EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1041

Komission asetus (EY) N:o 1041/2008, annettu 23 päivänä lokakuuta 2008 , Kanadassa erityistuontikohtelun saavien naudanliha-alan tuotteiden viennin tukemista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä (Kodifioitu toisinto)

OJ L 281, 24.10.2008, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 057 P. 127 - 130

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1041/oj

24.10.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 281/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1041/2008,

annettu 23 päivänä lokakuuta 2008,

Kanadassa erityistuontikohtelun saavien naudanliha-alan tuotteiden viennin tukemista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä

(Kodifioitu toisinto)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) (1), ja erityisesti sen 172 artiklan 2 kohdan yhdessä 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kanadassa erityistuontikohtelun saavien naudanliha-alan tuotteiden viennin tukemista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 1445/95 muuttamisesta 25 päivänä lokakuuta 1996 annettua komission asetusta (EY) N:o 2051/96 (2) on muutettu huomattavilta osilta (3). Sen vuoksi olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava mainittu asetus.

(2)

Tiettyjen kolmansien maiden kanssa GATT-sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan mukaisesti käytyjen neuvottelujen lopputulosta koskevista päätelmistä ja muista niihin liittyvistä asioista (Amerikan yhdysvallat ja Kanada) 22 päivänä joulukuuta 1995 tehdyn komission päätöksen 95/591/EY (4) liitteessä IV tarkoitetun GATT-sopimusen XXIV artiklan 6 kohdan mukaisesti käytyjen Euroopan yhteisön ja Kanadan välisten neuvottelujen päättämistä koskevan sopimuksen mukaisesti tuoreen, jäähdytetyn tai jäädytetyn Kanadaan vietäväksi tarkoitetun naudan- tai vasikanlihan vientituki rajoitetaan 5 000 tonniin vuosittain.

(3)

Kyseisen sopimuksen hallinnon olisi perustuttava hakemuksiin erityisistä yhteisön vientitodistuksista. Naudanliha-alan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (uudelleenlaadittu teksti) 21 päivänä huhtikuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 382/2008 (5) mukaisesti. Tämän lisäksi Kanadan tulliviranomaisille olisi toimitettava tunnistetodistukset. On tarpeen määritellä näiden tunnistetodistusten luonne ja niiden käyttöä koskevat menettelyt.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Tässä asetuksessa vahvistetaan yhteisöstä peräisin olevan, erityiskohtelua saavan tuoreen, jäähdytetyn tai jäädytetyn naudanlihan 5 000 tonnin kalenterivuosittaisen määrän vientiä Kanadaan koskevat yksityiskohtaiset soveltamissäännöt.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun lihan on täytettävä Kanadan vahvistamat terveydensuojeluedellytykset, ja sen on oltava peräisin eläimistä, jotka on teurastettu aikaisintaan kaksi kuukautta ennen vientiin liittyvien tullimuodollisuuksien suorittamispäivää.

2 artikla

Vientiin liittyvien tullimuodollisuuksien suorittamisen yhteydessä 3 artiklassa määritelty tunnistetodistus on myönnettävä hakijan pyynnöstä tämän esitettyä asetuksen (EY) N:o 382/2008 15 artiklan mukaisesti myönnetyn vientitodistuksen ja eläinlääkärintodistuksen, josta ilmenee niiden eläinten teurastuspäivä, joista liha on peräisin.

3 artikla

1.   Tunnistetodistus laaditaan alkuperäiskappaleena ja vähintään yhtenä jäljennöksenä lomakkeelle, jonka malli on liitteessä I.

Todistus painetaan englanniksi valkoiselle paperille, jonka koko on 210 millimetriä × 297 millimetriä. Kukin todistus yksilöidään 4 artiklassa tarkoitetun tullitoimipaikan antamalla järjestysnumerolla.

Vievät jäsenvaltiot voivat vaatia, että niiden alueella käytettävä todistus painetaan englannin lisäksi yhdellä niiden virallisista kielistä.

2.   Jäljennösten järjestysnumeron on oltava sama kuin alkuperäiskappaleen. Alkuperäiskappale ja jäljennökset täytetään joko kirjoituskoneella tai käsin. Jälkimmäisessä tapauksessa ne on täytettävä musteella painokirjaimin.

4 artikla

1.   Tunnistetodistuksen ja sen jäljennökset antaa se tullitoimipaikka, jossa vientiin liittyvät tullimuodollisuudet täytetään.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu tullitoimipaikka tekee hyväksymismerkintänsä tähän tarkoitukseen varattuun kohtaan alkuperäisessä todistuksessa ja luovuttaa sen asianomaiselle toimijalle. Tullitoimipaikka säilyttää itsellään yhden jäljennöksen.

5 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet tarkistaakseen niiden tuotteiden alkuperän ja luonteen, joita varten tunnistetodistukset on annettu.

6 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 2051/96.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä III olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

7 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä lokakuuta 2008.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EYVL L 274, 26.10.1996, s. 18.

(3)  Katso liite II.

(4)  EYVL L 334, 30.12.1995, s. 25.

(5)  EUVL L 115, 29.4.2008, s. 10.


LIITE I

3 artiklassa tarkoitettu tunnistetodistus

Image


LIITE II

Kumottu asetus ja sen muutos

Komission asetus (EY) N:o 2051/96

(EYVL L 274, 26.10.1996, s. 18).

 

Komission asetus (EY) N:o 2333/96

(EYVL L 317, 6.12.1996, s. 13).

ainoastaan 1 artikla


LIITE III

Vastaavuustaulukko

Asetus (EY) N:o 2051/96

Tämä asetus

1–5 artikla

1–5 artikla

6 artikla

6 artikla

7 artikla

7 artikla

Liite

Liite I

Liite II

Liite III


Top