EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1024

Komission asetus (EY) N:o 1024/2008, annettu 17 päivänä lokakuuta 2008 , yksityiskohtaisista toimenpiteistä Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuontia koskevan FLEGT-lupajärjestelmän perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2173/2005 täytäntöön panemiseksi

OJ L 277, 18.10.2008, p. 23–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 054 P. 202 - 208

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1024/oj

18.10.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 277/23


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1024/2008,

annettu 17 päivänä lokakuuta 2008,

yksityiskohtaisista toimenpiteistä Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuontia koskevan FLEGT-lupajärjestelmän perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2173/2005 täytäntöön panemiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuontia koskevan FLEGT-lupajärjestelmän perustamisesta 20 päivänä joulukuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2173/2005 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 9 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa (Forest Law Enforcement, Governance and Trade – FLEGT) koskevassa EU:n toimintasuunnitelmassa (2) esitetään toimenpiteet, joilla pyritään ratkaisemaan laittoman puunkorjuun ja puukaupan ongelma. Toimintasuunnitelmassa ehdotetaan, että kehitettäisiin metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskeva lupajärjestelmä, jäljempänä ’FLEGT-lupajärjestelmä’, sen varmistamiseksi, että lupajärjestelmään osallistuvista maista tuodaan ainoastaan laillisesti korjattua puutavaraa.

(2)

Tämän järjestelmän puitteissa yhteisö pyrkii tekemään vapaaehtoisia kumppanuussopimuksia maiden ja alueellisten järjestöjen kanssa (FLEGT-kumppanimaat). FLEGT-kumppanimaista yhteisöön tuotavilla puutuotteilla olisi oltava asianomaisen maan lupaviranomaisen myöntämä FLEGT-lupa. FLEGT-luvan olisi osoitettava sen kattamien puutuotteiden laillisuus vastaavan vapaaehtoisen FLEGT-kumppanuussopimuksen mukaisesti.

(3)

Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2173/2005 säädetään EU:n menettelyistä FLEGT-lupajärjestelmän täytäntöön panemiseksi ja vaaditaan muun muassa, että FLEGT-kumppanimaista peräisin olevilla yhteisöön tuotavilla puutuotteilla on oltava FLEGT-lupa.

(4)

FLEGT-lupajärjestelmän toimivuuden varmistamiseksi toimivaltaisten viranomaisten olisi tarkastettava, että puutuotteilla, jotka on ilmoitettu luovutettavaksi vapaaseen liikeeseen yhteisössä, on FLEGT-lupa. FLEGT-lupa olisi hyväksyttävä, jos tietyt ehdot täyttyvät.

(5)

Siksi olisi tarpeen säätää FLEGT-luvan hyväksymisehtoja koskevista yksityiskohtaisista säännöksistä.

(6)

Sen varmistamiseksi, että eri jäsenvaltioiden viranomaiset käsittelevät FLEGT-lupia yhdenmukaisesti, olisi tarpeen säätää siitä, mitä tietoja näissä luvissa olisi oltava. Lisäksi olisi tarpeen laatia FLEGT-lupien vakiolomake, jotta FLEGT-lupien tarkastaminen helpottuisi.

(7)

Koska kansainvälinen puukauppa on kilpailtu ala, FLEGT-lupajärjestelmän täytäntöönpanon yhteydessä on huolehdittava siitä, etteivät menettelyt, jotka koskevat FLEGT-luvan kattamien puutuotteiden luovuttamista vapaaseen liikkeeseen, viivästytä tuontimenettelyitä tarpeettomasti. Siksi olisi tarpeen säätää mahdollisimman yksinkertaisista ja käytännöllisistä FLEGT-luvan tarkastus- ja hyväksymismenettelyistä vaarantamatta kuitenkaan järjestelmän uskottavuutta.

(8)

Euroopan yhteisö ja jäsenvaltiot ovat Lissabonin strategian mukaisesti sitoutuneet parantamaan Euroopassa toimivien yritysten kilpailukykyä. Julkishallinnoille, kansalaisille ja yrityksille suunnattujen yhteensopivien Euroopan laajuisten sähköisten hallintopalvelujen tarjoamisesta (IDABC) 21 päivänä huhtikuuta 2004 tehdyssä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä 2004/387/EY (3) esitetään, että komission ja jäsenvaltioiden olisi tarjottava tehokkaat, toimivat ja yhteensopivat tieto- ja viestintäjärjestelmät julkishallintojen ja yhteisön kansalaisten välistä tietojenvaihtoa varten.

(9)

Tässä asetuksessa tarkoitettuun ja erityisesti luvissa olevien henkilötietojen käsittelyyn voidaan soveltaa kokonaisuudessaan yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY (4) säännöksiä.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat metsälainsäädännön noudattamista, metsähallintoa ja puukauppaa (FLEGT) käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I   LUKU

KOHDE JA MÄÄRITELMÄT

1 artikla

Tässä asetuksessa säädetään yksityiskohtaisista säännöistä asetuksen (ETY) N:o 2173/2005 5 artiklassa tarkoitetun puutuotteiden tuontijärjestelmän soveltamiseksi.

2 artikla

Asetuksessa (EY) N:o 2173/2005 tarkoitettujen määritelmien lisäksi tässä asetuksessa käytetään seuraavia määritelmiä:

1)

’tavaraerällä’ tarkoitetaan asetuksen (EY) N:o 2173/2005 liitteissä II ja III tarkoitettujen puutuotteiden määrää, jolla on FLEGT-lupa ja joka on lähetetty kumppanimaasta lähettäjän tai rahtaajan toimesta sekä esitetty luovutettavaksi vapaaseen liikkeeseen tullitoimistossa;

2)

’sähköisellä luvalla’ tarkoitetaan digitaalista FLEGT-lupaa, joka on esitettävissä tai käsiteltävissä sähköisesti ja jonka kohdissa annetaan kaikki tarvittavat tiedot liitteessä esitetyn lomakkeen mukaisesti;

3)

’painetulla luvalla’ tarkoitetaan FLEGT-lupaa, joka vastaa liitteessä esitettyä lomaketta;

4)

’toimivaltaisella viranomaisella’ tai ’toimivaltaisilla viranomaisilla’ tarkoitetaan yhtä tai useampaa viranomaista, jonka jäsenvaltio on nimennyt vastaanottamaan, hyväksymään ja tarkastamaan FLEGT-lupia.

II   LUKU

FLEGT-LUPIA KOSKEVAT VAATIMUKSET

3 artikla

1.   FLEGT-lupa, jäljempänä ’lupa’, voi olla painettu tai sähköinen lupa.

2.   Komissio toimittaa kunkin kumppanimaan laatimasta luvasta mallin tai tekniset eritelmät kaikkien jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja tulliviranomaisille.

4 artikla

Lupaa käytetään rajoittamatta muiden sellaisten muodollisuuksien soveltamista, jotka liittyvät tavaroiden liikkuvuuteen yhteisössä.

5 artikla

Sen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset tai tulliviranomaiset, jossa tavaraerä on ilmoitettu luovutettavaksi vapaaseen liikkeeseen, voivat vaatia, että lupa käännetään mainitun jäsenvaltion viralliselle kielelle tai yhdelle niistä.

Tähän liittyvistä kuluista vastaa tuoja.

III   LUKU

HYVÄKSYNTÄ JA TARKASTUKSET

6 artikla

1.   Lupa on toimitettava sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jossa luvan kattama tavaraerä on ilmoitettu luovutettavaksi vapaaseen liikkeeseen.

2.   Jos lupa hyväksytään, 1 kohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten on välittömästi ilmoitettava siitä sovellettavien kansallisten menettelyiden mukaisesti tulliviranomaisille.

3.   Luvan katsotaan olevan mitätön, jos se toimitetaan siihen merkityn voimassaolon päättymispäivän jälkeen.

4.   Jos lupa toimitetaan ennen sen kattaman tavaraerän saapumista, se voidaan hyväksyä vain, jos se täyttää kaikki 7 artiklassa säädetyt vaatimukset eikä 10 artiklan 1 kohdan mukaista lisätarkastusta pidetä tarpeellisena.

5.   Jos 9 ja 10 artiklan mukaista luvan tai tavaraerän lisätarkastusta pidetään tarpeellisena, lupa hyväksytään vasta, kun lisätarkastus on saatettu tyydyttävällä tavalla päätökseen.

7 artikla

1.   Painetun luvan on oltava asiaa koskevan lupamallin mukainen.

2.   Sekä painetussa että sähköisessä luvassa on annettava liitteessä esitetyt tiedot liitteessä olevien ohjeiden mukaisesti.

8 artikla

1.   Vain sellaiset lupaan tehdyt poistot tai muutokset hyväksytään, jotka lupaviranomainen on vahvistanut.

2.   Vain sellainen luvan voimassaolon pidentäminen hyväksytään, jonka lupaviranomainen on vahvistanut.

3.   Vain sellainen kaksoiskappale tai korvaava lupa hyväksytään, jonka lupaviranomainen on myöntänyt ja vahvistanut.

4.   Lupaa ei hyväksytä, jos – tarvittaessa 9 artiklassa tarkoitettujen lisätietojen tai 10 artiklassa tarkoitetun lisätarkastuksen perusteella – todetaan, ettei se vastaa asianomaista tavaraerää.

9 artikla

Jos toimivaltaiset viranomaiset eivät ole varmoja siitä, voidaanko lupa, kaksoiskappale tai korvaava lupa hyväksyä, ne voivat pyytää lisätietoja kumppanimaan lupaviranomaiselta.

Tietopyynnön kanssa voidaan toimittaa myös jäljennös asianomaisesta luvasta, kaksoiskappaleesta tai korvaavasta luvasta.

10 artikla

1.   Kun toimivaltaiset viranomaiset pitävät tavaraerän lisätarkastamista tarpeellisena ennen päätöksen tekemistä siitä, voidaanko lupa hyväksyä, tarkastuksia voidaan tehdä sen todentamiseksi, vastaako kyseessä oleva tavaraerä luvassa annettuja tietoja ja tarvittaessa lupaan liittyviä tietoja, jotka ovat lupaviranomaisen hallussa.

2.   Vapaaseen liikkeeseen luovutettavaksi esitettyjen puutuotteiden tavaraerän katsotaan vastaavan luvassa annettuja tilavuus- tai painotietoja, kun puutuotteet eivät poikkea enempää kuin 10 prosenttia luvassa ilmoitetusta tilavuudesta tai painosta.

11 artikla

1.   Kun puutuotteet ilmoitetaan luovutettavaksi vapaaseen liikkeeseen, niiden lupanumero on annettava sen yhtenäisen hallinnollisen asiakirjan kohdassa 44, jolla tulli-ilmoitus tehdään.

Kun tulli-ilmoitus tehdään tietojenkäsittelytekniikkaa käyttäen, lupanumero on annettava asianomaisessa kohdassa.

2.   Puutuotteet voidaan luovuttaa vapaaseen liikkeeseen vasta, kun 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu menettely on saatettu päätökseen.

12 artikla

Jos toimivaltaiset viranomaiset ja tulliviranomaiset eivät ole yksi ja sama viranomainen, jäsenvaltiot voivat siirtää tiettyjä toimivaltaisten viranomaisten tehtäviä tulliviranomaisille.

Tehtävien siirtämisestä on ilmoitettava komissiolle.

13 artikla

Toimivaltaiset viranomaiset ja tulliviranomaiset toteuttavat tässä luvussa tarkoitetut menettelyt koordinoidusti.

IV   LUKU

SÄHKÖISET JÄRJESTELMÄT

14 artikla

1.   Jäsenvaltiot voivat käyttää sähköisiä järjestelmiä vaihtaakseen ja kerätäkseen luvissa olevia tietoja.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen sähköisten järjestelmien avulla edistetään tietojenvaihtoa toisaalta jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten ja tulliviranomaisten välillä sekä toisaalta näiden viranomaisten ja komission ja/tai kumppanimaiden lupaviranomaisten välillä.

3.   Kun jäsenvaltiot ottavat käyttöön sähköisiä järjestelmiä, niiden on otettava huomioon täydentävyyden, yhteensopivuuden ja yhteentoimivuuden periaate. Niiden on myös otettava huomioon komission antamat ohjeet.

15 artikla

Edellä 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja sähköisiä järjestelmiä voidaan muun muassa käyttää

a)

luvissa olevien tietojen vastaanottamiseen ja keräämiseen;

b)

luvissa olevien tietojen vaihtamiseen;

c)

luvissa olevien tietojen tallentamiseen.

V   LUKU

TIETOSUOJA

16 artikla

Tällä asetuksella ei kajota eikä millään tavalla vaikuteta yhteisön ja kansallisen lainsäädännön säännösten mukaiseen yksilöiden suojelun tasoon henkilötietojen käsittelyssä eikä sillä muuteta direktiivissä 95/46/EY säädettyjä velvollisuuksia ja oikeuksia. Yksilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä varmistetaan erityisesti luvassa olevien henkilötietojen julkaisemisen ja välittämisen suhteen.

VI   LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

17 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan päivästä, jona sovelletaan ensimmäistä tarkistusta, joka on tehty asetuksen (EY) N:o 2173/2005 liitteeseen I mainitun asetuksen 10 artiklan nojalla.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä lokakuuta 2008.

Komission puolesta

Stavros DIMAS

Komission jäsen


(1)  EUVL L 347, 30.12.2005, s. 1.

(2)  KOM(2003) 251 lopullinen.

(3)  EUVL L 144, 30.4.2004, s. 65, oikaisu EUVL L 181, 18.5.2004, s. 25.

(4)  EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.


LIITE

(2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu lomake)

Image

Image

Image


Top