EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1053

Euroopan keskuspankin asetus (EY) N:o 1053/2008, annettu 23 päivänä lokakuuta 2008 , väliaikaisista muutoksista vakuuskelpoisuutta koskeviin sääntöihin (EKP/2008/11)

OJ L 282, 25.10.2008, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1053/oj

25.10.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 282/17


EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 1053/2008,

annettu 23 päivänä lokakuuta 2008,

väliaikaisista muutoksista vakuuskelpoisuutta koskeviin sääntöihin

(EKP/2008/11)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 105 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan ja 110 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 34.1 artiklan ensimmäisen luetelmakohdan yhdessä 3.1 artiklan ensimmäisen luetelmakohdan ja 18.2 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jotta voitaisiin väliaikaisesti edistää likviditeetin myöntämistä eurojärjestelmän rahapolitiikan vastapuolille, on tarpeen laajentaa vakuuskelpoisuuden määritelmiä niiden vakuuksien osalta, joita eurojärjestelmän rahapoliittisten operaatioiden vastapuolet antavat eurojärjestelmälle likviditeetin vakuudeksi. Vakuuskelpoisuusvaatimuksista säädetään eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä 31 päivänä elokuuta 2000 annetuissa suuntaviivoissa EKP/2000/7 (1).

(2)

Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto päätti 15 päivänä lokakuuta 2008 eurojärjestelmän operaatioissa käytettävien vakuuksien kelpoisuusvaatimuksia koskevien sääntöjen väliaikaisesta laajentamisesta. EKP:n neuvosto päätti lisäksi, että tämän päätöksen voimaantulopäivästä sekä kelpoisuusvaatimusten laajennettua määritelmää koskevista muista toimenpiteistä ilmoitettaisiin mahdollisimman pian.

(3)

Jotta edellä mainittu päätös voitaisiin toteuttaa tavalla, joka mahdollistaa sen välittömän soveltamisen, on turvauduttava asetukseen, joka ei edellytä euron käyttöön ottaneiden jäsenvaltioiden kansallisilta keskuspankeilta (jäljempänä kansalliset keskuspankit) täytäntöönpanotoimia. Asetuksen on määrä olla voimassa vain lyhyen ajan, ja se korvataan EKP:n suuntaviivoilla,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tiettyjen vakuuskelpoisuutta koskevien ehtojen laajentaminen

1.   Suuntaviivojen EKP/2000/7 liitteessä I (jäljempänä ’yleisasiakirja’) määriteltyjä vakuuskelpoisuusvaatimuksia laajennetaan 2 ja 7 artiklan mukaisesti.

2.   Mikäli tämän asetuksen ja yleisasiakirjan säännökset, sellaisina kuin kansalliset keskuspankit ovat panneet ne täytäntöön kansallisella tasolla, poikkeavat toisistaan, sovelletaan ensin mainittua. Kansalliset keskuspankit soveltavat edelleen kaikkia yleisasiakirjan säännöksiä muuttamattomina, ellei tässä asetuksessa säädetä toisin.

2 artikla

Yhdysvaltain dollarin, Englannin punnan ja Japanin jenin määräisten vakuuksien vakuuskelpoisuus

1.   Yleisasiakirjan 6.2.1 kohdassa kuvatut jälkimarkkinakelpoiset velkainstrumentit, jos ne ovat Yhdysvaltain dollarin, Englannin punnan tai Japanin jenin määräisiä, kelpaavat eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa vakuudeksi edellyttäen, että i) ne on laskettu liikkeeseen ja niitä säilytetään ja ne toimitetaan euroalueella; ja ii) niiden liikkeeseenlaskija on sijoittautunut Euroopan talousalueelle.

2.   Eurojärjestelmässä sovelletaan 8 prosentin suuruista lisävähennystä (haircut) kaikkiin tällaisiin jälkimarkkinakelpoisiin velkainstrumentteihin.

3 artikla

Niiden syndikoitujen lainojen vakuuskelpoisuus, joihin sovelletaan Englannin ja Walesin lakia

1.   Yleisasiakirjan 6.2.2 kohdassa kuvatut syndikoidut lainat, joihin sovelletaan Englannin ja Walesin lakia, ovat vakuuskelpoisia eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa.

2.   Lisäksi yleisasiakirjan 6.2.2 kohdassa säädettyä vaatimusta, jonka mukaan i) vastapuoleen; ii) velkojaan; iii) velalliseen; iv) takaajaan (soveltuvin osin); v) luottosopimukseen; ja vi) käyttöönottosopimukseen sovellettavien lakien lukumäärä ei saa ylittää kahta, muutetaan syndikoitujen lainojen osalta siten, että sovellettavien lakien lukumäärä ei saa ylittää kolmea.

4 artikla

Luottolaitosten liikkeeseen laskemien sellaisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuus, joilla käydään kauppaa tietyillä ei-säännellyillä markkinapaikoilla

1.   Luottolaitosten liikkeeseen laskemat velkainstrumentit, joilla käydään kauppaa tietyillä EKP:n määrittelemillä ei-säännellyillä markkinapaikoilla, ovat eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa vakuuskelpoisia.

2.   Eurojärjestelmässä sovelletaan 5 prosentin suuruista lisävähennystä (haircut) kaikkiin tällaisiin velkainstrumentteihin.

5 artikla

Vähintään luottokelpoisuusluokkaan ”BBB-” kuuluvien vakuuksien vakuuskelpoisuus

1.   Eurojärjestelmässä sovelletaan luottokelpoisuusluokkaa ”BBB-” vastaavaa vähimmäisvaatimusta, kun arvioidaan vakuuskelpoisten omaisuuserien luottokelpoisuutta eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa. Tätä luottokelpoisuusvaatimusten muutosta sovelletaan sekä jälkimarkkinakelpoisiin että ei-jälkimarkkinakelpoisiin omaisuuseriin lukuun ottamatta yleisasiakirjan 6.3 jaksossa kuvattuja kiinteistövakuudellisia arvopapereita, joiden osalta korkean luottokelpoisuuden vaatimus säilyy muuttumattomana.

2.   Eurojärjestelmässä sovelletaan 5 prosentin suuruista lisävähennystä (haircut) kaikkiin vakuuskelpoisiin omaisuuseriin, joiden luottokelpoisuus on huonompi kuin ”A-”.

6 artikla

Sellaisten etuoikeudeltaan huonompien omaisuuserien vakuuskelpoisuus, joiden vakuutena on takaus

1.   Yleisasiakirjan 6.2.1 kohdassa kuvattua vaatimusta, jonka mukaan eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa vakuutena käytettävien jälkimarkkinakelpoisten omaisuuserien etuoikeus ei saa olla muita etuoikeuksia huonompi, ei sovelleta, kun vakavarainen takaaja antaa näistä omaisuuseristä yleisasiakirjan 6.3.2 kohdassa tarkemmin määritellyn ehdottoman, peruuttamattoman ja vaadittaessa maksettavan takauksen.

2.   Eurojärjestelmässä sovelletaan 10 prosentin suuruista lisävähennystä (haircut) näihin omaisuuseriin, sekä 5 prosentin lisävähennystä, mikäli arviointi on teoreettinen.

7 artikla

Määräaikaistalletusten vakuuskelpoisuus

Hyväksyttävien vastapuolten tekemät, yleisasiakirjan 3.5 kohdassa tarkoitetut määräaikaistalletukset ovat vakuuskelpoisia kaikissa eurojärjestelmän jälleenrahoitusoperaatioissa.

8 artikla

Muut täytäntöönpanotoimet

EKP:n neuvosto on siirtänyt EKP:n johtokunnalle toimivallan tehdä muita päätöksiä, jotka ovat tarpeen niiden asioiden täytäntöön panemiseksi, joista EKP:n neuvosto päätti 15 päivänä lokakuuta 2008.

9 artikla

Loppumääräykset

1.   Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä lokakuuta 2008. Asetuksen 2 ja 3 artiklaa sovelletaan 14 päivästä marraskuuta 2008.

2.   Tätä asetusta sovelletaan 30 päivään marraskuuta 2008.

3.   Tämä asetus julkaistaan viipymättä EKP:n verkkosivuilla.

Annettu Frankfurt am Mainissa 23 päivänä lokakuuta 2008.

EKP:n neuvoston puolesta

EKP:n puheenjohtaja

Jean-Claude TRICHET


(1)  EYVL L 310, 11.12.2000, s. 1.


Top