Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0981

Komission asetus (EY) N:o 981/2008, annettu 7 päivänä lokakuuta 2008 , neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sekä viininvalmistusmenetelmiä ja -käsittelyjä koskevista yhteisön säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 423/2008 muuttamisesta

OJ L 267, 8.10.2008, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2009; Implisiittinen kumoaja 32009R0606

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/981/oj

8.10.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 267/5


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 981/2008,

annettu 7 päivänä lokakuuta 2008,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sekä viininvalmistusmenetelmiä ja -käsittelyjä koskevista yhteisön säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 423/2008 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 (1) ja erityisesti sen 46 artiklan 1 ja 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetus (EY) N:o 1493/1999 kumotaan viinialan yhteisestä markkinajärjestelystä, asetusten (EY) N:o 1493/1999, (EY) N:o 1782/2003, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 3/2008 muuttamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 2392/86 ja (EY) N:o 1493/1999 kumoamisesta 29 päivänä huhtikuuta 2008 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 479/2008 (2). Asetuksen (EY) N:o 1493/1999 V osaston I luvun viininvalmistusmenetelmiä ja -käsittelyjä koskevien säännösten sekä 70 artiklan ja erityisesti mainitun asetuksen liitteisiin sisältyvien vastaavien säännösten soveltamista jatketaan kuitenkin 31 päivään heinäkuuta 2009.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1493/1999 liitteessä V olevan A kohdan 2 kohdassa säädetään rikkidioksidin enimmäispitoisuusrajaa koskevista poikkeuksista sellaisten viiniluokkien osalta, joiden jäännössokeripitoisuus on vähintään viisi grammaa litraa kohti.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1493/1999 liitteessä V olevan B kohdan 3 kohdassa säädetään mahdollisuudesta poiketa eräiden viiniluokkien haihtuvien happojen kokonaispitoisuuden enimmäismäärästä.

(4)

Komission asetuksessa (EY) N:o 423/2008 (3) vahvistetaan tietyt asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt erityisesti viinien kokonaisrikkidioksidipitoisuuksien ja viinien haihtuvien happojen kokonaispitoisuuksien enimmäismäärien osalta. Mainitun asetuksen 23 artiklan 1 kohdassa säädetään erityisesti, että asetuksen (EY) N:o 423/2008 liitteessä XIV esitetään asetuksen (EY) N:o 1493/1999 liitteessä V olevan A kohdan 2 kohdassa esitettyjen viiniluettelojen muutokset, ja ensiksi mainitun asetuksen 24 artiklassa säädetään, että asetuksen (EY) N:o 423/2008 liitteessä XVI esitetään viinit, joiden osalta säädetään haihtuvien happojen kokonaispitoisuutta koskevista poikkeuksista asetuksen (EY) N:o 1493/1999 liitteessä V olevan B kohdan 3 kohdan mukaisesti.

(5)

Eräiden portugalilaisten colheita tardia -merkinnällä varustettujen Douron alueen tma-laatuvalkoviinien, joiden jäännössokeripitoisuus on vähintään 80 grammaa litraa kohti, säilyminen hyvälaatuisina edellyttää, että niiden rikkidioksidipitoisuus on yleistä ylärajaa (260 milligrammaa litraa kohti) suurempi mutta kuitenkin alle 400 milligrammaa litraa kohti. Sen vuoksi kyseiset viinit olisi lisättävä asetuksen (EY) N:o 423/2008 liitteessä XIV olevan ensimmäisen alakohdan b alakodassa olevaan luetteloon.

(6)

Eräiden espanjalaisten Rioja-alkuperänimityksellä tai Málaga-alkuperänimityksellä varustettujen tma-laatuviinien ja eräiden portugalilaisten Douron alueen tma-laatuvalkoviinien, jotka valmistetaan erityisin menetelmin ja joiden kokonaisalkoholipitoisuus on yli 13 tilavuusprosenttia, haihtuvien happojen pitoisuudet ylittävät tavallisesti asetuksen (EY) N:o 1493/1999 liitteessä V olevan B osan 1 kohdassa vahvistetut enimmäismäärät, mutta ovat kuitenkin alle 25, 35 tai 40 milliekvivalenttia litrassa. Sen vuoksi kyseiset viinit olisi lisättävä asetuksen (EY) N:o 423/2008 liitteessä XVI olevaan luetteloon.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 423/2008 44 artiklassa vahvistetaan jäsenvaltioiden uusien viininvalmistusmenetelmien koekäyttöä koskevat yleiset säännöt. Mainitun artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetty edellytys, jossa kielletään jäsenvaltiossa sallittujen viinivalmistusmenetelmien koekäytön kohteena olleiden viinien lähettäminen kyseisen jäsenvaltion alueen ulkopuolelle, aiheuttaa vaikeuksia toimijoille erityisesti koekäytössä olleiden menetelmien taloudellisten vaikutusten arvioinnissa. Kyseinen rajoittava edellytys olisi poistettava, koska Kansainvälinen viinijärjestö (OIV) on jo suositellut kyseistä menetelmää ja julkistanut sen.

(8)

Viininvalmistusmenetelmien koekäytössä olleiden viinien liikkeeseen laskemista koko yhteisössä olisi valvottava tehokkaasti, ja tällaisia viinejä koskevasta koekäytöstä olisi ilmoitettava asetuksen (EY) N:o 1493/1999 70 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa saateasiakirjassa ja 70 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa kirjanpidossa.

(9)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 423/2008 olisi muutettava.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 423/2008 seuraavasti:

1)

Muutetaan 44 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

a)

Lisätään c alakohtaan lause seuraavasti:

”Jos viininvalmistusmenetelmä tai -käsittely, jota tällainen koekäyttölupa koskee, on kuitenkin jo OIV:n suosittelema ja julkistama menetelmä, sen tuloksena saatuja tuotteita voidaan pitää kaupan koko yhteisössä.”

b)

Lisätään e alakohta seuraavasti:

”e)

kyseiset menettelyt tai käsittelyt ilmoitetaan asetuksen (EY) N:o 1493/1999 70 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa saateasiakirjassa ja 70 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa kirjanpidossa.”

2)

Muutetaan liitteet XIV ja XVI tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä lokakuuta 2008.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1.

(2)  EUVL L 148, 6.6.2008, s. 1.

(3)  EUVL L 127, 15.5.2008, s. 13.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 423/2008 liitteet seuraavasti:

1)

Lisätään liitteessä XIV olevaan b kohtaan seitsemäs luetelmakohta seuraavasti:

”—

tma-laatuvalkoviinit, joilla on oikeus alkuperänimitykseen ’Douro’, jota seuraa maininta ’colheita tardia’;”

2)

Muutetaan liite XVI seuraavasti:

a)

Korvataan f alakohdan i ja ii alakohta seuraavasti:

”i)

25 milliekvivalenttia litrassa seuraaville:

tma-laatuviinit, jotka täyttävät edellytykset mainintaan ’vendimia tardía’,

ylikypsistä rypäleistä valmistetut tma-laatuvalko- tai tma-laaturoseeviinit, joilla on oikeus alkuperänimitykseen ’Rioja’;

ii)

35 milliekvivalenttia litrassa seuraaville:

ylikypsistä rypäleistä valmistetut tma-laatuviinit, joilla on oikeus alkuperänimitykseen ’Ribeiro’,

väkevät tma-laatuviinit, joita kuvataan maininnoilla ’generoso’ tai ’generoso de licor’ ja joilla on oikeus alkuperänimityksiin ’Condado de Huelva’, ’Jerez-Xerez-Sherry’, ’Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda’, ’Málaga’ ja ’Montilla-Moriles’,

ylikypsistä rypäleistä valmistetut tma-laatuviinit ja väkevät tma-laatuviinit, joilla on oikeus alkuperänimitykseen ’Málaga’;”

b)

Lisätään p alakohta seuraavasti:

”p)

portugalilaiset viinit:

30 milliekvivalenttia litrassa tma-laatuvalkoviineille, joilla on oikeus alkuperänimitykseen ’Douro’, jota seuraa maininta ’colheita tardia’, ja joiden kokonaisalkoholipitoisuus on vähintään 16 tilavuusprosenttia ja jäännössokeripitoisuus vähintään 80 g/l.”


Top