EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1056

Komission asetus (EY) N:o 1056/2008, annettu 27 päivänä lokakuuta 2008 , lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden ylläpidosta, ja näihin tehtäviin osallistuvien organisaatioiden ja henkilöstön hyväksymisestä annetun asetuksen (EY) N:o 2042/2003 muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 283, 28.10.2008, p. 5–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 020 P. 114 - 138

No longer in force, Date of end of validity: 05/01/2015; Kumoaja 32014R1321

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1056/oj

28.10.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 283/5


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1056/2008,

annettu 27 päivänä lokakuuta 2008,

lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden ylläpidosta, ja näihin tehtäviin osallistuvien organisaatioiden ja henkilöstön hyväksymisestä annetun asetuksen (EY) N:o 2042/2003 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 80 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta 20 päivänä helmikuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden ylläpidosta, ja näihin tehtäviin osallistuvien organisaatioiden ja henkilöstön hyväksymisestä 20 päivänä marraskuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2042/2003 (2) 7 artiklan 6 kohdan mukaisesti Euroopan lentoturvallisuusvirasto, jäljempänä ’virasto’, on arvioinut mainitun asetuksen liitteen I (osa M) määräysten vaikutukset.

(2)

Virasto on todennut, että asetuksen (EY) N:o 2042/2003 liitteen I (osa M) nykyiset määräykset ovat liian tiukat muille kuin kaupallisiin ilmakuljetuksiin käytettäville ilma-aluksille ja erityisesti ilma-aluksille, joita ei ole luokiteltu ”vaativiksi moottorikäyttöisiksi ilma-aluksiksi”.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 2042/2003 7 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti jäsenvaltiot voivat tiettyyn määräaikaan asti poiketa asetuksen soveltamisesta muiden kuin kaupallisiin ilmakuljetuksiin käytettävien ilma-alusten osalta, ja useimmat jäsenvaltiot ovat käytännössä näin tehneetkin. Tämä määräaika on nyt kulunut loppuun, joten liitteen I (osa M) määräyksiä on sovellettava kaikissa jäsenvaltioissa 28 päivästä syyskuuta 2008, jollei sitä ennen hyväksytä muutoksia.

(4)

Virasto on kehottanut tekemään asetukseen (EY) N:o 2042/2003 ja erityisesti liitteeseen I (osa M) merkittäviä muutoksia, jotta nykyisiä vaatimuksia voitaisiin mukauttaa ottamaan huomioon eri ilma-alusluokkien ja toimintatyyppien moninaisuus turvallisuuden tasosta tinkimättä.

(5)

Jotta jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ja intressitahot voisivat riittävästi tutustua ja sopeutua osan M uusiin vaatimuksiin, jäsenvaltioiden pitäisi voida lykätä osan M soveltamista muihin kuin kaupallisiin ilmakuljetuksiin käytettäviin ilma-aluksiin vielä yhdellä tai kahdella vuodella kyseisistä määräyksistä riippuen.

(6)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 2042/2003 olisi muutettava.

(7)

Tämän asetuksen säännöksissä otetaan huomioon komission 11 päivänä tammikuuta 2008 antama tiedonanto ”Yleisilmailun ja liikelentotoiminnan kestävä tulevaisuus” (3).

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet perustuvat asetuksen (EY) N:o 216/2008 17 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti annettuun viraston lausuntoon.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 216/2008 65 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 2042/2003 seuraavasti:

1.

Lisätään 2 artiklaan k ja l kohta seuraavasti:

”k)

’ELA1-ilma-alus’ tarkoittaa seuraavia eurooppalaisia kevyitä ilma-aluksia:

i)

lentokone, purjelentokone tai moottoripurjelentokone, jonka suurin sallittu lentoonlähtömassa on alle 1 000 kg ja jota ei ole luokiteltu vaativaksi moottorikäyttöiseksi ilma-alukseksi;

ii)

ilmapallo, jonka suunniteltu suurin sallittu nostossa käytettävän kaasun tai kuuman ilman tilavuus on 3 400 m3 kuumailmapalloissa, 1 050 m3 kaasupalloissa ja 300 m3 ankkuroiduissa kaasupalloissa;

iii)

ilmalaiva, joka on suunniteltu korkeintaan kahdelle ja jonka suunniteltu suurin sallittu nostossa käytettävän kaasun tai kuuman ilman tilavuus on 2 500 m3 kuumailmalaivoissa ja 1 000 m3 kaasuilmalaivoissa;

l)

’LSA-ilma-alus’ tarkoittaa kevyttä harrastelentokonetta, jolla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

i)

suurin sallittu lentoonlähtömassa on enintään 600 kg;

ii)

suurin sallittu sakkausnopeus laskuasussa on enintään 45 solmua kalibroitua ilmanopeutta ilma-aluksen suurimmalla sallitulla lentoonlähtömassalla ja kriittisimmällä massakeskiön asemalla;

iii)

suurin sallittu henkilökapasiteetti on kaksi henkilöä, lentäjä mukaan luettuna;

iv)

yksi potkurilla varustettu muu kuin turbiinimoottori;

v)

paineistamaton matkustamo.”

2.

Lisätään 3 artiklaan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Muita kuin kaupallisiin ilmakuljetuksiin käytettäviä ilma-aluksia koskeva jäsenvaltion vaatimusten mukaisesti myönnetty ja 28 päivänä syyskuuta 2008 voimassa oleva todistus lentokelpoisuuden tarkastamisesta tai muu vastaava asiakirja on voimassa päättymispäivään tai 28 päivään syyskuuta 2009 asti sen mukaan, kumpi ajankohdista on aikaisempi. Voimassaoloajan päätyttyä toimivaltainen viranomainen voi kerran myöntää uudelleen todistuksen lentokelpoisuuden tarkastamisesta tai vastaavan asiakirjan tai jatkaa sen voimassaoloa yhden vuoden, jos se on jäsenvaltion vaatimusten mukaista. Jatketun voimassaoloajan päätyttyä toimivaltainen viranomainen voi vielä kerran myöntää uudelleen todistuksen lentokelpoisuuden tarkastamisesta tai vastaavan asiakirjan tai jatkaa sen voimassaoloa yhden vuoden, jos se on jäsenvaltion vaatimusten mukaista. Tämän jälkeen todistusta ei saa myöntää uudelleen eikä sen voimassaoloa saa jatkaa. Jos tämän kohdan säännöksiä on käytetty siirrettäessä ilma-aluksen rekisteröintiä EU:n sisällä, on myönnettävä uusi todistus lentokelpoisuuden tarkastamisesta kohdan M.A.904 mukaisesti.”

3.

Lisätään 4 artiklaan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Huolto- tai valmistustodistusten, jotka jäsenvaltion vaatimusten mukaisesti hyväksytty organisaatio on myöntänyt ennen tämän asetuksen voimaantuloa, katsotaan täyttävän liitteen I (osa M) kohdassa M.A.801 ja M.A.802 esitetyt vaatimukset.”

4.

Korvataan 5 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Huoltohenkilöstön valtuuttaminen tapahtuu liitteen III määräysten mukaisesti, paitsi sen osalta, mitä liitteen I kohdissa M.A.606(h), M.A.607(b), M.A.801(d) ja M.A.803 sekä liitteen II (osa 145) kohdassa 145.A.30(j) ja liitteen II (osa 145) lisäyksessä IV määrätään.”

5.

Muutetaan 7 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Edellä olevasta 1 kohdasta poiketen

a)

liitteen I määräyksiä, lukuun ottamatta kohtia M.A.201(h)(2) ja M.A.708(c), sovelletaan 28 päivästä syyskuuta 2005;

b)

liitteen I kohtaa M.A.201(f) sovelletaan kolmansien maiden lentotoiminnan harjoittajien käyttämiin muihin kuin kaupallisiin ilmakuljetuksiin käytettäviin ilma-aluksiin 28 päivästä syyskuuta 2009.”

b)

Muutetaan 3 kohta seuraavasti:

i)

Korvataan a alakohta seuraavasti:

”a)

liitteen I määräyksiä muiden kuin kaupallisiin ilmakuljetuksiin käytettävien ilma-alusten osalta 28 päivään syyskuuta 2009 saakka;”.

ii)

Lisätään g alakohta seuraavasti:

”g)

muiden kuin kaupallisiin ilmakuljetuksiin käytettävien muiden kuin suurten ilma-alusten osalta tarvetta noudattaa liitettä III (osa 66) seuraavissa määräyksissä ennen 28 päivää syyskuuta 2010:

liitteen I (osa M) M.A.606(g) ja M.A.801(b)2,

liitteen II (osa 145) 145.A.30(g) ja (h).”

6.

Muutetaan liitteet I ja II tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä lokakuuta 2008.

Komission puolesta

Antonio TAJANI

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 79, 19.3.2008, s. 1.

(2)  EUVL L 315, 28.11.2003, s. 1.

(3)  KOM(2007) 869 lopullinen.


LIITE

1.

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 2042/2003 liite I (osa M) seuraavasti:

1)

Lisätään kohtaan M.1 4 (iii) kohta seuraavasti:

”iii)

kohdasta 4 (i) poiketen, jos muun kuin kaupallisiin ilmakuljetuksiin käytettävän ilma-aluksen jatkuvasta lentokelpoisuudesta huolehtii tämän liitteen (osa M) osaston A luvun G mukaisesti hyväksytty jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio, joka ei ole rekisteröintijäsenvaltion valvonnan alaisena, ja ainoastaan jos asiasta on sovittu rekisteröintijäsenvaltion kanssa ennen huolto-ohjelman hyväksymistä

a)

jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaation valvonnasta vastaavan jäsenvaltion nimeämää viranomaista tai

b)

virastoa, jos jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio sijaitsee kolmannessa maassa.”

2)

Korvataan kohdan M.A.201 kohta (e) seuraavasti:

”e)

Täyttääkseen kohdassa (a) asetetut velvollisuudet

i)

ilma-aluksen omistaja voi tehdä jatkuvaan lentokelpoisuuteen liittyvistä tehtävistä sopimuksen tämän liitteen (osa M) osaston A luvun G mukaisesti hyväksytyn jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaation kanssa. Tässä tapauksessa jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio vastaa siitä, että nämä tehtävät hoidetaan asianmukaisesti;

ii)

omistaja, joka ottaa ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden hallinnan omalle vastuulleen ilman lisäyksen I mukaista sopimusta, voi kuitenkin tehdä tämän liitteen (osa M) osaston A luvun G mukaisesti hyväksytyn jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaation kanssa rajoitetun sopimuksen huolto-ohjelman laatimisesta ja sen hyväksymisestä kohdan M.A.302 mukaisesti. Tässä tapauksessa rajoitettu sopimus siirtää vastuun huolto-ohjelman laatimisesta ja hyväksymisestä jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatiolle, jonka kanssa sopimus on tehty.”

3)

Korvataan kohdan M.A.201 kohdan (i) johdantolause seuraavasti: ”Kun jäsenvaltio edellyttää lentotoiminnan harjoittajalta lupaa kaupalliseen toimintaan, jossa ei ole kyse kaupallisista ilmakuljetuksista,”.

4)

Korvataan kohdan M.A.202 kohta (a) seuraavasti:

”a)

Jokaisen kohdan M.A.201 mukaisesti vastuussa olevan henkilön tai organisaation on raportoitava rekisteröintivaltion nimeämälle toimivaltaiselle viranomaiselle ja tyyppisuunnittelusta tai lisätyyppisuunnittelusta vastaavalle organisaatiolle sekä tarvittaessa myös lentotoiminnan harjoittajan jäsenvaltiolle kaikki havaitut ilma-aluksen tai sen osien kuntoon liittyvät, lentoturvallisuutta vaarantavat seikat.”

5)

Korvataan kohta M.A.302 seuraavasti:

”M.A.302   Ilma-aluksen huolto-ohjelma

a)

Kunkin ilma-aluksen huolto on järjestettävä ilma-aluksen huolto-ohjelman mukaisesti.

b)

Toimivaltainen viranomainen hyväksyy ilma-aluksen huolto-ohjelman ja siihen tehtävät muutokset.

c)

Kun ilma-aluksen jatkuvasta lentokelpoisuudesta huolehtii tämän liitteen (osa M) osaston A luvun G mukaisesti hyväksytty jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio, ilma-aluksen huolto-ohjelma ja siihen tehdyt muutokset voidaan hyväksyä käyttämällä epäsuoraa hyväksyntämenettelyä.

i)

Tässä tapauksessa epäsuoran hyväksyntämenettelyn laatii jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio osana jatkuvan lentokelpoisuuden hallinnan käsikirjaa ja sen hyväksyy jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatiosta vastaava toimivaltainen viranomainen.

ii)

Jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio ei voi käyttää epäsuoraa hyväksyntämenettelyä, jos organisaatio ei ole rekisteröintivaltion valvonnassa, ellei ole tehty kohdan M.1 kohdan 4(ii) tai 4(iii) – tapauksen mukaan – mukaista sopimusta, jolla vastuu ilma-aluksen huolto-ohjelman hyväksymisestä siirretään jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatiosta vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle.

d)

Ilma-aluksen huolto-ohjelman on oltava yhdenmukainen seuraavien ohjeiden kanssa:

i)

toimivaltaisen viranomaisen antamat ohjeet;

ii)

jatkuvaa lentokelpoisuutta koskevat ohjeet, joita antavat tyyppihyväksyntätodistuksen, rajoitetun tyyppihyväksyntätodistuksen, lisätyyppihyväksyntätodistuksen, suuren korjauksen suunnitteluhyväksynnän, ETSO-valtuutuksen tai minkä tahansa muun asetuksen (EY) N:o 1702/2003 ja sen liitteen (osa 21) mukaisesti annetun hyväksynnän haltijat;

iii)

omistajan tai jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaation ehdottamat täydentävät tai vaihtoehtoiset ohjeet, kun ne on hyväksytty kohdan M.A.302 mukaisesti, lukuun ottamatta kohdassa (e) tarkoitettujen turvallisuuteen liittyvien tehtävien jaksoja, joita voidaan pidentää, edellyttäen että ne on tutkittu riittävästi kohdan (g) mukaisesti ja ainoastaan kun ne on hyväksyttävä suoraan kohdan M.A.302(b) mukaisesti.

e)

Ilma-aluksen huolto-ohjelman on sisällettävä kaikki huoltoa koskevat yksityiskohdat, huoltoväli mukaan luettuna, sekä kaikki ilma-alustyyppiin ja lentotoiminnan erityispiirteisiin liittyvät erityiset tehtävät.

f)

Suurten ilma-alusten osalta, kun huolto-ohjelma perustuu huollonohjausryhmän logiikkaan tai ilma-aluksen kunnon valvontaan, ilma-aluksen huolto-ohjelman on sisällettävä luotettavuusohjelma.

g)

Ilma-aluksen huolto-ohjelmaa on tarkistettava säännöllisesti ja muutettava tarvittaessa. Näillä tarkistuksilla on varmistettava, että huolto-ohjelma on käyttökokemusten ja toimivaltaisten viranomaisten antamien ohjeiden valossa asianmukainen ja että siinä otetaan huomioon uudet ja/tai muutetut huolto-ohjeet, jotka antaa tyyppihyväksyntätodistuksen ja lisätyyppihyväksyntätodistuksen haltija tai muu organisaatio, joka julkaisee tällaisia tietoja asetuksen (EY) N:o 1702/2003 liitteen (osa 21) mukaisesti.”

6)

Korvataan kohdan M.A.305 kohta (b) seuraavasti:

”b)

Ilma-aluksen jatkuvaa lentokelpoisuutta koskevien tallenteiden tulee käsittää

1.

ilma-aluksen matkapäiväkirja, moottoripäiväkirja(t) tai moottorimoduulien laitekortit, potkuripäiväkirja(t) ja laitekortit kaikkia käyttöiältään rajoitettuja osia varten tarpeen mukaan ja

2.

lentotoiminnan harjoittajan tekninen matkapäiväkirja, kun sitä vaaditaan kohdan M.A.306 mukaisesti kaupallisten ilma-kuljetusten osalta tai jäsenvaltio vaatii sitä muun kaupallisen lentotoiminnan kuin kaupallisten ilmakuljetusten osalta.”

7)

Korvataan M.A.403 kohdassa (b) ilmaisu ”Kohtien M.A.801(b)1 ja M.A.801(b)2 tai osan 145 mukaisesti” ilmaisulla ”Kohtien M.A.801(b)1, M.A.801(b)2, M.A.801(c), M.A.801(d) tai liitteen II (osa 145) mukaisesti.”

8)

Korvataan kohdassa M.A.501 kohdassa (a) ilmaisu ”osassa 145 ja luvussa F ei muuta määrätä” ilmaisulla ”asetuksen (EY) N:o 1702/2003 liitteessä (osa 21), tämän asetuksen liitteessä II (osa 145) tai liitteen I osaston A luvussa F ei muuta määrätä”.

9)

Korvataan kohta M.A.502 seuraavasti:

”M.A.502   Osien huolto

a)

Osia saavat huoltaa huolto-organisaatiot, jotka on sitä varten asianmukaisesti hyväksytty tämän liitteen (osa M) osaston A luvun F tai liitteen II (osa 145) mukaisesti.

b)

Kohdasta (a) poiketen tämän liitteen (osa M) osaston A luvun F tai liitteen II (osa 145) mukaisesti hyväksytty A-luokan kelpuutuksen saanut organisaatio ja kohdassa M.A.801(b)2 tarkoitettu valtuutettu huoltohenkilöstö saa huoltaa osia ilma-alusta koskevien huoltotietojen tai, mikäli asiasta sovitaan toimivaltaisen viranomaisen kanssa, osia koskevien huoltotietojen mukaisesti vain silloin, kun nämä osat on asennettu ilma-alukseen. Tällainen organisaatio tai valtuutettu huoltohenkilöstö voi kuitenkin irrottaa osan väliaikaisesti huoltoa varten, kun tämä helpottaa osan huoltoa, ellei irrottamisesta seuraa lisää huoltotoimenpiteitä, joihin ei sovelleta tämän kohdan määräyksiä. Tämän kohdan mukaisesti tehty osien huolto ei ole peruste EASA 1 -lomakkeen myöntämiselle ja siinä on noudatettava kohdassa M.A.801 määrättyjä ilma-aluksen huoltotodisteen antamista koskevia vaatimuksia.

c)

Kohdasta (a) poiketen tämän liitteen (osa M) osaston A luvun F tai liitteen II (osa 145) mukaisesti hyväksytty B-luokan kelpuutuksen saanut organisaatio saa huoltaa moottorin tai APUn osia moottoria tai APUa koskevien huoltotietojen tai, mikäli asiasta sovitaan toimivaltaisen viranomaisen kanssa, osia koskevien huoltotietojen mukaisesti vain silloin, kun nämä osat on asennettu moottoriin tai APUun. Tällainen B-luokan kelpuutuksen saanut organisaatio voi kuitenkin irrottaa osan väliaikaisesti huoltoa varten, kun tämä helpottaa osan huoltoa, ellei irrottamisesta seuraa lisää huoltotoimenpiteitä, joihin ei sovelleta tämän kohdan määräyksiä.

d)

Kohdasta (a) ja kohdasta M.A.801(b)2 poiketen kohdassa M.A.801(b)2 tarkoitettu valtuutettu huoltohenkilöstö saa huoltaa asennettuna tai tilapäisesti irrotettuna olevia muiden kuin kaupallisiin ilmakuljetuksiin käytettävien ELA1-ilma-alusten osia niitä koskevien huoltotietojen mukaisesti, lukuun ottamatta

1.

muiden osien kuin moottorien ja potkureiden perushuoltoa ja

2.

muiden kuin CS-VLA-, CS-22- ja LSA-ilma-alusten moottorien ja potkureiden perushuoltoa.

Kohdan (d) mukaisesti tehty osien huolto ei ole peruste EASA 1 -lomakkeen myöntämiselle ja siinä on noudatettava kohdassa M.A.801 määrättyjä ilma-aluksen huoltotodisteen antamista koskevia vaatimuksia.”

10)

Korvataan kohta M.A.503 seuraavasti:

”M.A.503   Käyttöiältään rajoitetut osat

Asennettujen, käyttöiältään rajoitettujen osien käyttöikä ei saa ylittää hyväksytyssä huolto-ohjelmassa ja lentokelpoisuusmääräyksissä sallittuja käyttöikärajoja, paitsi sen osalta, mitä kohdassa M.A.504(c) määrätään.”

11)

Korvataan kohdan M.A.504 kohta (b) seuraavasti:

”b)

Käyttökelvottomat osat on merkittävä ja kerättävä turvalliseen, hyväksytyn huolto-organisaation valvomaan varastotilaan, kunnes näiden osien tulevaisuudesta päätetään. Muiden kuin kaupallisiin ilmakuljetuksiin käytettävien muiden kuin suurten ilma-alusten osalta henkilö tai organisaatio, joka on ilmoittanut osan olevan käyttökelvoton, voi todettuaan osan käyttökelvottomaksi siirtää osan ilma-aluksen omistajan huostaan sillä edellytyksellä, että siirto merkitään ilma-aluksen, moottorin tai osan päiväkirjaan.”

12)

Korvataan kohta M.A.601 seuraavasti:

”M.A.601   Soveltamisala

Tässä luvussa määritellään vaatimukset, jotka organisaatioiden on täytettävä, jotta niille voidaan myöntää hyväksyntä kohtaan M.A.201 (g) sisältymättömien ilma-alusten ja niiden osien huoltoon tai jatkaa hyväksynnän voimassaoloa.”

13)

Korvataan kohdan M.A.604(a) kohta 5 ja 6 seuraavasti:

”5.

luettelo valtuutetusta huoltohenkilöstöstä sekä hyväksynnän laajuus ja

6.

luettelo toimipaikoista, joissa huolto suoritetaan, sekä yleinen kuvaus laitteista ja tiloista”.

14)

Lisätään kohtaan M.A.606 kohta (h) seuraavasti:

”h)

Kohdasta (g) poiketen organisaatio voi kaupallisen lentotoiminnan harjoittajille huoltotukea tarjotessaan käyttää seuraavien määräysten mukaisesti valtuutettua huoltohenkilöstöä, edellyttäen että asianmukaiset menettelyt on hyväksytty osana organisaation käsikirjaa:

1.

Sellaisia lentokelpoisuusmääräyksiä varten, jotka koskevat toistuvasti ennen lentoa suoritettavia toimenpiteitä ja joissa nimenomaisesti mainitaan, että ohjaamomiehistö saa suorittaa vaaditut toimenpiteet, organisaatio voi antaa ilma-aluksen päällikölle rajoitetun huoltotodisteen antamisvaltuutuksen, edellyttäen että organisaatio varmistaa, että tällainen henkilö on saanut riittävän käytännön koulutuksen pystyäkseen suorittamaan lentokelpoisuusmääräyksen mukaiset toimenpiteet vaaditulla tavalla.

2.

Mikäli kyseessä on ilma-alus, jota käytetään paikasta, jossa ei ole saatavilla tukitoimintoja, organisaatio voi antaa ilma-aluksen päällikölle rajoitetun huoltotodisteen antamisvaltuutuksen, edellyttäen että organisaatio varmistaa, että tällainen henkilö on saanut riittävän käytännön koulutuksen pystyäkseen suorittamaan tehtävän vaaditulla tavalla.”

15)

Korvataan kohta M.A.607 seuraavasti:

”M.A.607   Valtuutettu huoltohenkilöstö

a)

Kohdan M.A.606(g) määräysten lisäksi valtuutettu huoltohenkilöstö voi käyttää oikeuksiaan vain, jos organisaatio on varmistanut, että

1.

valtuutettu huoltohenkilöstö pystyy osoittamaan täyttävänsä liitteen III (osa 66) 66.A.20(b) kohdassa esitetyt vaatimukset, paitsi siltä osin kuin liitteessä III (osa 66) viitataan jäsenvaltion säännöksiin, jolloin henkilöstön on täytettävä kyseisten säännösten vaatimukset, ja

2.

valtuutettu huoltohenkilöstö on perehtynyt riittävän hyvin kyseiseen ilma-alukseen ja/tai sen osiin, joita huolletaan, sekä asiaan liittyviin organisaation menettelyihin.

b)

Seuraavaksi luetelluissa odottamattomissa tapauksissa, joissa ilma-alus on joutunut vian vuoksi jäämään paikkaan, jossa ei ole käytettävissä asianmukaista valtuutettua huoltohenkilöstöä, huolto-organisaatio, jonka kanssa on tehty sopimus huoltoa koskevasta tuesta, voi antaa huoltotodisteen antamiseen kertavaltuutuksen

1.

yhdelle työntekijälleen, jolla on tekniikaltaan, rakenteeltaan ja järjestelmiltään samankaltaisen ilma-aluksen tyyppikelpuutus, tai

2.

kenelle tahansa henkilölle, jolla on vähintään kolmen vuoden kokemus huoltotöistä ja voimassa oleva ICAOn ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirja sekä tyyppikelpuutus kyseiseen ilma-alukseen, mikäli kyseisessä paikassa ei ole tämän osan mukaisesti toimiluvan saanutta tai hyväksyttyä huolto-organisaatiota ja se huolto-organisaatio, jonka kanssa on tehty sopimus huolloista, hankkii ja säilyttää rekisterissä todisteet tämän henkilön kokemuksesta ja lupakirjasta.

Näistä tapauksista on aina ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle seitsemän päivän kuluessa tällaisen valtuutuksen myöntämisestä. Myöntäessään kertavaltuutuksia huoltotodisteen antamiseen hyväksytyn huolto-organisaation on varmistettava, että kaikki tällaiset huollot, jotka voivat vaikuttaa lentoturvallisuuteen, tarkistetaan uudelleen.

c)

Hyväksytyn huolto-organisaation on kirjattava kaikki valtuutettua huoltohenkilöstöä koskevat tiedot ja ylläpidettävä ajantasaista luetteloa kaikesta valtuutetusta huoltohenkilöstöstä ja sen hyväksynnän laajuudesta osana organisaation käsikirjaa kohdan M.A.604(a)5 mukaisesti.”

16)

Korvataan kohdan M.A.608(a) kohta 1 seuraavasti:

”1.

pidettävä hallussaan kohdassa M.A.609 kuvatuissa huoltotiedoissa määriteltyjä laitteita ja työvälineitä tai huolto-organisaation käsikirjassa lueteltuja vastineita, jotka ovat välttämättömiä hyväksynnän laajuuteen kuuluvassa päivittäisessä huoltotyössä ja”

17)

Korvataan kohta M.A.610 seuraavasti:

”M.A.610   Huoltotyön tilaukset

Ennen kuin huoltotyöt aloitetaan, organisaation ja huoltoa pyytävän organisaation on sovittava kirjallisesta työtilauksesta, jossa esitetään selvästi suoritettava huoltotyö.”

18)

Korvataan kohdan M.A.613 kohta (a) seuraavasti:

”a)

Aina kun kaikki vaaditut osien huoltotoimet on suoritettu loppuun tämän luvun mukaisesti, annetaan osien huoltotodiste kohdan M.A.802 mukaisesti. EASA 1 -lomake annetaan lukuun ottamatta kohtien M.A.502(b) ja M.A.502(d) mukaisesti huollettavia osia ja kohdan M.A.603(b) mukaisesti valmistettavia osia.”

19)

Korvataan kohta M.A.615 seuraavasti:

”M.A.615   Organisaation oikeudet

Tämän liitteen (osa M) osaston A luvun F mukaisesti hyväksytyllä huolto-organisaatiolla on lupa

a)

huoltaa mitä tahansa ilma-alusta ja/tai sen osaa, jonka huoltoon se on hyväksytty, toimiluvassa ja huolto-organisaation käsikirjassa täsmennetyissä tiloissa;

b)

hankkia erityispalveluja muulta huolto-organisaation valvonnassa olevalta pätevältä organisaatiolta, edellyttäen että asianmukaiset menettelyt luodaan osaksi toimivaltaisen viranomaisen suoraan hyväksymää organisaation käsikirjaa;

c)

huoltaa mitä tahansa ilma-alusta ja/tai sen osaa, jonka huoltamiseen se on hyväksytty, missä tiloissa tahansa, kun huolto on tarpeellinen joko ilma-aluksessa havaitun lentokelpoisuuden esteenä olevan vian tai välttämättömän muun kuin määräaikaisen huollon takia, huolto-organisaation käsikirjassa yksilöityjen ehtojen mukaisesti;

d)

kun huolto on saatu suoritetuksi, antaa huoltotodisteita, kohdan M.A.612 tai M.A.613 määräysten mukaisesti.”

20)

Muutetaan kohta M.A.703 seuraavasti:

i)

Korvataan kohta (a) seuraavasti:

”a)

Toimiluvan myöntäminen käy ilmi toimivaltaisen viranomaisen antamasta todistuksesta, joka sisältyy lisäykseen VI.”

ii)

Lisätään kohta (c) seuraavasti:

”c)

Toimiluvan kattamaksi katsottava työn laajuus on täsmennettävä kohdan M.A.704 mukaisessa jatkuvan lentokelpoisuuden hallinnan käsikirjassa.”

21)

Muutetaan kohta M.A.704 seuraavasti:

i)

Korvataan kohdan (a) kohta 3 seuraavasti:

”3.

kohdissa M.A.706(a), M.A.706(c), M.A.706(d) ja M.A.706(i) tarkoitettujen henkilöiden ammattinimikkeet ja nimet”

ii)

Lisätään kohtaan (a) kohta 9:

”9.

luettelo hyväksytyistä ilma-aluksen huolto-ohjelmista tai, muiden kuin kaupallisiin ilmakuljetuksiin käytettävien ilma-alusten osalta, luettelo ’yleistason’ ja ’perustason’ huolto-ohjelmista”

iii)

Korvataan kohta (c) seuraavasti:

”c)

Kohdan (b) määräyksistä riippumatta käsikirjan pienet muutokset voidaan hyväksyä epäsuorasti epäsuoralla hyväksyntämenettelyllä. Epäsuorassa hyväksyntämenettelyssä määritellään sovellettava pieni muutos, sen laatii jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio osana käsikirjaa ja sen hyväksyy kyseisestä jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatiosta vastaava toimivaltainen viranomainen.”

22)

Lisätään kohtaan M.A.706 kohdat (i) ja (j) seuraavasti:

”i)

Niiden organisaatioiden osalta, jotka jatkavat lentokelpoisuuden tarkastamisesta annetun todistuksen voimassaoloa kohtien M.A.711(a)4 ja M.A.901(f) mukaisesti, organisaation on nimitettävä henkilöt, joilla on valtuudet tämän tekemiseen, ja nimitykselle on saatava toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntä.

j)

Organisaation on esitettävä ja pidettävä ajan tasalla jatkuvan lentokelpoisuuden hallinnan käsikirjassa kohdissa M.A.706(a), M.A.706(c), M.A.706(d) ja M.A.706(i) tarkoitettujen henkilöiden ammattinimikkeet ja nimet.”

23)

Korvataan kohdan M.A.707 kohta (a) seuraavasti:

”a)

Hyväksynnän saaminen lentokelpoisuustarkastusten tekemiseen edellyttää, että hyväksytyllä jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatiolla on asianmukaista lentokelpoisuustarkastuksia tekevää henkilökuntaa, joka voi antaa osaston A luvussa I tarkoitettuja lentokelpoisuuden tarkastamista koskevia todistuksia tai suosituksia.

1.

Kaikkien kaupallisessa ilmakuljetuksessa käytettävien ilma-alusten sekä ilma-alusten, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on yli 2 730 kilogrammaa, lukuun ottamatta ilmapalloja, osalta henkilöstöllä on oltava

a.

vähintään viiden vuoden kokemus jatkuvan lentokelpoisuuden alalta ja

b.

liitteen III (osa 66) mukainen asianmukainen lupa tai ilma-aluksen luokkaa vastaava kansallisesti tunnustettu huoltohenkilöstön pätevyys (kun liitteessä III (osa 66) viitataan kansallisiin sääntöihin) taikka ilmailualan tutkinto tai vastaava koulutus ja

c.

muodollinen ilmailuhuollon koulutus ja

d.

toimi hyväksytyssä organisaatiossa asianmukaisissa tehtävissä.

e.

Kohtien (a)–(d) määräyksistä riippumatta kohdassa M.A.707(a)1b esitetty vaatimus voidaan korvata viiden vuoden kokemuksella jatkuvan lentokelpoisuuden alalta kohdassa M.A.707(a)1a jo vaaditun kokemuksen lisäksi.

2.

Muiden kuin kaupallisessa ilmakuljetuksessa käytettävien ilma-alusten, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on enintään 2 730 kilogrammaa, sekä ilmapallojen osalta henkilöstöllä on oltava:

a.

vähintään kolmen vuoden kokemus jatkuvan lentokelpoisuuden alalta ja

b.

liitteen III (osa 66) mukainen asianmukainen lupa tai ilma-aluksen luokkaa vastaava kansallisesti tunnustettu huoltohenkilöstön pätevyys (kun liitteessä III (osa 66) viitataan kansallisiin sääntöihin) taikka ilmailualan tutkinto tai vastaava koulutus ja

c.

asianmukainen ilmailuhuollon koulutus ja

d.

toimi hyväksytyssä organisaatiossa asianmukaisissa tehtävissä.

e.

Kohtien (a)–(d) määräyksistä riippumatta kohdassa M.A.707(a)2b esitetty vaatimus voidaan korvata neljän vuoden kokemuksella jatkuvan lentokelpoisuuden alalta kohdassa M.A.707(a)2a jo vaaditun kokemuksen lisäksi.”

24)

Korvataan kohdan M.A.708(b) kohta 2 seuraavasti:

”2.

esitettävä ilma-aluksen huolto-ohjelma ja sen muutokset toimivaltaiselle viranomaiselle hyväksyntää varten, ellei sovelleta kohdan M.A.302(c) mukaista epäsuoraa hyväksyntämenettelyä, ja toimitettava jäljennös ohjelmasta muun kuin kaupallisiin ilmakuljetuksiin käytetyn ilma-aluksen omistajalle”

25)

Korvataan kohta M.A.709 seuraavasti:

”M.A.709   Asiakirjat

a)

Hyväksytyllä jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatiolla on oltava kohdassa M.A.401 määritellyt, voimassa olevat sovellettavat huoltotiedot, ja sen on käytettävä niitä hoitaessaan kohdassa M.A.708 tarkoitettuja jatkuvaan lentokelpoisuuteen liittyviä tehtäviä. Nämä tiedot voi toimittaa omistaja tai lentotoiminnan harjoittaja, jos näiden kanssa on tehty asianmukainen sopimus. Tällaisessa tapauksessa jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaation tarvitsee vain säilyttää tiedot sopimuksen keston ajan, ellei kohdan M.A.714 mukaisesti toisin vaadita.

b)

Hyväksytty jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio voi muiden kuin kaupallisessa ilmakuljetuksessa käytettävien ilma-alusten osalta kehittää ”perustason” ja/tai ”yleistason” huolto-ohjelmia, jotta voitaisiin myöntää ensimmäinen hyväksyntä ja/tai laajentaa sitä ilman tämän liitteen (osa M) lisäyksessä I tarkoitettuja sopimuksia. Nämä ”perustason” ja/tai ”yleistason” huolto-ohjelmat eivät sulje pois tarvetta vahvistaa kohdan M.A.302 mukaisesti ilma-aluksen asianmukainen huolto-ohjelma hyvissä ajoin ennen kohdassa M.A.711 tarkoitettujen oikeuksien käyttöä.”

26)

Korvataan kohta M.A.711 seuraavasti:

”M.A.711   Organisaation oikeudet

a)

Tämän liitteen (osa M) osaston A luvun G mukaisesti hyväksytyllä jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatiolla on lupa

1.

huolehtia muiden kuin kaupallisiin ilmakuljetuksiin käytettävien ilma-alusten jatkuvasta lentokelpoisuudesta toimilupansa mukaisesti

2.

huolehtia kaupallisessa ilmakuljetuksessa käytettävien ilma-alusten jatkuvasta lentokelpoisuudesta, jos sekä sen toimiluvassa että lentotoimintaluvassa on tätä koskeva merkintä

3.

sopia rajoitettujen jatkuvaan lentokelpoisuuteen liittyvien tehtävien suorittamisesta alihankkijaorganisaation kanssa, joka toimii sen laatujärjestelmän alaisena ja mainitaan sen toimiluvassa olevassa luettelossa

4.

jatkaa toimivaltaisen viranomaisen tai jonkun muun tämän liitteen (osa M) osaston A luvun G mukaisesti hyväksytyn jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaation myöntämän lentokelpoisuuden tarkastamista koskevan todistuksen voimassaoloa kohdassa M.A.901(f) määritellyin edellytyksin.

b)

Hyväksytty jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio, joka on rekisteröity jossakin jäsenvaltiossa, voidaan lisäksi hyväksyä toteuttamaan kohdassa M.A.710 tarkoitettuja lentokelpoisuustarkastuksia sekä

1.

antamaan todistuksen tällaisesta lentokelpoisuuden tarkastamisesta ja jatkamaan todistuksen voimassaoloa kohdassa M.A.901(c)2 tai M.A.901(e)2 määritellyin edellytyksin ja

2.

antamaan suosituksia lentokelpoisuuden tarkastamisesta rekisteröintijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.”

27)

Korvataan kohdan M.A.712 kohta (f) seuraavasti:

”f)

Kun on kyse pienistä organisaatioista, jotka eivät huolehdi kaupallisiin ilmakuljetuksiin käytettävien ilma-alusten jatkuvasta lentokelpoisuudesta, laatujärjestelmä voidaan korvata säännöllisillä organisaatiotutkimuksilla, jos toimivaltainen viranomainen hyväksyy tämän, paitsi jos organisaatio myöntää todistuksia lentokelpoisuuden tarkastamisesta ilma-aluksille, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on yli 2 730 kg ja jotka eivät ole ilmapalloja. Jos laatujärjestelmää ei ole, organisaatio ei saa tehdä muiden osapuolten kanssa sopimuksia jatkuvan lentokelpoisuuden hallinnasta.”

28)

Korvataan kohdan M.A.714 kohta (b) seuraavasti:

”b)

Jos jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatiolla on kohdassa M.A.711(b) mainittu oikeus, sen on säilytettävä jäljennös jokaisesta lentokelpoisuuden tarkastamisesta annetusta todistuksesta ja lentokelpoisuutta koskevasta suosituksesta tai niiden voimassaolon mahdollisesta jatkamisesta sekä kaikista niiden perusteena olevista asiakirjoista. Organisaation on lisäksi säilytettävä jäljennös jokaisesta lentokelpoisuuden tarkastamisesta annetusta todistuksesta, jonka voimassaoloa se on jatkanut kohdassa M.A.711(a)4 tarkoitetun oikeuden nojalla.”

29)

Korvataan kohta M.A.801 seuraavasti:

”M.A.801   Ilma-aluksen huoltotodiste

a)

Ellei ilma-alusta ole luovuttanut käyttöön liitteen II (osa 145) mukaisesti hyväksytty huolto-organisaatio, huoltotodiste annetaan tämän luvun mukaisesti.

b)

Ilma-alusta ei saa luovuttaa käyttöön ennen kuin jokin seuraavista on antanut huoltotodisteen huollon päätyttyä ja todennut, että kaikki vaaditut huoltotoimet on suoritettu asianmukaisesti:

1.

asianmukainen valtuutettu huoltohenkilöstö tämän liitteen (osa M) osaston A luvun F mukaisesti hyväksytyn huolto-organisaation nimissä tai

2.

liitteen III (osa 66) vaatimusten mukainen valtuutettu huoltohenkilöstö, lukuun ottamatta tämän liitteen lisäyksessä VII lueteltuja vaativia huoltotoimia, joihin sovelletaan 1 alakohtaa, tai

3.

kohdan M.A.803 mukainen lentäjänä toimiva omistaja.

c)

Kohdan M.A.801(b)2 määräyksistä poiketen muiden kuin kaupallisessa ilmakuljetuksessa käytettävien ELA1-ilma-alusten osalta lisäyksessä VII luetelluista vaativista huoltotöistä voi antaa huoltotodisteen kohdassa M.A.801(b)2 tarkoitettu valtuutettu huoltohenkilöstö.

d)

Kohdan M.A.801(b) määräyksistä poiketen odottamattomissa tilanteissa, joissa ilma-alus on joutunut vian vuoksi jäämään paikkaan, jossa ei ole tämän liitteen tai liitteen II (osa 145) mukaisesti hyväksyttyä huolto-organisaatiota tai asianmukaista valtuutettua huoltohenkilöstöä, omistaja voi valtuuttaa henkilön, jolla on vähintään kolmen vuoden asianmukainen kokemus huoltotöistä ja riittävä pätevyys, toteuttamaan huoltotyöt tämän liitteen luvussa D määriteltyjen huolto-ohjeiden mukaisesti ja antamaan ilma-alukselle huoltotodisteen. Tällaisessa tapauksessa omistajan on

1.

hankittava ja säilytettävä ilma-aluksen huoltokirjanpidossa yksityiskohtaiset tiedot kaikista tehdyistä töistä ja huoltotodisteen antaneen henkilön pätevyydestä ja

2.

varmistettava, että kohdassa M.A.801(b) tarkoitettu asianmukaisesti valtuutettu henkilö tai tämän liitteen (osa M) osaston A luvun F tai liitteen II (osa 145) mukaisesti hyväksytty organisaatio tarkastaa tällaisen huollon ja antaa siitä huoltotodisteen heti kun mahdollista ja joka tapauksessa enintään seitsemän päivän kuluessa, ja

3.

ilmoitettava seitsemän päivän kuluessa tällaisen valtuutuksen myöntämisestä ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden hallinnasta vastaavalle organisaatiolle, jos sen kanssa on tehty sopimus kohdan M.A.201(e) mukaisesti, tai toimivaltaiselle viranomaiselle, jos tällaista sopimusta ei ole tehty.

e)

Kun on kyse kohdan M.A.801(b)2 tai kohdan M.A.801(c) mukaisesta huoltotodisteen antamisesta, valtuutettua huoltohenkilöstöä voi avustaa huoltotyössä yksi tai useampi henkilö sen suorassa ja jatkuvassa valvonnassa.

f)

Huoltotodisteeseen on merkittävä vähintään

1.

huollon toteutusta koskevat perustiedot ja

2.

huollon valmistumispäivämäärä ja

3.

huoltotodisteen antavan organisaation ja/tai henkilön tunnistetiedot, mukaan luettuina

i)

tämän liitteen (osa M) osaston A luvun F mukaisesti hyväksytyn huolto-organisaation toimiluvan numero ja huoltotodisteen antaneen valtuutetun huoltohenkilöstön jäsenen hyväksyntänumero tai

ii)

kun on kyse kohdan M.A.801(b)2 tai M.A.801(c) mukaisesta huoltotodisteesta, huoltotodisteen antavan valtuutetun huoltohenkilöstön tunnistetiedot ja tarvittaessa lupakirjanumero;

4.

mahdolliset lentokelpoisuus- tai käyttörajoitukset.

g)

Kohdan (b) määräyksistä poiketen ja kohdan (h) määräyksistä riippumatta, jos vaadittua huoltoa ei voida suorittaa loppuun, huoltotodiste voidaan antaa ilma-alusta koskevien hyväksyttyjen rajoitusten mukaisesti. Maininta tästä sekä mahdollisesti sovellettavista lentokelpoisuus- tai käyttörajoituksista on sisällytettävä osana kohdassa (f)4 vaadittavia tietoja ilma-aluksen huoltotodisteeseen ennen sen antamista.

h)

Huoltotodistetta ei saa antaa, jos todetaan jokin poikkeama, joka vaarantaa lentoturvallisuuden.”

30)

Korvataan kohta M.A.802 seuraavasti:

”M.A.802   Osien huoltotodiste

a)

Huoltotodiste on annettava ilma-aluksen jokaisen osan kohdan M.A.502 mukaisen huollon päättyessä.

b)

Osan huoltotodiste annetaan nimellä ’EASA 1 -lomake’ tunnetulla huolto- ja valmistustodistuksella, paitsi silloin, kun tällainen ilma-aluksen osien huolto on tehty kohdan M.A.502(b) tai M.A.502(d) mukaisesti, jolloin huollossa noudatetaan kohdan M.A.801 mukaisia huoltotodistemenettelyjä.”

31)

Korvataan kohta M.A.803 seuraavasti:

”M.A.803   Lentäjänä toimivan omistajan valtuudet

a)

Lentäjänä toimivaksi omistajaksi luokitellaan henkilö,

1.

jolla on jäsenvaltion myöntämä tai hyväksymä voimassa oleva lentolupakirja (tai vastaava asiakirja) tyyppi- ja luokkakelpuutuksineen ja

2.

joka omistaa ilma-aluksen joko yksin tai yhteisomistajana; omistajan on oltava:

i)

yksi rekisteröintilomakkeessa mainituista luonnollisista henkilöistä tai

ii)

jäsen voittoa tavoittelemattomassa harrastustoiminnan alan oikeushenkilössä, jos oikeushenkilö on määritelty rekisteröintiasiakirjassa omistajaksi tai lentotoiminnan harjoittajaksi, kyseinen jäsen on suoraan osallisena oikeushenkilön päätöksentekomenettelyssä ja oikeushenkilö on nimennyt hänet suorittamaan huoltoa lentäjänä toimivana omistajana.

b)

Kun kyse on yksityisestä moottoroidusta ilma-aluksesta, jonka suunnittelu on yksinkertainen ja suurin sallittu lentoonlähtömassa enintään 2 730 kg, purjelentokoneesta, moottoripurjelentokoneesta tai ilmapallosta, lentäjänä toimiva omistaja saa antaa huoltotodisteen, kun lentäjänä toimivan omistajan tekemä, lisäyksessä VIII määritelty rajoitettu huolto on tehty.

c)

Lentäjänä toimivan omistajan tekemä rajoitettu huolto on määriteltävä kohdassa M.A.302 tarkoitetussa huolto-ohjelmassa.

d)

Huoltotodiste on kirjattava matkapäiväkirjoihin, ja sen on sisällettävä perustiedot suoritetusta huollosta, käytetyt huoltotiedot, huollon valmistumispäivämäärä sekä todistuksen antavan lentäjänä toimivan omistajan tunnistetiedot, allekirjoitus ja lupakirjan numero.”

32)

Korvataan kohta M.A.901 seuraavasti:

”M.A.901   Ilma-aluksen lentokelpoisuustarkastus

Ilma-aluksen lentokelpoisuustodistuksen voimassaolon varmistamiseksi on järjestettävä säännöllisesti ilma-aluksen ja sen jatkuvaan lentokelpoisuuteen liittyvien tallenteiden lentokelpoisuustarkastuksia.

a)

Todistus lentokelpoisuuden tarkastamisesta annetaan hyväksyttävän lentokelpoisuustarkastuksen jälkeen lisäyksen III (EASA 15a- tai 15b -lomake) mukaisesti. Todistus lentokelpoisuuden tarkastamisesta on voimassa vuoden.

b)

Valvotussa ympäristössä oleva ilma-alus on ilma-alus, i) jonka jatkuvan lentokelpoisuuden hallinnasta on vastannut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden ajan sama tämän liitteen (osa M) osaston A luvun G mukaisesti hyväksytty jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio ja ii) jota ovat huoltaneet viimeksi kuluneiden 12 kuukauden ajan tämän liitteen (osa M) osaston A luvun F tai liitteen II (osa 145) mukaisesti hyväksytyt huolto-organisaatiot. Mukaan luetaan kohdassa M.A.803(b) tarkoitettu huolto, joka suoritetaan ja jota seuraava huoltotodiste annetaan kohdan M.A.801(b)2 tai M.A.801(b)3 mukaisesti.

c)

Kaikkien valvotussa ympäristössä olevien, kaupallisessa ilmakuljetuksessa käytettävien ilma-alusten sekä ilma-alusten, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on yli 2 730 kg, lukuun ottamatta ilmapalloja, osalta kohdassa (b) tarkoitettu ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden hallinnasta vastaava organisaatio voi, asianmukaisen hyväksynnän saatuaan ja kohdan (k) määräyksiä noudattaen

1.

antaa todistuksen lentokelpoisuuden tarkastamisesta kohdan M.A.710 mukaisesti, ja

2.

jatkaa lentokelpoisuuden tarkastamisesta antamansa todistuksen voimassaoloa kahdesti vuodeksi kerrallaan, kun ilma-alus on pysynyt valvotussa ympäristössä.

d)

Kaikkien sellaisten kaupallisessa ilmakuljetuksessa käytettävien ilma-alusten sekä ilma-alusten, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on yli 2 730 kg, lukuun ottamatta ilmapalloja, jotka i) eivät ole valvotussa ympäristössä tai ii) joiden jatkuvan lentokelpoisuuden hallinnasta vastaavalla jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatiolla ei ole oikeutta suorittaa lentokelpoisuustarkastusta, osalta todistuksen lentokelpoisuuden tarkastamisesta antaa toimivaltainen viranomainen tehtyään hyväksyttävän arvioinnin, joka perustuu tämän liitteen (osa M) osaston A luvun G määräyksiä noudattaen asianmukaisesti hyväksytyn jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaation suositukseen, jonka omistaja tai lentotoiminnan harjoittaja on liittänyt hakemukseen. Tämän suosituksen on perustuttava kohdan M.A.710 mukaisesti suoritettuun lentokelpoisuustarkastukseen.

e)

Muiden kuin kaupallisessa ilmakuljetuksessa käytettävien ilma-alusten, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on enintään 2 730 kg, sekä ilmapallojen osalta mikä tahansa omistajan tai lentotoiminnan harjoittajan nimeämä ja tämän liitteen (osa M) osaston A luvun G mukaisesti hyväksytty jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio voi, asianmukaisen hyväksynnän saatuaan ja kohdan (k) määräyksiä noudattaen

1.

antaa todistuksen lentokelpoisuuden tarkastamisesta kohdan M.A.710 mukaisesti, ja

2.

jatkaa lentokelpoisuuden tarkastamisesta antamansa todistuksen voimassaoloa kahdesti vuodeksi kerrallaan, kun ilma-alus on pysynyt sen hallinnassa valvotussa ympäristössä.

f)

Kohtien M.A.901(c)2 ja M.A.901(e)2 määräyksistä poiketen kohdassa (b) tarkoitettu ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio voi jatkaa toimivaltaisen viranomaisen tai jonkin toisen tämän liitteen (osa M) osaston A luvun G mukaisesti hyväksytyn jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaation antaman lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen voimassaoloa kahdesti vuodeksi kerrallaan, jos ilma-alus on valvotussa ympäristössä ja kohdan (k) määräyksiä noudatetaan.

g)

Kohtien M.A.901(e) ja M.A.901(i)2 määräyksistä poiketen, jos kyse on ELA1-luokan ilma-aluksesta, jota ei käytetä kaupallisissa ilmakuljetuksissa ja johon ei sovelleta kohtaa M.A.201(i), myös toimivaltainen viranomainen voi antaa todistuksen lentokelpoisuuden tarkastamisesta tehtyään hyväksyttävän arvioinnin, joka perustuu toimivaltaisen viranomaisen muodollisesti hyväksymän ja osan 66 ja kohdan M.A.707(a)2(a) vaatimukset täyttävän valtuutetun huoltohenkilöstön suositukseen, jonka omistaja tai lentotoiminnan harjoittaja on liittänyt hakemukseen. Tämän suosituksen on perustuttava kohdan M.A.710 mukaisesti suoritettuun lentokelpoisuustarkastukseen, ja sen saa antaa enintään kahdeksi peräkkäiseksi vuodeksi.

h)

Tilanteessa, jossa lentoturvallisuus on mahdollisesti uhattuna, toimivaltaisen viranomaisen on itse tehtävä lentokelpoisuustarkastus ja annettava siitä todistus.

i)

Sen lisäksi, mitä kohdassa (h) määrätään, toimivaltainen viranomainen voi tehdä lentokelpoisuustarkastuksen itse ja antaa siitä todistuksen seuraavissa tapauksissa:

1.

muiden kuin kaupallisessa ilmakuljetuksessa käytettävien ilma-alusten osalta silloin, kun ilma-aluksen lentokelpoisuudesta huolehtii tämän liitteen (osa M) osaston A luvun G mukaisesti hyväksytty jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio, joka sijaitsee kolmannessa maassa;

2.

ilmapallojen ja kaikkien muiden sellaisten ilma-alusten osalta, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on enintään 2 730 kg, omistajan pyynnöstä.

j)

Kun toimivaltainen viranomainen tekee itse lentokelpoisuustarkastuksen ja/tai antaa siitä todistuksen, omistajan tai lentotoiminnan harjoittajan on järjestettävä toimivaltaista viranomaista varten

1.

toimivaltaisen viranomaiset vaatimat asiakirjat ja

2.

sopiva, sijainniltaan tarkoituksenmukainen majoitus viranomaisen henkilöstölle ja

3.

tarvittaessa liitteen III (osa 66) vaatimukset tai liitteen II (osa 145) kohtien 145A.30(j)(1) ja (2) vastaavat henkilöstövaatimukset täyttävää asianmukaisesti koulutettua apuhenkilöstöä.

k)

Lentokelpoisuuden tarkastustodistusta ei saa antaa tai sen voimassaoloa jatkaa, jos on olemassa syitä tai todisteita, joiden perusteella voidaan epäillä ilma-aluksen olevan lentokelvoton.”

33)

Korvataan kohdan M.A.904 kohdat (a) ja (b) seuraavasti:

”a)

Tuodessaan ilma-alusta kolmannesta maasta jonkin jäsenvaltion rekisteriin hakijan on

1.

haettava rekisteröintijäsenvaltiolta uutta lentokelpoisuustodistusta asetuksen (EY) N:o 1702/2003 liitteen (osa 21) mukaisesti ja

2.

teetettävä muille kuin uusille ilma-aluksille kohdan M.A.901 mukaisesti lentokelpoisuustarkastus, joka ilma-aluksen on läpäistävä, ja

3.

teetettävä kaikki kohdan M.A.302 mukaisessa hyväksytyssä huolto-ohjelmassa vaaditut huoltotoimet.

b)

Kun jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio toteaa ilma-aluksen vastaavan asiaankuuluvia vaatimuksia, sen on toimitettava tarvittaessa rekisteröintivaltiolle dokumentoitu suositus lentokelpoisuuden tarkastamista koskevan todistuksen antamista varten.”

34)

Muutetaan kohta M.B.301 seuraavasti:

i)

Korvataan kohdassa (b) ilmaisu ”M.A.302(e)” ilmaisulla ”M.A.302(c)”.

ii)

Korvataan kohdassa (d) ilmaisu ”M.A.302(c) ja (d)” ilmaisulla ”M.A.302(d), (e) ja (f)”.

35)

Korvataan kohdassa M.B.302 ilmaisu ”10 artiklan 3 kohdan” ilmaisulla ”14 artiklan 4 kohdan”.

36)

Korvataan kohdan M.B.303 kohta (a) seuraavasti:

”a)

Toimivaltaisen viranomaisen on kehitettävä tarkastusohjelma, jonka avulla voidaan valvoa kyseisen jäsenvaltion rekisterissä olevan lentokaluston lentokelpoisuustilannetta.”

37)

Lisätään kohtaan M.B.303 kohta (i) seuraavasti:

”i)

Täytäntöönpanon valvontaa helpottaakseen toimivaltaisten viranomaisten on vaihdettava tietoja kohdan (h) mukaisesti havaituista puutteista.”

38)

Korvataan kohta M.B.606 seuraavasti:

”M.B.606   Muutokset

a)

Toimivaltainen viranomainen käsittelee organisaatioon tehtävät muutokset, joista on ilmoitettu kohdan M.A.617 mukaisesti, ensimmäisen hyväksynnän soveltuvien kohtien mukaisesti.

b)

Toimivaltainen viranomainen voi määritellä ehdot, joiden mukaisesti hyväksytty huolto-organisaatio voi toimia tällaisia muutoksia tehtäessä, ellei se katso, että toimilupa olisi muutosten luonteen tai laajuuden vuoksi peruutettava väliaikaisesti.

c)

Huolto-organisaation käsikirjaan tehtävät muutokset:

1.

Jos muutokset hyväksytään suoraan kohdan M.A.604(b) mukaisesti, toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että käsikirjassa määritellyt menettelyt ovat tämän liitteen (osa M) mukaisia, ennen kuin hyväksytylle organisaatiolle ilmoitetaan hyväksynnästä virallisesti.

2.

Jos muutoksia hyväksyttäessä käytetään kohdan M.A.604(c) mukaista epäsuoraa hyväksyntämenettelyä, toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, i) että muutokset säilyvät pieninä ja ii) että se voi riittävällä tavalla valvoa muutosten hyväksymistä varmistaakseen niiden tämän liitteen (osa M) vaatimusten mukaisuuden.”

39)

Korvataan kohta M.B.706 seuraavasti:

”M.B.706   Muutokset

a)

Toimivaltainen viranomainen käsittelee organisaatioon tehtävät muutokset, joista on ilmoitettu kohdan M.A.713 mukaisesti, ensimmäisen hyväksynnän soveltuvien kohtien mukaisesti.

b)

Toimivaltainen viranomainen voi määritellä ehdot, joiden mukaisesti hyväksytty jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio voi toimia tällaisia muutoksia tehtäessä, ellei se katso, että toimilupa olisi muutosten luonteen tai laajuuden vuoksi peruutettava väliaikaisesti.

c)

Jatkuvan lentokelpoisuuden hallinnan käsikirjaan tehtävät muutokset:

1.

Jos muutokset hyväksytään suoraan kohdan M.A.704(b) mukaisesti, toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että käsikirjassa määritellyt menettelyt ovat tämän liitteen (osa M) mukaisia, ennen kuin hyväksytylle organisaatiolle ilmoitetaan hyväksynnästä virallisesti.

2.

Jos muutoksia hyväksyttäessä käytetään kohdan M.A.704(c) mukaista epäsuoraa hyväksyntämenettelyä, toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, i) että muutokset säilyvät pieninä ja ii) että se voi riittävällä tavalla valvoa muutosten hyväksymistä varmistaakseen niiden tämän liitteen (osa M) vaatimusten mukaisuuden.”

40)

Korvataan kohdassa M.B.901 ilmaisu ”kohdan M.A.902(d)” ilmaisulla ”kohdan M.A.901”.

41)

Korvataan kohta M.B.902 seuraavasti:

”M.B.902   Toimivaltaisen viranomaisen suorittama lentokelpoisuustarkastus

a)

Kun toimivaltainen viranomainen suorittaa lentokelpoisuustarkastuksen ja antaa todistuksen lentokelpoisuuden tarkastamisesta (EASA 15a -lomake, lisäys III), sen on suoritettava lentokelpoisuustarkastus kohdan M.A.710 mukaisesti.

b)

Jotta lentokelpoisuustarkastus voidaan tehdä, toimivaltaisella viranomaisella on oltava asianmukaista lentokelpoisuustarkastuksia tekevää henkilökuntaa.

1.

Kaikkien kaupallisessa ilmakuljetuksessa käytettävien ilma-alusten sekä ilma-alusten, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on yli 2 730 kg, lukuun ottamatta ilmapalloja, osalta henkilöstöllä on oltava

a.

vähintään viiden vuoden kokemus jatkuvan lentokelpoisuuden alalta ja

b.

liitteen III (osa 66) mukainen asianmukainen lupakirja tai ilma-aluksen luokkaa vastaava kansallisesti tunnustettu huoltohenkilöstön pätevyys (kun liitteessä III (osa 66) viitataan kansallisiin sääntöihin) taikka ilmailualan tutkinto tai vastaava koulutus ja

c.

muodollinen ilmailuhuollon koulutus ja

d.

toimi asianmukaisissa tehtävissä.

Edellä olevien kohtien a–d määräyksistä riippumatta kohdassa M.B.902(b)1b esitetty vaatimus voidaan korvata viiden vuoden kokemuksella jatkuvan lentokelpoisuuden alalta kohdassa M.B.902(b)1a jo vaaditun kokemuksen lisäksi.

2.

Muiden kuin kaupallisessa ilmakuljetuksessa käytettävien ilma-alusten, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on enintään 2 730 kg, sekä ilmapallojen osalta henkilöstöllä on oltava

a.

vähintään kolmen vuoden kokemus jatkuvan lentokelpoisuuden alalta ja

b.

liitteen III (osa 66) mukainen asianmukainen lupakirja tai ilma-aluksen luokkaa vastaava kansallisesti tunnustettu huoltohenkilöstön pätevyys (kun liitteessä III (osa 66) viitataan kansallisiin sääntöihin) taikka ilmailualan tutkinto tai vastaava koulutus ja

c.

asianmukainen ilmailuhuollon koulutus ja

d.

toimi asianmukaisissa tehtävissä.

Edellä olevien kohtien a–d määräyksistä riippumatta kohdassa M.B.902(b)2b esitetty vaatimus voidaan korvata neljän vuoden kokemuksella jatkuvan lentokelpoisuuden alalta kohdassa M.B.902(b)2a jo vaaditun kokemuksen lisäksi.

c)

Toimivaltaisen viranomaisen on säilytettävä tiedot kaikesta lentokelpoisuustarkastuksia tekevästä henkilöstöstä; näiden tietojen on sisällettävä yksityiskohtaiset tiedot henkilöstön pätevyydestä ja niitä on säilytettävä yhdessä jatkuvan lentokelpoisuuden hallinnan kokemukseen ja koulutukseen liittyvistä olennaisista tiedoista tehdyn yhteenvedon kanssa.

d)

Lentokelpoisuustarkastuksia tehdessään toimivaltaisen viranomaisen on saatava käyttöönsä kohdissa M.A.305, M.A.306 ja M.A.401 määritellyt sovellettavat tiedot.

e)

Lentokelpoisuustarkastuksia tekevän henkilöstön on annettava EASA 15a -lomake hyväksyttävästi suoritetun lentokelpoisuustarkastuksen jälkeen.”

42)

Korvataan lisäyksen I ”Jatkuvaa lentokelpoisuutta koskeva sopimus” kohdat 5.1 ja 5.2 seuraavasti:

”5.1.

Hyväksytyn organisaation velvoitteet:

1.

kyseisen ilma-alustyypin on sisällyttävä organisaation toimilupaan;

2.

organisaation on noudatettava ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämiseen liittyviä seuraavia ehtoja:

a)

laatia ilma-aluksen huolto-ohjelma, johon kuuluu aiemmin mahdollisesti laadittu luotettavuusohjelma

b)

ilmoittaa (huolto-ohjelmassa) huoltotyöt, jotka lentäjänä toimiva omistaja saa suorittaa kohdan M.A.803(c) mukaisesti

c)

järjestää ilma-aluksen huolto-ohjelman hyväksyntä

d)

kun huolto-ohjelma on hyväksytty, toimittaa siitä jäljennös omistajalle

e)

huolehtia siirtymätarkastuksen tekemisestä ilma-aluksen aiemmasta huolto-ohjelmasta uuteen siirryttäessä

f)

järjestää kaikki huolto jonkin hyväksytyn huolto-organisaation tehtäväksi

g)

huolehtia kaikkien sovellettavien lentokelpoisuusmääräysten soveltamisesta

h)

huolehtia siitä, että hyväksytty huolto-organisaatio korjaa kaikki määräaikaishuollon ja lentokelpoisuustarkastusten aikana havaitut tai omistajan ilmoittamat viat ja puutteet

i)

koordinoida määräaikaishuoltoa, lentokelpoisuusmääräysten soveltamista, käyttöiältään rajoitettujen osien uusimista ja osien tarkastusvaatimuksia

j)

tiedottaa omistajalle aina, kun ilma-alus on tuotava hyväksytyn huolto-organisaation tarkastettavaksi

k)

huolehtia kaikista teknisistä tallenteista

l)

arkistoida kaikki tekniset tallenteet;

3.

järjestää kaikkien ilma-alukseen asetuksen (EY) N:o 1702/2003 liitteen (osa 21) mukaisesti tehtävien muutosten hyväksyntä ennen niiden toteuttamista;

4.

järjestää kaikkien ilma-alukseen asetuksen (EY) N:o 1702/2003 liitteen (osa 21) mukaisesti tehtävien korjausten hyväksyntä ennen korjausten tekemistä;

5.

ilmoittaa rekisteröintivaltion toimivaltaiselle viranomaiselle aina, kun omistaja ei ole esittänyt ilma-alusta hyväksytylle huolto-organisaatiolle hyväksytyn organisaation pyynnön mukaisesti;

6.

ilmoittaa rekisteröintivaltion toimivaltaiselle viranomaiselle aina, kun tätä sopimusta ei ole noudatettu;

7.

tehdä tarvittaessa ilma-aluksen lentokelpoisuustarkastus ja laatia todistus lentokelpoisuuden tarkastamisesta tai suositus rekisteröintivaltion toimivaltaiselle viranomaiselle;

8.

toimittaa 10 vuorokauden kuluessa jäljennökset kaikista myönnetyistä ja jatketuista lentokelpoisuuden tarkastustodistuksista rekisteröintivaltion toimivaltaiselle viranomaiselle;

9.

tehdä kaikki sovellettavissa määräyksissä vaaditut poikkeamailmoitukset;

10.

ilmoittaa rekisteröintivaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, kun jompikumpi osapuolista irtisanoo tämän sopimuksen.

5.2.

Omistajan velvoitteet:

1.

omata yleiskäsitys hyväksytystä huolto-ohjelmasta;

2.

omata yleiskäsitys tästä liitteestä (osa M);

3.

esittää ilma-alus hyväksytyn organisaation kanssa sovitulle hyväksytylle huolto-organisaatiolle hyväksytyn organisaation pyynnöstä sen määräämänä aikana;

4.

olla tekemättä muutoksia ilma-alukseen kysymättä ensin neuvoa hyväksytyltä organisaatiolta;

5.

ilmoittaa hyväksytylle organisaatiolle kaikista huoltotöistä, jotka on poikkeuksellisesti toteutettu hyväksytyn organisaation tietämättä ja ilman sen valvontaa;

6.

raportoida hyväksytylle organisaatiolle kaikista toiminnan aikana havaituista vioista matkapäiväkirjan välityksellä;

7.

ilmoittaa rekisteröintivaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jos jompikumpi osapuolista irtisanoo tämän sopimuksen;

8.

ilmoittaa rekisteröintivaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ja hyväksytylle organisaatiolle, jos ilma-alus myydään;

9.

tehdä kaikki sovellettavissa määräyksissä vaaditut poikkeamailmoitukset;

10.

ilmoittaa hyväksytylle organisaatiolle säännöllisesti ilma-aluksen lentotunneista ja muista käyttöä koskevista tiedoista siten kuin hyväksytyn organisaation kanssa on sovittu;

11.

kirjata huoltotodiste matkapäiväkirjoihin, kuten kohdassa M.A.803(d) esitetään, suorittaessaan lentäjänä toimivan omistajan huoltotöitä hyväksytyssä huolto-ohjelmassa määritellyn huoltotöiden luettelon rajoissa kohdan M.A.803(c) mukaisesti;

12.

viimeistään 30 päivän kuluttua siitä, kun lentäjänä toimivan omistajan huoltotoimet on kohdan M.A.305(a) mukaisesti suoritettu, niistä on ilmoitettava hyväksytylle jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatiolle, jonka vastuulle kyseisen ilma-aluksen lentokelpoisuus kuuluu.”

43)

Muutetaan lisäyksessä II oleva osasto 2 ”TODISTUKSEN TÄYTTÖOHJEET” seuraavasti:

a)

Korvataan kohdassa Kenttä 13 neljännen alakohdan kahdeksas luetelmakohta seuraavasti:

”–

kohdassa M.A.613 tarkoitettu osien huoltotodiste”.

b)

Korvataan kohta Kenttä 19 seuraavasti:

”Kenttä 19 Asetuksen (EY) N:o 2042/2003 liitteen I (osa M) osaston A luvun F mukaisesti hyväksyttyjen huolto-organisaatioiden suorittamien kaikkien huoltojen osalta on rastitettava ruutu ’muu kentässä 13 mainittu määräys’ ja huoltotodistemerkintä on tehtävä kenttään 13.

Seuraava kohdassa M.A.613 tarkoitettua huoltotodistetta koskeva maininta on sisällytettävä kenttään 13.

’Vakuuttaa, että ellei tässä kentässä toisin mainita, kentässä 12 määritellyt ja tässä kentässä kuvaillut työt on suoritettu asetuksen (EY) N:o 2042/2003 liitteen I (osa M) osaston A luvun F vaatimusten mukaisesti, ja näiden töiden osalta osan katsotaan olevan valmis käyttöönluovutusta varten. TÄMÄ EI MERKITSE ASETUKSEN (EY) N:o 2042/2003 LIITTEEN II (OSA 145) MUKAISTA LUOVUTTAMISTA.’

Todistuksen maininta ’ellei tässä kentässä toisin mainita’ liittyy seuraavaan tilanteeseen:

i)Huoltoa ei ole voitu suorittaa loppuun.ii)Huolto poikkeaa tämän liitteen (osa M) vaatimusten mukaisesta tasosta.iii)Huolto on suoritettu muun kuin tässä liitteessä (osa M) määritellyn vaatimuksen mukaisesti. Tällaisessa tapauksessa kentässä 13 on ilmoitettava kyseinen kansallinen määräys.

Kentässä 13 on ilmoitettava, mikä tai mitkä näistä tapauksista ovat kyseessä.”

44)

Korvataan lisäys III seuraavasti:

”Lisäys III

Todistukset lentokelpoisuuden tarkastamisesta

Image

Image

45)

Korvataan lisäyksessä IV oleva 4 ja 5 kohta seuraavasti:

”4.

A-luokan kelpuutus tarkoittaa sitä, että tämän liitteen (osa M) osaston A luvun F mukaisesti hyväksytty huolto-organisaatio saa huoltaa ilma-alusta ja kaikkia sen laitteita ja osia (moottorit ja apuvoimalaitteet (APU) mukaan luettuina) ilma-alusta koskevien huoltotietojen mukaisesti tai, jos asiasta on sovittu toimivaltaisen viranomaisen kanssa, osia koskevien huoltotietojen mukaisesti vain silloin, kun nämä laitteet ja osat ovat asennettuina ilma-alukseen. Tällainen hyväksytty huolto-organisaatio, jolla on A-luokan kelpuutus, voi kuitenkin tilapäisesti irrottaa laitteen tai osan huoltoa varten tämän laitteen tai osan huollon helpottamiseksi, ellei irrottamisesta aiheudu sellaisten uusien huoltotöiden tarvetta, jotka eivät kuulu tämän kohdan soveltamisalaan. Tällöin huolto-organisaation käsikirjassa on esitettävä tarkastusmenetelmä, jota jäsenvaltio voi pitää hyväksyttävänä. Rajoituksia koskevassa osastossa määritellään tällaisen huollon rajat, jolloin samalla määritellään hyväksynnän laajuus.

5.

B-luokan kelpuutus tarkoittaa sitä, että tämän liitteen (osa M) osaston A luvun F mukaisesti hyväksytty huolto-organisaatio saa huoltaa asentamatonta moottoria ja/tai APUa sekä moottorin ja/tai APUn osia ja laitteita moottorin ja/tai APUn huoltotietojen mukaisesti tai, jos asiasta on sovittu toimivaltaisen viranomaisen kanssa, osia koskevien huoltotietojen mukaisesti vain silloin, kun nämä laitteet ja osat ovat asennettuina ilma-alukseen ja/tai APUun. Tällainen hyväksytty huolto-organisaatio, jolla on B-luokan kelpuutus, voi kuitenkin tilapäisesti irrottaa laitteen tai osan huoltoa varten tämän laitteen tai osan huollon helpottamiseksi, ellei irrottamisesta aiheudu sellaisten uusien huoltotöiden tarvetta, jotka eivät kuulu tämän kohdan soveltamisalaan. Rajoituksia koskevassa osastossa määritellään tällaisen huollon rajat, jolloin samalla määritellään hyväksynnän laajuus. Tämän liitteen (osa M) osaston A luvun F mukaisesti hyväksytty huolto-organisaatio, jolla on B-luokan kelpuutus, saa myös huoltaa ilma-alukseen asennettua moottoria korjaamo- ja linjahuollossa, jos huolto-organisaation käsikirjaan sisältyy tarkastusmenetelmä. Jos jäsenvaltio sallii tällaisen toiminnan, se on mainittava huolto-organisaation käsikirjan työn laajuutta koskevassa kohdassa.”

46)

Korvataan lisäys VI seuraavasti:

”Lisäys VI

Liitteen I (osa M) luvussa G tarkoitettu jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaation toimilupa

Image

Image

47)

Muutetaan lisäys VII seuraavasti:

a)

Korvataan ensimmäinen virke seuraavasti: ”Vaativia huoltotöitä, joita tarkoitetaan kohdissa M.A.502(d)3, M.A.801(b)2 ja M.A.801(c), ovat seuraavat:”

b)

Lisätään kohdat 3, 4 ja 5 seuraavasti:

”3.

Seuraavien mäntämoottorin huoltotöiden suorittaminen:

a)

mäntämoottorin purkaminen ja kokoaminen, lukuun ottamatta i) pääsyn avaamista mäntiin/sylintereihin tai ii) takimmaisen apulaitteiden suojapellin poistamista öljypumpun kokoonpanon tarkastamiseksi ja/tai vaihtamiseksi ilman sisäisten hammaspyörien poistamista ja uudelleenasentamista;

b)

alennusvaihteiden purkaminen ja kokoaminen;

c)

liitosten hitsaaminen ja juottaminen, kun kyse ei ole asianmukaisen hyväksynnän tai luvan saaneen hitsaajan pakoputkeen suorittamista vähäisistä hitsaustöistä/hitsauskorjauksista, jotka eivät sisällä osien vaihtamista;

d)

sellaisten laitteiden yksittäisten osien käsittely, jotka on toimitettu koepenkissä testattuina laitteina, lukuun ottamatta huollossa tavanomaisesti uusittavien tai säädettävien laitteiden uusimista tai säätämistä.

4.

Potkurin tasapainottaminen, paitsi

a)

staattisen tasapainotuksen hyväksyminen, kun sitä edellytetään huoltokäsikirjassa;

b)

asennettujen potkureiden dynaaminen tasapainotus sähköisen tasapainotuslaitteen avulla, kun se sallitaan huoltokäsikirjassa tai muissa hyväksytyissä lentokelpoisuustiedoissa.

5.

Muut lisätoimet, jotka edellyttävät

a)

erityisiä välineitä, koneita tai laitteita, tai

b)

merkittäviä koordinointimenettelyjä tehtävien pitkäkestoisuuden ja niihin osallistuvien henkilöiden määrän vuoksi.”

48)

Korvataan lisäys VIII seuraavasti:

”Lisäys VIII

Rajoitettu lentäjänä toimivan omistajan tekemä huolto

Liitteen I (osa M) vaatimusten lisäksi lentäjänä toimivan omistajan tekemien huoltotöiden suorittaminen edellyttää seuraavien perusperiaatteiden noudattamista:

a)

Pätevyys ja vastuu

1.

Lentäjänä toimiva omistaja on aina vastuussa tekemistään huoltotöistä.

2.

Ennen kuin lentäjänä toimiva omistaja tekee huoltotöitä, hänen on varmistuttava pätevyydestään näihin töihin. Lentäjänä toimivan omistajan vastuulla on tutustua ilma-aluksensa vakiohuoltotoimiin ja huolto-ohjelmaan. Jos lentäjänä toimiva omistaja ei ole pätevä tekemään suoritettavaa huoltotehtävää, hän ei saa antaa siitä huoltotodistetta.

3.

Lentäjänä toimiva omistaja (tai hänen kanssaan sopimuksen tehnyt tämän liitteen osaston A luvussa G tarkoitettu jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio) on vastuussa lentäjänä toimivan omistajan tehtävien määrittelystä huolto-ohjelmassa näiden perusperiaatteiden mukaisesti sekä sen varmistamisesta, että asiakirja pidetään ajan tasalla.

4.

Huolto-ohjelma on hyväksyttävä kohdan M.A.302 mukaisesti.

b)

Tehtävät

Lentäjänä toimiva omistaja voi toteuttaa yksinkertaisia silmämääräisiä tarkastuksia tai toimia tarkastaakseen rungon, moottoreiden, järjestelmien ja osien yleisen kunnon, näkyvät vauriot ja normaalin toiminnan.

Lentäjänä toimiva omistaja ei saa suorittaa huoltotoimia, jotka

1.

liittyvät keskeisesti turvallisuuteen, minkä vuoksi niiden virheellinen suorittaminen vaikuttaa ratkaisevasti ilma-aluksen lentokelpoisuuteen, tai jotka ovat kohdassa M.A.402(a) tarkoitettuja lentoturvallisuuden kannalta kriittisiä huoltotoimia, ja/tai

2.

edellyttävät keskeisten osien tai kokoonpanojen irrottamista ja/tai

3.

toteutetaan lentokelpoisuusmääräysten tai lentokelpoisuusrajoitusten perusteella, ellei niitä ole nimenomaisesti sallittu lentokelpoisuusmääräyksissä tai lentokelpoisuusrajoituksissa, ja/tai

4.

edellyttävät erikoistyökalujen tai kalibroitujen työkalujen käyttöä (lukuun ottamatta momenttiavainta ja puristustyökalua) ja/tai

5.

edellyttävät testilaitteiden käyttöä tai erikoistestausta (esim. NDT-kokeita, järjestelmätestausta tai avioniikkalaitteiden toimivuuden tarkastamista) ja/tai

6.

koostuvat erityistarkastuksista, jotka eivät ole määräaikaisia, (esim. kovan laskun jälkeinen tarkastus) ja /tai

7.

vaikuttavat keskeisesti IFR-lentotoimintaan ja/tai

8.

luetellaan lisäyksessä VII taikka ovat kohdan M.A.502 mukaista osien huoltoa.

Edellä lueteltuja edellytyksiä 1–8 ei saa korvata vähemmän rajoittavilla ohjeilla, jotka on annettu kohdan ’M.A.302(d) Huolto-ohjelma’ mukaisesti.

Kaikki lentokäsikirjassa kuvatut tehtävät, joilla valmistellaan ilma-alusta lentoon (esimerkki: purjelentokoneen siipien kokoaminen tai lentoa edeltävä tarkastus) luokitellaan lentäjän tehtäviksi eikä lentäjänä toimivan omistajan tekemiksi huoltotehtäviksi, minkä vuoksi ne eivät edellytä huoltotodistetta.

c)

Huollon suorittaminen – lentäjänä toimivan omistajan tehtävät ja huoltokirjanpito

Kohdassa M.A.401 tarkoitettujen huoltotietojen on oltava aina saatavilla lentäjänä toimivan omistajan tekemien huoltotöiden aikana ja niitä on noudatettava. Lentäjänä toimivan omistajan tekemien huoltotöiden yksityiskohtaiset tiedot on sisällytettävä huoltotodisteeseen kohdan M.A.803(d) mukaisesti.

Viimeistään 30 päivän kuluttua siitä, kun lentäjänä toimivan omistajan huoltotoimet on kohdan M.A.305(a) mukaisesti suoritettu, niistä on ilmoitettava hyväksytylle jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatiolle, jonka vastuulle kyseisen ilma-aluksen lentokelpoisuus mahdollisesti kuuluu.”

2.

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 2042/2003 liite II (osa 145) seuraavasti:

1)

Korvataan kohdan 145.A.50 kohta (a) seuraavasti:

”a)

Asianmukaisesti valtuutettujen huoltotodisteen antajien on annettava huoltotodiste organisaation puolesta heidän varmistuttuaan siitä, että kaikki organisaation suorittamat vaaditut huoltotoimenpiteet on tehty kohdan 145.A.70 mukaisin menetelmin, ottaen huomioon kohdassa 145.A.45 tarkoitettujen huoltotietojen saatavuuden ja käytön, ja että ilma-aluksessa tai sen osassa ei ole puutteita, joiden tiedetään vaarantavan lentoturvallisuuden.”

49)

Korvataan lisäyksen II ”Organisaatioiden hyväksyntäluokat ja kelpuutusjärjestelmä” 4 ja 5 kohta seuraavasti:

”4.

A-luokan kelpuutus tarkoittaa sitä, että liitteen II (osa 145) mukaisesti hyväksytty huolto-organisaatio saa huoltaa ilma-alusta ja kaikkia sen laitteita ja osia (moottorit ja apuvoimalaitteet (APU) mukaan luettuina) ilma-alusta koskevien huoltotietojen mukaisesti tai, jos asiasta on sovittu toimivaltaisen viranomaisen kanssa, osia koskevien huoltotietojen mukaisesti vain silloin, kun nämä laitteet ja osat ovat asennettuina ilma-alukseen. Liitteen II (osa 145) mukaisesti hyväksytty organisaatio, jolla on A-luokan kelpuutus, voi kuitenkin tilapäisesti irrottaa laitteen tai osan huoltoa varten tämän laitteen tai osan huollon helpottamiseksi, ellei irrottamisesta aiheudu sellaisten uusien huoltotöiden tarvetta, jotka eivät kuulu tämän kohdan soveltamisalaan. Tällöin huolto-organisaation käsikirjassa on esitettävä tarkastusmenetelmä, jota jäsenvaltio voi pitää hyväksyttävänä. Rajoituksia koskevassa osastossa määritellään tällaisen huollon rajat, jolloin samalla määritellään hyväksynnän laajuus.

5.

B-luokan kelpuutus tarkoittaa sitä, että osan 145 mukaisesti hyväksytty huolto-organisaatio saa huoltaa asentamatonta moottoria ja/tai APUa sekä moottorin ja/tai APUn osia ja laitteita moottorin ja/tai APUn huoltotietojen mukaisesti tai, jos asiasta on sovittu toimivaltaisen viranomaisen kanssa, osia koskevien huoltotietojen mukaisesti vain silloin, kun nämä laitteet ja osat ovat asennettuina ilma-alukseen ja/tai APUun. Tällainen liitteen II (osa 145) mukaisesti hyväksytty huolto-organisaatio, jolla on B-luokan kelpuutus, voi kuitenkin tilapäisesti irrottaa laitteen tai osan huoltoa varten tämän laitteen tai osan huollon helpottamiseksi, ellei irrottamisesta aiheudu sellaisten uusien huoltotöiden tarvetta, jotka eivät kuulu tämän kohdan soveltamisalaan. Rajoituksia koskevassa osastossa määritellään tällaisen huollon rajat, jolloin samalla määritellään hyväksynnän laajuus. Liitteen II (osa 145) mukaisesti hyväksytty huolto-organisaatio, jolla on B-luokan kelpuutus, saa myös huoltaa ilma-alukseen asennettua moottoria korjaamo- ja linjahuollossa, jos huolto-organisaation käsikirjaan sisältyy tarkastusmenetelmä. Jos jäsenvaltio sallii tällaisen toiminnan, se on mainittava huolto-organisaation käsikirjan työn laajuutta koskevassa kohdassa.”


Top