EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1142

Komission asetus (EY) N:o 1142/2008, annettu 13 päivänä marraskuuta 2008 , eräiden tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

OJ L 308, 19.11.2008, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 015 P. 289 - 290

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1142/oj

19.11.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 308/11


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1142/2008,

annettu 13 päivänä marraskuuta 2008,

eräiden tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteenä olevan yhdistetyn nimikkeistön (CN) yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen toteuttaa toimenpiteitä tämän asetuksen liitteessä tarkoitettujen tavaroiden luokittelemiseksi.

(2)

Asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 säädetään yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt. Näitä sääntöjä sovelletaan myös kaikkiin muihin nimikkeistöihin, jotka perustuvat kokonaan tai osittain yhdistettyyn nimikkeistöön taikka joissa siihen mahdollisesti lisätään alajakoja ja jotka vahvistetaan yhteisön erityissäännöksillä tavaroiden kauppaa koskevien tariffimääräysten tai muiden toimenpiteiden soveltamiseksi.

(3)

Yleisten tulkintasääntöjen nojalla tämän asetuksen liitteenä olevan taulukon sarakkeessa 1 kuvattu tavara olisi luokiteltava sarakkeessa 2 mainittuun CN-koodiin mainitun taulukon sarakkeessa 3 mainittavista syistä.

(4)

On aiheellista säätää, että tiedon saaja voi soveltaa jäsenvaltioiden tulliviranomaisten tavaroiden luokittelemisesta yhteiseen nimikkeistöön antamaa sitovaa tariffitietoa, joka ei ole tämän asetuksen mukainen, vielä kolmen kuukauden ajan yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (2) 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

(5)

Tullikoodeksikomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteessä olevan taulukon sarakkeessa 1 kuvattu tavara on luokiteltava yhdistettyyn nimikkeistöön kyseisen taulukon sarakkeessa 2 mainittuihin CN-koodeihin.

2 artikla

Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten antamiin sitoviin tariffitietoihin, jotka eivät ole tässä asetuksessa vahvistettujen säännösten mukaisia, voidaan vedota asetuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä marraskuuta 2008.

Komission puolesta

László KOVÁCS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.


LIITE

Tavaran kuvaus

Luokittelu

(CN-koodi)

Perusteet

(1)

(2)

(3)

Noin 250 cm pitkä kaapeli, jollaisia käytetään ainoastaan nimikkeeseen 9504 kuuluvissa videopelilaitteissa.

Kaapelin toinen pää on varustettu yhdellä erityisesti videopelilaitetta varten suunnitellulla liittimellä ja toinen pää viidellä monitoriin tai televisiovastaanottimeen yhdistämiseen tarkoitetulla liittimellä.

Kaapelin kautta voidaan videopelilaitteesta siirtää dataa monitoriin tai televisiovastaanottimeen, ja tämä data voidaan sisällöstä riippuen esittää videopelinä, videokuvana tai yksittäisinä kuvina taikka toistaa äänenä.

8544 42 90

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 8544, 8544 42 ja 8544 42 90 nimiketekstien mukaisesti.

Tuotetta ei voida luokitella nimikkeeseen 9504 videopelilaitteen tarvikkeena, koska nimike 8544 on tavaran kuvaukseltaan kaikkein yksityiskohtaisin kaapeleiden ja muiden sähköjohtimien osalta.

Sen vuoksi tuote on luokiteltava CN-koodiin 8544 42 90 liittimillä varustettuna sähköjohtimena.


Top