annettu 17 päivänä joulukuuta 2008 , Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/32/EY täytäntöönpanosta kotitalouksissa ja toimistoissa käytettävien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden lepovirtakulutuksen ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 339, 18.12.2008, p. 45–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 054 P. 144 - 151

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/03/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1275/oj

18.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 339/45


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1275/2008,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2008,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/32/EY täytäntöönpanosta kotitalouksissa ja toimistoissa käytettävien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden lepovirtakulutuksen ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon energiaa käyttävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista sekä neuvoston direktiivin 92/42/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 96/57/EY ja 2000/55/EY muuttamisesta 6 päivänä heinäkuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/32/EY (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 1 kohdan,

on kuullut ekologisen suunnittelun kuulemisfoorumia,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2005/32/EY nojalla komissio asettaa ekologista suunnittelua koskevia vaatimuksia eli ekosuunnitteluvaatimuksia energiaa käyttäville tuotteille, jotka edustavat merkittävää myyntivolyymiä ja kauppaa ja aiheuttavat merkittävän ympäristövaikutuksen ja joihin liittyy merkittäviä mahdollisuuksia ympäristövaikutusten parantamiseen ilman, että siitä aiheutuu kohtuuttomia kustannuksia.

(2)

Direktiivin 2005/32/EY 16 artiklan 2 kohdan toisessa luetelmakohdassa säädetään, että komissio ottaa 19 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen, 15 artiklan 2 kohdassa esitettyjen perusteiden mukaisesti ja kuulemisfoorumia kuultuaan käyttöön tarpeen mukaan erillisen täytäntöönpanotoimenpiteen tietyn tuoteryhmän lepovirtakulutuksen vähentämiseksi.

(3)

Komissio on tehnyt taustaselvityksen, jossa analysoidaan lepovirtakulutukseen liittyviä teknisiä, taloudellisia ja ympäristönäkökohtia. Selvitys on tehty yhdessä EU:sta ja sen ulkopuolisista maista tulevien sidosryhmien ja intressitahojen kanssa ja sen tulokset on julkistettu.

(4)

Taustaselvityksessä todetaan, että lepovirtakulutus koskee suurinta osaa yhteisössä myytäviä kotitalouksissa ja toimistoissa käytettäviä sähkö- ja elektroniikkalaitteita. Vuotuisen lepovirtakulutuksen arvioidaan olleen vuonna 2005 yhteisössä 47 terawattituntia, joka vastaa 19:ää miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöjä. Jos erityistoimenpiteitä ei toteuteta, lepovirtakulutuksen ennustetaan kasvavan 49 terawattituntiin vuonna 2020. On todettu, että lepovirtakulutusta voidaan vähentää huomattavasti.

(5)

Lepovirtakulutuksen vähentäminen olisi toteutettava olemassa olevilla kustannustehokkailla avoimilla teknologioilla, joilla saadaan alennettua laitteiden hankinta- ja käyttökustannuksia.

(6)

Kotitalouksissa ja toimistoissa käytettävien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmiustilassa ja pois päältä -tilassa tapahtuvalle lepovirtakulutukselle olisi vahvistettava ekosuunnitteluvaatimukset, jotta kyseiset vaatimukset saataisiin yhdenmukaistettua yhteisössä; tällä parannettaisiin sisämarkkinoiden toimivuutta ja asianomaisten tuotteiden ympäristönsuojelullista tasoa.

(7)

Ekosuunnitteluvaatimusten ei tulisi vaikuttaa kielteisesti tuotteen toiminnallisuuteen eikä aiheuttaa kielteisiä terveys-, turvallisuus- tai ympäristövaikutuksia. Erityisesti käyttövaiheen pienentyneestä sähkönkulutuksesta saatavan hyödyn olisi oltava merkittävämpi kuin valmiustila- tai pois päältä -toiminnolla varustetun laitteen tuotantovaiheessa mahdollisesti tapahtuva ympäristövaikutusten lisäys.

(8)

Tämän asetuksen soveltamisalaksi olisi rajattava kotiympäristössä käytettäviksi tarkoitettuja koti- ja toimistolaitteita vastaavat tuotteet, jotka tietotekniikkalaitteiden osalta vastaavat EN 55022:2006 -standardin mukaista luokkaa B. Soveltamisala olisi määriteltävä siten, että laitteet, joita ei ole vielä saatavilla markkinoilla, mutta joissa on samankaltaisia toimintoja kuin tässä asetuksessa erikseen mainituilla tuotteilla, suunnitellaan täyttämään kyseiset vaatimukset. Tuoteluetteloa voidaan tarvittaessa täydentää tämän asetuksen muutoksella.

(9)

Tämän asetuksen soveltamisalaan kuulumattomista toimintatiloista kuten tietokoneiden ACPI S3 -tilasta olisi säädettävä direktiivin 2005/32/EY mukaisissa tuotekohtaisissa täytäntöönpanotoimenpiteissä.

(10)

Direktiivin 2005/32/EY mukaisissa tuotekohtaisissa täytäntöönpanotoimenpiteissä vahvistetut valmiustilaa ja pois päältä -tilaa koskevat vaatimukset eivät pääsääntöisesti saisi olla tässä asetuksessa säädettyjä vaatimuksia lievempiä.

(11)

Jotta tarpeettomasta energiankulutuksesta päästäisiin, tuotteiden olisi mieluiten siirryttävä ”nollan watin” tehonkulutustilaan, kun ne eivät ole toiminnassa. Tekninen toteutettavuus ja soveltuvuus olisi määritettävä tuotekohtaisesti asianomaisessa direktiivin 2005/32/EY mukaisesti käyttöön otettavassa täytäntöönpanotoimenpiteessä.

(12)

Ekosuunnitteluvaatimusten kaksivaiheisen voimaantulon ansiosta valmistajilla pitäisi olla riittävästi aikaa suunnitella tuotteet uudelleen lepovirtakulutuksen osalta. Voimaantulovaiheet olisi ajoitettava niin, että markkinoilla jo olevien laitteiden toimintoihin liittyvät kielteiset vaikutukset vältetään ja että valmistajille, erityisesti pk-yrityksille, aiheutuvat kustannusvaikutukset otetaan huomioon samalla, kun varmistetaan poliittisten tavoitteiden toteutuminen kohtuullisessa ajassa. Tehonkulutus olisi mitattava ottaen huomioon yleisesti hyväksytyt parhaimmat käytännöt. Valmistajat voivat soveltaa yhdenmukaistettuja standardeja direktiivin 2005/32/EY 9 artiklan mukaisesti.

(13)

Tämän asetuksen on tarkoitus lisätä valmiustila- ja pois päältä -toimintojen energiatehokkuutta parantavien tekniikoiden käyttöä markkinoilla ja johtaa tätä kautta arviolta 35 terawattitunnin energiansäästöön vuonna 2020 verrattuna kehityksen jatkumiseen nykyisellään.

(14)

Tässä asetuksessa olisi direktiivin 2005/32/EY 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti säädettävä, että vaatimustenmukaisuutta koskevina menettelyinä sovelletaan direktiivin 2005/32/EY liitteessä IV säädettyä sisäisen suunnittelun valvontaa ja liitteessä V säädettyä hallintajärjestelmää.

(15)

Vaatimustenmukaisuuden tarkastamisen helpottamiseksi valmistajia olisi pyydettävä antamaan direktiivin 2005/32/EY liitteissä IV ja V tarkoitetuissa teknisissä asiakirjoissa tiedot valmiustilan ja pois päältä -tilan määritelmien mukaisista tiloista sekä niiden tehonkulutustasoista.

(16)

Saatavilla oleville nykyteknologioille, joiden tehonkulutus on alhainen valmiustilassa ja pois päältä -tilassa, olisi vahvistettava viitearvot. Tällä varmistettaisiin, että tiedot ovat erityisesti pk-yritysten ja erittäin pienten yritysten saatavilla helposti ja kattavasti, millä edelleen helpotettaisiin parhaimpien rakenneratkaisujen käyttöönottoa lepovirtakulutuksen vähentämiseksi.

(17)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 2005/32/EY 19 artiklan 1 kohdalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

Tällä asetuksella vahvistetaan ekosuunnitteluvaatimukset laitteiden valmiustilan ja pois päältä -tilan lepovirtakulutukselle. Tätä asetusta sovelletaan kotitalouksissa ja toimistoissa käytettäviin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan direktiivin 2005/32/EY määritelmiä. Lisäksi sovelletaan seuraavia määritelmiä:

1.

’kotitalouksissa ja toimistoissa käytettävillä sähkö- ja elektroniikkalaitteilla’, jäljempänä ’laitteet’, tarkoitetaan mitä tahansa energiaa käyttävää tuotetta, joka

a)

on kaupallisesti saatavilla yhtenä toiminnallisena yksikkönä ja joka on tarkoitettu loppukäyttäjille;

b)

kuuluu liitteessä I olevaan energiaa käyttävien tuotteiden luetteloon;

c)

on toimiakseen tarkoitetulla tavalla riippuvainen verkkovirtalähteen syöttämästä energiasta; ja

d)

on suunniteltu käytettäväksi enintään 250 voltin nimellisjännitteellä;

myös silloin, kun sitä pidetään kaupan muuhun kuin kotitalous- tai toimistokäyttöön;

2.

’valmiustilalla’ tarkoitetaan tilaa, jossa laite on kytkettynä verkkovirtalähteeseen, on riippuvainen verkkovirtalähteen syöttämästä energiasta toimiakseen tarkoitetulla tavalla ja tarjoaa määräämättömän ajan ainoastaan seuraavat toiminnot:

uudelleenaktivointitoiminto tai uudelleenaktivointitoiminto ja pelkkä uudelleenaktivoitavuuden ilmaisin, ja/tai

tieto- tai tilanäyttö;

3.

’uudelleenaktivointitoiminnolla’ tarkoitetaan toimintoa, jolla helpotetaan muiden toimintatilojen kuten aktiivisen toimintatilan aktivointia kaukokytkimellä, kaukosäädin mukaan luettuna, sisäisellä tunnistimella tai ajastimella tilaan, jossa käytettävissä on muita toimintoja kuten päätoiminto;

4.

’tieto- tai tilanäytöllä’ tarkoitetaan jatkuvaa toimintoa, jolla annetaan tietoja tai ilmoitetaan laitteen toimintatila näytöllä, kellonaikanäytöt mukaan luettuina;

5.

’aktiivisella toimintatilalla’ tarkoitetaan tilaa, jossa laite on kytkettynä verkkovirtalähteeseen ja vähintään yksi laitteen käyttötarkoituksen mukaisista päätoiminnoista on aktivoitu;

6.

’pois päältä -tilalla’ tarkoitetaan tilaa, jossa laite on kytkettynä verkkovirtalähteeseen, muttei suorita mitään toimintoa; myös seuraavia toimintatiloja pidetään pois päältä -tiloina:

a)

tilat, joissa yksinomaan ilmaistaan laitteen olevan pois päältä -tilassa;

b)

tilat, joissa yksinomaan suoritetaan toiminnot Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/108/EY (2) mukaisen sähkömagneettisen yhteensopivuuden varmistamiseksi;

7.

’tietotekniikkalaitteella’ tarkoitetaan mitä tahansa laitetta, jonka ensisijaisena toimintona on joko tietojen ja tietoliikennesanomien syöttäminen, säilyttäminen, näyttäminen, hakeminen, lähettäminen, käsittely, kytkentä tai hallinta taikka näiden toimintojen yhdistelmä ja joka voi olla varustettu yhdellä tai useammalla tavallisesti tiedonsiirtoon käytettävällä liityntäportilla;

8.

’kotiympäristöllä’ ympäristöä, jossa yleisradioverkon radio- ja televisiovastaanottimia voidaan olettaa käytettävän enintään 10 metrin etäisyydellä kyseisestä laitteesta.

3 artikla

Ekosuunnitteluvaatimukset

Valmiustilan ja pois päältä -tilan tehonkulutusta koskevat ekosuunnitteluvaatimukset esitetään liitteessä II.

4 artikla

Vaatimustenmukaisuuden arviointi

Direktiivin 2005/32/EY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely on joko direktiivin 2005/32/EY liitteessä IV säädetty sisäinen suunnittelun valvonta tai direktiivin 2005/32/EY liitteessä V säädetty hallintajärjestelmä.

5 artikla

Tarkastusmenettely markkinavalvontaa varten

Valvontatarkastukset tehdään liitteessä III säädetyn tarkastusmenettelyn mukaisesti.

6 artikla

Viitearvot

Tällä hetkellä markkinoiden parhaiten suoriutuvia tuotteita ja tekniikoita edustavat ohjeelliset viitearvot esitetään liitteessä IV.

7 artikla

Uudelleentarkastelu

Viimeistään kuuden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta komissio tarkastelee sitä uudelleen tekniikan kehityksen valossa ja esittää uudelleentarkastelun tulokset kuulemisfoorumille.

8 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Liitteessä II olevaa 1 kohtaa aletaan soveltaa vuoden kuluttua tämän artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetusta päivästä.

Liitteessä II olevaa 2 kohtaa aletaan soveltaa neljän vuoden kuluttua tämän artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetusta päivästä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2008.

Komission puolesta

Andris PIEBALGS

Komission jäsen


(1)  EUVL L 191, 22.7.2005, s. 29.

(2)  EUVL L 390, 31.12.2004, s. 24.


LIITE I

Luettelo tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvista energiaa käyttävistä tuotteista

1.

Kodinkoneet

Pyykinpesukoneet

Pyykinkuivauslaitteet

Astianpesukoneet

Ruoanlaittolaitteet:

Sähköuunit

Sähköllä toimivat keittolevyt

Mikroaaltouunit

Leivänpaahtimet

Rasvakeittimet

Kahvimyllyt, kahvinkeittimet ja laitteet purkkien tai pakkausten avaamista tai sulkemista varten

Sähköveitset

Muut laitteet ruoan laittoa ja elintarvikkeiden muuta käsittelyä varten, puhdistamista ja pesemistä varten sekä vaatteiden huoltoa varten.

Hiustenleikkuukoneet, hiustenkuivaimet, sähköhammasharjat, parranajokoneet, hierontalaitteet ja muut vartalonhoitolaitteet

Vaa’at

2.

Ensisijaisesti kotiympäristössä käytettäviksi tarkoitetut tietotekniikkalaitteet

3.

Kuluttajaelektroniikka

Radiot

Televisiot

Videokamerat

Videotallentimet

Hifitallentimet

Äänenvahvistimet

Kotiteatterijärjestelmät

Soittimet

Muut laitteet äänen tai kuvan tai muun signaalin tallentamista ja toistamista varten tai äänen ja kuvan jakeluun muutoin kuin televiestinnän avulla tarkoitetut tekniikat

4.

Lelut sekä vapaa-ajan- ja urheiluvälineet

Sähköjunat tai kilpa-autoradat

Kädessä pidettävät videopelikonsolit

Sähkö- tai elektroniikkakomponentteja sisältävät urheiluvälineet

Muut lelut sekä vapaa-ajan- ja urheiluvälineet


LIITE II

Ekosuunnitteluvaatimukset

1.

Vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta:

a)

Tehonkulutus pois päältä -tilassa:

Laitteen tehonkulutus missä tahansa pois päältä -tilassa ei saa olla suurempi kuin 1,00 wattia.

b)

Tehonkulutus valmiustilassa:

Laitteen tehonkulutus missä tahansa tilassa, jossa yksinomaan mahdollistetaan uudelleenaktivointitoiminto tai jossa yksinomaan mahdollistetaan uudelleenaktivointitoiminto ja pelkkä uudelleenaktivoitavuuden ilmaisin, ei saa olla suurempi kuin 1,00 wattia.

Laitteen tehonkulutus missä tahansa tilassa, jossa yksinomaan mahdollistetaan tieto- tai tilanäyttö tai jossa yksinomaan mahdollistetaan uudelleenaktivointitoiminnon ja tieto- tai tilanäytön yhdistelmä, ei saa olla suurempi kuin 2,00 wattia.

c)

Pois päältä -toiminnon ja/tai valmiustilatoiminnon saatavuus

Lukuun ottamatta tilanteita, joissa vaatimus ei ole perusteltu laitteen käyttötarkoituksen takia, laitteessa on oltava pois päältä -toiminto ja/tai valmiustilatoiminto sekä/tai muu toiminto, joka ei ylitä pois päältä -tilalle ja/tai valmiustilalle asetettuja voimassa olevia tehonkulutusvaatimuksia, kun laite on kytkettynä verkkovirtalähteeseen.

2.

Neljän vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta:

a)

Tehonkulutus pois päältä -tilassa:

Laitteen tehonkulutus missä tahansa pois päältä -tilassa ei saa olla suurempi kuin 0,50 wattia.

b)

Tehonkulutus valmiustilassa:

Laitteen tehonkulutus missä tahansa tilassa, jossa yksinomaan mahdollistetaan uudelleenaktivointitoiminto tai jossa mahdollistetaan yksinomaan uudelleenaktivointitoiminto ja pelkkä uudelleenaktivoitavuuden ilmaisin, ei saa olla suurempi kuin 0,50 wattia.

Laitteen tehonkulutus missä tahansa tilassa, jossa yksinomaan mahdollistetaan tieto- tai tilanäyttö tai jossa yksinomaan mahdollistetaan uudelleenaktivointitoiminnon ja tieto- tai tilanäytön yhdistelmä, ei saa olla suurempi kuin 1,00 wattia.

c)

Pois päältä -toiminnon ja/tai valmiustilatoiminnon saatavuus

Lukuun ottamatta tilanteita, joissa vaatimus ei ole perusteltu laitteen käyttötarkoituksen vuoksi, laitteessa on oltava pois päältä -toiminto ja/tai valmiustilatoiminto sekä/tai muu toiminto, joka ei ylitä pois päältä -tilalle ja/tai valmiustilalle asetettuja voimassa olevia tehonkulutusvaatimuksia, kun laite on kytkettynä verkkovirtalähteeseen.

d)

Tehonhallinta

Kun laitteessa ei ole päätoiminto aktivoituna tai kun yksi tai useampi muu energiaa käyttävä tuote ei ole riippuvainen laitteen toiminnoista, laitteessa on oltava, lukuun ottamatta tilanteita, joissa vaatimus ei ole perusteltu laitteen käyttötarkoituksen vuoksi, tehonhallintatoiminto tai vastaava, joka siirtää laitteen sen tarkoitetun käyttötarkoituksen kannalta asianmukaisen lyhyimmän mahdollisen ajan kuluttua automaattisesti

valmiustilaan, tai

pois päältä -tilaan, taikka

muuhun tilaan, jossa pois päältä -tilalle ja/tai valmiustilalle asetetut voimassa olevat tehonkulutusvaatimukset eivät ylity, kun laite on kytkettynä verkkovirtalähteeseen. Tehonhallintatoiminto on oltava aktivoituna ennen laitteen toimitusta.

3.

Mittaukset

Edellä 1 kohdan a ja b alakohdassa sekä 2 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettu tehonkulutus on määriteltävä luotettavalla, tarkalla ja toistettavissa olevalla mittausmenetelmällä, jossa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetty nykytekniikka.

Vähintään 0,50 watin tehon mittaukset on tehtävä enintään 2 prosentin epävarmuudella 95 prosentin luotettavuustasolla. Alle 0,50 watin tehon mittaukset on tehtävä enintään 0,01 watin epävarmuudella 95 prosentin luotettavuustasolla.

4.

Tiedot, jotka valmistajien on toimitettava

Teknisten asiakirjojen on 4 artiklan mukaista vaatimustenmukaisuuden arviointia varten sisällettävä seuraavat tiedot:

a)

Kustakin pois päältä -tilasta ja/tai valmiustilasta:

tehonkulutus watteina kahden desimaalin tarkkuudella,

käytetty mittausmenetelmä,

kuvaus siitä, miten laitteen toimintatila valittiin tai ohjelmoitiin,

vaiheet, joiden jälkeen laite on tilassa, jossa se vaihtaa tilaansa automaattisesti,

mahdolliset laitteen toimintaa koskevat huomautukset.

b)

Mittausten parametriarvot:

mittauslämpötila,

testijännite voltteina ja testitaajuus hertseinä,

sähkönlähteen harmoninen kokonaissärö,

sähkötestauksessa käytettyjen laitteiden, laitekokoonpanon ja piirien tiedot ja niihin liittyvät asiakirjat.

c)

Tapauksen mukaan 1 kohdan c alakohdassa tai 2 kohdan c ja/tai d alakohdassa lueteltujen vaatimusten mukaisuuden arvioinnissa tarvittavat laitteen ominaisuudet, mukaan luettuna aika, jonka jälkeen laite siirtyy automaattisesti valmiustilaan tai pois päältä -tilaan taikka muuhun tilaan, jossa pois päältä -tilalle ja/tai valmiustilalle asetetut voimassa olevat tehonkulutusvaatimukset eivät ylity.

Tarpeen mukaan on erityisesti annettava tekniset perustelut, joilla osoitetaan, että 1 kohdan c alakohdassa tai 2 kohdan c ja/tai d alakohdassa luetellut vaatimukset eivät sovellu laitteen aiottuun käyttötarkoitukseen.


LIITE III

Tarkastusmenettely

Suorittaessaan direktiivin 2005/32/EY 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja markkinavalvontatarkastuksia jäsenvaltioiden viranomaisten on noudatettava liitteessä II olevassa 1 kohdan a ja b alakohdassa tai 2 kohdan a ja b alakohdassa säädettyjen vaatimusten osalta soveltuvin osin seuraavaa tarkastusmenettelyä:

Tehonkulutus yli 1,00 wattia: jäsenvaltion viranomaisten on testattava yksi laite.

Mallin katsotaan olevan tämän asetuksen liitteessä II olevan 1 kohdan a ja b alakohdassa tai 2 kohdan a ja b alakohdassa säädettyjen soveltuvien vaatimusten mukainen, jos soveltuvin osin pois päältä -tilaa ja/tai valmiustilaa koskeviin vaatimuksiin liittyvät testitulokset eivät ylitä enimmäisarvoja yli 10 prosentilla.

Muussa tapauksessa on testattava vielä kolme laitetta. Mallin katsotaan olevan tämän täytäntöönpanotoimenpiteen vaatimusten mukainen, jos kolmen jälkimmäisen testin tulosten keskiarvo soveltuvin osin pois päältä -tilassa ja/tai valmiustilassa ei ylitä enimmäisarvoja yli 10 prosentilla.

Tehonkulutus enintään 1,00 wattia: jäsenvaltion viranomaisten on testattava yksi laite.

Mallin katsotaan olevan tämän asetuksen liitteessä II olevan 1 kohdan a ja b alakohdassa tai 2 kohdan a ja b alakohdassa säädettyjen soveltuvien vaatimusten mukainen, jos soveltuvin osin pois päältä -tilaa ja/tai valmiustilaa koskeviin vaatimuksiin liittyvät testitulokset eivät ylitä enimmäisarvoja yli 0,10 watilla.

Muussa tapauksessa on testattava vielä kolme laitetta. Mallin katsotaan olevan tämän täytäntöönpanotoimenpiteen vaatimusten mukainen, jos kolmen jälkimmäisen testin tulosten keskiarvo soveltuvin osin pois päältä -tilassa ja/tai valmiustilassa ei ylitä enimmäisarvoja yli 0,10 watilla.

Muussa tapauksessa mallin ei katsota täyttävän vaatimuksia.


LIITE IV

Viitearvot

Seuraavia viitearvoja käytetään direktiivin 2005/32/EY liitteen I osassa 3 olevan 2 kohdan tarkoituksiin.

Pois päältä -tila: 0–0,3 wattia, syväpoiskytkentäkytkin ensiöpuolella, riippuen muun muassa direktiivin 2004/108/EY mukaiseen sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen liittyvistä ominaisuuksista.

Valmiustila – uudelleenaktivointitila: 0,1 wattia

Valmiustila – näyttötila: yksinkertaiset näytöt ja matalatehoiset LEDit: 0,1 wattia; suuremmat näytöt (esim. kellonaikanäytöt) vaativat suuremman tehon.


Top