EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0967

Neuvoston asetus (EY) N:o 967/2008, annettu 29 päivänä syyskuuta 2008 , luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annetun asetuksen (EY) N:o 834/2007 muuttamisesta

OJ L 264, 3.10.2008, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 009 P. 168 - 169

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/967/oj

3.10.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 264/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 967/2008,

annettu 29 päivänä syyskuuta 2008,

luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annetun asetuksen (EY) N:o 834/2007 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksella (EY) N:o 834/2007 (1) on otettu käyttöön säännöt, jotka koskevat luonnonmukaisissa tuotteissa käytettäviä pakollisia mainintoja. Kyseisen asetuksen 24 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti yhteisön tunnusta on 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen käytettävä myös valmiiksi pakatuissa elintarvikkeissa.

(2)

On käynyt ilmi, että yhteisön tunnus, joka on käytössä maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa 24 päivänä kesäkuuta 1991 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 (2) liitteen V mukaisesti, saatetaan sekoittaa muihin tunnuksiin, jotka ovat maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 14 päivänä joulukuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1898/2006 (3) nojalla käytössä suojattujen maantieteellisten merkintöjen ja suojattujen alkuperänimitysten yhteydessä, sekä aitoja perinteisiä tuotteita koskevaan tunnukseen, joka on määritelty maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden rekisteröimisestä aidoiksi perinteisiksi tuotteiksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 509/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 18 päivänä lokakuuta 2007 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1216/2007 (4).

(3)

Kuluttajien kannalta on tärkeää varmistaa pakkausmerkintöjen informatiivisuus sellaisen selvästi erottuvan ja mielenkiintoa herättävän yhteisön tunnuksen avulla, joka symboloi luonnonmukaista tuotantoa ja yksilöi tuotteet selkeästi. Tällaisen yhteisön tunnuksen suunnittelu vaatii tietyn ajan, jotta se ehditään kehittää ja tehdä tutuksi suurelle yleisölle.

(4)

Toimijoille aiheutuvien tarpeettomien kulujen ja järjestelyjen välttämiseksi yhteisön tunnuksen pakollista käyttöönottoa olisi lykättävä siksi ajaksi, joka on tarpeen uuden yhteisön tunnuksen kehittämiseksi. Tämä päätös ei estä toimijoita käyttämästä vapaaehtoisesti nykyistä tunnusta, joka määritellään asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteessä V.

(5)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 834/2007 olisi muutettava vastaavasti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään asetuksen (EY) N:o 834/2007 42 artiklaan neljäs kohta seuraavasti:

”Asetuksen 24 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtaa sovelletaan kuitenkin 1 päivästä heinäkuuta 2010”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä syyskuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. BARNIER


(1)  EUVL L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  EYVL L 198, 22.7.1991, s. 1.

(3)  EUVL L 369, 23.12.2006, s. 1.

(4)  EUVL L 275, 19.10.2007, s. 3.


Top