EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0748

Komission asetus (EY) N:o 748/2008, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2008 , CN-koodiin 02062991 kuuluvaa nautaeläinten jäädytettyä kuvelihaa koskevan yhteisön tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista (uudelleenlaadittu)

OJ L 202, 31.7.2008, p. 28–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 019 P. 263 - 271

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; Kumoaja 32020R0760 . Latest consolidated version: 26/06/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/748/oj

31.7.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 202/28


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 748/2008,

annettu 30 päivänä heinäkuuta 2008,

CN-koodiin 0206 29 91 kuuluvaa nautaeläinten jäädytettyä kuvelihaa koskevan yhteisön tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista

(uudelleenlaadittu)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon luettelossa CXL olevien myönnytysten täytäntöönpanosta GATT-sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan mukaisesti käytyjen neuvottelujen päättymisen seurauksena 18 päivänä kesäkuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1095/96 (1) ja erityisesti sen 1 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

CN-koodiin 0206 29 91 kuuluvaa nautaeläinten jäädytettyä kuvelihaa koskevan yhteisön tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista 3 päivänä kesäkuuta 1997 annettua komission asetusta (EY) N:o 996/97 (2) on muutettu useita kertoja (3) olennaisesti. Koska on tarpeen tehdä uusia muutoksia, kyseinen asetus olisi selkeyden vuoksi uudelleenlaadittava.

(2)

CN-koodiin 0206 29 91 kuuluvan nautaeläinten jäädytetyn kuvelihan osalta yhteisö on sitoutunut luettelon CXL mukaisesti avaamaan yhteisön tariffikiintiön, jonka vuotuiseksi kokonaismääräksi on vahvistettu 1 500 tonnia. On tarpeen avata kyseinen monivuotinen kiintiö 1 päivänä heinäkuuta alkaviksi kahdentoista kuukauden jaksoiksi ja antaa kiintiön soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

(3)

Komission asetuksessa (EY) N:o 376/2008 (4) annetaan yksityiskohtaiset säännöt maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistuksia koskevan järjestelmän soveltamisesta. Komission asetuksessa (EY) N:o 382/2008 (5) vahvistetaan naudanliha-alan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

(4)

Tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä 31 päivänä elokuuta 2006 annettua komission asetusta (EY) N:o 1301/2006 (6) sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007 alkavien tuontitariffikiintiökausien tuontitodistuksiin.

(5)

Argentiinasta peräisin olevan ja sieltä tulevan lihan tuonnin tehokkaaksi hallinnoimiseksi kyseisen valtion on annettava tuotteiden alkuperän takaava aitoustodistus. On tarpeen määritellä näiden todistusten malli ja laatia yksityiskohtaiset säännöt niiden käytöstä.

(6)

Aitoustodistuksen on oltava Argentiinassa sijaitsevan toimielimen antama. Tämän toimielimen on annettava tarvittavat takeet kyseisen järjestelmän moitteettomasta toiminnasta.

(7)

Argentiinasta peräisin olevan ja sieltä tulevan jäädytetyn kuvelihan tuonnin moitteettoman hallinnoinnin varmistamiseksi on aiheellista tarvittaessa säätää, että tuontitodistusten antaminen edellyttää tarkistuksia ja erityisesti aitoustodistuksissa olevien tietojen tarkistamista.

(8)

Muiden maiden osalta kiintiötä olisi hallinnoitava ainoastaan yhteisön tuontitodistusten perusteella poiketen kuitenkin tietyissä erityistapauksissa alalla sovellettavista säännöistä.

(9)

Olisi säädettävä, että jäsenvaltioiden on huolehdittava kyseiseen tuontiin liittyvien tietojen välittämisestä.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Avataan yhteisön monivuotinen tuontitariffikiintiö, joka koskee vuosittain yhteensä 1 500:aa tonnia CN-koodiin 0206 29 91 kuuluvaa nautaeläinten jäädytettyä kuvelihaa, 1 päivän heinäkuuta ja seuraavan vuoden 30 päivän kesäkuuta välisiksi ajanjaksoiksi, jäljempänä ’tuontitariffikiintiökausi’.

Tämän kiintiön järjestysnumero on 09.4020.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun tariffikiintiön sovellettavaksi arvotulliksi vahvistetaan neljä prosenttia.

3.   Kiintiön vuotuinen määrä jakautuu seuraavasti:

a)

700 tonnia peräisin ja lähtöisin Argentiinasta;

b)

800 tonnia peräisin ja lähtöisin muista kolmansista maista.

4.   Kiintiön puitteissa saadaan tuoda ainoastaan kokonaisia kuvelihoja.

5.   Tässä asetuksessa ’jäädytetyllä kuvelihalla’ tarkoitetaan kuvelihaa, joka yhteisön tullialueelle tuotaessa on jäädytettyä ja jonka sisälämpötila on enintään – 12 °C.

6.   Tämän artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettuun tuontijärjestelmään sovelletaan asetuksen (EY) N:o 376/2008, asetuksen (EY) N:o 1301/2006 III luvun ja asetuksen (EY) N:o 382/2008 säännöksiä, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

Tämän artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun tuontijärjestelmään sovelletaan asetusten (EY) N:o 376/2008, (EY) N:o 1301/2006 ja (EY) N:o 382/2008 säännöksiä, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

2 artikla

1.   Todistushakemuksessa ja todistuksessa on oltava

a)

niiden 8 kohdassa maininta alkuperämaasta, ja silloin kun kyse on 1 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden tuonnista, ”kyllä”-kohdassa on oltava rasti;

b)

20 kohdassa vähintään yksi liitteessä I luetelluista maininnoista.

2.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 382/2008 2 artiklan 1 kohdassa säädetään, tuontitodistukset ovat voimassa tuontitariffikiintiökauden loppuun asti.

3 artikla

1.   Argentiinan antamasta aitoustodistuksesta laaditaan alkuperäiskappale ja vähintään yksi jäljennös lomakkeelle, jonka malli on liitteessä II.

Lomakkeen koko on noin 210 × 297 millimetriä. Käytettävän paperin on oltava painoltaan vähintään 40 grammaa neliömetriä kohti.

2.   Lomakkeet on painettava ja täytettävä yhdellä yhteisön virallisista kielistä; lisäksi ne voidaan painaa ja täyttää Argentiinan virallisella kielellä.

3.   Liitteessä III mainitun todistuksen antavan toimielimen, jäljempänä ’todistuksen antava toimielin’, määräämällä toimitusnumerolla yksilöidään kaikki aitoustodistukset. Jäljennöksissä on sama toimitusnumero kuin alkuperäiskappaleissa.

4.   Alkuperäiskappale ja jäljennökset on täytettävä kirjoituskoneella tai käsin. Jälkimmäisessä tapauksessa on käytettävä mustaa mustetta ja kirjoitettava suuraakkosin.

4 artikla

1.   Aitoustodistus on voimassa ainoastaan, jos todistuksen antava toimielin on sen asianmukaisesti täyttänyt ja hyväksynyt liitteessä II olevien ohjeiden mukaisesti.

2.   Aitoustodistus on asianmukaisesti hyväksytty, jos siinä mainitaan antopaikka ja -aika ja jos siinä on todistuksen antavan toimielimen leima ja sellaisen henkilön allekirjoitus tai sellaisten henkilöiden allekirjoitukset, jolla tai joilla on oikeus allekirjoittaa todistus.

Leima voidaan korvata sekä alkuperäiskappaleessa että jäljennöksessä painetulla sinetillä.

5 artikla

1.   Aitoustodistus on voimassa kolme kuukautta sen antopäivästä.

Todistusta ei kuitenkaan voida esittää toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle enää sen antamispäivää seuraavan 30 päivän kesäkuuta jälkeen.

2.   Edellä 3, 4 ja 6 artiklan säännösten mukaisesti laaditun aitoustodistuksen alkuperäiskappale ja yksi jäljennös esitetään toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle samanaikaisesti aitoustodistusta koskevan ensimmäisen tuontitodistushakemuksen kanssa.

Aitoustodistusta voidaan käyttää osoittamansa määrän rajoissa useamman tuontitodistuksen antamiseen. Tällöin toimivaltainen viranomainen merkitsee aitoustodistukseen myönnetyn määrän.

Toimivaltainen kansallinen viranomainen ei saa antaa tuontitodistusta ennen kuin se on varmistunut, että kaikki aitoustodistuksessa olevat tiedot vastaavat komission tästä aiheesta antamia viikoittaisia tiedonantoja. Tuontitodistus annetaan tällöin välittömästi.

3.   Poiketen siitä, mitä 2 kohdan kolmannessa alakohdassa säädetään, kansallinen toimivaltainen viranomainen saa poikkeustapauksessa ja hakijan perustellusta pyynnöstä antaa tuontitodistuksen sitä koskevan aitoustodistuksen perusteella ennen komission tietojen saamista. Tällöin tuontitodistuksia koskeva takuu vahvistetaan 50 euroksi 100 kilogrammalta nettopainoa. Todistukseen liittyvän tiedon saatuaan jäsenvaltioiden on korvattava tämä vakuus vakuudella, joka on 12 euroa 100 kilogrammalta nettopainoa.

6 artikla

1.   Todistuksen antavan toimielimen on:

a)

oltava sellaiseksi hyväksytty Argentiinassa;

b)

sitouduttava todistamaan aitoustodistuksessa olevat tiedot;

c)

sitouduttava pyynnöstä toimittamaan komissiolle ja jäsenvaltioille aitoustodistuksessa olevien tietojen arvioimiseksi tarvittavat tiedot.

2.   Komissio tarkistaa liitettä III, jos todistusta antavaa toimielintä ei enää hyväksytä, se ei täytä jotain sille asetetuista velvollisuuksista tai nimetään uusi toimielin.

7 artikla

Jos hakija haluaa osallistua 1 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun tuontijärjestelmään, hänen todistushakemuksensa voi koskea enintään 80:tä tonnia lihaa.

8 artikla

1.   Edellä 7 artiklassa tarkoitetut todistushakemukset voi jättää ainoastaan kunkin tuontitariffikiintiökauden ensimmäisten kymmenen päivän aikana.

2.   Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi hakemusten sisältämä kokonaismäärä alkuperämaittain eriteltynä viimeistään hakemusten esittämisjakson päättymistä seuraavana seitsemäntenä työpäivänä klo 16:00 (Brysselin aikaa).

3.   Tuontitodistukset myönnetään aikaisintaan seitsemäntenä ja viimeistään kuudentenatoista työpäivänä 2 kohdassa tarkoitetun tiedoksiantamisen määräajan päättymisestä.

9 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 11 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle:

a)

viimeistään kunkin tuontitariffikiintiökauden päättymistä seuraavana 31 päivänä elokuuta tuotteiden määrät, tyhjät ilmoitukset mukaan luettuina, joille myönnettiin tuontitodistuksia edellisellä tuontitariffikiintiökaudella;

b)

viimeistään kunkin tuontitariffikiintiökauden päättymistä seuraavana 31 päivänä lokakuuta tuontitodistusten kattamien tuotteiden määrät, tyhjät ilmoitukset mukaan luettuina, jotka ovat jääneet käyttämättä tai jotka on käytetty vain osittain ja jotka vastaavat tuontitodistusten kääntöpuolelle merkittyjen määrien ja niiden määrien, joille todistukset on myönnetty, välistä erotusta.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään kunkin tuontitariffikiintiökauden päättymistä seuraavana 31 päivänä lokakuuta tuotteiden määrät, jotka luovutettiin tosiasiallisesti vapaaseen liikkeeseen edellisellä tuontitariffikiintiökaudella.

Jäsenvaltioiden on kuitenkin ilmoitettava komissiolle 1 päivänä heinäkuuta 2009 alkavasta tuontitariffikiintiökaudesta alkaen tiedot 1 päivästä heinäkuuta 2009 alkaen vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tuotteiden määristä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 4 artiklan mukaisesti.

3.   Tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen ilmoitusten määrät on ilmoitettava kilogrammoina tuotepainoa ja tuoteluokkaa kohti asetuksen (EY) N:o 382/2008 liitteen V mukaisesti.

Tämän asetuksen 1 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja määriä koskevat ilmoitukset on annettava tämän asetuksen liitteiden IV, V ja VI mukaisesti.

10 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 996/97.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä VIII esitetyn vastaavuustaulukon mukaisesti.

11 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä heinäkuuta 2008.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 146, 20.6.1996, s. 1.

(2)  EYVL L 144, 4.6.1997, s. 6. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 962/2007 (EUVL L 213, 15.8.2007, s. 6).

(3)  Ks. liite VII.

(4)  EUVL L 114, 26.4.2008, s. 3. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 514/2008 (EUVL L 150, 10.6.2008, s. 7).

(5)  EUVL L 115, 29.4.2008, s. 10. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 514/2008.

(6)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 289/2007 (EUVL L 78, 17.3.2007, s. 17).


LIITE I

Asetuksen 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut maininnat

:

bulgariaksi

:

Месести части от диафрагмата (Регламент (ЕО) № 748/2008),

:

espanjaksi

:

Músculos del diafragma y delgados [Reglamento (CE) no 748/2008],

:

tšekiksi

:

Okruží a bránice (nařízení (ES) č. 748/2008),

:

tanskaksi

:

Mellemgulv (forordning (EF) nr. 748/2008),

:

saksaksi

:

Saumfleisch (Verordnung (EG) Nr. 748/2008),

:

viroksi

:

Vahelihase kõõluseline osa (määrus (EÜ) nr 748/2008),

:

kreikaksi

:

Διάφραγμα [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 748/2008],

:

englanniksi

:

Thin skirt (Regulation (EC) No 748/2008),

:

ranskaksi

:

Hampe [règlement (CE) no 748/2008],

:

italiaksi

:

Pezzi detti ”hampes” [regolamento (CE) n. 748/2008],

:

latviaksi

:

Liellopu diafragmas plānā daļa (Regula (EK) Nr. 748/2008),

:

liettuaksi

:

Plonoji diafragma (Reglamentas (EB) Nr. 748/2008),

:

unkariksi

:

Sovány dagadó (748/2008/EK rendelet),

:

maltaksi

:

Falda rqiqa (Regolament (KE) Nru 748/2008),

:

hollanniksi

:

Omloop (Verordening (EG) nr. 748/2008),

:

puolaksi

:

Cienka przepona (Rozporządzenie (WE) nr 748/2008),

:

portugaliksi

:

Diafragma [Regulamento (CE) n.o 748/2008],

:

romaniaksi

:

Fleică [Regulamentul (CE) nr. 748/2008],

:

slovakiksi

:

Bránica (Nariadenie (ES) č. 748/2008),

:

sloveeniksi

:

Vampi (Uredba (ES) št. 748/2008),

:

suomeksi

:

Kuveliha (asetus (EY) N:o 748/2008),

:

ruotsiksi

:

Mellangärde (förordning (EG) nr 748/2008),


LIITE II

Image


LIITE III

ARGENTIINAN TOIMIELIN, JOLLA ON VALTUUDET ANTAA AITOUSTODISTUKSIA

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA):

1 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettua Argentiinasta peräisin olevaa kuvelihaa varten.


LIITE IV

Ilmoitus tuontitodistuksista (myönnetyt todistukset) – asetus (EY) N:o 748/2008

Jäsenvaltio: …

Asetuksen (EY) N:o 748/2008 9 artiklan soveltaminen

Niiden tuotteiden määrät, joille on myönnetty tuontitodistus

Ajanjakso: … – …


Järjestysnumero

Tuoteluokka tai -luokat (1)

Määrä

(kilogrammaa tuotepainoa)

09.4020

 

 


(1)  Asetuksen (EY) N:o 382/2008 liitteen V mukainen tuoteluokka tai –luokat.


LIITE V

Ilmoitus tuontitodistuksista (käyttämättömät määrät) – asetus (EY) N:o 748/2008

Jäsenvaltio: …

Asetuksen (EY) N:o 748/2008 9 artiklan soveltaminen

Niiden tuotteiden määrät, joiden tuontitodistuksia ei käytetty

Ajanjakso: … – …


Järjestysnumero

Tuoteluokka tai -luokat (1)

Käyttämätön määrä

(kilogrammaa tuotepainoa)

09.4020

 

 


(1)  Asetuksen (EY) N:o 382/2008 liitteen V mukainen tuoteluokka tai -luokat.


LIITE VI

Ilmoitus vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tuotteiden määristä – asetus (EY) N:o 748/2008

Jäsenvaltio: …

Asetuksen (EY) N:o 748/2008 9 artiklan soveltaminen

Vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tuotteiden määrät:

Ajanjakso: … – … (tuontitariffikiintiökausi).


Järjestysnumero

Tuoteluokka tai -luokat (1)

Vapaaseen liikkeeseen luovutettu määrä

(kilogrammaa tuotepainoa)

09.4020

 

 


(1)  Asetuksen (EY) N:o 382/2008 liitteen V mukainen tuoteluokka tai –luokat.


LIITE VII

Kumottu asetus ja sen muutokset

Komission asetus (EY) N:o 996/97

(EYVL L 144, 4.6.1997, s. 6)

 

Komission asetus (EY) N:o 2048/97

(EYVL L 287, 21.10.1997, s. 10)

Vain asetuksen (EY) N:o 996/97 1 artiklaan tehdyn viittauksen osalta

Komission asetus (EY) N:o 260/98

(EYVL L 25, 31.1.1998, s. 42)

Vain 6 artikla

Komission asetus (EY) N:o 1266/98

(EYVL L 175, 19.6.1998, s. 9)

 

Komission asetus (EY) N:o 649/2003

(EUVL L 95, 11.4.2003, s. 13)

Vain 3 artikla

Komission asetus (EY) N:o 1118/2004

(EUVL L 217, 17.6.2004, s. 10)

Vain 3 artikla

Komission asetus (EY) N:o 1965/2006

(EUVL L 408, 30.12.2006, s. 27)

Vain 3 artikla ja liite III

Komission asetus (EY) N:o 568/2007

(EUVL L 133, 25.5.2007, s. 15)

 

Komission asetus (EY) N:o 962/2007

(EUVL L 213, 15.8.2007, s. 6)

 


LIITE VIII

Vastaavuustaulukko

Asetus (EY) N:o 996/97

Tämä asetus

1 artikla

1 artikla

2 artiklan 2 kohta

2 artiklan 1 kohta

2 artiklan 3 kohta

2 artiklan 2 kohta

3–8 artikla

3–8 artikla

9 artikla

10 artikla

12 artikla

11 artikla

Liite I

Liite II

Liite II

Liite III

Liite III

Liite I

Liite IV

Liite V

Liite VI

Liite VII

Liite VIII


Top